Referat
Teknik- og Miljøudvalget
27-06-2016 kl. 12:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til plejecenter 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsbevilling til stiforbindelse fra busstop på Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken

05.01.08Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-04-2016

17

 

Økonomi- og Planudvalget

19-04-2016

18

 

Teknik- og Miljøudvalget

27-06-2016

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har på møde med følgegruppe fra Ældrerådet den 1. februar 2016 fået forelagt ønske om etablering af en belyst stiforbindelse fra busstoppested på Snorrebakken til plejecenteret. Herudover er der ønske om belysning af forbindelsen mellem rundkørsel og plejecenteret.

Etablering af stiforbindelse og forlængelse af belysningsanlæg fra rundkørslen til stianlæg vil beløbe sig til 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af sti- og belysningsanlæg ved Snorrebakken

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2016:
Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2016:
Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 27. juni 2016:
Udsættes, idet der indkaldes til yderligere dialog med Ældrerådets følgegruppe og Plejecenter Snorrebakkens ejendomsbestyrelse og beboer- og familieråd.

 

Sagsfremstilling

Etablering af nyt stianlæg fra busstoppested på Snorrebakken til eksisterende stianlæg ved Plejecenter Snorrebakken. Stianlægget udføres i en bredde på 2,5 m, udstrækning 85 m og udført med overfladebelægning i asfaltgranulat. Stianlægget belyses med parkarmaturer tilsluttet plejecenterets interne belysningsanlæg. Stien får status som privat stianlæg.

For at tilgodese gående og cyklende fra byen til plejecenteret forlænges eksisterende belysningsanlæg fra rundkørslen til den nye stiforbindelse.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til sti- og belysningsanlæg beløber sig til 300.000 kr. Arbejdet forventes udført i 2016.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2016.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 6.086.892 kr. inklusiv forventede overførte midler fra 2015 på 2.104.392 kr.

 

De afledte øgede driftsudgifter til plejecenterets belysningsanlæg afholdes inden for driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service.

Administrativ tilføjelse til Teknik- og Miljøudvalget den 27.6.2016 og kommunalbestyrelsen den 30.6.2016

I forbindelse med Økonomi- og Planudvalgets behandling af sagen den 19. april udtrykte udvalget ønske om at høre de berørte parter på Plejecenter Snorrebakken inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålet om etablering af en stiforbindelse til fra Snorrebakken til Plejecenter Snorrebakken har været forelagt såvel beboer- og familierådet som ejendomsbestyrelsen på plejecentret.

Ejendomsbestyrelsen har fremsendt følgende udtalelse:

”Ejendomsbestyrelsen på Snorrebakken er blevet bekendt med, at kommunalbestyrelsen påtænker at bevilge anlæg af stiadgang fra Snorrebakken til Plejecenteret Snorrebakken etape 1 og at denne sti skal overgå til privat sti status.

Ejendomsbestyrelsen betragter sig som høringsberettiget part – bl.a. fordi det vil betyde udgifter på de konti vi administrerer.

Vi undrer os derfor over, at vi kun får en orienteringsmail.

Denne mail er at betragte som et høringssvar fra vores side og ønskes medtaget i beslutningsprocessen og journaliseret i kommunens journalsystem.

D.v.s. at dette svar kommer kommunalbestyrelsen i hænde inden beslutningen træffes.

 

Ejendomsbestyrelsen ønsker ikke at stien skal overgå til privat status, og har i øvrigt ingen interesse i anlæg af denne.

Vi har allerede på møde 23-2-2016 behandlet en henvendelse fra ældrerådet herom og svaret den 28-2-2016

(svar til ældrerådet vedhæftet som bilag).

 

Ejendomsbestyrelsen mener ikke stien er i beboeres eller pårørendes interesse, hvorfor vi ikke ønsker at påtage os nogen form for udgifter til drift, anlæg eller vedligehold.

Eksempelvis: 

·         Udgifter til Vedligeholdelse af elinstallationer

·         Udgifter til strøm

·         Udgifter til renholdelse

·         Udgifter til snerydning

·         Udgifter til vedligeholdelse af belægning

·         Udgifter til Skiltning

 

Udover de i vedhæftede svar til ældrerådet angivne årsager kan suppleres med

·         Langt størstedelen af beboerne kan/vil ikke benytte stien.

·         Vi har ikke modtaget ønske om en sådan stiforbindelse fra hverken beboere eller pårørende.

·         En sådan ekstra udgift er der ikke budgetteret med, og det kan være medvirkende til huslejeforhøjelser.

·         Busstopstedet er uhensigtsmæssigt placeret og har et midlertidigt præg. Der er hverken læskur eller buslomme.

·         Der er allerede anlagt vendeplads for bus ved blok A, hvor det oprindelig var planen bussen skulle holde,

Den nuværende placering er udelukkende BAT’s beslutning og imod Bestyrelsen skriftligt udtrykte ønske.

·         Vi ønsker stadig busstopstedet flytter til en mere hensigtsmæssig placering.”

 

Beboer- og familierådet har ved formand Jytte Bræstrup Karlsen den 23.6.2016 telefonisk orienteret administrationen om, at sagen har været drøftet i beboer- og familierådet. Beboer- og familierådet tilslutter sig ejendomsbestyrelsens høringssvar. Beboer- og familierådet er i øvrigt repræsenteret i ejendomsbestyrelsen med to medlemmer.

 

Da ejendomsbestyrelsens og beboer- og familierådets høringssvar ikke bakker op om ønsket om en stiforbindelse mellem busstoppestedet på Snorrebakken og plejecentret, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt sagen til fornyet drøftelse på møde den 27. juni 2016 inden kommunalbestyrelsens behandling.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 27. juni 2016

1.
Ejendomsbestyrelsens svar til Ældrerådet af 28.2.2016 vedr. gangsti fra Plejecenter Snorrebakken til busstop på Snorrebakken (MSG)