Referat
Kommunalbestyrelsen
24-11-2016 kl. 17:00
kommunalbestyrelsessalen, Lamdemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Ændring i vederlagsreglerne og ændring af kommunens styrelsesvedtægt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-11-2016

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms, Per Ole Petersen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som stedfortræder for Lotte Helms.

Jacob Lund er indkaldt som stedfortræder for Per Ole Petersen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte at behandle tillægsdagsordenen.

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ændring i vederlagsreglerne og ændring af kommunens styrelses­vedtægt

00.01.00P24-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-11-2016

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Som led i en politisk aftale på Christiansborg om fuldtidspolitikeres vederlag forventes i forbindelse med den årlige ajourføring af vederlagsbekendtgørelsen en stigning i vederlaget til landets borgmestre. Stigningen forventes at ske med virkning fra og med 1. januar 2017.

Vederlagene til viceborgmester, udvalgsmedlemmer og udvalgs­for­mænd, der ikke er fuldtids­politikere, ventes at skulle for­blive uændrede med samme nomi­nelle beløb som nu.

Da disse vederlag beregnes automatisk som en procent­del af borgmesterens vederlag, må man nedsætte disse procentsatser for at undgå en afledt stigning som følge af stigningen i borgmesterens vederlag. Dette skal have virkning fra og med 1. januar 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, under forudsætning af at det foreliggende udkast til vederlagsbekendtgørelse udstedes af Social- og indenrigsministeren,

a) at vederlaget til viceborgmesteren i henhold til § 12, stk. 1 i vederlagsbekendt­gørel­sen ændres fra 10,0 % til 7,62 % af borgmesterens vederlag,

b) at vederlagene til udvalgsmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1 i vederlagsbekendt­­gørel­sen ændres fra 3,33 % til 2,54 % af borgmesterens vederlag,

c) at vederlagssatserne til udvalgsformænd i henhold til styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1 – stk. 5 ændres fra 28,75 % til 21,88 % af borgmesterens vederlag,

d) at vederlagssatsen til formand for Folkeoplysningsudvalget i henhold til styrelsesvedtægtens § 19, stk. 6 ændres fra 1,5 % til 1,15 % af borgmesterens vederlag, og

e) at vederlagssatsen til formand for Børn Ungeudvalget i henhold til styrelsesvedtægtens § 19, stk. 7 ændres fra 5,0 % til 3,81 % af borgmesterens vederlag.

f) at styrelsesvedtægtens kapitel VI tilrettes i overensstemmelse med ovenstående og at ændringen af styrelsesvedtægten behandles igen på KBs møde den 22.12.2016.

g) at såfremt stigningen i borgmesterens vederlag afviger fra de forventede 31,4 % i den endelige bekendtgørelse, vil styrelsesvedtægtens kapitel VI blive konsekvensrettet så procentsatsen for de øvrige vederlag stadig for­bliver uændrede med samme nomi­nelle beløb som nu, uden at styrelsesvedtægten forelægges til ny politisk behandling.

 

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016:

Indstillingen blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som led i en politisk aftale på Christiansborg om fuldtidspolitikeres vederlæggelse forventes i forbindelse med den årlige ajourføring af vederlags­bekendtgørelsen en stigning i vederlaget til borgmesteren. Stigningen forventes at ske med virkning fra og med 1. januar 2017. Vederlagsbekendtgørelsen kaldes også Bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2015 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Der er tale om udmøntning af en politisk aftale fra 9. maj 2016 mellem rege­ringen, Social­demokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Udkast til bekendtgørelsen om vederlag mm kan ses via dette link til Høringsportalen.

Det ventes ikke, at øvrige vederlag til viceborgmester, udvalgsmedlemmer og udvalgs­formænd, der ikke er fuldtidspolitikere, skal stige tilsvarende. Disse vederlag ventes derimod at forblive uændrede på samme nomi­nelle beløb som nu.

Da disse vederlag beregnes automatisk som en procentdel af borgmesterens vederlag, må de pågældende procent­satser derfor, ligeledes fra og med 1. januar 2017, nedsættes, således den forventede stigning i borgmestersen vederlag ikke automatisk medfører en afledt stigning til viceborgmesteren, udvalgsmedlemmerne og udvalgsformændene.

 

Stigningen i borgmesterens vederlag ventes pt. at udgøre ca. 31,4 %.

Forslaget tager således sit udgangspunkt i, at vederlag til viceborg­mester, udvalgs­medlemmer og udvalgs­formænd, skal forblive uændrede på samme nomi­nelle beløb som nu.

 

Under forudsætning af vedtagelse af foreliggende udkast til vederlagsbekendtgørelse giver dette anledning til følgende indstilling:

a) at vederlaget til viceborgmesteren i henhold til § 12, stk. 1 i vederlagsbekendt­gørel­sen ændres fra 10,0 % til 7,62 % af borgmesterens vederlag,

b) at vederlagene til udvalgsmedlemmer i henhold til § 7, stk. 1 i vederlagsbekendt­­gørel­sen ændres fra 3,33 % til 2,54 % af borgmesterens vederlag,

c) at vederlagssatserne til udvalgsformænd i henhold til styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1 – stk. 5 ændres fra 28,75 % til 21,88 % af borgmesterens vederlag,

d) styrelsesvedtægtens § 19, stk. 6 ændres fra 1,5 % til 1,15 % af borgmesterens vederlag, og

e) styrelsesvedtægtens § 19, stk. 7 ændres fra 5,0 % til 3,81 % af borgmesterens vederlag.

 

Der tages forbehold for, at stigningen i borgmesterens vederlag i den endeligt ud­sendte ajourførte vederlagsbekendtgørelse kan blive en anden, som kan have den konsekvens, at de indstillede ændringer i procentsatserne derfor må tilpasses i forhold hertil.

Det vil sige, at såfremt stigningen i borgmesterens vederlag afviger fra de forventede 31,4 % i den endelige bekendtgørelse, vil styrelsesvedtægtens kapitel VI blive konsekvensrettet så procentsatsen for de øvrige vederlag stadig for­bliver uændrede med samme nomi­nelle beløb som nu, uden at styrelsesvedtægten forelægges til ny politisk behandling, jf. indstillingens pkt. g).

 

Da forslaget indeholder en ændring af styrelsesvedtægten, skal forslaget behandles og ved­tages på 2 kommunalbestyrelsesmøder, jf. § 22, stk. 2 i styrelsesvedtægten.

1. behandlingen sker på dette møde, mens 2. behandlingen ventes at ske på kommunalbestyrelsesmødet den 22. decem­ber 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet forslaget tilstræber at fastholde de eksisterende vederlag til viceborgmester, udvalgs­medlem­mer og udvalgsformænd på samme nomi­nelle beløb som nu, så der ikke sker en stigning i disse vederlag som følge af den forventede stigning i 2017 i borgmesterens vederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 24. november 2016

1.
Udkast til styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2017 (DOCX)