Referat
Klima- og Bæredygtighedsudvalget
04-01-2018 kl. 14:30
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Klima- og Bæredygtighedsudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget
  åbent 6 Udvalgets arbejdsform og integration i øvrig politisk organisation
  åbent 7 Affaldsordninger, fremtidig udvikling
  åbent 8 Orientering om væsentlige indsatsområder
  åbent 9 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen. Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Klima- og Bæredygtighedsudvalget sammensætning

00.22.04A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget består af 7 medlemmer i henhold til § 14 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Valggruppe AFØÅ:

Valgt blev:

Anne Thomas

Bente Helms

Kirsten Wendell

Winni Grosbøll

 

Valggruppe OVW:

Valgt blev:

Andreas Ipsen

René Danielsson

Carsten Scheibye

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Udvalget peger på Anne Thomas.
Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Udvalget peger på Carsten Scheibye.

Næstformanden vælges endeligt på møde i marts.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At forslag til forretningsorden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 22. januar 2018.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018.

Udvalget udtaler, at forretningsordenen kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 4. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for KBU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udvalgets arbejdsform og integration i øvrig politisk organisation

00.22.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal drøfte arbejdsform og integration til den øvrige politiske organisation.

Indstilling og beslutning

Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller,

·         at det vedhæftede oplæg drøftes

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Drøftet. Oplægget rettes til og forelægges udvalget på et senere møde.

Sagsfremstilling

Formand for Klima- og Bæredygtighedsudvalget Anne Thomas har udarbejdet et oplæg til drøftelse på første møde. Oplægget omhandler forslag til, hvordan udvalget skal arbejde og refleksioner omkring KBUs forhold til øvrige dele af den politiske organisation.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 4. januar 2018

1.
Arbejdsform og fokus KBU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Affaldsordninger, fremtidig udvikling

07.01.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter.

Resumé

Bofa fremlægger en redegørelse for aktiviteter og fremtidige udviklingsmuligheder af de bornholmske affaldsordninger. Klima- og Bæredygtighedsudvalget (KBU) skal tilkendegive hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med som en del af de nye affaldsordninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at redegørelsen drøftes, samt at KBU tilkendegiver, hvilke tiltag Bofa skal arbejde videre med som en del af de nye affaldsordninger.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Drøftet. Bofa arbejder videre med et nyt oplæg i forlængelse af udvalgets drøftelser. Punktet behandles igen på næste møde.

Sagsfremstilling

Bofa har i vedlagte bilag redegjort for et antal muligheder i forbindelse med ændringer i de bornholmske affaldsordninger som konsekvens af Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”.

 

Bofa ønsker at indgå i dialog med KBU med henblik på at afklare hvilke løsninger, Bofa skal arbejde videre med og udarbejde detailforslag til efter nedenstående tidsplan.

 

Bofa forventer at drøfte indholdet af en ny affaldsindsamlings- og behandlingsmodel med KBU i forbindelse med møderne 4/1, 22/1 og 26/2 2018.

Derefter vil der blive arrangeret et temamøde for KB i marts 2018.

Endelig vil et samlet oplæg blive fremlagt for KBU 30/4, for ØEPU 23/5 og endeligt vedtaget på KB 31/5 2018.

 

Bofa forventer derefter at gennemføre prækvalifikationen i perioden juni og juli 2018.

 

Selve processen med udbud efter forhandling gennemføres i perioden august til december 2018/ januar 2019, således at tildeling må forventes på plads senest i januar 2019 til ikrafttrædelse ultimo 2019, hvor den nuværende kontrakt senest udløber.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for nærværende. De økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt, i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige affaldsordninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 4. januar 2018

1.
Redegørelse for Bofas aktiviteter og de fremtidige udviklingsmuligheder af de bornholmske affaldsordninger 1512 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om væsentlige indsatsområder

00.22.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget får en orientering om nogle af de væsentligste indsatsområder for udvalgets arbejde.

Indstilling og beslutning

K0ommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2017:

Genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

Orientering om væsentlige indsatsområder:

1. Bright Green Island, status herunder organisation og forhold til vækstforum

 

2. Udvikling af Kunsthåndværk som ny regional søjle

 

3. Fødevarestrategien – herunder 80/20 plan. Dvs 20 % økologi kommunal indsats, 80% øvrig hensyn til bæredygtighed

 

4. Kommuneplan – delopgave i form af visions-input til ØEPU ”Hvad vil vi med øen”

 

5. Boligpolitik/ 10 års planer (herunder tilflytning, ollekolle, politik for garanti til boligforeninger, Boliger for psykisk og socialt sårbare, bopælspligt)

 

6. Energi Testø - opdatering på status 

 

7. Affaldsstrategi (sammenhæng/delelement til ressource- og energiplan). Drøftelse af processen fremover. Input fra hvilke udvalg?

 

8. Ressourcestrategi (herunder Biomasse regnskab, politik om øget sortering og/eller nedbringelse af slutmængden af affald, cirkulær økonomi indsats)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Udvalgets møder begynder 14.30.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØEPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØEPU og KB.                                                                                                                  

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 4. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

04-01-2018

11

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. januar 2018:

Der blev orienteret om arbejdet med Bornholm som test-ø på energiområdet.