Referat
Teknik- og Miljøudvalget
27-06-2016 kl. 12:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budget og mål 2017 - Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget og mål 2017 – Teknik- og Miljøudvalget

00.30.02G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

06-06-2016

5

 

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2016, skal udvalgene diskutere nye delmål for 2017 til videre behandling i Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Detaljerede oplæg til nye mål og delmål er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b)  at udvalget godkender delmål med henblik på videre behandling i Kommunalbestyrelsens behandling af budget 2017

 

Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2016:

Udsat.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:

Helhedsplan for Store Torv i Rønne tilføjes et delmål om at regelsættet for anvendelse af St. Torv opdateres i 2017.
Områdefornyelse - cykelvejsprojektet, teksten i delmålet rettes til "Inden udgangen af 2019 er målet at Bornholm bliver landets førende cykeldestination..."
Brugertilfredshedsundersøgelse konsekvensrettes så det ikke benævnes kundetilfredshedsundersøgelse.


Derudover tilføjes følgende mål:
Alle byggesager skal være screenet for evt. manglende oplysninger indenfor to uger efter modtagelsen.

De korrigerede servicemål for byggesagsbehandling tilføjes som årligt mål for 2017.

Ændringerne indarbejdes i de målskemaer, der sendes videre til kommunalbestyrelsen sammen med det øvrige budgetmateriale.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke til målet om "Fokus på muligheden for brug af personer i aktivering i forbindelse med løsning af diverse drifts- og vedligeholdelsesopgaver", herunder særligt delmål 1: At levere opgaver til miljøpedellerne og delmål 2: at holde fokus på, at miljøpedelordningen kommer godt fra start.


Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

På udvalgsmødet i maj blev der orienteret om status på delmålene for 2016 indenfor udvalgets område, samt drøftet behov for justeringer af delmål for 2016 og lavet indledende drøftelser af delmål for 2017.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2016, skal udvalget nu drøfte mål og delmål for budgetåret 2017.

 

Udvalgets drøftelser til mål og delmål for budget 2017 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetdialogmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Nedenfor følger et overblik over forslag til udvalgets årlige mål, de dertilhørende delmål og hvorledes disse knytter sig til udvalgets langsigtede mål. For mere detaljerede beskrivelser af mål og delmål henvises der til bilag.

 

Langsigtet mål for valgperioden

Årligt mål for 2017

Delmål for 2017

Områdefornyelse

Snogebæk

Delmål 1: Der arbejdes videre med borgerind-dragelse, fundraising og konkretisering af projektønsker

Delmål 2: Fortsat fokus på aktiviteter der styrker erhvervsliv og bosætning i Snogebæk

Helhedsplan for Allinge

Præsentation af en strategisk helhedsplan for Allinge, der bliver styringsredskabet for konkrete kortsigtede som langsigtede initiativer, finansieringsmodeller, processer, og ikke mindst inddragelsen af Allingeboere, interessenter og investorer

Helhedsplan for Store Torv, Rønne

 

Iværksættelse af en proces, som giver afklaringer på:

-       fastholdelse af Store Torv som Rønnes absolutte midtpunkt,

-       Store Torv som spydspids for, hvordan man indretter og driver centrale pladser herunder valg af belægninger og beplantning,

-       trafikken på Store Torv,

-       aktiviteter på Store Torv,

-       modernisering af Store Torv herunder introduktion af Smart City  

Havnefronten i Rønne

 

 

Der bliver fremlagt en plan med konkrete tiltag for havnefronten, så den i højere grad integreres i den nordlige bydel og bymidten til glæde for borgere, erhverv og turismen.

Cykelvejsprojekt

 

Frem til 2019 har BRK 11 konkrete projekter, der definitivt binder Bornholms cykelstinet sammen og supplerer med en række servicebygninger.

I 2017 er målet at stå i spidsen for at markedsføre Bornholm som Danmarks cykel-destination baseret på tanken om et kommende sammenhængende cykelstinet, stor sikkerhed for cyklister, store udfordringer for både motions- og elitecykelister, store kulturelle, natur- og kulinariske oplevelser. 

 

Brugertilfredsheds-undersøgelser

I forlængelse af implementering af ”Byg og Miljø” har TM gennemført kundetilfredshedsun-dersøgelser. Disse skal fortsat være i fokus.

Fokusere på metoder til at højne svarprocenten samtidigt med at brugertilfredshedsundersøgelser sættes i system.

Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island

At understøtte at energistrategiens mål gennemføres.

Delmål 1: Der arbejdes videre med planlægning for vindmøller

Delmål 2: Der iværksættes planlægning for etablering af nye store solcelleanlæg.

Delmål 3: Revitalisering af Bright Green Island-strategien sker i samarbejde med ØPU

Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn

Fortsat fokus på tæt samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse på erhvervsområdet

Delmål 1: Muligheder for ekstern finansiering herunder EU-midler afsøges fortsat.

Borgerinddragelse og partnerskaber

Inddragelse af borgere og foreninger i forhold til at indgå partnerskaber

Delmål 1: Indgå partnerskab om Multihus i Østerlars

Delmål 2: løbende afholdelse af møder med interessenter mhp at inddrage civilsamfundet.

Implementering af ejendomsstrategien

Handlingsplanen for ejendomsstrategien følges

Delmål 1: Optimering af m2.

Delmål 2: Øget digitalisering af ejendomsopgaven

Fokus på muligheden for brug af personer i aktivering i forbindelse med løsning af diverse drifts- og vedligeholdelsesopgaver

Fortsat fokus på dette, herunder inddragelse af relevante samarbejdspartnere, for derigennem at arbejde med mulighederne for at skabe indholdsrige og relevante aktiveringsprojekter/opgaver

Delmål 1: At levere opgaver til miljøpedellerne

Delmål 2: at holde fokus på, at miljøpedelordningen kommer godt fra start.

Forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRKs administrative bygninger

At følge prioriteringsplanen for de årligt afsatte 3,5 mio. kr til renovering af BRKs administrative bygninger

Delmål 1: Sikre bedre arbejdsmiljømæssige forhold efter en prioriteret renoveringsplan.

 

Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm

BAT skal skabe en velorganiseret og god afvikling af bustrafikken i forbindelse med overgangen til det samlede Campus Bornholm.

 

Delmål: Når uddannelserne samles vil der være behov for omlægning af busruterne, der transporterer studerende til og fra uddannelsesstedet.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 6. juni 2016

1.
Områdefornyelse Snogebæk (DOCX)

2.
Områdefornyelse Helhedsplan for Allinge (DOCX)

3.
Områdefornyelse Helhedsplan for St. Torv Rønne (DOCX)

4.
Områdefornyelse Havnefronten i Rønne (DOCX)

5.
Områdefornyelse - cykelvejsprojekt (DOCX)

6.
Brugertilfredshedsundersøgelser (DOCX)

7.
Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island (DOCX)

8.
Omstilling fra miljøhensyn til bæredygtigt tilsyn (DOCX)

9.
Borgerinddragelse og partnerskaber (DOCX)

10.
Implementering af ejendomsstrategien (DOCX)

11.
Brug af personer i aktivering (DOCX)

12.
De arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs administrative medarbejdere (DOCX)

13.
Udvikling af den fremtidige kollektive bustrafik på Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

3

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:

Understøttelse af Bright Green Island skal fremadrettet have større fokus, sådan at alle nye tiltag på TMUs område screenes for påvirkning af Bright Green Island-strategien.
Hvis en sag påvirker kommunens Bright Green Island strategi, så vil dette blive kommenteret under sagsfremstillingen. 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:

Ingen.