Referat
Natur- og Miljøudvalget
09-01-2018 kl. 15:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Natur- og Miljøudvalgets sammensætning
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget
  åbent 6 Orientering om centre og budget
  åbent 7 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen
  åbent 8 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.
  åbent 9 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler
  åbent 10 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 11 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge
  åbent 12 Grønt Dialogforum
  åbent 13 Det lokale naturråd for Bornholm
  åbent 14 Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm
  åbent 15 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 11 udsættes.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Natur- og Miljøudvalgets sammensætning

00.22.04A30-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget består af 5 medlemmer i henhold til § 15 i styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen er pligtige til at modtage valg til udvalget. Valget gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Valggruppe AFØÅ:

Valgt blev:

Leif Olsen

Ole Rødvig

Niclas Fick

 

Valggruppe OVW:

Valgt blev:

Torben Rønne-Larsen

Andreas Ipsen

 

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Leif Olsen.
Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Andreas Ipsen.
Næstformanden vælges endeligt på mødet i marts.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At forslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 6. marts 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at forretningsordenen kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for NMU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Orientering om centre og budget

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget modtager en orientering om Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift, herunder budgettet for det kommende år.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Centercheferne for henholdsvis Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid vil orientere om de forskellige opgaver, der varetages i centrene samt om budgetterne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen  

29.09.04P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforlig 2018 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 18 mio. kr. til etablering af 2 madskoler i henhold til forslag udarbejdet af Center for Skole, Kultur og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. Etablering af madskole omhandler ombygninger af Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

 

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur - og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Ole Rødvig.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at oprette madskoler på to bornholmske folkeskoler, og har den 30. november 2017 besluttet at etablering af madskole på Paradisbakkeskolen skal påbegyndes i 2018 hvorefter madskole på Hans Rømerskolen påbegyndes i 2019.

 

I budgetforliget er der samlet afsat 18 millioner kr. til anlæg af én madskole om året i henholdsvis 2018 og 2019, og ligeledes driftsmidler til etablering og efterfølgende løbende drift.

 

Ejendomsservice påbegynder konkurrenceudsættelse på rådgiveropgaven i løbet af januar 2018 ved hjælp af annonceret nationalt udbud med forventet projekteringsopstart medio marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.  

82.20.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Børne- og Skoleudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 17. juni 2014 skal der etableres en bygherreorganisation for ombygning af Rønneskolen jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Torben Rønne-Larsen.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 millioner kr. til ombygning af Rønneskolen inkl. inventar. Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 er den økonomiske ramme udvidet til 24 mio.kr. samlet set for 2016 og 2017.

 

Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.

 

Byggeriet på Aavangsskolen er i sin afsluttende afleveringsfase, og der forventes afholdt et afsluttende byggeudvalgsmøde i januar 2018, hvorunder byggeregnskab skal godkendes. Herefter igangsættes anlægsarbejderne på Søndermarksskolen i januar 2018 med forventet afslutning 1. juni 2018. 

På den baggrund skal der nu nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum består af:

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         To repræsentanter fra Skolebestyrelsen ved Søndermarkskolen

·         En repræsentant fra Handicaprådet (udpeges af handicaprådet)

·         Centerchef fra Skole

·         Centerchef fra Ejendomme

·         4 repræsentanter fra arbejdsgrupperne

·         Leder af Søndermarksskolen

·         Projektleder fra Ejendomsservice

·         Rådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning om at skabe plads til alle elever på to tidssvarende skoler i tidssvarende læringsmiljøer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Det nuværende udvalg består af Torben Rønne-Larsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler  

02.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for etablering af pædagogiske læringsmiljøer (skolestrukturens fase III).

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Niclas Fick.

Sagsfremstilling

Skolestrukturens fase III – skolerne uden for Rønne

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat midler til etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler uden for Rønne: Svartingedal Skole, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

 

Center for Skole, Kultur og Fritid fremlagde i juni 2017 følgende 3 modeller for ombygninger på de fire skoler:

 

Model 1 er overslag over de anlægsudgifter der til fulde realiserer skolernes udarbejdede forslag - pålydende knapt 21,5 mio. kr.

 

Model 2 er overslag over anlægsudgifter ved et reduceret forslag der rammer de afsatte 15 mio. kr., og

 

Model 3 indeholder model 1 med fuld ventilation på alle skolerne – pålydende 38,7 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017, at der skulle arbejdes videre med Model 3, hvorfor Center for Ejendomme og Drift ved Ejendomsservice igennem et SKI-udbud af rådgiveropgaven har indgået aftale med arkitektfirmaet Nova5 om udarbejdelse af inddragelsesfase, byggeprogram og endelig udbud af anlægsprojektet og tilsynet med selve anlægsopgaven.  

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum bestå af, men er ikke begrænset til:

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Center for Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Afdelingsleder fra Ejendomsservice

·         Afdelingsleder fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Rådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende byggeudvalg består af Steen Frandsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle   

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017 skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalget peger på Kirsten Wendell.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Andreas Ipsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Natur - og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Ældre

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         En plejecenterleder fra Center for Ældre

·         Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         Bygherrerådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindstrøm Larsen

 

Projektstatus er, at der er afholdt prækvalificeringsrunde af 6 indbudte bygherrerådgivere, hvoraf 3 blev udvalgt til at afgive tilbud på bygherrerådgiveropgaven.

Heraf modtog det stående byggeudvalg 2 præsentationer og 2 tilbud på opgaveløsningen.

Gpp arkitekter er på det grundlag udpeget som bygherrerådgiver ved præsentation af opgaveløsning og det økonomisk mest fordelagtige tilbud den 30. november 2017.  

 

Der pågår kontraktindgåelse med gpp arkitekter, som forventes afsluttet primo januar 2018, hvorefter der vil blive fremlagt en godkendelsessag til politisk behandling der omhandler godkendelse af bygherrerådgiver, byggeudvalgets indstilling til inddragelsesfase samt byggeprogram og udbudsform af byggeopgaven.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindgren Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social og Sundhedsudvalget.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nyt børnehus i Allinge   

82.06.04P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017 skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af nyt børnehus i Allinge og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Kommunalbestyrelsen traf endelig beslutning om placering af børnehuset på mødet den 29. juni 2017 og valgte byggegrunden i Pileløkken som den af administrationen anbefalede placering. Derudover blev det besluttet, at administrationen i dialog med dagtilbudsbestyrelsen arbejder videre med en model hvor dele af byggeriet fra Nexø Børnehus genanvendes. Der er derfor indgået aftale med rådgiver Steenbergs Tegnestue om køb og genanvendelse af projektet fra Nexø børnehus med aftale om enkelte omprojekteringer.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeriet af Allinge børnehus er udskudt et år som konsekvens af Bornholms Regionskommunes bidrag til at nedbringe anlægsudgifter j.fr. økonomiaftalen mellem Kl og regeringen.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af, men er ikke begrænset til:

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Børn og Familie

·         Leder af Ejendomsservice

·         Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

·         Rådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

Byggeudvalget initierer inddragelsesprocessen i samarbejde med Center for Børn og Familie og udarbejder derefter den endelige tids- og handleplan for arbejdet, og nedsætter de nødvendige brugergrupper. 

 

Det nuværende udvalg består af Torben Rønne-Larsen og Lykke Jensen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Grønt Dialogforum

00.22.04A30-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner.

 

Ifølge forretningsordenen for Grønt Dialogforum er Grønt Dialogforum nedsat med følgende politiske repræsentation:

 

Såfremt Natur- og Miljøudvalget overtager Teknik- og Miljøudvalgets pladser i Grønt Dialogforum, vil Natur- og Miljøudvalgets formand være formand for Grønt Dialogforum, og Natur- og Miljøudvalget skal herudover udpege to repræsentanter. Alternativt kan en eller begge repræsentanter vælges i andre relevante udvalg som Klima- og Bæredygtighedsudvalget og/eller Økonomi, Erhverv- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udover Leif Olsen peger udvalget på Niclas Fick og Ole Rødvig.

Sagsfremstilling

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Grønt Dialogforum har to hovedopgaver:

 

Ifølge forretningsordenen for Grønt Dialogforum er Grønt Dialogforum nedsat med følgende repræsentation:

 

Samt ét medlem fra hver af følgende organisationer og virksomheder:

 

Ifølge forretningsordenen kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte at optage andre regionsdækkende foreninger i Grønt Dialogforum, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere emner, der traditionelt hører under teknik- og miljøområdet.

 

Center for Teknik og Miljø – pr. 1. januar Center for Natur, Miljø og Fritid - yder sekretariatsbistand til Grønt Dialogforum og er ansvarlig for indkaldelse af møder, vedligeholdelse af hjemmeside og øvrig administration samt medvirken til udarbejdelse af Agenda 21-strategien, som er integreret i udviklingsstrategien.

 

Der afholdes mindst tre møder om året. Normalt skal en mødeplan for det kommende kalenderår godkendes på årets sidste møde. Men da der nu er tale om et nyt udvalg, har Grønt Dialogforum på årets sidste møde valgt kun at fastsætte dato for det første møde i 2018 og har lagt op til, at resten af mødeplanen kan fastægges, når der er udpeget ny politisk formand og repræsentanter. Første møde er planlagt til mandag den 19. marts kl. 16-18.

 

Såfremt Natur- og Miljøudvalget overtager Teknik- og Miljøudvalgets pladser i Grønt Dialogforum, vil Natur- og Miljøudvalgets formand blive formand for Grønt Dialogforum, og Natur- og Miljøudvalget skal herudover udpege to repræsentanter. Alternativt kan en eller begge repræsentanter vælges i andre relevante udvalg som Klima- og Bæredygtighedsudvalget og/eller Økonomi, Erhverv- og Planudvalget.

 

Forretningsordenen er vedlagt som bilag. Forretningsordenen vil blive tilrettet redaktionelt med de nye navne på udvalg samt centre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Forretningsorden for Grønt Dialogforum godkendt af TMU 3. april 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Det lokale naturråd for Bornholm

01.02.03A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen, skal Bornholms Regionskommune oprette et lokalt naturråd. Naturrådets opgave er at bistå kommunen med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Vedlagte bilag viser sammensætningen af det lokale naturråd, som er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017. Udvalget besluttede samtidig, at man ønskede at deltage med tre observatører i naturrådet og udpegede tre af udvalgets medlemmer til observatører.

Natur- og Miljøudvalget skal nu tage stilling, om det ønskes at deltage med observatører i naturrådet og i så fald udpege en eller flere observatører.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at Natur- og Miljøudvalget beslutter, om der ønskes observatører i naturrådet og i så fald udpeger en eller flere observatører.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de ønsker observatører i naturrådet og at udvalget peger på Leif Olsen og Niclas Fick.

 

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal ifølge planloven i kommuneplanen udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. I forbindelse med denne opgave skal kommunerne oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Bornholms Regionskommune skal oprette og stå for sekretariatsbetjening af et lokalt naturråd for Bornholm. Rammerne for dette arbejde er beskrevet i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd udsendt af Erhvervsministeriet i august 2017.

 

Kommunen skal sikre, at det lokale naturråd inddrages i kommunens forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. I dette arbejde bør naturrådet drøfte:

 

Det lokale naturråd er rådgivende i forhold til kommunens opgave med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen er myndighed på kommuneplanlægningen, og det lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og kan ikke nedlægge veto mod kommunalbestyrelsens udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at naturrådet opnår enighed. Et forslag fra naturrådet kan således ledsages af udtalelser, herunder mindretalsudtalelser.

 

Det lokale naturråd skal afslutte sit arbejde senest den 15. juli 2018 og nedlægges herefter.

 

De foreninger og organisationer, som kan være repræsenteret i naturrådet, er

 

Det skal tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt muligt indstilles både en kvinde og en mand, når organisationer/foreninger indstiller medlemmer og suppleanter.

 

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2017 på kommunens hjemmeside og ved kontakt til foreninger annonceret, at relevante foreninger og organisationer har kunnet indstille et medlem og en suppleant til det lokale naturråd for Bornholm.

 

Bornholms Regionskommune har på baggrund af de indkomne indstillinger og bekendtgørelsens kriterier foreslået en sammensætning af det lokale naturråd som vist i vedlagte bilag. Det vurderes, at der med denne sammensætning af rådet er lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning. Denne sammensætning af naturrådet blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017. Udvalget besluttede samtidig, at man ønskede at deltage med tre observatører i naturrådet og udpegede Bo Haxthausen, Jesper Lindstrøm Larsen og Carsten Scheibye til observatører.

 

Natur- og Miljøudvalget skal nu tage stilling, om det ønskes at deltage med observatører i naturrådet og i så fald udpege en eller flere observatører.

 

Første møde i naturrådet forventes afholdt i januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Sammensætning af lokalt naturråd for Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm

01.05.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udpegning af 2 embedsmænd til brugerrådet for Naturstyrelsen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At biolog Katrine Høst og skovfoged Ole Holm Pedersen, begge Natur & Miljø udpeges.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de i indstillingen nævnte embedsmænd udpeges.

Sagsfremstilling

Miljø- og Energiministeren besluttede i 1995 at der skal oprettes brugerråd i tilknytning til landets statsskovdistrikter. Lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove skal herigennem kunne få større indflydelse på deres drift og benyttelse. Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt, hvor den lokale enhed orienterer om hvilke planer der er for driften, både den rent skovbrugsmæssige, men også om tiltag i forbindelse med for eksempel publikum og naturpleje. På møderne diskuteres planerne og de er med til at udbygge samarbejdet mellem Naturstyrelsen, Bornholms Landbrug, Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm og de forskellige naturorganisationer.

 

Skovrideren er rådets formand, og enheden fungerer som sekretariat.

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stillinger, udpeges nye repræsentanter administrativt.

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtage valg til brugerrådet.

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         At udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Mødet den 5. juni flyttes til den 6. juni 2018.
NMUs møder begynder kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Møderne i de stående udvalg holdes i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØEPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØEPU og KB.                                                                                                                                

Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

17

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Orientering givet.