Referat
Fritids- og Kulturudvalget
07-12-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Vision, indsatser og mål for ny kulturaftale 2018-2021
  åbent 3 Kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter
  åbent 4 Poulsker IFs aftale om driftstilskud vedr. Poulskerhallen
  åbent 5 DGI-hallen ansøger om kommunegaranti
  åbent 6 Procesplan for sammenlægning af Allinge bibliotek og Pædagogisk Læringscenter PLC på Kongeskærskolen
  åbent 7 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 8 Forsvarsmuseet
  åbent 9 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skole-, kultur- og fritidschef Sten Ebdrup deltager under punkt 2,3 og 4

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 2

Fritidskonsulent Sara Wedel-Bollmann deltager under punkt 3 og 4

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Vision, indsatsområder og mål for ny kulturaftale 2018-2021

20.20.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Administrationen har udarbejdet et udkast til vision, indsatsområder og mål for en ny kulturaftale mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet for perioden 2018-2021. Udkastet udgør forhandlingsgrundlaget for første møde med Slots- og Kulturstyrelsen, som forventes at finde sted i januar 2017. Oplægget forelægges til politisk godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at forhandlingsgrundlaget for vision, indsatsområder og mål for en ny kulturaftale 2018-2021 godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i dag en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber ved udgangen af 2017. I august godkendte Fritids- og Kulturudvalget en procesplan for indgåelsen af en ny kulturaftale for perioden 2018-2021. I overensstemmelse med tidsplanen forelægges udvalget et administrativt oplæg til indholdet af en ny kulturaftale.

Oplægget beskriver forslag til regionskommunes kulturpolitiske vision for kulturaftalen, hvilke indsatsområder, der ønskes løftet, og hvilke mål, der ønskes opnået i aftaleperioden. Udkastet udgør forhandlingsgrundlaget for det første møde med Slots- og Kulturstyrelsen, der finder sted primo 2017. Afhængig af styrelsens tilbagemeldinger i forhold til indhold og den statslige medfinansiering kan der opstå behov for at justere oplægget. 

Visionen er den strategiske målsætning for, hvad kulturregionen overordnet ønsker at opnå med kulturaftalen. Visionen er baseret på kommunens eksisterende kulturpolitik og tankerne i regionskommunens udviklingsstrategi ”Bright Green Island – Bornholms udviklingsstrategi 2016”


Kulturregion Bornholm vil mobilisere øens særegne natur, kunst og kultur som en aktiv ressource i udviklingen af det bornholmske samfund. Dette skal ske ved at bringe kulturen i spil i forhold til borgernes dannelses- og læringsproces samt styrkelse af deres sociale og kulturelle færdigheder. Samtidig vil vi stimulere øget innovation og værksætteri ved at udfolde synergien mellem internationale kreative miljøer og øens etablerede kulturinstitutioner. Endelig vil vi i kraft af tværfaglige samarbejder og et stærkt udenøs kulturelt netværk højne kvaliteten og variationen i øens kulturtilbud, som skal indbyde lokale som turister til at opleve, deltage i og aktivt involvere sig.”

 

Indsatsområde er den samlede betegnelse for et tema, som kommunen har særligt fokus på, mens målene er præciseringer af, hvordan kommunen vil opfylde visionen inden for det pågældende indsatsområde.

Der lægges op til, at aftalen omfatter to indsatsområder, der har arbejdstitlerne:

  1. Kulturelt aktive børn og unge
  2. Kultur og innovation.

1. Kulturelt aktive børn og unge er en videreudvikling af indsatsområdet Børn, Unge og Kultur i nuværende kulturaftale. Formålet er fortsat at sikre øens børn og unges møde med kulturen og deres muligheder for at udfolde sig kunstnerisk. Indsatsen indebærer en udbygning af Skoletjenesten Bornholms portefølje i form af udvikling af kulturtilbud til børn i dagtilbud og kulturforløb for fagligt og socialt udfordrede børn. Desuden lægges der op til, at øens nye kulturskole løftes ved at udbyde talentforløb i drama og kunsthåndværk/design som pendant til skolens tilbud om musikalsk grundkursus.  

Mål

Indsatsen forventes at involvere samarbejdsparter så som Skoletjenesten Bornholm, Bornholms Kulturskole, Skoletjenesten i København, øens kultur- og naturinstitutioner, lokale aktører inden for kunsthåndværk og design, kommunale forvaltninger, dagtilbud samt grundskoler.

2.Kultur og innovation ser nærmere på, hvordan arbejdsophold for internationale kunstnere og forskere kan bidrage til udviklingen af øens eksisterende kulturtilbud og samtidig have en afsmittende effekt på erhvervsudviklingen og bosætning. Indsatsen indebærer en koordination af eksisterende kunstnerboliger på øen og en styrkelse af offentligt-private partnerskaber. Dette arbejde skal munde ud i et konkret arbejdsophold for et afgrænset antal deltagere. Endelig vil der blive sat fokus på en fælles markedsføringsindsats, der højner Bornholms profil som et unikt sted for kreativ udvikling.

 

Mål

·        Vi vil udvikle kulturlivets netværk og rekruttere kunstneriske kompetencer til Bornholm

·        Vi vil styrke Bornholms position som øen for kreative mennesker og iværksættere

Indsatsen forventes løftet af samarbejdsparter så som øens kultur- og naturinstitutioner, udbydere af kunstnerophold og Kunstakademiets Designskole Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2018 og frem afsat i alt 339.000 kr. (2016-tal) til en ny kulturaftale. Statens andel er endnu ukendt.

I oplægget tages der udgangspunkt i, at kulturaftalens samlede budgetramme bliver fordelt ligeligt på de to indsatsområder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Udkast til vision, indsatsområder og mål til ny kulturaftale 2018-2021 (DOCX)

2.
Bilag 1. Uddybende indsatsbeskrivelse - Kulturelt aktive børn og unge (DOCX)

3.
Bilag 2. Uddybende indsatsbeskrivelse - Kultur og innovation (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter

04.04.00Ø40-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der findes ingen specifikke kriterier for, hvordan eventuelle ændringer i den kommunale driftstilskudsmodel for selvejende haller skal administreres. Der er derfor behov for nogle konkrete principper, som sikrer lige vilkår for de selvejende faciliteter. De udarbejdede kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter har været sendt i høring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

·        at udvalget anbefaler kriterierne til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 7. december 2016:

Fritids- og Kulturudvalget kan ikke anbefale kriterierne.

Lykke Jensen og Erik Lund Hansen kan ikke medvirke, idet Servicedirektørens indstilling anbefales

Erik Lund Hansen og Lykke Jensen løfter afgørelsen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I 2005 blev den nuværende tilskudsmodel for de selvejende idrætshaller udarbejdet. Heri indgår Nexøhallen, Aakirkeby Hallerne, Nordlandshallen, Nyvest Centret, DGI-hallen, Østermariehallen, Poulskerhallen, Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal. Tilskudsmodellen forholder sig ikke til, hvorfor netop disse faciliteter indgår i fordelingen af de kommunale midler, ligesom den ikke forholder sig til eventuelle om- og udbygninger eller optag af nye faciliteter.

 

Med undtagelse af Poulskerhallen (som lejes af Poulsker IF, men ejes af en privat ejendomsfond), er det også kun ovenstående, der har del i fordelingen af anlægspuljen. Der er derfor behov for en konkretisering af principperne, så kommunens ligebehandlingsprincip på området sikres.

 

Følgende kriterier har været sendt i høring

De selvejende faciliteter, som er omfattet af den kommunale tilskudsmodel, er forpligtet til at stå til rådighed for skoler ml. kl. 8.00 og 15.00 og foreninger ml. kl. 15.00 og 22.00. Svømmehaller forpligter sig desuden til offentlig åbningstid.

Administrationen foreslår, at nedenstående kriterier skal opfyldes, hvis en selvejende facilitet ønsker at blive omfattet af tilskudsmodellen eller ønsker tilskud til en udvidelse af det eksisterende idrætsareal:

 

·        Der skal kunne konstateres et behov for faciliteten, dvs. der skal konstateres et demografisk eller foreningsbaseret pres eller problemer med at skaffe tider til aktiviteter i de faciliteter, der allerede er til rådighed.

·        Faciliteten skal stå til rådighed for folkeskolerne i klart definerede tidsrum ud fra lejeaftalerne

·        Faciliteten skal stå til rådighed for foreningerne i klart definerede tidsrum

·        Fast procedure for indberetning af budgetterede foreningstimer og efterfølgende regulering af faktisk forbrug

·        Faciliteten forpligter sig til at udleje til foreningsbrug ud fra de vedtagne timepriser for de forskellige typer af faciliteter.

·        Fast procedure for regnskabsaflæggelse i forhold til tidsramme og proces og evt. ensartet skabelon for regnskabsopstilling.

·        Anvendelse af værktøj til administrative indberetninger via Conventus

·        Understøttelse af Bright Green Island fx i form af energibesparende tiltag

·        Tilslutning til kommunens sundhedsmålsætninger, fx vedr. kost og rygning

·        Gennemsigtig organisationsstruktur med beslutningsdygtige samarbejdspartnere

·        Faciliteten skal være selvejende

·        Faciliteten forpligter sig til at tilbyde halanvendelse til ikke-organiserede aktører (”åbne haller”)

 

Derudover vil godkendelse bero på en konkret ansøgning, hvor følgende oplysninger skal figurere:

 

·        En opmåling af det samlede areal

·        En opmåling af det idrætsrelaterede areal (baner, omklædningsrum, teknik og depot)

·        Driftsbudget

 

Der vil i godkendelsen desuden blive lagt vægt på den økonomiske virkning en ny facilitets tilskud vil have på det eksisterende system. Tilskudsmodellen for selvejende haller er et lukket økonomisk system, dvs. at regulering af midler sker indenfor en budgetteret ramme. En udvidelse af en facilitet vil derfor betyde en nedgang i tilskud til de andre faciliteter i modellen. Hvis en facilitet fjernes fra modellen, fx ved lukning, skal der tages politisk stilling til, om de ekstra midler skal tilfalde systemet eller kommunens kassebeholdning.

 

Det er Fritids- og Kulturudvalget, der beslutter hvilke faciliteter, der er omfattet af kommunalt driftstilskud, med mulighed for ansøgning til anlægspuljen.

 

 

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetence-råd, Bornholms Idrætsråd samt Poulsker IF.

 

Folkeoplysningsudvalget (FOU)

Høringsret

Folkeoplysningsudvalget forudsætter, at der hverken bliver brugerrelaterede eller økonomiske konsekvenser for foreninger og brugere af de selvejende faciliteter ved en ændring af kriterierne. FOU forudsætter desuden, at alle faciliteter, der i dag får tilskud, også vil få det fremadrettet. Tilføjelser og/ eller udvidelser skal medføre en udvidelse af den økonomiske ramme. Nedlæggelse af en facilitet skal medføre en konkret sag til høring. Konkrete kommentarer til de enkelte kriterier kan ses i FOU’s hø-ringssvar (bilag).

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK)

Høringsret

Et flertal af Idrættens Videns- og Kom-petenceråd anbefaler de foreslåede kriterier. Rådet håber på en løsning for Poulskerhallen, således at den fortsat kan være en del af driftstilskudsmodellen.

Bornholms Idrætsråd (BIR)

Bornholms Idrætsråd forventer, at ændrin-gerne i kriterierne for driftstilskud i de selv-ejende faciliteter, gennemføres på en måde, så det ikke kommer til at berøre brugerne af faciliteterne. BIR vil gerne drøfte vilkårene for de selvorganiseredes anvendelse af facili-teterne, inden der besluttes regler på om-rådet.

BIR forventer, at hvis der lægges op til, at nogle af de nuværende faciliteter skal fra-tages driftstilskud, at det kommer som en konkret sag, der kommer til høring.

BIR ser gerne at tildelingsvilkår og drifts-tilskud er ens for selvejende og kommunale haller.

Poulsker Idrætsforening (PIF)

Poulsker Idrætsforening anfører, at Poulsker-hallen med de vedtagne kriterier mister driftstilskuddet. Hvis det lykkes PIF at købe hallen, frygter foreningen stadig, at konse-kvensen kan blive en lukning, da foreningen ikke kan skaffe de fornødne midler til driften. PIF ser gerne et fortsat driftstilskud i fem-seks år, med henblik på at helt anden løsning nærmere Snogebæk. PIF frygter at lokal-samfundet undermineres, hvis PIF’s brugere henvises til Nexø eller Aakirkeby i forbindelse med en lukning af Poulskerhallen.

 

 

Implementering

Det er et af Fritids- og Kulturudvalget mål for 2017, at lave samarbejdsaftaler med alle de selvejende idræts- og svømmehaller. Disse samarbejdsaftaler vil indeholde individuelle planer for den enkelte hal, således at der arbejdes med de rette indsatsområder i den enkelte hal i henhold til såvel idrætsstrategien som kriterierne. I processen tages der hensyn til hallernes ønsker til udvikling samt de steder, hvor der er behov for udvikling for at hallen kan leve op til kriterierne. Implementeringen vil således være en målrettet, dialogbaseret proces, der sikrer at alle hallerne på sigt lever op til samtlige kriterier. Hver aftale vil dermed afspejle de konkrete forhold og udfordringer, som den pågældende hal har.

Processen forventes af følge nedenstående tidsplan:

 

7. december 2016

Fritids- og Kulturudvalget behandler kriterierne for selvejende faciliteter

22. december 2016

Kommunalbestyrelsen godkender kriterierne for selvejende faciliteter, som dermed træder i kraft

Januar – december 2017

Individuelle samarbejdsaftaler udarbejdes med de enkelte haller

 

Økonomiske konsekvenser

Tilskudsmodellen for selvejende haller er et lukket økonomisk system, dvs. at regulering af midler sker indenfor en budgetteret ramme. En tilføjelse eller en udvidelse af en facilitet vil derfor betyde en nedgang i tilskud til de andre faciliteter i modellen. Hvis en facilitet fjernes fra modellen, fx ved lukning, skal der tages politisk stilling til, om de ekstra midler skal tilfalde systemet eller kommunens kassebeholdning.

 

De foreslåede kriterier vil bevirke, at Poulsker IF mister det årlige driftstilskud til Poulskerhallen, idet der ikke er tale om en selvejende facilitet. Det betyder, at Poulsker IF skal søge om lokaletilskud på lige fod med andre foreninger på Bornholm, til leje af Poulskerhallen. Den økonomiske difference er anslået til 624.000 kr. mindre årligt.

 

Hvis Poulskerhallen etableres som selvejende vil den kunne søge optagelse i henhold til kriterierne og afhængig af konkret politisk stillingtagen, vil den kunne indgå på lige fod med de andre selvejende faciliteter i den kommunale driftstilskudsmodel.

 

Forholdene vedrørende Poulsker IF og processen herfor behandles i en særskilt politisk sag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Det tidligere kriterie vedr. ’obligatorisk brug af fast IT’ udgår, da det er indeholdt i punktet vedr. åbne haller.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. september 2016:

Rådet anbefaler at alle selvejende haller kan indgå i tilskudsmodellen, og at de tilgodeses på lige vilkår. De principielle forhold for optag i modellen anbefales. I tilfælde af forøgelse af halkapacitet bør området tilføjes midler til fordeling mellem hallerne, svarende til de ekstra omkostninger, der måtte opstå.

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Folkeoplysningsudvalget - Høringssvar (DOC)

2.
Bornholms Idrætsråd - Høringssvar (DOCX)

3.
Poulskerhallen - Høringssvar (PDF)

4.
Høring om kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter (DOCX)

5.
Budget og mål 2017 - Fritids- og Kulturudvalget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Poulsker IFs aftale om driftstilskud vedr. Poulskerhallen

00.15.10Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af de nye kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter vil Poulsker IF ikke længere kunne modtage driftstilskud som selvejende facilitet, da Poulskerhallen ikke er en selvejende facilitet men ejet af en ejendomsfond.

Hertil kommer, at den nuværende konstruktion rummer nogle uhensigtsmæssige forhold, og på den baggrund indstilles det, at Poulsker Idrætsforenings særaftale vedr. driftstilskud til Poulskerhallen ophører med udgangen af juni 2018.

Der skal arbejdes videre med et finde en hensigtsmæssig løsning for aktiviteterne i Poulsker IF.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen,

a.    At Bornholms Regionskommune tilskud til Poulsker IF vedr. Poulskerhallen ophører med udgangen af juni 2018

b.    At samarbejdet med Poulsker IF fortsætter med henblik på at finde en hensigtsmæssig løsning for aktiviteterne fremover

c.    At stillingtagen til fremtidig anvendelse af tilskudsmidlerne afventer arbejdet med en fremtidig løsning

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 7. december 2016:

Ad a) Fritids- og Kulturudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at Bornholms Regionskommunes tilskud til Poulsker IF vedr. Poulskerhallen forløber mindst til udgangen af juni 2021

Lykke Jensen og Erik Lund Hansen kan ikke medvirke, idet Servicedirektørens indstilling anbefales

Ad b) og c) anbefales

 

Sagsfremstilling

Poulsker Idrætsforening er en flerstrenget idrætsforening med i alt ca. 450 medlemmer, trænere og ledere. Idrætsforeningen er en af de største foreninger på Bornholm. Aktiviteterne foregår i Poulskerhallen, hvor der er træningshal, gymnastiksal, omklædning/bad, klubhus/cafeteria og mødelokale samt i Snogebæk.

Center for Skole, Kultur og Fritid er i tæt dialog med Poulsker Idrætsforening om de konkrete udfordringer, de står over for i foreningen. Den hidtidige konstruktion består i, at Poulsker IF som forening modtager et særligt tilskud til leje af Poulskerhallen, der ejes af en ejendomsfond. Dvs. at Poulsker IF som forening på den ene side modtager et langt større ”lokaletilskud” end tilsvarende foreninger; og på den anden side er de ikke ligestillet med de øvrige selvejende faciliteter (haller). Blandt andet har de ikke selv indflydelse på de fysiske rammer, og har ikke del i den kommunale anlægspulje til selvejende haller. Denne særlige konstruktion forhindrer, at Poulsker IF og de fysiske rammer for foreningen har de samme vilkår som andre foreninger og faciliteter.

På baggrund af den løbende dialog med Poulsker IF er der enighed om, at den nuværende konstruktion er uholdbar, og at alle parter ønsker at finde en afklaring og etablere en frem-tidssikret konstruktion.

 

Kriterier for selvejende faciliteter

Kriterierne for selvejende faciliteter, som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 22. december 2016, vil få den umiddelbare betydning for Poulsker IF, at de vil falde ud af den kommunale driftstilskudmodel, da de ikke er en selvejende facilitet.

En selvejende facilitet er en juridisk og økonomisk selvstændig en­hed med egen formue, men uden ejerkreds, som kan øve indflydelse på institutionens aktiviteter. En selvejende institution må ikke oprettes med overskudsgivende formål for øje, og i tilfælde af institutionens opløsning, fordeles formuen efter de fastsatte uddelingsformål.

Den øverste myndighed i en selvejende hal er bestyrelsen, der vælges eller sammensæt­tes som beskrevet i institutionens vedtægter. Bestyrelsen består ofte af frivillige og ulønnede bestyrelsesmedlemmer, men bestyrelsen kan ansætte en leder, som står for den daglige drift.

Ovenstående forhold sikrer, at den selvejende hal ikke drives med profit for øje, men derimod for at styrke og sikre den pågældende institution, og dermed idrætslivet i området. De midler, som den selvejende institution optjener, går derfor tilbage til udvikling af institutionen selv. I Bornholms Regionskommune får de selvejende haller udover et driftstilskud, også mulighed for at søge midler til for- eller udbedringer, udvikling eller energibesparende tiltag i anlægspuljen for selvejende haller.

De samme forhold gør sig ikke gældende for Poulskerhallen, idet den ejes af en privat ejendomsfond, som ikke er forpligtet på samme måde som en selvejende institution. Poulskerhallen har derfor heller ikke mulighed for at få tildelt midler gennem anlægspuljen.

 

Poulsker IF har et års opsigelse af deres lejekontrakt med ejendomsfonden. Der er i lejekontrakten indskrevet kontraktopsigelsesmuligheder to gange årligt henholdsvis d. 1. januar og d. 1. juli. For at sikre Poulsker IFs mulighed for at afvikle hele vintersæsonen 2017/18, og en rimelig overgang til en eventuelt ny konstruktion foreslås det, at det særlige, kommunale driftstilskud opsiges med udgangen af juni 2018. Det giver mulighed for, at Poulsker IF kan opsige deres lejeaftale med et års opsigelse, tilsvarende til udgangen af juni 2018.

Dermed gives mulighed for at finde en fremtidig konstruktion for Poulsker IFs aktiviteter. Ud over Poulskerhallen, er der i dag indenfor 20 km kommunalt ejede eller støttede, selvejende haller i Nexø, Svaneke, Østermarie, Nylars og Aakirkeby; med Nexø og Aakirkeby som de nærmeste.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Lokaletilskud - beregning (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  DGI-hallen ansøger om kommunegaranti

18.20.00Ø60-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

02-11-2016

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

DGI-hallen ønsker at anlægge en springhal i tilknytning til den eksisterende hal. De ansøger derfor om en kommunegaranti på 4 mio. kr., idet kreditforeningen kun giver lån til en idrætshal, når der foreligger en kommunegaranti.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget:

·        at udvalget forholder sig til, om den ansøgte kommunegaranti kan bevilges

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 2. november 2016:

Udsættes med henblik på yderligere belysning.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget og kommunalbestyrelsen:

·        at der meddeles afslag på ansøgningen

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 7. december 2016:

Anbefales under forudsætning af, at DGI-hallen inden kommunalbestyrelsens godkendelse kan fremlægge et nyt driftsbudget, der ikke forudsætter en udvidelse af det kommunale driftstilskud.

René Danielsson kan ikke medvirke, idet Servicedirektørens indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune modtog d. 18. september 2016 en ansøgning fra DGI-Hallen S/I om muligheden for en kommunal garantistillelse i forbindelse ved etableringen af en ny springhal i tilknytning til den eksisterende hal. Der ansøges ikke om en udvidelse af driftstilskuddet ved samme lejlighed, omend DGI-hallen modtager driftstilskud til de eksisterende rammer i dag. DGI-hallen har siden sin opstart ønsket at etablere en springgrav i hallen for at understøtte springgymnastikken på Bornholm. Efter at Nyvest Centerets springgrav er taget i brug, konstaterer DGI-hallen, at interessen for springgymnastik er steget, og at anlægget i Nyvest er overbooket. Det er DGI-hallens opfattelse, at der er behov for springfaciliteter andre steder, og de genoptager derfor planen om at etablere en springhal i tilknytning til DGI-hallen.

 

Jævnfør prospektet fra arkitektfirmaet Blå Streg Aps opføres springhallen i sammenhæng med den eksisterende hal, så fællesfaciliteter lettest muligt kan benyttes. Hallen er desuden placeret i skellet mod Rønne Svømmehal, så det kun er nødvendigt at nedlægge én tennisbane i forbindelse med projektets realisering. Der er indgået en aftale med Rønne Tennis Klub, om afgivelse af én af deres seks tennisbaner til fordel for en udvidelse af DGI-Hallen med springfaciliteter.

 

 

DGI-Hallen S/I forventer følgende tidsplan for projektet:

 

Efterår 2016

Finansieringen tilvejebringes

Januar 2017 – juli 2017

Projektering, udbud og byggesagsbehandling

August 2017

Byggeriet påbegyndes

August 2018

Byggeriet afsluttes og indvies

 

Af ansøgningens bilag fremgår det, at DGI-hallen ikke har mulighed for at egenfinansiere projektet. DGI-hallens bestyrelse forventer at gennemføre projektet indenfor en økonomisk ramme på kr. 7 mio. kr. Heraf betaler DGI-hallen selv de 0,5 mio. kr., medens 2,5 mio. kr. finansieres af fondsmidler. De resterende 4 mio. skal finansieres ved lånoptagelse i en kreditforening. DGI-hallens kreditforening kræver en kommunegaranti mod at yde et lån på 4 mio. kr. til projektet.

 

DGI-hallens finansieringsplan ser dermed således ud:

 

Fondsmidler

2,5 mio. kr.

DGI-hallens eget bidrag

0,5 mio. kr.

Lån

4 mio. kr.

I alt

7 mio. kr.

 

Ifølge DGI-hallens årsrapport udgør årsresultatet 164.704 kr., hvilket af bestyrelsen anses for tilfredsstillende. Institutionens balance viser en samlet arkivmasse på 2,3 mio. kr. og en egenkapital på 1,6 mio. kr.  DGI-hallens bestyrelse forventer, at institutionen vil få en positiv udvikling i regnskabsåret 2016, og at der indenfor rammerne af de tildelte tilskud er et tilstrækkeligt råderum til en forsvarlig drift af hallen.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

 

DGI-hallen har fremsendt foreløbige beregninger fra kreditforeningen af ydelsen på et 20-årigt lån på 4 mio. kr. Ydelserne udgør ca. 260.000 kr. årligt. Dermed er der behov for en forbedret indtjening i hallen for at kunne svare ydelserne på et lån på 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efterfølgende frigives med 1/25-del om året, idet restsummen frigives når lånet er indfriet.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

DGI-Hallen fremsendte d. 30. oktober 2016 et driftsbudget for den nye springhal sammenkørt med den eksisterende hal. Heraf fremgår det, at de forudsætter et yderligere driftstilskud på 342.000 kr. årligt. Der ansøges derfor – ud over en kommunegaranti – også om øget driftstilskud. Den forbedrede indtjening, der er nødvendig for at opretholde driften af den samlede DGI-hal, skal således ske gennem et øget kommunalt driftstilskud.

DGI-hallens springhal vil tilbyde springgymnasterne på Bornholm en pommes frites-grav, hvilket vil gøre det muligt for gymnasterne at øve vanskelige teknikker og spring uden risiko.

 

Ansøgning om øget driftstilskud

Et øget tilskud til DGI-hallen vil påvirke de andre idrætshaller i driftsmodellen negativt, idet den eksisterende ramme skal justeres for at tilpasse DGI-hallens øgede areal.  Nedenfor ses, hvorledes det ændrede areal og øgede udgifter påvirker de andre idrætshaller i tilskudsmodellen. Det er kun de selvejende idrætshaller, der er medtaget i oversigten: Poulskerhallen påvirkes ikke af DGI-hallens ændrede areal grundet den nuværende særordning. Rønne og Gudhjem svømmehaller påvirkes ikke, da 1/3 af den samlede ramme er reserveret til svømmehallerne, som dermed udgør et isoleret system i denne sammenhæng.

 

Beregningerne er lavet på baggrund af modellen for 2016.

 

Den nuværende tilskudsfordeling mellem de selvejende idrætshaller (beløb i 2016-kr.)

Tilskud 2016

Nexø Hallen

Aakirkeby Hallerne

Nyvest Centret

Nordlands-hallen

DGI-Hallen

Østermarie Hallen

Fast tilskud

766.303

1.140.900

575.703

713.776

309.051

748.371

Timetilskud

761.704

1.151.359

378.387

627.672

359.081

660.535

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært tilskud

1.528.007

2.292.259

954.091

1.341.449

668.132

1.408.906

 

 

Den ændrede tilskudsfordeling ved en ny springhal (beløb i 2016-kr.)

Tilskud 2016

Nexø Hallen

Aakirkeby Hallerne

Nyvest Centret

Nordlands-hallen

DGI-Hallen

Østermarie Hallen

Fast tilskud

766.303

1.140.900

575.703

713.776

551.405

748.371

Timetilskud

700.557

1.058.932

348.012

577.285

401.089

607.509

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært tilskud

1.466.860

2.199.832

923.715

1.291.062

955.494

1.355.880

 

For DGI-hallen ændres såvel det faste tilskud som timetilskuddet. Dette skyldes de øgede faste udgifter i forbindelse med den nye facilitet, samt det forventede øgede antal aktivitetstimer i den nye springhal.

 

DGI-hallen forventer et tilskud på 342.000 til springhallens drift. Som det ses af nedenstående beregninger, opnår DGI-hallen et øget driftstilskud på 287.362 kr. jævnfør tilskudsmodellen. DGI-hallen vurderer dog, at driften er mulig med det mindre tilskud. De ekstra midler tilgår på baggrund af en omfordeling af de eksisterende tilskud således, at de andre idrætshallers tilskud mindskes. Herunder ses den økonomiske konsekvens for de andre haller, hvis DGI-hallens springhal realiseres og området ikke tilføres yderligere midler.

 

 

Tilskud 2016

Nexø Hallen

Aakirkeby Hallerne

Nyvest Centret

Nordlands-hallen

DGI-Hallen

Østermarie Hallen

Nuvær. tilskud

1.528.007

2.292.259

954.091

1.341.449

668.132

1.408.906

Ændret tilskud

1.466.860

2.199.832

923.715

1.291.062

955.494

1.355.880

 

 

 

 

 

 

 

Difference

-61.147

-92.427

-30.376

-50.387

287.362

-53.026

 

 

Behov

DGI-hallen har ud fra samtaler med Viking Gymnastisk og Trampolin vurderet, at der er behov for en ekstra springfacilitet på Bornholm. Viking Gymnastik har mellem 75 og 100 tilmeldte springgymnaster mellem 8 og 15 år. Derudover har de ca. 100 potentielle udøvere blandt yngre medlemmer. Viking Gymnastik oplever at de springgymnaster, der ønsker at videreudvikle deres idræt skifter til medlemskab af Nyvest IF, da de på denne måde får mulighed for at øve spring i springgraven.

Nyvest IF har ét decideret springhold med 16 deltagere, men der er i alt 600 tilmeldte i hele gymnastikafdelingen, som også benytter springgraven. Det er dog i højere grad manglen på instruktører end selve springgraven, der begrænser brugen af faciliteten. De 16-19-årige vælger i højere grad instruktørjobbet fra, hvilket lægger pres på de eksisterende trænere. 

Selvom hallen er fuld, når der er næsten 100 gymnaster til stede, er der ingen pladsproblemer omkring springgraven, da træningen deles op i op til ti stationer, som alle skal igennem. Nyvest understreger desuden, at de ikke ønsker at hindre andre klubber i at benytte springgraven, men gerne indgår i dialog om fordelingen af tider.

 

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti er omfattet af bestemmelserne i lånebekendtgørelsen. Da der er tale om et anlægsprojekt, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, kræver en garanti en låneramme. Bornholms Regionskommune har ikke ledig låneramme.

Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, som efterfølgende frigives med 1/25-del om året, idet restsummen frigives når lånet er indfriet.

Den forbedrede indtjening fra et øget driftstilskud vil kunne svare ydelserne på et lån på 4 mio. kr.

 

Konklusion

DGI-hallen forudsætter et øget kommunalt driftstilskud for at kunne forestå driften af den ekstra hal. Det vil gå ud over tilskuddet til de øvrige haller, og derfor kan det – også med henvisning til udtalelsen fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd – ikke anbefales at give en kommunegaranti til DGI-hallen som ansøgt.

Hertil kommer, at det ikke kan udelukkes, at et øget samarbejde hallerne imellem kan fokusere anvendelsen af springgraven i Nyvest til de gymnastiskhold, der primært kan profitere heraf, mens øvrige aktiviteter kan afvikles i andre haller.

Administrativ tilføjelse

Idrættens Videns- og Kompetenceråd behandlede på rådets møde d. 25. oktober 2016 et punkt om ”Udvidelse af halkapacitet”, der kan kædes sammen med DGIs ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med etablering af en ny springfacilitet på Bornholm. Idrættens Videns- og Kompetenceråd ”støtter i princippet en udvidelse af halkapaciteten, såfremt det drejer sig om den ansøgte springfacilitet under forudsætning af at projektets levedygtighed er sandsynliggjort.”

Rådet anfører desuden følgende: ”I tråd med kriterierne for driftstilskud til selvejende faciliteter, som udvalget anbefaler under punkt 5 "Høring om kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter”, må optag af et øget areal bero på en konkret ansøgning og politisk stillingtagen, uanset garantistillelse eller anden kommunal støtte. I fald faciliteternes areal udvides mener rådet, at området skal tilføres flere midler.”

Det er ligeledes vigtigt for Idrættens Videns- og Kompetenceråd, at den nye facilitet ikke vil få en negativ indvirkning på Nyvests springaktiviteter, men i stedet bidrager til en generel udvikling af springgymnastikken på Bornholm.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Driftsbudget - Springhal (XLS)

2.
Ansøgning om kommunegaranti (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om procesplan for sammenlægning af Allinge bibliotek og Pædagogisk Læringscenter PLC på Kongeskærskolen

21.07.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

I et samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift og Center for Skole, Kultur og Fritid er der udarbejdet en tidsplan for sammenlægningen af Allinge Bibliotek og Pædagogisk Læringscenter (PLC) på Kongeskærskolen i Allinge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at

·        Orienteringen om tids- og procesplanen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet at afsætte budgetmidler til en sammenlægning af Allinge Bibliotek og Pædagogisk Læringscenter (PLC) på Kongeskærskolen. Der er udarbejdet en tidsplan for sammenlægningen. Det er i den forbindelse blevet vurderet om ombygningen på Kongeskærskolen kan være klar den 1. august 2017. Det kan ikke nås. Dels kan ansøgninger om byggetilladelse ikke foreligge før i starten af marts måned, og dels kan byggeriet ikke sendes i udbud før i maj, hvilket betyder at byggeriet tidligst kan komme i gang ved udgangen af maj måned. Byggeriet må påregnes at vare op til 4 måneder. Center for Ejendomme og Drift gør dog opmærksom på, at selve byggeriet muligvis kan klares på kortere tid end de afsatte 4 måneder, men det ændrer ikke på opfattelsen af, at de nye lokaler ikke kan være klar til den 1. august 2017. 

 

 

Tidsplan for flytning af Allinge bibliotek pr. 31. december 2017

 

Tidsplanen giver mulighed for at udnytte skolens sommerferie til byggeaktiviteter og december måned, hvor biblioteksbenyttelsen er lav, kan bruges til at flytte biblioteket. Der vil være den fornødne tid til at sikre en dialog med repræsentanter for lokalsamfundet og inddrage personalet (herunder placeringen af Borgerservice). De nuværende lærerarbejdspladser bevares indtil skolens sommerferie, hvorefter de nye arbejdspladser tages i brug, når det nye skoleår starter. I øjeblikket rummer loftet på Allinge bibliotek en vævekreds. Den vil kunne henvises til et tidligere billedkunstlokale på Kongeskærskolen, der i øjeblikket anvendes til depot. En relativt hurtig flytning af aktiviteterne på det nuværende biblioteks væveloftet vil være ønskelig. Det vil frigøre væveloftet til andre aktiviteter.

 

Herefter vil tidsplanen være:

 

December 2016                          Første møde mellem arkitekt, personale og ledelse for skole og bibliotek.

 

Januar 2017                                 Den konkrete placering af Borgerservice afklares.

Personalet drøfter indretningsønsker med arkitekt og Center for Ejendomme og Drift. Der startes detailprojektering.

                                                      

Februar 2017   Nyt lokale til væveaktiviteter på Kongeskærskolen gøres klar.

 

Marts 2017                                  Væveloftets inventar flyttes til det nye lokale, og Væveloftet kan frigives til andre aktiviteter.

Der udarbejdes ansøgninger om byggetilladelse.

                                                       Afklaring af lokaler til nye lærerarbejdspladser.

 

April 2017                                    Detailprojektering afsluttes, og drøftelser af indretningsplanerne med repræsentanter for lokalsamfundet afsluttes. Indretningsplanerne forelægges for brandmyndighederne.

 

Maj 2017                                      Byggeriet sendes i udbud.

 

Juni 2017                                      Valg af byggefirma.

                                                       Byggetilladelser skal foreligge inden udgangen af juni.

                                                       Klargøring af lokaler til nye lærerarbejdspladser.

                                                       TMU, ØPU og KB behandler ansøgning om bevilling til byggeriet.

 

Juli 2017                                       Byggeriet påbegyndes 1. juli.

                                                       Nuværende lærerarbejdspladser flytter til ny placering.

 

August 2017                                Bestilling af nye reoler og andet inventar.

 

September 2017                         Flytninger af skolebibliotekets materialer. Der gøres plads til folkebibliotekets materialer ud fra indretningsplanen.

 

Oktober 2017  Byggeriet afsluttes med udgangen af efterårsferien.

Indretning af lokaler med tidligere lærerarbejdspladser.

                           

November 2017                         Installation af ny belysning, overvågningsudstyr m.v.

                                                       Levering og montering af nyt inventar.

 

December 2017                          Folkebiblioteket flytter. Biblioteket er lukket i december måned.

                                                       Installation af udlånsautomatik.

 

Byggeperioden kan eventuelt komprimeres så indflytning kan ske før.

Økonomiske konsekvenser

Der er reserveret i alt 1.743.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på Kongeskærskolen i forbindelse med sammenlægningen. En bevillingssag vil skulle behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget inden udgangen af juni 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 3,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,8 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 2,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen vedr. anlæg viser at 1,1 mio. kr. af rådighedsbeløbet forventes anvendt i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016. I 2016 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2016, pr. 30. april og 31. oktober, samt administrative budgetopfølgninger pr. 31. juli og 31. januar 2017.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016 ekskl. overførsler fra 2015.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2016, dvs. inkl. overførsler fra 2015.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedr. Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Samlet set er der overført et overskud på 3,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,8 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningerne til resultatet på 2,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer er sket på områderne Kultur og Fritid med forbedringer på hhv. 0,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. På kulturområdet forventes det at Musik- og Teaterrådet ikke anvender hele deres pulje, hvilket var forudsat ved opfølgningen pr. 30. april. På børneteater forventes der færre udgifter og flere refusioner. Dertil forventes Kunst-Kulturhistorisk Råd at anvende færre midler end ved opfølgningen pr. 30. april. Ydermere er der overført driftsmidler på knap 0,3 mio. kr. til anlæg til biblioteket i Aakirkeby. Disse midler var en del af overførslen fra 2015 og var forudsat anvendt på kulturområdet ved opfølgningen pr. 30. april. På fritidsområdet er forbedringerne sket hos Folkeoplysningsudvalget og på områderne ”Folkeoplysende voksenundervisning” og ”Lokaletilskud”. Desuden forventes det at 0,5 mio. kr. af de – af udvalget – disponerede midler fra overførslen fra 2015 først anvendes i 2017. Ved opfølgningen pr. 30. april blev det antaget at disse midler blev anvendt i 2016.

 

Anlæg

Det samlede rådighedsbeløb udgør 7,8 mio. kr., hvor der forventes anvendt 1,1 mio. kr. Mindreforbruget på 6,7 mio. kr. stammer fra Anlægsprojekterne Gudhjem Svømmehal, vandbehandlingskrav og Rønne Svømmehal, vandbehandlingskrav/renovering og forventes overført til 2017, hvor anlægsarbejdet bliver udført.

 

Anlægsopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab 2016 på Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Set under et er der fra 2015 overført et overskud på 3,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,8 mio. kr.

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2016

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2016

Overført fra 2015

Forventet resultat i 2016 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

21 Kultur og fritid

546

 

3.043

3.589

 

22 Biblioteker

88

 

112

200

 

Fritids- og Kulturudvalget

634

 

3.155

3.789

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2016

Overførbar

30. april

31. okt

Ændring

Center for Skole, Kultur og Fritid

 

 

 

21 Kultur og fritid

-1.829

546

2.375

22 Biblioteker

-112

88

200

Fritids- og Kulturudvalget

-1.941

634

2.575

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. december 2016

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forsvarsmuseet

19.03.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

René Danielsson (DF) indstiller at Fritids- og Kulturudvalget finder kr. 40.000 for at hjælpe Forsvarsmuseet, således at de ikke mister deres samling.

Indstilling og beslutning

René Danielsson (DF) indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

·        at Forsvarsmusset bevilges kr. 40.000

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Fritids- og Kulturudvalget kan ikke følge indstillingen, idet der afventes en konkret ansøgning.

René Danielsson kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

René Danielsson (DF) indstiller at Fritids- og Kulturudvalget finder kr. 40.000 for at hjælpe Forsvarsmuseet, således at de ikke mister deres samling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke taget stilling til finansiering af indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

9

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Orienteret.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·        Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-12-2016

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. december 2016:

Intet.