Referat
Børne- og Skoleudvalget
09-01-2018 kl. 15:30
Mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Børne- og Skoleudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget
  åbent 6 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 7 Udfordinger i sundhedsplejen
  åbent 8 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.
  åbent 9 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen
  åbent 10 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler
  åbent 11 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge
  åbent 12 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Børne- og familiechef Vibeke Juel Blem og leder af Sundhedsplejen og Familiehuset Katja Hansen deltager under punkt 7.

 

Punkt 11 taget af dagsordenen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Børne- og Skoleudvalgets sammensætning

00.22.04A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget består af 5 medlemmer i henhold til § 17 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Valggruppe AFKØÅ:

Valgt blev:

Morten Riis

Erik Lund Hansen

Bente Helms

 

Valggruppe OVW:

Valgt blev:

Linda Kofoed Persson

Maike Fiil

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget vælger en formand

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Morten Riis blev valgt som formand for Børne- og Skoleudvalget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. 

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget vælger en næstformand

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Maike Fiil blev valgt som næstformand for Børne- og Skoleudvalget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

                

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018.

Drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 9. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for BSU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Udvalgets møder begynder kl. 13.00. Mødet den 5. juni 2018 ændres til mandag den 4. juni kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØEPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØEPU og KB.

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 9. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om udfordringer i sundhedsplejen

29.00.00A00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune gennemlever i disse år et generationsskifte. Det har, på trods af ihærdige forsøg, vist sig meget svært både at rekruttere uddannede og ikke-uddannede sundhedsplejersker til de ledige stillinger. Manglen på uddannede sundhedsplejersker får nu konsekvenser for opgavevaretagelsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune er underlagt Sundhedsstyrelsens (SST) vejledning om forbyggende sundhedsundersøgelser til børn og unge (1344 af 03-12-2010). Sundhedsplejerskerne har hidtil leve op til de basale krav både hvad angår uddannelse og tilbud til børn og familier. Derudover har sundhedsplejerskerne aktier i en række tværfaglige tilbud til særligt udsatte gravide og mødre.

Sundhedsplejerskeuddannelsen er en 1½ årig universitetsoverbygning på en sygeplejerskeuddannelse. For at kunne komme i betragtning som kandidat til en sundhedsplejerskeuddannelse, skal man ud over at have en sygeplejerskeuddannelse have 2 års relevant erhvervserfaring fra min. 2 forskellige steder, hvoraf de ene skal være med fokus på børn. Hvis det ikke er muligt at rekruttere uddannede sundhedsplejersker, er det muligt at ansætte kvalificerede sygeplejersker på dispensation i max. 1 år. De kan løse nogle af de opgaver en sundhedsplejerske har på almenområdet.

I løbet af de sidste par år er flere sundhedsplejersker gået på pension (2016:2 og 2017: 2)

Det betyder en reduktion af uddannede sundhedsplejersker på 40 %. Allerede i 2016 blev de første stillinger som sundhedsplejerske slået op og det lykkedes at rekruttere en uddannet. Samtidig blev en kvalificeret sygeplejerske ansat, hun er nu i gang med universitetsoverbygningen. Stillingsopslag både primo og medio 2017 gav ingen ansøgninger fra uddannede sundhedsplejersker. Det betyder, at vi i sidste halvår 2017 har haft 3 sygeplejersker ansat på dispensation fra SST.

Rekrutteringsmæssigt har vi naturligvis haft stillingerne i gentagne opslag, haft kontakt til uddannelsesstederne, haft kontakter til netværket hos både sundheds- og sygeplejersker, haft kontakt til rekrutteringsbureau, haft gentagne kontakter til tilflytterkonsulenten og haft kontakt til flere af de sundhedsplejersker, der er gået på pension. Det er svært, at få kvalificerede sygeplejersker til dispensationsstillingerne, derfor er der kontinuerligt forhandlinger i gang med SST omkring også at få dispensation fra kravene og også for at forlænge dispensationen for de, der er ansat. 

Det har været et meget hårdt efterår for de uddannede sundhedsplejersker og det er ikke realistisk at forvente, at de kan fortsætte med det samme arbejdspres, indtil vi selv får uddannet de nødvendige sundhedsplejersker.

1. januar 2018 starter to sygeplejersker på uddannelse til sundhedsplejerske. Den tredje sygeplejerske fortsætter på dispensation i 2018. Det er desværre ikke lykkedes at få ansøgninger, som opfylder SST kriterier, til de to ledige stillinger, på trods af genopslag og ihærdig forhandling med sundhedsstyrelsen.

De to sundhedsplejersker, der er gået på efterløn i 2017, har sagt ja til i 1. halvår 2018 at tage en halv stilling hver, men den ene stilling er det desværre ikke muligt at besætte. Derudover er en af sundhedsplejerskerne langtidssygemeldt (ikke arbejdsbetinget), hun håber at kunne starte op på deltid midt januar 2018, men det er fortsat usikkert.

 

Sundhedsplejerskegruppen har set på, hvordan vi i 2018 kan imødekomme manglen på sundhedsplejersker. Det er desværre ikke muligt uden svækkelse af den tidlige indsats og det har bestemt ikke været nemt at komme frem til en løsning. 

 

I prioriteret rækkefølge ser vi os desværre nødsaget til i en periode ikke længere at kunne:

 

1.       Tilbyde familier der opholder sig på Bornholm, men som ikke har adresse på øen, sundhedspleje på opholdsadresse. Alternativt tilbydes konsultation på Ullasvej i Rønne.

2.       Afholde forældrekursus, det handler både om ”Klar til barn” og kurser til flygtninge.

3.       Afholde sundhedssamtaler i 1. klasse, de vil i stedet blive set til en screening (højde, vægt, syn og evt. opfølgning fra 0. klasse samt samtale med forældre ved behov). Forventer reduktion i tidsforbrug med ca 66% i forhold til tidligere.

4.       Mødregrupper vil blive sat i gang uden deltagelse af en sundhedsplejerske. Det har konsekvens for de svage mødre, der vil have svært ved at komme ind i gruppen og erfaringsmæssigt er der stor risiko for at de tidligt vil blive ekskluderet fra gruppen.

5.       Tilbyde 1½ års besøg til alle 1. gangs fødende. Behovsbesøg opretholdes. Der vil være en vurdering om der er et behov ved 8-10 mdr. (ligeledes vil forældre kunne henvende sig, hvis der opstår et behov). Forventer der vil være ca. 20 % med behov.

6.       Tilbyde graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende (i samarbejde med jordmødrene vil alle gravide, hvor jordmødrene skønner behov, blive tilbudt graviditetsbesøg). Forventer ca 20 % med behov. Konsekvensen er, at vi ikke opdager alle ”gråzone” mødrene og dermed øges risikoen for, at der fødes børn, der skulle have haft en tidlig indsats. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der heller ikke længere tilbydes forældre-kurser.

 

Der er lagt planer for de sygeplejersker, der er ansat på dispensation.  Den sidste forventes at afslutte sin uddannelse til sundhedsplejerske i sommeren 2020. Der er stadig sundhedsplejersker ansat, der over de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet, hvorfor det fortsat vil være nødvendigt at finde ressourcer til uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsplejen forventer at kunne løse udfordringerne indenfor budgetrammen i 2018, og anvender overførte midler fra tidligere år til at uddanne nye sundhedsplejersker.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.  

82.20.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Børne- og Skoleudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 17. juni 2014 skal der etableres en bygherreorganisation for ombygning af Rønneskolen jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Morten Riis bliver valgt.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 millioner kr. til ombygning af Rønneskolen inkl. inventar. Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 er den økonomiske ramme udvidet til 24 mio.kr. samlet set for 2016 og 2017.

 

Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.

 

Byggeriet på Aavangsskolen er i sin afsluttende afleveringsfase, og der forventes afholdt et afsluttende byggeudvalgsmøde i januar 2018, hvorunder byggeregnskab skal godkendes. Herefter igangsættes anlægsarbejderne på Søndermarksskolen i januar 2018 med forventet afslutning 1. juni 2018. 

På den baggrund skal der nu nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum består af:

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         To repræsentanter fra Skolebestyrelsen ved Søndermarkskolen

·         En repræsentant fra Handicaprådet (udpeges af handicaprådet)

·         Centerchef fra Skole

·         Centerchef fra Ejendomme

·         4 repræsentanter fra arbejdsgrupperne

·         Leder af Søndermarksskolen

·         Projektleder fra Ejendomsservice

·         Rådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning om at skabe plads til alle elever på to tidssvarende skoler i tidssvarende læringsmiljøer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Det nuværende udvalg består af Torben Rønne-Larsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen  

29.09.04P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforlig 2018 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 18 mio. kr. til etablering af 2 madskoler i henhold til forslag udarbejdet af Center for Skole, Kultur og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. Etablering af madskole omhandler ombygninger af Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

 

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur - og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Bente Helms bliver valgt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at oprette madskoler på to bornholmske folkeskoler, og har den 30. november 2017 besluttet at etablering af madskole på Paradisbakkeskolen skal påbegyndes i 2018 hvorefter madskole på Hans Rømerskolen påbegyndes i 2019.

 

I budgetforliget er der samlet afsat 18 millioner kr. til anlæg af én madskole om året i henholdsvis 2018 og 2019, og ligeledes driftsmidler til etablering og efterfølgende løbende drift.

 

Ejendomsservice påbegynder konkurrenceudsættelse på rådgiveropgaven i løbet af januar 2018 ved hjælp af annonceret nationalt udbud med forventet projekteringsopstart medio marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler  

02.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for etablering af pædagogiske læringsmiljøer (skolestrukturens fase III).

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Erik Lund Hansen bliver valgt.

Sagsfremstilling

Skolestrukturens fase III – skolerne uden for Rønne

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat midler til etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler uden for Rønne: Svartingedal Skole, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

 

Center for Skole, Kultur og Fritid fremlagde i juni 2017 følgende 3 modeller for ombygninger på de fire skoler:

 

Model 1 er overslag over de anlægsudgifter der til fulde realiserer skolernes udarbejdede forslag - pålydende knapt 21,5 mio. kr.

 

Model 2 er overslag over anlægsudgifter ved et reduceret forslag der rammer de afsatte 15 mio. kr., og

 

Model 3 indeholder model 1 med fuld ventilation på alle skolerne – pålydende 38,7 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017, at der skulle arbejdes videre med Model 3, hvorfor Center for Ejendomme og Drift ved Ejendomsservice igennem et SKI-udbud af rådgiveropgaven har indgået aftale med arkitektfirmaet Nova5 om udarbejdelse af inddragelsesfase, byggeprogram og endelig udbud af anlægsprojektet og tilsynet med selve anlægsopgaven.  

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum bestå af, men er ikke begrænset til:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Center for Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Afdelingsleder fra Ejendomsservice

·         Afdelingsleder fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Rådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende byggeudvalg består af Steen Frandsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge   

82.06.04P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overens

stemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017 skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af nyt børnehus i Allinge og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Kommunalbestyrelsen traf endelig beslutning om placering af børnehuset på mødet den 29. juni 2017 og valgte byggegrunden i Pileløkken som den af administrationen anbefalede placering. Derudover blev det besluttet, at administrationen i dialog med dagtilbudsbestyrelsen arbejder videre med en model hvor dele af byggeriet fra Nexø Børnehus genanvendes. Der er derfor indgået aftale med rådgiver Steenbergs Tegnestue om køb og genanvendelse af projektet fra Nexø børnehus med aftale om enkelte omprojekteringer.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeriet af Allinge børnehus er udskudt et år som konsekvens af Bornholms Regionskommunes bidrag til at nedbringe anlægsudgifter j.fr. økonomiaftalen mellem Kl og regeringen.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af, men er ikke begrænset til:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Børn og Familie

·         Leder af Ejendomsservice

·         Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

·         Rådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

Byggeudvalget initierer inddragelsesprocessen i samarbejde med Center for Børn og Familie og udarbejder derefter den endelige tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter de nødvendige brugergrupper. 

 

Det nuværende udvalg består af Torben Rønne-Larsen og Lykke Jensen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

13

  

·         Servicedirektøren giver udvalget en generel information om udvalgets ressortområde

·         Udvalget drøfter tilgangen til udvalgsarbejdet i Børne- og SkoleudvalgetBørne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Orientering givet.