Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
10-01-2018 kl. 15:00
Vibegård, Vibegårdsvej 2, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 6 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 7 Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm
  åbent 8 Tilretning af tilskudsregler
  åbent 9 Udpegning af medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd
  åbent 10 Udpegning af medlemmer til Musik- og Teaterrådet
  åbent 11 Orientering om centre og budget
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kirstine Van Sabben forlod mødet kl. 17.20 under punkt 11

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets sammensætning

00.22.04A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Indstilling og beslutning

 

 Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget består af 7 medlemmer i henhold til § 18 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Valggruppe AFØÅ:

Valgt blev:

Maria Fromseier Kjærgaard
Jonna Nielsen
Erik Lund Hansen
Anne Thomas

 

Valggruppe OVW:

Valgt blev:

René Danielsson
Brian Kofoed
Kirstine van Sabben

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget peger på Maria Fromseier Kjærgaard

Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

 

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget peger på Brian Kofoed.

Næstformanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at forslag til forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 7. marts 2018.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018.

Udvalget udtaler, at forretningsordenen kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden til JUFU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalgets møder begynder kl. 8.00.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØEPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØEPU og KB.                                                                                                                                           

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm

15.00.00G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regionskommunen har mulighed for at anvende udfordringsretten og derved dispensere fra gældende regler. En mulig dispensation ift. gældende regler om udbudsretten af videregående uddannelser, vil muliggør flere videregående uddannelser på Bornholm. Der stilles forslag om et tre årigt forsøg om oprettelse af et studiecenter, hvor studerende på fjernstudier understøttes af Regionskommunen, således at gennemførelsesprocenten stiger og fjernstudierne gøres attraktive. Formålet er at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte anvendelse af udfordringsretten ift. forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at kommunalbestyrelsen godkender anvendelse af udfordringsretten i forhold til forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 29. september 2017 i brev til borgmesteren opfordret kommuner og regioner til at benytte den udvidede udfordringsret, der giver mulighed for forsøgsmæssigt at dispensere fra statslige regler. Forsøg med dispensation fra gældende regler forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning, forud for fremsendelse af ansøgningen til pågældende ressortministerie.

Allerede i dag forekommer der områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm – en problemstilling der dog særligt gør sig gældende på de områder hvor der ikke findes dækkende uddannelser lokalt. Derfor er der på Bornholm et stort ønske om at udvide antallet af uddannelser lokalt, men et lavt befolkningsgrundlag udgør en udfordring for et større udbud af uddannelser lokalt.

Fjernstudier kan være en umiddelbar løsning. Men netop fjernstudier, er sjældent de unges første valg, hvilket bl.a. hænger sammen med at man som studerende ikke får den sociale dimension og samtidigt kræver det væsentligt mere af den enkelte studerendes arbejdsmoral, når de ikke er en del af et fysisk fagligt og socialt netværk på studiet. Samtidigt kan Bornholms Regionskommune ikke med gældende regler understøtte studerende der tager et fjernstudie, hvis dette udbud ligger uden for Hovedstadsregionen. Udbuddet af fjernstudier i hovedstadsregionen er yderst begrænset, mens der i andre regioner findes et større udbud af fjernstudier.

På forsøgsbasis ønskes muligheden for at oprette et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret skal være for alle studerende uanset, hvor (fjernstudie) uddannelsesudbuddet er forankret i Danmark.

Formålet er, at flere bornholmere vil opfatte et fjernstudie som et reelt alternativt, til det at fraflytte øen i forbindelse med et studie og at der, dermed bliver et større ”udbud” af uddannelser på Bornholm.

Det er ambitionen, at der i 2019 er startet 2 nye (fjernstudie-) uddannelser op på Bornholm, med minimum 8 studerende. I 2020 er der i alt 4 (fjernstudie-) uddannelser på Bornholm, med minimum 16 studerende. I 2021 er der i alt 6 (fjernstudie-) uddannelser med minimum 24 studerende. På langt sigt ønskes det, at samtlige danske udbudte fjernstudie kan følges fra Studiecentret og at fjernstudierne opfattes som et reelt alternativt til det at flytte fra øen og tage en uddannelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes en udgift til forsøget, som i 2018 afholdes af midler til videregående uddannelser (Bornholms Akademi). Derudover skal der søges midler via Kommunalbestyrelsen evt. ifm. budget 2019 til driften i forsøgets 3 årige periode, der samlet beløber sig til omkring 400.000 kr.

 

Periode:

År 0

År 1

År 2

År 3

Projektperiode:

2018

2019

2020

2021

Aktivitet:

Udvikling og etablering

Drift og forsat udvikling

Drift og forsat udvikling

Drift og evaluering

Finansiering

Videregående uddannelsesmidler (Bornholms Akademi)

Der søges midler ifm. budget 2019

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2020)

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2021)

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tilretning af tilskudsregler

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

07-12-2017

6

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune strammer op i forhold til indhentelse af børneattester. Det indstilles derfor, at Folkeoplysningsudvalget anbefaler en tilretning af tilskudsreglerne.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

·        at udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i tilskudsreglerne for folkeoplysning

 

Folkeoplysningsudvalget den 7. december 2017:

Anbefales med følgende formulering: Foreningen er forpligtet til at indhente børneattester på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Desuden anbefales tilføjelsen: Oplysninger om håndtering af indhentede børneattester, som udarbejdes administrativt og tilføjes tilskudsreglerne.

 

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller til Job-, Udviklings- og fritidsudvalget:

·        at udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i tilskudsreglerne for folkeoplysning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at anbefalingen godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre børn og unge i foreningslivet ønsker Bornholms Regionskommune at understrege vigtigheden af, at der jævnligt indhentes børneattester på ledere og instruktører i de folkeoplysende foreninger. De gældende tilskudsregler anviser ikke nogen tidsplan for indhentelsen. Administrationen foreslår derfor, at der sættes en tidsramme, således, at foreningen forpligtes til at indhente børneattester hver andet år. Foreningerne har fortsat pligt til, jf. Folkeoplysningsloven, at indsende erklæringen om indhentelse af børneattester en gang årligt, såfremt foreningen modtager tilskud eller får anvist lokaler.

 

Administrationen foreslår derfor, at der under ”Erklæring om indhentelse af børneattest” i Tilskudsreglerne tilføjes følgende:

 

-      Foreningen er forpligtet til at indhente børneattester på ledere og instruktører mindst hver andet år.

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 7. december 2017

1.
Tilskudsregler Folkeoplysning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udpegning af medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd

19.03.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal udpege medlemmer til Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd for valgperioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

a)   at udvalget udpeger otte medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd ud fra de indkomne indstillinger

b)   at udvalget udpeger en politisk repræsentant i blandt sig til Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

a)Udvalget udpeger:

Lars Kjærulf Møller, Jacob Bjerring Hansen, Lena Muhlig, Anette Eriksen Rene Larsen Vilsholm

Anne Mette Hjortshøj, Trine Saaby, Per Jensen.

 

b)Udvalget Udpeger Anne Thomas

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd er et af to kulturelle fagråd, som blev nedsat i 2014 af det daværende Fritids- og Kulturvalg.

Bornholms Regionskommune Kunst- og Kulturhistorisk Råd arbejder for at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet fungerer bl.a. som rådgiver for kommunalbestyrelsen i kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål og administrerer en pulje på ca. 200.000 kr. til aktiviteter inden for de nævnte fagområder.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, hvorfor der nu skal vælges rådsmedlemmer for en ny fireårige periode.

Kunst- og Kulturhistorisk Råd består af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer repræsenterer børns og unges interesser inden for kunst- og kulturhistorie. Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling og skal ifølge rådets vedtægter så vidt muligt afspejle de forskellige sider af rådets fagområder. Vedtægterne fastsætter desuden, at det politiske fagudvalg er repræsenteret i rådet.

 

Rådet omfatter  

·        1 repræsentant for kunstmuseer

·        2 repræsentanter for kulturhistoriske institutioner og/eller samlinger

·        1 repræsentant for naturhistoriske institutioner

·        1 repræsentant for arkiver

·        2 repræsentanter for kunstnere inden for f.eks. billedkunst, kunsthåndværk, design

·        1 repræsentant for undervisning inden for kunstområdet

·        1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Medlemskab er ulønnet, men der ydes kørselsgodtgørelse efter kommunale regler.


På baggrund af offentligt opslag er indkommet 11 indstillinger til Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Navnene på de indstillede fremgår nedenfor, mens selve indstillingerne er vedhæftet som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Vedtægter for Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

2.
Indstillinger til Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

3.
Bilag til indstilling: Andreas N.Ø. Walgreen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udpegning af medlemmer til Musik- og Teaterrådet

20.01.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

10

 

Hvem beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal udpege medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd for valgperioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

a) at udvalget udpeger otte medlemmer til Musik- og Teaterrådet ud fra de indkomne indstillinger

b) at udvalget udpeger en politisk repræsentant i blandt sig til Musik- og Teaterrådet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

a) Udvalget udpeger

Kim Andersen, Mikael Sondered, Peer K. Andersen, Stine Budtz, Mie Hjort, Martin Thaulow, Steffen Hyldig, Kim Caspersen.

 

b) Udpeget Kirstine Van Sabben

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterrådet er et af to kulturelle fagråd, som blev nedsat i 2014 af det daværende Fritids- og Kulturvalg.

Musik- og Teaterrådet har til opgave at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet virker bl.a. som rådgiver for kommunalbestyrelsen i spørgsmål inden for musik, teater, film- og litteraturområdet og administrerer en pulje på ca. 300.000 kr. til aktiviteter inden for de nævnte kulturgenre.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, hvorfor der nu skal vælges rådsmedlemmer for en ny fireårig periode.

Musik- og Teaterrådet består af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer repræsenterer børns og unges interesser inden for musik, teater, film- og litteratur. Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling og skal ifølge rådets vedtægter så vidt muligt afspejle rådets fagområder. Vedtægterne fastsætter desuden, at det politiske fagudvalg er repræsenteret i rådet.

 


Rådet omfatter  

·        1 repræsentant for musikundervisning

·        1 repræsentant for rytmisk musik

·        1 repræsentant for klassisk musik

·        2 repræsentant for teaterområdet

·        1 repræsentant for udøvende musikere

·        1 repræsentant for litteraturområdet

·        1 repræsentant for filmområdet

·        1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Medlemskab er ulønnet, men der ydes kørselsgodtgørelse efter kommunale regler.


På baggrund af offentligt opslag er indkommet 16 indstillinger til Musik- og Teaterrådet. Navnene på de indstillede fremgår nedenfor, mens selve indstillingerne er vedhæftet som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Musik- og teaterrådet, vedtægter (PDF)

2.
Indstillinger til Musik- og Teaterrådet 2018-2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om centre og budget

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Udvalget modtager en orientering om Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, herunder budgettet for det kommende år.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Centercheferne for henholdsvis Center for Center for Natur, Miljø og Fritid og Job, Uddannelse og Rekruttering vil orientere om de forskellige opgaver, der varetages i centrene samt om budgetterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

·        ingen sager til høring

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

13

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Orientering givet.