Referat
Kommunalbestyrelsen
21-09-2017 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2018, 1. behandling
  åbent 3 Beslutning om ny placering af nyt plejecenter
  åbent 4 Løsningsmodeller for den kommunale madproduktion
  åbent 5 Opfølgning på arbejdet med samlet ø-beredskab
  åbent 6 Drift af Vibegårds Runddel
  åbent 7 Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
  åbent 8 Evaluering af Det Gule Team 2017
  åbent 9 Godkendelse af privat dagtilbud - Bornholms Frie Idrætsskole
  åbent 10 Procedurer i forbindelse med eleverns arbejdsmiljø (antimobbestrategi)
  åbent 11 Handleplaner for frivillighed og partnerskaber
  åbent 12 Medlemsforslag om nedsættelse af Udsatteråd på Bornholm
  åbent 13 Samarbejdsaftaler med de selvejende haller
  åbent 14 Forslag til bibliotekspolitik
  åbent 15 Vedtægter for Bornholms Museumsfond
  åbent 16 Skolernes ferieplan for skoleåret 2018/2019 - efter høring
  åbent 17 Forslag til permanent motorsportsbane til Bornholms Motor Sport
  åbent 18 Endelig vedtagelse af planer for en solcellepark ved Aakirkeby
  åbent 19 Endelig vedtagelse af lokalplan for færgefacaliteter på Rønne havn
  åbent 20 Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025
  åbent 21 Klimakommuneaftale
  åbent 22 Orientering om høringssvar til VVM for Nord Stream 2
  åbent 23 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 24 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af Fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler
  åbent 25 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge
  åbent 26 Salg af de kommunale ejendomme Gudhjemvej 9, Østerlars og Almindingensvej 21, Østermarie
  åbent 27 Tilkendegivelse vedr. Bo42´s renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling Svaneke
  åbent 28 Godkendelse af driftsbudget for 2017 for Bo42 afd. 037 Rosenlunden
  åbent 29 Godkendelse af driftsbudget for 2017 for Bo42, afd. 3, Byvangen
  åbent 30 Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Allinge - projektering
  åbent 31 Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Allinge
  åbent 32 Anlægsbevilling til midlertidig udskiftning af dieselbybusser
  åbent 33 Anlægsbevillinger til istandsættelse af forsamlingshuse – kommunens egne bygninger
  åbent 34 Anlægsregnskab for etablering af ny skovbørnehave i Rønne
  åbent 35 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2016
  åbent 36 Økonomimodel for etablering af Integrationsgrunduddannelse (IGU)
  åbent 37 Justering af "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 38 Likviditetsoversigter 31. august 2017
  åbent 39 Regnskab for 1. halvår 2017
  åbent 40 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 104 Lukket punkt: køb af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed erklærede sig inhabil under behandlingen af punkt 17, hvilket blev godkendt.

Bjarne Westerdahl erklærede sig inhabil under behandlingen af punkt 18, hvilket blev godkendt.

Kirstine van Sabben forlod mødet kl. 23.00 under behandlingen af punkt 19.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2018, 1. behandling

00.30.10P19-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

4

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag for 2018, som er udarbejdet på baggrund af den aftale kommunalbestyrelsen indgik den 4. september 2017 om budget 2018 i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         at budgetforslaget for 2018 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2018 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2018 for Bornholms Regionskommune der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne den 4. september 2017.

 

Alle beløb er anført i 2018-priser med mindre andet er anført.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Økonomi- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen for 2018 den 8. februar 2017.

 

Budgetarbejdet for 2018 tog udgangspunkt i den balance, der var for budgetoverslag 2018 i budget 2017. Budgetoverslagsåret 2018 viste en ubalance på 32,8 mio. kr., og med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog på 35 mio. kr.

Udvalgene drøftede delmål til budgettet på møderne i maj og juni. 

Den 27. juni afholdt kommunalbestyrelsen et budgettemamøde, hvor det administrative sparekatalog blev drøftet i sammenhæng med de økonomiske forudsætninger der var kendt på det tidspunkt.

 

Efter indgåelse af aftale mellem regering og KL og udmeldingen af tilskud og udligning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni blev bundlinjen forbedret med ca. 40 mio. kr.

 

Det administrative sparekatalog blev sendt i høring den 1. august i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt i centrene med høringsfrist den 17. august.

 

Den 14. august afholdt kommunalbestyrelsen det andet budgettemamøde, hvor udgangspunktet for drøftelserne var en foreløbig budgetbalance udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

 

Bornholms Regionskommune fik den 30. august 2017 svar på ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner ud over partnerskabsaftalen. Bornholms Regionskommune modtager ikke tilskud ud over den allerede indgåede partnerskabsaftale, som indebærer et tilskud på 12 mio. kr. i 2018.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 3. og 4. september, hvor den samlede kommunalbestyrelse indgik budgetforlig den 4. september 2016.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye og ændrede forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale udsendes den 11. september med høringsfrist den 22. september.

 

2. behandling af budgetforslag 2018 sker i Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober og i kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

 

Budgetforslaget for 2018 m.fl. år

Budgetforslaget for 2018 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2018

BO2019

BO2020

BO2021

Indtægter

-2.808,1

-2.854,1

-2.905,3

-2.964,7

  Skatter

-1.741,9

-1.788,9

-1.833,6

-1.893,3

  Tilskud og udligning

-1.066,2

-1.065,3

-1.071,6

-1.071,3

Driftsvirksomhed

2.749,3

2.803,2

2.865,1

2.941,1

Renter m.v.

-2,8

-2,7

-2,5

-2,6

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-61,6

-53,7

-42,6

-26,2

Anlægsvirksomhed

99,0

142,6

98,1

52,5

  - heraf pleje-/ældreboliger

3,9

31,7

31,7

23,3

Resultat af det skattefinansierede område

37,4

89,0

55,5

26,4

Det brugerfinansierede område

-3,1

-3,1

-3,6

-3,9

Samlet resultat

34,4

85,8

51,9

22,5

Øvrige poster

-36,6

-42,1

-19,6

5,5

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

-3,4

-27,9

-27,9

-22,3

  Optagelse af lån

-38,2

-36,2

-28,1

-10,0

  Afdrag på lån

33,9

35,3

36,6

37,8

  Øvrige balanceforskydninger

-1,6

-0,6

-0,3

0,0

  Kassefinansiering af anlæg

-27,2

-12,7

0,0

0,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-2,2

43,7

32,3

28,0

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2018:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct. og grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Som følge af partnerskabsaftalen modtages tilskud til særlig vanskeligt stillede kommune med 12 mio. kr. Desuden modtages tilskud til kommuner med særlig vilkår med 11,3 mio. kr.

Der optages lån for i alt 38,5 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. vedr. anlæg på havneområdet, 18,1 mio. kr. vedr. energirenoveringer, 6,6 mio. kr. vedr. madskoler og 12,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Balancen er siden budgetforliget korrigeret med 0,3 mio. kr. som følge af mindre justeringer i forbindelse med budgetindberetningen.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker over valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. I bilag 8 fremgår kommunalbestyrelsens mål.

 

Budgetforliget 2018

På budgetseminaret den 4. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget for 2018 m.fl. år. Oversigten over og beskrivelserne af forligsemnerne fremgår af bilag 7.

 

Takster

Forslaget til takster for 2018 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

 

Den kirkelige ligning

Provstiudvalget for Bornholm afholder budgetmøde den 7. september 2017. Budgettet for den kirkelige ligning vil foreligge til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb mellem bevillingerne frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til mandag den 25. september 2017 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep-budget@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB den 21. september 2017

Bornholms Provsti har den 12. september 2017 fremsendt budget for den kirkelige ligning for 2018. Budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.995,1 mio. kr. og en uændret kirkeskatteprocent på 0,93 pct. Budgettet udviser et underskud på 3.476 kr. Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 6.

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

1.
Generelle bemærkninger (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2018 (PDF)

3.
Investeringsoversigt 2018 (PDF)

4.
Hovedoversigt 2018 (PDF)

5.
Takstoversigt 2018 (PDF)

6.
Emner i budgetforliget - oversigt og beskrivelser (PDF)

7.
Udvalgenes mål og delmål til budget 2018 (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 21. september 2017

8.
Den kirkelige ligning 2018 (PDF)

9.
Specielle bemærkninger 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Beslutning om ny placering af nyt plejecenter

82.06.04P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-08-2017

5

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

9

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni at erhverve arealet ved Brobækkegård i Hasle, under forudsætning af at grunden kunne købes til markedspris. Dette har ikke vist sig muligt, hvorfor regionskommunen har undersøgt alternative placeringer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at

a.    Kommunalbestyrelsen vælger Bykærvej/Byvangen-alternativet som udgangspunkt for placeringen af nyt plejecenter i Hasle

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

Anbefales. Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Torben Rønne-Larsen afventer sin stillingtagen til kommunalbestyrelsens behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Liste O stiller ændringsforslag om, at placeringen af plejecenter i Hasle sendes i 4 ugers offentlig høring.

For ændringsforslaget stemte 5: liste O og liste Ø

Imod ændringsforslaget stemte 19: liste A, liste B, liste K, Betina Haagensen, Søren Schow, Else Merete Knoop, Carsten Scheibye og Andreas Ipsen

Hverken for eller imod ændringsforslaget stemte 3: liste W og Brian Kofoed

Ændringsforslaget er faldet

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt

Liste O kan ikke medvirke da de ønsker at borgerne i Hasle minimum skal høres i 4 uger.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens behandling af placering af et plejecenter i Hasle i juni 2017, har der været forhandling af pris på grunden, der var udset til byggeriet (ved Brobækkegård). Der er fortsat ikke enighed om prisen for grunden, hvorfor regionskommunen har kigget på alternative placeringer.

Siegaard-alternativet

Alternativet som forelå ved beslutningen i juni (ved Siegaard), anslås af Bornholms Museum at koste ca. 1,5 mio. kr. i arkæologiske undersøgelser. På den baggrund anses grunden ikke længere som egnet til formålet.

Nabo til Siegaard-alternativet

Et andet alternativ er grunden ved siden af Siegaardsgrunden, der blev foreslået af DF i forbindelse med drøftelserne i kommunalbestyrelsen. Regionskommunen har efterfølgende forhåndsdrøftet muligheden med ejeren af grunden, men ejeren er i udgangspunktet ikke interesseret i at sælge.

Bykærvej/Byvangen-alternativet-alternativet

Et tredje alternativ udgøres af et område mellem Bykærvej og Byvangen. Grunden er kommunalt ejet.

I første omgang blev kun det areal som er lokalplanlagt til boligbebyggelse vurderet. Det har efterfølgende vist sig, at et område i umiddelbart syd for boligområdet som er udlagt til idrætsformål ikke længere bliver anvendt. Dette areal er nu også bragt i forslag til plejecenter anvendelse.

Området er lokaliseret langs ringvejen syd for Storegade i Hasles nordøstlige udkant.

Området er omfattet af lokalplan 84.3 Hasle Ø. ”Område øst for Østergade”, som bestemmer at området skal anvendes til hhv. boligbebyggelse og idrætsformål.

Den sydlige del er i kommuneplanen udlagt til erhverv. Der skal derfor, i forbindelse med planproceduren, udarbejdes et kommuneplantillæg som udlægger arealet til boligformål.

Fredsskov i Bykærvej/Byvangen-alternativet

Grunden mellem Bykærvej og Byvangen er dog ikke uden udfordringer, idet der er lyst fredsskov på området. Forventningen er, at Miljøstyrelsen, hvis fredsskovslysningen ophæves, vil kræve at der udlægges 1,5 gang arealets størrelse til bynær fredskov til erstatning. Denne udgift beløber sig til 50.000 – 100.000 kr./ha, der skal medregnes i de samlede udgifter.

I forhold til fredsskovspørgsmålet er der umiddelbart flere muligheder. Da kun den sydlige del af skovarealet er fredskov, vil der fx være mulighed for at skifte med det nordlige areal, således at ny plantning kan undgås. Det vil også være en mulighed at rejse ny fredsskov på Siegaardsgrunden, og derved beskytte de arkæologiske lag. Endelig vil det være en mulighed at udvide det eksisterende skovbælte i den nordlige del af grunden mellem Bykærvej og Byvangen. En løsning vil naturligvis også kunne bestå af delelementer af de ovenstående muligheder.

Bornholms Museum oplyser, at der ikke er forventning om komplekse arkæologiske undersøgelser, og at de vil kunne afdække og undersøge byggefeltet for ca. 250.000 kr. angivet som et maksimumsbudget.

Vejforhold i Bykærvej/Byvangen-alternativet

Regionskommunens vejmyndighed vurderer, at der ikke er nævneværdige udfordringer ved grunden. Der er to tilkørselsmuligheder fra Hasle by, så ringvejen ikke som udgangspunkt behøver at komme i spil i forhold til tilkørsel. Dertil kommer, at der også vil være gode muligheder for at anlægge parkeringspladser, hvilket dog afhænger af den løsning man vælger i forhold til fredsskovudlægget.

Det må forudsættes, at støjtrykket fra ringvejen betyder, at byggeriet vil skulle støjafskærmes. Det vurderes, at dette kan udføres lavpraktisk ved en støjvold langs vejen, eller ved at man i byggeriet indtænker konstruktive støjreducerende bygningsdele. Bebyggelsens fundamentskote vil være ca. en meter under vejfladens kote, hvilket i støjafskærmnings øjemed er en fordel.

I forhold til den del af området, der er udlagt til idrætsområde, oplyser Center for Ejendomme og Drift, som nævnt ovenfor, at idrætsarealet ikke har været anvendt længe, men blot ligger brak.

 

I forhold til det oprindeligt udsete område ved Brobækkegård rummer Bykærvej/Byvangen-alternativet alene på grund af størrelsen væsentligt bedre muligheder for at skabe rekreative områder på grunden.

 

cid:image003.png@01D3168F.6FE55030

Bykærvej/Byvangen-alternativetRød markering er forslag til byggefelt ca. 11.000 m². Gul ”dot” er forslag til ny matrikelgrænse ca. 31.000 m²

 

cid:image005.jpg@01D3169B.95ABC2C0

Grøn markering er fredskov

image1

Bykærvej/Byvangen-alternativet Nordlige del

image2

Bykærvej/Byvangen-alternativet Sydlige del (idrætsområde)

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Løsningsmodeller for den kommunale madproduktion

27.00.00G01-1623

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-08-2017

2

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

8

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af ansøgning til Ældreministeriet fik Bornholms Regionskommune i foråret 2017 tilsagn om 33.765.821,- kroner til etablering af lokale køkkener på plejecentre, hvilket betyder fremtidige udfordringer for den kommunale madproduktion. Udfordringerne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget på fællesmøde den 8. maj 2017. Her blev det besluttet af de to udvalg i august blev forelagt en sag med mulige løsninger.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a.    at der arbejdes på at oprette et fælles § 60 selskab med Region Hovedstaden. Såfremt dette viser sig ikke at være en mulighed arbejdes der videre med en udbudsløsning

b.    at DeViKa fastholder en betydelig del af produktionen på plejecentre i en overgangsordning som beskrevet indtil der foreligger en langsigtet løsning

c.    at overgangsordningen og eventuelle opstartsomkostninger finansieres af puljen til madmor fra budget 2017

d.    at punktet sendes i høring i Bornholms Ældreråd, således at høringssvaret indgår i kommunalbestyrelsens behandling af sagen på mødet den 21. september 2017

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

Ad a) Anbefales

Ad b) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der med implementering i januar 2018 etableres leve-bo-miljøer i de plejecentre, der får nyt køkken, som på Snorrebakken og Nylars, hvor opgaven organisatorisk er placeret i Center for Ældre. Der skal udarbejdes en proces- og tidsplan for implementeringen, der involverer medarbejdere og beboere i både Center for Ældre og Devika. Det foreslås, at Københavns Madhus indgår i implementeringsprocessen.

Ad c) Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at udgifterne til implementering af opgavevaretagelsen i Center for Ældre og Center for Økonomi og Personale finansieres af de afsatte midler til madmor under Social- og Sundhedsudvalget, mens de økonomiske udfordringer i Devika skal afdækkes og finansieres særskilt under Teknik- og Miljøudvalget.

Ad d) Anbefales

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Indstillingen anbefales, men der kunne ikke opnås et flertal for indstillingens pkt. a) vedr. udbud som alternativ til § 60-selskab.

Steen Frandsen og Jesper Lindstrøm Larsen ønsker at følge direktionens indstilling a) i sin fulde ordlyd.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke til indstillingens punkt a) vedr. udbud som alternativ til § 60-selskab.

 

Sagsfremstilling

Ved færdiggørelsen af de nye køkkener på plejecentrene Aabo, Nørremøllecentret og afdeling P11 på Lunden, vil DeViKas madproduktion reduceres kraftigt. Dette medfører et øget udgiftstryk, idet DeViKa ikke kan nedbringe deres faste udgifter forholdsmæssigt og skal have en minimumsbemanding. Udgiftstrykket vil stige løbende i forbindelse med en videre implementering af leve-bo miljøer på de resterende plejecentre på Bornholm.

Vedhæftede notat præsenterer to overordnede mulige langsigtede løsninger, samt to løsningsforslag til de kortsigtede udfordringer der vil være indtil en langsigtet løsning er på plads.

De to langsigtede løsninger

De to langsigtede løsninger præsenteret er henholdsvis oprettelsen af et § 60 selskab i samarbejde med Region Hovedstaden og at sende de resterende opgaver i udbud.

 

§60-selskab

Et § 60-selskab er et samarbejde mellem kommuner, hvor deltagerkommunerne afgiver kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen (vedtægterne) skal løses i samarbejdet. I det konkrete tilfælde vil der være tale om en selskabskonstruktion, som involverer både en kommune og en region, og derfor skal der søges dispensation.

De to centralkøkkener i henholdsvis Bornholms Regionskommune (DeViKa i Nexø og på Sønderbo) og på Bornholms Hospital sammenlægges til én enhed i et § 60-selskab. Der etableres ét fælles centralkøkken, som producerer køkkenernes nuværende ydelser, hvilket hjælper med at minimere begge enheders udfordringer med overkapacitet.

Løsningen kræver en stærk vilje til samarbejde og et langsigtet fokus, da den udfordrer rammerne for samarbejde mellem region og kommune og indebærer et valg mellem de nuværende forskellige produktionsformer og leveringshyppighed. 

De økonomiske hensyn afhænger af politiske beslutninger af produktionsform, valg af køkken, revidering af kvalitetsstandarder og bestemmelserne af målsætningerne for selskabet og afventer nærmere belysning.

 

Udbudsløsninger

En udbudsløsning kan foregå som et traditionelt udbud eller et alternativt udbud via markedsdialog.

Et traditionelt udbud vil foregå ved, at Bornholms Regionskommune udbyder produktionen af madservice til hjemmeboende med og uden udbringning. Der skal tages stilling til levering af mad til Toftegården, Rehabiliteringscenter Sønderbo og Lunden, da disse ikke vil være omfattet af udbud af mad til hjemmeboende. Derudover vil der skulle tages stilling til, hvordan man håndterer kantinedrift og mødeforplejning.

Den kommunale udgift til de 200 hjemmeboende pensionister inklusiv controller vil ligge på 1,7 til 2,2 mio. kr. om året. Herudover kan der komme udgifter til at sikre mad til de plejecentre, der ikke har lokale køkkener og ikke er omfattet af udbuddet, samt til kantinedrift og mødeforplejning.

Udbud via markedsdialog. Ved denne udbudsform undersøges i bornholmsk regi, hvorvidt det er muligt at overlade produktion og distribution af maden til hjemmeboende til mindre, private producenter på markedet. Her vil der efter udbudslovens § 39 kunne etableres en markedsdialog for at afsøge det konkrete marked, hvor BRK kan afprøve idéer og krav til udbuddet.

Der er endnu ikke foretaget beregninger eller uddybende analyse af, hvor potentialerne findes i denne løsning.

 

For nærmere beskrivelser af de to løsninger henvises til bilaget.

 

Konklusionen på de langsigtede løsninger

Der er i notatet ikke medtaget en løsning hvor man overgiver madproduktionen til Hospitalet. Grunden herfor er, at EU’s tærskelværdi for madservice ligger på 5,59 mio. kr. over en 4. årig periode, hvilket betyder at opgaven omkring madservice til hjemmeboende fra BRKs side skal i udbud, da summen af ydelser til hjemmeboendes madservice overstiger denne tærskel væsentligt.

 

Konklusionen på de langsigtede løsninger er, at der foreligger store usikkerheder i forbindelse med et eventuelt udbud af de nuværende opgaver i DeViKa. Både i forhold til hvilke mulige lokale og nationale leverandører der vil kunne byde på opgaven. De nuværende opgaver i DeViKa vil også skulle i flere forskellige udbud, da mad til beboere af plejecentre ikke kan blive omfattet af et udbud af mad til hjemmeboende. Derudover vil der skulle tages stilling til hvordan man håndterer kantinedrift og mødeforplejning generelt i BRK.

Der er flere udfordringer der skal adresseres for at oprette et § 60 selskab. Hvis dette lykkedes vil det dog være muligt at selskabet vil kunne overtage samtlige af DeViKas tilbageværende opgaver. Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital har sammenlignelige målgrupper, og fra 2018 har begge en stor overskudskapacitet. Ved oprettelsen af et fælles selskab minimeres begge enheders udfordringer med overkapacitet.

Herudover giver oprettelsen af et § 60 selskab en god mulighed for at omplacere medarbejdere fra DeViKA.

 

Løsninger på de kortsigtede udfordringer

De to fremlagte løsninger på de kortsigtede udfordringer er henholdsvis at kompensere DeViKa økonomisk for den mistede produktion eller give DeViKa mulighed for at fastholde en betydelig del af produktionen til plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og afd. P11 på Lunden.

 

Kompensation af DeViKa

I denne løsning fortsætter man udrulningen af leve-bo-miljøer i stil med de allerede etablerede køkkener på Snorrebakken og Nylars plejecentre. I første omgang på Plejecenter Nørremøllecentret, Aabo Plejecenter, og afdeling P11 på Plejecenter Lunden.

Der etableres leve-bo-miljøer i de nyetablerede køkkener på Nørremøllecentret, Aabo Plejecenter, og afdeling P11 på Plejecenter Lunden, hvor der ansættes personale under de enkelte plejecentre til bemanding af køkkenerne.

DeViKa vil stadig levere til den resterende del af Plejecenter Lunden, Toftegården og Rehabiliteringscenter Sønderbo. Denne levering vil efterhånden udfases med den videre udrulning af leve-bo-miljøer. Derudover vil DeViKa fortsætte levering af madservice til hjemmeboende i samme omfang som nu.

 

DeViKa fastholder en betydelig del af produktionen

I denne løsning beholder DeViKa dele af produktionen af maden til plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og afdeling P11 på Lunden. Ordningerne på Snorrebakken og Nylars fortsætter i uændret form.

Ved denne løsning vil ca. 80 % af maden blive lavet på plejecentrene. DeViKa leverer alle råvarer og ingredienser til hovedmåltidet, forarbejdet og klargjort til tilberedning, anretning og servering på plejecentrene. Morgenmad, frokost og mellemmåltider bliver lavet som fællesmåltider for alle køkkenets beboere. Aftensmaden/hovedmåltidet leveres fra DeViKa klar til tilberedning, anretning og servering i de enkelte køkkener på plejecentrene. Beboerne i de enkelte køkkener vælger hvilke retter, der serveres i deres køkken. Der er valgfrihed mellem ti forskellige hovedmåltider per uge, og beboerne har dermed indflydelse på de serverede måltider.

Personalet til varetagelse af opgaverne i leve-bo-køkkenerne vil være decentralt placerede medarbejdere fra DeViKa. Den høje faglighed sikres ved, at personalet har en faglig leder med kerneopgaven for øje og et fagligt sparringsnetværk, der etableres for leve-bo-miljøet.

 

Et skøn af de årlige omkostninger ved de to løsninger ligger på ca. 500.000,- kr. i 2018 for kompensationsløsningen og omkring 260.000,- kr. i 2018 for løsningen hvor DeViKa fastholder dele af produktionen.

 

For nærmere beskrivelser af de to løsninger henvises til bilaget.

 

Konklusionen på de to overgangsordninger

Overordnet set er konklusionen på de to overgangsordninger, at løsningen, hvor DeViKa bibeholder dele af produktionen, sikrer forsyningssikkerheden i det tilfælde, at køkkenerne ikke står færdige ved årsskiftet og omfordelingen af medarbejdere sker ved årsskiftet. Denne løsning vil dog gøre, at der i overgangsperioden ikke er en fuldt implementeret principperne i leve-bo miljø tanken-

En løsning, hvor DeViKa kompenseres, gør det muligt at starte implementeringen af leve-bo-miljøerne og en ny organisatorisk model idet køkkenerne står færdige.

En beslutning af hvilken løsning der vælges bør inkludere denne afvejning mellem sikring af forsyningssikkerheden og en hurtig opstart på implementeringen.

 

I forbindelse med opstarten af leve-bo miljøer, enten ved start 2018 eller efter overgangsløsning med DeViKa vil der skulle afsættes midler til opstartsrådgivning, konceptualisering, organisering, analyse af økonomi, samt implementeringsforløb med rekruttering, opkvalificering af medarbejdere, udvikling af de enkelte enheder mm. Et overslag heraf er at dette samlet sat vil koste omkring 500.000,- kr. Dette skal sikre en succesfuld implementering og opstart af køkkenerne.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de langsigtede løsningsforslag vil blive fuldt afdækket i det fremtidige arbejde.

De økonomiske konsekvenser ved overgangsordningerne er, med forbehold, ca. 500.000,- kr. i 2018 for løsningen med kompensation af DeViKa og ca. 260.000,- kr. i 2018 for løsning hvor DeViKa fastholder dele af produktionen.

Som finansiering af denne overgang kan findes ved at bruge midler afsat til madmor i køkkener på plejecentre.

I budget 2017 og overslagsår er der afsat følgende midler hertil;

Regnskabsår

Beløb DKK

2017

408.479,00

2018

612.719,00

2019

816.959,00

2020

816.959,00

 

I 2018 vil der derfor være godt 1 mio. kroner på kontoen til madmor idet der ikke har været brugt af den i 2017.

Samlet set vil omkostningerne i 2018 til overgangsordningerne være henholdsvis ca. 1 mio. kroner til løsningen hvor DeViKa kompenseres og 260.000,- kr. til løsningen hvor DeviKa bibeholder dele af produktionen. I sidstnævnte vil der senere være udgifter forbundet med den senere opkvalificering af medarbejdere mv. på 500.000,- i forbindelse med at overgangsordningen slutter.

Supplerende sagsfremstilling til KB 21.9.2017

Til høring i Bornholms Ældreråd den 12. september 2017:

 

Bornholms Ældreråd den 12. september 2017:

For Bornholms Ældreråd er det vigtigste, at de ældre får en god, sund og næringsrigtig kost, og at der fortsat produceres specialkost. Der skal fortsat være valgmulighed for den enkelte borger, hvorfra de vil have maden leveret.

Ældrerådet er skeptiske overfor en sammenlægning af to forskelligartede køkkener med hver deres fokusområde.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 28. august 2017

1.
Økonomi for plejecentermad (DOCX)

2.
Notat (PDF)

3.
Levebo miljø Bornholms Regionskommunes definition (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på arbejdet med samlet ø-beredskab

14.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

12-06-2017

6

 

Økonomi- og Planudvalget

20-06-2017

29

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Siden november 2016, hvor den første afrapportering om etableringen af et samlet ø-beredskab, blev behandlet politisk, har Beredskabsstyrelsen og Bornholms Regionskommune arbejdet på at finde fælles løsninger på indsatsledervagten samt frivilligområdet

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at

a) samarbejdet om indsatsledervagten fortsættes til 30. april 2019

b) der indledes et samarbejde på frivilligområdet som beskrevet i punktet

 

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2017:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Arbejdet med at finde løsninger på samarbejdet mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og regionskommunen er ved at være tilendebragt.

Udgangspunktet for arbejdet var oprindeligt, at Beredskabsstyrelsen skulle finde ca. 9 mio. kr. i besparelse om året. Dette viste sig dog ikke muligt, og besparelserne blev effektueret på et lavere niveau. Der blev derudover arbejdet videre på at finde løsninger, der både kunne tjene et formål om at arbejde mere effektivt, og samtidig arbejde fremad mod et samlet ø-beredskab.

Efter den første afrapportering på projektet, der blev forelagt kommunalbestyrelsen i november 2016 (link), er der er blevet arbejdet videre med to forhold: Muligheden for at lade Beredskabsstyrelsen overtage en større del af indsatslederopgaven, samt at samordne de frivillige beredskaber.

Beredskabsstyrelsen varetager i dag ca. 15 % af vagterne som indsatsleder i det kommunale beredskab. Der var i afrapporteringen lagt op til en model, hvor opgavevaretagelsen blev sat op til 50 %. Beredskabsstyrelsen Bornholm har orienteret regionskommunen om, at Beredskabsstyrelsen Bornholm alligevel ikke har mulighed for at varetage en større del af indsatsledervagterne på nuværende tidspunkt. På den baggrund bortfalder Beredskabsstyrelsens ønske om at overtage opgaven i større omfang end nu. Samarbejdet kan fortsætte som i dag, hvor vagterne aftales løbende. Dette betyder, at de kommunale udgifter til opgaven ikke forventes ændret.

I forhold til reorganiseringen af frivilligområdet er der opnået enighed mellem Beredskabsstyrelsen Bornholm og regionskommunen om en anbefaling om, at kommunens operative frivillige overgår til Beredskabsstyrelsen, der vil varetage opgaven og de udgifter, der måtte være i den forbindelse, blandt andet til uniformering og uddannelse. Dette er estimeret til ikke mere end 100.000 kr. /år. Forplejnings- og indkvarteringsopgaven kan pga. bemandingssituationen hos Beredskabsstyrelsen Bornholm, ikke varetages af beredskabscenteret, og opgaven vil derfor fortsat være placeret hos regionskommunen.

Derudover nedsættes et dialogforum, der udgøres af beredskabschefen i Bornholms Regionskommune, en repræsentant fra Beredskabsforbundet og chefen for Beredskabsstyrelsen Bornholm. Dialogforummet kan mødes 1-2 gange årligt med det formål at drøfte spørgsmål af fælles interesse, bl.a. for at sikre erfaringsudveksling med hensyn til anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Samordningen på frivilligområdet har samlet set ingen økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune. Der kan forventes faldende indtægter i form af færre opgaver, hvilke dog modsvares af færre forventede udgifter til uniformering, uddannelse, vedligeholdelse af materiel m.v.

I og med at indsatslederordningen forventes at fortsætte uændret, vil det heller ikke her få økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Drift af Vibegårds rundkørsel

20.04.02Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-08-2017

10

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

20

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har den 4. januar 2016 modtaget en gave fra Brd. E., S. og A. Larsens Legat til udsmykning af rundkørsler og Teknik- og Miljøudvalget forudsatte at modtagelse af gaven ikke ville føre til øgede driftsmæssige omkostninger. Vibegårds rundkørsel er Vejdirektoratets og et vilkår for opsætning af kunstværk er at Bornholms Regionskommune overtager drift og vedligeholdelse af rundkørslen estimeret til 15.000 kr. pr. år.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

a)    at bevilling 53 Vej, Park og Anlæg i forbindelse med budget 2018 forhøjes med 15.000 kr. i 2018 og frem, til drift af midterøen i Vibegårds Rundkørsel, alternativt at sagen oversendes som opprioriteringsforslag i forbindelse med budget 2018.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

TMU anbefaler, at bevilling 53 forhøjes med 15.000 kr. i 2018 og frem, til drift af midterøen.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. august 2017:

Fritids- og kulturudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at Teknik- og Miljøudvalget opfordres til at tilvejebringe midlerne indenfor eksisterende bevilling. Såfremt det ikke er muligt udvides rammen ved tillægsbevilling.

René Danielsson kan ikke medvirke, da han mener at kommunalbestyrelsen skal tage en principbeslutning om hvorvidt, at man mener at lindetræet skal erstattes af moderne kunst.

Brian Kofoed kan ikke medvirke, idet han udelukkende ønsker at BRK skal betale en evt. meromkostning ved etablering af kunstværket og ikke hele vedligeholdelsen af rundkørslen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet beløbet finansieres fra bevilling 21 Fritid og Kultur jf. den supplerende sagsfremstilling.

Kirstine van Sabben, Andreas Ipsen og Søren Schow kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

For Økonomi- og Planudvalgets indstilling stemte 16: liste A, liste Ø, liste B og Carl Ilsøe.

Imod Økonomi- og Planudvalgets indstilling stemte 11: liste K, liste V, liste O og Kirstine van Sabben.

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, da de ikke vil være med til at finansiere den moderne kunst, som skal erstatte det nuværende lindetræ.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke, idét hun ikke ønsker at BRK skal afsætte midler til kunstværker placeret i trafikknudepunkter.

Liste V kan ikke medvirke, idet de ikke anser vedligeholdelse af en statslig rundkørsel for en kommunal udgift.

 

Sagsfremstilling

Ved modtagelse af gaven fra Brd. E., S. og A. Larsen Legat, til udsmykning af rundkørsler, var det forudsat, at dette ikke ville føre til øgede driftsomkostninger, jf. Teknik og Miljøudvalgets beslutning under punkt 13, den 4. januar 2016.

 

Vibegårds rundkørsel tilhører vejdirektoratet, som også forestår driften af denne.

 

I forbindelse med etablering af kunstværk i Vibegårds Rundkørsel er det et vilkår fra Vejdirektoratet, at Bornholms Regionskommune overtager driften af rundkørslen.

 

Dette medfører en merudgift på ca. 15.000 kr. om året for Bornholms Regionskommune.

 

Merudgiften er ikke indeholdt i de forudsætninger Teknik og Miljøudvalget lagde til grund for modtagelsen af gaven.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor beslutte, om merudgiften kan accepteres og hvorledes den skal afholdes.

Center for Teknik og Miljø foreslår at denne kunne afholdes ved en årlig tilførsel på 15.000 kr. til konto 2 – vejdriftsvedligeholdelse. Herefter vil midterøen i rundkørslen indgå i Bornholms Regionskommunes normale vejdrift.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en årlige merudgift på 15.000 kr. til drift af midterøen i Vibegårds Rundkørsel.

Administrativ tilføjelse til ØPU den 12.9.2017

Kommunalbestyrelsen afsatte i budgetforliget for 2018 et yderligere tilskud til Bornholms Kunstmuseum på 300.000 kr. Udbetaling af tilskuddet udløser momsandelsrefusion på 15.000 kr. som der ikke er taget højde for i budgettet.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 21. september 2017

1.
Vejdirektoratets afgørelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

27.03.40P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

12

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a.    at rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde sendes i høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet, så høringssvar foreligger ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017.

b.    at Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

ad a) Godkendt
ad b) Anbefales

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:
Ad a) Godkendt.

Ad b) Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU ændres fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage kun bør gennemføres, såfremt varslet er af tilsvarende længde som det overenskomstdækkede personales opsigelsesvarsel - således at den pågældende institution ikke økonomisk tynges af have tegnet overenskomst.

 

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

 

Vedlagt er Rammeaftale 2018, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er bilagene til Rammeaftale 2018 ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v., og er i udgangspunktet ikke nødvendige for den politiske behandling og godkendelse af Rammeaftale 2018. Bilagene kan derfor vælges udeladt i den politiske behandling.

 

Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I Rammeaftale 2016 udvalgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde er videreført i Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

 

Vedlagt er hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet er handleplanen for implementeringen af de fælles mål ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. Handleplanen er i udgangspunktet ikke nødvendig for den politiske behandling og godkendelse af de fælles mål.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2018 samt de fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er den 2. oktober 2017. Kommunerne og regionen bedes orientere KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde om resultatet af behandlingen senest på denne dato.

 

Rammeaftale 2018 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2017.

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

 

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

 

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

 

      Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

 

      Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

 

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

 

Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

 

·          Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.

 

·          Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

 

·          Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.

 

·          Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.

 

·          Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

 

De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

 

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

 

Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

 

De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik på implementering af målene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Særlige forhold i forhold til Bornholms Regionskommune.

 

Børneområdet – Center for Børn og Familie

 

Ledelsesgruppen for Børneområdet – Center Børn og Familie tilslutter sig rammeaftalens fokusområder.

 

Der opleves pt. en stigning af diagnosticerede indenfor målgruppen af børn med autismespektrumforstyrrelser med behov for øget støtte og særligt tilrettelagte indsatser.      

 

I langt de fleste tilfælde profiterer barnet mest af, at blive i nærmiljøet, hvilket det kan bare være svært at få ”skruet” et dækkende lokalt funderet tilbud sammen til en del af disse børn.

Det kræver både særlige lokaler, faglighed, hensyn til øvrige diagnoser/udfordringer og samarbejde med skoleområdet.

 

Voksenområdet – Center for Psykiatri og Handicap

 

Center for psykiatri og handicap tilslutter sig rammeaftalens fokusområder. Særligt udfordringen og fokusområdet med aldring af målgruppen kræver opmærksomhed.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 21.9.2017

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Bornholms Ældreråd, der har følgende høringssvar:

 

Handicaprådet den 11. september 2017:
Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at der er sat fokus på diagnoser hos børn (autismespektrum og ADHD) i rammeaftalen, idet der pt. opleves en stigning i antallet. Handicaprådet anbefaler i øvrigt rammeaftalens fokusområde på psykiatri- og handicapområdet.
 

 

Bornholms Ældreråd den 12. september 2017:

Bornholms Ældreråd anbefaler rammeaftale 2018 og fælles mål.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 28. august 2017

1.
Fælles mål_tværgående højt specialiserede_maj 2017 (PDF)

2.
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evaluering af Det Gule Team 2017  

27.00.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-06-2017

8

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede i januar 2017 i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2017 at gennemføre en evaluering af Det Gule Team. Evalueringen gentages i juni 2018. Overordnet set viser evalueringen en generel tilfredshed med det forebyggende arbejde. Evalueringen afslører dog også områder, hvor det er nødvendigt at arbejde aktivt med at afstemme forventninger og tydeliggøre snitflader mellem de enkelte aktører.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at evaluering af det gule team drøftes og tages til efterretning

b)    at evalueringen, jf. kommissoriet, gentages i juni 2018

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. juni 2017:

Ad a) Taget til efterretning.
Ad b) Godkendt, oversendes til kommunalbestyrelsens orientering

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det gule team blev etableret 1. marts 2016 som et etårigt projekt. I forbindelse med budget 2017, afsatte kommunalbestyrelsen midler til at gøre den forebyggende indsats permanent. Samtidig ønskede kommunalbestyrelsen en evaluering af Det gule teams arbejde. Til at styre evalueringens fokus besluttede Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 et kommissorium og en tidsplan for arbejdet. Formålet med evalueringen er bl.a., jf. kommissoriet, at tilvejebringe viden om hvordan både fagprofessionelle samarbejdspartnere, børn, unge og familier har oplevet indsatsen fra Det gule team. Herudover søger evalueringen af skabe viden om dominerende problemfelter hos målgruppen af børn, unge og familier, der har været i kontakt med Det gule team; herunder at skabe overblik over typen af indsatser, der har været anvendt samt at give et indblik i hvordan brobygning til hhv. almensystem og myndighed fungerer. Evalueringen finder sted i to tempi, medio 2017 og medio 2018 og afrapporteres til Børn- og Skoleudvalget.

 

På baggrund af evalueringen af det gule teams projektperiode og overgang til drift, kan det konkluderes, at der i overvejende grad har været tilfredshed. Den kvalitative og kvantitative undersøgelse viser samlet set tilfredshed blandt børn, unge og familier, ligesom der er tilfredshed i forhold til det tværfaglige samarbejde. Evalueringen viser dog også, at der på nogle områder er behov for at afstemme forventninger til de forskellige aktører. F. eks, nævner flere ledere af dagtilbud det som en udfordring, at de i projektperioden ikke vidste hvilken dagtilbudsrådgiver, der var knyttet til børnehuset. Ligeledes efterlyser samarbejdspartnerne en tydeliggørelse af de opgaver og kompetencer, der ligger i det gule team. Der er behov for en forklaring af det lovgrundlag, de gule team arbejder under.

De problemfelter evalueringen afdækker, vil blive løftet gennem drøftelser og informationsmøder med den enkelte samarbejdspartner.

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. juni 2017

1.
Kommissorium for evaluering af det gule team (DOCX)

2.
Evalueringrapport Det Gule Team (DOCX)

3.
Ansatte i Det Gule Team (DOCX)

4.
Den kvalitative undersøgelse interview spørgsmålene (DOCX)

5.
Den kvantitative undersøgelse spørgeskemaundersøgelsen med forældre (DOCX)

6.
Den kvantitative opgørelse via elektronisk registreringssytem (DOCX)

7.
Det tværfaglige samarbejde (DOCX)

8.
Evaluering af temaaftner omforældrerollen (TXT)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af privat dagtilbud - Bornholms Frie Idrætsskole

28.03.16P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

9

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bornholms Frie Idrætsfriskole ønsker at oprette en børnehave med plads til 20 børn. Børnehaven skal ligge i lokaler med tilknytning til Bornholms Frie Idrætsfriskole og have samme sundhedsprofil som denne. Fremsendt ansøgning lever op til de krav kommunen stiller til private leverandører af dagtilbud, dog pågår arbejdet med ibrugtagningstilladelse stadig.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller;

·         at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at børnehaven under Bornholms Frie Idrætsskole godkendes i henhold til de politisk fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud med forbehold for opfyldelse af ibrugtagnings-tilladelsen

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Indstillingen godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Frie Idrætsskole (BFI), beliggende i Nyker ønsker at oprette en børnehave med plads til 20 børn. Børnehaven oprettes med en sundhedsprofil matchende skolens. BFI henviser til en stigende interesse for skolens sundhedsprofil og ønsker med en børnehave at tilbyde profilen til familier med børn i alderen 3 – 6 år.

 

BFI har indgået aftale med stamers.dk i forhold til rådgivning og vejledning med henblik på opnåelse af ibrugtagningstilladelse. Denne er på nuværende ikke modtaget. BFI er opmærksomme på, at der vil kunne være krav om at de fysiske rammer ændres ift. gældende bygningsreglement, for at en endelig ibrugtagningstilladelse vil kunne opnås.

 

BFI søger nu godkendelse efter de politiske fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Ansøgningen er tilgået Center for Børn og Familie 6. juni 2017. På nær kravet om ibrugtagningstilladelse vurderes ansøgningen at opfylde de politisk fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

BFI har indbetalt depositum på kr. 30.000,- Beløbet tilbagebetales efter godkendelse.

Driftsgarantien er fastsat til kr. 278.460,- Driftsgarantien beregnes på baggrund af det godkendte antal børn og det samlede månedlige tilskud over en periode på 3 måneder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. august 2017

1.
Ansøgning side 1 (PDF)

2.
Ansøgning side 2 (PDF)

3.
Betalingsdetaljer, BRK depositum børnehave (PDF)

4.
Bilag til vedtægter 2017 (PDF)

5.
Pædagogiske lærerplaner (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Procedurer i forbindelse med elevernes arbejdsmiljø (antimobbestrategi)

17.00.35A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

3

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Lov om elevers og studerendes arbejdsmiljø er blevet ændret. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

a)    det skitserede regelsæt tages til efterretning, idet den midlertidige procedure beskrevet i sagsfremstillingens pkt. 2 (perioden 1. august til 31. oktober 2017) godkendes.

b)    at klagebehandlingen delegeres til Center for Skole, Kultur og Fritid, skolechefen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Ad a) Anbefales godkendt, idet Børne- og Skoleudvalgets formand modtager en orientering om de sager der videresendes til DCUM.
Ad b) Anbefales godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lov om undervisningsmiljø er blevet ændret. Dermed bliver det et krav, at skolerne skal fastlægge en antimobbestrategi, herunder om digital mobning. Loven indebærer endvidere, at skolernes ledelse i konkrete tilfælde af mobning inden for en frist på 10 arbejdsdage vil skulle udarbejde en handlingsplan. Loven indeholder endvidere nye regler om tilsyn og klageadgang for elever og forældre, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med mobning eller lignende. Det er skolebestyrelsen, der har kompetencen til at fastsætte en antimobbestrategi.

 

Kommunalbestyrelsen skal fremover principielt tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller elevens forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens handlingsplan for håndtering af en konkret mobbesag. Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

 

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver kommunalbestyrelsen ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til administrationen, herunder skolens leder. Kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er det dog kommunalbestyrelsens ansvar, at sager bliver behandlet.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Materialet foreligger endnu ikke.

 

Skolernes antimobbestrategier skal lægges på nettet, når de er udarbejdet og kan i øvrigt løbende ændres efter skolebestyrelsernes beslutning.

 

Administrationen har foretaget sig / foreslår følgende:

 

1.    Alle skoler på Bornholm har i forvejen en antimobbestrategi. Administrationen har indhentet dem alle og er i færd med at gennemgå dem. Det skal sikres, at bestyrelserne inden den 1. november 2017 gennemgår strategierne med henblik på at sikre, at de indeholder:

a.En procedure for hvordan konkrete problemer med det psykiske undervisningsmiljø håndteres. Proceduren skal omfatte:

                                          i.    Ledelsens handlingsplan, hvoraf det fremgår hvilke foranstaltninger skolen træffer for at bringe mobningen til ophør. Hvordan kan mobning forebygges? Hvad er formålet med strategien? Hvordan defineres mobning og digital mobning, altså hvilket syn på mobning har skolen? Hvordan løses konflikter? Hvordan inddrages forældre og elever? Hvordan spores mobning? Hvilke procedurer sættes i værk, når mobning er konstateret? Hvem på skolen er ansvarlig for at der handles på oplysninger om mobning?

                                         ii.    Handlingsplanen udarbejdes senest 10 arbejdsdage efter der er modtaget oplysning om problemerne

                                        iii.    Ledelsen træffer straks midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at gribe ind overfor problemerne (straks-handlepligt)

                                       iv.    Ledelsen informerer de berørte elever og deres forældre om indholdet af handlingsplanen og de eventuelle midlertidige foranstaltninger

b.    En strategi mod digital mobning

c.    Den samlede antimobbetrategi indgår som en del af skolens værdiregelsæt

2.    Indtil skolernes bestyrelser har vedtaget de reviderede antimobbestrategier gælder følgende (frem til 31. oktober 2017):

Skolechefen anmoder skoleledelsen om senest 10 arbejdsdage efter der er modtaget oplysning om problemerne at udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår hvilke foranstaltninger skolen vil træffe for at bringe mobningen (herunder den digitale) til ophør. Endvidere hvilke straks foranstaltninger ledelsen har iværksat. Samtidigt pålægges skolens ledelse at informere de berørte elever og deres forældre om indholdet af handlingsplanen og de eventuelle midlertidige foranstaltninger.

3.    En elev / forældre kan klage over den myndighed, bestyrelse eller person der har ansvaret for gennemførelsen af skolens mobbepolitik. Klagen sendes til skolen. Får klageren ikke fuldt medhold, sender skolen klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Det foreslås at behandlingen af klagen delegeres til Center for Skole, Kultur og Fritid, skolechefen. Kommunalbestyrelsen orienteres om antallet af klagesager i forbindelse med fremlæggelsen af skolevæsenets kvalitetsrapport.

4.    DCUM træffer afgørelse i klagesagen. Centerets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. DCUM kan udstede påbud til skolen om opfyldelse af handlingsplanen.

Ved en forældre eller elevs henvendelse om problemer med mobning til en ansat på en skole eller en ansat i Center for Skole, Kultur og Fritid skal den pågældende skoles ledelse straks underrettes om problemet, hvorefter ledelsen går i gang med at udarbejde en handlingsplan som beskrevet ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Handleplaner for frivillighed og partnerskaber

00.15.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

12-06-2017

20

 

Økonomi- og Planudvalget

20-06-2017

26

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Fritid- og Kulturudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Udkast til fire handleplaner og status for en række tværgående tiltag i forbindelse med gennemførelsen af strategien for frivillighed og partnerskaber 2017-2019. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af strategien, at de politiske fagudvalg i første halvår 2017 skal udarbejde handleplaner for fire udvalgte områder. Tilsvarende blev en række tværgående tiltag vedtaget, som der gøres status for.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til de politiske fagudvalg

·         at drøfte og godkende de fire udkast til handleplaner, samt at tage orienteringen om gennemførelsen af de tværgående tiltag til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. juni 2017:

Anbefales godkendt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. juni 2017:

Anbefales.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017:

Anbefales.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2017:

Anbefales godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget vil arbejde for at understøtte Cykling uden Alder.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2017:

Drøftet og anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2017:

Drøftet og anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På sit møde den 22. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019.

Det blev samtidig besluttet at de respektive politiske fagudvalg i første halvår 2017 udarbejder handleplaner for fire udvalgte områder:

·         Den rehabiliterende organisation

·         Integration af flygtninge

·         En åben og inkluderende folkeskole

·         Sunde og grønne lokalsamfund

 

Den rehabiliterende organisation

I samarbejde med beboer- og familieråd samt regionskommunens frivilligkoordinator vil der i efteråret 2017 blive arbejdet på at rekruttere flere frivillige til at cykle med beboerne på øens plejecentre.

 

Integration af flygtninge

Her vil indsatsen koncentrere sig om integration i dagtilbuddene og integration i lokalsamfundene.

I samarbejde med forældrebestyrelserne for de berørte institutioner vil der blive arbejdet for at rekruttere frivillige til fremme inklusion af flygtningebørn i kommunens dagtilbud – at flygtningebørn får mulighed for at udvikle kontakten med de øvrige børn, at deres forældre får viden om traditioner der er mellem danske børn og viden om hvordan dagtilbuddene funger og hvad deres muligheder er for at deltage i de aktiviteter, der involverer forældre.

I tæt samarbejde med udvalgte lokalsamfund vil der blive gjort en konkret indsats gennem bl.a. uformelle møder og netværk at sikre flygtninge en god modtagelse og integration i lokalsamfundet. Samtidig vil der blive skabt en tæt kontakt mellem lokalsamfund og kommunen, f.eks. gennem udvalgte kontaktpersoner, af både dansk og ikke-dansk oprindelse.

 

En åben og inkluderende folkeskole

Gennem bl.a. skoletjenesten er der allerede mange igangværende samarbejder mellem øens folkeskoler, frivillige og foreningslivet. I handleplanen lægges der op til at alle skoler på deres hjemmesider inden udgangen af august 2017 har information om deres brug af frivillige. Herefter vil skolelederne foranledige en videndeling om erfaringerne med brug af frivillige, med inddragelse af medarbejderne. I 2017-2018 er det målet at gennemføre mindst ét yderligere projekt med brug af frivillige. Skoleledergruppen har som inspirationsgrundlag oplistet 10 konkrete projektideer, der kan tages udgangspunkt.

 

Sunde og grønne lokalsamfund

Indsatsen i handleplanen har fokus på at skabe et sted, hvor unge på Nordbornholm kan hænge ud og være aktive i timerne efter skole. Projektet vil involvere unge i 6-9. klasserne, således at de selv er med til at skabe stedet og til at tage ansvar for udviklingen i deres lokalsamfund.

 

Udover de fire handleplaner indgik der også en række tværgående tiltag i frivillighedsstrategien, der samlet skal medvirke til at styrke rammer og vilkår for samspillet mellem kommune, frivillige og foreninger.

 

Modtagelse og trivsel

For hvert af kommunens ti centre er udpeget nøglepersoner og med kontaktoplysninger lagt på hjemmesiden. Deres funktion er at være det koordinerende led i eget center, med kendskab til frivillige kontaktpersoner i eget regi, at formidle viden om frivillighed til og fra eget center, at sikre implementering af frivillighedsstrategi med de tværgående rammer og tiltag, og at være tovholder hvor centeret er hovedaktør for udvalgt indsatsområde med konkrete handleplaner eller deltager som medspiller.

Udover disse nøglepersoner er der også i hvert centers relevante institutioner udpeget kontaktpersoner til frivillige og koordinerende på egen institution. Ca. 32 personer er pt. tilknyttet et netværk for disse, der mødes 2-3 gange årligt til gensidig sparring. Netværket prioriterer fejring af samarbejdet med frivillige, med aktiviteter i ugen op til Frivillig Fredag.

Grundlæggende procedurer for henvendelse fra borgere og foreninger er fastlagt omkring de frivilliges opgaver og roller, rekruttering af frivillige, krav til de frivillige, procedurer for introduktion, fastholdelse og eksklusioner af frivillige. Der vil endvidere blive udarbejdet specifikke procedurer for hver enkelt institution.

Der er udarbejdet en overordnet vejledning omkring samarbejde med frivillige og der vil blive udarbejdet mere specifikke vejledninger for de enkelte institutioner.

Oplysning om forsikringsforhold er lagt på kommunens hjemmeside.

 

Behov for håndbog omkring frivillighed

Med udbygningen af kommunens hjemmeside om frivillighed synes der ikke umiddelbart at være et behov for en håndbog. Hjemmesiden gør det muligt til stadighed at udbygge og tilpasse viden og vejledninger mv.

 

Behov for et frivilligcenter

Frivillig Forum Bornholm (FFB) var i september 2016 på en studietur med henblik på at afklare hvilken form, organisering mv. et evt. frivilligcenter skal have. Siden har FFB haft møder med det landsdækkende netværk af frivilligcentre, FriSe, og forventer inden 1. juli 2017 at have en indstilling klar omkring behovet for et frivilligcenter på Bornholm.

 

Kompetenceudvikling

Inden 1. juli 2017 vil kommunens frivillighedskoordinator modtage konkrete emner om behov for kompetenceløft/kurser. Umiddelbart ses behov for viden om den kommende/nye frivillighedsportal, rekruttering af frivillige og samskabelsesprocesser. Visse emner kan være relevante at tilbyde som fælles kurser for medarbejdere og frivillige.

 

Rammer og ressourcer

Den hidtidige § 79 pulje til støtte for socialt arbejde afsluttes ved udgangen af 2017.

Der er indhentet tilbud på en frivillighedsportal og et tilbud valgt. Portalen forventes klar 1. juli 2017 og vil blive knyttet til BRK’s hjemmeside. Portalen vil behøve en tilpasning og ventes officielt lanceret i forbindelse med Frivillig Fredag den 29. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at finansieringen af de konkrete tiltag kan afholdes indenfor budgettet for de respektive fagpolitiske udvalg.  Omkostninger til plejecentres udgifter til at kunne tilbyde de frivillige kaffe, befordringsgodtgørelse og samt medlemskab af forening Cykling uden Alder (12.000 kr./år) vil blive forsøgt finansieret via fundraising. Hvis ikke der kan tilvejebringes eksterne midler, vil de frivillige ikke kunne tilbydes kaffe/befordringsgodtgørelse.

Administrativ tilføjelse til KB 21.9.2017

Kommunalbestyrelsen modtog den 9. august 2017 en indstilling fra Frivillig Forum Bornholm, der anbefalede en etablering af et frivilligcenter på Bornholm.

Direktionens anbefaling var at der ikke i 2018 blev søgt midler til etablering af et frivilligcenter, medmindre der i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger blev enighed om et opprioriteringsforslag herom.

Med budgetforliget 4. september 2017 er der ikke afsat midler til at Bornholms Regionskom­mune i 2018 kan ansøge om medfinansiering fra staten til etablering af et frivilligcenter.

 

 

Bilag: Frivilligcenter, FFB indstilling

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 12. juni 2017

1.
Handleplaner_samlet (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 21. september 2017

2.
Frivilligcenter_FFB_indstilling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Medlemsforslag om nedsættelse af Udsatteråd på Bornholm

27.15.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

30-08-2017

6

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

27

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalgets formand Bente Helms fremsætter forslag om at nedsætte et lokalt udsatteråd i Bornholms Regionskommune.

Spørgsmålet vedrørende nedsættelse af et udsatteråd i Bornholms Regionskommune blev i 2016 behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden det blev taget af dagsordenen på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2016.

Indstilling og beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets formand Bente Helms indstiller, at

a.    der nedsættes et lokalt udsatteråd med 12 medlemmer og en mødekadence med fire årlige møder.

b.    der skal tages stilling til finansiering af økonomi/sekretærbistand i forbindelse med budgettet for 2018

c.    sammensætningen af rådet inkluderer to unge under 30 år, medlemmer af SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) og SAND (interesseorganisation for hjemløse), brugere og fagpersonale fra væresteder og to politikere; en fra Social- og Sundhedsudvalget og en fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

d.    kommunalbestyrelsen udpeger de to politiske repræsentanter efter indstilling fra de to udvalg

e.    arbejdet påbegyndes ved et opstartsarrangement i efteråret 2017 med vejledning fra Rådet for socialt udsatte.

f.     kommunalbestyrelsen udpeger rådets medlemmer og suppleanter efter indstilling på opstartsarrangementet i efteråret 2017

g.    det lokale udsatteråd har en valgperiode på to år

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

Ad a) Anbefales

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales

Ad d) Bente Helms indstilles

Ad e) Anbefales

Ad f) Anbefales

Ad g) Anbefales

Linda Kofoed Persson og Andreas Ipsen undlader at stemme.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Anbefales.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30. august 2017:

a) Anbefales
b) Anbefales
c) Anbefales
d) Bjarne Hartung Kirkegaard indstilles
e) Anbefales
f) Anbefales
g) Anbefales
Else Merete Knoop og Bente Johansen undlader at stemme

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Kirstine van Sabben undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der har været afholdt drøftelser om etablering af et lokalt udsatteråd på Bornholm. Senest den 26. juni 2017 på Biblioteket i Rønne. På de afholdte møder har de fremmødte udtrykt opbakning til oprettelse af et lokalt udsatteråd.

 

Information om udsatteråd

Hvad er et udsatteråd?

Et lokalt udsatteråd er tilknyttet en bestemt kommune og er med til at formidle synspunkter mellem borgere og byråd om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører socialt udsatte. Det er frivilligt, om kommunen vil oprette et udsatteråd, hvorimod fx ældreråd og handicapråd er lovpligtige.

 

Hvad laver et lokalt udsatteråd?

Et lokalt udsatteråd arbejder for at forbedre forhold og indsatser for socialt udsatte i kommunen. Et udsatteråd kan f.eks. udarbejde høringssvar, udvikle projekter og afholde dialogmøder eller events, der sætter socialt udsathed på dagsordenen.

 

Hvorfor er det vigtigt at have lokalt udsatteråd?

Når kommunen træffer vigtige beslutninger, der vedrører socialt udsatte, kan rådet i kraft af deres viden på området rådgive politikere og beslutningstagere. Med et udsatteråd skaber kommunen en ramme, der er med til sikre og styrke dialogen mellem politikerne og udsatte borgere.

Udsatte borgere kan fx ”defineres” som: Hjemløse, ledige, misbrugere, sindslidende, ensomme, kriminelle, fattige.  

 

Sammensætningen af et udsatteråd

Et udsatteråd kan sammensættes på mange måder og bør afhænge af den lokale kontekst. Det er kommunalbestyrelsen, der definerer rådets rolle og formål, inden det nedsættes. Medlemmerne kan eksempelvis være bruger-/borgerrepræsentanter, repræsentanter fra lokale organisationer, frivillige sociale organisationer, fagpersonale fra kommunen og/eller politikere.

En bruger-/borgerinddragelse kan sikre forventningsafstemning, anerkendelse og respekt af hinandens forskelligheder, fælles vision, dialog via inkluderende sprogbrug og være med til at synliggøre de små skridt i processen og fejre de små sejre.

 

Hvad er fordelene ved at have et udsatteråd for Bornholms Regionskommune?

På de afholdte møder hvor etableringen af et udsatteråd blev drøftet blev der blandt andet lavet en ikke udtømmende liste af fordelene ved at have et udsatteråd. Denne inkluderede blandt andet; en optimering af forebyggelsesindsatsen, gensidig forståelse gennem dialog, politisk fokus på opmærksomhedspunkter, kvalificerede input til politikerne, fokus på forskelige udsatte gruppers behov, lave events der kan gøre opmærksom på udsatte, bidrage til at man internt i kommunen bliver bedre til kontakt med udsatte borgere og indsigt i kommunens egne indsatser/tiltag og resultater heraf.

 

Medlemsforslaget til nedsættelsen af udsatteråd

Social- og Sundhedsudvalgets formand Bente Helms foreslår, at der nedsættes et udsatteråd med 12 medlemmer bestående af to unge under 30, medlemmer af SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) og SAND (interesseorganisation for hjemløse), brugere og fagpersonale fra væresteder og to politikere; en fra Social- og Sundhedsudvalget og en fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herudover vælges der suppleanter til medlemmerne. Rådet foreslås at have en valgperiode på to år og afholder som udgangspunkt fire årlige møder, som afholdes ude omkring på øen, samt et til to årlige møder med relevante politiske udvalg.

Derudover foreslår Bente Helms, at rådet startes op ved et fælles arrangement (også med særligt indbudte) i efteråret 2017, hvor medlemmer af udsatterådet indstilles til kommunalbestyrelsens efterfølgende formelle godkendelse. De to politikere udpeges af Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og stadfæstes af Kommunalbestyrelsen. Det nye udsatteråd tilbydes en kursusdag, hvor bl.a. Rådet for Social Udsatte bidrager med oplæg. Rådet vil herefter selv formulere sin forretningsorden inspireret af forslag fra Rådet for Socialt Udsatte.

Der udpeges en sekretær som har viden, indsigt, interesse og kan sikre forståelig kommunikationen mellem kommunen og udsatte grupper. Sekretariatsopgaven sættes til 10 timer per måned.

Der skal i forbindelse med budgettet for 2018 tages stilling til økonomi/sekretærbistand for udsatterådet herunder finansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

Etableres et udsatteråd vil der være løbende udgifter til sekretariatsbetjening, samt mødeforplejning og udgifter til kurser.

Sekretariatsbetjening med 10 timer per uge vil medføre en årlig omkostning på 31.250,- kroner.

Mødeforplejning mm. vil medføre en årlig omkostning på omkring 25.000,- kroner.

Herudover kommer afsættelse af arbejdstid for kommunale medlemmer af rådet.

Ved ønske om, at udsatterådet skal afholde events der skal sætte fokus på udsathed vil der også skulle afsættes midler hertil.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Med bl.a. ældreråd, handicapråd og integrationsråd er de socialt udsatte grupper på Bornholm allerede for en stor del godt dækket ind i forhold til formålet om at sikre en formel adgang til beslutningstagerne, og en lang række eksisterende frivillige eller selvejende aktiviteter omhandler også udsatte grupper fx gældsrådgivning, kvindekrisecenter, Blæksprutten og TUBA.

Det opleves som en generel udfordring, at det allerede i dag er vanskelig at rekruttere medlemmer til de eksisterende råd fx Handicaprådet.

Grupper som f.eks. hjemløse og prostituerede er der et meget begrænset antal personer af på Bornholm.

På denne baggrund er det ikke den administrative vurdering, at et lokalt udsatteråd kan bidrage med en grundlæggende bedre indsats for målgrupperne, men at indsatsen i stedet med fordel kan styrkes i eksisterende fora.

Besluttes det at etablere et lokalt udsatteråd, bør dets formål, rolle og funktion tænkes ind i en sammenhæng med de eksisterende lokale råd og aktører.

 

Administrativ tilføjelse til ØPU den 12. september 2017

Under økonomiske konsekvenser skal det præciseres, at der er tale om 10 timer per måned og ikke 10 timer per uge.

I budgetforliget for 2018 indgået den 4. september 2017 er afsat kr. 25.000 til sekretariatsbetjening af Udsatteråd på Bornholm. De i sagsfremstillingen nævnte beløb vil derfor blive revideret efter den endelige vedtagelse af budgettet for 2018 og frem.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Samarbejdsaftaler med de selvejende haller

04.04.00Ø40-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-08-2017

4

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

13

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

I overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets delmål om at skabe samarbejdsaftaler med de selvejende haller i 2017, forelægges hermed en skabelon for samarbejdsaftalerne til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

·         at udvalget godkender samarbejdsaftaleskabelonen, som de selvejende haller har udarbejdet i samarbejde med administrationen

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. august 2017:

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler samarbejdsaftalerne til kommunalbestyrelsens godkendelse

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, idet aftalerne kun kan anbefales under forudsætning af at kommunalbestyrelsen godkender aftalerne, og dermed ændrer beslutningen af 22. december 2016. Carl Ilsøe ønsker sagen løftet til kommunalbestyrelsens afgørelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalgets delmål om at skabe samarbejdsaftaler med de selvejende haller i 2017 er trådt ind i sin afsluttende fase, idet en skabelon for samarbejdsaftalerne forelægges udvalget til godkendelse.

 

De kriterier for selvejende haller, som Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. december 2016 har været udgangspunkt for udformningen af samarbejdsaftalernes ordlyd. For at sikre en bred tilslutning til den endelige samarbejdsaftale, har der været afholdt tre møde siden januar 2017 med repræsentanter fra de selvejende idræts- og svømmehaller. Den løbende dialog har mundet ud i følgende skabelon, som hallernes repræsentanter har godkendt på det sidste møde d. 6. juli 2017.

 

Repræsentanterne er i færd med at præsentere samarbejdsaftalerne i deres bestyrelser for at opnå bred tilslutning og opbakning. Det forudsættes, at der er tale om en formalitet.

 

Når såvel Fritids- og Kulturudvalget som de selvejende haller har underskrevet aftalen formelt vil de blive forelagt udvalget til orientering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. august 2017

1.
Samarbejdsaftaleskabelon (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til bibliotekspolitik

21.00.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

07-06-2017

3

 

Økonomi- og Planudvalget

20-06-2017

25

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

14

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I 2015 fik Bornholms Regionskommune en ny kulturpolitik. Der har efterfølgende vist sig et behov for at få udarbejdet en politik, som beskriver visionerne på folkebiblioteksområdet. Hermed fremlægges forslag til en bibliotekspolitik, som fremlægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslag til bibliotekspolitik godkendes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2017:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I april 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny kulturpolitik for Bornholms Regionskommune. Der er efterfølgende udtrykt ønske om at få udarbejdet en politik for biblioteksområdet, da målsætningerne for øens folkebiblioteker ikke fremgår af den gældende kulturpolitik. Der er udarbejdet et forslag, som fremsendes til politisk godkendelse.  Forslaget er behandlet i afdelings-MED-udvalget d. 17. maj og fremsendes med enkelte justeringer, der tydeliggør intentionen med politikken.

Bibliotekspolitikken er inddelt i fire afsnit; Vision, overordnede målsætninger, flerårige mål og årlige mål. 


Folkebibliotekerne skal ifølge visionen være åbne mødesteder, der formidler viden og oplevelser for borgerne på Bornholm.

Ifølge de overordnede målsætninger skal folkebibliotekerne være en central aktør hvad angår oplysning, livslang læring og kulturel aktivitet. Dette skal ske ved at tilbyde et bredt tilbud inden for informations- og kulturformidling, der er tilgængelig for alle. Derudover beskrives folkebibliotekerne som borgernes indgang til kommunikation med den offentlige sektor.  

Målsætningerne afspejler de nye samarbejdsforhold med folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre (PLC). Det er således del af de flerårige mål, at folkebibliotekerne og PLC får et fælles reglement, der sikrer deres samdrift, og et fælles IT-system, der sikrer højere tilgængelighed for alle materialer. Folkebibliotekerne skal desuden øge samarbejdet med brugerne om udvikling af tilbud og kulturelle aktiviteter ved hjælp af løbende dialog med bl.a. lokale foreninger og Bornholms Kulturskole.

Endelig lægges der op til, at der udarbejdes af en handleplan, som tydeliggør visionen og folkebibliotekernes funktion som lokalsamfundets kulturhus og fysiske mødested.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 7. juni 2017

1.
Forslag til bibliotekspolitik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Vedtægter for Bornholms Museumsfond

19.00.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

28-08-2017

7

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

28

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

15

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune har afsat i alt 16,6 mio. kr. til en ny museumsbygning til Bornholms Museum i Rø. Selve opførelsen og driften af byggeriet vil blive varetaget af en byggefond ved navn Bornholms Museumsfond, som forventes stiftet i indeværende år. Fondens vedtægter forlægges til politisk orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orientering om vedtægterne tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. august 2017:

Taget til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har afsat i alt 16,6 mio. kr. til den del af projekt ”Bornholms Museumscenter”, der omfatter nybyggeri til Bornholms Museum på Helligdomsklipperne ved Bornholms Kunstmuseum.

Opførelse og drift af bygningen skal ske i selvstændigt regi i ”Bornholms Museumsfond”, der stiftes af Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Som konsekvens vil museumsfonden udgøre den juridiske enhed, som den kommunale anlægsbevilling skal udbetales til. Fonden forventes stiftet inden udgangen af 2017.

Kommunen har fået vedtægterne for museumsfonden til gennemsyn for at sikre, at regionskommunen efterfølgende lovligt kan give tilskud til fonden. Vedtægterne er gennemgået administrativt, og den bestyrelsessammensætning som fremsættes, kan anbefales.


Jævnfør § 5 stk. 1. ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges således:

·         Bornholms Museumsforening udpeger 1 medlem.

·         De statsanerkendte bornholmske museer udpeger 1 medlem.

·         Kulturvækst Bornholm udpeger 3 medlemmer.

 

 

Udpegningsretten vil muligvis blive præciseret yderligere, så det er tydeligt, om det er bestyrelse eller generalforsamling, der udpeger for museumsforeningen, de statsanerkendte museer og Kulturvækst Bornholm.

Til orientering er Kulturvækst Bornholm en forening, som bl.a. har til formål at fremme samarbejdet mellem kulturinstitutioner og varetage den regionale kulturarv. Medlemskredsen består af professionelle og kommunale kulturinstitutioner på Bornholm, der modtager løbende driftstilskud fra Bornholms Regionskommune.


Fondsbestyrelsen vil ifølge vedtægternes formålsparagraf § 2, stk.1 få ansvar for at ”yde støtte til drift af museer på Bornholm ved at opføre og erhverve, eje, tilpasse til museumsformål, vedligeholde og udleje bygninger med mere til de statsanerkendte museer på Bornholm og derved støtte almennyttige og alment velgørende kulturelle formål på Bornholm med for prioritet for museer og lignende.”

Bornholms Museum oplyser, at museumsforeningen har valgt at lade en byggefond stifte, fordi denne konstruktion adskiller driftsøkonomi og byggeøkonomi, hvilket er helt centralt i forhold til sikring af museets lovpligtige opgaver. Desuden sikrer den bedst mulig byggeøkonomi og driftsøkonomi, fordi en byggefond kan løfte momsen af, hvilket museerne ikke kan.

 

Ifølge museet er konstruktionen parallel med måden, hvorpå museumsbyggerier er blevet organiseret en lang række andre steder i Danmark.

 

Når Bornholms Museumsfond er oprettet, vil der blive forelagt en sag om overførsel af midler til byggefonden til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse

Efter mødet i Fritids- og Kulturudvalget d. 28. august har administrationen indhentet supplerende oplysninger.

Udgangspunktet er, at museumsforeningen har valgt at lade en byggefond stifte, fordi denne konstruktion adskiller driftsøkonomi og byggeøkonomi, hvilket er helt centralt i forhold til sikring af museets lovpligtige opgaver. Desuden sikrer den bedst mulig byggeøkonomi og driftsøkonomi, fordi en byggefond kan løfte momsen af, hvilket museerne ikke kan. Det er en konstruktion, der er kendt fra byggesager i Danmark.

Bornholms Museumsfond stiftes af Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer, der er en bornholmsk fond, der har en grundkapital på godt 4,7 mio. kr. Fondskapitalen stammer fra likvidationen af Bornholms Andelsvaskeri A.m.b.A. i Allinge.


Der pågår også dialog med andre mulige stiftere (lokale virksomheder og privatpersoner), hvilket ikke påvirker eller har indflydelse på fondens opgavevaretagelse. Stifteren bestemmer fondens formål, men har efter stiftelsen af fonden ingen indflydelse på byggefondens aktiviteter. 

Ifølge museumsfondens formålsparagraf § 2, stk.1 har Bornholms Museumsfond til opgave at opføre og eje bygninger til museumsformål. Fonden skal vedligeholde og udleje bygninger til de statsanerkendte museer på Bornholm dvs. Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum, som på nuværende tidspunkt er de eneste statsanerkendte museer på Bornholm.

Opgaven skal løftes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der udpeges af henholdsvis Bornholms Museumsforening, et medlem, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum udpeger tilsammen et medlem og Kulturvækst Bornholm udpeger tre medlemmer.

Kulturvækst Bornholm er en almennyttig forening, der har til formål at 1) fremme medlemmernes samarbejde og udvikling, 2) varetage og fremme den regionale kulturarv og kulturvækst, 3) fremme samarbejdet mellem kulturinstitutioner, vidensinstitutioner og erhvervsliv på Bornholm.

 
Medlemmerne består af Bornholms Folkebiblioteker, Bornholms Middelaldercenter, NaturBornholm, Svanekegården, Grønbechs Gård, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Teater og Musikhuzet Bornholm.

Administrationen gør opmærksom på, at Kulturvækst Bornholm forventes at udpege de tre medlemmer til fondens bestyrelse uden for egen kreds. Ifølge vedtægterne § 5 stk. 3 skal udpegede bestyrelsesmedlemmer besidde ” de relevante kompetencer inden for fondens formål, herunder museumsvirksomhed, kunst, kultur, erhvervs- og ejendomsvirksomhed samt kapitalfremskaffelse.” Det er således disse kompetencer, der udgør de afgørende parametre for, hvem der bliver udpeget til bestyrelsen.


Bornholms Museum oplyser, at når museumsfonden er stiftet og finansieringen af byggeriet er sikret, vil der blive ansat en projektansvarlig med byggefaglige kompetencer og erfaring.

Endvidere oplyser museet, at byggefondens vedtægter, foruden en juridisk vurdering i kommunen, også har været til gennemsyn hos en lokal jurist, der virker på museumsforeningens og stifters vegne, og endelig til ekstern kontrol hos en advokat, der har bistået ved lignende konstruktioner for danske museer.Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 28. august 2017

1.
Vedtægter for Bornholms Museumsfond (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Skolernes ferieplan for skoleåret 2018/2019 - efter høring

17.02.03P15-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-06-2017

15

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at sende et forslag til ferieplan for skoleåret 2018/2019 i høring i skolebestyrelser, Bornholms Fælles Elevråd, Handicaprådet og en række lokale erhvervs- og turistorganisationer, faglige organisationer samt i Idrættens Videns- og Kompetenceråd. Forslaget er tillige sendt til udtalelse i de private skoler.
I forslaget er vinterferien placeret i uge 7, således som det har været tilfældet i forsøgsperioden i skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Børne- og Skoleudvalget anbefaler en principbeslutning om at vinterferien i de bornholmske folkeskoler placeres i

enten uge 7

eller i ugen efter fastelavnssøndag

b)    at forslaget til ferieplan for skoleåret 2018-2019 anbefales godkendt i kommunalbestyrelsen med konsekvensændring jf. indstilling a)

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. juni 2017:
Ad a) Børne- og Skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen at vinterferien placeres i ugen efter fastelavnssøndag.

Margrethe Kjellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke, de ønsker vinterferien i uge 7.

Ad b) Anbefales godkendt med den ændring, at sommerferien afkortes i forhold til forslaget til perioden lørdag den 30.06.2018 til mandag den 13.08.2018 til gengæld forlænges juleferien så den omfatter perioden lørdag den 22.12.2018 til onsdag den 02.01.2019

 

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen i 2013 blev der indsat en § 14a i folkeskoleloven, der fastlægger, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni, og at kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om elevernes første skoledag efter skoleårets begyndelse. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt i kommunerne.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Ferieplanen, der fastlægger placeringen af de 200 skoledage, udarbejdes med henblik på at samle elevfridagene mest hensigtsmæssigt for elever og forældre.

Den første skoledag er derfor traditionelt blevet placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til den resterende del af ferieplanen. Derfor varierer længden af elevernes sommerferie hen over skoleårene, typisk vil elevernes sommerferie have en varighed i intervallet 6-7 uger.

 

I skoleåret 2018-2019 begynder elevernes sommerferie lørdag den 29. juni 2019, således at fredag den 28. juni 2019 bliver sidste skoledag.

 

Bornholms Regionskommune har i en treårig forsøgsperiode i skoleårene 2015-2016, 2016-2017 og 2017-2018 placeret skolernes vinterferie i uge 7. Der har tidligere været tradition for, at den bornholmske vinterferie blev placeret i ugen efter fastelavnssøndag.

 

Nedenstående forslag til ferieplan for skoleåret 2018-2019 er udarbejdet på baggrund af ovenstående forudsætninger og vinterferien er i forslaget placeret i uge 7, 2019.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2018-2019:

 

Sommerferie

lørdag den 30.06.2018

tirsdag den 14.08.2018

Efterårsferie

lørdag den 13.10.2018

søndag den 21.10.2018

Juleferie

lørdag den 22.12.2018

tirsdag den 01.01.2019

Vinterferie

lørdag den 09.02.2019

søndag den 17.02.2019

Påskeferie

lørdag den 13.04.2019

mandag den 22.04.2019

St. Bededag

fredag den 17.05.2019

søndag den 19.05.2019

Kr. Himmelfart

torsdag den 30.05.2019

søndag den 02.06.2019

Grundlovsdag

onsdag den 05.06.2019

 

Pinseferie

lørdag den 08.06.2019

mandag den 10.06.2019

Sommerferie

lørdag den 29.06.2019

 

 

De nævnte dage er inklusive.

Forslaget har været sendt i høring/til udtalelse i perioden 31. marts – 17. maj 2017 og der er indkommet 10 høringssvar. I det udsendte høringsbrev er der gjort opmærksom på ønsket om høringsparternes holdning til vinterferiens placering.

 

Høringssvarene rummer en række argumenter for at placere vinterferien i henholdsvis uge 7 og i ugen efter fastelavnssøndag.

 

Ungdomsskolen har ingen kommentarer til forslaget.

Davidskolen har ingen kommentarer til forslaget om vinterferiens placering.

Handicaprådet er delt mellem at indstille uge 7 henholdsvis ugen efter fastelavnssøndag.

Rønneskolen, Paradisbakkeskolen, Svartingedal Skole og Bornholms Frie Idrætsskole anbefaler vinterferien placeret i ugen efter fastelavnssøndag.

Horesta Bornholm, Destination Bornholm og Idrættens Videns- og Kompetenceråd anbefaler med en række forskellige argumenter vinterferien placeret fast i uge 7.

Der har fra enkelte høringsparter tillige været ønske om at flytte 1 - 2 dage fra sommerferien til juleferien.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. juni 2017

1.
Samlet høringssvar på skolernes ferieplaner (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Forslag til permanent motorsportsbane til Bornholms Motor Sport

01.00.00P20-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

16

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

10

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Motor Sport ønsker en folkeracebane etableret på et markareal på adressen Bolbyvej 12, Klemensker. Ejendommen er privatejet og ejer har tilbudt klubben en lejekontrakt på minimum 15 år. Denne placering vil være en så væsentlig ændring i områdets anvendelse, at der skal foretages forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, før en eventuel beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan finde sted.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at der indkaldes ideer og forslag.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet Teknik og Miljø tidligere (2012) har fravalgt området med en række argumenter der stadig er gældende i dag, derudover dokumenterer det tilsendte høringssvar fra ’Bevar naturområdet Torpe bakker’ at området er uegnet til den påtænkte aktivitet.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Brian Kofoed blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet Teknik og Miljø tidligere (2012) har fravalgt området med en række argumenter der stadig er gældende i dag, derudover dokumenterer det tilsendte høringssvar fra ’Bevar naturområdet Torpe bakker’ at området er uegnet til den påtænkte aktivitet.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Motor Sport har siden 2010 søgt at skabe grundlaget for etablering af en permanent folkeracebane, da klubben står uden faste banefaciliteter til træning og løbsafholdelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 30. marts 2017 at standse planlægningen af en motorsportsbane for folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage. Det blev efterfølgende besluttet, at Center for Teknik og Miljø skal udarbejde et nyt forslag til alternativ placering hurtigst muligt.

Afsøgningen af placeringer for motorsportsbane for folkerace har taget udgangspunkt i primært placeringsmuligheder på kommunale arealer, dernæst statslige/private. Processen har været at gennemgå tidligere forslag, afsøge nye muligheder og ikke mindst sikre, at et forslag til placering er realisabel i forhold til gældende lovgivning og arealinteresser. Center for Teknik og Miljø har været i løbende dialog med Bornholms Motorsport for at afstemme forventninger til specifikationer for baneanlægget.  

Bornholms Motor Sport valgte placeringen ved Bolbyvej. Oplysninger om placeringen kan læses nedenfor:

 

·         Planlægningen skal forholde sig til, at arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (kommunens grundvandsmyndighed er orienteret).

·         Planlægningen skal forholde sig til den nordlige del af arealet er råstofinteresseområde (kommunens råstofmyndighed er orienteret).

·         Sammenlignet med andre mulige arealer på Bornholm har placeringen relativt få naboer, og med en relativ lang afstand imellem bane og naboer. Ca. 400 meter til grundejers bolig (pt. udlejet) og ca. 600 meter til den næst-nærmeste nabo.

·         Der er mulighed for, at eksisterende bygninger kan bruges af Bornholms Motorsport.

·         Der er mulighed for ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

·         Placeringen ligner på mange måder nuværende midlertidige placering (Lundsgårdsvej 1, Klemensker): Placering i det åbne land med samme naboforhold. Her har der ingen naboklager været.

·         Der eksisterer to erhverv i området A) Kunst og Kultur Center Bækkelund, Bolbyvej 7, er en forening, som tilbyder arbejdsophold for udøvende kunstnere og har blandt andet til formål at udbyde kurser, masterclass og videreuddannelse inden for scenekunst og natur B) Kirologisk Institut, Fejlerevej 18, afholder kurser og undervisning indenfor personlig udvikling/håndlæsning mm. De to erhvervsvirksomheder har tidligere givet udtryk for, at deres erhverv ikke tåler støjgener

 

Banen vil højst sandsynligt skulle placeres i det mørkegrønne areal. Den nordlige del af det lysegrønne areal kan også komme i spil, som mulig placering.

 

Denne placering vil være en så væsentlig ændring i områdets anvendelse, at der skal foretages forudgående indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden, før en eventuel beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan finde sted. Ved indkaldelse af ideer og forslag offentliggøres projektbeskrivelse med anmodning om høringssvar. Herefter skal der, på baggrund af høringssvarene, tages politisk beslutning om, man vil igangsætte udarbejdelserne af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

 

Placeringen ved Bolbyvej er tidligere forsøgt planlagt for. Ved sidste nabohøring modtog kommunen indsigelser fra ca. 11 personer samt underskriftindsamling med ca. 26 signaturer. Temaer for klager omfattede støjgener og naturmæssige forhold.

 

Kommunalbestyrelsen har, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, bevilliget 500.000 kr. til etablering (anlæg) af folkeracebanen. Bevillingen er overført til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Endelig vedtagelse af planer for en solcellepark ved Aakirkeby

01.02.05K04-0117

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

14

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Høringsperioden for forslag til lokalplan nr. 094.og kommuneplantillæg nr. 024 inkl. tilhørende miljørapport for en solcellepark ved Bodelyngsvejen er nu afsluttet. Der er indkommet et enkelt høringssvar, som påpeger, at der er en mindre fejl vedrørende et afskærmende beplantningsbælte i forslaget til lokalplanen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) At kortbilag 2 og bestemmelse nr. 8.4 i lokalplan nr. 094 rettes.

b) At lokalplan nr. 094 og kommuneplantillæg nr. 024 samt tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. september 2017:
Anbefales.

Steen Frandsen afventer sin stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Bjarne Westerdahl blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Bjarne Westerdahl blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. maj 2017, at sende forslag til lokalplan nr. 094 og kommuneplantillæg nr. 024 samt tilhørende miljørapport for en solcellepark i offentlig høring i otte uger.  Planerne omfatter en solcellepark på 20 ha beliggende sydvest for Aakirkeby på begge sider af Bodelyngsvejen.

Under høringsperioden har bygherren European Energy i samarbejde med Center for Teknik og Miljø afholdt et borgermøde om projektet og om planprocessen.

Bornholms Regionskommune har ved høringsfristens udløb 20. august 2017 modtaget ét høringssvar.  En grundejer gør heri opmærksom på, at kortbilag 2 i forslag til lokalplan nr. 094 fejlagtigt viser, at der allerede skulle eksistere et tæt læhegn mod øst ind mod matr. nr. 94i Aaker, som han ejer. Lodsejeren foreslår, at den endelige lokalplan sikrer en tæt lav buskbevoksning på solcelleparkens egen grund ud mod samtlige naboarealer.

Center for Teknik og Miljø er enig i, at kortbilag 2 er fejlagtigt tegnet, hvorfor det foreslås, at kortet rettes, og at bestemmelse nr. 8.4 i lokalplanen tilføjes denne ordlyd: ”Hvor der forefindes eksisterende levende hegn suppleres disse til en tilsvarende bredde som ved nyetablering, se kortbilag 2. Nuværende hegnsplanter skal bevares. Bevoksningen omkring det §3-beskyttede vandhul skal ligeledes bevares.”

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 11. september 2017

1.
Kommunalbestyrelsen 24. maj 2017 (PDF)

2.
Forslag til lokalplan 094 for Solcellepark Bodelyngsvejen - 260417KBH (PDF)

3.
MILJØRAPPORT Solcellepark Bodelyngsvejen - 260417KBH (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

4.
Indsigelse vedr. beplantningsbælte i forslag til lokalplan 094 Solcellepark Bodelyngsvejen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Endelig vedtagelse af lokalplan for færgefaciliteter på Rønne havn

01.02.05P21-0428

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

15

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

15

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Høringsperioden for lokalplan nr. 093 for færgefaciliteterne på Rønne havn er nu overstået.  Lokalplan nr. 093 er et tillæg til den hidtidigt gældende lokalplan nr. 59 fra 1990, hvis bestemmelser fortsætter uændret, bortset fra at byggefelterne justeres, så der bliver mulighed for at etablere nødvendige tekniske faciliteter for de kommende hurtigfærger.

Kommunen har i høringsperioden modtaget et enkelt høringssvar, som er fra bygherrens repræsentant. Bygherren ønsker en lille justering af et af byggefelterne i kortbilaget til lokalplan nr. 093.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at lokalplantillægget vedtages endeligt med den justering af byggefeltet, som er foreslået af bygherren.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den kommende færgeoperatør på sejladsen Rønne-Ystad har behov for at ændre dele af de tekniske faciliteter på Rønne havn. Da ændringerne ikke kan rummes inden for den eksisterende lokalplan nr. 59, vedtog Teknik- og Miljøudvalget 8. maj 2017 at sende et forslag til tillæg til lokalplanen i offentlig høring i otte uger.  Lokalplantillægget er benævnt lokalplan nr. 093.

Ved høringsfristens udløb har Bornholms Regionskommune modtaget et enkelt høringssvar, som er fra bygherrens repræsentant.  Bygherren ønsker kortbilaget lokalplan nr. 093 justeret en anelse, så der kan etableres et nyt adgangstårn med en højde på 16 meter. Højden på det ønskede ny adgangstårn svarer til de eksisterende adgangstårne, som det nuværende rederi benytter, placeringen af tårnet er blot rykket lidt mod nord, så den passer til det ny rederis hurtigfærger. Center for Teknik og Miljø har fra bygherren modtaget et udkast til et revideret kortbilag til lokalplan nr. 093, hvor beliggenheden af det ønskede adgangstårn er markeret med rødt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
TMU 8. maj 2017 (PDF)

2.
Lokalplan 59 fra 1990 (PDF)

3.
LP forslag 093 (PDF)

4.
Høringssvar fra bygherrens repræsentant (PDF)

5.
Bygherrens ønske om justeret byggefelt til landgangstårn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025

05.13.00P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

5

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

12

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé                                                  

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 13. marts 2017 orienteret om, at Center for Teknik og Miljø var gået i gang med at udarbejde et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2018-2025.

Baggrunden var, at den hidtidige trafiksikkerhedsplan er fra 2008, og at det derfor vil være hensigtsmæssig at udarbejde en ny, baseret på de nuværende forhold.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at forslaget til Trafiksikkerhedsplan fremsendes til høring hos Bornholms Politi, Vejdirektoratet, Ældrerådet, Handicaprådet, borgerforeningerne og skolebestyrelserne på Bornholm,

b) at forslaget sendes i høring i perioden 25. september til 1. november, og lægges på BRKs hjemmeside, og at der annonceres om denne høring og

c) at Trafiksikkerhedsplanen, inkl. forslag til prioritering af projekterne, forelægges Teknik- og Miljøudvalget i december måned til drøftelse/godkendelse med henblik på anbefaling til Kommunalbestyrelsen, bl.a. på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt, idet materialet også tilsendes Danmarks Cyklistforbund.

 

Sagsfremstilling

Generelt

I henhold til Kommuneplan 2009, skal indsatsen for trafiksikkerheden afpasses efter de vedtagne målsætninger i Trafiksikkerhedsplan 2008 for årene indtil 2013. Dette betød, at antallet af dræbte og tilskadekomne skulle reduceres med 40 % i peioden 2008 til 2013, hvilket er sket.

Trafiksikkerhedsplan 2008 var afpasset efter de landspolitiske målsætninger som beskrevet i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan for perioden. Det foreslås, at Trafiksikkerhedsplan 2018-2025, ligeledes tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye målsætning for perioden 2013 til 2020, som er at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken, halveres i perioden frem til 2020 i forhold til antallet i 2010. Da den nye trafiksikkerhedsplan er for perioden 2018 til 2025, foreslås det, at der sker en korrektion af målsætningen i 2020, hvis der kommer en ændring af den nationale målsætning. Som udgangspunkt foreslås at antallet af dræbte og tilskadekomne bliver reduceret med 75 % i forhold til 2010.

 

Vision

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Bornholms Regionskommune er:

 

Ingen må blive dræbt eller

komme til skade i trafikken.

 

I praksis vil det være svært at nå visionen, men det vil sende et signal om, hvad vi ønsker i Bornholms Regionskommune

 

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Bornholms Regionskommune er også:

 

Alle kommunens borgere skal kunne færdes

sikkert og trygt på kommunens veje og stier.

 

 

Målsætninger

 

 

 

 

Maksimalt 1 dræbt og 10 tilskadekomne i trafikken i 2025

 

Antallet af skoleelever, der føler sig trygge

på skolevejen, er mindst 70% i 2025

 

Antallet af borgere, der føler sig trygge

i trafikken, er mindst 80% i 2025

 

 

Virkemidler

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en række mere generelle tiltag, som Trafiksikkerhed i hverdagen, Vejteknik, Uheldsbekæmpelse og Trafikal adfærd (side 8 til 12).

Det er tiltag som normalt sker i det daglige arbejde inden for Vejdrift og Vejmyndighed, men derudover er det foreslået, at der skal gennemføres en egentlig trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision af alle større projekter, ligesom alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vej- og stinettet, undergår en trafikafviklings- trafiksikkerheds- og tilgængelighedsscreening.

Der er pt. ikke økonomiske ressourcer til at gennemføre de beskrevne revisioner og screeninger, og det vil være nødvendigt, at der sker en tilpasning af vejplanlægningskontoen på ca. 50-100.000 kr. pr. år. I den tidligere Trafiksikkerhedsplan 2008, var der afsat 0,5 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsarbejder,

Derudover indeholder Trafiksikkerhedsplanen forslag til en række større og mindre fysiske anlæg i størrelsesordenen 120 – 150 mio. kr.

Disse er fordelt i 3 hovedgrupper, hvor

·         Gruppe 1 består, udover en årlig pulje på 0,5 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsarbejder, af projekter for ca. 10,0 – 13,6 mio. kr., som forventes at blive udført inden for en kortere årrække. Ca. 1,4 – 5,6 mio. kr. vedrører projekter på statsvejnettet.

·         Gruppe 2 består af projekter for ca. 33,4 mio. kr., heraf ca. 0,1 mio. kr. på statsvejnettet, og

·         Gruppe 3 består af projekter for ca. 85 – 100 mio. kr., alle på kommunevejsnettet.

 

Projekterne er ikke prioriteret indbyrdes i grupperne, ligesom henvendelser vedrørende forholdene i og omkring Rønneskolen-Åvang og Campus, ikke er medtaget i Trafiksikkerhedsplanen. Der er i øjeblikket igangsat et arbejde med afklaring af de trafikale forhold i dette område.

 

De generelle tiltag og forslag til prioritering af projekterne, fremgår af bilaget Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 – Hovedrapport, side 13 til 16.

Økonomiske konsekvenser

Når Trafiksikkerhedsplanen er endelig besluttet, vil der blive søgt om anlægsmidler fra den disponible anlægspulje for veje, til gennemførelse af de enkelte projekter. Derudover vil der i samarbejde med vejdrift ske en koordinering ved relevante driftsarbejder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Hovedrapport (PDF)

2.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Uheldsanalyse (PDF)

3.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Skolevejsanalyse (PDF)

4.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Borgeranalyse (PDF)

5.
Trafiksikkerhedsplan 2018-2025 - Projektkatalog (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Klimakommuneaftale

00.17.00P20-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

6

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

13

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Økonomi- og Planudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø har i samarbejde indberettet CO2-udledning fra kommunale ejendomme i henhold til Klimakommuneaftalen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Taget til efterretning.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune tiltrådte i 2008 aftalen om klimakommuner, hvori kommunerne forpligter sig til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Aftalen indebærer blandt andet, at der årligt skal udarbejdes en opgørelse over CO2-udledning fra kommunens ejendomme, og at udledningen skal nedsættes med mindst 3 % i gennemsnit pr. år. Opgørelserne sendes til Danmarks Naturfredningsforening.

I henhold til aftalen skal der for 2016 kun ske beregning af udledningen fra kommunens ejendomme. Kopi af årets indberetning er bilagt.

Beregning af øens samlede udledning skal kun ske hvert andet år.

 

Resultat for 2016

Beregningen er baseret på det faktiske forbrug fra alle ejendomme og køretøjer, som administreres af Center for Ejendomme og Drift. Data er graddagskorrigerede, og udledning af

CO2 af fossil oprindelse er beregnet med de statsligt vedtagne emissionskoefficienter.

Figuren nedenfor viser forløbet fra de kommunalt ejede bygninger i perioden 2008-2016.

 

Data fra 2013 og 2014 kan ikke tilvejebringes.

Som det fremgår, er udledningen faldet yderligere i forhold til sidste år. Det gennemsnitlige fald i hele perioden er 345 tons pr. år, hvilket er ca. 5 % i af 2008-niveuet og ca. 8 % af udledningen i 2016.

Ændringen i udledning kan henføres til en kombination af en målrettet indsats i driften af de kommunale bygninger og til den generelle udfasning af fossile brændstoffer i varme- og elproduktionen på Bornholm.

CO2 -udledningen fra den kommunale kørsel var 1.375 tons i 2016 mod 1.087 tons i 2015.

År til år-forskelle i brændstofforbrug afspejler dog primært de varierende behov for snerydning og glatførebekæmpelse og forskelle i omfanget af vej- og anlægsprojekter. En tendens i disse opgørelser kan derfor være vanskelig at udlede.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Klimakommuneaftale (PDF)

2.
Indberetning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Orientering om høringssvar til VVM for Nord Stream 2 gasrørledning mellem Rusland og Tyskland

01.16.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

11

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet et høringssvar og analyse af VVM-rapporten for Nord Stream 2. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at rapporten er mangelfuld i beskrivelsen af udvalgte miljøpåvirkninger, afværgeforanstaltninger og afviklingen af rørledningerne. Teknik og Miljø stiller sig også kritisk overfor de i rapporten beskrevne socioøkonomiske påvirkninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at Teknik og Miljøs høringssvar til VVM-rapporten  for Nord Stream 2 tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Gasrørledningen Nord Stream 2 (NSP2) består af to rørledninger, der planlægges etableret gennem Østersøen. Formålet med rørledningerne er at levere naturgas fra Rusland til EU’s markeder. De to ca. 1200 km. undersøiske ledninger strækker sig fra Ruslands østersøkyst ved Kurgalsky-halvøen til ilandføringsstedet i Tyskland tæt på Lubmin. 

 

I dansk farvand løber den foreslåede NSP2-rute øst og syd for Bornholm i en strækning på ca. 139 km. ca. 10 km. fra kysten.

 

   

Bornholms Regionskommune er sammen med en række statslige styrelser og ministerier høringsberettigede. Center for Teknik og Miljø gennemlæst og kommenteret det ikke-tekniske resumé samt udvalgte kapitler af VVM-rapporten for den danske del af projektet. VVM-rapport er en vurdering af virkninger for miljøet, som er udarbejdet af Rambøll for projektejer.

 

Det ikke-tekniske resumé er opdelt i et miljømæssigt (herunder fysiske, kemiske og biologiske forhold) og socioøkonomisk afsnit, der foruden de to overordnede tematikker, rummer en omfattende introduktion og begrundelse for projektet, samt et afsluttende afsnit omkring afværgeforanstaltninger. 

 

Miljømæssige forhold

Ved gennemgang af diverse videnskabelige artikler er det vurderingen, at hverken anlæg, drift og afvikling af undersøiske kabler med høj sandsynlighed udgør en væsentlig miljømæssig påvirkning. Det er Center for Teknik og Miljøs vurdering at baseline og indvirkninger på miljøet overordnet set er fyldestgørende beskrevet. Forvaltningen har ingen kommentarer til disse afsnit.

 

Socioøkonomiske forhold

Anden del af VVM’en omhandler en række socioøkonomiske forhold, herunder bl.a. erhvervsfiskeri, turisme, mennesker og sundhed.

 

Her bemærker Center for Teknik og Miljø, at der i anlægsfasen vil blive oprettet sikkerhedszoner omkring hvert fartøj med en radius på op til 3000 meter. Denne sikkerhedszone tillader ikke anden form for skibstrafik, herunder fragtskibe, fiskeri og militærøvelser.  Der, hvor rørledningen placeres direkte på havbunden, er der i både anlægs- og driftsfasen desuden risiko for, at trawlredskaber kan sidde fast og blive beskadiget for de ca. 20 fartøjer på Bornholm, der anvender langliner og bundtrawling. Derfor konkluderer rapporten, at fiskerne skal tilpasse deres trawlmønstre. 

 

Bundforholdene ved Bornholm gør, at der kun vil være meget ringe mulighed for at nedgrave rørledningen så den vil være beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber samt til en vis grad mod ankring. Energikablerne mellem Bornholm og Sydsverige har tre gange været beskadiget og forbindelsen afbrudt på grund af ankre fra mindre fartøjer. Teknik og Miljø efterspørger derfor, at der foretages en analyse af muligheden for lignende uheld samt en risikovurdering ved ankringsskader på rørledningen.

 

I de resterende afsnit er det Center for Teknik og Miljøs vurdering, at de socioøkonomiske forhold overordnet set er fyldestgørende beskrevet. Forvaltningen har ingen kommentarer til disse afsnit.

 

Kemiske våben

Det anderkendes i VVMrapporten, at de kemiske våben fra 2. verdenskrig udgør en trussel, som projektet vil øge.

 

En redegørelse for tilstedeværelsen af kemiske våben i Bornholmerdybet er beskrevet i rapporten. 12 genstande er fundet i den foreslåede NSP2-rørlægningskorridor og vurderet som mulig kemisk ammunition.

 

Der er redegjort for afværgeforanstaltninger i tilfælde af, at kemisk ammunition ligger i vejen for den konkrete rørlægning eller rørlægningsaktivitet. Her skal designundersøgelser medvirke til opdatering af navigationsdatabasen med ”områder der bør undgås”. Rørlægningen vil evt. skulle omlægges for at undgå interaktion. Ankerets kontaktpunkter og ankerets bevægelse, skal også planlægges, så kontakt med kemiske våben undgås.

 

Hvad ikke fremgår af VVM-rapporten er, at konsekvenserne ved kemisk udslip er et omdiskuteret emne. Der forskes på nuværende tidspunkt i, om kemisk udslip forårsager kræft i fisk (og dermed højere dødelighed blandt fisk) og mennesker, som bader i vandet1.

 

Med ovenstående taget i betragtning og uden en risikovurdering fra projektejer vurderes det, at VVM-rapporten er unuanceret både hvad angår konsekvens og hyppighed ved utilsigtede hændelser for kontakt med kemisk ammunition.

 

Afværgeforanstaltninger

Sidste del af VVM’en omhandler afværgeforanstaltninger. Ifølge miljøvurderingsloven skal miljøvurderingen beskrive planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse.

 

Teknik og Miljø har nedenstående kommentarer mht. afværgeforanstaltninger ved uplanlagte hændelser (fx olieudslip mm.):

 

Selv med en meget præcis baseline og tekniske data er det vanskeligt med sikkerhed at forudsige påvirkninger. Med henvisninger til metodikken er det i sidste afsnit, afsnit 18, beskrevet, at vurderingerne af påvirkningerne på miljøet ikke er en eksakt videnskab, men beror på risikovurderinger og estimeringer.

 

Det er Teknik og Miljøs anbefaling, at et afsnit, der beskriver afværgeforanstaltninger ved uplanlagte hændelser generelt set, tilføres. I afsnit om uplanlagte hændelser og risikovurderinger, afsnit 13.1, omfatter afværgeforanstaltningerne udelukkende ”undvigelse” og ”minimering” (jf. afværgehierarkiet s. 406, afsnit 15.1). Afværgeforanstaltningerne for uplanlagte hændelser bør også omfatte ”Udlignende foranstaltninger” så projektejer er forpligtet til økonomisk at kompensere og/eller genoprette enhver uplanlagt hændelse på miljøet.

 

Som det fremgår nu af VVM-rapporten, er det landene omkring Østersøen der skal styre, afbøde og kompensere uplanlagte hændelser. Fx står det skrevet i afsnit 13.2.1.3 nederst: ”Baseret på HELCOM anbefaling 11/13 forudsættes det, at landene omkring Østersøen er i stand til at styre et større olieudslip senest to dage efter et udslip, og dermed minimere påvirkningerne på havmiljøet …”.

 

Et afsnit om afværgeforanstaltninger ved uforudsete hændelser (generelt set – ikke kun relateret til olieudslip eller de af VVM-rapporten listede mulige utilsigtede hændelser) skal således specificere, at det er projektejers ansvar, ved udlignende foranstaltninger, at kompensere for uforudsete hændelser.

 

Afviklingsmuligheder for Nord Stream 2

I afsnit 11.4 og 11.5 beskrives to løsningsforslag for afviklingen af NSP2: En total afvikling med fjernelse af rørledninger samt en afvikling, hvor rørledningerne efterlades på havbunden. Sidstnævnt løsning, at efterlade rørledningerne in situ på havbunden, er på nuværende tidspunkt foretrukne løsning, men vil først blive endeligt besluttet i løbet af de sidste år af driftsfasen (om minimum 50 år).

Det er Center for Teknik og Miljø’s anbefaling, at det indskrives i VVM-rapporten, at det, med henblik på bedst beskyttelse af miljøet, er landene i hvis farvand Nord Stream 2 ligger, der i fællesskab bestemmer afviklingen af rørledningerne.

 

Indirekte påvirkninger

Indirekte påvirkninger skal, som foreskrevet i Espoo konventionen og gengivet i den danske VVM-lov, beskrives. Det bliver de ikke i VVM-rapporten. Bl.a. beskrives de primære påvirkninger (bathymetri, sedimentkvalitet mm.), uden at de afledte/sekundære følger yderligere vurderes. En analyse af indirekte påvirkninger er i høj grad baseret på antagelser med en betydelig grad af usikkerhed. Ikke desto mindre er det afgørende for, at et retvisende scenarie kan forelægges beslutningstagere.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

1.
Høringssvar fra Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle  

02.00.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

28-08-2017

4

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 28. august 2017:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller Bente Helms til byggeudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

TMU indstiller Jesper Lindstrøm Larsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

Administrativ tidsplan er vedlagt som bilag 1.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Ældre

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         En plejecenterleder fra Center for Ældre

·         Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         Bygherrerådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

Byggeudvalget initierer inddragelsesprocessen i samarbejde med Center for Ældre og udarbejder derefter den endelige tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter de nødvendige brugergrupper.

 

Byggeudvalget rådgives af en bygherrerådgiver.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 28. august 2017

1.
Administrativ tidsplan - Plejecenter i Hasle (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

 24  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler

02.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

5

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for etablering af pædagogiske læringsmiljøer (skolestrukturens fase III).

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

·         at Teknik- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. august 2017:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Steen Frandsen.

 

Servicedirektøren indstiller:

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Børne- og Skoleudvalget indstiller Margrethe Kjellberg

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Børne- og Skoleudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger godkendt.

 

Sagsfremstilling

Skolestrukturens fase II – skolerne i Rønne

 

Ved budgetforliget for 2016 blev der afsat en pulje til anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen. Kommunalbestyrelsen traf den 25. februar 2016 beslutning om at ændre skolestrukturen i Rønne.

Den nye struktur medførte at Rønneskolen blev nedlagt pr. 1. august 2017 og at der i stedet blev oprettet to selvstændige skoler i Rønne.

 

 

 

Skolestrukturens fase III – skolerne uden for Rønne

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der ligeledes afsat midler til etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler uden for Rønne: Svartingedal Skole, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

 

Center for Skole, Kultur og Fritid fremlagde i juni 2017 følgende 3 modeller for ombygninger på de fire skoler:

 

Model 1 er overslag over de anlægsudgifter der til fulde realiserer skolernes udarbejdede forslag - pålydende knapt 21,5 mio. kr.

 

Model 2 er overslag over anlægsudgifter ved et reduceret forslag der rammer de afsatte 15 mio. kr., og

 

Model 3 indeholder model 1 med fuld ventilation på alle skolerne – pålydende 38,7 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017 at der skulle arbejdes videre med Model 3, hvorfor Center for Ejendomme og Drift ved Ejendomsservice har igangsat udarbejdelse af et SKI udbud, til udsendelse senest i uge 37/2017.  

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Center for Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Afdelingsleder fra Ejendomsservice (Projektleder)

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

Byggeudvalget kan efter behov og relevans, indkalde ressourcepersoner der kan supplere byggeudvalget efter behov, herunder skoleledere for de enkelte skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge  

02.00.00P20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

10

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af nyt børnehus i Allinge og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Teknik- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. august 2017:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Torben Rønne-Larsen.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Børne- og Skoleudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Kommunalbestyrelsen traf endelig beslutning om placering af børnehuset på mødet den 29. juni 2017 og valgte byggegrunden i Pileløkken, som den af administrationen anbefalede placering. Derudover blev det besluttet, at administrationen i dialog med dagtilbudsbestyrelsen arbejder videre med en model hvor dele af byggeriet fra Nexø Børnehus genanvendes. Der indgås derfor aftale med rådgiver Steenbergs Tegnestue om køb af genanvendelsesprojekt fra Nexø børnehus.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Børn og Familie

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

Byggeudvalget initierer inddragelsesprocessen i samarbejde med Center for Børn og Familie og udarbejder derefter den endelige tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter de nødvendige brugergrupper. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 29. august 2017

1.
Tidsplan - Allinge børnehus (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Salg af de kommunale ejendomme Gudhjemvej 9, Østerlars og Almindingensvej 21, Østermarie

82.02.00G10-0230

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

23

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

16

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år antallet af flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark. Antallet af flygtninge som Bornholms Regionskommune skulle have modtaget i 2017 er uden yderligere varsel nedjusteret fra 80 til 34, og der bliver derfor ikke behov for det samme antal boliger som først antaget. På denne baggrund indstilles det, at ejendommene Gudhjemvej 9 i Østerlars og Almindingensvej 21 i Østermarie sættes til salg igen.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

·         at salgsarbejdet vedrørende ejendommene Gudhjemvej 9 i Østerlars og Almindingensvej 21 i Østermarie fortsætter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2015, at tage ejendommene Gudhjemvej 9 i Østerlars og Almindingensvej 21 i Østermarie midlertidig af salgslisten med henblik på at benytte ejendommene til boliger for kvoteflygtninge.

 

Antallet af flygtninge som Bornholms Regionskommune skulle have modtaget i 2017 er midlertidig uden yderligere varsel nedjusteret med 46 personer, så der bliver ikke behov for det samme antal boliger til kvoteflygtninge som først antaget.

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Ejendomme og Drift anbefaler derfor, at salgsarbejdet med de to nævnte ejendomme fortsætter.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Tilkendegivelse vedr. Bo42’ renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling Svaneke

03.02.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

24

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

17

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har fremsendt en forespørgsel på en foreløbig tilkendegivelse til opgaven om, at der arbejdes videre med en helhedsplan for at afklare mulighederne for en renoveringsstøtte sag for fremtidssikring af Bo42 afdeling i Svaneke.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at regionskommunen tilkendegiver sin støtte til, at Bo42 arbejder videre med udarbejdelsen af en helhedsplan til fremtidssikring af boligerne i afdeling Svaneke.

b) at helhedsplanen efterfølgende forelægges for Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning om en iværksættelse af helhedsplanen. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bo42 oprettede i 2016 en renoveringsstøttesag hos Landsbyggefonden med det formål at fremtidssikre afdeling Svaneke i forhold til eksisterende boligmasse, og herunder at imødekomme de byggetekniske og økonomiske udfordringer der måtte være, og derudover drøfte en eventuel sammenlægning af ungdomsboliger og en øget tilgængelighed i afdelingens 10 byggeafsnit.

 

Forud for Landsbyggefondens besigtigelse af afdeling Svaneke den 12. december 2016 blev der på foranledning af Bo42 udarbejdet en byggeteknisk rapport for de enkelte byggeafsnit. Disse rapporter giver en overordnet afklaring af de byggetekniske udfordringer afdelingen står overfor.

 

Med forhåndsviden om Radonproblematikken på Bornholm er dette forhold efterfølgende undersøgt for de 10 byggeafsnit i afdelingen og det blev i den forbindelse konstateret, at i forhold til de af Erhvervs- og Byggestyrelsens anbefalinger så var

 

·         2 byggeafsnit under den anbefalede grænseværdi

·         3 byggeafsnit er over grænseværdien og hvor det anbefales, at iværksætte enkle og billige tiltag til at sænke radonindholdet som f.eks. ventiler og udluftning,

·         5 byggeafsnit hvor grænseværdien var meget overskredet og hvor det anbefales at iværksætte mere effektive forbedringer, som f.eks. at etablere radonsug og mekanisk ventilation.

 

Afdelingens huslejeniveau ligger på mellem kr. 750 og kr. 1.200 pr. m² årligt.

 

De anslåede udgifter til forbedring, genopretningsarbejder og til fremtidssikring af afdelingens 83 boliger må forventes at ligger over 20 mio. kr.  

 

De byggetekniske rapporter viser, at det vil være svært at fremtidssikre boligmassen uden at det vil få økonomiske konsekvenser med huslejestigninger, som efterfølgende kan medføre udlejningsproblemer.

 

Landsbyggefonden har under besigtigelsen den 12. december 2016 prækvalificeret afdelingen til en renoveringsstøttesag og efterfølgende støttet op om løsningen på radonproblematikker.

 

Prækvalificeringen betyder, at fonden har mulighed for at give husleje- og renoveringsstøtte samt evt. kapitaltilførsel for at holde huslejen nede.

 

I hvilket omfang dette bliver aktuelt, kan ikke afklares førend en helhedsplan for renovering af afdelingen er udarbejdet, hvor de enkelte aktiviteter konkretiseres og dermed viser hvilke økonomiske konsekvenser aktiviteterne vil medføre.

 

Status for det nuværende arbejde blev drøftet af Bo42’ bestyrelse den 8. august 2017, hvor det samtidig blev besluttet, at fortsætte arbejdet med udarbejdelse af en egentlig helhedsplan og en fremtidssikring af boligerne i Svaneke i samarbejde med Landsbyggefonden, såfremt Kommunalbestyrelsen tilkendegiver sin støtte hertil. 

 

Landsbyggefondens videre arbejde med renoveringsstøttesagen er imidlertid betinget af, at kommunen tilkendegiver, at der skal arbejdes videre med udarbejdelse af en helhedsplan.

 

Efter udarbejdelse af helhedsplan hvor omfanget af aktiviteter og de økonomiske konsekvenser vil blive afdækket skal det besluttes om der er belæg for at iværksætte helhedsplanen og helhedsplanen vil i den forbindelse blive forelagt til kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

 

Bliver udfaldet at afdelingen skal renoveres, kan det forventes at der vil være et behov for ustøttede midler (2-4 mio. kr.) til forbedring og aktiviteter samt et muligt behov for kapitaltilførsel for reducering af huslejen efter sædvanlig model hvorefter Landsbyggefonden bidrager med 2/5 og Kommunen, Kreditforeningen og Bo42 med hver 1/5.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen i forbindelse med den foreløbige helhedsplan.

Administrativ tilføjelse til ØPU den 12.9.2017

 

Nærværende dagsordenspunkt er alene en kommunal tilkendegivelse af støtte til, at Bo42 udarbejder en helhedsplan for renovering og fremtidssikring af afdelingen.

 

Helhedsplanen vil afdække omfanget af renoveringsarbejder samt nærmere belyse de økonomiske konsekvenser for afdelingen, herunder muligheden for renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden, kapitaltilførsel, huslejestigning m.m.

 

Først efter udarbejdelsen af helhedsplanen, skal det besluttes om der er belæg for at iværksætte helhedsplanen. 

 

Helhedsplanen vil efter godkendelse af afdelingens beboere, Bo42’ bestyrelse og Landsbyggefonden herefter blive forelagt til kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Byggeteknisk dokumentation (PDF)

2.
Referat af møde med Landsbyggefonden den 20. december 2016 (PDF)

3.
Udkast fra Årstidernes Arkitekter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Godkendelse af driftsbudget for 2017 for Bo42 afd. 37 Rosenlunden  

03.11.01Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

25

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

18

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

28

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2017 for afdeling 37 Rosenlunden. Driftsbudgettet indeholder ingen lejestigning.

 

Driftsbudgettet for 2017 blev forelagt på afdelingernes beboermøde den 15. september 2016 men forkastet, idet et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende budgettet.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 27. september 2016 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2017.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at driftsbudgettet for 2017 for afdeling 37, Rosenlunden, med den deraf følgende lejestigning på 0 % godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bo42 har med henvisning til Lov om almene boliger § 42, rettet henvendelse med anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender de af administrationen udarbejdede driftsbudgetter for 2017 for afdeling Rosenlunden.

 

Henvendelsen til kommunen sker med baggrund i, at der på trods af en rettidig og retsmæssig indkaldelse af beboerne til beboermøde, i afdeling 37, Rosenlunden den 15. september 2016 ikke var nogen fremmødte beboere.

 

Der var således i afdeling 37, Rosengården, ikke et flertal af de fremmødte der kunne godkende det fremlagte budget.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at afdeling Rosenlunden består af 18 boliger og ligger i tilknytning til Plejecenter Lunden, Rønne. Der var ikke varslet lejestigning.

 

Organisationsbestyrelsen har efterfølgende på møde den 27. september 2016 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget for 2017 og den deraf følgende regulering af leje i afdeling 37, Rosenlunden på 0 %.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at en fastholdelse af lejeniveauet i afdeling 3, Rosenlunden er nødvendig for at afdelingen til enhver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser.

 

Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at beboerne ikke reelt har forholdt sig til de fremlagte driftsbudgetter.

 

Som følge af, at budgettet ikke er godkendt af den respektive afdeling er tvisten om budgettet mellem afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, i henhold til Lov om almene boliger § 42, fremsendt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Bo42 har, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet, i henhold til Lov om leje af almene boliger § 10 og 62, varslet ”lejestigning på o% ” pr. den 1. januar 2017 i overensstemmelse med budgettet.

 

I henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører Kommunalbestyrelsen tilsyn med de almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Tilsynet har gennemgået de fremlagte driftsbudgetter for 2017 samt afdelingens regnskab for 2015 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Rosenlunden Budget 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Godkendelse af driftsbudget for 2017 for Bo42, afd. 3, Byvangen

03.11.01Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

26

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

19

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

29

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bo42 har rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2017 for afdeling 03 med deraf følgende lejestigning.

 

Driftsbudgettet for 2017 blev forelagt på afdelingens beboermøde den 20. september 2016 men forkastet, idet et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende de store lejestigninger.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 27. september 2017 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2017 og den deraf følgende lejestigning.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

b)    at driftsbudget for 2017 for afdeling 3, med den deraf følgende lejestigning på 4,76 % godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bo42 har med henvisning til Lov om almene boliger § 42, rettet henvendelse med anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender det af administrationen udarbejdede driftsbudget for 2017 for afdeling 3.

 

Henvendelsen til kommunen sker med baggrund i, at der på trods af en rettidig og retsmæssig indkaldelse af beboerne i afdelingen til beboermøde den 20. september 2016 kun var 1 fremmødt beboer, der imidlertid undlod at stemme på grund af størrelsen på lejestigningen.

 

Der var således ikke et flertal af de fremmødte der kunne godkende det fremlagte budget der herefter blev forkastet.

 

Afdeling 3, består af 14 boliger opført i 1946 og er beliggende Byvangen 26-40 & 23-33, Rønne.

 

Det bemærkes, at der i 2015 har været 7 genudlejninger i afdelingen, svarende til en fraflytningsprocent på 50 %. Dette har medført, at udgifterne til istandsættelse af boligerne og lovliggørelse/istandsættelse af lejers råderet har påvirket afdelingens henlæggelser til planlagt vedligeholdelse.

 

Baggrunden for lejestigningen er udover den generelle prisudvikling også et behov for at øge henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse i henhold til konstateret behov i tilstandsrapporten samt bestyrelsens mål for nøgletal som påpeget af revisor i protokollat side 81 af den 6. september 2016.   

 

Organisationsbestyrelsen har efterfølgende på møde den 27. september 2016 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget for 2017 og den deraf følgende lejestigning i afdeling 3 på 4,76 %.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at lejestigningen i afdeling 3 er nødvendig for at afdelingen til enhver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser.

 

Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at den fremmødte beboer på afdelingsmødet den 20. september 2016 der undlod at stemme, ikke reelt har forholdt sig til det fremlagte driftsbudget.

 

Som følge af at budgettet ikke blev godkendt af afdelingen er tvisten om budgettet mellem afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, i henhold til Lov om almene boliger § 42, fremsendt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Bo42 har, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet, i henhold til Lov om leje af almene boliger § 10 og 62, varslet lejestigning pr. den 1. januar 2017 i overensstemmelse med de varslede budgetter.

 

I henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører Kommunalbestyrelsen tilsyn med de almene boligorganisationer. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Tilsynet har gennemgået de fremlagte driftsbudgetter for 2017 samt afdelingernes regnskaber for 2015 samt Revisionsprotokollat og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget samt lejestigningen for afd. 3 på 4,76 %.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Budget 2017 (PDF)

2.
Revisionsprotokol (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Anlægsbevilling til etablering af nyt børnehus i Allinge - projektering

82.06.03P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

14

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

21

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

30

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til ovennævnte projekt, idet der allerede i 2017 forventes udgifter til køb af det tidligere udarbejdede projekt, som blev brugt ved byggeriet af Nexø Børnehus. Derudover er der indgået en rådgiveraftale om moderate projektforandringer, som foretages i forbindelse med inddragelsesprocessen.

Der er afsat rådighedsbeløb til projektet i 2019.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering af byggeriet af det nye børnehus forventeligt på Pileløkken i Allinge,

b) at der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 600.000 kr., finansieret af det i budgetoverslagsår 2019 til formålet afsatte rådighedsbeløb, som derved nedsættes tilsvarende, og 

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 22,3 mio. kr. til opførelse af et nyt børnehus i Allinge med plads til 115 børn ved sammenlægning af Tejn og Allinge børnehuse.

 

På kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2017 blev det besluttet, at dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus skulle genanvendes i dette nye projekt.

 

I henhold til den nye tidsplan, som er udarbejdet af rådgiver (vedlagt som bilag), skal inddragelsesprocessen starte allerede i efteråret 2017, og der skal være færdigforhandlet med brugere og øvrige interessenter forud for de bygningsmæssige forandringer, der forventes at komme, som resultat af dette arbejde.

I denne proces er der ligeledes behov for at engagere landinspektør og foretage geotekniske undersøgelser af grundens beskaffenhed og bæreevne. Bornholms Museum har på forhånd meddelt, at der ikke er væsentlige arkæologiske interesser på byggegrunden, hvorfor der ikke afsættes midler til dette i den indledende fase.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat rådighedsbeløb på 22.306.000 kr. i budgetoverslagsår 2019 til opførelse af et nyt børnehus i Allinge.

 

Dette er den første bevillingssag vedrørende dette projekt. Der vil blive fremlagt ny bevillingssag til selve byggeriet senere i projektforløbet.

 

Center for Ejendomme og Drift søger i denne sag om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til:

 

Køb af genanvendelsesprojekt                                       450.000 kr.

Honorar i f. m. forandringsprocessen                            100.000 kr.

Landinspektør/geotekniske undersøgelser                       50.000 kr.

 

I alt                                                                                 600.000 kr.

 

Anlægsudgiften kan finansieres af det i 2019 afsatte rådighedsbeløb på 22.306.000 kr.

Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på 21.706.000 kr. i 2019.

 

Der vil blive foretaget en fordeling af udgifterne henover årene i forbindelse med budgetlægningen for 2018, idet der også vil skulle afsættes rådighedsbeløb til projektet i 2018 til bl.a. byggetilladelse, rådgiverhonorar m.v.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Tidsplan - Allinge børnehus (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Anlægsbevillinger til Områdefornyelse i Allinge

01.11.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

12

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

22

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

31

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Teknik og Miljø søger om forhøjelse af anlægsbevillingen til områdefornyelse i Allinge, så den samlede anlægsbevilling i alt udgør 9.000.000 kr. samt om en anlægsbevilling til tilskud.

Den 23. februar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 400.000 kr. til programudarbejdelse, konsulenter, formidling etc. Implementeringen af det godkendte program skal nu igangsættes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)      at anlægsbevillingen til områdefornyelsen i Allinge forhøjes med 8.600.000 kr. (udgifter), således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 9.000.000 kr., og

b)      at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet, og

c)      at der afsættes rådighedsbeløb i årene 2017 – 2019, som anført i skemaet under økonomafsnittet, idet der allerede er afsat 400.000 kr. til projektering i 2017,

d)     at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget, og

e)      at der søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer til realisering af projekterne i den udvidede projektbeskrivelse. Hvis tilsagn imødekommes, fremlægges sagen på ny.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Den 22. december 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at ansøge Udlændige-, Integrations og Boligministeriet om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge. I et brev dateret den 31. marts 2017 tildelte Ministeriet regionskommunen en udgiftsramme på 9,0 mio. kr. til områdefornyelsen.

Den 23. februar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til programudarbejdelse og projektering, idet udgiften blev finansieret af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Ifølge byfornyelsesloven skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen, inden anlægsarbejder igangsættes. Byfornyelsesprogrammet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017. ”Den strategiske Helhedsplan for Folkemødet og Allinge” (vedtaget af kommunalbestyrelsen 22. december 2016) dannede baggrund for programmets indhold.

Der ansøges nu om anlægsbevillinger til igangsætning af anlægsarbejder for de to politisk prioriterede delområder: Cirkuspladsen samt Kyststien og –promenaden.

 

Der er i områdefornyelsen afsat:

·         2,1 mio. kr. til delområde 1 – Cirkuspladsen og omkringliggende arealer, som omfatter ”shared space” (sivegade) på Strandvejen foran Nordlandshallen, terrassering, kyststi ved Cirkuspladsen og forbindelser til kysten, ”Amfilunden”, beplantning og belysning.

·         4,8 mio. kr. til delområde 2 - Kyststien og –promenaden fra Næs til Kampeløkke Havn med nedslagspunkter på strækningen, Kjærnæs, Bymolen og Møllenæs.

·         0,9 mio. kr. til etablering af rammer for kulturelle og sociale aktiviteter.

·         0,6 mio. kr. til trafikale foranstaltninger som omfatter regulering af p-pladser på Kjærnæs, Bymolen og Møllenæs mm.

·         0,6 mio. kr. til rådgivning og konsulenter, programudarbejdelse, formidling, lokal forankring mv.

·         I alt 9,0 mio. kr.

 

Forslag til de fysiske anlægsarbejder og aktiviteter er beskrevet i Byfornyelsesprogrammet for Allinge by (bilag 1) og i kataloget ”De tre sæsoners by” (bilag 2). Kataloget omfatter projekter med økonomisk overslag på i alt 30,0 mio. kr., som vil blive brugt i det videre arbejde med at søge private fonde.

Anlæg på Kjærnæs, Bymolen og Møllenæs skal afgrænses i områdefornyelsen til 4,8 mio. kr. (i kataloget 25,0 mio. kr.).

 

Når der er givet anlægsbevillinger, igangsættes projektering, og der indhentes tilbud og afholdes licitation. Projektets status og udvikling vil blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget kvartalsvis.

Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt modtaget et reservationsbrev for udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge den 31. marts 2017. Udgiftsrammen udgør 1/3 af de samlede projektudgifter på 9,0 mio. kr. Der er krav om kommunal medfinansiering med 2/3, som ikke kan erstattes af eksterne midler, altså private fonde og EU-puljer.

 

De samlede bruttoudgifter til områdefornyelse i Allinge udgør i alt 9,0 mio. kr., heraf skal regionskommunen finansiere 6,0 mio. kr. over tre år, idet staten refunderer 33 1/3 pct. af udgifterne svarende til 3 mio. kr.

 

Der er i budget 2017-2019 allerede afsat i alt 5,0 mio. kr. til delvis realisering af den strategiske helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Sammen med driftsmidler fra henholdsvis Havnene på 0,5 mio. kr. og fra Grønne områder på 0,5 mio. kr., opnås en medfinansiering til projektet på 6,0 mio. kr. over den treårige periode.

De enkelte rådighedsbeløb fordeler sig således over årene:

 

Beløb i kroner

2017

2018

2019

I alt

Projektudgifter

2.955.000

3.105.000

2.940.000

9.000.000

Projektudgifter i alt

2.955.000

3.105.000

2.940.000

9.000.000

 

 

 

 

 

Udlændinge-, integrations- og boligministeriet

985.000

1.035.000

980.000

3.000.000

Havnenes driftsbudget

100.000

200.000

200.000

500.000

Grønne områder driftsbudget

170.000

170.000

160.000

500.000

Strategisk helhedsplan for Allinge (budget 2017)

1.700.000

1.700.000

1.600.000

5.000.000

Finansiering i alt

2.955.000

3.105.000

2.940.000

9.000.000

 

Det af kommunalbestyrelsen godkendte Byfornyelsesprogram er indsendt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, hvorfra der afventes endelig godkendelse.

 

Der søges om yderligere tilskud fra private fonde og evt. EU-puljer, for at kunne realisere så meget som muligt i kataloget ”De tre sæsoners by”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 28. august 2017

1.
Byfornyelsesprogram for Allinge By (PDF)

2.
Katalog "De tre sæsoners by" (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

3.
Bilag 3 - Notat (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Anlægsbevilling til midlertidig udskiftning af dieselbybusser

13.05.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

3

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

24

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

32

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med planlagt aldersudskiftning af bybusmateriellet har BAT indkøbt 2 nyere dieselbybusser, som var dyrere end forventet. På den baggrund søger BAT om forhøjelse af anlægsbevillingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 125.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 1.125.000 kr., og

b) at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 125.000 kr. inkl. moms, finansieret af BATs driftsbudget under bevilling 57 Kollektiv trafik.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med indkøb af 2 dieselbusser til midlertidig drift på Rønne bybusnet fik BAT mulighed for at erhverve 2 Irisbus/Iveco busser fra Tidebus Danmark.

Efter implementeringen af el-busdrift overføres disse dieselbusser som reservemateriel eller afhændes.

Disse 2 busser er af samme mærke, grundopbygning og teknik, som de 12 busser BAT/Bornholms Regionskommune købte og fik leveret i 2012. Busserne er indrettet til bybusdrift og med den fortrukne dørkombination. Ved købet af disse busser får værkstedspersonale samt chauffører ikke andre bustyper at forholde sig til, og busserne vil således uden yderligere kunne indsættes i drift.

Busserne har miljønorm Euro 5, hvilket er den næsthøjeste miljønorm. Det er således en kraftig forbedring i forhold til de tidligere bybusser, som havde Euro 2 og 3 norm.

Merprisen på 50.000 kr. ekskl. moms pr. bus i forhold til det budgetterede opvejes af de fordele, der er ved samme type/teknologi. Der er tillige en højere potentiel gensalgsværdi, hvis busserne skal afhændes, når der implementeres el-busdrift.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til anskaffelse af to nyere dieselbybusser, der skal benyttes frem til implementeringen af el-drift på bybusnettet i Rønne. Der blev afsat rådighedsbeløb hertil på 1.000.000 inkl. moms.

De 2 busser er efterfølgende erhvervet for 562.500 kr. inkl. moms pr. stk., hvilket er 62.500 kr. inkl. moms mere end budgetteret pr. bus. Dette er årsagen til den samlede merudgift på 125.000 kr. inkl. moms.

Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 125.000 kr. inkl. moms, idet merudgiften kan finansieres af BATs driftsbudget under bevilling 57 Kollektiv trafik.

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 1.125.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Anlægsbevillinger til istandsættelse af forsamlingshuse – kommunens egne bygninger

82.07.00Ø00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

18

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

23

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

33

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevillinger til istandsættelse af seks kommunalt ejede forsamlingshuse/medborgerhuse, finansieret af hhv. tilskud (byfornyelsesmidler) og centerets egne driftsmidler.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 1.837.300 kr. (udgift) til istandsættelse af forsamlingshuse og lign.,

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -1.068.650 kr. (indtægt) vedr. tilskud til istandsættelse,

c)    at nettoudgiften på 768.650 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I Center for Teknik og Miljøs regi er der, via byfornyelsesmidler, oprettet en tilskudsordning til forsamlingshuse og bygninger med lignende funktioner. Der har kunnet søges om tilskud til istandsættelse af kommunale bygninger, der opfyldte kriterierne, på lige fod med foreningsejede bygninger m.fl.

Center for Ejendomme og Drift har ansøgt Center for Teknik og Miljø om tilskud til seks forsamlingshuse/medborgerhuse og lign. bygninger, som er kommunalt ejede. Tilskuddet udgør 50 – 75 pct. af udgifterne.

 

 

Det drejer sig om: Tejn Medborgerhus, Lobbæk Medborgerhus, Pedersker Samlingshus, Gudhjemhuset, Multihuset Østerlars og Kærnehuset, Allinge.

Der er søgt om tilskud til istandsættelse af klimaskærm ved blandt andet udskiftning af vinduer, døre mv., hvilket også for flere bygningers vedkommende vil forbedre energiforbruget samt forbedre adgangsforholdene.

 

Der er indhentet tilbud på arbejderne, der samlet beløber sig til 1.837.300 kr.
Tilskud fra puljen udgør 50 pct. af prisen, dog 75 pct. hvor der er tale om fredede eller bevaringsværdige bygninger, som tilfældet er med Multihuset Østerlars.

Tilskuddet udgør 1.068.650 kr. og dermed er der en egenfinansiering på 768.650 kr., som foreslås finansieret af pulje til vedligehold af andre faste ejendomme, som er en del af driftsbudgettet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme under Center for Ejendomme og Drift.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. februar 2017 bl. at oprette en tilskudsordning til forsamlingshuse og lign. bygninger, idet Center for Teknik og Miljø fik en anlægsbevilling på i alt 10,1 mio. kr. til nedrivning af ejendomme, til istandsættelse af forsamlingshuse samt til indretning af byrum, delvis finansieret statslige byfornyelsesmidler.

Der er fra ovennævnte projekt disponeret tilskud til fjorten forsamlingshuse eller bygninger med lignende anvendelse. Af disse er de syv kommunalt ejede. Idet der er fundet ekstern finansiering til den ikke-tilskudsberettigede del af projektet vedrørende Det Gamle Rådhus i Svaneke, skal der findes egenfinansiering til de øvrige seks kommunalt ejede bygninger.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 1.837.300 kr. (udgift) til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. samt en anlægsbevilling på -1.068.650 kr. (indtægt) vedr. tilskud til istandsættelse.

 

Budget

 

2017

Samlede bruttoudgifter til istandsættelse

   1.837.300 kr.

Tilskud byfornyelsesmidler

– 1.068.650 kr.

Samlede nettoudgifter

  768.650 kr.

Nettoudgiften på 768.650 kr. kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Anlægsregnskab for etablering af ny skovbørnehave i Rønne

28.09.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

29-08-2017

11

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

25

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

34

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af ny skovbørnehave i Rønne, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 og forhøjelse af anlægsbevilling er godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

a)    at anlægsregnskabet for etablering af ny skovbørnehave godkendes, og

b)    at overskuddet på 10.009 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 28. august 2017:

Anbefales.

 

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)    at anlægsregnskabet for etablering af ny skovbørnehave godkendes, og

b)    at overskuddet på 10.009 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 29. august 2017:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til etablering af en ny skovbørnehave ved Vibegård i Rønne. Den nye skovbørnehave opføres som et modulbyggeri. Oprindeligt som et brugt modulhus, men efter udbud af opgaven viste det sig, at det var muligt at købe et nyt modulhus indenfor budgetrammen.

 

Efter licitation af anlægsarbejdet, hvor der indkom 2 tilbud, blev det nødvendigt at forhøje anlægsbevillingen med 0,55 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling udgør 7,25 mio. kr.

 

Byggeriet er forløbet efter tidsplanen. Alle entrepriser er udført i overensstemmelsen med udbuddet og udgifterne er afholdt inden for anlægsbudgettets rammer – endda med et lille overskud. 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 og den 31. marts 2016.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2015

Forbrug

 2016

Forbrug

2017

Samlet

forbrug

Totalrådgivning

117.835

55.110

 

172.945

Håndværkerudgifter

688

2.285.810

 

2.286.498

Bygherreleverancer

 

4.856.980

 

4.856.980

Øvrige omkostninger

3.760

39.951

2.943

46.654

I alt

122.283

7.237.851

2.943

7.363.077

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

7.250.000

7.373.086

7.363.077

10.009

*Beløbet er prisreguleret med 123.086 kr. i forbindelse med budgetoverførslen fra 2015 til 2016.

 

Overskuddet på 10.009 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet delvis blev finansieret af driftsmidler fra Center for Børn og Familie.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2016

05.03.06S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

28-08-2017

28

 

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

26

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

35

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2016, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    At anlægsregnskabet for renovering af broer og bygværker 2016 godkendes, og

b)    At underskuddet på 22.589 kr. finansieres af anlægspuljen for veje og broer 2018 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2017:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 31. marts 2016 anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2016.

Formålet med projektet var renovering af broer og bygværker. Prioriteringen af brorenoveringen blev foretaget med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

 

Følgende prioriteringer blev der givet anlægsbevilling til:

·         Bro nr. 1055 – Sdr. Landevej – belægningsreparation og reparation af fredet bro

·         Bro nr. 2041 – Grånakkevej, totalrenovering (sammenbrud)

·         Bro nr. 4010 – Søndre Strandvej, Tejn, cykelstibro – råd i bærende konstruktion

·         Bro nr. 3041 – Askeløkkevej, totalrenovering – (sammenbrud)

·         Bro nr. 3501 – Slotslyngsvej, totaludskiftning – Ø1000 rør (sammenbrud)

·         Særeftersyn og TV-inspektioner på 25 broer og bygværker

 

Arbejderne blev udbudt i offentlig licitation. Der blev indgået kontrakt med PL Entreprise A/S, der var lavest bydende.

 

Alle entrepriser blev udført i overensstemmelse med udbuddet, og med stor faglig tilfredsstillelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift. Vej, Park og Anlæg har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Samlet forbrug

Under-skud

Renovering broer, projektering

 

417.430

19.180

436.610

 

Renovering broer, entrepriser.

 

1.970.481

115.498

2.085.979

 

I alt

2.500.000

2.387.911

134.678

2.522.589

-22.589

 

Underskuddet på 22.589 kr. ønskes finansieret af anlægspuljen for veje og broer 2018.  Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Økonomimodel til at skabe IGU job i Bornholms Regionskommune

15.40.22G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-06-2017

13

 

Økonomi- og Planudvalget

20-06-2017

23

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

36

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Et af de værktøjer som er stillet til rådighed i indsatsen til at få flygtninge i beskæftigelse er Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

 

For at tilskynde til at der ansættes flygtninge i IGU i Bornholms Regionskommune, er der udarbejdet en økonomimodel som belyser, at Kommunen kan ansætte flygtninge i en IGU aftale med ingen eller en mindre økonomisk udgift afhængig af den forsørgelse som flygtningen modtager og den overenskomstmæssig løn der skal udbetales af arbejdsgiver.

 

Der ønskes på baggrund af dette en principafgørelse om fremtidig finansiering af IGU elever i Bornholms Regionskommune.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

·         Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Ejendomme og Drift bemyndiges til at indgå aftaler om ansættelse af 14 IGU elever, i det omfang dette kan finde sted som beskrevet i sagsfremstillingen under rammerne for IGU elever, og de dermed udløste supplerende statstilskud.

·         At beløbet som ikke finansieres ved de almindelige elevtilskudsordninger og resultattilskud finansieres ved overflytning af midler fra kontoen for integrationsydelse.

·         At ordningen ud fra tilsvarende beregningsmodeller kan finde sted ved ansættelse af IGU elever i andre centre i kommunen.

·         At Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 1 gange årligt om antal og økonomi.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. juni 2017:

Indstillingen anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. juni 2017:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

Liste O kan ikke medvirke, da de ikke vil være med til positiv særbehandling af flygtninge.

 

Sagsfremstilling

Et af de værktøjer som er stillet til rådighed i denne indsatsen til at få flygtninge i beskæftigelse er Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

 

Det er et mål at 60 % af flygtningene kommer i beskæftigelse.

Ved etablering af IGU jobs vil antallet i beskæftigelse øges.

 

Der er udarbejdet en økonomimodel som belyser, at kommunen kan ansætte flygtninge i en IGU aftale med ingen eller en mindre økonomisk udgift afhængig af den forsørgelse som flygtningen modtager og den overenskomstmæssig løn der skal udbetales af arbejdsgiver.

 

IGU aftaler løber i 2 år.

Udgifter til forsørgelse ved ingen beskæftigelse.

                                                    Månedlig                                                 2-Årig

Integrationsydelse                            kr. 6.010 (sats enlig forsørger)          
Integrationsydelse                            kr. 9.536 (gift forsørger)

Refusion fra staten                           kr. 1.202 (enlig forsørger)                 kr.  28.848

Refusion fra staten                           kr. 1.907 (gift forsørger)                   kr.  45.768

Udgift pr. måned                              kr. 4.808 (enlig forsørger)                 kr. 115.392

Udgift pr. måned                              kr. 7.629 (gift forsørger)                   kr. 183.096

 

Ved ansættelse af IGU elev bliver denne udgift nu en besparelse i de næste 2 år hvor aftalen løber.

                                                    Månedlig                                                 2-Årig

Besparelse pr. måned                       Kr. 4.808     (enlig)                          Kr. 115.392

Besparelse pr. måned                       Kr. 7.629     (gift/forsørger)              Kr. 183.096

Resultattilskud IGU                                             1-3 år                           Kr.  76.500
Besparelse/modtaget tilskud                                (enlig)                          Kr. 191.892

Besparelse/modtaget tilskud                                (gift/forsørger)              Kr. 259.596

 

Dette beløb kan nu anvendes til lønudgifter som er variable i forhold til overenskomst.


For en 2 årig periode skal der udbetales lønudgifter for 21 måneder, da der i IGU aftalen skal være indlagt 20 ugers skoleperioder svarende til ca. 4,62 måned hvor der i stedet for løn udbetales godtgørelse af Bornholms Regionskommune som refunderes af staten.

 

Forudsætning: Modellen forudsætter, at det besluttes at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse må overføre den økonomiske besparelse på forsørgelsen og det resultattilskud som modtages når flygtninge i IGU aftaler går i arbejde.

 

Modellen vil altid blive lavet individuelt ved ansættelse af IGU elever, da forsørgelsen og lønudgiften afhænger af borgers forsørgerpligt/civilstatus og den overenskomstmæssige løn.

Denne besparelse vil meget sandsynligt ikke finde sted hvis IGU jobbet ikke etableres, men der vil i stedet blive udbetalt en passiv forsørgelse ligesom der ikke vil udbetales resultattilskud.

 

Generel model: Modellen ønskes besluttet som en generel model som kan benyttes af alle centre i Bornholms Regionskommune ved ansættelse af flygtninge i IGU aftaler.

 

Konkret aftale: Herudover ønskes modellen godkendt i forhold konkret aftale med Center for Ejendom og drift som ønsker at ansætte 14 IGU elever.

 

Eleverne vil i IGU få tilført kompetencer via relevante AMU kurser indenfor rengøring.

Dette økonomiske eksempel tager udgangspunkt i ovenstående kriterier.

Der ønskes ansættelse af 14 IGU elever og der skal udbetales overenskomstmæssig løn på kr. 9.536 pr. måned.

                                                                      Enlig                                   Forsørger/gift

Udgifter til arbejdsgiver                                      kr. 2.587.185                 kr. 2.587.185

Kommunal besparelse/forventet modtaget tilskud        kr. 2.540.244                      Kr. 3.198.535

 

Udgift eller overskud etablering af IGU aftaler         kr.  – 46.941                 Kr.   611.350

 

Ved etablering af 14 IGU job hvor alle er enlige vil der være en risiko for en samlet udgift på kr. 46.941 mod hvis alle er gifte forsørgere vil der være et overskud på kr. 611.350

 

Da genvinsten ved IGU job er størst for enlige forventes det, at det der vil være flere enlige end gifte forsørgere.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Justering af "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"

00.01.00P05-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

7

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

37

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Denne sag omhandler en justering af kommunens ”politik for styring af de finansielle dispositioner”, således at der i politikken bliver fastlagt en ramme for placering af midler i etisk følsomme virksomheder.

 

På det seneste har der være en del debat i medierne om det er i strid med god etik, at nogle kommuner har placeret midler i fossile selskaber (kul, olie og gas udvinding) via investeringer i aktier/erhvervsobligationer.

 

Kommunens Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” blev vedtaget af Regionsrådet i 2004. Efterfølgende er der blevet foretaget mindre redaktionelle justeringer af politikken, som følge af organisatoriske tilpasninger i kommunen, nøgletal som ikke længere beregnes samt ændrede lovregler.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

 

a) at der indføres en sektorbaseret screening ved placering af kommunens midler, bl.a. svarende til Danske Invests grænser i deres etiske afdelinger, således at virksomhedernes omsætning max. må udgøre 5% indenfor udvinding af olie, gas og kul, alkohol, tobak, hasardspil og militær samt max. 1% for pornografi, for at være mulige investeringsobjekter, når placeringen omhandler aktier, erhvervsobligationer eller investeringsforeninger (som placerer deres midler i aktier eller erhvervsobligationer) og som følge heraf

 

b) at den reviderede ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunen finansielle dispositioner” godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

For Økonomi- og Planudvalgets indstilling stemte 25: liste Ø, A, B, V, O og W.

Imod Økonomi- og Planudvalgets indstilling stemte 1: liste K.

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

På det seneste har der være en del debat i medierne om det er i strid med god etik, at nogle kommuner har placeret midler i fossile selskaber (kul, olie og gas udvinding) ved enten

 

- en egen beholdning af aktier i fossile selskaber

- en egen beholdning af erhvervsobligationer i fossile selskaber eller

- en placering i aktier eller erhvervsobligationer via en afdeling i en

   investeringsforening

 

BRK har pr. 31. august 2017 189 mio. kr. placeret i Danske Invest.

  

Indtil primo august 2017 var placeringen i Danske Invest fordelt på 2 afdelinger, henholdsvis ”Kommuner 4” og ”Kommuner Europæiske Obligationer”. Ud af den samlede placering på 189 mio. kr. var ca. 1% investeret i selskaber, som kunne henføres til den fossile brændselsindustri, via afdelingen ”Kommuner Europæiske Obligationer”. Beholdningen i ”Kommuner Europæiske obligationer” blev afviklet primo august 2017 på initiativ fra Danske Bank, som følge af ”aftagende investorinteresse for afdelingen, hvorved formuen reduceres til et niveau, hvor der ikke kan foretages en passende spredning af porteføljen”.

Midlerne fra salget af ”Kommuner Europæiske obligationer” blev efter Danske Banks anbefalinger placeret i ”Kommuner 4”.

Afdelingen ”Kommuner 4” investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer og er ikke berørt af nævnte etiske udfordringer.

 

I Kommunens Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” er der ikke taget stilling til placering af midler i etisk følsomme selskaber. Forslaget er at der indarbejdes et afsnit i politikken som omhandler en screening for etisk følsomme selskaber.

 

De større danske bankers investeringsforeninger har alle afdelinger, hvor der foretages en sektorbaseret screening som medfører, at såfremt andelen af virksomhedens omsætning overstiger en fastlagt grænse (f.eks. 5% i forhold til udvinding af olie, gas og kul) bliver virksomhederne ekskluderet af investeringsforeningens afdeling som investeringsobjekt.

Som eksempel kan nævnes Danske Invests afdeling ”Euro Investment Grade”, som investerer i erhvervsobligationer. Afdelingen screener dels for olie, gas og kul selskaber samt for selskaber indenfor følgende områder, som ligeledes kan være etisk følsomme for kommunen at placere midler i:

 

                      - alkohol (max. 5%)

                      - tobak (max. 5%)

- hasardspil (max. 5%)

- militær (max. 5%)

- pornografi (max. 1%)

 

De anførte grænser er der nordisk konsensus omkring, hvilket blandt andet afspejles i at den uafhængige politiske bevægelse ”AnsvarligFremtid” grønstempler kommuner som placerer midler i selskaber, hvor max. 5% af selskabets omsætning kommer fra kul, olie og gas udvinding.

 

Udkast til revideret Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” er vedlagt. I den reviderede udgave er der indarbejdet et afsnit om sektorbaseret screening for dels udvinding af olie, gas og kul samt for alkohol, tobak, hasardspil, militær og pornografi med ovennævnte max. grænser. 

 

Den reviderede udgave af politikken skal godkendes af Kommunalbestyrelsen for at være gyldig.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

1.
Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Likviditetsoversigter 31. august 2017

00.32.18G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

2

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

38

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. august 2017.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo august 2017, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i indeværende år og forrige år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 252,8 mio. kr. er faldet med 17,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2017. Denne udvikling er som forventet og kan henføres til flere leverandørudbetalinger, blandt andet som følge af et højere niveau af anlægsaktiviteter hen over sommeren.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 354,1 mio. kr. Gennemsnittet er steget med 17,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2017. Stigningstakten i den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er faldet en smule siden opgørelsen ultimo maj 2017.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Skøn over udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

Den forventede udvikling i kassebeholdningen i 2017 er løbende påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2017 blev der vedtaget et kassetræk på 8,2 mio. kr. Dertil er aktuelt givet tillægsbevillinger for 49,5 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 25,3 mio. kr. vedr. drift og 39,0 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af deres ressourcestrategiplan 2019 mv. Bofa har aktuelt hensat ca. 15,5 mio. kr.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2017. På baggrund af udviklingen i kassebeholdningen i 2016 må det forventes, at renteindtægten alt andet lige bliver højere end budgetteret i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

1.
Beholdninger pr. 31. august 2017 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Regnskab for 1. halvår 2017

00.32.12Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

12-09-2017

6

 

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

39

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2017 er udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.

Regnskabet for 1. halvår 2017 fremlægges til politisk behandling.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at regnskabet for 1. halvår 2017 godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2017:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det udarbejdede halvårsregnskab for Bornholms Regionskommune indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

         inkl. en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til  

         det oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

I ”aftale om kommunernes økonomi for 2018”, indgået mellem regeringen og KL, fremgår det at kravet om udarbejdelse af halvårsregnskaber afskaffes fra 2018. Halvårsregnskabet for 2017 er dermed det sidste halvårsregnskab som skal udarbejdes. 

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 26,4 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et overskud på 5,6 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår kan dermed opgøres til et overskud på 32,0 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2017 udviser et underskud på
34,2 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2017 er et overskud på 2,3 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2017, bliver dermed et underskud på 31,9 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2017

Tillægsbevilling
1. halvår 2017

Halvårsregnskab 2017

Forventet
regnskab
2017

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.744.287

-12.300

-1.347.969

-2.741.871

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.688.343

106.531

1.301.930

2.677.723

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

-1.269

0

-540

-2.969

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-57.213

94.231

-46.579

-67.117

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

67.089

73.309

20.212

101.356

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 9.876

167.541

-26.368

34.239

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-6.334

2.891

-5.613

-2.293

RESULTAT I ALT

3.543

170.432

-31.980

31.946

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2017 kan bl.a. forklares ved, at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2017 henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 12. september 2017

1.
Regnskabsopgørelse 1. halvår 2017 (PDF)

2.
Regnskabsoversigt 1. halvår 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 40  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

21-09-2017

40

 

 

Kommunalbestyrelsen den 21. september 2017:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevillingen blev godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevillingen blev godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: køb af ejendom

 

Køb af ejendom godkendt.