Referat
Kommunalbestyrelsen
24-05-2017 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Medlemsforslag omhandlende forbud mod synlige religiøse symboler og beklædningsgenstande 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-05-2017

1

 

 

Fraværende

Betina Haagensen, Bente Johansen, Margrethe Kjellberg, Bjarne Westerdahl.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Betina Haagensen.

Kristian Kirk Mailand er indkaldt som suppleant for Bente Johansen.

Jens Oscar Pedersen er indkaldt som suppleant for Margrethe Kjellberg.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Medlemsforslag omhandlende forbud mod synlige religiøse symboler og beklædningsgenstande

81.32.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

24-05-2017

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Renè Danielsson, Dansk Folkeparti har den 8. maj 2017 fremsendt medlemsforslag om forbud mod synlige religiøse symboler og beklædningsgenstande.

Indstilling og beslutning

Renè Danielsson indstiller,

A) At det bliver forbudt for Bornholms Regionskommunes medarbejdere at bære synlige tegn på deres religiøse overbevisning eller at udføre ritualer i henhold til denne, når disse er på arbejde eller bærer en af Bornholms Regionskommune udleverede uniformer.
B) At der indføres en ”three strikes – and out” politik, som skal indeholde retningslinjer, som de forskellige afdelinger i BRK skal rette sig efter såfremt, at medarbejdere overtræder forbuddet.


Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2017:

Liste O stiller følgende ændringsforslag til indstillingens punkt a) At det bliver forbudt for Bornholms Regionskommunes medarbejdere – hvis deres arbejde indeholder borgerkontakt - at bære synlige tegn på deres religiøse overbevisning eller at udføre ritualer i henhold til denne, når disse er på arbejde eller bærer en af Bornholms Regionskommunes udleverede uniformer.

For stemte 3: liste O

Imod stemte 23: liste Ø, A B K V W

Ændringsforslaget er faldet.

Liste O ønskede at medlemsforslaget blev trukket, hvilket blev godkendt.

 

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti foreslår at det i Bornholms Regionskommune bliver forbudt for medarbejdere at skilte med deres religiøse overbevisning gennem symboler og beklædningsgenstande, eller at udføre ritualer i henhold til denne, så længe de er på arbejde eller bærer udleveret uniform.
Eksempler på foreslået forbudte beklædningsgenstande:


- Hijab, Niqab, turban, kalot og synlige kors.

Eksempler på foreslået forbudt adfærd:
- Bøn

Religion kan være kilden til ubehag og irritation hos nogle borgere, der på den ene eller anden måde er i kontakt med regionskommunen. Derfor skal medarbejdere i Bornholm være fuldkommen neutrale i deres fremtoning, når det kommer til religiøse spørgsmål, så det bliver servicen der er i fokus, og ikke medarbejdernes tøj og religiøse ageren på arbejdspladsen.


Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Personale har ikke vurderet evt. økonomiske konsekvenser af en gennemførelse af forslaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse


Center for Økonomi og Personale kan oplyse, at centret ikke er bekendt med at andre kommuner har indført lignende regler. En region (Region Syddanmark) har behandlet et forslag om at sundhedspersoner i arbejdstiden skulle fremstå politisk og religiøst neutrale. Forslaget blev ikke vedtaget.

EU-domstolen har truffet to afgørelser om neutral beklædning. Afgørelserne bekræfter, at en arbejdsgiver lovligt kan håndhæve en politik, der stiller krav om at medarbejdere med kontakt til kunder mv fremstår neutralt og ikke bærer synlige symboler på politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning.

EU-domstolen henviser i begge sager til:
1) at en arbejdsgivers generelle regelsæt, som forbyder brug af hovedbeklædning, ikke udgør direkte forskelsbehandling pga. religion eller tro.
2) at et sådant regelsæt dog kan udgøre indirekte diskrimination, hvis regelsættet medfører, at personer med en bestemt religion eller tro bliver stillet særligt ufordelagtigt.
3) at regelsættet dog ikke udgør diskrimination, hvis regelsættet er objektivt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige.  

KL har telefonisk til Bornholms Regionskommune oplyst, at der ikke kan udstedes et generelt forbud, der gælder alle kommunens ansatte, og at lokale regler derfor alene må vedrøre at der skal være helt særlige driftsmæssige forhold der bliver påvirket af beklædning og andet, før der udfærdiges lokale regler.

I den omtalte sag fra Region Syddanmark blev der forud for den politiske beslutning indhentet en juridisk vurdering. Denne fastslog på baggrund af EU-domstolens domme at forbuddet alene bør have betydning for de medarbejdere, der i deres primære funktion har direkte patient/borger-kontakt, og at regionen ville være forpligtet til at undersøge, om der kan tilbydes alternativ stilling til medarbejdere, der ønsker at gå med synlige, ideologiske politiske eller religiøse symboler.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at fremme forslaget anbefaler administrationen
- at der udarbejdes en juridisk vurdering af forslaget,
- at forslaget forelægges MED-systemet til udtalelse, og
- at sagen derefter på ny forelægges Kommunalbestyrelsen.