Referat
Social- og Sundhedsudvalget
20-06-2016 kl. 16:00
Mødelokale C, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Effektivisering i Genoptræningen
  åbent 3 Udvidet/suppleret Ældrepolitik
  åbent 4 Gensidig orientering
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 6 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

1

 

 

Fraværende

Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Effektivisering i Genoptræningen

29.21.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

6

 

Økonomi- og Planudvalget

17-05-2016

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2016

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

06-06-2016

6

 

Handicaprådet

13-06-2016

3

 

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at reducere Genoptræningens budget med 350.000 kr. årligt fra 2017 gennem en effektivisering af området. Der er udarbejdet forslag til udmøntning af effektiviseringen med virkning fra 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

·         at forslag til udmøntning af effektivisering af genoptræningsområdet fra 2017 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Kommunalbestyrelsen anbefales at tage stilling til om forslaget skal sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet idet der er tale om udmøntning af budget 2016 vedrørende 2017

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. maj 2016:

Servicedirektørens indstilling anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016:

Returnerer til supplerende behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         at forslag til udmøntning af effektivisering af genoptræningsområdet fra 2017 sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2016:
Forslag til udmøntning a), b) og d) sendes i høring, idet a) udvides med 76.000 kr. og c) dermed udgår.

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

·         at forslag til udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016 godkendes.

·         at beslutningen sendes til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2016:
Godkendt, og oversendes til orientering for kommunalbestyrelsen

 

Sagsfremstilling

Genoptræningsområdet i kommunen har siden Strukturreformen i 2007 fået en række nye opgaver indenfor Sundhedsloven. Hvor genoptræningsområdet i kommunerne før strukturreformer primært varetog opgaver indenfor Serviceloven har kommunerne siden 2007 fået myndighedsansvaret for en række nye områder indenfor Sundhedsloven, herunder ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling, vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede, forløbsprograms-træning samt specialiseret rehabilitering.

 

Særligt omfanget af henvisninger til ambulant genoptræning efter hospitalsbehandling er steget kraftigt siden kommunernes overtagelse af opgaven i 2007.  Siden 2007 har Genoptræningsenheden flere gange fået tilført ressourcer/udvidet kapacitet for at imødegå det stigende antal henvisninger – senest i forbindelse med Ældrepuljen for 2014.

 

Trods tilførsel af flere ressourcer, har den fortsatte stigning i antal henvisninger medført øget ventetid. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden i forbindelse med budget 2016 at reducere Genoptræningens budget med 350.000 kr. årligt i PL-2015 fra 2017 gennem en effektivisering af området.

 

Genoptræningen er således udfordret fra flere sider: Stigende tilgang, ventetid og et reduceret budget. På den baggrund har Direktionen i gangsat et analysearbejde, der skal bringe balance mellem opgaver og kapacitet og imødegå Genoptræningens udfordringer. 

 

Der har i analysen været afsøgt alle områder indenfor genoptræningsområdet med henblik på afdækning af mulig effektivisering. Den interne organisering i Genoptræningen samt snitflader til andre aktører indenfor BRK, Regionen og privat praksis er efterset. Det velfærdsteknologiske marked er ligeledes blevet undersøgt, men er for omkostningstungt til at medvirke til en effektiviseringsbesparelse.

Analysen peger på nedenstående 4 områder til udmøntning af en effektivisering på genoptræningsområdet på 350.000 kr. årligt fra 2017:

 

a)    175.000 kr. på budgettet for specialiseret genoptræning i hospitalsregi med henblik på at sikre forsat incitament i Genoptræningen i BRK til løbende at gå i dialog med hospitalet for at flest muligt patienter henvises til kommunen med en almen genoptræningsplan.

·         Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.

b)    75.000 kr. ved at samle al kommunal træning i forbindelse med forløbsprogrammerne i Genoptræningen i BRK og opsige aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeuter.

·         Afstanden til træning vil øges for et begrænset antal borgere, idet træningstilbuddet samles i Rønne. 

c)    76.000 kr. ved omlægning af den fysiske organisering og placering af medarbejdere og aktiviteter med henblik på en reduktion af personalets transporttid mv. Dels ved at flytte et træningshold fra Toftegården til Rønne og dels ved at samle diagnosespecifik træning i enten Nexø eller Rønne

·         Afstanden til træning vil for nogle borgere øges ved en samling/anden placering af træningstilbuddene

d)    24.000 kr. ved at indstille undervisningen i forflytningsteknik (aktuelt et supplement til skolens undervisning) for social- og sundhedselever, mens de er i praktik i den kommunale hjemmepleje eller plejehjem.

·         Som konsekvens vil elever ikke få målrettet undervisning med udgangspunkt i virkeligt oplevede situationer.

 

 

Af analysen fremgår det endvidere, at der i Genoptræningen arbejdes med effektivisering i Genoptræningen, idet

 

-          Der igangsættes en Lean-proces, når der er truffet beslutning om udmøntning af besparelsen på 350.000 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Forslag til udmøntning af en effektivisering på 350.000 kr. (PL-2015) i 2017 foreslås således finansieret ved at:

·         Budgettet til ’specialiseret genoptræning’ under ”Sundhed” i Center for Sundhed reduceres med 175.000 kr. årligt fra 2017

·         Budgettet til ’kronisk syge, betaling til private’ under ”Sundhed” i Center for Sundhed reduceres med 225.000 kr. årligt fra 2017

·         At Genoptræningens lønbudget udvides med 50.000 kr. årligt fra 2017 (En udvidelse på 150.000 kr. ved flytning af opgaver vedr. forløbsprograms-træning og en reduktion på 100.000 kr. som følge af omorganisering af medarbejder og aktiviteter m.v.)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Der er på forespørgsel stillet en række uddybende spørgsmål som er besvaret i bilagte notat ”Kort om afdelingen Genoptræning”.

Ny tidsplan for høring og beslutning; Ved godkendelse af Servicedirektørens indstilling er tidsplanen for den videre behandling som følger. Punktet sendes til høring i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd henholdsvis den 13. og 14. juni. Herefter vil punktet blive genbehandlet på Social- og Sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni, således at punktet kan behandles i Økonomi- og Planudvalget den 21. juni og Kommunalbestyrelsen den 30. juni.

 

Til høring i Handicaprådet den 13. juni 2016

 

Handicaprådet den 13. juni 2016:
Karin Lerche Jaqué efter egen oplysning om sit arbejde blev erklæret inhabil.
Handicaprådet bakker op om Social- og Sundhedsudvalgets forslag til udmøntning af 6. juni 2016.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:
Bornholms Ældreråd bakker efter yderligere information fra Sundhedschef Trine Dorow op om besparelsesforslagene som foreslåede af Social- og Sundhedsudvalget af 6. juni, da der ikke sker serviceforringelser for borgerne.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 6. juni 2016

1.
Kort om afdeling Genoptræning (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

2.
Notat: Effektiviseringspotentiale i genoptrænignsenheden (DOCX)

3.
Bilag 1 Intern organisering Genoptræning (DOCX)

4.
Bilag 2 Økonomi aktivitet og ventetid (DOCX)

5.
Bilag 3 Velfærdsteknologi (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udvidet/suppleret ældrepolitik

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-05-2016

5

 

Økonomi- og Planudvalget

17-05-2016

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-05-2016

5

 

Handicaprådet

13-06-2016

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finanslovens for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne og tilførsel af midler til ældreområdet. Der har været nedsat arbejdsgrupper til udfærdigelse af en værdighedspolitik og udmøntning af midlerne. Arbejdet har resulteret i en udvidet/suppleret ældrepolitik og en redegørelse for udmøntning af midlerne. Politikken og udmøntningsredegørelsen skal nu sendes i høring. Senest 1. juli 2016 skal politikken og redegørelsen offentliggøres.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

·         at den udvidede/supplerede ældrepolitik og redegørelsen for udmøntningen heraf sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. maj 2016

Anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. maj 2016:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016:

Godkendt.

 

 

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

·         at den udvidede/supplerede ældrepolitik og udmøntningen heraf godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 20. juni 2016:
Anbefales

 

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død.

 

Social- og Sundhedsudvalget finder, at kommunens ældrepolitik i sig selv er udtryk for, at vi i kommunen har fokus på værdighed. Derfor er arbejdsgruppen blevet bedt om at komme med forslag til en udvidet/suppleret ældrepolitik, som holder fast i visionen: ”Et godt og aktivt liv”, men som også imødekommer et mere konkret udtryk om værdighed.

 

Der har derfor været afholdt et temamøde med udgangspunkt i inspiration til en politik om ”en værdig ældrepleje” og med inddragelse af interessenter på området, herunder Ældreråd, Ældresagen, medarbejdere, politikere m.fl. 

 

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ældrerådet, FOA, DSR, Social- og Sundhedsudvalget, Center for Ældre og Center for Sundhed arbejdet videre med de forslag, som dels er sendt ind fra medarbejderne, foreninger o.a. og dels er fremsat på temamødet. Oversigt over de mange forslag fra medarbejdere og fra temamødet fremgår af bilag. 

 

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er et udkast til en udvidet/suppleret ældrepolitik: ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”, samt et forslag til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje inkl. en redegørelse for udmøntningen af midlerne (10,2 mio. kr.). 

 

Forslaget ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” har fokus på, at værdighed er, at vi skal se og møde de ældre, som de forskellige mennesker de er.  Mennesker med forskellige ønsker til og behov for støtte, for retten til selv at bestemme og for ønsket om at klare sig selv.

 

Bornholms Regionskommunes har derfor i udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 særligt fokus på at udvikle og understøtte forandringsprocesser i forbindelse med udvikling af ”Den Rehabiliterede Organisation” indenfor ældre og sundhedsområdet. I Den Rehabiliterende Organisation arbejdes målrettet med, at den ældre borger kan genvinde muligheden for at være aktiv og for at klare sine daglige gøremål selv.  Udgangspunktet for arbejdet er borgerens mål – hvad er det, borgeren drømmer om igen at kunne? 

 

Omlægningerne til Den Rehabiliterende Organisation er gennemgribende for hele ældre- og sundhedsområdet, udfordrer den daglige opgaveløsning og stiller store krav til medarbejderes og lederes evne til omstilling.  Et element i udmøntningen af midlerne til en værdig ældrepleje er således, at give de involverede medarbejdere bedre tid til oparbejdelse af kompetencer samtidig med at de daglige opgaver varetages tilfredsstillende (jf. KB den 28.4). Se endvidere specifikation af indsatsen i bilag.

 

I forslaget til udmøntning af midlerne prioriteres endvidere ressourcer til: 

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder indenfor hjemmeplejen og på plejecentre

·         Mere personale på Sønderbo Rehabiliteringscenter aften og weekend, bedre rammer og en mere individuel tilpasset kost. 

·         Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på plejecentre

·         Introduktionssamtaler med nye borgere indenfor hjemmeplejen

·         Minibusser til plejecentre

·         Kørsel til borgere på aflastning og midlertidigt ophold

·         En borgerambassadør indenfor Ældre og Sundhed

 

I 2016 udmøntes en mindre del af midlerne også til at give personalet både i hjemmeplejen og på plejecentre mere ”tid til dialog” om borgers situation/ønsker, tid til at medinddrage borgeren i daglige gøremål og/eller omsorgstid efter borgerens eget ønske.  I 2017 foreslås en større andel af midlerne til en mere værdig ældrepleje udmøntet på dette område. 

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over arbejdsgruppens forslag til indsatser til udmøntning af midlerne i henholdsvis 2016 og 2017 og hvorledes indsatsen retter sig med de forskellige elementer i politikken dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død – markeret med hver sin farve.

 

 

Forslag til indsatser til udmøntning af midlerne til en værdig ældrepleje i 2016 og 2017

2016

2017

Indsats

Nr.

Indsatsen retter sig mod:

Opstart

1.000 kr.

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

1

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.3.16

1.325.802

1.657.104

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

2

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.9.16

206.700

826.800

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

3

Selvbestemmelse

1.7.16

152.176

304.351

Borgerambassadør

4

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

131.250

525.000

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

5

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.10.16

138.827

555.307

Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

6

En værdig død

1.10.16

69.413

277.653

Sønderbo - kost og rehabilitering

7

Mad og ernæring

1.10.16

87.500

350.000

Forebyggende hjemmebesøg

8

Livskvalitet

1.1.17

0

500.000

Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

9

En værdig død

1.7.16

175.000

350.000

Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

10

Livskvalitet

1.12.16

179.775

2.157.300

Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

11

Livskvalitet

1.12.16

33.231

398.772

Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

12

Mad og ernæring

1.12.16

131.495

1.577.940

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

13

Livskvalitet

1.7.16

106.020

212.040

Minibusser til Plejecentre

14

Livskvalitet

1.7.16

990.000

0

Bedre rammer Sønderbo

15

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.7.16

401.811

0

Omlægninger til "Den rehabiliterende organisation"

16

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

28.4.16

6.000.000

0

Kompetenceudvikling ældre og sundhed - en værdig død

17

En værdig død

1.1.17

0

507.733

Udarbejdelse af værdighedspolitik m.v.  

18

 

 

71.000

 

I alt

 

 

 

10.200.000

10.200.000

 

 

Den videre proces

 

Social og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 1. februar 2016 nedenstående plan for den videre proces:

2. maj 2016 – Social- og Sundhedsudvalget indstiller politikken til høring

17. maj 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til høring

26. maj 2016 – Kommunalbestyrelsen sender politikken i høring

Høringsperiode 27. maj – 8. juni 2016

20. juni 2016 – Ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde behandler høringssvar – indstiller politikken til godkendelse

21. juni 2016 – Økonomi- og Planudvalget indstiller politikken til godkendelse (Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet)

30. juni 2016 - Kommunalbestyrelsen til godkendelse 

Økonomiske konsekvenser

Sundheds- og ældreministeriet har givet et foreløbigt tilsagn om tilskud på 10,2 mio. kr. i 2016 til Bornholms Regionskommune, som følge af de i finansloven for 2016 afsatte midler til værdighedsmilliarden. For at midlerne kan stadsfæstes og bringes til udbetaling skal kommunen inden 1. juli 2016 udarbejde en værdighedspolitik samt en redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejde værdighedspolitik for ældreplejen.

Der er ligeledes givet et foreløbigt tilsagn om tilskud på 10,2 mio. kr. i årene 2017 til 2019 som ligeledes bringes til udbetaling ved indsendelse af redegørelse for den forventede anvendelse i de enkelte år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse til Handicaprådets behandling den 13. juni

Datoen for høringsfristen er i sagsfremstillingen forkert. Den korrekte dato er for udsendelsen af dagsorden til det ekstraordinære Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 15. juni.

 

Til høring i Handicaprådet den 13. juni 2016

 

Handicaprådet den 13. juni 2016:

Handicaprådet noterer sig, at der i stor udstrækning er taget hensyn til indkomne bemærkninger i udformningen af ældre- og værdighedspolitikken og anbefaler udmøntningen heraf.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:

 

Bornholms Ældreråd den 14. juni 2016:
Bornholms Ældreråd anbefaler værdighedspolitikken og udmøntningen af den udvidede/suppleret ældrepolitik.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016

1.
Endeligt udkast - ældre og værdighed(2186070) (PDF)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. maj 2016

2.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 (DOCX)

3.
Oversigt over forslag fra medarbejdere og temamøde vedr. udmøntning af værdighedspolitik (XLSX)

4.
Udkast - Ældrepolitik - en værdig ældrepleje (DOCX)

5.
Værdighed i Ældreplejen - understøttelse af Den Rehabiliterende Organisation i 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

4

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2016:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at ingen af de to behandlede punkter sendes i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2016:

Godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2016

6

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2016:

Intet