Referat
Fritids- og Kulturudvalget
28-09-2016 kl. 12:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på kulturaftale 2014-2017
  åbent 3 Kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter
  åbent 4 Tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse i udlandet
  åbent 5 Tilskud til etablering af Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter
  åbent 6 Forslag fra DGI Bornholm til anvendelse af midler på idrætsområdet
  åbent 7 Ansøgning fra Svanekegården om støtte til renovering af gårdsplads
  åbent 8 Ansøgning fra Urkraftfestival.dk om tilskud til årlig Urkraftfestival 2017-2019
  åbent 9 Ansøgning fra Bornholms Teater om øget driftstilskud fra 2017 og frem
  åbent 10 Prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016
  åbent 11 Indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016
  åbent 12 Multietnisk Kulturhus ansøgning af yderligere lokaler i Lille Madsegade 32, Rønne
  åbent 13 Mødeplan 2017
  åbent 14 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 2 kl. 12.30 deltager Las Paskjær (Socialpsykiatrien), Lars Holmsted og Kim Caspersen (Bornholms Teater) Ulla Didriksen (Skoletjenesten) Peter Haase (NaturBornholm).

 

René Danielsson forlod mødet kl. 14.35 under behandling af punkt 10 og kom tilbage igen kl. 15.00 under behandling af punkt 10.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på kulturaftale 2014-2017

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget orienteres om kommunens fireårige kulturaftale med Kulturministeriet og aftalens forløb indtil nu. Samtidig lægges der op til en drøftelse om mulige indsatsområder for en ny kulturaftale for perioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at status på kulturaftalens fire projekter tages til efterretning

b) at mulige indsatsområder til ny kulturaftale 2018-2021 drøftes

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

a) Taget til efterretning.

b) Drøftet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017. Kulturaftalen omfatter fire projekter inden for indsatsområderne Sundhed og Kultur og Børn, Unge og Kultur.

Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for kulturaftalen og modtager en opfølgning på aftalens projekter hvert halve år.

Nedenstående projektledere og projektmedarbejdere for følgende projekter deltager i mødet.

·        Bevægelse gennem kultur (Lars Paskjær)

·        Kulturvenner (Lars Holmsted og Kim Caspersen)

·        Skoletjenesten Bornholm (Ulla Didriksen)

·        Kend din Ø (Peter Haase)   


Orienteringen suppleres desuden af vedlagte status, som indsendes årligt til Slots- og Kulturstyrelsen. Statussen beskriver kulturaftalens foreløbige resultater i forhold til målsætningerne for aftalens to indsatsområder og kulturregionens erfaringer indtil nu.

Som optakt til indgåelsen af en ny kulturaftale 2018-2021 lægges der samtidig op til en drøftelse om potentiale indsatsområder, der vil være relevante for en ny aftale.

 

Følgende forslag til indsatsområder kan indgå i diskussionen:

·        Kultur og læring

·        Kultur- og naturarv

·        Madkultur

·        Kultur og erhverv

·        Tværnationale kultursamarbejder

·        Integration

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)

2.
Årlig status (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter

04.04.00Ø40-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

I dag findes ingen specifikke kriterier for, hvordan eventuelle ændringer i den kommunale driftstilskudsmodel for selvejende haller skal administreres. Der er derfor behov for nogle konkrete principper, som sikrer lige vilkår for de selvejende faciliteter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At de foreslåede kriterier for driftstilskud til selvejende faciliteter sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd med frist den 14. november 2016

 

Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016:

Godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I 2005 blev den nuværende tilskudsmodel for de selvejende idrætshaller udarbejdet. Heri indgår Nexøhallen, Aakirkeby Hallerne, Nordlandshallen, Nyvest Centret, DGI-hallen, Østermariehallen, Poulskerhallen, Rønne Svømmehal og Gudhjem Svømmehal. Tilskudsmodellen forholder sig ikke til, hvorfor netop disse faciliteter indgår i fordelingen af de kommunale midler, ligesom den ikke forholder sig til eventuelle om- og udbygninger eller optag af nye faciliteter.

 

Med undtagelse af Poulskerhallen (som lejes af Poulsker IF, men ejes af Grennessminde), er det også kun ovenstående, der har del i fordelingen af anlægspuljen. Der er derfor behov for en konkretisering af principperne, så kommunens ligebehandlingsprincip på området sikres.

 

De selvejende faciliteter, som er omfattet af den kommunale tilskudsmodel, er forpligtet til at stå til rådighed for skoler ml. kl. 8.00 og 15.00 og foreninger ml. kl. 15.00 og 22.00. Svømmehaller forpligter sig desuden til offentlig åbningstid.

 

Faciliteter, der er omfattet af tilskudsmodellen, kan også få del i kommunens anlægspulje. Puljens formål er at understøtte vedligehold og udvikling af de selvejende faciliteter, samt at sikre energibesparende tiltag i forlængelse af Bright Green Island-visionen. Konkretiseringen af kriterierne for at blive omfattet af den kommunale tilskudsmodel skal desuden sikre regionskommunens ligebehandlingsprincip.

 

Administrationen foreslår, at nedenstående kriterier skal opfyldes, hvis en selvejende facilitet ønsker at blive omfattet af tilskudsmodellen eller ønsker tilskud til en udvidelse af det eksisterende idrætsareal:

 

·        Der skal kunne konstateres et behov for faciliteten, dvs. der skal konstateres et demografisk eller foreningsbaseret pres eller problemer med at skaffe tider til aktiviteter i de faciliteter, der allerede er til rådighed.

·        Faciliteten skal stå til rådighed for folkeskolerne i klart definerede tidsrum ud fra lejeaftalerne

·        Faciliteten skal stå til rådighed for foreningerne i klart definerede tidsrum

·        Fast procedure for indberetning af budgetterede foreningstimer og efterfølgende regulering af faktisk forbrug

·        Faciliteten forpligter sig til at udleje til foreningsbrug ud fra de vedtagne timepriser for de forskellige typer af faciliteter.

·        Fast procedure for regnskabsaflæggelse i forhold til tidsramme og proces og evt. ensartet skabelon for regnskabsopstilling.

·        Obligatorisk brug af fast IT

·        Anvendelse af værktøj til administrative indberetninger via Conventus

·        Understøttelse af Bright Green Island fx i form af energibesparende tiltag

·        Tilslutning til kommunens sundhedsmålsætninger, fx vedr. kost og rygning

·        Gennemsigtig organisationsstruktur med beslutningsdygtige samarbejdspartnere

·        Faciliteten skal være selvejende

·        Faciliteten forpligter sig til at tilbyde halanvendelse til ikke-organiserede aktører (”åbne haller”)

 

Derudover vil godkendelse bero på en konkret ansøgning, hvor følgende oplysninger skal figurere:

 

·        En opmåling af det samlede areal

·        En opmåling af det idrætsrelaterede areal (baner, omklædningsrum, teknik og depot)

·        Driftsbudget

 

Der vil i godkendelsen desuden blive lagt vægt på den økonomiske virkning en ny facilitets tilskud vil have på det eksisterende system. Tilskudsmodellen for selvejende haller er et lukket økonomisk system, dvs. at regulering af midler sker indenfor en budgetteret ramme. En udvidelse af en facilitet vil derfor betyde en nedgang i tilskud til de andre faciliteter i modellen. Hvis en facilitet fjernes fra modellen, fx ved lukning, skal der tages politisk stilling til, om de ekstra midler skal tilfalde systemet eller kommunens kassebeholdning.

 

Det er Fritids- og Kulturudvalget, der beslutter hvilke faciliteter, der er omfattet af kommunalt driftstilskud, med mulighed for ansøgning til anlægspuljen.

 

Forslag til procesplan:

13. september

Forslag til kriterier vedr. optag i kommunal driftstilskudsordning drøftes i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

28. september

Forslag til kriterier vedr. optag i kommunal driftstilskudsordning anbefales til høring af Fritids-og Kulturudvalget

Høringsfrist

14. november 2016

Kriterierne sendes i høring hos

-      Folkeoplysningsudvalget

-      Idrættens Videns- og Kompetenceråd

7. december 2016

Høringssvar behandles i Fritids- og Kulturudvalget og endelig godkendelse af kriterierne for driftstilskud.

I forlængelse af vedtagelse af kriterierne tager Fritids- og Kulturudvalget stilling til, hvilke selvejende idrætsfaciliteter, der skal være omfattet af driftstilskud

 

 

Økonomiske konsekvenser

Tilskudsmodellen for selvejende haller er et lukket økonomisk system, dvs. at regulering af midler sker indenfor en budgetteret ramme. En tilføjelse eller en udvidelse af en facilitet vil derfor betyde en nedgang i tilskud til de andre faciliteter i modellen. Hvis en facilitet fjernes fra modellen, fx ved lukning, skal der tages politisk stilling til, om de ekstra midler skal tilfalde systemet eller kommunens kassebeholdning.

 

De foreslåede kriterier vil bevirke, at Poulskerhallen mister det årlige driftstilskud. Det betyder, at Poulsker IF skal søge om lokaletilskud på lige fod med andre foreninger på Bornholm. Den økonomiske difference er anslået af til 624.000 kr. årligt.

 

Hvis Poulsker IF kan købe Poulskerhallen, vil de indgå på lige fod med de andre selvejende faciliteter i den kommunale driftstilskudsmodel.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. september 2016:

Rådet anbefaler at alle selvejende haller kan indgå i tilskudsmodellen, og at de tilgodeses på lige vilkår. De principielle forhold for optag i modellen anbefales. I tilfælde af forøgelse af halkapacitet bør området tilføjes midler til fordeling mellem hallerne, svarende til de ekstra omkostninger, der måtte opstå.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse i udlandet

18.15.05Ø40-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

20-09-2016

5

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

4

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af en konkret henvendelse vedr. tilskud til uddannelse af lærere, ledere og instruktører i udlandet, bedes Folkeoplysningsudvalget tage stilling til, hvorledes kurser afholdt i udlandet skal takseres.

Indstilling og beslutning

Formanden for Folkeoplysningsudvalget indstiller,

-      At Folkeoplysningsudvalget anbefaler administrationens forslag til regler for tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse i udlandet til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget

 

Folkeoplysningsudvalget d. 20. september 2016:

Folkeoplysningsudvalget indstiller administrationens forslag til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

 

Servicedirektøren indstiller,

-      At Fritids- og Kulturudvalget godkender administrationens forslag til regler for tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse i udlandet

 

Fritids- og Kulturudvalget d. 28. september 2016:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 17. august 2016 fik administrationen en henvendelse fra Finn Kofoed fra De Gule Spejdere vedrørende tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og instruktører i udlandet. Det drejede sig om kurser i Sverige og Tyskland. Det fremgår ikke af regionskommunens tilskudsregler på området, hvordan administrationen skal forholde sig.

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen procedure eller konkrete regler for eventuel udbetaling af tilskud til efteruddannelse afholdt i udlandet. I henhold til kompetencefordelingsplanen og Folkeoplysningslovens § 19,1 og § 33,4 skal fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel godkendes i Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Administrationen foreslår, at tilskudsreglerne tilføjes følgende punkt: ”Ved eventuelle rejser til udlandet ydes der tilskud svarende til rejser øst for Storebælt: max. 800 kr. Kursusbeskrivelse samt andre relevante bilag skal indsendes til skf@brk.dktil konkret vurdering af kursets folkeoplysende karakter.”  Det nuværende skema til afregning af tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse bevares. Ændringen udmeldes i Fritid og Kulturs nyhedsbrev.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales i øjeblikket tilskud til kurser afholdt i Danmark med følgende maksimumstakster:

 

Bornholm: 400 kr.

Øst for Storebælt: 800 kr.

Vest for Storebælt: 1000 kr.

 

Der er i 2016 310.924 kr. til udbetaling af tilskud til Lærer-, leder- og instruktøruddannelse i Danmark. På baggrund af de senere års forbrug vurderes det, at der er plads i budgettet til at åbne op for muligheden for at tage på folkeoplysende lærer-, leder- og instruktøruddannelse i udlandet.

 

I 2014 var puljen på 305.391 kr. og der blev i alt udbetalt 185.942 kr. i tilskud til lærer-, leder- og instruktøruddannelse. Forbrugsprocenten var 60,89.

I 2015 var puljen på 487.775 og der blev i alt udbetalt 248.037 kr. i tilskud til lærer-, leder- og instruktøruddannelse. Forbrugsprocenten var 50,85.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Tilskud til etablering af Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter

18.20.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

5

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-09-2016

3

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

5

 

Resumé

Nyvest Skytteforening ønsker at etablere ’Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter i Centrum’ i Nylars, og søger om tilskud projektets finansiering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat. Der ønskes rådgivning fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd inden endelig stillingtagen.

 

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

-      at rådet forholder sig til ansøgningen

-      at rådet rådgiver Fritids- og Kulturudvalget i forhold til den konkrete ansøgning

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. september 2016:

Rådet lader punkt 3 indgå på lige fod med de andre investeringsforslag som en del af punkt 4, for at kunne beløbssætte et evt. tilskud.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Afslag.

Rene Danielsson kan ikke medvirke, da han gerne så bevilget 50.000 kr. så det oprindeligt ansøgte beløb i Folkeoplysningsudvalget blev imødekommet.

Sagsfremstilling

I/S Nyvest Centret har købt den nedlagte Nylars Brugs, hvor Nyvest Skytteforening ønsker at

indrette en ny skydebane, der lever op til de gældende miljø- og sikkerhedskrav. Projektet er prissat til 2,3 mio. kr. Ifølge tidsplanen skal første del af projektet igangsættes i september 2016. Det forventes, at Nyvest Skytte- og Aktivitetscenter kan tages i brug i oktober 2017.

 

Tidsplan

September 2015 - september 2016

Fundraising og projektering

1. september 2016

Renovering begynder

1. oktober 2017

Ibrugtagning af Skytte- og Aktivitetscentret

31. december 2017

Projektafslutning og godkendt byggeregnskab - byggeriet overdrages til Nyvest Centret

 

 

Projektet henvender sig til mange forskellige grupper idet foreningens erfaring med skoleskydning for øens skoleelever har været positiv, ligesom foreningen oplyser, at børn med diagnoser som ADHD har god gavn af at gå til skydning. Ældresagen har ligeledes vist interesse for skydningen.

 

Nyvest Skytteforening ønsker at indrette bygningerne med gode opholds- og mødelokaler, så de også kan bruges til mange andre formål, for såvel foreningens medlemmer som for lokalsamfundet og alle andre interesserede. Nyvest Centret vil dermed få ekstra lokaler, som kan benyttes til flere og større arrangementer.Foreningen lægger desuden vægt på, at de gamle bygninger bliver vedligeholdt, og håber at skabe et centrum for liv i Nylars til gavn og glæde både for lokalsamfundet og besøgende.

 

Se desuden ansøgningen for yderligere oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Nyvest Skytteforening søger ikke om et specifikt beløb. Projektet er samlet skønnet til at koste 2,3 mio. kr. Heraf har foreningen allerede opnået finansiering på 960.000 kr., heraf 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen, bevilget af Folkeoplysningsudvalget d. 8. juni 2015. Folkeoplysningsudvalget har på deres møde d. 23. august 2016 accepteret at forlænge bevillingen. Skytteforeningen har dermed en udestående finansiering på i alt 1.340.000 kr.

 

Opnået finansiering

Beløb

Egenfinansiering Nyvest Skytteforening

150.000 kr.

Tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark

700.000 kr.

Sparekassen Bornholms Fond

50.000 kr.

Bornholms Regionskommune (Start- og udviklingspuljen)

50.000 kr.

Nordea Fonden

10.000 kr.

 

 

Opnået finansiering i alt

960.000 kr.

 

 

Fonde og puljer der søges

1.340.000 kr.

 

 

Udestående finansiering i alt

1.340.000 kr.

Samlet finansiering i alt

2.300.000 kr.

 

 

Rådighedsbeløbet af de overførte midler fra 2015 på 1 mio. kr. er reduceret til 719.000 kr. som følge af udvalgets bevilling på 260.000 kr. til indretningen af Aakirkeby Bibliotek og en bevilling på 40.000 kr. til DGI’s motionspasordning for 50+.  jf. beslutning af 8. juni 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritids- og Kulturudvalget udsatte stillingtagen til dette punkt på deres møde d. 31. august 2016, da de ønsker at få rådgivende bistand fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd før en endelig beslutning tages.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning - Nyvest Skytteforening (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag fra DGI Bornholm til anvendelse af midler på idrætsområdet

18.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

7

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-09-2016

2

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm har fremsendt forslag til, hvordan man ville kunne bruge de 300.000 kr., som oprindeligt var stillet Idrættens Videns- og Kompetenceråd i udsigt, til integrations- og idrætsfremmende tiltag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat. Der ønskes rådgivning fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd inden endelig stillingtagen.

 

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

-      at rådet forholder sig til ansøgningen

-      at rådet rådgiver Fritids- og Kulturudvalget i forhold til prioriteringen af de 100.000 til integrationsfremmende initiativer og 200.000 kr. til idrætsinitiativer

                              

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. september 2016:

Rådet giver cadeau til DGI for at være hurtige til at reagere på den manglende behandling af fordelingen på det sidste møde i Idrættens Videns- og Kompetenceråds sidste møde. De 100.000 kr. til integrationsindsats anbefales af IVK til FKU, og ønsker at man er opmærksomme på, at piger og kvinder også bliver en prioritet i initiativerne.  Rådet anbefaler 116.000 afsat til DGI's skoleprojekt, dog under forudsætning af at midlerne er til rådighed, og med respekt for prioriteringsrækkefølgen som vedtaget under punkt 4: Prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Afslag.

Udvalget vil indlede dialog med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om mulighed for at understøtte integrationsindsatsen.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd havde d. 9. august et punkt på dagsordenen, hvor de blev opfordret til at komme med gode idéer til, hvordan 100.000 kr. kunne bruges på integrationsfremmende tiltag, og hvordan 200.000 kr. bedst ville kunne anvendes indenfor idrætten generelt i tråd med kommunens vision om ”et godt og aktivt liv for alle” og med idrætsstrategiens mål. Rådet nåede ikke punktet på mødet, og kunne derfor ikke kvalificere brugen af de midler, som de blev stillet i udsigt. DGI Bornholm fremsender derfor følgende forslag til, hvordan disse midler kunne anvendes. 

 

100.000 kr. til integrationsinitiativer indenfor idrætsområdet

DGI Bornholm forslår en tredeling af midlerne, således at der afsættes

-      40.000 kr. til ø-dækkende initiativer, hvor asylansøgere og flygtninge vil blive introduceret til Bornholms mange idrætstilbud, og få vejledning i, hvordan man vil kunne fortsætte med forskellige idrætsgrene. DGI Bornholm står gerne for koordineringen, og vil med en budgetramme på 40.000 kr. kunne gennemføre 5 aktivitetsdage inden udgangen af 2017.

-      40.000 kr. til lokale initiativer, hvor øens idrætsforeninger kan få tilskud til at lave særlige lokale arrangementer for asylansøgere og flygtninge bosat i nærområdet, som således kan stifte bekendtskab med aktivitetstilbuddene i den lokale idrætsforening. DGI Bornholm har kendskab til lignende støtteordninger fra andre landsdele, der har gode erfaringer med denne tilgang. DGI Bornholm skønner, at der vil kunne laves 10-15 lokale arrangementer for 40.000 kr. inden udgangen af 2017.

-      20.000 kr. til (efter)uddannelse af ledere, instruktører og ’velkomstagenter’, som kan hjælpe asylansøgere og flygtninge i gang med foreningslivet. DGI Bornholm skønner, at der for 20.000 kr. vil kunne gennemføres 2-3 kurser for samlet 50-60 instruktører og foreningsledere/’velkomstagenter’.

 

200.000 kr. til fremme af ”et godt og aktivt liv for alle”

DGI Borholm anbefaler, at midlerne anvendes til indsatsområde to i kommunens idrætsstrategi: ”Et øget samarbejde på tværs af alle aktører”, hvor samarbejde rettet mod skoleområdet har høj prioritet. DGI Bornholm foreslår, at de 200.000 kr. anvendes til en særlig satsning for at fremme børn og unges idrætsdeltagelse gennem introduktion til de forskellige idrætsaktiviteter. DGI Bornholm er involveret i en særlig satsning på Kongeskærskolen i skoleåret 2016/2017, hvor alle børn fra 0.-6. klassetrin introduceres til idrætstilbud, de lokale idrætsforeninger kan tilbyde – og lidt til. DGI Bornholm anbefaler, at denne satsning også laves på øens øvrige folkeskoler.

Med udgangspunkt i, at der er et budget på 25.000 kr. til den igangværende satsning på Nordbornholm, vurderer DGI Bornholm, at det vil være muligt at gennemføre et lignende initiativ på de resterende seks Folkeskoler indenfor beløbsrammen på 200.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet af de overførte midler fra 2015 på 1 mio. kr. er reduceret til 719.000 kr. som følge af udvalgets bevilling på 260.000 kr. til indretningen af Aakirkeby Bibliotek og en bevilling på 40.000 kr. til DGI’s motionspasordning for 50+.  jf. beslutning af 8. juni 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritids- og Kulturudvalget udsatte stillingtagen til dette punkt på deres møde d. 31. august 2016, da de ønsker at få rådgivende bistand fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd før en endelig beslutning tages.

 

 

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning - DGI Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning fra Svanekegården om støtte til renovering af gårdsplads

04.00.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Svanekegaarden ansøger om et tilskud på 331.250 kr. inkl. moms til renovering af Svanekegaardens gårdsplads. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et kommunalt tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Afslag idet renovering af kommunale anlæg ligger under Teknik og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Svanekegaarden ansøger om et tilskud på 331.250 kr. inkl. moms til renovering af institutionens gårdsplads. Ifølge ansøger er pladsens belægning (pigsten) i dag så ujævn, at det er vanskeligt for kulturinstitutionens gæster at færdes på området.

Ansøger udtrykker desuden en bekymring for manglende udendørs belysning i haven, som ligeledes besværliggør færdslen mellem gårdens bygninger. Endelig påpeger ansøger fugtproblemer i teatersalens kælder. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at teatersalen er kommunal ejendom.

Der er indhentet et tilbud på en udbedring af ovenstående forhold. Tilbuddet har et samlet budget på det ansøgte beløb.

 
Ansøger gør opmærksom, at Svanekegården i 2015 havde 15.000 besøgende, og at institutionen deltager i projektet ”Kulturbærerne”, der omhandler kulturtilbud for personer med handicap.  

Svanekegården modtager i 2016 et driftstilskud på 382.302 kr. inkl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan finansieres inden for rammen af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 722.478 kr.

Såfremt udvalget beslutter at reservere midlerne til finansiering af anlægsprojektet, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Tegninger af projekt (PDF)

2.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning fra Urkraftfestival.dk om tilskud til årlig Urkraftfestival 2017-2019

20.00.00G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

6

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Foreningen Urkraftfestival.dk ansøger om et tilskud på 600.000 kr. til udvikling og gennemførelse af en årlig folkekulturfestival på Bornholm i perioden 2017-2019. Ansøgningen forelægges Fritids- og Kulturudvalget med henblik på en politisk stillingtagen til, om der kan bevilges et tilskud til formålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter, hvorvidt der kan bevilges et tilskud som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat.Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Afslag.

Sagsfremstilling

Foreningen Urkraftfestival.dk ansøger om et driftstilskud på i alt 600.000 kr. svarende til 200.000 årligt i en treårig projektperiode 2017-2019 til en årlig Urkraftfestival på Bornholm.

Festivalen har fokus på folkemusikken, fortælletraditionen og naturkraften. Den er ifølge ansøger et møde mellem det moderne menneske og århundreders traditioner for videregivelse af livsgrundlag og kultur – formidlet gennem musikken, sangen, dansen, fortællingen og åndelige handlinger. Gennem koncerter, foredrag, workshops og inddragende fælles aktiviteter er formålet at vække urkraften i det moderne menneske og genskabe det personlige nærvær i fællesskabet.

På festivalen vil gæster kunne opleve musikere, fortællere, dansere, videnskabsfolk, spirituelle formidlere, kunsthåndværkere, instrumentbyggere, økologiske producenter. Med afsæt i danske og nordiske traditioner vil festivalen ifølge ansøger inddrage kulturaktører og deltagere fra Norden såvel som fra hele verden.


Festivalen finder sted på Christianshøj i Almindingen over fire dage omkring sommersolhverv i slutningen af juni.

Forud for festivalen besøger en Urkraft-karavane tre udvalgte byer i Danmark.  Med deltagelse af musikere, fortællere m.v. har karavanen til formål at præsentere festivalens temaer og være en appetitvækker for årets festival på Bornholm.

Ifølge ansøger henvender festivalen sig til et bredt publikum, og der forventes i alt 12.900 festivalgæster over tre år, hvilket fordeler sig mellem festivalgæster (7.500 personer) og gæster til karavanen (5.400 personer).

Urkraftfestivalen udvikles og gennemføres i et samarbejde med nationale og lokale aktører på fagområdet. Desuden har foreningen på nuværende tidspunkt indgået en række samarbejdsaftaler med bornholmske interessenter og virksomheder herunder Færgen, Naturstyrelsen og Destination Bornholm.

Det samlede budget for den treårige projektperiode er på 4,8 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til et sekretariat, kunstnerhonorar og udgifter til Urkraft-karavanen. Der forventes en egenfinansiering på 1,6 mio. kr. bestående af entreindtægter og indtægter fra salg af mad og drikkelse. Det resulterer i et finansieringsbehov på 3,2 mio. kr. hvilket forventes finansieret af private fonde (2,6 mio. kr.) og offentlige midler (0,6 mio. kr.)

Ansøger gør opmærksom på, at kommunal medfinansiering vil være en forudsætning for at opnå støtte fra nationale fonde.

Foreningen Urkraftfestival.dk er en national forening med 7 bestyrelsesmedlemmer. Det forventes, at foreningen vil få over 500 medlemmer over projektets treårige periode.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb kan finansieres inden for rammen af ikke-disponerede midler fra 2015 på i alt 722.478 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøger gør opmærksom på, at foreningen ligeledes har fremsendt en ansøgning til Vækstforum Bornholm.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning (DOCX)

2.
Ekstrakt af projektbeskrivelse (PDF)

3.
Projektbeskrivelse (PDF)

4.
Beskrivelse af festivalområde (PDF)

5.
Budget (PDF)

6.
Brev fra Kulturministeren (PDF)

7.
Bestyrelsen - CV (PDF)

8.
Skitse af festivalkoncept (PDF)

9.
Samarbejdserklæringer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning fra Bornholms Teater om øget driftstilskud fra 2017 og frem

20.01.02Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Teater ansøger om en forhøjelse af teatrets driftstilskud med 500.000 kr. i forbindelse med den nye egnsteateraftale 2017-2020. Teatret har fået afslag fra staten på en dispensationsansøgning om kun at skulle producere en professionel teaterforestilling om året. Der søges således om yderligere midler til at finansiere to årlige teaterforestillinger. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·        at udvalget drøfter om der kan bevilges som ansøgt

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Afslag idet teateret opfordres til at afsøge andre muligheder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2016 udkast til en ny egnsteateraftale mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Teater for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen har af brev 1. september 2016 meddelt, at egnsteateraftalen er blevet godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Samtidig har teatret fået afslag på deres dispensationsansøgning om kun at skulle producere en teaterforestilling om året.  Ifølge gældende lovgivning skal et egnsteater producere minimum to professionelle forestillinger om året, men siden 2005 har Bornholms Teater fået dispensation fra denne lovbestemmelse.


Bornholms Teater skal fra 2017 og frem derfor producere to professionelle teaterforestillinger om året for at leve op til egnsteateraftalen. Ansøger vurderer, at en produktion med 1-2 medvirkende vil koste minimum 500.000 kr. En ekstra udgift som ifølge ansøger ikke kan finansieres inden for teatrets budget, hvorfor kommunen søges om en øget bevilling.Det påpeges i ansøgningen, at Bornholms Teater stadig er i opstartsfasen på deres satsning på Holbergforestillinger og er afhængige af fondsmidler for at kunne gennemføre forestillingerne.

Ansøger gør desuden opmærksom på, at teatret sideløbende med deres hovedproduktion, turnévirksomhed, koncerter, foredrag også administrerer skoleteaterordningen og yder et stort arbejde i den daglige drift af Rønne Theater.


Ifølge ansøger vil en øget bevilling gøre det muligt for teatret at producere to årlige forestillinger og betjene Rønne Theater og dets brugere.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte 31. marts 2016 følgende kommunal driftstilskud i perioden 2017-2020. Beløbene er løbende priser.

2017

2018

2019

2020

3.741.965 kr.

3.816.804 kr.

3.893.140 kr.

3.971.003 kr.

 

 

 

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har pr. 1. maj 2016 udmeldt, at staten som minimum kan refundere 36,3 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatre i 2017.

Kommunen kan dog ikke opnå refusion for et evt. supplerende tilskud, idet aftalen for den 4-årige periode er behandlet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Det ansøgte beløb på 500.000 kr. kan ikke finansieres inden for Fritids- og Kulturudvalgets driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016

1.
Ansøgning fra Bornholms Teater (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Prioritering af budgetoverførsel fra 2015 til 2016

00.30.00G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

31-08-2016

8

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

13-09-2016

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

10

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

På forrige udvalgsmøde drøftede Fritids- og Kulturudvalget anvendelsen af et ikke-disponeret restbeløb på 1 mio. kr. Der er efterfølgende indhentet supplerende information, som skal kvalificere udvalgets endelige stillingtagen til, hvordan restbeløbet skal anvendes.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget foretager en konkret prioritering inden for rammen på 722.478 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 31. august 2016:

Udsat. Der ønskes rådgivning fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd inden endelig stillingtagen.

 

Administrationen indstiller til Idrættens Videns- og Kompetenceråd

-      at rådet forholder sig til en konkret prioritering af de idrætsrelaterede ansøgninger inden for rammen på 722.478 kr.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd d. 13. september 2016:
Rådet anbefaler en fordeling og prioritering som følger:

1. DGI's forslag til integrationsindsats (jf. punkt 2): 100.000 kr.

2. En pulje til IVK til fremme af outdoorinitiativer: 269.000 kr.

3. DGI's skoleprojekt (jf. punkt 2): 116.000 kr.

4. Nyvest Skytte- og aktivitetscenter - tilskud til etablering: 100.000 kr.

5. Åkirkeby Cross Klub - nyt klubhus: 100.000 kr.

6. Åkirkeby Cross Klub - tidstagningstavle: 14.000 kr.
7. Åkirkeby Cross Klub - slagleklipper: 20.000 kr.

Rådet kan ikke tage stilling til AaIF's ansøgning om midler til en beach volley-bane, da der ikke foreligger en konkret ansøgning. Rådet er tilhængere af parkour-projektet i Klemensker, men ønsker ikke at anbefale midler til projektet endnu. Dette skyldes, at de ansøgte 100.000 skal gå til klargøring af bygningen og ikke specifikt til etablering af parkour-banen. Dermed går midlerne ikke direkte til idræt.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget foretager en konkret prioritering inden for rammen på 722.478 kr.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Tilskudsmodtager

Formål

Beløb

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Pulje til engangsinvesteringer (anlæg el. afgrænsede projekter)

            102.478

Aakirkeby Cross Klub

Etablering af klubhus, køb af tidstagningstavle og slagleklipper

            150.000

Kultur Leg Aktivitet Sammenhold Klemensker (KLASK)

Reserveret: Tilskud til etablering af legeplads

               40.000

NaturBornholm

Modeller til brug i undervisning og publikumsaktiviteter

               60.000

Selvejende medborgerhuse

Etablering af solcelleanlæg

            370.000

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsåret 2015 er der opgjort et overskud på 3,4 mio. kr. for driften inden for Fritids- og Kulturudvalgets område. Ud af overskuddet er 1 mio. kr. ikke øremærket til konkrete formål.

Fritids- og Kulturudvalget har udtrykt ønske om at foretage en tværgående prioritering af beløbet på 1 mio. kr. og udpegede på udvalgsmødet en række projekter til nærmere belysning. Jf. nedenstående liste.

Idrættens Videns- og Kompetenceråd bedes tage stilling til følgende ansøgninger: DBU’s Velfærdsalliance, AaIF’s Beach Volley-bane, KLASK og KIFs parkourbane i Klemensker, ÅCKs ansøgninger om nyt klubhus, tidstagningstavle og en slagleklipper.

Listen viser udvalgets forslag til projekter. Der gøres opmærksom på, at et forslag om 789.000 kr. til renovering af indgangspartiet til Rønne Bibliotek er udgået fra listen, da det indgår som et anlægsforslag til budget 2017.  
 


Der er efterfølgende indhentet yderligere information om de konkrete projekter, bl.a. i form af konkrete projektansøgninger. (Forslag nr. 9-13. jf. bilag.) Det skal bemærkes, at ansøgningen om parkourbane i Klemensker blev sendt til Teknik- og Miljøudvalget 20.maj 2016.


Forslagene om henholdsvis en pulje på 200.000 kr. til Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) og en pulje på 100.000 kr. til en flygtningeindsats var på IVKs dagsorden 9.august til drøftelse, men blev ikke behandlet.

På baggrund af en administrativ forespørgsel har administrationen modtaget tilbagemeldinger fra fire ud af otte selvejende medborgerhuse vedrørende forslag om et engangstilskud til etablering af solcelleanlæg. Med undtagelse af en enkelt er alle tilbagemeldinger positive.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt udvalget beslutter at reservere midlerne til finansiering af projekter, der har karakter af at være anlægsprojekter, skal der efterfølgende fremlægges en ny sag til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til projektet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Fritids- og Kulturudvalget udsatte stillingtagen til dette punkt på deres møde d. 31. august 2016, da de ønsker at få rådgivende bistand fra Idrættens Videns- og Kompetenceråd før en endelig beslutning tages.

Administrativ tilføjelse til FKU 28.9.2016

Teknik- og Miljøudvalget behandler den 26.9.2016 en sag vedr. fremtiden for bygningerne, der tidligere husede Klemensker Skole. Sagen fremlægges til politisk behandling med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling til nedrivning af bygningerne, som KLASK har ansøgt om at kunne benytte til parkourbane.

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning fra KLASK m.fl. om støtte til parkourbane i Klemensker (PDF)

2.
Ansøgning fra NaturBornholm om støtte til undervisningsmodeller (PDF)

3.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til klubhus (PDF)

4.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til tidtagningstavle (PDF)

5.
Ansøgning fra Åkirkeby Cross Klub om støtte til Slagleklipper (PDF)

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016

6.
KLASK ansøgning, etape 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016

00.05.07G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

11

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal indhente indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget indhenter indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2016.

b) at udvalget beslutter, at prisoverrækkelsen afholdes 25. november 2016 kl. 15.00 i Domen i Allinge. 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

a) Godkendt.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Sidste års prismodtagere var Lars Christiansen (ASG), Lene Møller (TIF), Christian Andreasen (Team-Almeborg) og Mette Brunemark (Musikhuzet).

Primo 2016 besluttede Fritids- og Kulturudvalget at revidere retningslinjerne for uddelingen af prisen. Dette betød, at muligheden for at indstille en kandidat til kultur- og idrætsprisen blev åbnet for enhver borger, forening, organisation eller institution i Bornholms Regionskommune.

Dog har kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd stadig en forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

Endvidere kan medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget fortsat indstille forslag til prismodtager/e.

 

Administrationen vil annoncere muligheden for at indstille modtagere af kultur-og idrætsprisen i Fritid-og Kulturs nyhedsbrev og på kommunes hjemmeside. Frist for indsendelse af indstillinger er onsdag den 19.oktober 2016 kl. 12.00.


Fritids- og Kulturudvalget udpeger modtageren/e af kultur- og idrætsprisen på udvalgsmødet 2. november. Prisen består af et kontant beløb på maks. 25.000 kr., som kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

Prisoverrækkelse
Administrationen anbefaler, at Idrættens Videns- og Kompetenceråd, de kulturelle råd og alle indstillede kandidater inviteres til en offentlig reception, hvor prismodtager/e offentliggøres og modtager prisen af formanden for Fritids- og Kulturudvalget.

Det indstilles, at receptionen afholdes fredag 25. november 2015 kl. 15.00 i Domen i Allinge.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

12  Multietnisk Kulturhus. Bornholms Flygtningevenner ansøgning af yderligere lokaler i Lille Madsegade 32, Rønne

82.03.00G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

31-08-2016

7

 

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Flygtningevenner søger om yderligere lokaler i Multietnisk Kulturhus idet deres nuværende lokaler er for små. Huset rummer både voksne og børn (frivillige, flygtninge og lokale tolke). Bornholms Flygtningevenner har fået en del ikke myndighedsopgaver, hvor flygtninge kommer med problemstillinger der kræver en værdig behandling via tolk i rolige omgivelser for både flygtningen og den frivillige, der udfører opgaven.

Der søges om at få rådighed over Bornholms Billedskoles nuværende lokaler for derved at optimere forholdene, minimere støjniveauet samt at kunne rumme både voksne og børn.

Bornholms Flygtningevenner tilbyder delvis at stå for udførelsen af renoveringen af lokalerne i samarbejde med flygtninge og frivillige.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at der tages kontakt til Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at finde en løsning som både tilgodeser Billedskolen og Multietnisk Kulturhus nuværende brugere.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 31. august 2016:

Indstillingen godkendt

 

Direktionen indstiller,

·        At udvalget tager orienteringen om, at der administrativt er iværksat en afdækning af løsningsmuligheder til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Multietnisk Kulturhus står til rådighed for Bornholms Billedskole, Bornholmske Flygtningevenner samt øvrige foreninger, der indgår i Integrationsrådet. Bornholms Flygtningevenner har igennem en længere periode følt at de nuværende lokaler er for små. Bornholms Flygtningevenner har udvidet deres tilbud betragteligt, hvilket sammen med det øgede antal flygtninge har medført et akut behov for mere plads.

 

Administrationen i CEUB er enig i den beskrevne situation, som er mere uddybende beskrevet i det følgende.

 

Det vurderes at driften af et udvidet Multietnisk kulturhus, som foreslået af Bornholms Flygtningevenner, vil kunne afholdes indenfor det nuværende budget for Multietnisk Kulturhus, men at en gennemgribende renovering ikke vil kunne afholdes indenfor dette budget, men at der her, kan findes midler til mindre istandsættelser.

 

Som det fremgår benyttes lokalerne for nuværende af Billedskolen, under Fritids- og Kulturudvalget.

 

Det foreslås derfor, at der administrativt forsøges at finde en løsning enten ved at der i samarbejde med Fritids- og kulturudvalget findes en anden placering til Billedskolen, eller at der findes supplerende lokaler til hele eller dele af de tilbud Bornholms Flygtningevenner udbyder.

 

Bornholms Flygtningevenner har angivet følgende begrundelse for deres ønske om mere plads/flere lokaler:

 
På en tirsdag eller onsdag kan der være op til 20 personer, som skal have hjælp. Derudover er der et stort antal mennesker til stede i andre anledninger. For at løse opgaverne skal der benyttes tolke, så pladsen er trængt i de små lokaler. I perioder kommer også børn, der har behov for at kunne rummes. 

 

Med så mange mennesker (frivillige, flygtninge og tolke) er der et meget højt støjniveau.

 

Flygtningene kommer ofte tynget af bekymringer, og at det derfor ikke er værdigt, at de får deres sag behandlet i et virvar af støj og mennesker. Det samme gælder for de frivillige, som skal udføre arbejdet. Den manglende arbejdsro går ud over kvalitet og præcisionen i de vigtige ansøgninger, vi arbejde med”.

 

Af aktiviteter har Bornholmske Flygtningevenner følgende opgaver: Ansøgning om familiesammenføring, ansøgning om pas, statsborgerskab og forlængelse af opholdskort, registrering af nyfødte flygtningebørn, hjælp til e-boks, netbank, skifte læge, søge enkeltydelser, læse breve fra det offentlige og tilvejebringelse af diverse dokumenter, etc.

 

Der er en netværksfamiliegruppen, som benytter det ene lokale til samtaler med nye netværksfamilier. Der er en lille genbrugsstation, hvor vore flygtninge gratis kan tage det, som står fremme ex tøj, service, legetøj osv.

 

Nuværende er der et stort lokale, som bruges til arbejdsrum, hygge/vente rum, genbrugsstation. Et mindre lokale, hvor der er tre stationære pc’er og en printer. Et andet mindre lokale med printer og to bærbare pc’er (fungerer også som samtalerum). Samtalerummet er vigtigt, da der er behov for rum, hvor man kan samtale med flygtningene om komplicerede sager eller ved formidling af afslag på familiesammenføring, hvor flygtningen bliver meget påvirket.

 

Fælles med billedskolen er entre, køkken og toiletter.

 

Der søges om at Bornholms Billedskoles lokaler overgår til Bornholmske Flygtningevenner.

I Billedskolens lokaler kunne laves hygge/vente lokale, hvor der kan opsætte klaver og fodboldbord. Dette ville så afstedkomme, at genbrugsstation kunne flyttes i entreen.  I det nuværende store lokale kunne vi så oprette små arbejdspladser (med skillevægge).

 

Bornholmske Flygtningevenner vil gerne stå for udførelsen af renovering af lokalerne i samarbejde med flygtninge og frivillige, dog ønskes bygningen gennemgået af Ejendomsservice. Der er desværre ikke midler til at bekoste maling og reparation af alle rummene.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er administrativt iværksat en afdækning af løsningsmuligheder.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31. august 2016

1.
Ansøgning fra Bornholms Flygtningevenner (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Mødeplan 2017

00.22.02A26-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

13

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2017 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 12.30

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016

a)Taget til efterretning

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22.9.2016 mødeplanen for 2017 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Fritids- og Kulturudvalget har møder følgende dage i 2017:

11. januar

1. februar

8. marts

5. april

3. maj

7. juni

30. august

27. september

8. november

6. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. september 2016

1.
Udkast til mødeplan 2017 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudalget og de stående udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

14

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Orientering givet. 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

15

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        Ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-09-2016

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. september 2016:

Intet.