Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
17-01-2018 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Valg af næstformand
  åbent 3 Forretningsorden for Økonomi-, Erhverv og Planudvalget
  åbent 4 Likviditetsoversigter 31. december 2017
  åbent 5 Budgetvejledning og proces for budget 2019
  åbent 6 Tiltag på ældreområdet i forlængelse af seneste budgetopfølgning
  åbent 7 Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm
  åbent 8 Forbedret erhvervsservice 2018 - orientering om tiltag, herunder brugerråd og brugertilfredshed
  åbent 9 Godkendelse af ny projektorganisering til revidering af kommuneplan 2018
  åbent 10 Frigivelse af timer til veteranindsatsen
  åbent 11 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 12 Orientering fra formanden
  åbent 13 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendomme 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

1

 

 

Fraværende

Winni Grosbøll

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af næstformand

00.01.00A30-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vælger næstformand

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. november 2017:

Morten Riis blev valgt.

 

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af Borgmesteren, der er formand for udvalget jf. § 18, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forretningsorden for Økonomi-, Erhverv og Planudvalget

00.22.00P24-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi-, Erhverv og Planudvalget for perioden 2018 – 2021.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at forslag til forretningsorden for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget for perioden 2018 – 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for ØEPU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Likviditetsoversigter 31. december 2017

00.32.18G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resume

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. december 2017.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. november 2017:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo december 2017, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 145,0 mio. kr. er faldet med 78,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2017. Udviklingen er som forventet, idet der normalt sker et fald i kassebeholdningen i december måned, der til kommer indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 360,0 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 2,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2017.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

Udvikling i kassebeholdningen i 2017 har løbende været påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2017 blev der vedtaget et kassetræk på 8,2 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 9,9 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa skal foretage investeringer vedr. varmeværk og til deponi i 2018 samt i de kommende år investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2017. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser en forventet merindtægt på renter på 0,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Beholdninger pr. 31. december 2017 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetvejledning og proces for budget 2019

00.30.02S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens § 38 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober.

På baggrund af et politisk ønske om at involvere fagudvalgene mere i arbejdet med udvidelses- og spareforslag til budget 2019 fremlægges der med denne sag en proces, hvor der ikke udarbejdes et administrativt sparekatalog som tidligere år, men hvor det er de politiske udvalg, som får opgaven med at fremsende forslag til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at budgetprocessen for 2019, som beskrevet i bilaget ”Budget 2019, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og sendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en proces for budgetlægningen af budget 2019 som fremgår af bilag til sagen. Heraf fremgår også de præmisser for arbejdet med budget 2019, som foreligger på nuværende tidspunkt.

 

De to væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetproces er:

1)    at det er udvalgene som får til opgave at fremsætte spareforslag til budget 2019, og samtidig har udvalgene mulighed for at fremsætte forslag til udvidelse og anlæg. Udvalgenes arbejde med forslag til budget 2019 sker på baggrund af oplæg fra administrationen og på baggrund af dialogmøder med centrene. De senere år har der været udarbejdet et administrativt sparekatalog direkte til kommunalbestyrelsen.

2)    Som konsekvens heraf sendes høringsmaterialet til budget 2019 i høring før sommerferien, modsat de senere år, hvor høringsmaterialet har været sendt ud efter sommerferien.

 

På mange punkter ligner budgetprocessen dog den for sidste år, og nogle af hovedaktiviteterne er følgende:

På sit møde i marts 2018 fastsætter Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget størrelsen af det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for. Herefter er det en opgave for de enkelte udvalg at fremsætte spareforslag, der imødekommer Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets udmelding.

Den 27. juni holder kommunalbestyrelsen budgetmøde 1, hvor udvalgene præsenterer deres forslag til besparelser, udvidelser og anlæg. Materialet bliver sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 25. juni-14. august 2018.

Kommunalbestyrelsens drøftelser fortsætter i august, hvor finansieringssiden er kendt, og den 13. august holder kommunalbestyrelsen budgetmøde 2. Her er udgangspunktet et teknisk basisbudget blandt andet baseret på udmeldingen om tilskud og udligning.

Herefter arbejder de politiske partier videre med budgettet for 2019. Partierne får mulighed for at inddrage høringssvarene i arbejdet med deres budgetforslag, og der er mulighed for at få administrationens hjælp til beregning af alternative forslag.

Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetforhandlinger den 30.-31. august med henblik på at få et forlig om budget 2019.

 

De enkelte dele af budgetprocessen, herunder forventninger til udvalgenes arbejde, er beskrevet nærmere i budgetvejledningen, som er bilag til sagen.

 

Tidsplan for budgetarbejdet

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

17. januar

25. januar

Budgetvejledning for 2019 vedtages

Budgetvejledningen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering

ØEPU

KB

14. marts

Størrelsen af sparerammen vedtages

ØEPU

Marts – juni

Udvalgene arbejder med forslag til besparelser, udvidelser og anlæg i samarbejde med administrationen

Alle udvalg

18. april

Behandling af befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØEPU

Udvalgsmøder i maj

Dialogmøder mellem udvalg og centre om mål og forslag til budget 2019

Alle udvalg og centre

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene vedtager egne mål og forslag til budget 2019, som fremsendes til kommunalbestyrelsens budgetarbejde

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019

 

22. juni

Materiale til budgetmøde 1 fremsendes, herunder udvalgenes forslag til budget 2019

ØIP

25. juni

Udvalgenes forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 14. august.

ØIP

27. juni

Budgetmøde 1: præsentation af udvalgenes forslag til budget 2019

KB

9. august

Materialet til budgetmøde 2 sendes til kommunalbestyrelsen. Efterfølgende offentliggøres materialet på brk.dk og sendes til pressen

ØIP

August

Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)

HMU og KB

13. august

Budgetmøde 2: gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætninger

KB

14. august

Frist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 14. august.

Partierne i KB

14. aug. Kl. 12.00

Høringsfrist for udvalgenes forslag til budget 2019

HMU m.fl.

15. august

Høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen, så partierne kan inddrage høringssvarene i arbejdet med egne budgetforslag

ØIP

17. august

Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2019

Eksterne parter

21. august

Tilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes samlet til kommunalbestyrelsen

Indkomne ansøgninger fra eksterne parter sendes samlet til kommunalbestyrelsen

ØIP

27. august kl. 12.00

Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi, It og Personale samt kommunalbestyrelsen 

Partierne i KB

29. august

Samlet overblik over forslag til budgetforhandlingerne i regneark sendes til kommunalbestyrelsen

ØIP

30. - 31. august

Budgetforhandlinger

KB

5. september

Materiale til gruppeformandsmøde (forligskredsen) fremsendes

ØIP

7. september

Gruppeformandsmøde (forligskredsen) holdes den 7. september, hvor der skal ske en præcisering af emnerne i budgetforliget

Borgm. og gruppe-formænd

10. september

Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 21. september kl. 12.00

ØIP

12. september

Behandling af budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

ØEPU

20. september

1. behandling af budgetforslaget

KB

21. september kl. 12.00

Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne

HMU m.fl.

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmester

25. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for ØEPU 

KB

3. og 11. oktober

2. behandling af budgettet

ØEPU, KB

Okt. – dec.

Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget

Alle udvalg

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Budgetvejledning: Budget 2019, Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tiltag på ældreområdet i forlængelse af seneste budgetopfølgning

27.00.00P00-0182

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 besluttede kommunalbestyrelsen den 21. december 2017, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på sit møde den 17. januar 2018 skal forelægges en sag med henblik på konkrete tiltag på ældreområdet.

Udgiftsniveauet i 2017 lå pr. 31. oktober 2017 6,7% over det budgetterede, og en fremskrivning af udgiftsniveauet til 2018 viser et estimeret merforbrug på 2-3%, såfremt udgifterne ikke reduceres fra niveauet i efteråret 2017.

Direktionen har igangsat et intensiveret arbejde med en række tiltag, både med henblik på optimeret udgiftsstyring og for at vurdere omkostningsniveauet på en række centrale områder. Hovedansvaret for at realisere arbejdet er forankret i ledelsen på ældreområdet med tæt støtte fra andre dele af organisationen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at orienteringen om de administrative tiltag tages til efterretning

b) at der forberedes et sparekatalog på 10 mio.kr. indenfor bevilling 31 Ældre med henblik på politisk prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018, såfremt de iværksatte tiltag grundet usikkerhederne ikke i marts 2018 viser sig tilstrækkelige

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Ad a) Taget til efterretning, idet sagen sendes til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Ad b)

For indstillingen stemte 3: Morten Riis, Leif Olsen og Thomas Thors.

Imod indstillingen stemte 3: Søren Schow, Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben.

Grundet stemmelighed er indstillingen faldet.

Morten Riis, Leif Olsen og Thomas Thors løfter beslutningen til kommunalbestyrelsens afgørelse.

 

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsområdet har igennem en årrække været underlagt forandringer i både organisering og opgavevaretagelse. Aktuelt er omstillingen til Den Rehabiliterende Organisation som vedtaget i Budget 2016 i gang. Omstillingerne stiller store krav til markante ændringer i hvordan opgaverne løses og dermed i personalets kompetencer og tilgang.

 

Det har vist sig vanskeligt fuldt ud at styre udgifterne som forudsat i budgetlægningen og dermed indfri de oprindeligt indlagte budgetreduktioner. I 2016 blev der ikke overført et merforbrug på 7,6 mio.kr. til 2017, og med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 forventes årets resultat at blive et ikke-planlagt underskud på 22,0 mio.kr., foruden et planlagt merforbrug vedr. kompetenceudvikling på 2,2 mio.kr., der overføres til 2018 og 2019.

 

Tiltag i 2017 og budget 2018

Allerede tidligt i 2017 blev risikoen for et merforbrug i 2017 på op mod 25,3 mio.kr. konstateret. Med afsæt i et temamøde for kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 besluttede kommunalbestyrelsen den 27. april 2017, at merforbruget i 2017 finansieres ved en tillægsbevilling, og at arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og en række øvrige, ikke-serviceforringende tiltag fortsættes for at nedbringe merforbruget mest muligt. For en uddybning se sagen: link.

 

I august 2017 som oplæg til budgetforhandlingerne for 2018 konstateres det, at tiltagene omkring Rehabiliteringsteamet kun delvist vil få den ønskede, varige effekt, samt at Hjemmeplejens muligheder for at håndtere omlægningerne indenfor de fastsatte timepriser vil være vanskelige. Hertil kommer at de mellemkommunale betalinger forventes at ligge 4 mio.kr. højere i 2018 end budgetteret.

 

Omvendt viser opfølgningen, at de øvrige tiltag iværksat i marts 2017 samlet har givet en større udgiftsreduktion end forudsat. Således er antallet af visiterede ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven 3.600 timer lavere i alt i 2017 end prognosen, svarende til 1,6 mio.kr.

 

På denne baggrund budgetlægges 2018 med en tilførsel på 11,3 mio.kr. i 2018 dog faldende til 7,6 mio.kr. over de følgende tre budgetår frem til 2021 med en forventning om yderligere fald i antallet af visiterede timer.

 

Samtidig blev der i budgettet for 2018-21 også indlagt en besparelse som følge af brug af færre vikarer på 2 mio.kr. i 2018 stigende til 4,5 mio.kr. i 2019 og 5 mio.kr. i 2020 og frem.

 

Merforbruget i 2017

Merforbruget i 2017 forventes pr. 31. oktober 2017 at blive på 22,7 mio.kr. svarende til 6,7% af det budgetterede. Heraf er 0,7 mio.kr. samt det overførte merforbrug fra 2016 på 1,6 mio.kr. planlagt kompetenceudvikling til finansiering i 2018 og 2019.

 

Ovenfor er beskrevet at hovedparten af tiltagene iværksat i foråret 2017 samlet set har virket efter hensigten, mens tiltagene omkring Rehabiliteringsteamet ikke har virket fuldt ud, hvilket der er taget højde for i budgettet for 2018.

 

Derimod er udgifterne skredet på en række andre området. Der er fire hovedårsager til merforbruget i 2017:

1.    Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen:                            4,6 mio.kr.

2.    Manglende overholdelse af budgetrammen i Rehabiliteringsteamet:            1,9 mio.kr.

3.    Øget tildeling af ydelser til borgerne efter Serviceloven og Sundhedsloven   11,6 mio.kr.

4.    Mellemkommunale betalinger:                                                                       4,2 mio.kr.

 

Den detaljerede gennemgang kan læses af bilaget til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2017: link.

 

2018

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 og budgettet for 2018, der jf. ovenfor er øget med netto 9,3 mio.kr. får direktionen i november 2017 udarbejdet et estimat over forbruget i 2018 på baggrund af en fremskrivning af udgiftsniveauet i efteråret 2017. Estimatet viser et forbrug på 8,7 mio.kr. i 2018 over budgettet fordelt på følgende fem områder:

1.    Usikkerhed om realisering af den indlagte besparelse på vikarer:                  1,8 mio.kr.

2.    Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen:                            2,3 mio.kr.

3.    Øget tildeling af ydelser til borgerne efter Serviceloven og Sundhedsloven   2,0 mio.kr.

4.    Mellemkommunale betalinger:                                                                       1,2 mio.kr.

5.    Øvrige forhold (ledelse/adm., plejevederlag, færdigbehandlede m.m.)         1,4 mio.kr.

 

Hertil kommer opmærksomhed på aktuelt to særligt dyre enkeltsager på Nørremøllecenteret samt en versende tvist om en mellemkommunal betaling, der kan medføre øgede udgifter for 2-4 mio.kr., såfremt den ikke falder ud til BRKs fordel.

 

I lighed med 2017 er det således fortsat i 2018 særligt tre forhold som påkalder sig opmærksomhed til trods for at budgettet er tilført midler:

A.    Overholdelse af rammen for antallet af visiterede timer

B.    Levering af de visiterede timer til den fastsatte pris

C.    Mellemkommunale betalinger

 

Presset på disse områder vil sandsynligvis også være til stede i de kommende år henset til de yderligere allerede indlagte budgetreduktioner i 2019 og frem.

 

Nedenfor gennemgås de initiativer ledelsen for Center for Ældre har ansvar for at gennemføre for at lette presset på budgetrammen. Initiativerne fokuserer på de to første af ovennævnte forhold (A. og B.), idet C. umiddelbart er vanskelig direkte at påvirke. BRK har ikke indflydelse på, om folk vælger at flytte, og det vil være den kommune de flytter til, der har handlekompetencen i forhold til at fastsætte ydelsesniveauet. Selvom disse borgere alternativt ville have modtaget deres indsats på Bornholm, vil det alt andet lige være dyrere at betale en forholdsmæssig andel af totalomkostningerne i en anden kommunens tilbud end lokalt på Bornholm.

 

Tiltag – en handlingsplan

Som følge af den generelle udvikling på ældre- og sundhedsområdet er der mange tiltag i gang allerede, særligt som udløber af Den Rehabiliterende Organisation, som skal fortsættes: Kompetenceudvikling, arbejdsprocesser, arbejdsmiljø og en række styrings- og planlægningsmæssige tiltag.

 

Det eksterne konsulenthus, som har bistået med implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation, har påtaget sig at lave en ekstra gennemgang af status på arbejdet med henblik på justeringer og anbefalinger på de områder, hvor der endnu udestår manglende realisering af gevinster som følge af omlægningen. Dette arbejde foregår i januar 2018.

 

Der foretages desuden en særlig opfølgning på de tværgående rehabiliteringsmøder (DTR), for at sikre at kvaliteten og effekten af indsatsen står mål med de ressourcer, de kræver. Dette også for på at vurdere, om der er borgere, der skal undtages fra det rehabiliterende arbejde dvs. ikke skal have en rehabiliteringsplan, og hvad konsekvenserne heraf vil være.

 

Alle tiltag i handlingsplanen følges op og justeres ugentligt. Efter tre måneder dvs. i april 2018 foretages en fornyet samlet vurdering med henblik på en sag til politisk behandling i maj 2018. Det er ikke umiddelbart muligt at estimere den økonomiske effekt af de forskellige tiltag; ej heller i alle tilfælde i opfølgningen at adskille den ene effekt fra den anden. Det kan således ikke med sikkerhed siges, om de iværksatte tiltag er tilstrækkelige for at sikre budgetoverholdelse i 2018 og i de kommende år. Tiltagene er dog valgt ud fra en samlet vurdering af, at de vil adressere områderne, hvor udfordringerne og udgiftspresset er størst. På baggrund af den samlede opfølgning i april 2018 må yderligere tiltag drøftes i maj 2018, såfremt det her iværksatte viser sig utilstrækkeligt.

 

Det er direktionens forventning, at de iværksatte initiativer vil være tilstrækkelige for at skabe balance, men på baggrund af den beskrevne usikkerhed både på de områder der kan vise sig fordyrende og i forhold til effekten af de ledelsesmæssigt iværksatte tiltag, anbefales det for at udvise rettidig omhu, at der allerede nu forberedes en Plan B: et alternativt sparekatalog. Dette også henset til den yderligere politisk forudsatte budgetreduktion på området i de kommende år. Dette sparekatalog kan helt eller delvist tages i brug i maj 2018 efter politisk prioritering, høring og beslutning. Sparekataloget vurderes at skulle rumme alternative handlemuligheder ud over det allerede iværksatte på 10 mio.kr. Sparekataloget foreslås administrativt udarbejdet i dialog med MED-udvalget i Center for Ældre frem til medio marts, hvor efter Social- og Sundhedsudvalget drøfter kataloget og udsender det i høring i Ældre- og Handicaprådene i april. Det betyder, at kataloget efter politisk prioritering og beslutning i kommunalbestyrelsen i maj 2018 vil kunne tages i anvendelse med delvis effekt allerede i 2018.

 

Ad A. Overholdelse af rammen for antallet af visiterede timer

Den overordnede effekt af nedenstående fem tiltag vil være en reduktion i tildelingen af ydelserne til borgerne jf. kvalitetsstandarderne som følge af et reduceret behov.

·         Opfølgning af de visiterede timer.

Det er visitationen (Myndighed), der tildeler indsatserne i løbende dialog med Hjemmeplejen. Tidligere gennemgik visitationen regelmæssigt alle borgere i fast opfølgning (controlling). Denne praksis genindføres 5-6 gange om året for at sikre korrekt tildeling af ydelser jf. kvalitetsstandarderne. Hertil følges løbende op på at sikre optimal henvisning til Rehabiliteringsteamet. Indsatsen medfører en omprioritering af visitationens arbejde.

Start: januar 2018

·         Antallet af borgere, der modtager under 2 timers ydelser om ugen er forholdsvis højt.

Under 2 timers hjælp om ugen afspejler ikke i alle tilfælde et kritisk behov for hjælp. En arbejdsgruppe præsenterer i februar 2018 en række anbefalinger til, om der kan foretages en yderligere, særlig indsats for at gøre disse borgere selvhjulpne. Hovedfokus er i første omgang borgere, der udelukkende modtager rengøring.

Start: igangværende (februar 2018)

·         Evaluering af Rehabiliteringsteamets omkostningseffektivitet.

De hidtidige analyser af Rehabiliteringsteamets indsats viser, at borgerne der har gennemgået et forløb får reduceret deres behov for hjælp markant mere end oprindelig forudsat umiddelbart efter endt forløb.

Udfordringen består i, at timeprisen for at levere indsatsen i Rehabiliteringsteamet modsat har vist sig højere end forudsat, hvorved antallet af borgere der kan modtage et forløb for den afsatte budgetramme er lavere end forudsat. En anden udfordring er, at borgerne i gennemsnit falder hurtigere i funktionsniveau igen end forudsat, hvilket stiller spørgsmålstegn ved, om den intensive indsats i Rehabiliteringsteamet samlet set for kommunen er tilstrækkelig omkostningseffektiv (se næste ’dot’).

Der udarbejdes i januar 2018 et samlet analysedesign med henblik på gennemførelse af evalueringen fra februar 2018 og udarbejdelse af anbefalinger til at øge omkostnings-effektiviteten.

Start: januar 2018

·         Hjemmeplejen skal fastholde borgernes øgede funktionsniveau længere.

En central del af den rehabiliterende indsats forudsætter, at Hjemmeplejen ved hjælp af rehabiliteringsplaner, tværfaglige rehabiliteringsmøder (DTR) og øget kompetenceniveau i arbejdet kan fastholde og yderligere øge borgernes funktionsniveau; både efter endt rehabiliteringsforløb i Rehabiliteringsteamet jf. forrige ’dot’ og for øvrige borgere dvs. borgere der ikke har fået et intensivt forløb men får hjælp efter en rehabiliteringsplan direkte i Hjemmeplejen.

Som en del af evalueringen af rehabiliteringsplaner og DRT i Hjemmeplejen i januar 2018 vurderes det enkelte Hjemmepleje-teams evner til at arbejde rehabiliterende og derved medvirke til at reducere behovet for ydelser. Arbejdet med at øge medarbejdernes mestring af den nye arbejdsform intensiveres, specifikt målrettet det enkelte team.

Start: december 2017

·         95%-målet for leverede timer skal sikres.

Der er historisk erfaring for, at der kun er behov for at levere 95% af de visiterede ydelser. Det skyldes, at der på daglig basis er et antal borgere, der af forskellige grunde alligevel ikke skal have leveret den visiterede indsats pga. besøg hos familie, indlæggelse på hospital, ved dødsfald etc. Hjemmeplejen afregnes for leverede ydelser og ikke visiterede, da det forudsættes, at ydelser der ikke skal leveres alligevel kan omprioriteres til andre borgere. For at sikre fleksibiliteten i det daglige arbejde har Hjemmeplejen mulighed for selv at iværksætte ydelser i et vist omfang uden først at have kontaktet visitationen. Denne mulighed har gennem en årrække medført at nogle Hjemmeplejeteams ligger højere i antallet af leverede ydelser end de 95%. Det øger budgettet til det enkelte Hjemmeplejeteam, men har den konsekvens, at der afregnes for flere ydelser, end der er budgetramme til i visitationen.

Årsagerne til hvorfor der er så markante forskelle på både omfanget af visiterede ydelser, og hvor mange procent af de visiterede ydelser, der leveres i de enkelte team på tværs af øen skal afdækkes nærmere for at sikre at den fleksible, tillidsbaserede ordning anvendes som forudsat og ikke bliver et udtryk for et højere serviceniveau end forudsat. Visitationens intensiverede, løbende gennemgang af alle borgere skal medvirke til at sikre et ensartet serviceniveau og levering heraf på hele Bornholm.

Start: januar 2018

 

De to sidstnævnte tiltag er en del af det samlede fokus på opgavevaretagelsen i Hjemmeplejen jf. næste gruppe af tiltag (B.).

 

Ad B. Levering af de visiterede timer til den fastsatte pris

Én ting er udviklingen i antallet af de visiterede og leverede timer jf. A. Noget andet er om indsatsen rent faktisk leveres med den fornødne omkostningseffektivitet som rammebudgettet og timepriserne for afregning forudsætter. Centrale elementer heri er lønudgifter og tiden medarbejderne er ude hos borgerne kontra andre opgaver.

 

Her har de syv team i Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet været udfordret gennem de seneste par år. Rehabiliteringsteamet er i udgangspunktet det eneste team, der ikke er aktivitetsstyret, men har et rammebudget. Dog afspejler rammebudgettet en forventning om et vist aktivitetsniveau, som er adresseret under A. I 2018 forventes Rehabiliteringsteamet at overholde sit rammebudget samtidig med at aktivitetsniveauet gennemsnitligt ligger på så højt et niveau som overhovedet muligt, jf. den beskrevne analyse ovenfor.

 

De syv Hjemmepleje-team er alle aktivitetsstyrede og afregnes for antallet af leverede timer, hvor timeprisen indeholder økonomisk kompensation for de afledte omkostninger ved at levere indsatsen. Nedenstående tiltag sker med henblik på at sikre at Hjemmeplejen ikke leverer ydelserne dyrere end forudsat i timepriserne uden at der gås på kompromis med arbejdsmiljøet og den fagligt professionelle opgavevaretagelse. Det er en budgetmæssig forudsætning, at 65% af medarbejdernes fremmødetid er direkte borgerrettet, hvilket har været vanskeligt at opnå siden 2015, da der også er rigtig mange andre arbejdsopgaver i Hjemmeplejen, der påkalder sig opmærksomhed. Det kræver derfor en klar og aktiv prioritering af øvrige opgaver, at opnå det forventede niveau i direkte borgerrettet tid.

 

Udfordringerne for de syv team er meget forskellige hvad angår budgetoverholdelse, sygefravær, rekruttering, trivsel, fysiske rammer, vejtid mv. Indsatsen i Hjemmeplejen skal derfor differentieres på særlige tiltag i det enkelte team, dog med samarbejde og erfaringsudveksling hvor det er hensigtsmæssigt. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Ældrechef, respektive afdelingsleder, teamleder, økonomi- og personalemedarbejdere og teamets faste medarbejdere. I dagligdagen er arbejdet centret omkring teamets TRIO bestående af arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og teamleder, fordi en god Hjemmepleje skal skabes af medarbejderne tæt på borgerne.

 

Indsatsen i det enkelte team skal sikre en konstruktiv balance mellem tre forhold:

              i.        Budgetoverholdelse gennem en tæt kapacitetsstyring i forhold til udviklingen i aktivitet og en fokuseret, omkostningsbevidst planlægning af ressourcerne i dagligdagen.

             ii.        Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt sygefravær og en fast stab af engagerede medarbejdere i et godt samspil med en dedikeret leder

            iii.        En professionel, kompetent og tværfaglig opgavevaretagelse i respekt for kommunens politisk fastsatte serviceniveau og i overensstemmelse med de faglige standarder og vedtagne arbejdsgange i Den Rehabiliterende Organisation

 

I december 2017 er alle team gennemgået i forhold til relevante nøgletal for at skabe et opdateret, faktuelt grundlag for en intensiveret indsats i det enkelte team.

 

For at supplere arbejdet i det enkelte team med en dybere indsigt i hvordan medarbejderne oplever arbejdet i det daglige, igangsatte Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017 en evaluering af Hjemmeplejen med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse (link). MED-organisationen er i december 2017 involveret i udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen for at sikre et optimalt grundlag for besvarelserne og den efterfølgende bearbejdning. Spørgeskemaerne besvares i januar og behandles i februar 2018.

 

I januar 2018 udarbejder ledelsen i Hjemmeplejen en konkret handlingsplan for hvert enkelt af de syv team med henblik på at håndtere de specifikke udfordringer, der gør sig gældende på de tre parametre. Ikke alle team har udfordringer på alle parametre, men det skal sikres at en specifik indsats ikke forringer forholdene på de øvrige. I det omfang der er brug for at hjælpe det enkelte team med at oparbejde den konstruktive balance og kapacitet i en målrettet og resultatgivende hurtig indsats gøres dette. Der kan være tale om hjælp til planlægning, økonomi- og ressourcestyring, prioritering, rekruttering, ledelse, personale, kompetenceniveau, trivsel, mestring af arbejdsopgaver og arbejdsgange fx omkring rehabilitering.

 

Planen skal præcisere, hvad der skal til, hvornår, hvordan, med hvilken støtte, forventede resultater og hvornår. Planen formidles til alle teamets medarbejdere for at sikre et så bredt kendskab og opbakning til planen som muligt. Det er afgørende at alle forudsætninger for realisering af planen håndteres proaktivt.

 

Ud over en mere robust og stabil driftsorganisation forventes arbejdet her også at give mulighed for at vurdere, om der er behov for mere grundlæggende justeringer i Hjemmeplejens samlede organisering, ledelse m.v.

 

Vikarer

Den budgetmæssige forudsætning om at reducere udgifterne i vikarforbrug med 2 mio.kr. i 2018 stigende til 4,5 mio.kr. i 2019 og 5 mio.kr. i de følgende år medfører en grundlæggende reduktion i udgifterne ved at levere indsatsen i Hjemmeplejen. Altså timeprisen. I forvejen er en af de centrale årsager til merforbruget i Hjemmeplejen anvendelse af vikarer, og en reduceret brug af vikarer vil i første omgang blot medvirke til at det hidtidige budget overholdes. Det er med dette afsæt, at der er skitseret en vis skepsis og usikkerhed ved, hvorvidt den budgetmæssige forudsætning er realistisk (jf. kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2017: link).

 

Plejecentrene

Ud over de forskellige initiativer under de to centrale udgiftsforhold A. og B. iværksættes også en analyse af omkostningsniveauet på plejecentrene med henblik på at vurdere mulighederne for her at kunne bidrage til de øgede udgifter andre steder, herunder de mellemkommunale betalinger, plejevederlag m.v. Dette arbejde indledes med en detaljeret budgetgennemgang i januar 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Målet med indsatsen er at sikre budgetoverholdelse i Center for Ældre i 2018 og de følgende år. Der er, som beskrevet, imidlertid betydelig usikkerhed i udgiftsniveauet for flere dele af bevillingen, ligesom der er usikkerhed i den økonomiske effekt af de iværksatte tiltag.

 

Såfremt det i april 2018 ikke konstateres muligt at reducere udgifterne til det budgetlagte niveau i 2018, og de administrative muligheder i øvrigt indenfor det politisk fastsatte serviceniveau viser sig udtømt, vil budgetoverholdelse forudsætte en politisk prioritering af ressourcerne, herunder serviceniveauet. I denne vurdering skal indgå budgetoverholdelse i følgende år, hvor budgettet politisk forudsættes yderligere reduceret. Det er for rettidigt at forberede handlemulighederne i det tilfælde, at det anbefales at udarbejde et supplerende, alternativt sparekatalog på 10 mio.kr. frem til marts 2018 med mulighed for politisk drøftelse, prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018.

 

Den intensive indsats med at realisere handlingsplanen forudsættes i udgangspunktet at kunne gennemføres ved midlertidig, administrativ omprioritering af andre opgaver indenfor den økonomiske ramme. Såfremt omprioriteringen går på kompromis med tidligere politisk besluttede opgaver vil dette forinden blive forelagt til politisk beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm

15.00.00G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Resumé

Regionskommunen har mulighed for at anvende udfordringsretten og derved dispensere fra gældende regler. En mulig dispensation ift. gældende regler om udbudsretten af videregående uddannelser, vil muliggør flere videregående uddannelser på Bornholm. Der stilles forslag om et tre årigt forsøg om oprettelse af et studiecenter, hvor studerende på fjernstudier understøttes af Regionskommunen, således at gennemførelsesprocenten stiger og fjernstudierne gøres attraktive. Formålet er at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte anvendelse af udfordringsretten ift. forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at kommunalbestyrelsen godkender anvendelse af udfordringsretten i forhold til forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 29. september 2017 i brev til borgmesteren opfordret kommuner og regioner til at benytte den udvidede udfordringsret, der giver mulighed for forsøgsmæssigt at dispensere fra statslige regler. Forsøg med dispensation fra gældende regler forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning, forud for fremsendelse af ansøgningen til pågældende ressortministerie.

 

Allerede i dag forekommer der områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm – en problemstilling der dog særligt gør sig gældende på de områder hvor der ikke findes dækkende uddannelser lokalt. Derfor er der på Bornholm et stort ønske om at udvide antallet af uddannelser lokalt, men et lavt befolkningsgrundlag udgør en udfordring for et større udbud af uddannelser lokalt.

Fjernstudier kan være en umiddelbar løsning. Men netop fjernstudier, er sjældent de unges første valg, hvilket bl.a. hænger sammen med at man som studerende ikke får den sociale dimension og samtidigt kræver det væsentligt mere af den enkelte studerendes arbejdsmoral, når de ikke er en del af et fysisk fagligt og socialt netværk på studiet. Samtidigt kan Bornholms Regionskommune ikke med gældende regler understøtte studerende der tager et fjernstudie, hvis dette udbud ligger uden for Hovedstadsregionen. Udbuddet af fjernstudier i hovedstadsregionen er yderst begrænset, mens der i andre regioner findes et større udbud af fjernstudier.

På forsøgsbasis ønskes muligheden for at oprette et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret skal være for alle studerende uanset, hvor (fjernstudie) uddannelsesudbuddet er forankret i Danmark.

Formålet er, at flere bornholmere vil opfatte et fjernstudie som et reelt alternativt, til det at fraflytte øen i forbindelse med et studie og at der, dermed bliver et større ”udbud” af uddannelser på Bornholm.

Det er ambitionen, at der i 2019 er startet 2 nye (fjernstudie-) uddannelser op på Bornholm, med minimum 8 studerende. I 2020 er der i alt 4 (fjernstudie-) uddannelser på Bornholm, med minimum 16 studerende. I 2021 er der i alt 6 (fjernstudie-) uddannelser med minimum 24 studerende. På langt sigt ønskes det, at samtlige danske udbudte fjernstudie kan følges fra Studiecentret og at fjernstudierne opfattes som et reelt alternativt til det at flytte fra øen og tage en uddannelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes en udgift til forsøget, som i 2018 afholdes af midler til videregående uddannelser (Bornholms Akademi). Derudover skal der søges midler via Kommunalbestyrelsen evt. ifm. budget 2019 til driften i forsøgets 3 årige periode, der samlet beløber sig til omkring 400.000 kr.

 

Periode:

År 0

År 1

År 2

År 3

Projektperiode:

2018

2019

2020

2021

Aktivitet:

Udvikling og etablering

Drift og forsat udvikling

Drift og forsat udvikling

Drift og evaluering

Finansiering

Videregående uddannelsesmidler (Bornholms Akademi)

Der søges midler ifm. budget 2019

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2020)

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2021)

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Forbedret erhvervsservice 2018 – orientering om tiltag, herunder brugerråd og brugertilfredshed

24.00.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af konstitueringsparternes ønske om forøget fokus på erhvervsområdet i regionskommunen, iværksættes en række tiltag. Herunder blandt andet fysisk sammenlægning, organisationsændringer, etablering af brugerråd samt udarbejdelse af brugertilfredshedsundersøgelser.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) orienteringen tages til efterretning

b) der nedsættes et brugerråd for erhvervsbyggesager og miljøgodkendelser

c) der udarbejdes en erhvervsrettet brugertilfredshedsundersøgelse tre gange om året

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales, idet Horesta inviteres til at deltage i brugerrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af konstitueringsaftalen er erhvervsområdet flyttet til et nyt udvalg, hvilket betyder, at alle erhvervsrelaterede spørgsmål behandles samme sted.

Erhvervsområdet vil hen over foråret 2018 gennemgå en forandring, der har til formål at tilrettelægge nye processer for byggesager, herunder miljøgodkendelser.

Formålet er at sikre erhvervslivet adgang til en smidig og hurtig sagsbehandling således, at mulighederne for udvidelser og nybyggeri kan gennemføres så hurtigt som muligt.

For at sikre dette iværksættes en række tiltag af forskellig karakter, herunder fx

-      Fysisk samling af de erhvervsrelaterede dele af BRK senest 1. maj 2018 (således at Business Center Bornholm, erhvervsservice, byg og plan, fra den dato sidder samme sted)

-      Organisatorisk understøttelse af øget erhvervsfokus, i det de erhvervsrelaterede enheder samles i ét center, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

-      Etablering af brugerråd

-      Udarbejdelse af systematiske brugertilfredshedsundersøgelser på erhvervsrelaterede byggesager

For at sikre en klar kobling til erhvervslivet, vil regionskommunen tage initiativ til at nedsætte et brugerråd, som skal knytte kontakt mellem kommunens erhvervsservice og brugere heraf med henblik på at bidrage med input til bedst mulig betjening; til at identificere problematiske områder; til at tage hånd om udfordringer samt til at sikre løbende kontakt mellem parterne.

Der er indkaldt en række repræsentanter for erhvervslivet til et opstartsmøde d. 17. januar 2018, med henblik på at få input til brugerrådet.

Udgangspunktet er, at brugerrådet forventes at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i forhold til ændringer, der kan skabe bedre rammer for erhvervslivet, hvilket som udgangspunkt handler om, at rådet arbejder med spørgsmål af erhvervsrelateret karakter, herunder fx miljøgodkendelser, udlægning af erhvervsarealer samt byggesagsbehandling generelt. Brugerrådet vil ligeledes kunne følge med i målopfyldelsen, både i forhold til brugertilfredsheden og servicemålene.

Brugerrådet mødes 3 gange om året, således at møderne koordineres med regionskommunens budgetproces. På et af møderne drøfter brugerrådet en generel status for erhvervsservice med Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget.

Brugerrådet sammensættes som udgangspunkt af repræsentanter fra

-          Dansk Byggeri

-          Dansk Industri

-          Dansk Erhverv

-          BusinessCenterBornholm

-          Destination Bornholm

-          Bornholms Landbrug

Derudover deltager repræsentanter fra

-          Bornholms Regionskommunes Byg

-          Bornholms Regionskommune Plan

-          Bornholms Regionskommune Erhverv

Øvrige deltagere kan indkaldes efter behov.

Til at understøtte det generelle arbejde med de erhvervsrelaterede byggesager og miljøgodkendelser etableres en fortløbende brugertilfredshedsundersøgelse, der har til formål at give information om hvilke dele af sagsbehandlingen, der kører godt, og hvilke dele der kan forbedres. Resultaterne af undersøgelsen behandles af Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget tre gange om året. Brugerrådet drøfter ligeledes resultaterne i forbindelse med den politiske behandling.

Brugertilfredshedsundersøgelsen tilrettelægges samtidig med processen for erhvervsbyggesager, således at der kommer en klar sammenhæng mellem undersøgelsens opbygning og den egentlige proces.

Brugertilfredshedsundersøgelsen erstatter hidtil iværksatte undersøgelser på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Sag vedrørende økonomiske konsekvenser af sammenflytning af erhvervsrelaterede aktiviteter på én adresse, forelægges særskilt til politisk beslutning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af ny projektorganisering til revidering af kommuneplan 2018

01.02.05P16-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommuneplanen skal revideres. Økonomi- og Planudvalget godkendte den 20. juni 2017 en proces- og tidsplan for revidering af kommuneplanen.

Som følge af den nye politiske konstituering og en ny organisering af administrationen sker der en ændring af projektorganisationen og tidsplanen for kommuneplanarbejdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at ændret proces- og tidsplan for kommuneplan 2018 godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunerne skal have vedtaget en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal udmønte kommunalbestyrelsens politiske visioner, som er beskrevet i Bornholms Udviklingsstrategi(BUS).

 

Når kommunalbestyrelsen reviderer kommuneplanen, skal der være offentlig debat. Forslaget til kommuneplanen skal fremlægges i høring i minimum 8 uger. I høringsperioden har alle ret til at fremsende høringssvar m.v. til planforslaget. Kommunalbestyrelsen får hermed mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige.

 

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, en revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan. Dette skal fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen. Planstrategien er en del af Bornholms Udviklingsstrategi, som Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2016. Bornholms udviklingsstrategi er digital kan læses her.

 

Det blev vedtaget, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed denne gang. Der er forskel på, hvor meget der skal ændres i kommuneplanens enkelte afsnit, men der skal generelt ske en opstramning af kommuneplanens retningslinjer, og enkelte temaer/områder bør struktureres på en anden måde.

 

Som følge af den nye politiske konstituering og en ny organisering af administrationen sker der en ændring af projektorganisationen og tidsplanen for kommuneplanarbejdet.

 

Ny projektorganisation:

I den tidligere organisation lå ansvaret for kommuneplanens arbejde i Center for Teknik og Miljø med reference til Økonomi og Planudvalget (ØPU).

 

Efter den nye organisering ligger kommuneplanens arbejde i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat stadigvæk med reference til Økonomi, Erhverv og planudvalget (ØEPU)

 

Den nye projektorganisation ser derfor således ud:

 

 

EBS=Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

NMF=Center for Natur, Miljø og Fritid

 

 

 

 

 

Ny tidsplan:

 

17. januar 2018

Godkendelse af ændret proces og tidsplan i ØEPU

27-28 Februar 2018

Visionsseminar

April 2018

Temamøde i KB - forslag til emner:

  • Bymønster og Byudvikling
  • Landskabsforvaltning
  • mm.

 

Juni 2018

Forslag til Kommuneplan 2018 vedtages i KB

August - september 2018

Forslag sendes i offentlig høring i mindst 8 uger

Afholdelse af offentlige møder

November 2018

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2018

 

 

Proces- og tidsplanen er rettet til med de ovennævnte ændringer. Er vedlagt som bilag.

 

 

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Proces og tidsplan rev 09 01 2018 (PDF)

2.
Dagsordenpunkt fra den 20 juni 2017 - Ændring af Proces- og tidsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Omprioritering af ressourcer fra internationalt samarbejde til styrket veteranindsats

27.12.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

10

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

For at styrke indsatsen blandt veteraner / tidligere udsendte på Bornholm, afsættes der i 2018 200 timer til en funktion som kommunal veterankoordinator. Det sker bl.a. på grundlag af et ønske fra Bornholms Veteran Forum (BVF). Indsatsen gennemføres i tæt samspil med de kommunale sagsbehandlere og BVF. De yderligere administrative ressourcer tilvejebringes ved at Bornholms Regionskommune udtræder af Fire Hjørner samarbejdets styrekomité og hermed politiske samarbejde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At Bornholms Regionskommune udtræder af Fire Hjørner samarbejdet

·         at der i Sekretariatet fra 2018 prioriteres 200 timer til at styrke veteranindsatsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 den fælles veteranpolitik for Bornholm, hvis overordnede mål er at supplere den nationale veteranpolitik gennem aktiviteter på Bornholm.

Sammen med nu 11 andre organisationer indgår Bornholms Regionskommune i Bornholms Veteran Forum (BVF), der blev etableret 16. marts 2016, og sekretariatsbetjenes af Bornholms Regionskommune.

BVF har til formål at koordinere og understøtte de forskellige aktørers planer og aktiviteter, skabe grundlag for samarbejde, partnerskaber og sikre en koordination af de aktiviteter, der henvender sig til både veteraner og deres pårørende.

Af landets ca. 33.000 veteraner og tidligere udsendte er 469 registreret som bosiddende på

Bornholm (juni 2017).

 

På BVF’s årlige repræsentantskabsmøde i marts 2017 fremkom et forslag om at Bornholm i lighed med andre kommuner opretter en stilling som veterankoordinator. På mødet tilbød det nationale Veterancenter i Ringsted sin støtte til oprettelse af en sådan funktion.

BVF’s ledelse har efterfølgende drøftet funktionen med kommunens sagsbehandlernetværk, og hentet erfaringer fra veterankoordinatoren i Sønderborg kommune, der har et tilsvarende antal veteraner som på Bornholm.

Et udkast til funktionsbeskrivelse har været sendt i høring hos repræsentanter for sagsbehandlerne i Center Børn & Familie, Center Psykiatri & Handicap,og Jobcentret.

Udkastet til funktionsbeskrivelse har været udsendt til samtlige medlemsorganisationer under BVF, og i tilknytning hertil er der afholdt et medlemsmøde 11. december 2017. På mødet var der fuld tilslutning til udkastet.

 

Formålet med at styrke indsatsen er at arbejde henimod én indgang til Bornholms Regions­kom­mune for veteraner, pårørende og organisationer, der arbejder med tidligere udsendte.

 

En veterankoordinator erstatter ikke den eksisterende sagsbehandling eller tilbud i kommunen, men supplerer denne med følgende hovedopgaver:

·         Styrket koordination mellem bisiddere/mentorer og kommunens sagsbehandlere

·         Rådgivning om støttemuligheder og teknisk bistand ved udarbejdelse af ansøgninger

·         Formidling af telefonlinjer/hotlines, og kontakt til organisationerne bag disse

·         Deltagelse af den årlige Flagdag for tidligere udsendte, den 5. september

·         Sekretariatsbetjening af Bornholms Veteran Forum (BVF)

·         Kontakt til Veterancentret og netværket af kommunale veterankoordinatorer

 

Varetagelsen af funktionen placeres i Sekretariatet, der allerede sekretariatsbetjener BVF.

Økonomiske konsekvenser

Timerne til den styrkede indsats hentes gennem en omprioritering af det internationale samarbejde. Det foreslås således at Bornholms Regionskommune udtræder af den politiske ramme for Fire Hjørner samarbejdet, således at kommunalbestyrelsen ikke længere udpeger to repræsentanter til dette samarbejdes styrekomite.

Fire Hjørner samarbejdet blev etableret i 1995 og består udover Bornholm af Sydøstre Skåne, Rügen og Swinoujscie. Siden 2012 har samarbejdet udelukkende omfattet ungdomssamarbej­de med Campus Bornholm som central bornholmsk aktør, og med projekter hovedsageligt finansieret med EU-midler.

Omprioriteringen vil betyde, at Bornholms Regionskommune udtræder af den officielle del af samarbejdet, herunder udpegningen af to politikere til Fire Hjørner samarbejdets styrekomité.

Derimod vil det fortsat være muligt i samarbejde at gennemføre projekter, såfremt der er efterspørgsel og grundlag for det. Arbejdstiden hertil vil i så fald blive prioriteret indenfor Europe Direct Bornholm, regionskommunens EU-oplysningskontor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Funktionsbeskrivelse, kommunal veterankoordinator (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:
Udsat til næste møde. Mødet i februar 2018 besluttes at starte kl. 17.00.

Sagsfremstilling                                                          

Mødedagene for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremgår af bilaget. Udvalget fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 12  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

12

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

13

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Konsekvenserne af færgeoperatørskiftet blev drøftet.

Tilbagebetalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond blev drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendomme