Referat
Social- og Sundhedsudvalget
08-01-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Social- og Sundhedsudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 6 Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 7 Opkrævningspriser for mad og særlige diæter til plejecentre
  åbent 8 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Jonna Nielsen

Afbud fra Søren Schow

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Social- og Sundhedsudvalgets sammensætning

00.22.04A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget består af 7 medlemmer i henhold til § 16 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Valggruppe AFKØÅ:

Valgt blev:

Bjarne Hartung Kirkegaard

Jonna Nielsen

Kirsten Wendell

Niclas Fick

 

Valggruppe OVW:

Valgt blev:

Sabine Nicoline Lyngberg

Carsten Scheibye

Søren Schow

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalget peger på Bjarne Hartung Kirkegaard.
Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalget peger på Søren Schow.
Næstformanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalgets møder begynder kl. 15,00.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØEPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØEPU og KB.                                                                                                                                                            

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 5. marts 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018.

Udvalget udtaler, at forretningsorden kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 8. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opkrævningspriser for mad og særlige diæter til plejecentre

86.01.00Ø35-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der ønskes en ensretning af betalingen for leveringer til plejecentre, hvor beboere aktivt fravælger plejecentrets madtilbud og i stedet vil have maden leveret i ugekasser som hjemmeboende fra DeViKa.

Der er ikke juridisk belæg for at disse beboere skal have maden leveret til reduceret plejecenter pris. Derfor anbefaler DeViKa og Center for Ældre, at leveringen og afregningen ensrettes.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at være på forkant med betalingen for eventuelle leveringer til plejecentrene, der ikke får mad fra DeViKa i 2018, har DeViKa og Center for Ældre valgt at ensrette afregning af den leverede madservice, så det enten foregår ligesom madservice til hjemmeboende pensionister eller som en kostdagspris evt. med tillæg. Det sidste gældende for meget specielle diæter til plejecentre.

 

Differencen mellem DeViKas salgspris og plejecenterets opkrævning hos borgerne, lå indtil 2018 som et tilskud hos plejecentrene. Dette tilskud er ikke tilført DeViKa fra 2018 og derfor er det nødvendigt at skelne mellem beboere, der ønsker et andet tilbud end plejecenterets madtilbud og derved betragtes som hjemmeboende pensionister, og beboere som skal have meget særlige diæter, som plejecenteret ikke laver og derfor skal have dækket udgiften via plejecenteret.

 

Det er i budgetprocessen for budget 2018 politisk besluttet at maden til de hjemmeboende skal koste 53 kr. pr portion i 2018. Dette afregnes direkte mellem DeViKa og borgeren.

 

Plejehjemsbeboere på Toftegården og beboere på Sønderbo opkræves via fællesregning til plejecentrene – de afregnes imellem DeViKa og plejecenteret med fuld dagskostpris som i 2018 er: 172,64 kr. Denne pris er et gennemsnit af madens produktionspris og der er på plejecenteret tilført tilskud til differencen i opkrævningen.

 

DeViKa leverer lige nu også mad til:

Klippebo, hvor 3 beboere får mad som hjemmeboende, men i dag betaler en reduceret plejehjemspris

Nørremølle, hvor 6 beboere får mad som hjemmeboende, men i dag betaler en reduceret plejehjemspris

Lunden, hvor 17 beboere får mad som hjemmeboende, men i dag betaler en reduceret plejehjemspris

Snorrebakken får leveret en meget særlig diæt til produktionskøkkenet, der opkræves kostdagsprisen + 25 kr. i tillæg pr. portion.

 

Det er disse 26 beboere sagen vedrører. Hvor mange der forekommer i 2018 kendes ikke.

 

Der er ikke juridisk belæg for, at beboere på plejecentre, der aktivt fravælger plejecenterets madtilbud eller mad fra fællesspisningstilbuddet, skal kompenseres økonomisk. Derfor er det muligt at ensrette betalingen, i stedet for at opkræve nedsat plejecenter pris.

Det skal dog på plejecenteret sikres, at beboere, der ønsker at spise alene hjemme, også får tilbuddet om at få maden leveret fra fællesspisningstilbuddet, og at der skal være tale om et bevidst fravalg af denne ordning.

 

En meget særlig diæt, er defineret som diæter der kun laves ganske få af og som kræver særlige råvarer fx glutenfri, laktosefri, gratinkost samt kombinationer af særlige allergier eller lign.

 

Fra 1.1.2018 ensrettes priserne til sådanne leveringer og der opkræves:

 

En beboer på plejecenter, der aktivt fravælger plejecenterets madtilbud og selv bestiller mad leveret fra DeViKa, afregnes som hjemmeboende direkte mellem DeViKa og beboeren. Beboeren får leveret maden 1 x ugen i egen bolig.

 

Ved bestillinger af mad fra plejecentre der har egene madproduktion, opkræver DeViKa kostdagsprisen, og er det en særlig speciel diæt + 25 kr. i tillæg pr. portion. Maden leveres 2 x ugen til plejecenterets køkken og der afregnes mellem DeViKa og Plejecenteret.

 

Økonomiske konsekvenser

For beboere der aktivt fravælger plejecenterets madtilbud, kan der forekomme ekstra udgift til mad. Dette forekommer allerede i dag.

 

En stigning i omfanget af beboere, der skal have leveret en meget særlig diæt, vil medføre en øget omkostning for BRK. Eksempelvis vil en enkelt borger, der får leveret en meget særlig diæt to gange dagligt, beløbe sig til en årlig merudgift for BRK (Plejeboligområdet) på 18.250 kr. 

Udover dette vil der ikke være økonomiske konsekvenser for kommunen ved forslaget, som det foreligger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle   

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017 skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalget peger på Kirsten Wendell

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Natur - og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Ældre

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         En plejecenterleder fra Center for Ældre

·         Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         Bygherrerådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindstrøm Larsen

 

Projektstatus er, at der er afholdt prækvalificeringsrunde af 6 indbudte bygherrerådgivere, hvoraf 3 blev udvalgt til at afgive tilbud på bygherrerådgiveropgaven.

Heraf modtog det stående byggeudvalg 2 præsentationer og 2 tilbud på opgaveløsningen.

Gpp arkitekter er på det grundlag udpeget som bygherrerådgiver ved præsentation af opgaveløsning og det økonomisk mest fordelagtige tilbud den 30. november 2017.  

 

Der pågår kontraktindgåelse med gpp arkitekter, som forventes afsluttet primo januar 2018, hvorefter der vil blive fremlagt en godkendelsessag til politisk behandling der omhandler godkendelse af bygherrerådgiver, byggeudvalgets indstilling til inddragelsesfase samt byggeprogram og udbudsform af byggeopgaven.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindgren Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social og Sundhedsudvalget.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

9

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2017:

Ældresagen har henvendt sig til formanden med et ønske om et dialogmøde.
Der er oprettet et nyt værested i Nexø, "Hyggen".

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

08-01-2018

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Intet.