Referat
Kommunalbestyrelsen
28-04-2016 kl. 17:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Foreningen Folkemødet - tillægsdagsorden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-04-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Foreningen Folkemødet - tillægsdagsorden

20.13.00Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-04-2016

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På baggrund af drøftelser på gruppeformandsmødet forud for kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2016 er udarbejdet tillægsdagsorden for godkendelse af vedtægter for Foreningen Folkemødet.

 

Indstillingen træder i stedet for dagsordenens pkt. 5 d)

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

·         borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til at godkende vedtægter for Foreningen Folkemødet på stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen består af 6 medlemmer

 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016:

Liste W stillede følgende ændringsforslag til vedtægterne:

1.02: Foreningen har hjemsted på Bornholm.

2.01, 2. pkt.: at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af andre arrangementer med udgangspunkt i Allinge og Bornholm.

4.06: Dirigenten på generalforsamlingen skal være udefra kommende.

5: Bornholms Regionskommune skal ikke være repræsenteret i bestyrelsen.

6.05: ”Direktionen” ændres til ”direktøren”.

10:02: Bestyrelsen kan foretage henlæggelser til konsolidering af Foreningen.

11.02: Ved beslutning om foreningens opløsning skal et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning tilfalde initiativer til gavn for børn og unge, kultur og idræt på Bornholm.

 

Angående forslaget vedrørende vedtægternes pkt. 4.06:

For stemte 13: liste B, liste K, liste C, liste V, liste O og liste W.

Imod stemte 14: liste A og liste Ø.

Ændringsforslaget vedrørende vedtægternes pkt. 4.06 er faldet.

 

Angående forslaget vedrørende vedtægternes pkt. 10.2:

For stemte 1: liste W.

Imod stemte 26: liste Ø, liste A, liste B, liste K, liste C, liste V og liste O.

Ændringsforslaget vedrørende vedtægternes pkt. 10.2 er faldet.

 

Øvrige ændringsforslag til vedtægterne fra liste W er godkendt indarbejdet bortset fra ændringsforslag til vedtægternes pkt. 5.

 

Liste K stillede følgende ændringsforslag til vedtægternes pkt. 5: Der udpeges en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf regionskommunen har ret til at udpege 1 medlem.

For stemte 6: liste K, liste C, liste O og liste W.

Imod stemte 21: liste Ø, liste A, liste B og liste V.

Ændringsforslaget fra liste K er faldet.

 

Borgmesterens indstilling godkendt med de indarbejdede ændringer.

 Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser på gruppeformandsmødet forud for kommunalbestyrelsesmødet den 28. april 2016 er udarbejdet tillægsdagsorden for godkendelse af vedtægter for Foreningen Folkemødet.

 

Indstillingen træder i stedet for dagsordenens pkt. 5 d)

 

Kommunalbestyrelsen traf den 31. marts 2016 principbeslutning om at stifte Foreningen Folkemødet, og kommunalbestyrelsen skal nu tage endeligt stilling til vedtægterne, som skal godkendes på stiftende generalforsamling.

 

Formålet med foreningen er at stifte en almennyttig juridisk person, som kan agere kommercielt og uafhængigt af kommunen. De midler, foreningen tjener på kommercielle formål, skal være med til at dække udgifterne til afholdelse af Folkemødet. Overskud kan kun anvendes til udvikling af Folkemødet og dernæst til almennyttige formål i form af initiativer til gavn for børn og unge, kultur og idræt på Bornholm.

 

Formålet er i vedtægterne beskrevet således:

 

2.                      FORMÅL

 

2.01                  Foreningen har til formål på almennyttigt grundlag:

 

·         i samarbejde med Bornholms Regionskommune, at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af Folkemødet.

 

·         at forestå udvikling, planlægning, produktion, markedsføring og gennemførelse af andre arrangementer med udgangspunkt i Allinge og Nordbornholm.

 

·         at eje og udleje materiel til brug for gennemførelsen af ovennævnte og andre arrangementer.

 

·         at yde rådgivning og bistand med administrative og andre personaleydelser.

 

·         at støtte initiativer til gavn for børn og unge, kultur og idræt på Bornholm.

 

2.02               Foreningen kan realisere sine mål gennem datterselskaber og samarbejde med andre.               

 

Vedtægterne har tidligere været fremlagt til orientering. Efter drøftelser i Økonomi- og Planudvalget den 19.4.2016 er der dog indstillet et nyt udkast til vedtægter.

 

Oprindeligt udkast til vedtægter er vedhæftet, hvor ændringerne fremgår med tydelige rettelser.

 

Ændringen er i bestyrelsessammensætningen, hvor der før var forslag om en bestyrelse på 6-7 medlemmer, hvoraf regionskommunen havde ret til at udpege 1 medlem. I det nye forslag består bestyrelsen af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer og den til enhver tid siddende borgmester i Bornholms Regionskommune.

 

Herudover er det blevet påpeget, at dirigenten på stiftende generalforsamling bør være ekstern, hvorfor navnet på dirigenten indtil videre står blank.

 

Foruden bestyrelsen kan foreningen optage indtil 16 medlemmer, der har komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling, og som ønsker at bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen af foreningens formål og aktiviteter. Bestyrelsen godkender optagelse af medlemmerne.

 

De 16 medlemmer af foreningen kommer på sigt til at fungere som et repræsentantskab med en bred repræsentation af interessenter – herunder både lokale og nationale aktører.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. april 2016

1.
Vedtægter Foreningen Folkemødet med forslag til rettelser (DOCX)