Referat
Kommunalbestyrelsen
21-08-2017 kl. 16:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Indkaldelse af stedfortræder for Lotte Helms og besættelse af poster i forbindelse hermed
  lukket 101 Lukket punkt: ejerstruktur



 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

21-08-2017

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms er fraværende. I punkt 2 er Else Merete Knoop indkaldt som suppleant. Else Merete Knoop er fraværende.

Margrethe Kjellberg er fraværende. Som stedfortræder er indkaldt Jakob Lund.

Carsten Scheibye er fraværende. Som stedfortræder er indkaldt Ole Dreyer.

Torben Rønne Larsen er fraværende. Der er ikke indkaldt stedfortræder.

Carl Ilsøe er fraværende. Der er ikke indkaldt stedfortræder.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Jf. punkt 101 erklæres følgende ikke inhabile i behandlingen af sagen:

Winni Grosbøll, Betina Haagensen, Kirstine van Sabben og Linda Kofoed Persson.

Venstre kan ikke medvirke

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Indkaldelse af stedfortræder for Lotte Helms og besættelse af poster i forbindelse hermed

00.22.02A30-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

21-08-2017

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der skal indkaldes stedfortræder i kommunalbestyrelsen for Lotte Helms som følge af sygemelding for uge 33 - 38, 2017.

Endvidere skal der tages stilling til varetagelse af Lotte Helms øvrige hverv.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AV indstiller, at

1)   1. stedfortræder for liste V, Else Merete Knoop indkaldes til møder i kommunalbestyrelsen for perioden uge 33 – 38, 2017, samt til budget- og budgetforhandlingsmøder i samme periode.

2)   At Else Marie Knoop under Lotte Helms fravær indtræder i dennes poster i udvalg, råd og nævn

 

Kommunalbestyrelsen den 21. august 2017:

Godkendt

Sagsfremstilling

Lotte Helms har oplyst, at hun på grund af fravær/sygemelding i perioden uge 33 – 38, 2017 vil være forhindret i at udføre sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem.

 

Det følger af styrelseslovens § 15, at borgmesteren indkalder stedfortræder, når det oplyses, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv bl.a. på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen beslutter, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede. 

 

Lotte Helms er foruden medlem af kommunalbestyrelsen også medlem af følgende udvalg, råd og nævn mv.:

-      Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, formand

-      Bornholms Vækstforum

-      Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm

-      Ungeudvalget,§17,4 udvalg

 

 

Retten til at udpege tilhører valggruppe AV

 

Økonomiske konsekvenser

Lotte Helms beholder sine vederlag i fraværsperioden.

 

Stedfortræderen modtager forholdsmæssigt vederlag i de perioder, hvor den pågældende er stedfortræder for Lotte Helms i kommunalbestyrelsen.

 

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget modtager den pågældende forholdsmæssigt udvalgsvederlag i perioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: ejerstruktur