Referat
Kommunalbestyrelsen
26-01-2017 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Prisstigning på takster for madservice til hjemmeboende pensionister
  åbent 3 Bo42´s byggeri af 18 nye almene ungdomsboliger i Rønne
  åbent 4 Forslag til ændringer af Politik for inkluderende læringsmiljøer
  åbent 5 Forslag om udvidet adgang til kommunal befordring for elever i folkeskolen fra 1. august 2017 - efter høring
  åbent 6 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1.8.2017 efter høring
  åbent 7 Status på miljøpedeller
  åbent 8 Bedre Bolig Bornholm 2017-2018
  åbent 9 Lokalplan 089 og kommuneplantillæg 08 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke
  åbent 10 Jordforurening - afværgeforanstaltninger
  åbent 11 Anlægsbevilling til istandsættelse af lokale til vævedamer på Kongeskærskolen
  åbent 12 Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Snogebæk
  åbent 13 Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 23 i Nyker og Klemensker
  åbent 14 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2017
  åbent 15 anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2017
  åbent 16 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2017
  åbent 17 Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg 2017
  åbent 18 Regnskab over anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 19 Likviditetsoversigter 31. december 2016
  åbent 20 Salg af ejendommen Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård
  åbent 21 Medlemsforslag om deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde
  åbent 22 Fællesankenævn Bornholm
  åbent 23 Orlov og indkaldelse af stedfortræder for Morten Riis
  åbent 24 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af grund
  lukket 103 Lukket punkt: Ejendom til salg 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

1

 

 

Fraværende

Winni Grosbøll.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Winni Grosbøll.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Prisstigning på takster for madservice til hjemmeboende pensionister

27.36.24Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

09-01-2017

3

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev taksterne for madservice ved en fejl ikke prisfremskrevet. Derfor kommer denne sag op særskilt.

DeViKa anbefaler at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 til 49 kr. for en hovedret og til 13 kr. for en dessert på grund af dels manglende prisfremskrivning, og dels øget indsats på økologiske lokale fødevarer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 til 49 kr. for en hovedret og til 13 kr. for en dessert for hjemmeboende pensionister, som modtager mad fra DeViKa.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 svarende til pris- og lønfremskrivningen, svarende til 48 kr. for en hovedret. Udgifterne i forbindelse med økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer skal holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, således at madoplevelsen, kvaliteten og anvendelsen af økologi og lokale fødevarer holdes så høj som muligt. Det foreslås at evaluere de politiske målsætninger samlet for kommunen på fødevareområdet i slutningen af 2017.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da han ønsker at følge administrationens indstilling.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2017:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at hæve taksterne pr. 1. marts 2017 svarende til pris- og lønfremskrivningen, svarende til 48 kr. for en hovedret. Udgifterne i forbindelse med økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer skal holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme, således at madoplevelsen, kvaliteten og anvendelsen af økologi og lokale fødevarer holdes så høj som muligt. Det foreslås at evaluere de politiske målsætninger samlet for kommunen på fødevareområdet i slutningen af 2017.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Liste Ø har fremsendt følgende ændringsforslag:

Taksterne hæves pr. 1. marts 2017 svarende til pris- og lønfremskrivningen, svarende til 48 kr. for en hovedret. Udgifterne i forbindelse med økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer sker ved et kassetræk, således at madoplevelsen, kvaliteten og anvendelsen af økologi og lokale fødevarer forbliver høj.

De politiske målsætninger, herunder prisfastsættelsen, for den kommunale ældremad evalueres primo 2018.

For stemte 2:liste Ø

Imod stemte 25:liste W, O, V, K, B, A

Teknik- og Miljøudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet de ønsker at merudgifterne i forbindelse med økologifastholdelse skal ske ved et kassetræk, fremfor ved at slække på brugen af økologiske fødevarer.

 

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt vedtage taksterne – heriblandt for madservice med udbringning. På takster for madservice med udbringning er der i henhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold udmeldt et prisloft på 51 kr. for en hovedret.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er taksterne for madservice ved en fejl ikke blevet prisfremskrevet automatisk, så derfor kommer denne sag op særskilt. Hvis taksten ikke reguleres, vil dette betyde en forventet mindre indtægt hos DeViKa på 100.000 kr. i 2017 for de hjemmeboende pensionister alene.

 

Derudover har omlægning til økologiske lokale fødevarer ændret produktionsvilkårene.

En økologisk produktion kræver mere personale i forarbejdningsprocessen, hvis merprisen på den økologiske varer skal holdes bare nogenlunde nede. Lokale økologiske fødevarer kommer ”med jord på”, og kræver derfor mere forarbejdning og derfor flere personaleressourcer.

Det er derfor ikke muligt at sænke produktionsomkostningerne, da udgiften til personale er nødvendig at fastholde, for at kunne opretholde den opnåede økologi procent på over 60 %.

 

DeViKa anbefaler på denne baggrund, at taksterne hæves pr. 1. marts 2017 fra de nuværende 47 kr. for en hovedret og 12 kr. for en dessert til henholdsvis 49 kr. og 13 kr. fordelt på følgende måde:

 

 

Årsag

Virkning

Manglende almindelig prisfremskrivning

Hovedret 1 kr. fra 47 til 48 kr.

 

Økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer

Hovedret 1 kr. fra 48 til 49 kr.

Dessert 1 kr. fra 12 til 13 kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Bo42's  byggeri af 18 nye almene ungdomsboliger i Rønne

03.02.12S55-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

9

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

7

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Bo42 har fremsendt skema A med anmodning om kommunal godkendelse af opførelsen af 18 nye almene ungdomsboliger ved Højvangsparken, Rønne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at skema A for de 18 nye ungdomsboliger godkendes.

b) at der gives tilladelse til optagelse af realkreditlån med kommunegaranti

samt

c) at der i den videre dialog tages udgangspunkt i et ønske om udstrakt anvisningsret til boligerne, eller

d) at der i den videre dialog tages udgangspunkt i at regionskommunen ikke på forhånd påberåber sig anvisningsret

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Indstillingens pkt. a), b) og c) anbefales.

Carsten Scheibye og Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke til indstillingens pkt. c) men anbefaler pkt. d).
Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke til indstillingens pkt. b).

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen pkt. a), b) og d) anbefales.
Maria Fromseier Kjærgaard og Bjarne Westerdahl kan ikke medvirke, og indstiller pkt. a), b) og c).

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingens pkt. a), b) og c) godkendt.

Liste W, O og V kan ikke medvirke til indstillingens pkt. c), idet de mener, at anvisningsretten er konkurrenceforvridende og forfordeler en aktør frem for andre, og fordi de mener, at den økonomiske risiko er for stor og fordi denne beslutning vil danne præcedens for fremtidige lignende ansøgninger.

Liste O kan ikke medvirke til indstillingen pkt. b), idet de ikke ønsker at yde kommunegaranti.

Liste K kan ikke medvirke til punkt c) og d).

 

Sagsfremstilling

I henhold til Bornholms Udviklingsstrategi 2016 vil kommunalbestyrelsen arbejde for at sikre de nødvendige rammer for videregående uddannelser på Bornholm og herunder, at de studerende ikke alene har en passende bolig, men også et attraktivt studiemiljø særligt i Rønne by.

 

Bo42 rettede i den forbindelse henvendelse til Teknik og Miljø med henblik på muligheder og lokation for ungdomsboliger, samt drøftet muligheden for etablering af studiemiljø for studerende på videregående uddannelser.

 

I dialogen med Bo42, har boligselskabet beskrevet projektet således:

”Projektet har en anskaffelsessum på kr. 14.656.000 svarende til rammebeløb for 2016 på kr. 22.990 pr. m2 og en leje på kr. 2.855 pr. måned efter ungdomsboligbidrag/ekskl. forbrug.

Der er en række forudsætninger såsom fritagelse for grundskyld, 5 års fritagelse for betaling af

administrationsbidrag pr. afdeling til Bo42.

 

Bo42 har den 21. december 2016 fremsendt skema A, vedr. opførelse af 18 nye almene ungdomsboliger med eget toilet/bad og køkken, med et tilknyttet fælleslokale og fælleskøkken.

 

Boligernes areal udgør 640 m² svarende til 32 m² pr. bolig og påtænkes opført på egen grund ved Højvangsparken, Rønne. 

 

Fællesrum og fælleskøkken er anført med en arealstørrelse, der svarer til to ungdomsboliger eller i alt 64 m²

 

Ungdomsboligerne vil være 1-rums boliger i 1½ plan med en hems på ca. 7 m², som ikke indgå i boligarealet.

 

Bo42 oplyser i den forbindelse, at såfremt kommunen måtte ønske at målrette ungdomsboligerne til studerende på de videregående uddannelser, vil en kommunal anvisning være nødvendig.

 

Fordele og ulemper ved anvisningsret

Formålet med en kommunal anvisning og i dette projekt formålet med en kommunal anvisning er, at kommunen kan fastsætte de kriterier, en studerende skal opfylde for, at vedkommende kan leje / kan få fortrinsret til at leje en ungdomsbolig. Kommunen kan således bestemme, at ungdomsboligerne fortrinsvis lejes ud til de studerende, der kommer over fra og skal studere ved de videregående uddannelser på Bornholm.

 

Ulempen ved anvisningsretten er, at kommunen hæfter for eventuel tomgangsleje samt for de anviste lejeres evt. manglende betaling af istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytningen.

 

Idet kommunalbestyrelsen i budget 2017 har tilkendegivet, at regionskommunen ønsker at tilgodese attraktive studieboliger og -miljøer til studerende ved videregående uddannelser på Bornholm, vil den videre dialog med boligselskabet tage udgangspunkt i en udstrakt kommunal anvisningsret til boligerne, således at det sikres, at boligerne står til rådighed for den ønskede målgruppe. 

 

Projektet kan således anses for at være det første af sin art i relation til etablering af nye attraktive studiemiljøer i forlængelse af budgetvedtagelsen.

 

Såfremt formålet med anvisningsretten skal opfyldes, kan tomgangsleje ikke udelukkes, idet ungdomsboligerne først bliver lejet ud, når optagelsen på den videregående uddannelse er sket, og fraflytningen vil formentlig ske straks efter den sidste eksamen.

 

Såfremt kommunen ikke ønsker udstrakt anvisningsret til de 18 ungdomsboliger, med tilknyttet fællesrum og køkken, vil projektet bortfalde i dets nuværende form.

 

Bo42 tilbyder i stedet at opføre 18 nye ungdomsboliger uden fællesrum/fælleskøkken men med en lavere husleje, hvilket imidlertid ikke vil imødekomme ønsket om et attraktivt studiemiljø for unge studerende på de videregående uddannelser. 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter i alt                                                                                                    14.656.000 kr.

 

Finansiering:

Realkreditforeningslån 88 %                                                                                     -12.897.000 kr.

Kommunal finansiering (grundkapital 10 %)                                                              -1.466.000 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                                                        -293.000 kr.

I alt                                                                                                                       -14.656.000 kr.

 

Det bemærkes, at den samlede anlægsudgift på kr.14.656.00 og ligger på det fastsatte maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri, der pr. den 1. januar 2016 for ungdomsboliger udgør 22.990 kr. pr. m² kr.

 

Optagelse af støttede realkreditlån på 12,897 mio. kr. kræver godkendelse af kommunen og kommunal garantistillelse for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning/låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

Kommunens grundkapitaltilskud på 1.466.000 kr. er en éngangsudgift.

 

Udgiften på 1.466.000 kr. til kommunes grundkapitaltilskud finansieres af det i 2017 afsatte budget på 3 mio. kr. til grundkapital i boliger.

 

Husleje

Bo42 oplyser som nævnt ovenfor, at lejen efter fradrag af ungdomsboligbidrag og eksklusiv forbrug vil udgøre 2.855,- pr. måned.

 

I ovennævnte beløb er indregnet 5 års fritagelse for betaling af sædvanligt administrationsbidrag ”pr. afdeling” til Bo42.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
2016 12 21 Afdeling 60 skema A (PDF)

2.
SV Vedr. 18 ungdomsboliger i Rønne (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til ændringer af Politik for inkluderende læringsmiljøer

17.03.22A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2017

2

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. november 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et konkret oplæg til, hvordan rammene for fremtidens specialundervisning kan præsenteres. Der blev udtrykt en forventning om, at oplægget kan sendes i høring.

 

I første omgang er der udarbejdet forslag til revision af ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer”, hvor analyserapporten anbefaler en række konkrete forslag.

 

Forslagene er både en ajourføring og opdatering som konsekvens af tidligere besluttede ændringer siden 2011 samt ændringsforslag, der er en konsekvens af anbefalingen om at forstærke og udvikle den hidtidige inklusions- og specialundervisningsindsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    forslag til ændringer i ”Politik for inkluderende læringsmiljøer” sendes i høring hos bestyrelsen for dagtilbud, skolebestyrelser og Handicapråd i perioden 27. januar til 10. marts 2017

b)    forslag om en princip-beslutning om at ’pengene følger barnet’ fra skoleåret 2018/19 også omfatter Heldagsskolen og Dybdal, hvorved de to tilbud bliver aktivitetsafhængige, sendes i høring hos bestyrelsen for dagtilbud, skolebestyrelser og Handicapråd i perioden 27. januar til 10. marts 2017

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2017:
ad a) anbefales
ad b) anbefales. Morten Riis kan ikke medvirke i indstilling b), da han mener, der bør være en central pulje til at bekoste tilbuddet til specialundervisningen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Forslag til ændringer og til finansiering af ”Politik for inkluderende læringsmiljøer” sendes i åben høring hos bestyrelsen for dagtilbud, skolebestyrelser og Handicapråd i perioden 27. januar til 10. marts 2017.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 (Bilag til Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2015) blev det besluttet at igangsætte et analysearbejde. Analysen skulle kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer”. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialviden kan bruges bredt også i de almene tilbud.

 

Resultatet af dette arbejde blev i første omgang afleveret som en rapport i april 2016. Denne rapport har efterfølgende været behandlet ved flere lejligheder, bl.a. også på et temamøde, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer var inviteret.

 

Arbejdet er nu udmøntet i forslag til konkrete ændringer i Bornholms Regionskommunes ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer”, der er fra november 2011. Formålet med ændringerne er for det første at give eleverne de bedste muligheder for inklusion i deres nærmiljø, for det andet at få justeret ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer” så den kan give retning for den fortsatte udvikling af kommunens specialundervisningstilbud, og for det tredje en ajourføring og opdatering som konsekvens af tidligere besluttede ændringer siden 2011.

 

I løbet af de seneste år har Bornholms Regionskommune samarbejdet med Undervisningsministeriet om projektet ”Fælles børn – Fælles Ansvar”. Fokus har været at finde handleveje for:

 

·         Tværgående samarbejde mellem kommunens sektorer og ressourcepersoner med særlige kompetencer

·         Overgange mellem de forskellige tilbud

·         Den skole-interne organisering og samarbejde med henblik på at fremme inklusionsindsatsen

 

Erfaringer og forslag fra denne proces er indarbejdet i forslaget til ændringer.

 

Forslaget er derfor en ajourføring som konsekvens af de ændringer, der er besluttet siden 2011 (jf. ”Fælles Børn – Fælles Ansvar”, ændret struktur på skoleområdet, dagtilbudsområdet og myndighedsområdet og regeringens ændrede målsætning for inklusionsniveauet).

 

I bilaget er det tydeligt fremhævet hvilke ændringer der foreslås gennemført, men i overskriftsform drejer det sig om:

1.    Præcisering af definitionen på inklusion

2.    Prioritering af tidlig indsats

3.    Opkvalificering af personalet

4.    Opmærksomhed på at inklusionsarbejdet også omfatter familiens rolle

5.    Præcisering i målsætningsafsnittet af, at de almene tilbud skal styrkes og færre skal ekskluderes

6.    Præsentation af ressourcelandskabet

7.    Oprettelsen af inklusionsnetværket, hvor inklusionsvejlederne på skolerne indgår i det Pædagogiske LæringsCenter (PLC)

 

Udover denne ajourføring indeholder forslaget en tydelig formulering af det bærende princip fra specialundervisningsrapporten om at ”ressourcerne følger barnet”

 

Den væsentligste ændring der foreslås er, at der tages en principbeslutning om, at midlerne til specialundervisning på Heldagsskolen og Dybdal følger barnet. Det betyder, at midlerne er der, hvor børnene er, frem for at børnene skal flytte sig efter midlerne. En gennemførelse af forslaget vil betyde, at Heldagsskolen og Dybdal bliver aktivitetsafhængige frem for som i dag at have en fast normering. For at sikre at ændringerne er godt forberedt foreslås det, at forslaget først træder i kraft fra skoleåret 2018/19.

 

Barnets perspektiv har en langt mere fremtrædende plads i det nye forslag til politik. Barnets perspektiv tager udgangspunkt i både nationale og internationale anbefalinger af, at børnene udvikler sig bedst, hvis de inkluderes i deres nærområde. Det inklusionsperspektiv kan understøttes ved at flytte ressourcer fra det specialiserede område til det almene. På den måde træffes der afgørelse om indsatsen på den lokale skole, med mindre det vurderes, at indsatsen bedst leveres på en anden skole i fx et specialtilbud, hvor så ressourcerne flyttes med.

 

Forslaget har følgende fordele:

·         Det bliver muligt, at flere børn kan blive undervist på deres lokale skole og børnene kan opretholde de nære relationer i lokalområdet, som er etableret allerede i børnehavealderen.

·         Hele klassen kan få glæde af de ekstratimer og den faglighed der tilføres klassen. Flest mulige ressourcer kan anvendes til at støtte børnene i almenmiljøet. Det enkelte barn følges tæt i en lokal kontekst. (Princippet om at pengene følger barnet). Ved den nuværende ordning kommer ressourcerne der anvendes på specialskoler kun de børn til gode, der går i skole på specialskolerne.

·         Metoderne fra specialundervisningen vil smitte af på undervisningsmetoderne i almenområdet. Som eksempler kan nævnes genkendelighed fra dag til dag, synlighed og faste rammer som alle børn kan have glæde af.

·         Loftet på antallet af pladser på Heldagsskolen og Dybdal (Ungdomsskolens heltidsundervisning) fjernes.

 

Inklusion i barnets nærområde indeholder dog også nogle opmærksomhedspunkter:

 

·         Hvis det besluttes at flytte ressourcer fra det specialiserede område til det almene område, skal fokus fortsat være på barnets trivsel og læring. Det må ikke ende med, at hensynet til den almene skoles økonomi afgør om et barn får en plads på spcialtilbuddet (Heldagskolen eller Dybdal). Det afgørende er, at barnet trives og udvikler sig så meget som muligt.

·         Taksterne for betaling af undervisning på Heldagsskolen eller Dybdal skal afstemmes således, at der hverken opstår en situation hvor almenskolerne ved en lav takst fristes til at ekskludere mange elever, fordi undervisningen kan ”købes” billigere på Heldagsskolen eller Dybdal end det det koster, at skolen selv påtager sig opgaven. Eller at taksten på Heldagskolen og Dybdal er så høj at almenskolen vælger at holde barnet på almenskolen på trods af at det pædagogisk rigtige valg vil være et tilbud på Heldagsskolen eller Dybdal.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen efter høring vedtager principbeslutningen om at gøre Heldagsskolen og Dybdal aktivitetsafhængige og lade ’pengene følge barnet’ også for disse tilbud, skal ændringerne forberedes grundigt for at sikre den mest optimale indsats for eleverne med de tilgængelige ressourcer. Dette arbejde indeholder konkret stillingtagen til især tre forhold:

1.    en præciseret visitationsprocedure for tildeling af støtte efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, der sikrer at eleverne modtager den støtte de har brug for, herunder også om indsatsen kan løses bedre på en anden skole fx i et specialtilbud.

2.    klare procedurer for faglig styring af inklusions- og specialundervisningsindsatsen, altså en løbende sikring af at den leverede støtte og indsats foregår bedst muligt, og i sammenhæng med kvalitetsrapporten

3.    en økonomisk styringsmodel der understøtter den bedst mulige faglige opgaveløsning og visitation

 

I relation til den økonomiske styring og aktivitetsstyringen skal der foretages en vurdering af, om Heldagsskolen og Dybdal har en naturlig minimums- og maksimumgrænse for antallet af elever for fagligt og økonomisk forsvarligt at drive tilbuddet i de eksisterende rammer.

 

Hvis forslaget til ændring af ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer” og principbeslutningen om aktivitetsstyring besluttes efter høring i april 2017 foreslås følgende tidsplan for det forberedende arbejde:

 

-      27. januar til 10. marts 2017: Forslag til ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer” i høring

-      27. april 2017: Forslag til ” Politik for Inkluderende Læringsmiljøer” godkendes i kommunalbestyrelsen efter høring

-      Maj/juni 2017: Administrative procedurer for styring af økonomi, faglig styring og monitorering samt en procedure for visitation beskrives.

-      1. november 2017 til 1.august 2018: Politik for Inkluderende Læringsmiljøer med tilhørende administrative procedurebeskrivelser træder i kraft. Der visiteres efter procedurerne fra november 2017, til det skoleår der begynder pr. 1. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om ændringerne i ”Politik for Inkluderende Læringsmiljøer” har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

Såfremt forslaget besluttes, vil arbejdet med proceduren til organisering og styringsmodellen indeholde en nærmere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser. Det bemærkes, at der vil være tale om budgetmæssige forskydninger inden for den samlede ramme.

 

Heldagskolens variable budgetramme udgør i budgetoverslagsår 2018 15,2 mio. kr. i 2017-pl. og Dybdalskolens budgetramme i budgetoverslagsår 2018 udgør 1,7 mio. kr. i 2017-pl.

 

Der knyttes en flerårig udfasningsordning til en evt. overgang til nye styringsprincipper for Heldagsskolen og Dybdal.

 Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 -

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2017

1.
Sammenstilling af den nye og gamle Politik for Inkluderende Læringsmiljøer (DOCX)

2.
Den gamle politik for Inkluderende Læringsmiljør (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag om udvidet adgang til kommunal befordring for elever i folkeskolen fra 1. august 2017 - efter høring

17.21.01P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2017

4

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

3

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslaget om udvidet adgang til kommunal befordring omhandler elever, der har valgt anden kommunal skole end distriktsskolen og som opfylder de gældende afstandsbetingelser fra hjem til skole.

Forslaget har efter kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november 2016 været sendt i høring i skolebestyrelser, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet i perioden 25. november – 16. december 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

a.    at Børne- og Skoleudvalget indstiller model B til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter model C skal der tages stilling til finansieringen

b.    at den endelige beslutning om udvidelse af adgangen til kommunalt finansieret skolebuskort indskrives i styrelsesvedtægtens bilag 2, punkt 4, gældende fra 1. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2017:
Ad a) Model C anbefales, og finansieres ved anvendelse af den eksisterende budgetramme på 300.000 kr. i perioden 1.8.2017 – 31.12.2017, og at der tages stilling til finansiering af udvidelsen af budgetrammen på 212.500 kr. ved behandlingen af budget 2018 og overslagsår.

Ad b) anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet at reducere budgettet til udstedelsen af skolebuskort med 1,0 mio. kr. som følge af, at der de seneste år er konstateret et fald i antallet af udstedte skolebuskort pga. faldende børnetal. For skoleområdets vedkommende indebærer det, med de aktuelt gældende zonepriser, færre udgifter til skolebuskort.

Det forventede mindreforbrug vedr. udstedelser af skolebuskort er opgjort til 1,3 mio. kr. baseret på det konstaterede mindreforbrug i 2015, med forbehold for, at eventuelle virkninger af skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1. august 2015, endnu ikke er afspejlet fuldt ud i udgiftsniveauet.

I budgetforliget blev der dermed reserveret 0,3 mio. kr. til at undersøge og finansiere mulighederne for, at der kan gives skolebuskort ved anvendelse af frit skolevalg i større udstrækning end i dag.

Med baggrund i et ønske om at forbedre mulighederne for et friere skolevalg på hele Bornholm er der foretaget en række beregninger, der beskriver de økonomiske omkostninger ved en udvidelse af adgangen til kommunalt finansieret skolebuskort.

 

I den gældende styrelsesvedtægt har kommunen befordringsforpligtelsen for elever, hvor afstanden mellem hjem og skole er mindst

 

2,5 km i 0. – 3. klasse

6,0 km i 4. – 6. klasse

7,0 km i 7. – 9. klasse

 

såfremt eleverne er indskrevet i den distriktsskole, der hører til deres bopælsadresse.

Elever, der 1. august 2015 valgte anden skole end distriktsskolen og elever i 0. og 7. klasse, der 1. august 2016 valgte anden skole end distriktsskolen, er ligeledes kørselsberettigede, såfremt de opfylder afstandskriterierne fra hjem til skole som anført ovenstående.

 

Udgifterne til skolebuskort for elever, der har benyttet ordningerne fra 1. august 2015 og 1. august 2016 er aktuelt opgjort til 156.400 kr. årligt i 2016.

 

Det må forventes, at der i de kommende år vil være øgede udgifter til kørselsberettigede elever fra andre skoledistrikter.  Det skyldes, at ordningen først trådte i kraft 1. august 2015 og der derfor kan være elever, der endnu ikke har benyttet sig af deres ret til kommunalt betalt buskort. Fx må det forventes, at nogle af de 16 elever i 0. klasse på Rønneskolen, der kommer fra et andet skoledistrikt og er kørselsberettigede, men som endnu ikke har anmodet om skolebuskort, vil ansøge om buskort i indeværende eller kommende skoleår.

Endvidere forventes der også de kommende år at være elever, der ved start i 0. eller 7. klasse ønsker anden skole end distriktsskolen og som er kørselsberettigede.

 

Der udstedes skolebuskort/supplerende tillægszoner til elever, der deltager i ungdomsskolens undervisningstilbud og som har mere end 7 km fra hjem til ungdomsskolens undervisningssted.

Der må generelt forventes et mindreforbrug på skolebuskort til ungdomsskoleelever, såfremt der indføres udvidet adgang til kommunalt finansieret skolebuskort for de elever, der har valgt anden skole end distriktsskolen. Det er dog ikke muligt at beregne et sådant mindreforbrug, da det afhænger af den konkrete elevs bopæl, skolevalg og valg af undervisningssted i ungdomsskolen.

 

En udvidelse af adgangen til kommunalt betalt skolebuskort på ét eller flere klassetrin kan afstedkomme et forøget antal skoleskift, da der ikke længere er tale om egenfinansiering af transporten til og fra skole. Det er imidlertid ikke muligt at vurdere omfanget heraf, ligesom det heller ikke er muligt at forudsige eventuelle ”flyttemønstre”, selv om de seneste års bevægelser har peget i retning af, at elever ude fra øen i en vis udstrækning vælger at skifte til Rønneskolen.

 

Følgende tre modeller har været i høring i skolebestyrelser, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet:

 

Model A: Kommunalt betalt skolebuskort for elever på 7. – 9. klassetrin, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder de gældende afstandskriterier.

 

Model B: Kommunalt betalt skolebuskort for elever på 6. – 9. klassetrin, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder de gældende afstandskriterier.

 

Model C: Kommunalt betalt skolebuskort for elever på 0. – 9. klassetrin, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder de gældende afstandskriterier.

 

Beregningerne tager udgangspunkt i en opgørelse BAT har foretaget af skolernes elevregistreringer ultimo september 2016, hvor antallet af elever hvor bopælsadressen er beliggende uden for skoledistriktet og hvor afstandskriterierne er opfyldt fordelt på zoner er blevet opgjort.

 

Det skal bemærkes, at opgørelsen er udtryk for et øjebliksbillede af antal og fordeling af elever og dermed ikke tager højde for evt. ændringer i præferencer og omfang af frit skolevalg.

 

De forventede merudgifter ved valg af model A, B eller C fremgår nedenstående under afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.

 

Der er indkommet i alt 10 høringssvar.

 

Bornholms Fælles Elevråd og Kildebakken har ingen bemærkninger til forslaget.

 

Model A anbefales af bestyrelsen ved Svartingedal Skole.

 

Model C anbefales af Handicaprådet og bestyrelserne ved Ungdomsskolen, Heldagsskolen, Kongeskærskolen og Rønneskolen.

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse kan hverken anbefale model A, B eller C, men foreslår, at der i stedet afsættes ressourcer til kørsel til og fra SFO, indkøb af mindre busser og fastlæggelse af kortere ruteforløb for skoleeleverne.

 

Paradisbakkeskolens bestyrelse kan hverken anbefale model A, B eller C, men foreslår, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering. 

Der henvises til høringssvarene for uddybning af ovennævnte anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Der er med udgangspunkt i det aktuelle aktivitetsniveau mulighed for at finansiere merudgifter op til 300.000 kr. årligt indenfor budgetrammen i budgettet for elevbefordring.

 

Med forbehold for

 

·         forventede merudgifter til elever, der 1.8.2015 valgte anden skole end distriktsskolen

·         forventede merudgifter til elever, der ved skoleårets start vælger anden skole end distriktsskolen i 0. og 7. klasse

·         forventede mindreudgifter til buskort/tillægskort for nogle elever i ungdomsskolens undervisningstilbud

·         forventede mindreudgifter ved afskaffelse af vippeordningen

·         usikkerhed om de afledte effekter af en udvidet adgang til kommunalt betalte skolebuskort

 

er de økonomiske konsekvenser for hver af de tre modeller beregnet til:

Model A:
Merudgifter ved udvidelse af den kommunale befordring for elever i 7. – 9. klasse, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder afstandskriterierne er beregnet til 164.300 kr.
Modellen kan finansieres indenfor budgetrammen.

Model B:
Merudgifter ved udvidelse af den kommunale befordring for elever i 6. – 9. klasse, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder afstandskriterierne er beregnet til 307.500 kr.

Modellen kan finansieres indenfor budgetrammen.

Model C:

Merudgifter ved udvidelse af den kommunale befordring for elever i 0. – 9. klasse, der vælger anden skole end distriktsskolen og opfylder afstandskriterierne er beregnet til 512.500 kr.
For gennemførelse af model C mangler 212.500 kr. i budgetrammen.

Denne udvidelse af budgetrammen kan finansieres på én af følgende måder:

1.    ved en tillægsbevilling på 212.500 kr. finansieret ved træk på kassebeholdningen

2.    ved omprioritering indenfor Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme

3.    ved anvendelse af budgetrammen på 300.000 kr. i perioden 1.8.2017 – 31.12.2017 og en udvidelse af budgetrammen på 212.500 kr. ved behandlingen af budget 2018 og overslagsår.

 

Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser afspejler helårsvirkning og er beregnet i 2016-priser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2017

1.
Samlet høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1.8.2017 efter høring

17.01.00P24-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-01-2017

3

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

4

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2016 at sende det reviderede forslag til styrelsesvedtægt i høring i perioden 25. november - 16. december 2016 i skolebestyrelserne, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2017 godkendes

Børne- og Skoleudvalget, den 10. januar 2017:
Anbefales, idet Svartingedal Skoles høringssvar ang. bilag 1, punkt 10 imødekommes; Ungdomsskolens høringssvar ang. paragraf 2 imødekommes, og at Børne- og Skoleudvalget fortsat behandler klager over afslag vedr. skolebuskort.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Radikale Venstre foreslår at mulighed for videokonference ved skolebestyrelser fjernes fra styrelsesvedtægten.

Ændringsforslaget er godkendt. Forslaget om videokonference fjernes fra Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Resten af Børn- og Skoleudvalgets indstilling er godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Bornholms Regionskommune er senest revideret 25. juni 2015.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 25. februar 2016 om indførelse af en ny skolestruktur i Rønne har afstedkommet behov for en række ændringer i den gældende styrelsesvedtægt.

De væsentligste ændringer omhandler:

·         Nedlæggelse af Rønneskolen

·         Oprettelse af 2 selvstændige skoler i det tidligere Rønnedistrikt (Åvangsskolen og Søndermarksskolen) og heraf afledte regler for valg til skolebestyrelserne

·         Udskydelse af tidspunkt for indskrivning til børnehaveklasse

·         Ændret starttidspunkt i SFO for kommende børnehaveklasseelever (da skolebørnehaverne er besluttet nedlagt)

·         Mulighed for etablering af modtagelsesklasser på flere skoler

·         Mulighed for deltagelse i skolebestyrelsesmøder via videokonference

·         Mulighed for afvikling af elektroniske skolebestyrelsesvalg

·         Delegation af klageafgørelser vedr. skolebuskort ti  hefen

 

Endelig er der på baggrund af enkelte lovændringer og nye bekendtgørelser foretaget redaktionelle tilpasninger.

Desuden er der på baggrund af lovændringer og indførelse af centerstrukturen foretaget en række redaktionelle ændringer og tilføjelser.

Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar.

Handicaprådet og Bornholms Fælles Elevråd har ingen bemærkninger til forslaget.

Nedenstående ses en skematisk oversigt over kommentarer og forslag til ændringer, der er indeholdt i de øvrige høringssvar.

 

Side

Paragraf

Kommentar/Forslag

Høringspart

5

1

Anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til skolebestyrelsen

Rønneskolen

9

2

Det foreslås, at alle ansatte ved Ungdomsskolen, uanset ansættelsesgrad, tillægges valgret og valgbarhed ved valg af medarbejderrepræsentant for ungdomsskoledelen af bestyrelsen

Ungdomsskolen

10

7

Anbefaler muligheden for at deltage i skolebestyrelsesmøder via videokonference

Kongeskærskolen

10

7

Anbefaler ikke muligheden for at deltage i skolebestyrelsesmøder via videokonference

Svartingedal Skole

13

13

Anbefaler, at Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen nedlægges

Hans Rømer Skolen

17

Bilag 1, punkt 10

Anbefaler, at modtagelsesklasserne ikke spredes for meget ud, hvis der også etableres modtagelsesklasser på andre skoler

Paradisbakkeskolen

17

Bilag 1, punkt 10

Anbefaler, at beslutning om etablering af nye modtagelsesklasser træffes af Børne- og Skoleudvalget og at der sikres samme økonomi som i de nuværende modtagelsesklasser

Svartingedal Skole

17

Bilag 1, punkt 10

Anbefaler, at der placeres modtagelsesklasser på Hans Rømer Skolen

Hans Rømer Skolen

19

Bilag 2

punkt 1.1

Ønsker en udvidelse af Kongeskærskolens skoledistrikt

Kongeskærskolen

25

Bilag 2

punkt 3

Anbefaler, at der indføres frit skolevalg på hele øen, dog med et loft over antal klasser på de enkelte årgange på Aavangsskolen og Søndermarksskolen

Kongeskærskolen

27

Bilag 3

Anbefaler, at grundbeløbet pr. skole tilpasses i forhold til faktiske udgifter til ledere og sekretærer

Hans Rømer Skolen

27

Bilag 3

Anbefaler etablering af central pulje til dækning af udgifter til specialundervisning iht. § 20, stk. 2.

Hans Rømer Skolen

27

Bilag 3

Er uforstående overfor forskellen mellem takstbeløbene på specialskolerne

Heldagsskolen

28

Bilag 4

Anbefaler, at der gives mulighed for at afvikle elektroniske skolebestyrelsesvalg

Kildebakken

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 18.1.2017

Undervisningsministeriet er forespurgt om muligheden for at deltage i skolebestyrelsesmøder og - afstemninger via videokonference.
Bornholms Regionskommune er stillet en skriftligt redegørelse i udsigt, men det er uoplyst, hvornår denne kan foreligge.
Undervisningsministeriet har telefonisk orienteret Bornholms Regionskommune om, at Holbæk Kommune/Isefjordsskolen i skolebestyrelsens forretningsorden har indskrevet mulighed for at deltage i skolebestyrelsesmøder og -afstemninger via videokonferencer.

(Uddrag af) Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Isefjordskolen (Holbæk Kommune):
”Det er muligt for medlemmerne at deltage i bestyrelsens afstemning uden at være personligt til stede, f.eks. gennem videokonference eller telefon. Der kan dog ikke stemmes ved fuldmagt. ”

I forslaget til styrelsesvedtægt er de i sagsfremstillingen nævnte væsentlige ændringer markeret med gult.

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. januar 2017

1.
Samlet høringssvar (DOCX)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. januar 2017

2.
Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1.8.2017 - 10. januar 2017 gul markering (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på miljøpedeller

15.20.05P08-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11-01-2017

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I maj 2016 blev tilbuddet ”Miljøpedeller” igangsat i henholdsvis Team Østergade (Social- og Sundsområdet) og i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse under Ressource- og Kompetenceudvikling (ARK) med en normering hvert sted.

I den forbindelse følger her en status på tilbuddet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         Status til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2017:
Orientering modtaget og sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen og Handicaprådet.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. januar 2017:
Udvalget støtter beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalget og udtrykker stor ros til deltagernes engagement.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Status – Miljøpedeller Jobcenter Bornholm

 

·         4 borgere er afsluttet

·         1 tilkendt førtidspension

·         1 under udredning til flexjob

·         1 er stoppet på grund af manglende fremmøde. Er ikke på offentlig forsørgelse pt.

·         1 er stoppet uden angivelse af årsag. Er ikke på offentlig forsørgelse pt.

 

Status i øvrigt:

Deltagergruppen er meget varieret. Der kan være tale om borgere med diagnoseproblematikker, hvor vejleder hjælper med den koordinerende rolle mellem fx psyk – misbrug – ungeporten, men hvor der også er fokus på den arbejdsmæssige del til borgere som er på vej i uddannelse. Her arbejdes bl.a. med motivation til FVU(Forberedende voksen undervisning). En del af deltagerne er i såkaldte nyttejob, hvor det handler om motivation til uddannelsesvalg og opstart af uddannelse. I denne forbindelse arbejdes der med ”forberedende skema” på (unge under 30). Der kan også være tale om parallelforløb med center sundhed, hvor der både arbejdes med de misbrugsmæssige udfordringer samtidig med at der er fokus på arbejde.

Tilbuddet vurderes at være et væsentligt redskab i forhold til afklaring af målgruppen. Der har under hele perioden været fuld normering(i perioder også flere end normeringen).

Tilbuddet har en normering på 6 borgere, men har pt 11 borgere registreret.

Arbejdsopgaverne er fordelt over det meste af øen og er gode rent afklaringsmæssigt og giver samtidig rigtig god mening for borgerne.

Udover nedennævnte opgaver, så er det vejlederens rolle at observere, beskrive samt have fokus på borgerens progression mod uddannelse eller arbejdsmarked.

Af arbejdsopgaver kan nævnes:

10 kommunale havne, Svaneke, Bølshavn, Gudhjem, Nørresand, Tejn, Allinge, Sandvig, Hammerhavn, Vang Pier, Hasle og Nørrekås. Strande – Sandkåsene, Næs, Hasle og hele stranden mellem Rønne og Hasle. Lukkede børnehaver i region SYD. Lidt forskelligt på Hasle skole

Naturstier som Hammerodde, Døndalen, Spelling, Rutsker Højlyng, Svartingedalen, Kobbeå, Blykobbe plantage og hele området mellem denne og op mod Hasle. Redningsstien nord for en linje mellem Rønne og Gudhjem.

Der bliver færre opgaver i løbet af vinteren, da der ikke er så meget affald at samle op og derfor når tilbuddet langt flere områder på en dag end om sommeren, hvor opgaverne kan være langt tungere. Der er derfor indgået en dialog med Teknik og Miljø vedrørende opgaver, som kan supplere de normale opgaver i løbet af de næste måneder, således det fortsat kan give mening for de borgere der er i tilbuddet. Evt. suppleret med opgaver som Team Østergade ikke har nået.

Der er møder med Team Østergade en gang ca. hver anden måned. Det er dog svært at lave deciderede fællesopgaver i driften, da borgerne i de to forskellige områder ikke helt kan nå- eller formå det samme fysiske arbejde. Og heller ikke har mulighed for at dække de samme geografiske afstande.

På sigt kan det dog evt. være en mulighed for de bedste af borgerne i Østergade projektet, at få etableret ”Løntilskud for førtidspensionister” som en del af tilbuddet.

Konklusion:

Arbejdsopgaverne er både meningsfulde og gode i forhold til borgerens udvikling og afklaring. Opdelingen af økonomien mellem de to områder (med kun 1 normering hvert sted) gør dog tilbuddet meget sårbart ved sygdom og ferie.

 

Status – Miljøpedeller Team Østergade

Miljøpedellerne blev en del af hele Team Østergade, da det giver en varieret arbejdsopgave til alle medarbejderne i Team Østergade. Der er pt. ansat 14 medarbejder, 2 på venteliste – 2 i praktik (STU), 2 på venteliste og en i virksomhedspraktik.

Det er Center og Ejendomme & Drift der bestiller miljøpedellerne under Team Østergades opgaver, og i samarbejde med Uddannelse og beskæftigelse er det, i forhold til arbejdsopgaver, valgt at dele øen lige over. Dvs. at Team Østergade har opgaver fra Arnager Strand til Nexø og op til Høl strand.

Ca. hver anden måned er der erfaringsmøde med Uddannelse og beskæftigelse, hvor der tales om udfordringer og erfaringer på områderne.  

Miljøpedel opgaverne er:

Strandrensning – opsamling af affald

Naturstier – opsamling af affald, indrapportere om træer eller lignende som er til fare for gående på naturstierne. Tjekke om skiltningen er i orden, broer der er gået i stykker osv.

Fire Shelterpladser fordelt på øen – feje, kratrydde området, opsamling af affald, indrapportere hærværk og tjekke om der er brænde.

Legeplads i Muleby – kratrydde, græsslåning, opsamling af affald og indrapportere hærværk.

Arbejdsopgaver hvor vi samarbejder med miljøpedellerne fra Job og afklaring, fx børnehaven i Nexø.

Miljøpedellerne under Team Østergade er glade for arbejdsopgaverne. De passer godt til de tilknyttede medarbejdere og de faglige kompetencer, derudover giver de gode udfordringer. Der er dog en udfordring hvis Bornholm rammes af meget sne, idet miljøpedellerne ingen opgaver har til disse dage.

Der har været leveringsproblemer med køretøj til miljøpedellerne, men sidst i november blev men sidst i november blev dette løst. Der er nu ved at blive installeret en værktøjskasse til miljøpedellernes redskaber så de kan blive fragtet sikkert rundt på øen.

Samarbejdet med Vej & Park er særdeles positivt, både på ledelses plan, men også med medarbejderne på Vej & Park som miljøpedellerne møder i det daglige arbejde ude i områderne. Derudover er samarbejdet med Uddannelse og Beskæftigelse meget positivt. Team Østergade er med til at gøre en forskel ude i Bornholms smukke natur. 

 

Fra beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud til skånejob:

Det er endnu usikkert hvor mange borgere der kan erstatte deres nuværende tilbud med et skånejob, men det forventes at der er noget at hente på baggrund af en ændret visitationspraksis og et øget fokus på beskæftigelse. Det tager tid at ændre især borgernes egen opfattelse i forhold til beskæftigelse og så kan det være vanskeligt at finde det rette match mellem borger og virksomhed. I det første år efter etableringen af Team Østergade er tre borgere kommet i skånejob.

 

Der planlægges markedsføring af medarbejderne til ledergrupperne i Bornholms Regionskommunens egne centre, sammen med KLAP-konsulenten (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning)

 

At det er vanskeligt at få borgere ansat i løntilskud til førtidspensionister(tidligere kaldet skånejob) skyldes, at man i et løntilskudsjob skal kunne ”tjene sin egen løn ind”.

 

Af følgende fremgår rammerne for løntilskud til førtidspensionister. Der er vedhæftet et bilag med eksempler på aktuelle jobopslag på jobnet.dk for førtidspensionister.

 

Førtidspensionist i løntilskud på nedsat tid - før kaldet skånejob.
Job med løntilskud for førtidspensionister er en ordning, hvor en privat eller offentlig arbejdsgiver ansætter en ledig førtidspensionist, gerne på nedsat tid. Løn og arbejdsvilkår aftales ud fra medarbejderens individuelle behov. Job med løntilskud for førtidspensionister kan kun oprettes til personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen.

Sats og vejledning
Arbejdsgiver udbetaler hele medarbejderens løn. Af medarbejderens løn kan man få udbetalt et løntilskud på 27,45 kr. pr. time i 2017. Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

Løn og arbejdsvilkår
Det er borgeren og arbejdsgiver der aftaler i samarbejde med den faglige organisation løn og arbejdsvilkår, som beskrives i en ansættelseskontrakt eller ansættelsesbrev. Her fremgår også, i hvor lang en periode kommunen har givet løntilskuddet.

Det er arbejdsgiveren, der udbetaler løn. Samtidig med lønnen, får borgeren også førtidspension. Både løn og pension er almindelig skattepligtig indkomst.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om et 3 årigt projekt i budget 2016 dvs. midlerne udløber i 2018.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. februar 2016 udmøntningen af budget-aftalen: https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2016/InfRef7589.html#BREV2156499

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11. januar 2017

1.
Eksempler på skånejob(Løntilskud) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Bedre Bolig Bornholm 2017-2018

01.02.25P20-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

4

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

8

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat 204.602 kr. til at forlænge ordningen Bedre Bolig Bornholm, som tilbyder boligejere energivejledning. I den forbindelse har 

Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning søgt og fået yderligere finansiering fra Energistyrelsen. Den sammenlagte projektramme for 2017 og 2018 udgør således 754.602 kr. Den fornyede model for ordningen fremlægges hermed til orientering.

 

Projektet koordineres med indsatser i Energistrategien og støtter således den strategiske udvikling af Bornholm som Bright Green Island.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med Budget 2017 har Kommunalbestyrelsen bevilget 200.000 kr. til at forlænge ordningen Bedre Bolig Bornholm. Ordningen tilbyder boligejere uvildig rådgivning om energirenovering af deres bolig.

 

I forlængelse af ovenstående, har Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning i et partnerskab ansøgt og fået tilsagn fra Energistyrelsen om ”tilskud til partnerskaber om energieffektive bygninger”. Den sammenlagte projektramme for en 2 årig periode udgør således 754.602 kr.

 

Tilskuddet er givet på baggrund af en fornyet model for ordningen, hvor der vil blive arbejdet med smart datahåndtering og bred lokal forankring på tværs af interessenter fra de involverede sektorer. Projektet vil blive udgangspunkt for udvikling af et nyt grundlag for ordningens organisering og økonomi. Igennem partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms og Energi og Forsyning, er det muligt at arbejde mere målrettet og koordineret for at opnå flere energirenoveringer der, hvor det giver mest CO2 reduktion og energibesparelser.

 

 

Erfaringer

I 2011-14 blev der gennemført et større projekt ”Grøn Byggeri” med tilskud fra regionalfonden, hvor der blev tilbudt energivejledninger til boligejerne, og mange af de bornholmske håndværkere blev uddannet som grønne håndværkere.

Ordningen med gratis energivejledninger fortsatte i 2014-15 under navnet Bedre Bolig Bornholm som et samarbejde mellem byggebranchen og Bornholms Regionskommune. Energivejledningerne blev gennemført som hustandsbesøg og blev udliciteret til certificerede rådgivere.

 

Projektet blev finansieret igennem regionale udviklingsmidler og bidrag fra de deltagende virksomheder. Bornholms Regionskommune administrerede ordningen. Der var 30 bygge- og anlægsvirksomheder tilmeldt ordningen, som bidrog med i alt 188.000 kr. De virksomheder, der bidrog til ordningen, havde ingen garanti for at blive valgt af boligejeren til at udføre en evt. energirenovering. Der blev udført 250 uvildige gratis energivejledninger.

 

Ved evaluering via spørgeundersøgelse blev der valgt at se på perioden fra okt. 2014 til okt. 2015, hvor 123 ud af 193 husstande besvarede alle spørgsmål. De adspurgte havde udført i alt 112 forskellige energiforbedringer for knapt 2,7 mio. kr. De spurgte hustande overvejede yderligere renoveringer for godt 3 mio. kr. 25 % af de spurgte hustande besluttede ikke at lave energiforbedringer, da de enten mente, at det ikke kunne betale sig, eller ikke fik udpeget muligheder for energiforbedringer ved rådgivningen.

 

Der er blevet set på udfordringer i den tidligere model og muligheder for forbedring. Dette har været baggrund for en strategi til en fornyet model, som sigter langsigtet.

 

Udfordringer

Ny fokus

25 % af de udførte energivejledninger medførte ikke energirenoveringer

Målrette energivejledninger til boliger med størst potentiale

Manglende motivation fra ordningens medlemmer

Tilbyde faglige arrangementer, som kan styrke medlemmernes kompetencer

Ordningens økonomi kan, som det har været, ikke bære sig selv

Undersøge potentiale for forretningsudvikling

 

Strategi for den fornyede Bedre Bolig Bornholm

Målsætning:

1. At opnå en bedre samfundseffekt i overensstemmelse med Energistrategien:

a.         At koble ordningen til øens fælles indsats om at blive et CO2-neutralt samfund.

b.         At øge antal energirenoveringer af private hustande på øen og dermed bidrage mere effektivt til udmøntning af Energistrategien.

2. At opnå en økonomisk bæredygtig model som kan sikre en langsigtet ordning med solidt perspektiv.

a.         At øge fokus på tilbud til de deltagende virksomheder.

b.         At arbejde med øvrige interessenter med fokus på forretningsudvikling.

 

Målgruppe for projektet:

1.    De bornholmske boligejere, hvor der er størst potentiale for energirenovering. Herunder primært husstande, som er opvarmet af oliefyr udenfor fjernvarmeområder samt huse opført inden 1980.

  1. Bygge- og anlægsbranchen, herunder entreprenører og byggemarkeder, samt interessenter fra øvrige sektorer, hvor ordningen kan bidrage med en merværdi for den enkelte - og dermed for lokal samfundet som helhed.

Der vil arbejdes i to spor:

SPOR 1: Bedre samfundseffekt - smart dataanvendelse

·       Nye initiativer:

AKTIVITET 1:Smart dataanvendelse – Den nye bornholmske simuleringsmodel bruges til at identificere boliger med størst potentiale. Simuleringsmodellen, ejet af Energi Innovation Bornholm, håndterer hele det bornholmske energisystem, el, varme og transport baseret på aktuelle produktions- og forbrugstal. Dette åbner desuden nye effektive muligheder for igennem smart datahåndtering, at opnå en koordinering af energiarbejdet.

 

AKTIVITET 2:Afdækning af markedet for nye værktøjer til indberetning af energibesparelser.

 

AKTIVITET 3:Målrettede energivejledninger ved telefon og husbesøg – skifte fokus fra flere energivejledninger til flere energirenoveringer. Telefonrådgivning bliver et værktøj til at forhåndsanalysere boligen inden husstandsbesøget.

 

·       Aktører: BRK og Bornholms Energi og Forsyning – som partnere i en koordineret indsats.

 

SPOR 2: Robusthed - fokus på interessenter

·       Nye initiativer:

AKTIVITET 4:VIP arrangementer – faglig udvikling af medlemmer, i form af målrettede arrangementer på øen samt vidensdelingsaktiviteter, hvor fagrelevante oplægsholdere inviteres.

 

AKTIVITET 5: Koncept- og forretningsudvikling for interessenter. Med henblik på at opnå en bæredygtig økonomi i ordningen, ønsker partnerne at se bredt på gevinster og interessenter. Der vil arbejdes på at udvikle en ny forretningsmodel for ordningen, som ikke kun retter sig mod bygge- og anlægsvirksomheder, men også mod andre interessenter i det bornholmske samfund, som direkte eller indirekte opnår/kan opnå en værdi fra ordningen.

 

·       Aktører: Bygge- og anlægsvirksomheder, Business Center Bornholm, evt. faglige organisationer og øvrige interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af partnerskabets midler

kr.

Bornholms Regionskommune. Afsat beløb i budget 2017.

204.602

Bornholms Energi og Forsynings medfinansiering

100.000

Puljemidler fra Energistyrelsen

450.000

I alt

754.602

 

Budget:

kr.

Spor 1 – Bedre samfundseffekt.  Aktivitet 1-3

358.000

Spor 2 – Robusthed – Fokus på interessenter.  Aktivitet 5

142.000

Projektledelse partnerskab

254.602

I alt

754.602

 

Ovenstående midler anvendes til at dække udgifter i delaktiviteter 1,2,3 og 5.

Derudover antages der et medlemskabsbidrag. Medlemmernes bidrag vil anvendes til at dække udgifter i forbindelse med delaktivitet 4, samt dialog til medlemmer, administration og kommunikation. Medlemmernes bidrag vil afhænge af hvor mange virksomheder, der tilmelder sig til den fornyede ordning. Arbejdet med rekruttering af medlemmer vil pågå primo 2017.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Lokalplan 089 og kommuneplantillæg 08 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke

01.02.05P16-0163

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

7

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2016 at sende et lokalplanforslag med kommuneplantillæg for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke i offentlig høring. I høringsperioden er kommet 7 indsigelser til planforslaget. Der foreligger nu et revideret forslag til lokalplan 089 og kommuneplantillæg 08 til endelig politisk behandling.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at det foreliggende forslag til lokalplan nr. 089 og kommuneplantillæg nr. 08 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke endeligt vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet kommuneplanens retningslinjer vedr. krav om helårsbeboelse i Svaneke skal overholdes, ligesom dispensationsmuligheder hverken kan eller skal bringes i anvendelse.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet kommuneplanens retningslinjer vedr. krav om helårsbeboelse i Svaneke skal overholdes, ligesom dispensationsmuligheder hverken kan eller skal bringes i anvendelse.

 

 

Sagsfremstilling

Den offentlige høringsperiode udløb den 5. december. I høringsperioden kom 7 indsigelser, hvis indhold er gennemgået og kort gengivet herunder:

1) Byforeningen Svanekes Venner bemærker, at projektet vil medføre et æstetisk løft af området, og at der i bygherres projektbeskrivelse indgår et granitgærde langs Møllebakken i stil med gærdet på modsatte side ved Svanemøllen. De henstiller til, at kommunen fastholder bygherre på dette i plangrundlaget. 

 

2) Ole Jakobsen, Dyrlæge Jürgensensgade 16, Svaneke, støtter op om projektet og mener, at projektet vil være et positivt bidrag til bymiljøet og forskønne området i forhold til den nu nedlagte campingplads ”Møllebakken Familiecamping”.

 

3) Inger og Sten Møller, Dyrlæge Jürgensensgade 12, Svaneke, bemærker ligeledes, at bebyggelsen vil være et plus for det nordlige Svaneke. Konkret foreslås, at støttemuren langs Møllebakken kommer til at fremstå som støttemuren ved den overfor liggende stubmølle. Desuden nævnes stengærder i lokalplanområdets nord og østlige afgrænsning som ønskes vedligeholdt/ synliggjort.

 

4) Mikkel Hermann (ejerkredsen Bergsøe og Hermann), Møllebakken 6D, Svaneke, bemærker, at bebyggelsen vil betyde en væsentlig ændring af det bestående miljø ved Møllebakken begrundet bl.a. i bebyggelsens tæthed og bygningsudtryk der afviger fra byggetraditionen i Svaneke. Konkret foreslås området fastholdt som et grønt område med henvisning til landskabet og bebyggelsen omkring. Det anbefales, at der ikke meddeles tilladelse til en så intensiv udnyttelse og en udformning jf. planforslaget. Endelig foreslås, at der reserveres et areal til en almen sti fra Møllebakken til Nordskoven og stien langs kysten.

 

5) Bo42, Ebbe Frank, St. Torv, Rønne, bemærker at de ikke mener, der er behov for flere boliger i Svaneke og omegn - underbygget med deres kendskab til markedet. Ved opførelse af nye boliger bør eksisterende ikke-tidsvarende boliger nedrives. Der henvises til dalende befolkningstal og tomme boliger. Endelig anmodes om, at en ændring af den gældende lokalplan og tilladelser til nye boliger afventer en boligpolitik på Bornholm, der efterlyses udarbejdet i 2016/17. 

   

6) Kurt Buchmann, Nørrevang 9a, Svaneke, bemærker, at bygningshøjden er høj (8,5 m) trods forslagets anderledes bebyggelse end traditionelt, og anbefaler maksimalt 5 m med tanke på områdets landskabelige værdier. Desuden gøres opmærksom på, at den tilstødende naturskov er omfattet af fredningsdeklaration. I den forbindelse har han bemærket, at der er sket rydning af dele af skovbeplantningen for at skabe havudsigt og henstiller til, at der udarbejdes en beskyttelsesklausul for området (hvis ikke fredningsdeklarationen er tilstrækkelig), og at skovbeplantningen reetableres på sigt, for at sikre at de særlige naturværdier, der er i området, opretholdes.     

 

7) Cheri G. Kjølby, Vejlemosevej 4A, Holte, bemærker, at bebyggelsen vil have en negativ indvirkning på kulturmiljøet begrundet med, at formsprog og materialevalg mangler kobling til den omkringliggende arkitektur og bygningstradition. Specifikt savnes stillingtagen til byggeriets udtryk mod Møllebakken, specifikt afgrænsningen mod vej og samspillet med stubmøllen. Samlet vurderes bebyggelsen at forstyrre kulturmiljøet, og det kommende byggeris højde ønskes begrænset, hvis ikke formsproget ændres til et bygningsudtryk lig de eksisterende huse.  Desuden nævnes bebyggelsens manglende hensyn til den omkringliggende natur; at de viste fotovisualiseringer ikke er tilstrækkeligt retvisende; den høje bebyggelsesprocent og de mange befæstede arealer der vil forringe naturkvaliteten på grunden. Der henvises til Museumslovens § 40 stk. 1 og 2 med hensyn til bevaring af et eksisterende stengærde, idét der efterlyses en omtale af dette i forslaget. Afslutningsvis nævnes, at området med fordel kunne udlægges som en grøn forbindelseskile fra stubmøllen ned mod Nordskoven/Hammerslet/Vigehavn med mindre bebyggelse og større grad af naturpræg.        

 

8) Karsten W. Kjølby, Vejlemosevej 4A, Holte, bemærker, at det forslag der foreligger svarer til det forslag, kommunen og selskabet bag fremsendte efter særregler for kystnære ferieprojekter i 2015 (ministeriets indkaldelse af eksempelprojekter forud for planlovsrevisionen). Det påpeges, at lokalplanforslaget reelt kun tillader det konkrete projekt opført, og at ovennævnte har ledt til et samarbejde om en pleje af Hammerslet, der har givet havudsigt til den kommende bebyggelse. Afslutningsvis nævnes, at der i forslaget savnes en bestemmelse om, at der etableres et stengærde, svarende til det på den anden side af landevejen ved stubmøllen, for derved at tilgodese de historiske omgivelser. Endelig anbefales kommunen at overveje at erhverve/ ekspropriere området og lade det indgå i naturområdet Nordskoven/Hammerslet. Alternativt lade lokalplanforslaget falde og henvise ejer til at søge om byggetilladelse efter bestemmelserne i den gældende bevarende lokalplan. 

 

Teknik og Miljøs bemærkninger:

Ønsket om at begrænse den maksimale bygningshøjde så den er tilpasset det konkrete byggeri og indarbejde krav til bygherre om en bearbejdning af afgrænsningen mod landevejen, så det fremtræder som en form for stengærde, er administrativt foreslået indarbejdet jf. den foreliggende plan. Desuden er indføjet et afsnit i redegørelsen fulgt op af en bestemmelse om opretholdelse af det eksisterende stengærde i skel mod bl.a. Nordskov for at sikre lokalt kendskab til lovgivningen på området.

Det skal bemærkes, at kommunen ejer et jordstykke umiddelbart syd for lokalplanområdet, så der er en offentlig stiforbindelse mellem Møllebakken og de fredede områder langs kysten. Der er således taget højde for, at der opretholdes en offentlig stiforbindelse til kysten i området.

I forbindelse med de plejetiltag, der er foretaget, har været drøftelser med bl.a. lokale naturkyndige og DN-Bornholm om områdets videre pleje og udvikling, som der er indgået aftaler omkring.

Foruden de indkomne indsigelser har Erhvervsstyrelsen mundtligt anmodet om en formuleringsændring i lokalplanens redegørelse under ”Tilladelser fra andre myndigheder” der har ledt til et par justeringer i bl.a. anvendelsesbestemmelsen.

Ovennævnte indholdsmæssige ændringer til planforslaget er fremhævet i den plan, der foreligger nu til endelig politisk behandling. Ændringerne har været forelagt ejer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
lokalplan 089 og kommuneplantillæg 08 for et blandet boligområde på Møllebakken i Svaneke (DOCX)

2.
1) Byforeningen Svanekes Venner (DOC)

3.
2) Ole Jakobsen, Dyrlæge Jürgensensgade 16 (MSG)

4.
3) Inger og Sten Møller, Dyrlæge Jürgensensgade 12 (PDF)

5.
6) Kurt Buchmann, Nørrevang 9a, Svaneke (DOCX)

6.
4) Mikkel Hermann, Møllebakken 6D, Svaneke (MSG)

7.
5) Bo42, Ebbe Frank, St. Torv, Rønne (MSG)

8.
7) Cheri G. Kjølby, Vejlemosevej 4A, Holte (PDF)

9.
8) Karsten W. Kjølby, Vejlemosevejj 4A, Holte (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

10  Jordforurening - afværgeforanstaltninger

09.08.06K08-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

3

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

I forbindelse med Teknik og Miljøs arbejde med at kortlægge og undersøge ejendomme, hvor der tilbage i tiden har været aktiviteter, der kan have medført jordforurening, er der på en ejendom på Højbovej 5 i Nexø konstateret en jordforurening, der medfører problemer med have- og kørselsareal ved bolig. På den baggrund vurderes det, at den eneste løsning er, at afgrave den forurenede jord og reetablere grunden, og derfor søges der en bevilling til dette. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 til det ikke-overførbare område på bevilling 52 Teknik og miljø, til bortgravning af svært forurenet jord og reetablering af grund på adressen Højbovej 5, Nexø, finansieret af de likvide midler

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Efter en henvendelse fra ejeren af Højbovej 5, 3730 Nexø i januar 2012 besigtiger Teknik og Miljø grunden, og kortlægger grunden som muligt forurenet (vidensniveau 1) den 23. februar 2012.

 

Baggrunden for kortlægningen er, at der i den tidligere ejers tid, på grunden i en periode fra efter 1999 til 2011 har været oplag af lystbåde med tilknytning til Nexø Sejlklub og været foretaget rengøring/istandsættelse af bådene. Der har i perioden ligeledes foregået motor-reparation på dele af ejendommen.

 

Den 7. maj 2012 bliver der af Niras A/S udført en indledende undersøgelse der viser, at jordens indhold af tungmetaller, tjærestoffer og oliestoffer i visse områder på boliggrunden overskrider afskæringskriterierne. På denne baggrund bliver dele af grunden kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) den 7. september 2012 og senere prioriteret til oprensning i 2016. På grund af andre omkostningskrævende afværgesager i 2016 har Teknik og Miljø udsat oprensningen til primo 2017.

 

Den 22. og 28. november 2016 har Teknik og Miljø gennemført en videregående undersøgelse af de forurenede områder på grunden. Denne undersøgelse viser, at behovet for at afgrave svært forurenet jord på grunden, er reduceret til ca. halvdelen af det oprindelige skøn. Desuden viser den videregående undersøgelse, at et haveareal er kraftig forurenet, og at kun en mindre del af kørselsarealerne er kraftig forurenet. Den forurenede jord bortskaffes ved, at den bliver deponeret hos Bofa. Grunden reetableres med ren havejord og rene materialer på kørselsarealerne.

 

Lovgrundlag:

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 1190 af 27. september 2016 § 6, 7, 17 og 22.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø søger om en tillægsbevilling i 2017 på i alt 500.000 kr. til:

 

Bortgravning af svært forurenet jord:

Ca. 225 tons forurenet jord

afgraves og køres til Bofa                           200.000 kr.

Afgift til Bofa                                              200.000 kr.

I alt                                                              400.000 kr.

 

Reetablering af grund:

Indkøb og kørsel

af ren jord og vejmaterialer                             50.000 kr.

Mand- og maskintimer                                    50.000 kr.

I alt                                                                100.000 kr.

 

Samlede udgifter i 2017                                500.000 kr.

 

Udgiften til disse afværgeforanstaltninger indstilles finansieret af de likvide midler. Budget til jordforurening indgår i den ikke-overførbare del af bevilling 52 Teknik og Miljø. Budgettet til jordforurening er således ikke omfattet af overførselsadgang og evt. restbudget tilbageføres til de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
Priser for opgravning af forurenet jord (XLSX)

2.
Undersøgelse udført af Niras A/S i 2012 (PDF)

3.
Kort der viser, hvor der skal afgraves forurenet jord. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til istandsættelse af lokale til vævedamer på Kongeskærskolen

82.04.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

16

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at flytte Allinge bibliotek til Kongeskærskolen. Når biblioteket flytter, vil de øvrige aktører skulle anvises andre lokaler til deres aktiviteter.

Ved budgetvedtagelsen blev det tillige besluttet at lukke Karetmagergården i Hasle.

Der søges derfor om en anlægsbevilling til istandsættelse af et lokale på Kongeskærskolen til brug for vævedamer fra både Allinge Bibliotek og fra Karetmagergården i Hasle.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 174.000 kr. til istandsættelse af lokale på Kongeskærskolen,

b) at der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 174.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til skolebygninger, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø og liste B kan ikke medvirke vedrørende finansiering, idet de ikke ønsker at bruge penge fra skolerenoveringspuljen.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at flytte Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen, og at lukke Karetmagergården i Hasle. Denne beslutning får betydning for de øvrige aktiviteter, som forefindes i lokalerne.

 

I forbindelse med en gennemgang af egnede lokaler til vævedamerne i Allinge, fandt man et lokale på 180 m² på Kongeskærskolen. Dette lokale er imidlertid så stort, at det også kan rumme vævedamerne fra Karetmagergården i Hasle.

 

Lokalet er det gamle formningslokale, som de sidste par år er blevet benyttet som depot til skoleinventar m.m., så rummet fremtræder slidt og mørkt. Lokalet ligger under gymnastiksalen, og brandmyndighederne har godkendt, at lokalet bliver anvendt til væveaktivitet. 

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af indhentede tilbud søges der om en anlægsbevilling på 174.000 kr. til istandsættelse af lokalet på Kongeskærskolen.

 

Anlægsbudget:

Udskiftning af gulvbelægning                                79.000 kr.

Maling af vægge                                                24.000 kr.

Montering af nye LED lysarmaturer                       18.800 kr.

Montering af stikkontakter                                    7.500 kr.

2 stk. vinduesåbner                                             5.140 kr.

ADK på 2 døre                                                  32.000 kr.

Uforudsete udgifter                                              7.560 kr.

I alt                                                                174.000 kr.

 

I budget 2017 er der afsat en anlægspulje på 1.212.300 kr. til renovering af skolebygninger.

Anlægsudgiften på 174.000 kr. foreslås finansieret af denne pulje.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 10 i Snogebæk

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

10

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. september 2016 at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges om anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister og omlægning af cykelrute 10 gennem Snogebæk med to røde hævede flader i og en opstramning af parkeringsforhold og skilte.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2017, på 220.000 kr. (udgift) til forbedringer for cyklister og omlægning af cykelrute i Snogebæk

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2017 på -176.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til cykelprojektet fra Transportministeriets pulje for Bornholms Cykelveje 2016-19

c) at nettoudgiften på 44.000 kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 % fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-14.

Cykelprojektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet, og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas foretrukne cykeldestinationer.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 4. april 2016 indstillingen til prioritering af cykelprojekter under Bornholms Cykelveje 2016-19, herunder forbedringer for cyklister i Snogebæk, der udgør projekt 6.

Teknik og Miljø har efterfølgende været i dialog med koordineringsgruppen for byfornyelsesprojektet i Snogebæk, og det blev aftalt, at cykelruten omlægges ned om havnen, som er den centrale del af byen med forretninger mv. Dermed vil cyklisterne få en større og mere varieret oplevelse gennem Snogebæk.

Parkeringsforholdene på Hovedgaden vil blive strammet op med bedre skiltning og parkeringsbåse for at sikre cyklisterne den bedst mulige gennemfart, ligesom der etableres røde hævede flader i krydsene Turistvej/Hovedgaden og Havnevej/Nørrevej for at forbedre cyklisternes trafiksikkerhed og deres krydsning.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 220.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 220.000 kr. (udgift) til cykelforbedringer i Snogebæk, samt en anlægsbevilling på -176.000 kr. (indtægt) til tilskud.

 

Budget

 

2017

Samlede bruttoudgifter (delprojekt 6)

 220.000

Statstilskud, 80% fra Transportministeriet

-176.000

Samlede nettoudgifter

   44.000

Nettoudgiften på 44.000 kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt 11,984 mio. kr. i årene 2016-19

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 23 i Nyker og Klemensker

05.01.00S00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

11

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2016 at reservere midler til gennemførelse af Bornholms Cykelveje 2016-19.

Der søges om anlægsbevillinger til forbedringer for cyklister på cykelrute 23 i Nyker og Klemensker, med røde hævede flader i hvor cykelruten krydser de to gennemfartsveje.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 370.000 kr. (udgift) til forbedringer for cyklister i Nyker og Klemensker

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 296.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til cykelprojektet fra Transportministeriets pulje for Bornholms Cykelveje 2016-19

c) at nettoudgiften på 74.000 kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Cykelveje 2016-19 er et projekt, der er finansieret med 80 % fra Transportministeriets Cykelpulje og tager udgangspunkt i det tidligere cykelprojekt under Bornholms Cykelveje 2010-14.

Cykelprojektet er blevet til i et samarbejde med Vejdirektoratet, og formålet er at forbedre og løfte de bornholmske cykelveje, så Bornholm fortsat kan være en af Danmarks og Europas foretrukne cykeldestinationer.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 4. april 2016 indstillingen til prioritering af cykelprojekter under Bornholms Cykelveje 2016-19, herunder forbedringer for cyklister i Nyker og i Klemensker, der udgør delprojekt 9.

I Nyker, hvor cyklisterne krydser Nyker Hovedgade, etableres en rød hævet flade, der gør krydsningen synlig og samtidig nedsætter bilernes hastighed på den lange lige vejstrækning gennem Nyker by.

I Klemensker, hvor cyklisterne krydser Klemens Storegade ved Jernbanevej, etableres en større rød hævet flade, der gør krydsningen synlig og samtidig nedsætter hastigheden på den lange lige hovedgade gennem Klemensker by.

De samlede anlægsudgifter udgør 370.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 370.000 kr. (udgift) til cykelforbedringer i Nyker og Klemensker, samt en anlægsbevilling på -296.000 kr. (indtægt) til tilskud.

 

Budget

 

2017

Samlede bruttoudgifter

 370.000

Statstilskud, 80% fra Transportministeriet

-296.000

Samlede nettoudgifter

   74.000

Nettoudgiften på 74.000 kr. finansieres af den reserverede pulje til Bornholms Cykelveje, som udgør i alt 11,984 mio. kr. i årene 2016-19.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2017

05.01.00S00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

12

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 63 særskilte kommunale entrepriser – offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise, eller en kombination af flere / alle entrepriser.  I udbuddet stilles der sociale og miljømæssige klausuler dækkende for kontraktperioden.

Kontrakten forventes indgået primo marts, med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2017

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 8.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader – disse omsættes i en skades-pointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelsagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder.

Entreprisen omfatter 63 kommunale entrepriser og 2 for Vejdirektoratet på rute 38.

I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.252.500 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2017 vil beløbe sig til 8.500.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2017, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
Oversigtskort belægningsarbejder 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2017

05.03.06S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

13

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 2.750.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2017.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2017

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 2.750.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker, er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i 2017. Supplerende hertil dispositionsplan for planlagte brorenoveringer i perioden 2016 – 2020.

Renoveringen omfatter i 2017 følgende bygværker:

·         Bro nr. 1085 – Strandvejen, Hasle, strømpeforing

·         Bro nr. 3035 – Kanegårdsvej, Rønne, renovering

·         Bro nr. 3040 – Trassevejen, Aakirkeby, renovering

·         Bro nr. 3045 - Kællingebyvejen, Pedersker, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 3056 – Rispebjergvejen, Povlsker, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 3502 - Kirkevej- Rutsker, strømpeforing

·         Bro nr. 3540 – Risenholmvej, Gudhjem, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 1502 – Nordre Strandvej, Sandkås, renovering

·         Bro nr. 3058 – Dammegårdsvej, Klemensker, renovering

·         Bro nr. 3513 – Smedevej, Snogebæk, totaludskiftning

·         Bro nr. 3517 – Klintevej, Aakirkeby, totaludskiftning

·         Bro nr. 4005 – Lærkegårdsvej, Tejn, stibro gl. banedæmning, strømpeforing

·         Særeftersyn på diverse broer.

 

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris. I udbuddet stilles der sociale og miljømæssige klausuler dækkende entreprisen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.252.500 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2017,vil beløbe sig til 2.750.000 kr.

Udgiften til renovering af broer og bygværker som forventes afholdt i 2017, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

1.
Anbefalede brorenoveringer i 2017 (PDF)

2.
Planlagte brorenoveringer i Perioden 2016 - 2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2017

05.01.12S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

14

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 2.500.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang, i forbindelse med Bornholms Energi og Forsynings (Østkrafts) kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg i områder i Rønne, Vestermarie og Aakirkeby.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning i 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2017

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne, er dette monteret på Bornholms Energi og Forsynings elmaster efter gæsteprincippet.

I 2017 udfører Bornholms Energi og Forsyning næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Berørte områder er:

·         Rønne (Stengade, Pingels Alle, Teglgårdsvej).

·         Vestermarie (Vestermarievej).

·         Aakirkeby (Doktorbakken, Nygade, Æblehaven, Smedegade, Østerled, Svinget, Grønningen, Syrenvej, Præstevænget, Gyvelvej, Rosenvej, Skovløkken).

 

De berørte områder andrager tilsammen ca. 4.450 meter kabellægning.

For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges, samt opsætning af nye master i nødvendigt omfang.

Arbejdet udføres under Bornholms Energi og Forsynings entreprise.

I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlægte kabelarbejder.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.252.500 kr.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til kabellægning af gadebelysning 2017 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

Udgiften til kabellægning af gadebelysning, som forventes afholdt i 2017, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 9. januar 2017

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg 2017

05.01.13S00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

15

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. december 2016 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 500.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af vejafvandingsanlæg i 2017

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til renovering af vejafvandingsanlæg i 2017

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Grundet klimaændringer skal der de kommende år, i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning samt Rønne Vand og Varme, iværksættes fælles initiativer i relation til regnvands-separering, herunder afvanding af vejene samt generel ledningsrenovering.

Udgifter til disse projekter vil ikke kunne finansieres over driften.

Planlagte områder er den nordlige kystnære del af Rønne bymidte (Snellemark), samt andre aktuelle klimaprojekter

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.252.500 kr.

Center for ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til renovering af vejafvandingsanlæg i 2017 vil beløbe sig til 500.000 kr.

Udgiften til renovering af vejafvandingsanlæg, som forventes afholdt i 2017, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsregnskab for tagreparationer på Paradisbakkeskolen og Rønne Idrætshal

82.07.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

19

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

20

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé          

Godkendelse af anlægsregnskab for tagreparationer på Paradisbakkeskolen, Nexø og Rønne Idrætshal, idet projekterne er afsluttet i regnskab 2016. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2.7 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at anlægsregnskabet for tagreparationer på Paradisbakkeskolen og Rønne Idrætshal godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 18. december 2014 anlægsbevilling til tagreparationer på henholdsvis Paradisbakkeskolen i Nexø og Rønne Idrætshal.

 

Paradisbakkeskolen

Projektet bestod af at reparere skader på bygning G og ”Regnbuen”, samt udskiftning af tagpap på bygning F1.

Projektet på Paradisbakkeskolen i Nexø er forløbet planmæssigt. Projektet viser et overskud på 1.774 kr.

 

Rønne Idrætshal.

Projektet bestod af udskiftning af eternitpladser m.m.

Projektet i Rønne Idrætshal er forløbet planmæssigt. Der har været en forsikringssag vedrørende taget i hallen som følge af råd og svamp i tagkonstruktionen, hvilket har medført en udbetaling af forsikringserstatning på 165.213 kr.

Derudover har der været et mindreforbrug på selve projektet på 159.498 kr., der skyldes at licitationen blev billigere end budgetteret. I alt er der et overskud på projektet på 324.711 kr.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen forelagt kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

 

Beløb i hele kroner

U/I

Anlægs-bevilling

Forbrug 2015

Korrigeret budget 2016*

Forbrug 2016

Overskud

Paradisbakkeskolen, Nexø, tagreparation

U

1.300.000

1.206.101

95.656

93.882

1.774

Rønne Idrætshal, tagreparation

U

1.000.000

55.990

961.675

802.177

159.498

Rønne Idrætshal, forsikringssum

I

 

 

 

-165.213

165.213

I alt

 

2.300.000

1.262.091

1.057.331

730.846

326.485

* Beløbene er prisreguleret med 19.422 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2015 til 2016.

 

 

Samlet opgørelse:

 Hele kr.

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb*

 Samlet forbrug

Mindre-forbrug

 Udgifter

2.300.000

2.319.422           

2.158.150

161.272

 Indtægter

0

0                          

-165.213

165.213            

 I alt 

2.300.000

2.319.422          

1.992.937       

326.485                

 

 

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 18. december 2014 overføres mindreforbruget på 326.485 kr. til anlægspuljen for vedligeholdelse af kommunale bygninger, idet sagen om de samlede budgetoverførsler forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Likviditetsoversigter 31. december 2016

00.32.18G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. december 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo oktober (192,5 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (296,8 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2016 (21,5 mio.) og den faktisk forventede kassebeholdning pr. 31. december 2016 (167,5 mio. kr.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2015 til 31. december 2016.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 192,5 mio. kr. er reduceret med 33,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2016.

Reduktionen er som forventet, idet der normalt er et fald i kassebeholdningen i december måned.

Sidste år var der en mindre stigning i den faktiske beholdning i december, idet der indgik lån vedr. nye busser og betaling af udlæg vedr. omfartsvejen. Derudover var betalinger til leverandører i december 2015 lavere end normalt.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 296,8 mio. kr. forventes fortsat at være stigende.

 

Beholdningerne er påvirket af udskudte anlægsarbejder og udskudt indfrielse af lån.

I henhold til anlægsopfølgningen pr. 31. oktober 2016 overføres i alt 56 mio. til 2017, idet større projekter omkring svømmehaller, ombygning af skoler i Rønne og etablering af køkkener i dagtilbud forventes igangsat og gennemført i 2017, disse projekter udgør i alt 34 mio. kr.

 

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2016 på 21,5 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2015, den budgetterede kasseforøgelse i 2016 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2016 inkl. budgetoverførsler fra 2015.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2016. Kassebeholdningen har været stigende de to sidste år, og der er opnået en renteindtægt af de likvide midler på 5,4 mio. kr. i 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 18. januar 2017

1.
Beholdninger pr. 31. december 2016 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udvikling i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Salg af ejendommen Storegade 36, Rønne - den tidligere Amtmandsgård

82.02.00G10-0202

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

09-01-2017

20

 

Økonomi- og Planudvalget

18-01-2017

21

 

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ejer ejendommen Storegade 36 i Rønne – den tidligere Amtmandsgård. Ejendommen er pt. udlejet til Campus Bornholm, og Børne- og Ungeudvalget har møder der ca. én gang om måneden. Ejendommen har ikke tidligere været anvendt til kommunale formål.

Der skal tages stilling til, om ejendommen skal sælges og i givet fald, om det skal være med nuværende lejemål, og om der skal knyttes særlige vilkår om offentlighedens adgang til haven i forbindelse med et salg, så ejendommen ikke nødvendigvis sælges til den højestbydende tilbudsgiver.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at ejendommen Storegade 36 i Rønne udbydes til salg,

b) at der tages stilling til om ejendommen sælges med eller uden lejer, hvilket vil få betydning for overtagelsesdatoen og pris,

c) at ejendommen ikke udbydes til en fast pris

d) at det skal fremgå af udbudsmaterialet, at ejendommen sælges til den tilbudsgiver, der samlet giver det mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af pris og aftale om offentlighedens adgang til haven, og

e) at endeligt købstilbud forelægges for kommunalbestyrelsen til godkendelse og bevillingsafgivelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2017:

Indstillingen anbefales, idet ejendommen sættes til salg med lejer, uden fast pris, og med offentlig adgang til haven.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. januar 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen Storegade 36 i Rønne er en fredet ejendom – såvel bygninger som have.

Den offentlige ejendomsvurdering er pr. 01.10.2015 3.900.000 kr., heraf grundværdi på 1.461.100 kr.

 

 

Hovedhuset fra 1700-tallet blev fredet i 1919, og i 2003 kom fredningen også til at omfatte de to sidefløje og den tidligere staldbygning. I følge § 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal bygningsfredningen respekteres af enhver indehaver af ejendommen. Fredningsdeklarationen vedr. haven gælder hele matr. Nr. 895a, Rønne købstads bygrunde. Der står tillige i fredningsdeklarationen, at ”havearealet må ingensinde udstykkes, bebygges eller udlægges til parkeringspladser”. Der er adgang til haven fra både Storegade og fra Antoniestræde.

 

Bornholms Regionskommune købte ejendommen af Slots- og Ejendomsstyrelsen den 1. maj 2007 for 4.000.000 kr. Der blev indskrevet en gevinstklausul i skødet, hvorefter Bornholms Regionskommune ved videresalg af ejendommen inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere pris end købesummen skulle betale en tillægskøbesum til sælger.

 

Ejendommen Storegade 36 i Rønne er en historisk interessant ejendom, der tidligere har tjent som bolig for amtmanden på Bornholm samt kontorfaciliteter for statsamt/statsforvaltningen.

Efter statsforvaltningens og amtmandens fraflytning er der indgået en lejeaftale med Campus Bornholm, der lejer ”Amtmandsboligen”, indtil det nye Campusbyggeri er færdigt. Lejemålet er uopsigeligt fra regionskommunens side frem til den 30. juni 2020, hvor det ophører uden varsel. Lejemålet er for lejer uopsigeligt indtil den 31.12.2017. Opsigelsesvarslet ved lejers opsigelse er 3 måneder, det vil sige, at lejemålet tidligst kan opsiges den 30.09.2017 til ophør den 31.12.2017.

Der er en årlig lejeindtægt på 225.000 kr.

Ved et salg med overtagelse før 30. juni 2020 vil det være et krav, at køber indtræder i lejeaftalen med mindre der opnås aftale med lejer om en tidligere fraflytning eller lejer fraflytter efter egen opsigelse. Den nuværende lejeaftale vil utvivlsomt i et eller andet omfang have negativ betydning for købspris og interesse ved et salg nu.

 

GrønneRønne rettede i 2015 henvendelse til kommunen med et stort ønske om at få åbnet haven for offentligheden. Haven har ikke i BRKs ejertid været åben for offentligheden på grund af manglende driftsmidler til at vedligeholde og renholde haven. Der blev midlertidig givet lov til at åbne haven to gange i december 2015 i forbindelse med to julearrangementer på Rønne Torv. I den forbindelse var der indgang via Antoniestræde.

 

Ejendommen er en liebhaverejendom, hvortil der formodentligt er meget få købere på Bornholm.

 

Hvis kommunalbestyrelsen ved udbuddet vil lægge vægt på, at offentligheden i et nærmere aftalt omfang skal have adgang til haven, vil det være muligt og lovligt at afhænde ejendommen til en tilbudsgiver, der ikke har budt den højeste pris, men til gengæld tilbyder den efter kommunalbestyrelsens skøn bedste anvendelse af havearealet.

For at sikre at en tilbudsgiver overholder betingelserne om offentlighedens adgang, skal der ved udbuddet stilles krav om tinglysning af deklaration, der fastlægger offentlighedens adgang i det omfang, der er tilbudt/opnået enighed om.

Såfremt der er tvivl om de modtagne tilbud svarer til markedsprisen, kan der indhentes mæglervurderinger på tilbuddene inden sagen forelægges for kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttes at sælge ejendommen, vil sagen blive forelagt til politisk behandling med henblik på bevillingsafgivelse, idet et eventuelt provenu vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger.

 

Et salg af ejendommen medfører bortfald af en årlig huslejeindtægt på 225.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Medlemsforslag om deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde

00.24.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Carl Ilsøe, liste W, har fremsendt medlemsforslag til behandling i kommunalbestyrelsen vedr. mulighed for deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede i forbindelse med konstitueringen.

Indstilling og beslutning

Carl Ilsøe, liste W, indstiller,

·         at grupper i kommunalbestyrelsen, der ikke er repræsenterede som delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde, tilbydes mulighed for at deltage med en repræsentant hver.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt. Beslutningen gælder for indeværende valgperiode.

Liste Ø kan ikke deltage, da de mener at udgifterne bør afholdes af partierne.

 

Sagsfremstilling

Carl Ilsøe, liste W, har fremsendt følgende medlemsforslag:

”Kommunalpolitisk Topmøde afvikles i Aalborg den 16. – 17. marts.

 

BRK`s delegerede er jf. konstitueringen: Winni Grosbøll, Maria Fromseier Kjærgaard, Andreas Ipsen, Bjarne Hartung Kirkegaard og Bente Johansen.

Det betyder at Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Bornholmerlisten ikke vil være direkte repræsenteret.

Det har tidligere været praktiseret, at de grupper der ikke var repræsenteret som delegerede blev inviteret med til dette møde som deltagere, men naturligvis uden stemmeret. Af besparelseshensyn er dette skåret væk.

Da BRK`s økonomi nu ser bedre ud og er mere robust foreslås det, at tidligere praksis genindføres således at ovenstående 3 grupper også vil kunne være repræsenteret ved Kommunalpolitisk Topmøde 2017. Det økonomiske for 2017 bør konteres på Byrådets konto.

 

Fremover bør være således første gang i en ny valgperiode samt den sidste gang i en valgperiode.”

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse

Kommunalbestyrelsens budget til rejser og uddannelse for perioden 2014-2017 er på 762.522 kr. i alt indenfor en fireårig ramme. Der er et restbudget på 227.989 kr. til rådighed i 2017.

 

Kommunernes Landsforening oplyser til administrationen, at der ikke er nogen begrænsning på hvor mange deltagere, hver kommune må tilmelde til Kommunalpolitisk Topmøde.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Fællesankenævn Bornholm

25.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Suppleant for medlem Kirsten Wendell i Fællesankenævn Bornholm er René Nordin Bloch.
Skatteankestyrelse meddeler at René Nordin Bloch er fraflyttet kommunen, og beder derfor kommunalbestyrelsen udpege ny suppleant for Kirsten Wendell

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller:

·         At Henning A. Jensen udpeges som ny suppleant for Kirsten Wendell i Fællesankenævn Bornholm

 

Kommunalbestyrelsen, den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

På konstituerende møde den 12. december 2013 blev følgende personer udpeget til Fællesankenævn Bornholm:

 

Anette Stæhr som medlem og Jacob Lund som suppleant

Kirsten Wendell som medlem og René Nordin Bloch som suppleant

Torben Blem Kofoed som medlem og Lotte Helms som suppleant

Per Eklund som medlem og Søren Alexandersen som suppleant

Ianto Gerdes som medlem og Peter Kaas-Claesson som suppleant

 

 

5 medlemmer og 5 personlige suppleanter indstilles af kommunalbestyrelsen til skatteministerens udnævnelse af medlemmer og suppleanter til Fællesankenævn Bornholm.

 

De indstillede behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

De udpegede er pligtig til at modtage valg til fællesankenævnet, da det er et borgerligt ombud.

 

 

Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen.

 

Udpegningen gælder frem til den 30. juni 2018.

 

Udpegningsretten tilhører valggruppe AV.

 

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 5, §§ 8-10 og § 15

Bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Orlov og indkaldelse af stedfortræder for Morten Riis

00.01.00A30-0065

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Riis har meddelt, at han ønsker orlov fra kommunalbestyrelsen i perioden 20. februar til 9. april 2017 af uddannelsesmæssige årsager. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) at Morten Riis bevilges orlov fra kommunalbestyrelsen i perioden 20. februar til 9. april 2017

b) at 1. stedfortræder for liste Ø, Peter Andersen indkaldes som stedfortræder for Morten Riis

c) at valggruppe 2, BCKOWØ, der har valgt Morten Riis i Børne- og Skoleudvalget, beslutter, hvem der skal indtræde som medlem i Børne- og Skoleudvalget

d) at valggruppe 2, BCKOWØ, beslutter, hvem der skal indtræde som stedfortræder for Morten Riis i Folkeoplysningsudvalget, Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm, samt de tre valgbestyrelser Morten Riis er medlem af.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Indstillingen godkendt.

Valggruppe 2 indstiller at:

Peter Andersen afløser Morten Riis i BSU.

At suppleanterne afløser på øvrige poster:

Carl Ilsøe afløser Morten Riis i Folkeoplysningsudvalget.
Ianto Gerdes afløser Morten Riis i Trafikkontaktrådet.
Bente Johansen afløser Morten Riis i valgbestyrelserne.

 

Sagsfremstilling

Morten Riis har af uddannelsesmæssige årsager anmodet om at holde orlov fra kommunalbestyrelsen i perioden 20. februar til 9. april 2017.

 

Når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand m.v. indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Når medlemmet igen kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har valgt pågældende ind, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Retten til at udpege har valggruppe 2, BCKOWØ.

 

Peter Andersen er 1. stedfortræder for liste Ø.

 

 

 

Morten Riis er foruden medlem af kommunalbestyrelsen også medlem af følgende udvalg, råd og nævn mm:

·         Børne- og Skoleudvalget

·         Folkeoplysningsudvalget

·         Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

·         Valgbestyrelsen, folketingsvalg og folkeafstemninger

·         Valgbestyrelsen, kommunale valg

·         Valbestyrelsen, danske medlemmer til Europa-Parlamentet

 

Retten til at udpege tilhører valggruppe 2, BCKOWØ.

 

Lovgrundlag

Det følger af § 21 i BRKs styrelsesvedtægt, at det er borgmesteren, der indkalder stedfortræder, når et kommunalbestyrelsesmedlems forhindres i at varetage sine hverv, jf. endvidere kommunestyrelseslovens § 15. stk. 2.

 

Stedfortræderen indkaldes iht. kommunestyrelseslovens § 15, stk. 1, fra den kandidatliste hvor den pågældende, der ønsker orlov, er valgt.

 

Mht. udvalg og øvrige poster følger det af kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, at det er den gruppe, der har indvalgt den pågældende, der kan bestemme, at det er et andet medlem der indtræder i stedet.

Økonomiske konsekvenser

Morten Riis beholder sine vederlag under orloven og stedfortræderen modtager vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen i orlovsperioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 24  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-01-2017

24

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg af grund godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: Ejendom til salg

 

Indstillingen godkendt.