Referat
Fritids- og Kulturudvalget
31-08-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ny kulturaftale 2018-2021
  åbent 3 Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby
  åbent 4 Ansøgning fra Svanekegården om støtte til renovering af gårdsplads
  åbent 5 Tilskud til etablering af Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter
  åbent 6 Ansøgning fra Urkraftfestival.dk om tilskud til årlig Urkraftfestival 2017-2019
  åbent 7 Forslag fra DGI Bornholm til anvendelse af midler på idrætsområdet
  åbent 8 Prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016
  åbent 9 Ændring af kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet
  åbent 10 Nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 11 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars
  åbent 12 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

1

 

 

Fraværende

René Danielsson

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager under punkt 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 2,3,4,5,6,7,8

Fritidskonsulent Sara Wedel-Bollmann deltager under punkt 9 og 10

Punkt 4,5,6,7,8 udsættes til næste møde.

Punkterne 5,7 og 8 udsættes idet Fritids- og Kulturudvalget afventer Idrættens Videns- og Kompetencerådets rådgivning.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ny kulturaftale 2018-2021

20.20.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har i dag en fireårig kulturaftale, som udløber ved udgangen af 2017. Der skal tages politisk stilling til, hvorvidt der skal indgås en ny kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udkast til procesplan for ny kulturaftale 2018-2021 godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Godkendt, idet at administrationen bemyndiges til at forhandle en ny kulturaftale fra 2018 ud fra et gennemsnitligt kommunalt bidrag på årligt 334.000 kr.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017. Aftalen er en frivillig aftale med Kulturministeriet om understøttelsen af to kulturelle indsatsområder, der omfatter en kobling mellem kulturområdet og det sundhedsfremmende arbejde på Bornholm og sikring af børn og unges møde med den bornholmske kunst-, kultur- og natur.

Indsatserne udmønter sig i fire konkrete projekter; Bevægelse gennem kultur, Kulturvenner, En samlet skoletjeneste og Kend din Ø.


Der fremlægges et udkast til en procesplan for en ny fireårig kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet.

Dato

Aktivitet

Ansvarlig

31. august 2016

Fritids- og Kulturudvalget godkender procesplan og niveau for egenfinansiering

Fritids- og Kulturudvalget

28. september 2016

Fremlæggelse i Fritids- og Kulturudvalget af den halvårlige status med henblik på ideer til indsatsområder til en ny kulturaftale 2018-2021

Projektledere for kulturaftaleprojekter

 Oktober 2016

De kulturelle råd kvalificerer administrativt oplæg til vision, indsatsområder og mål til en ny kulturaftale 2018-2021

Kulturelle råd

7. december 2016

Fritids- og Kulturudvalget godkender vision, indsatsområder og mål for ny kulturaftale 2018-2021

Fritids- og Kulturudvalget

Primo januar 2017

Møde med Slots- og Kulturstyrelsen om oplæg til ny kulturaftale 2018-2021

Administration og Rådgivning

Februar – april 2017

Indhentning af projektbeskrivelser til udmøntning af kulturaftalens vision 

Administration og Rådgivning

Maj/juni 2017

Fritids- og Kulturudvalget godkender projekter til kulturaftale 2018-2021

Fritids- og Kulturudvalget

September 2017

Godkendelse af kulturaftale 2018-2021

Kommunalbestyrelsen

Oktober/Nov. 2017

Statsforvaltningen behandler ansøgning om tilladelse til at indgå ny fireårig kulturaftale 2018-2021

Administration og Rådgivning

December 2017

Færdig aftale underskrives

Kulturminister og borgmester

 

Processen tager afsæt i et politisk ønske om at indgå en ny kulturaftale og en stillingtagen til niveauet for den kommunale medfinansiering. På baggrund af en status på igangværende kulturaftaleprojekter påbegyndes udarbejdelsen af et administrativt oplæg til en vision, indsatsområder og mål for en ny kulturaftale. Kommunens kulturelle råd inddrages i kvalificeringen af materialet. Oplægget fremlægges til politisk behandling i Fritids- og Kulturudvalget ved udgangen af året.


Primo 2017 indledes dialogen med Slots-og Kulturstyrelsen om kvalificering af kommunens oplæg til en ny kulturaftale. I løbet af foråret udvikles og udpeges konkrete projekter, der skal understøtte aftalens indsatsområder. Arbejdet indledes med en åben proces, hvor kulturaktører inviteres til at byde ind med forslag til projekter inden for kulturaftalens kulturpolitiske rammer. De endelige projekter godkendes af Fritids- og Kulturudvalget primo juni, hvorefter den samlede aftale godkendes i Kommunalbestyrelsen i starten af efteråret. Aftalen forventes underskrevet af regionskommunen og Kulturministeren ved udgangen af 2017. 

Der forventes en kontinuerlig sparring med Slots- og Kulturstyrelsen under hele forløbet.

I slutningen af forløbet ansøges statsforvaltningen om tilladelse til at indgå en kulturaftale. Årsagen er, at lovgrundlaget for Kulturministeriets indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. ikke i sig selv indeholder nogen forpligtelser for kommunerne til at præstere regelmæssige ydelser eller lignende. Jf. § 13 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. kan en kommunalbestyrelse ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke afgive tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at præstere.


Økonomiske konsekvenser

Kulturaftalen 2014-2017 har et gennemsnitligt årligt budget på 659.000 kr., hvilket består af et statsligt tilskud på 325.000 kr. og et kommunalt bidrag på 334.000 kr.

Budget 2014-2017

2014

2015

2016

2017

Gns

Totalt budget

725.000

707.000

707.000

497.000

659.000

I alt statsligt budget

366.000

348.000

348.000

238.000

325.000

Kultur og Sundhed

196.000

178.000

178.000

68.000

155.000

Børn, Unge og Kultur

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

I alt kommunalt budget

359.000

359.000

359.000

259.000

334.000

Kultur og Sundhed

175.000

175.000

175.000

75.000

150.000

Børn, Unge og Kultur

184.000

184.000

184.000

184.000

184.000Der er i budgettet for 2018 og frem afsat 259.000 kr. til en ny fireårig kulturaftale svarende til 263.693 kr. i 2016-priser. Såfremt der ønskes samme budgetramme som den nuværende kulturaftale skal der afsættes yderligere 76.359 kr. årligt i perioden 2018-2021, i alt 306.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

21.00.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget har i driftsbudgettet reserveret 260.000 kr. til en ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby bestående af folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til ombygning af fællesbiblioteket.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren og Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)   at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 260.000 kr. til ombygning af fællesbiblioteket i Aakirkeby

b)   at udgiften finansieres af Center for Skole, Kultur og Fritids overførte driftsoverskud fra 2015 under bevilling 21 Kultur og fritid

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

d)   at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både skole og folkebibliotek, der har til opgave i samarbejde med Ejendomme og Drift at forestå den konkrete indretning af fællesbiblioteket indenfor de rammer, der fremgår af forslag A.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Aakirke-BY-tinget blev der i april 2016 administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde forslag til at udvikle lokalefællesskabet i fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skoleledelsen og pædagogisk læringscenter på Hans Rømer Skolen. Desuden indgår repræsentanter fra Bornholms Folkebiblioteker, Aakirke-BY-tinget, Ældrerådet, Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid. 

 

Arbejdsgruppen fremkom med to forslag, som blev behandlet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016. Udvalget besluttede at reservere 260.000 kr. af udvalgets overførte midler fra 2015 til den billigste løsning – forslag A. Jf. vedlagte bilag.

Forslag A har de konsekvenser, at det nuværende depotrum nedlægges, hvorved der frigives kvadratmeter til et stort fælles biblioteksrum. Desuden bliver der plads til et stilleområde/læsesal i direkte forbindelse med materialeudlånet i det store rum. Der indrettes et handicaptoilet. Biografen/mødelokalet opretholdes. Det samme gør et mindre område til fælles kontor for både folkebibliotek og Pædagogisk Læringscenter (PLC). Den nuværende voksenlæsesal anvendes i fremtiden til PLC´s inspirationssamling og etablering af et vejledningsmiljø.

 

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en indretningsgruppe bestående af repræsentanter for folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen. Medlemmerne af arbejdsgruppen har mulighed for at invitere sagkyndige med henblik på at kvalificere arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til indretning af fællesbiblioteket i Aakirkeby.

Ifølge vedlagte økonomiske overslag udregnet af Ejendomme og Drift vil realiseringen af projektet koste 260.000 kr. Udgiften kan finansieres inden for Center for Skole, Kultur og Fritids ramme af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 1.019.278 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette anlægsprojekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Fritids- og Kulturudvalget, idet projektet foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid under bevilling 21 Kultur og fritid.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Økonomisk overslag - Forslag A (DOCX)

2.
Plantegning - Forslag A (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Svanekegården om støtte til renovering af gårdsplads

04.00.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Svanekegaarden ansøger om et tilskud på 331.250 kr. inkl. moms til renovering af Svanekegaardens gårdsplads. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et kommunalt tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

Svanekegaarden ansøger om et tilskud på 331.250 kr. inkl. moms til renovering af institutionens gårdsplads. Ifølge ansøger er pladsens belægning (pigsten) i dag så ujævn, at det er vanskeligt for kulturinstitutionens gæster at færdes på området.

Ansøger udtrykker desuden en bekymring for manglende udendørs belysning i haven, som ligeledes besværliggør færdslen mellem gårdens bygninger. Endelig påpeger ansøger fugtproblemer i teatersalens kælder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at teatersalen er kommunal ejendom.

Der er indhentet et tilbud på en udbedring af ovenstående forhold. Tilbuddet har et samlet budget på det ansøgte beløb.

 
Ansøger gør opmærksom, at Svanekegården i 2015 havde 15.000 besøgende, og at institutionen deltager i projektet ”Kulturbærerne”, der omhandler kulturtilbud for personer med handicap.  

Svanekegården modtager i 2016 et driftstilskud på 382.302 kr. inkl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan finansieres inden for rammen af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 722.478 kr.

Såfremt udvalget beslutter at reservere midlerne til finansiering af anlægsprojektet, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Tegninger af projekt (PDF)

2.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilskud til etablering af Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter

18.20.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Nyvest Skytteforening ønsker at etablere ’Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter i Centrum’ i Nylars, og søger om tilskud projektets finansiering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

I/S Nyvest Centret har købt den nedlagte Nylars Brugs, hvor Nyvest Skytteforening ønsker at

indrette en ny skydebane, der lever op til de gældende miljø- og sikkerhedskrav. Projektet er prissat til 2,3 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal første del af projektet igangsættes i september 2016. Det forventes, at Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter kan tages i brug i oktober 2017.

 

Tidsplan

September 2015 - september 2016

Fundraising og projektering

1. september 2016

Renovering begynder

1. oktober 2017

Ibrugtagning af Skytte- og Aktivitetscentret

31. december 2017

Projektafslutning og godkendt byggeregnskab - byggeriet overdrages til Nyvest Centret

 

 

Projektet henvender sig til mange forskellige grupper idet foreningens erfaring med skoleskydning for øens skoleelever har været positiv, ligesom foreningen oplyser, at børn med diagnoser som ADHD har god gavn af at gå til skydning. Ældresagen har ligeledes vist interesse for skydningen.

 

Nyvest Skytteforening ønsker at indrette bygningerne med gode opholds- og mødelokaler, så de også kan bruges til mange andre formål, for såvel foreningens medlemmer som for lokalsamfundet og alle andre interesserede. Nyvest Centret vil dermed få ekstra lokaler, som kan benyttes til flere og større arrangementer.Foreningen lægger desuden vægt på, at de gamle bygninger bliver vedligeholdt, og håber at skabe et centrum for liv i Nylars til gavn og glæde både for lokalsamfundet og besøgende.

 

Se desuden ansøgningen for yderligere oplysninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Nyvest Skytteforening søger ikke om et specifikt beløb. Projektet er samlet skønnet til at koste 2,3 mio. kr. Heraf har foreningen allerede opnået finansiering på 960.000 kr., heraf 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen, bevilget af Folkeoplysningsudvalget d. 8. juni 2015. Folkeoplysningsudvalget har på deres møde d. 23. august 2016 accepteret at forlænge bevillingen. Skytteforeningen har dermed en udestående finansiering på i alt 1.340.000 kr.

 

Opnået finansiering

Beløb

Egenfinansiering Nyvest Skytteforening

150.000 kr.

Tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark

700.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond

50.000 kr.

Bornholms Regionskommune (Start- og udviklingspuljen)

50.000 kr.

Nordea Fonden

10.000 kr.

 

 

Opnået finansiering i alt

960.000 kr.

 

 

Fonde og puljer der søges

1.340.000 kr.

 

 

Udestående finansiering i alt

1.340.000 kr.

Samlet finansiering i alt

2.300.000 kr.

 

 

Rådighedsbeløbet af de overførte midler fra 2015 på 1 mio. kr. er reduceret til 719.000 kr. som følge af udvalgets bevilling på 260.000 kr. til indretningen af Aakirkeby Bibliotek og en bevilling på 40.000 kr. til DGI’s motionspasordning for 50+.  jf. beslutning af 8. juni 2016.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning - Nyvest Skytteforening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Urkraftfestival.dk om tilskud til årlig Urkraftfestival 2017-2019

20.00.00G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Foreningen Urkraftfestival.dk ansøger om et tilskud på 600.000 kr. til udvikling og gennemførelse af en årlig folkekulturfestival på Bornholm i perioden 2017-2019. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

Foreningen Urkraftfestival.dk ansøger om et driftstilskud på i alt 600.000 kr. svarende til 200.000 årligt i en treårig projektperiode 2017-2019 til en årlig Urkraftfestival på Bornholm.

Festivalen har fokus på folkemusikken, fortælletraditionen og naturkraften. Den er ifølge ansøger et møde mellem det moderne menneske og århundreders traditioner for videregivelse af livsgrundlag og kultur – formidlet gennem musikken, sangen, dansen, fortællingen og åndelige handlinger. Gennem koncerter, foredrag, workshops og inddragende fælles aktiviteter er formålet at vække urkraften i det moderne menneske og genskabe det personlige nærvær i fællesskabet.

På festivalen vil gæster kunne opleve musikere, fortællere, dansere, videnskabsfolk, spirituelle formidlere, kunsthåndværkere, instrumentbyggere, økologiske producenter. Med afsæt i danske og nordiske traditioner vil festivalen ifølge ansøger inddrage kulturaktører og deltagere fra Norden såvel som fra hele verden.


Festivalen finder sted på Christianshøj i Almindingen over fire dage omkring sommersolhverv i slutningen af juni.

Forud for festivalen besøger en Urkraft-karavane tre udvalgte byer i Danmark.  Med deltagelse af musikere, fortællere m.v. har karavanen til formål at præsentere festivalens temaer og være en appetitvækker for årets festival på Bornholm.

Ifølge ansøger henvender festivalen sig til et bredt publikum, og der forventes i alt 12.900 festivalgæster over tre år, hvilket fordeler sig mellem festivalgæster (7.500 personer) og gæster til karavanen (5.400 personer).

Urkraftfestivalen udvikles og gennemføres i et samarbejde med nationale og lokale aktører på fagområdet. Desuden har foreningen på nuværende tidspunkt indgået en række samarbejdsaftaler med bornholmske interessenter og virksomheder herunder Færgen, Naturstyrelsen og Destination Bornholm.

Det samlede budget for den treårige projektperiode er på 4,8 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til et sekretariat, kunstnerhonorar og udgifter til Urkraft-karavanen. Der forventes en egenfinansiering på 1,6 mio. kr. bestående af entreindtægter og indtægter fra salg af mad og drikkelse. Det resulterer i et finansieringsbehov på 3,2 mio. kr. hvilket forventes finansieret af private fonde (2,6 mio. kr.) og offentlige midler (0,6 mio. kr.)

Ansøger gør opmærksom på, at kommunal medfinansiering vil være en forudsætning for at opnå støtte fra nationale fonde.

Foreningen Urkraftfestival.dk er en national forening med 7 bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at foreningen vil få over 500 medlemmer over projektets treårige periode.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan finansieres inden for rammen af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 722.478 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøger gør opmærksom på, at foreningen ligeledes har fremsendt en ansøgning til Vækstforum Bornholm.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning (DOCX)

2.
Ekstrakt af projektbeskrivelse (PDF)

3.
Projektbeskrivelse (PDF)

4.
Beskrivelse af festivalområde (PDF)

5.
Budget (PDF)

6.
Brev fra Kulturministeren (PDF)

7.
Bestyrelsen - CV (PDF)

8.
Skitse af festivalkoncept (PDF)

9.
Samarbejdserklæringer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag fra DGI Bornholm til anvendelse af midler på idrætsområdet

18.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

DGI Bornholm har fremsendt forslag til, hvordan man ville kunne bruge de 300.000 kr., som oprindeligt var stillet Idrættens Videns- og Kompetenceråd i udsigt, til integrations- og idrætsfremmende tiltag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd havde d. 9. august et punkt på dagsordenen, hvor de blev opfordret til at komme med gode idéer til, hvordan 100.000 kr. kunne bruges på integrationsfremmende tiltag, og hvordan 200.000 kr. bedst ville kunne anvendes indenfor idrætten generelt i tråd med kommunens vision om ”et godt og aktivt liv for alle” og med idrætsstrategiens mål. Rådet nåede ikke punktet på mødet, og kunne derfor ikke kvalificere brugen af de midler, som de blev stillet i udsigt. DGI Bornholm fremsender derfor følgende forslag til, hvordan disse midler kunne anvendes. 

 

100.000 kr. til integrationsinitiativer indenfor idrætsområdet

DGI Bornholm forslår en tredeling af midlerne, således at der afsættes

-      40.000 kr. til ø-dækkende initiativer, hvor asylansøgere og flygtninge vil blive introduceret til Bornholms mange idrætstilbud, og få vejledning i, hvordan man vil kunne fortsætte med forskellige idrætsgrene. DGI Bornholm står gerne for koordineringen, og vil med en budgetramme på 40.000 kr. kunne gennemføre 5 aktivitetsdage inden udgangen af 2017.

-      40.000 kr. til lokale initiativer, hvor øens idrætsforeninger kan få tilskud til at lave særlige lokale arrangementer for asylansøgere og flygtninge bosat i nærområdet, som således kan stifte bekendtskab med aktivitetstilbuddene i den lokale idrætsforening. DGI Bornholm har kendskab til lignende støtteordninger fra andre landsdele, der har gode erfaringer med denne tilgang. DGI Bornholm skønner, at der vil kunne laves 10-15 lokale arrangementer for 40.000 kr. inden udgangen af 2017.

-      20.000 kr. til (efter)uddannelse af ledere, instruktører og ’velkomstagenter’, som kan hjælpe asylansøgere og flygtninge i gang med foreningslivet. DGI Bornholm skønner, at der for 20.000 kr. vil kunne gennemføres 2-3 kurser for samlet 50-60 instruktører og foreningsledere/’velkomstagenter’.

 

200.000 kr. til fremme af ”et godt og aktivt liv for alle”

DGI Borholm anbefaler, at midlerne anvendes til indsatsområde to i kommunens idrætsstrategi: ”Et øget samarbejde på tværs af alle aktører”, hvor samarbejde rettet mod skoleområdet har høj prioritet. DGI Bornholm foreslår, at de 200.000 kr. anvendes til en særlig satsning for at fremme børn og unges idrætsdeltagelse gennem introduktion til de forskellige idrætsaktiviteter. DGI Bornholm er involveret i en særlig satsning på Kongeskærskolen i skoleåret 2016/2017, hvor alle børn fra 0.-6. klassetrin introduceres de til idrætstilbud, de lokale idrætsforeninger kan tilbyde – og lidt til. DGI Bornholm anbefaler, at denne satsning også laves på øens øvrige folkeskoler.

Med udgangspunkt i, at der er et budget på 25.000 kr. til den igangværende satsning på Nordbornholm, vurderer DGI Bornholm, at det vil være muligt at gennemføre et lignende initiativ på de resterende seks Folkeskoler indenfor beløbsrammen på 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet af de overførte midler fra 2015 på 1 mio. kr. er reduceret til 719.000 kr. som følge af udvalgets bevilling på 260.000 kr. til indretningen af Aakirkeby Bibliotek og en bevilling på 40.000 kr. til DGI’s motionspasordning for 50+.  jf. beslutning af 8. juni 2016.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning - DGI Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016

00.30.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På forrige udvalgsmøde drøftede Fritids- og Kulturudvalget anvendelsen af et ikke-disponeret restbeløb på 1 mio. kr. Der er efterfølgende indhentet supplerende information, som skal kvalificere udvalgets endelige stillingtagen til, hvordan restbeløbet skal anvendes.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget foretager en konkret prioritering inden for rammen på 722.478 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsåret 2015 er der opgjort et overskud på 3,4 mio. kr. for driften inden for Fritids- og Kulturudvalgets område. Ud af overskuddet er 1 mio. kr. ikke øremærket til konkrete formål.

Udvalget har udtrykt ønske om at foretage en tværgående prioritering af beløbet på 1 mio. kr. og udpegede på udvalgsmødet en række projekter til nærmere belysning. Jf. nedenstående liste.   

Listen viser udvalgets forslag til projekter. Der gøres opmærksom på, at et forslag om 789.000 kr. til renovering af indgangspartiet til Rønne Bibliotek er udgået fra listen, da det indgår som et anlægsforslag til budget 2017.  
 


Der er efterfølgende indhentet yderligere information om de konkrete projekter, bl.a. i form af konkrete projektansøgninger. (Forslag nr. 9-13. jf. bilag.) Det skal bemærkes, at ansøgningen om parkourbane i Klemensker blev sendt til Teknik- og Miljøudvalget 20.maj 2016.


Forslagene om henholdsvis en pulje på 200.000 kr. til Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) og en pulje på 100.000 kr. til en flygtningeindsats var på IVKs dagsorden 9.august til drøftelse, men blev ikke behandlet.

På baggrund af en administrativ forespørgsel har administrationen modtaget tilbagemeldinger fra fire ud af otte selvejende medborgerhuse vedrørende forslag om et engangstilskud til etablering af solcelleanlæg. Med undtagelse af en enkelt er alle tilbagemeldinger positive.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at reservere midlerne til finansiering af projekter, der har karakter af at være anlægsprojekter, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning fra KLASK m.fl. om støtte til parkourbane i Klemensker (PDF)

2.
Ansøgning fra NaturBornholm om støtte til undervisningsmodeller (PDF)

3.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til klubhus (PDF)

4.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til tidtagningstavle (PDF)

5.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til Slagleklipper (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ændring af kompetencefordelingsplan

00.01.00A21-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med at der er indledt en proces i Fritids- og Kulturudvalget i forhold til at se på en mulig ændret organisationsform for det nuværende Folkeoplysningsudvalg, har den reviderede kompetencefordelingsplan været i høring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at den ændrede kompetencefordelingsplan, som har været udsendt i høring, godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales, idet at ændringerne først træder i kraft 1. januar 2018.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgsmødet d. 16. september 2015, ønskede René Danielsson og Carl Ilsøe et forslag udarbejdet til en evt. ændret organisationsform på folkeoplysningsområdet, hvor Folkeoplysningsudvalget skulle erstattes med et § 35, stk. 2-udvalg. Folkeoplysningsudvalget kunne ikke tilslutte sig dette forslag på dialogmødet d. 24. november 2015.

 

På baggrund af forslaget om at erstatte Folkeoplysningsudvalget med et § 35, stk. 2-udvalg, udarbejdede administrationen et forslag til en ændret kompetenceplan. Den bevarer Folkeoplysningsudvalget i sin nuværende form men overdrager ansvaret for enkelte principielle og overordnede beslutninger til Fritids- og Kulturudvalget.

 

Den ændrede kompetenceplan blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016 med en høringsfrist d. 12. august. Herunder ses høringssvarenes primære pointer. Herudover henvises til de vedhæftede bilag.

 

Høringspart

Sagsbehandlede pointer

Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Høringsret

FOU foreslår at udsætte stillingtagen til efter kommunalvalget i 2017.

FOU støtter ikke den ændrede kompetencefordelingsplan, da den reducerer FOU til rådgivende organ. FOU mener ikke at forslaget understøtter den nationale vision om at folkeoplysningen selv skal vurdere, om organisationsformer, aktiviteter og ressourcer anvendes bedst muligt og mest bæredygtigt i folkeoplysningens ånd. Desuden mener FOU, at kompetenceplanen går imod den vidtgående selvforvaltning, som kendetegner området.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK)

Høringsret

Det samlede fritidsliv er repræsenteret i FOU, og IVK mener, at det er meget vigtigt at bevare dette brede fundament. IVK finder ikke, at det fremsendte forslag øger borgerinddragelsen, ligesom det ikke fremmer demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab, som er det folkeoplysningen arbejder med. 

IVK kan ikke støtte ændringerne i den reviderede kompetencefordelingsplan, som vil ændre FOU til et indstillende organ.

Ældrerådet

Høringsret

Tager den ændrede kompetencefordelingsplan til efterretning.

Handicaprådet

Høringsret

Godkender den ændrede kompetencefordelingsplan, idet Dansk Handicap Bornholms repræsentanter og Kim R.J. Hansen ikke kan gå ind for den foreslåede kompetencefordeling i henhold til folkeoplysningsloven. Man fratager FOU de beføjelser man i brugerindflydelsens navn gav dem.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Dansk Folkeoplysnings Samråd kan ikke gå ind for den ændrede kompetenceplan, da forslaget vil ændre FOU til et indstillende udvalg. DFS opponerer generelt imod de beføjelser som tages fra FOU og gives til enten FKU eller administrationen.

 

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om tildeling af støtte fra Start- og udviklingspuljen foretages efter den reviderede kompetenceplan af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget. Puljen er i 2016 på 67.362 kr. plus overførte midler på 89.009 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Høringssvar - FOU (PDF)

2.
Høringssvar - IVK (DOCX)

3.
Høringssvar - Ældre- og Handicaprådet (MSG)

4.
Høringssvar - DFS (DOCX)

5.
Ændret kompetencefordelingsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

10  Nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

Da Mikkel Skot Hansen har meldt sig ud af Idrættens Videns- og Kompetenceråd, skal Fritids- og Kulturudvalget udpege et nyt medlem fra en af Bornholms idrætsforeninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at Fritids- og Kulturudvalget udpeger et nyt medlem til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Lasse Holmgaard blev udpeget som nyt medlem.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd er sammensat af et bredt felt indenfor både organiseret og selvorganiseret idræt. Rådet skal varetage idrættens interesser, og forpligter sig til at arbejde for kommunens vision om ”et godt og aktivt liv for alle”. Jævnfør Regionskommunens Idrætsstrategi består rådet blandt andet af ”[…] fem foreningsrepræsentanter, heraf tre udpeget blandt foreningerne af det nuværende idrætsråd, og to udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra interesserede foreninger.” 

 

Mikkel Skot-Hansen var udpeget af Fritids- og Kulturudvalget, og udvalget skal derfor tage stilling til, hvem der skal afløse ham som repræsentant for en idrætsforening i Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler, at der vælges en repræsentant for Øst- eller Sydbornholm, for at sikre at den del af øen også repræsenteres i rådets arbejde.

 

Der blev d. 10. august 2016 rettet henvendelse til Bornholms Idrætsråd, i håbet om, at de kunne forhøre sig hos de bornholmske foreninger om mulige nye medlemmer, da de har den direkte kontakt. Den 26. august er der fortsat ikke kommet nogen tilbagemeldinger fra rådet.

Lasse Holmgaard fra Nexø Boldklub har givet tilsagn om sit kandidatur.

 

De nuværende medlemmer i Idrættens Videns- og Kompetenceråd er:

 

Karen-Margrethe Hansen Bager

DGI

Direktør

K.D. Andersen

Idrætsrådet

Bestyrelsesmedlem

Ole Dreyer

DGI

Formand

Kim Rasmussen

Forening

Tejn IF

Hans Jørgen Jensen

Vådhaller

Gudhjem Svømmehal

Vakant

Forening

Jens Koefoed

Tørhaller

Nyvest Centret

Frank Andreasen

Outdoor

Bornholms Cycle Club

Lars Albæk

DBU

Formand

Troels Bernth

Selvorganiseret

Marian Lundh

Idrætsrådet

Bestyrelsesmedlem

Carsten Clemmesen

Ejendomme & Drift

Bornholms Idrætsområder

Carsten Hæstrup

Idrætsrådet

Kasserer

Sara Wedell-Bollmann

Fritid & Kultur

Fritidskonsulent

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

11  Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars

82.16.00G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Multihuset i Østerlars om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et Multihus i en partnerskabsaftale med kommunen.

Da ejendommen er sat til salg hos ejendomsmægler, skal der tages stilling til, om man ønsker at imødekomme henvendelsen fra Foreningen Multihuset i Østerlars.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·        at ansøgningen fra Foreningen Multihuset imødekommes for indeværende budgetår, idet der er fremsendt et opprioriteringsforslag til budget 2017 for de kommende år.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2016:

Anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2015 blev der besluttet en ny skolestruktur, hvor skoleafdelingen Mosaik blev nedlagt pr. 31/7 2015.

Den 4. april 2016 fremsendte foreningen bag Multihuset en ansøgning om at genåbne Mosaikskolens bygninger i Østerlars for at skabe et sted, hvor de kunne samle ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.

Den 26. maj 2016 behandlede kommunalbestyrelsen ansøgningen, hvor det blev tilkendegivet, at man ønskede at få drøftet driftsøkonomien samt mulighederne og præmisserne for ibrugtagning.

Den 29. juni 2016 blev der afholdt møde mellem initiativtagerne bag Foreningen Multihuset og Ejendomsservice.

Der blev drøftet forskellige senarier for en mulig anvendelse, og i hvilket tempo man fra Multihuset mente, det kunne implementeres.

 

Multihuset ønsker fortsat at gennemføre projektet i en forsøgsperiode på to år. De to år skal vise om projektet er levedygtigt som permanent facilitet, og om der kan skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.

Man ønsker i første omgang kun at tage mellembygning, klasselokale nr. 9 (det tidligere musiklokale) samt det som allerede anvendes i dag (gymnastiksal m. tilhørende badefaciliteter samt skydebane).

Derudover ønsker Multihuset at få adgang til den gamle hovedbygning om sommeren, og til den uopvarmede garage.

Det vil sige, at de bygninger, som tidligere blev anvendt til SFO, de to sidebygninger og den gamle hovedbygning(om vinteren) ikke skal i anvendelse i første omgang. Disse bygninger udgår derfor af projektet.

 

Det nu reducerede areal udgør efterfølgende i alt 1088,63 m², hvilket bevirker, at de beregnede driftsudgift reduceres tilsvarende.

 

Det reducerede forslag foreslås planlagt således:

 

·        Der sættes tre lette vægge op for at afskærme til de to sidebygninger og den gamle hovedbygning. Disse vægge opsættes og betales af Multihuset.

·        De arealer, som ikke skal benyttes, bliver kun frostsikret om vinteren, og kan derfor ikke anvendes.

·        Der indgås en aftale mellem Foreningen Multihuset og Bornholms Regionskommune, hvor det blandt fremgår, at Foreningen Multihuset står for den indvendige vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealerne samt rengøring af gymnastiksal med tilhørende badefaciliteter.

·        Den besparelse, som kommunen har til de ovenstående aktiviteter udgør 49.175 kr. årligt, som kan være medfinansierende til de øgede driftsudgifter.

·        Det reducerede areal som ønskes anvendt (minus udgiften til de driftsopgaver, som Multihuset overtager), giver stadig en øget driftsudgift på 125.005 kr., hvilken der skal gives en bevilling til, hvis projektet skal gennemføres. Dette er fremsendt som et opprioriteringsforslag til budget 2017.

 

Der er vedlagt et udkast til en partnerskabsaftale med Foreningen Multihuset, som vil blive tilrettet i forhold til de beslutninger, der træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.  Se bilag 1.

 

Da Multihuset gerne vil i gang i indeværende budgetår, har de tilkendegivet, at de selv vil finansiere de øgede driftsudgifter, som er anslået til 40.000 kr. for resten af 2016. Bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Bilag 2. Tilsagn vedr. finansiering. (PDF)

2.
Bilag 1 Partnerskabsaftale (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

12

 

 

 

·        Orientering om kvalitetstilsyn for Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Kulturhistoriske Museum

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·        Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Intet.