Referat
Kommunalbestyrelsen
25-01-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer
  åbent 3 Vederlag til medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn
  åbent 4 Foreningen Folkemødet, bestyrelsen
  åbent 5 Bornholms Mosteri, fondens bestyrelse
  åbent 6 Businesscenter Bornholm, fondens bestyrelse
  åbent 7 Businesscenter Bornholm, repræsentantskabet
  åbent 8 Foreningen Partnerskab for Østersøturisme, bestyrelsen
  åbent 9 Frivillig Forum Bornholm
  åbent 10 Handicaprådet
  åbent 11 Udsatteråd
  åbent 12 Bornholms Veteranforum, repræsentantskabet
  åbent 13 Udpegning af organisationer og observatører til Bornholms Vækstforum, 2018-2022
  åbent 14 Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), bestyrelsen
  åbent 15 Fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10. klassecenter
  åbent 16 Bornpro, Bornholms Produktionsskole, bestyrelsen
  åbent 17 Kulturskolen (tidl. Musik- og Billedskolen), bestyrelsen
  åbent 18 Destination Bornholm ApS, bestyrelsen
  åbent 19 Møbelfabrikken (tidl. Bright Park Bornholm), bestyrelsen
  åbent 20 Euroregion Baltic (ERB), styrelsen
  åbent 21 Euroregion Baltic (ERB), Youth Board
  åbent 22 Bornholms Teater S/I, bestyrelsen
  åbent 23 Bornholms Middelaldercenter, fondens bestyrelse
  åbent 24 Bornholms Museumsforening/Kunstmuseum/Museum, bestyrelsen
  åbent 25 Danmarks Biblioteksforening
  åbent 26 Grønbechs Gård, bestyrelsen
  åbent 27 Musikhuzet Bornholm S/I, bestyrelsen
  åbent 28 NaturBornholm, bestyrelsen
  åbent 29 Repræsentantskabet for TV2 Bornholm
  åbent 30 Rønne Theater, bestyrelsen
  åbent 31 Rønne Theater, repræsentantskabet
  åbent 32 Svanekegården, fondens bestyrelse
  åbent 33 Familieplejen Bornholm, bestyrelsen
  åbent 34 LAG-Bornholm, bestyrelsen
  åbent 35 CPMR - komiteen af maritime perifere regioner
  åbent 36 Grønt Dialogforum
  åbent 37 Det lokale naturråd for Bornholm
  åbent 38 Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm
  åbent 39 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 40 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.
  åbent 41 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen
  åbent 42 Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler
  åbent 43 Frigivelse af timer til veteranindsatsen
  åbent 44 Tiltag på ældreområdet i forlængelse af seneste budgetopfølgning
  åbent 45 Orientering vedr. børneattester - januar 2018
  åbent 46 Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm
  åbent 47 Forbedret erhvervsservice 2018 - orientering om tiltag, herunder brugerråd og brugertilfredshed
  åbent 48 Likviditetsoversigter 31. december 2017
  åbent 49 Budgetvejledning og proces for budget 2019
  åbent 50 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018
  åbent 51 Forretningsorden for kommunalbestyrelsen
  åbent 52 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendomme 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

1

 

 

Fraværende

Winni Grosbøll

 

Bemærkninger til dagsordenen

Per Ole Petersen er indkaldt som suppleant for Winni Grosbøll.

Punkt 21 foreslås trukket fra dagsordenen, hvilket blev godkendt.

Punkt 44 fremrykkes til behandling efter punkt 4, hvilket blev godkendt.

Punkt 47 foreslås trukket fra dagsordenen med henblik på senere behandling, hvilket blev godkendt.

René Danielsson forlod mødet kl. 21.20 under behandlingen af punkt 101.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer

81.14.10G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I lovgivningen er der fastsat bestemmelser om vederlag til borgmester og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Herudover kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd- og næstformænd samt udvalgsmedlemmer af Økonomi-, erhverv- og planudvalget, de stående udvalg og Børn og unge-udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Vederlaget til viceborgmester fastsættes til 7,5 % af borgmesterens vederlag.

b)    Vederlaget til formænd for de stående udvalg fastsættes til 21 % af borgmesterens vederlag.

c)    Vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 3 % af borgmesterens vederlag.

d)    Vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget fastsættes til 1,25 % af borgmesterens vederlag.

e)    Der ikke ydes vederlag til næstformænd for udvalgene.

f)    Vederlaget til medlemmer af de stående udvalg (formænd undtaget) fastsættes til 2 % af borgmesterens vederlag.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I lovgivningen er der fastsat bestemmelser om vederlag til borgmester og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Herudover kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd- og næstformænd samt udvalgsmedlemmer af Økonomi-, erhverv- og planudvalget, de stående udvalg og Børn og unge-udvalget.

 

Viceborgmester

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand (viceborgmester) skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af formandens (borgmesterens) vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

 

Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning omfatte både første og anden næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af formandens vederlag.

 

Viceborgmestervederlaget udgjorde i 2017 7,62 % af borgmesterens vederlag. Det foreslås, at vederlaget fastsættes til 7,5 %.

 

Udvalgsformænd og –næstformænd

Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn og unge-udvalget og formænd for udvalg, som kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.

 

Formandsvederlaget for de stående udvalg udgjorde i 2017 21,88 % af borgmesterens vederlag. Det foreslås, at vederlaget fastsættes til 21 %.

 

Formandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget udgjorde i 2017 3,81 % af borgmesterens vederlag. Det foreslås, at vederlaget fastsættes til 3 %.

 

Formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget udgjorde i 2017 1,15 % af borgmesterens vederlag. Det foreslås, at vederlaget fastsættes til 1,25 % af borgmesterens vederlag.

 

Udvalgsmedlemmer

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse, samt til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Vederlaget til medlemmer af de stående udvalg udgjorde i 2017 2,54 % af borgmesterens vederlag. Det foreslås, at vederlaget fastsættes til 2 %.

 

Begrænsninger

De samlede vederlag til udvalgsformænd og –næstformænd samt udvalgsmedlemmer kan maksimalt udgøre 275 % af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (borgmesteren).

 

Det enkelte formandsvederlag kan maksimalt udgøre 40 % af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (borgmesteren).

 

Vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget kan maksimalt udgøre 10 % af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (borgmesteren).

 

Vederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget kan maksimalt udgøre 10 % af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen (borgmesteren).

 

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 16

Vederlagsbekendtgørelsen (bkg.nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv)

Økonomiske konsekvenser

Som anført ovenfor må de samlede vederlag til udvalgsformænd, næstformænd og udvalgsmedlemmer maksimalt udgøre 275 % af borgmesterens vederlag, i alt 2.467.100 kr.

Ved fastsættelse af vederlagene som foreslået til i alt 1.554.300 kr. (vederlag til viceborgmester skal ikke medregnes) er der er restbeløb på 912.800 kr. inden for rammen på 275 %.

Dette beløb skal dække ekstra udbetalinger af diæter, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsens medlemmer og stedfortrædere ved medlemmernes lovlige forfald, herunder også hvis en udvalgsformand eller udvalgsmedlem har lovligt forfald i mindst en måned og stedfortræder indkaldes og skal modtage vederlag i funktionsperioden, dog højst i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Herudover skal der tages højde for, at det i konstitueringen er forudsat, at der skal nedsættes et særligt udvalg for borgerinddragelse i medfør af kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4. Vederlag til medlemmer af og formand for dette udvalg, som også er medlemmer af kommunalbestyrelsen, skal medregnes i rammen på 275 %.

Nedsættelse af det pågældende særlige udvalg, vil først ske i løbet af 2018. 

 

I budgettet er der afsat 5.334.300 kr. til at dække samtlige vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer (fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmestervederlag, viceborgmestervederlag, formands- og udvalgsvederlag, ATP, tillægsvederlag for børn, feriepenge og evt. tabt arbejdsfortjeneste).

 

Ved fastsættelse af vederlagene som foreslået, udgør kendte vederlag i alt 4.588.000 kr. Hertil kommer ATP, feriepenge, evt. tabt arbejdsfortjeneste, evt. vederlag til medlemmer af og formand for et § 17, stk. 4. udvalg, samt vederlag til stedfortrædere, som skal afholdes inden for restbeløbet i budgettet på 746.300 kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal således være opmærksom på, at såfremt den i loven fastsatte ramme på 275 % af borgmesterens vederlag udnyttes fuldt ud, vil det medføre en overskridelse af budgettet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og næstformænd samt udvalgsmedlemmer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Vederlag til medlemmer af Huslejenævn og Beboerklagenævn

03.00.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan nævnsmedlemmer og –suppleanter samt mediatorer vederlægges for deres arbejde i nævnene.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Nævnsmedlemmer og –suppleanter samt mediatorer i Huslejenævn og Beboerklagenævn, der ikke er ansat i Bornholms Regionskommune, modtager vederlag for deres arbejde i form af dobbelt diætsats for deltagelse i møder under 4 timers varighed, herunder også besigtigelser. Vederlaget dækker også forberedelse til møderne.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, den socialt sagkyndige og evt. mediatorer vederlag for deres arbejde i nævnene, jf. boligreguleringsloven § 38 og almenlejeloven § 99.

 

Regionskommunen har efter kommunesammenlægningen fulgt den praksis, der var i Rønne Kommune, hvor nævnsmedlemmer, der ikke er ansat i kommunen, tillægges mødediæter efter gældende satser for møder under 4 timer og dobbelt mødediæt for besigtigelser. Denne praksis har dog aldrig været stadfæstet af kommunalbestyrelsen efter kommunesammenlægningen.

 

Begrundelsen for forskellen i honorar for almindeligt møde og besigtigelse har været den forberedelse, der følger med besigtigelsen. Der må dog påregnes forberedelse i samme omfang til almindelige mødeaktiviteter, så det indstilles, at der ydes samme høje diætsats uanset mødets karakter.

 

Det bemærkes, at nævnsmedlemmer vederlægges meget forskelligt fra kommune til kommune. Nogle steder ydes der et fast vederlag til medlemmerne, andre steder diæter og andre steder igen en kombination af begge. Henset til sagsmængden i nævnene på Bornholm indstilles det, at der fortsat ydes diæter og ikke fast vederlag.

 

Nævnets arbejde udføres primært inden for almindelig arbejdstid, og de nævnsmedlemmer og –suppleanter, der er ansat i Bornholms Regionskommune, vederlægges derfor ikke særskilt for arbejdet.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til nævnsmedlemmernes vederlag afhænger af sagsmængden. Der må påregnes en større mødeaktivitet i første halvår af 2018, da der er oparbejdet en sagspukkel i efteråret 2017 på grund af sygdom.

 

Diætsatsen pr. 1. januar 2018 udgør 420 kr. for deltagelse i møder under 4 timer. Følges indstillingen vederlægges nævnsmedlemmerne således med 840 kr. pr. møde i nævnene.

 

Formanden og det socialt sagkyndige medlem er ansat i regionskommunen og modtager ikke særskilt vederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Foreningen Folkemødet, bestyrelsen

20.15.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at den til enhver tid siddende borgmester er medlem af bestyrelsen for Foreningen Folkemødet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at den til enhver tid siddende borgmester er medlem af bestyrelsen for Foreningen Folkemødet.

 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og er sammensat således:

·         Den til enhver tid siddende borgmester for Bornholms Regionskommune

·         5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen

De generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være i besiddelse af kompetencer, der modsvarer foreningens behov og strategi.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Det bemærkes i den forbindelse, at borgmesteren bør undlade at modtage valg som formand eller næstformand, da dette vil modarbejde formålet med at udskille Folkemødet til en selvstændig forening.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Foreningen Folkemødet, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Bornholms Mosteri, fondens bestyrelse

00.22.04A30-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Bornholms Regionskommune er repræsenteret i bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri ved den til enhver tid siddende borgmester og kommunaldirektør.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri.

 

Kommunalbestyrelsen traf den 27. juni 2013 beslutning om, at Bornholms Regionskommune er repræsenteret i bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri ved den til enhver tid siddende borgmester og servicedirektør.

 

Denne beslutning foreslås ændret, således at regionskommunen fremover er repræsenteret ved den til enhver tid siddende borgmester og kommunaldirektør.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og er sammensat således:

·         2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune

·         5 medlemmer udpeges af aktionærerne i Bornholms Mosteri A/S

 

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved beslutning af 26. juni 2014 afstod fra at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen i Bornholms Mosteri A/S.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2013

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Bornholms Mosteri, vedtægter (PDF)

2.
Udpegning af medlemmer til bestyrelserne i Den erhvervsdrivende Fond Bornholms Mosteri samt Bornholms Mosteri A/S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Businesscenter Bornholm, fondens bestyrelse

00.22.04A30-0039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at borgmester og viceborgmester deltager i bestyrelsen for Businesscenter Bornholm som observatører.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at borgmester og viceborgmester deltager i bestyrelsen for Businesscenter Bornholm som observatører.

 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer og er sammensat således:

·         2 medlemmer udpeget af LO – Lokale bornholmske repræsentanter

·         1 medlem udpeget af DI - Lokal bornholmsk repræsentant

·         1 medlem udpeget af Tekniq Bornholm

·         1 medlem udpeget af Bornholms Vækstforum (blandt ikke politisk valgte medlemmer)

·         1 medlem udpeget af Horesta

·         1 medlem udpeget af Bornholms- og Christiansøs Fiskeriforening

·         1 medlem udpeget af Bornholms Landbrug

·         1 medlem udpeget af Dansk Byggeri Bornholm

·         1 medlem udpeget af Håndværksrådet Bornholm

 

Ud over de direkte valgte medlemmer deltager følgende i Bestyrelsen som observatører:

·         Borgmester og viceborgmester fra Bornholms Regionskommune

·         Campus Bornholm med 1 repræsentant

Herudover kan Bestyrelsen udpege yderligere et medlem som repræsentant for væsentlige bornholmske erhvervsinteresser eller interessenter for et år ad gangen.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Business Center Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Businesscenter Bornholm, repræsentantskabet

00.22.04A30-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er medlemmer af repræsentantskabet for Businesscenter Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er medlemmer af repræsentantskabet for Businesscenter Bornholm.

 

Repræsentantskabet består af:

·         Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune

·         Bornholms Vækstforum

·         1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation på Bornholm

·         1 repræsentant fra hver faglig organisation på Bornholm

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Business Center Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Foreningen Partnerskab for Østersøturisme, bestyrelsen

00.24.00A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Kirsten Juni

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for foreningen Partnerskab for Østersøturisme.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og er sammensat således:

·         De 3 KKR’er samt Bornholm udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem, hvoraf 1 er født formand for foreningen.

·         De 3 regioner udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.

·         Dansk Kyst- og Naturturisme udpeger 1 bestyrelsesmedlem for foreningen.

·         3 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt, og af, erhvervsaktører. Der vælges én repræsentant fra hver af de tre regioner.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Partnerskab for Østersøturisme, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Frivillig Forum Bornholm

00.17.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Frivillig Forum Bornholm

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bente Helms

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Frivillig Forum Bornholm

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer

·         1 formand

·         1 kasserer

·         5 yderligere medlemmer, der vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Et af disse medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Frivillig Forum Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Handicaprådet

27.69.48A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

07-12-2017

14

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

                 1 stedfortræder: Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Sabine Nikoline Lyngberg

                 1 stedfortræder: Linda Kofoed Persson

 

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen bemyndiger direktionen til at udpege de 4 embedsmænd samt stedfortrædere i Handicaprådet, under hensyntagen til den i vedtægterne fastlagte sammensætning. Fratræder en af de pågældende embedsmænd deres stilling udpeger direktionen et nyt medlem fra samme område.

 

Kommunalbestyrelsen den 7. december 2017:

Godkendt.

 

 

DH-Bornholm indstiller

Ole Erling Lærke med Steen Kofod som suppleant

Lis Schou med Birger Munk som suppleant

Wanda Brændeholm med Kim Jacobsen som suppleant

Karin Jaqué med Selina Munch-Petersen som suppleant

 

Brugere af tilbud til voksne handicappede indstiller

Kim R. J. Hansen som medlem

Udpegning af suppleant afventer.

 

Brugere af tilbud til børn og unge med handicap indstiller

Karina Bundgaard som medlem

Lone Pihl som suppleant

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

 

Bornholms Regionskommunes handicapråd er sammensat således:

 

Kommunalbestyrelsens repræsentanter

·         2 politikere

·         1 embedsmand fra voksenhandicapområdet

·         1 embedsmand for øvrige handicappede

·         1 embedsmand fra børne- og ungeområdet (handicap)

·         1 embedsmand fra teknik og miljøområdet

·         Embedsmændene indstilles af de respektive direktører på områderne.

 

Brugerrepræsentanter

·         4 repræsentanter indstilles af DH-Bornholm.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af brugere af tilbud til voksne handicappede eller deres pårørende.

·         1 repræsentant vælges blandt og indstilles af forældre til brugere af tilbud til børn og unge med handicap.

 

Brugerrepræsentanterne udpeges på kommunalbestyrelsesmødet i januar når indstillingerne foreligger.

 

Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne. Kun personer med bopæl i kommunen kan udpeges til handicaprådet.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021, dog således at medlemmerne fungerer, indtil det nye råd er udpeget.

 

Lovgrundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37a

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Regionskommunen har modtaget indstillinger til brugerrepræsentanter til Handicaprådet.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 7. december 2017

1.
Handicaprådet, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udsatteråd

30.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et Udsatteråd. Der skal udpeges to politiske repræsentanter til rådet.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bente Helms

                

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Sabine Nicoline Lyngberg

                

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2017 at nedsætte et Udsatteråd.

Der har været afholdt et opstartsarrangement i efteråret 2017, hvor en række interesserede borgere meldte sig til at deltage i rådets arbejde.

Derudover har fire centre i kommunen udpeget hver en repræsentant til Udsatterådet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. beslutning den 21. december 2017 udpege to politiske repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Bornholms Veteranforum, repræsentantskabet

00.22.04A30-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet for Bornholms Veteranforum.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

1 medlem: Jesper Lindstøm Larsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Kirstine van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet for Bornholms Veteranforum.

 

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bornholms Veteranforums formål er at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik – samt at være et talerør for de organisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner.

 

Repræsentantskabet er Bornholms Veteranforums øverste myndighed og består af 2 repræsentanter fra hver medlemsorganisation.

 

Det bemærkes, at Bornholms Regionskommune stiller sekretariat til rådighed for Bornholms Veteranforum.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Bornholms Veteranforum, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udpegning af organisationer og observatører til Bornholms Vækstforum, 2018-2022

24.10.00A30-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om sammensætningen af Bornholms Vækstforum gældende for perioden 1. april 2018 til og med 31. marts 2022.

Sammensætningen af Vækstforum, herunder antallet af medlemmer og fordelingen af medlemmerne mellem erhvervsorganisationer, politikere, videns- og uddannelsesinstitutioner samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, er fastsat i Lov om erhvervsfremme.

Det ligger således fast, at det nye Vækstforum skal bestå af 21 medlemmer. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at supplere med observatører, hvis det ønskes.

Denne dagsorden omhandler Kommunalbestyrelsens udpegning af de erhvervsorganisationer samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, der får tilbudt indstillingsmuligheden til Bornholms Vækstforum, samt udpegning af observatører. 

Den endelige sammensætning af Bornholms Vækstforum ventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde 26. februar 2018 - sammen med udpegningen af tre eksterne ressourcepersoner samt tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

-      at følgende seks erhvervsorganisationer får indstillingsret til de seks erhvervsrelaterede pladser i Vækstforum:

o    DI

o    Dansk Erhverv

o    HORESTA

o    Landbrug & Fødevarer

o    Dansk Byggeri i fællesskab med Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

o    Finansrådet i fællesskab med Forsikring & Pension, Realkreditrådet samt Realkreditforeningen

-      at følgende arbejdstagerorganisationer får indstillingsret til de to arbejdstagerpladser:

o    LO

o    FTF i fællesskab med Akademikerne

-      at følgende arbejdsgiverorganisation får indstillingsretten til den ene arbejdsgiverplads:

o    DA

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Sammensætningen af de regionale vækstfora, herunder Bornholms Vækstforum, er fastsat i den reviderede lov om erhvervsfremme. Det fremgår her, at de regionale vækstfora består af hver 21 medlemmer. I de fem regioner udpeges medlemmerne af de respektive regionsråd, mens medlemmerne i det bornholmske Vækstforum udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Generelt har Bornholms Regionskommune samme kompetencer og forpligtelser, som loven om erhvervsfremme tillægger regionsråd i forhold til de øvrige vækstfora.

 

Sammensætningen af Vækstforummet med de 21 medlemmer er som følger:

-      tre medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsen initiativ

-      seks medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse (dette skete ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 7. december 2017).

-      seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationerne, udvalgt af Kommunalbestyrelsen

-      tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på kommunalbestyrelsens initiativ

-      tre 3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer

 

6 medlemmer fra erhvervslivet

Kommunalbestyrelsen skal i første omgang vælge hvilke erhvervsorganisationer, der skal have mulighed for at indstille repræsentanter til de seks ”erhvervsstole”. For at sikre sammenhæng til Danmarks Vækstråd skal Kommunalbestyrelsen i sin udpegning af indstillingsberettigede erhvervsorganisationer derfor finde fem af disse i kredsen af indstillingsberettigede erhvervsorganisationer til Danmarks Vækstråd. Jfr. Bekendtgørelsen om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd (2014), er de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd:

-      Dansk Industri

-      Dansk Erhverv

-      Håndværksrådet

-      Landbrug & Fødevarer

-      Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

-      Finansrådet, Forsikring & Pension, realkreditrådet samt Realkreditforeningen

 

Kommunalbestyrelsen kan vælge at gøre andre erhvervsorganisationer, som vurderes at have særlig regional betydning, indstillingsberettigede til et medlem af Vækstforum, det vil sige den 6. erhvervsrepræsentant – eller vægte at lade én erhvervsorganisation repræsentere ved to medlemmer.

 

 

 

 

 

3 medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner

Med henvisning til Lov om erhvervsfremme udpeges tre medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner.

 

3 medlemmer fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden

Arbejdstagersiden får med henvisning til den nye lov om erhvervsfremme to pladser i det nye Vækstforum, mens arbejdsgiversiden fortsat får tilbudt én plads i Vækstforum.

 

Observatører

Ud over de 21 medlemmer har Kommunalbestyrelsen mulighed for at udpege observatører til Bornholms Vækstforum. Observatørerne har taleret men ikke stemmeret ved møderne.

 

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning, om hvilke organisationer der får mulighed for at indstille medlemmer til Bornholms Vækstforum, vil disse blive anmodet om – med henvisning til ligestillingsloven - at indstille både en kvinde og en mand.

Kommunalbestyrelsen vil således få en ny dagsorden med den endelige udpegning af medlemmer til Bornholms Vækstforum til behandling, forventeligt ved sit møde i februar 2018.

 

For så vidt angår udpegning af formanden for Bornholms Vækstforum, så besluttes dette også i Kommunalbestyrelsen. Processen for udpegning af formanden er fastlagt i Lov om erhvervsfremme, hvor der står, at det sker efter inddragelse af Vækstforums medlemmer. Derfor vil udpegningen af formanden først ske efter det konstituerende møde i det nye Vækstforum – hvorfor denne udpegning ventes på Kommunalbestyrelsens møde i april 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales ikke honorar til medlemmerne, dog modtager udenøs medlemmer modtager refusion for rejseomkostninger.

Eventuelt honorar og diæter til formand og medlemmer vil skulle dækkes af de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), bestyrelsen

24.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen udpeger 6 medlemmer til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Anne Thomas

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Linda Kofoed Persson

 

Bornholms Vækstforum indstiller

1 medlem: Bornholms Vækstforum ønsker at afvente nedsættelsen af det nye Vækstforum og drøfter indstillingen på førstkommende møde.

 

CRT indstiller

3 medlemmer: Lars Erik Jønsson, direktør for Væksthus Nordjylland

Laila Kildesgaard, direktør i Kommunernes Landsforening

Szilvia Gyimóthy, lektor på Aalborg Universitet.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Chef for Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, Allan Westh, udpeges som observatør i bestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 Kommunalbestyrelsen udpeger 6 medlemmer til bestyrelsen for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således:

·         6 medlemmer udpeges af Bornholms Regionskommune, heraf 1 medlem efter indstilling fra Bornholms Vækstforum og 3 medlemmer på baggrund af deres faglige kompetencer og forskningsmæssige relevans for centrets virksomhed.

·         1 repræsentant udpeges af centrets medarbejdere.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

Bornholms Regionskommune har ligeledes en observatørpost i bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
CRT, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10. klassecenter

18.09.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer, som medvirker ved beslutninger vedr. ungdomsskolen.

 

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Peter Andersen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Sabine Nicoline Lyngberg

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer, som medvirker ved beslutninger vedr. ungdomsskolen.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Den fælles bestyrelse består af 13 medlemmerne:

·         2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

·         1 forældrerepræsentant for den aktuelle kreds af forældre til unge i 10. klasse

·         1 forældrerepræsentant udpeget af Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen

·         1 repræsentant fra Jobcentret/Ungeporten

·         2 medarbejderrepræsentanter

·         1 repræsentant fra Campus Bornholm

·         1 repræsentant fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

·         1 repræsentant fra LO

·         1 repræsentant fra DA

·         2 elevrepræsentanter

 

  

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om ungdomsskoler §§7-8

Folkeskoleloven § 24b

Styrelsesvedtægt

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10 klassecenter, Styrelsesvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  BornPro, Bornholms Produktionsskole, bestyrelsen

18.17.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for BornPro, Bornholms Produktionsskole.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    kommunalbestyrelsen udpeger chef for Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Allan Westh, som medlem af bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for BornPro, Bornholms Produktionsskole.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

·         1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune

·         2 medlemmer udpeges af LO-Bornholm

·         2 medlemmer udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening

·         1 medlem udpeges af Campus Bornholm

·         1 medlem er valgt blandt medarbejderne på produktionsskolen

 

Sammenlægningsudvalget vedtog i 2002, at kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen skal være en embedsmand pga. økonomien i forhold til arbejdsmarkedsvirksomheden (nuværende Jobcenter Bornholm).

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Produktionsskoleloven § 6, stk. 2

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
BornPro, Bornholms Produktionsskole, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Kulturskolen (tidl. Musik- og Billedskolen), bestyrelsen

20.00.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Kulturskolen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Morten Riis

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Kulturskolen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, udpeget således

·         1 medlem af og blandt Kommunalbestyrelsen

·         1 medlem af og blandt Musikskoleafdelingens forældre

·         1 medlem af og blandt Billedskoleafdelingens forældre

·         1 medlem af og blandt Dramaskolens forældre

·         3 medlemmer af og blandt Kulturskolens elever, en fra hvert område

·         1 medlem af og blandt Kulturskolens medarbejdere

·         3 medlemmer med faglig ekspertise, en repræsentant fra musikområdet,
   en repræsentant fra billedkunstområdet og en repræsentant fra teater/dramaområdet.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Musikloven §§ 3a-b

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Bornholms Kulturskole, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Destination Bornholm ApS, bestyrelsen

24.05.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Destination Bornholm ApS.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Margrethe Kjellberg

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Destination Bornholm ApS.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, og er sammensat således:

·         1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen på Bornholm

·         1 medlem udpeges af operatøren af den samfundsbegrundede sejlads til/fra Bornholm

·         1 repræsentant for hver af følgende grupper vælges på generalforsamlingen (i alt 6 medlemmer)

o    Sommerhus/ferieboligudlejning på Bornholm

o    Camping på Bornholm

o    Hoteller/feriecentre på Bornholm med mere end 40 værelser

o    Hoteller/feriecentre med færre end 40 værelser, Bed and Breakfast og vandrerhjem på Bornholm

o    Attraktionerne på Bornholm, defineret som museer, historiske monumenter og bygninger, forlystelsesparker og lign.

o    Øvrige erhverv på Bornholm, – herunder spisesteder/vidensorganisationer/ erhvervsfremmeaktører/event-arrangører, DAT, BAT etc.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Destination Bornholm ApS, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Møbelfabrikken (tidl. Bright Park Bornholm), bestyrelsen

24.10.00A30-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Møbelfabrikken (tidl. Bright Park Bornholm) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Brian Kofoed

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Møbelfabrikken (tidl. Bright Park Bornholm) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, og er sammensat således:

·         2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Bornholms Kommunalbestyrelse

·         1 medlem udpeges af og blandt Bornholms Erhvervsråds bestyrelse

·         1-2 medlemmer udpeges af og blandt lejere/brugere på Møbelfabrikken

·         1-5 medlemmer udpeges af bestyrelsen (selvsupplering) blandt personer med særlig indsigt i erhvervsforhold og interesse for Møbelfabrikken.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Møbelfabrikken (Den erhvervsdrivende fond Bright Park Bornholm), vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Euroregion Baltic (ERB), styrelsen

00.03.10A30-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege op til 2 medlemmer og 1 suppleant til styrelsen for Euroregion Baltic (ERB) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Anne Thomas

                 1 suppleant: Ole Rødvig

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Sabine Nicoline Lyngberg

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege op til 2 medlemmer og 1 suppleant til styrelsen for Euroregion Baltic (ERB) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Alle medlemmer af ERB har ret til at udpege op til 2 medlemmer og 1 suppleant af højest mulig politisk rang.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Euroregion Baltic (ERB), vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Euroregion Baltic (ERB), Youth Board

00.03.10A30-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Euroregion Baltics Youth Board.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem:

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Punktet blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Euroregion Baltics Youth Board.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, men skal være mellem 16-25 år.

 

Alle medlemmer af Euroregion Baltic kan udpege et medlem til Youth Board.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Euroregion Baltic (ERB), vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Bornholms Teater S/I, bestyrelsen

20.01.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den selvejende institution Bornholms Teater har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan ifølge de nye vedtægter udpege 1 medlem til Bornholms Teaters bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    reviderede vedtægter for Bornholms Teater godkendes.


Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bente Helms

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Teater har fremsendt reviderede vedtægter, som forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Indholdsmæssigt afviger vedtægterne ikke væsentligt fra seneste vedtægter med undtagelse af bestemmelsen om bestyrelsessammensætning.

Bestyrelsen består af syv medlemmer:

 

5 medlemmer med ledelsesmæssig, kultur-/kunstfaglig, forretningsmæssig, kommunikations eller juridisk baggrund

1 medlem udpeget af Bornholms Regionskommunen

1 udpeget af Rønne Theaters bestyrelse

 

Ændringen betyder, at Teaterforeningen Bornholm og bestyrelsen for Bornholms Dramaskole ikke længere har udpegningsret, ligesom Bornholms Regionskommunes kun kan udpege 1 medlem og ikke længere også tre repræsentanter for Bornholms kultur- og erhvervsliv. 

Bestyrelsen er selvsupplerende. Valgperioden følger egnsteateraftaleperioden, med undtagelse af medlemmerne udpeget af BRK og Rønne Theater. Da vedtægterne ikke beskriver den kommunale repræsentants funktionsperiode, anbefaler administration, at udpegningen følger den politiske valgperiode dvs. 1.januar 2018 - 31.december 2021.


Den nye bestyrelsessammensætning kan ses om følge af en ændring af egnsteaterlovgivningen i 2014. Lovændringen betød, at kommunens udgifter til teaterforeningens og dramaskolens aktiviteter ikke længere kunne opnå statslig refusion og dermed ikke er omfattet af egnsteateraftalen 2017-2020 mellem Bornholms Teater og regionskommunen.

Desuden er bestemmelsen om en samarbejdsaftale mellem Bornholms Teaters stiftere (Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og Bornholms Dramaskole) og Bornholms Teater udgået i de nye vedtægter.

Desuden er vedtægterne blevet justeret, så de afspejler gældende lovgivning og afrapporteringspraksis.

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Vedtægter, Bornholms Teater I/S (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Bornholms Middelaldercenter, fondens bestyrelse

19.00.00A30-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

23

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Bornholms Middelaldercenters bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Bornholms Middelaldercenters bestyrelse.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen

 

Bestyrelse kan bestå af 5 til 7 medlemmer.

·         1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune

·         1 medlem udpeges af Destination Bornholm

·         1 medlem udpeges af Bornholms Middelaldercenterets Vennekreds

·         1 medlem udpeges af Business Center Bornholm

·         1 medlem udpeges Bornholms Middelaldercenters helårsansatte personale

·         1 medlem udpeges af Center for Regional- og Turismeforskning

 

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Bornholms Middelaldercenter, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Bornholms Museumsforening/Kunstmuseum/Museum, bestyrelsen

19.03.22A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Bornholms Museumsforening, Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseums bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Erik Lund Hansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Andreas Ipsen

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Bornholms Museumsforening, Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseums bestyrelse.

 

Bestyrelsen er den samme for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum.

 

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og udpeges således:

·         2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer.

·         7 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling, dog således at mindst 5 medlemmer har bopæl på Bornholm eller Ertholmene.

·         1 medlem vælges af det faste personale på Bornholms Museum

·         1 medlem vælges af det faste personale på Bornholms Kunstmuseum

  

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Bornholms Museumsforening, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Danmarks Biblioteksforening

21.00.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 eller flere repræsentanter for Bornholms Regionskommune til deltagelse i generalforsamlingen i Danmarks Biblioteksforening.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 Op til 13 medlemmer: Erik Lund Hansen

 

Valggruppe OVW indstiller

Op til 10 medlemmer: Maike Fiil, Brian Kofoed, Søren Schow, Torben Rønne-Larsen

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 eller flere repræsentanter for Bornholms Regionskommune til deltagelse i generalforsamlingen i Danmarks Biblioteksforening.

 

Kommunalbestyrelsen har i valgperioden 2014-2017 ladet sig repræsentere ved 2 medlemmer fra Fritids- og Kulturudvalget, men i princippet har alle medlemmer af kommunalbestyrelsen ret til at møde frem ved generalforsamlingen.

 

Der afholdes generalforsamling hvert 4. år. På generalforsamlingen vælges et repræsentantskab bestående af politiske medlemmer (valggruppe A) og personlige medlemmer/embedsmænd (valggruppe B).

 

Biblioteksleder Jon Madsen er personligt medlem og deltager også i generalforsamlingen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Danmarks Biblioteksforening, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Grønbechs Gård, bestyrelsen

20.04.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

26

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Grønbechs Gårds bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Anne-Dorthe Elling Nilsson

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Grønbechs Gårds bestyrelse.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Til varetagelse af foreningens virke nedsættes en bestyrelse på 7 medlemmer efter følgende fordeling:

·         1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen

·         1 medlem udpeges af Foreningen ACABs bestyrelse.

·         1 medlem udpeges af Kunstakademiets Designskole, Bornholm.

·         4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling

 

Udpegningen for det af Bornholms Regionskommune udpegede medlem gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter for Grønbechs Gård

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Grønbechs Gård, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Musikhuzet Bornholm S/I, bestyrelsen

20.03.12A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Musikhuzets bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Niclas Fick

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Musikhuzets bestyrelse.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Musikhuzet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.

·         1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse

·         6 medlemmer udpeges af Musikhuzets bestyrelse

 

Ved et medlems udtræden i udpegningsperioden genudpeger henholdsvis Bornholms Regionskommune og den siddende bestyrelse et nyt medlem til bestyrelsen i henhold til givne retningslinjer.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

  

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Musikhuzet Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  NaturBornholm, bestyrelsen

19.00.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til NaturBornholms bestyrelse.

 

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes udpege 1 medlem med naturfaglig baggrund efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Leif Olsen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Linda Kofoed Persson

 

NaturBornholms bestyrelse indstiller, at

a)    Kurt Buchmann udpeges som medlem af bestyrelsen med naturfaglig baggrund.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til NaturBornholms bestyrelse.

 

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes udpege 1 medlem med naturfaglig baggrund efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer:

·         2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen

·         1 medlem med naturfaglig baggrund efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse

·         Formanden for Destination Bornholm

·         Formanden for Bornholms Erhvervsråd

·         2 repræsentanter udpeges af medlemmerne af Naturhistorisk Forening på Bornholm

·         2 repræsentanter udpeges af medlemmerne af støtteforeningen NaturBornholms Venner

·         1 medlem vælges af og blandt det helårsansatte personale.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
NaturBornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Repræsentantskabet for TV2 Bornholm

20.05.00A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

29

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet for TV 2 / Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Jesper Lindstrøm Larsen

                 1 suppleant: Kim R. Hansen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Tonny Borrinjaland

                 1 suppleant: Mette Sode Hansen

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet for TV 2 / Bornholm.

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Repræsentantskabet udgør som minimum 18 medlemmer og der udpeges en suppleant for hvert medlem.

 

Repræsentantskabet sikrer valg af bestyrelsen for TV 2 / Bornholm og fungerer som programråd for den regionale TV 2 virksomhed.

  

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed §34

Vedtægt for repræsentantskabet for Regionalt TV2 på Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
TV2 Bornholm, repræsentantskabet, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Rønne Theater, bestyrelsen

20.01.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

30

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rønne Theater.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Helene Dalskov Andersen

                 1 suppleant: Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rønne Theater.

 

Medlemmet og suppleanten behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

·         1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen

·         7 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabet

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Rønne Theater, vedtægter (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Rønne Theater, repræsentantskabet

20.01.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

31

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til repræsentantskabet for Rønne Theater.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 2 medlemmer: Bente Johansen, Lars Randorff Nørgaard

2 suppleanter: Henning A. Jensen (for Bente Johansen), Anne-Dorthe Elling Nilsson (for Lars Randorff Nørgaard)

 

Valggrupper OVW indstiller

                 1 medlem: Ole Dreyer

                 1 suppleant: Jacob Schødt Larsen

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter til repræsentantskabet for Rønne Theater.

 

Medlemmerne og suppleanterne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Teaterets øverste myndighed er repræsentantskabet, som er ansvarlig for teatrets drift.

 

Repræsentantskabet består af højest 51 medlemmer.

 

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Rønne Theater, vedtægter (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Svanekegården, fondens bestyrelse

20.00.00A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

32

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Svanekegården.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Lars Randorff Nørgaard

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til bestyrelsen for Svanekegården.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelse består af 7-12 medlemmer, dog som tæller mindst 7 af nedenstående.

·         1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune.

·         1 medlem skal hentes blandt øens fremmeste keramikere.

·         1 medlem skal være aktiv inden for det bornholmske erhvervsliv

·         1 medlem skal være kyndig på dukketeaterområdet.

·         2 medlemmer skal have et alsidigt nationalt og internationalt netværk.

·         1 medlem hentes fra Svanekegårdens Kunst og kulturforening.

·         2 kunstinteresserede borgere med fast bopæl på Bornholm.

Hver interessegruppe i bestyrelsen kan foreslå sin/sine efterfølger(-e) i bestyrelsen.

 

Udpegningen gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Fundats

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Svanekegaarden, fundats (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Familieplejen Bornholm, bestyrelsen

27.33.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

33

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Familieplejen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Margrethe Kjellberg

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt, idet det bemærkes, at det ikke er et krav, at den udpegede person er medlem af kommunalbestyrelsen, jf. Familieplejen Bornholms vedtægter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Familieplejen Bornholm.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

·         1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen

·         2 medlemmer vælges blandt plejeforældrene

·         4 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer der ikke er plejeforældre.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Familieplejen Bornholm, vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  LAG-Bornholm, bestyrelsen

04.21.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

34

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege indtil 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen for LAG Bornholm.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem: Bjarne Hartung Kirkegaard

                 1 suppleant: Niels Chresten Andersen

 

Valggruppe OVW indstiller

                 1 medlem: Carsten Hæstrup

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege indtil 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen for LAG Bornholm.

 

Medlemmerne og suppleanten behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 15 medlemmer, og er sammensat således:

·         Bornholms Regionskommune kan udpege højst 2 medlemmer

·         Bornholms Vækstforum kan udpege 1 medlem

·         Øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

o    Lokale borgere

o    Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger

o    Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

o    Offentlige myndigheder

o    Repræsentanter fra hver af de socioøkonomiske grupper må ikke udgøre mere end 49 % af bestyrelsens medlemmer.

Ved bestyrelsens sammensætning skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig, aldersmæssig og geografisk fordeling.

 

Udpegningen er gældende for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Bkg. Nr. 1835 af 22. december 2015, § 7

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
LAG Bornholm, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  CPMR - komiteen af maritime perifere regioner

00.03.10A30-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

35

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at borgmester og viceborgmester repræsenterer Bornholms Regionskommune på generalforsamlinger i CPMR, komiteen af maritime perifere regioner.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at borgmester og viceborgmester repræsenterer Bornholms Regionskommune på generalforsamlinger i CPMR, komiteen af maritime perifere regioner.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet ovenstående i forbindelse med budget 2014 og bekræftet ved beslutning af 30. januar 2014.

 

CPMR er en interesse- og lobbyorganisation for perifere, maritime regioner i Europa. CPMR består af over 160 maritime, perifere regioner fra 28 forskellige lande, der har det til fælles at de enten er perifere og/eller martime, dvs. beliggende med relativ stor afstand til hovedstæderne og beliggende ved kysten. Disse regioner arbejder sammen for at sikre, at EU´s institutioner og de nationale regeringer tager sig af sager, der kan fremme disse regioners udvikling og vækst.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Udpegning af medlemmer til CPMR (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Grønt Dialogforum

00.22.04A30-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

12

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

36

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner.

 

Ifølge forretningsordenen for Grønt Dialogforum er Grønt Dialogforum nedsat med følgende politiske repræsentation:

 

Såfremt Natur- og Miljøudvalget overtager Teknik- og Miljøudvalgets pladser i Grønt Dialogforum, vil Natur- og Miljøudvalgets formand være formand for Grønt Dialogforum, og Natur- og Miljøudvalget skal herudover udpege to repræsentanter. Alternativt kan en eller begge repræsentanter vælges i andre relevante udvalg som Klima- og Bæredygtighedsudvalget og/eller Økonomi, Erhverv- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udover Leif Olsen peger udvalget på Niclas Fick og Ole Rødvig.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Grønt Dialogforum har to hovedopgaver:

 

Ifølge forretningsordenen for Grønt Dialogforum er Grønt Dialogforum nedsat med følgende repræsentation:

 

Samt ét medlem fra hver af følgende organisationer og virksomheder:

 

Ifølge forretningsordenen kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte at optage andre regionsdækkende foreninger i Grønt Dialogforum, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere emner, der traditionelt hører under teknik- og miljøområdet.

 

Center for Teknik og Miljø – pr. 1. januar Center for Natur, Miljø og Fritid - yder sekretariatsbistand til Grønt Dialogforum og er ansvarlig for indkaldelse af møder, vedligeholdelse af hjemmeside og øvrig administration samt medvirken til udarbejdelse af Agenda 21-strategien, som er integreret i udviklingsstrategien.

 

Der afholdes mindst tre møder om året. Normalt skal en mødeplan for det kommende kalenderår godkendes på årets sidste møde. Men da der nu er tale om et nyt udvalg, har Grønt Dialogforum på årets sidste møde valgt kun at fastsætte dato for det første møde i 2018 og har lagt op til, at resten af mødeplanen kan fastægges, når der er udpeget ny politisk formand og repræsentanter. Første møde er planlagt til mandag den 19. marts kl. 16-18.

 

Såfremt Natur- og Miljøudvalget overtager Teknik- og Miljøudvalgets pladser i Grønt Dialogforum, vil Natur- og Miljøudvalgets formand blive formand for Grønt Dialogforum, og Natur- og Miljøudvalget skal herudover udpege to repræsentanter. Alternativt kan en eller begge repræsentanter vælges i andre relevante udvalg som Klima- og Bæredygtighedsudvalget og/eller Økonomi, Erhverv- og Planudvalget.

 

Forretningsordenen er vedlagt som bilag. Forretningsordenen vil blive tilrettet redaktionelt med de nye navne på udvalg samt centre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Forretningsorden for Grønt Dialogforum godkendt af TMU 3. april 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Det lokale naturråd for Bornholm

01.02.03A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

13

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

37

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort i kommuneplanen, skal Bornholms Regionskommune oprette et lokalt naturråd. Naturrådets opgave er at bistå kommunen med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Vedlagte bilag viser sammensætningen af det lokale naturråd, som er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017. Udvalget besluttede samtidig, at man ønskede at deltage med tre observatører i naturrådet og udpegede tre af udvalgets medlemmer til observatører.

Natur- og Miljøudvalget skal nu tage stilling, om det ønskes at deltage med observatører i naturrådet og i så fald udpege en eller flere observatører.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at Natur- og Miljøudvalget beslutter, om der ønskes observatører i naturrådet og i så fald udpeger en eller flere observatører.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de ønsker observatører i naturrådet og at udvalget peger på Leif Olsen og Niclas Fick.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal ifølge planloven i kommuneplanen udpege Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. I forbindelse med denne opgave skal kommunerne oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

 

Bornholms Regionskommune skal oprette og stå for sekretariatsbetjening af et lokalt naturråd for Bornholm. Rammerne for dette arbejde er beskrevet i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd udsendt af Erhvervsministeriet i august 2017.

 

Kommunen skal sikre, at det lokale naturråd inddrages i kommunens forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. I dette arbejde bør naturrådet drøfte:

 

Det lokale naturråd er rådgivende i forhold til kommunens opgave med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunalbestyrelsen er myndighed på kommuneplanlægningen, og det lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og kan ikke nedlægge veto mod kommunalbestyrelsens udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er ikke et krav, at naturrådet opnår enighed. Et forslag fra naturrådet kan således ledsages af udtalelser, herunder mindretalsudtalelser.

 

Det lokale naturråd skal afslutte sit arbejde senest den 15. juli 2018 og nedlægges herefter.

 

De foreninger og organisationer, som kan være repræsenteret i naturrådet, er

 

Det skal tilstræbes, at der i rådet er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. I henhold til ligestillingsloven skal der så vidt muligt indstilles både en kvinde og en mand, når organisationer/foreninger indstiller medlemmer og suppleanter.

 

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2017 på kommunens hjemmeside og ved kontakt til foreninger annonceret, at relevante foreninger og organisationer har kunnet indstille et medlem og en suppleant til det lokale naturråd for Bornholm.

 

Bornholms Regionskommune har på baggrund af de indkomne indstillinger og bekendtgørelsens kriterier foreslået en sammensætning af det lokale naturråd som vist i vedlagte bilag. Det vurderes, at der med denne sammensætning af rådet er lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning. Denne sammensætning af naturrådet blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2017. Udvalget besluttede samtidig, at man ønskede at deltage med tre observatører i naturrådet og udpegede Bo Haxthausen, Jesper Lindstrøm Larsen og Carsten Scheibye til observatører.

 

Natur- og Miljøudvalget skal nu tage stilling, om det ønskes at deltage med observatører i naturrådet og i så fald udpege en eller flere observatører.

 

Første møde i naturrådet forventes afholdt i januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Sammensætning af lokalt naturråd for Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Brugerråd - Naturstyrelsen Bornholm

01.05.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

14

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

38

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udpegning af 2 embedsmænd til brugerrådet for Naturstyrelsen Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At biolog Katrine Høst og skovfoged Ole Holm Pedersen, begge Natur & Miljø udpeges.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de i indstillingen nævnte embedsmænd udpeges.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Miljø- og Energiministeren besluttede i 1995 at der skal oprettes brugerråd i tilknytning til landets statsskovdistrikter. Lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens skove skal herigennem kunne få større indflydelse på deres drift og benyttelse. Hos Naturstyrelsen Bornholm er der nedsat et brugerråd med 13 medlemmer, som holder 1-2 møder årligt, hvor den lokale enhed orienterer om hvilke planer der er for driften, både den rent skovbrugsmæssige, men også om tiltag i forbindelse med for eksempel publikum og naturpleje. På møderne diskuteres planerne og de er med til at udbygge samarbejdet mellem Naturstyrelsen, Bornholms Landbrug, Bornholms Regionskommune, Destination Bornholm og de forskellige naturorganisationer.

 

Skovrideren er rådets formand, og enheden fungerer som sekretariat.

Hvis de udpegede embedsmænd fratræder deres stillinger, udpeges nye repræsentanter administrativt.

De udpegede medlemmer er ikke pligtige at modtage valg til brugerrådet.

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle   

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

39

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017 skal der etableres en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. januar 2018:

Udvalget peger på Kirsten Wendell.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Andreas Ipsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Kirsten Wendell og Andreas Ipsen er godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Natur - og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Ældre

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         En plejecenterleder fra Center for Ældre

·         Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         Bygherrerådgiver

 

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindstrøm Larsen

 

Projektstatus er, at der er afholdt prækvalificeringsrunde af 6 indbudte bygherrerådgivere, hvoraf 3 blev udvalgt til at afgive tilbud på bygherrerådgiveropgaven.

Heraf modtog det stående byggeudvalg 2 præsentationer og 2 tilbud på opgaveløsningen.

Gpp arkitekter er på det grundlag udpeget som bygherrerådgiver ved præsentation af opgaveløsning og det økonomisk mest fordelagtige tilbud den 30. november 2017.  

 

Der pågår kontraktindgåelse med gpp arkitekter, som forventes afsluttet primo januar 2018, hvorefter der vil blive fremlagt en godkendelsessag til politisk behandling der omhandler godkendelse af bygherrerådgiver, byggeudvalgets indstilling til inddragelsesfase samt byggeprogram og udbudsform af byggeopgaven.

 

Det nuværende udvalg består af Bente Helms og Jesper Lindgren Larsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social og Sundhedsudvalget.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder på Søndermarkskolen.  

82.20.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

8

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

40

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Børne- og Skoleudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 17. juni 2014 skal der etableres en bygherreorganisation for ombygning af Rønneskolen jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Morten Riis bliver valgt.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Torben Rønne-Larsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Morten Riis og Torben Rønne Larsen er godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 millioner kr. til ombygning af Rønneskolen inkl. inventar. Med kommunalbestyrelsens beslutning af 25. februar 2016 er den økonomiske ramme udvidet til 24 mio.kr. samlet set for 2016 og 2017.

 

Midlerne er afsat til skolestrukturens fase 2, så eleverne i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Midlerne skal anvendes til at skabe plads til alle elever på to skoler i tidssvarende læringsmiljøer.

 

Byggeriet på Aavangsskolen er i sin afsluttende afleveringsfase, og der forventes afholdt et afsluttende byggeudvalgsmøde i januar 2018, hvorunder byggeregnskab skal godkendes. Herefter igangsættes anlægsarbejderne på Søndermarksskolen i januar 2018 med forventet afslutning 1. juni 2018. 

På den baggrund skal der nu nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum består af:

·         En repræsentant fra Natur- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         To repræsentanter fra Skolebestyrelsen ved Søndermarkskolen

·         En repræsentant fra Handicaprådet (udpeges af handicaprådet)

·         Centerchef fra Skole

·         Centerchef fra Ejendomme

·         4 repræsentanter fra arbejdsgrupperne

·         Leder af Søndermarksskolen

·         Projektleder fra Ejendomsservice

·         Rådgiver

 

Byggeudvalgets opgave er, at sikre udmøntning af den politiske beslutning om at skabe plads til alle elever på to tidssvarende skoler i tidssvarende læringsmiljøer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Det nuværende udvalg består af Torben Rønne-Larsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af madskole på Paradisbakkeskolen  

29.09.04P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

9

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

41

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforlig 2018 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 18 mio. kr. til etablering af 2 madskoler i henhold til forslag udarbejdet af Center for Skole, Kultur og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. Etablering af madskole omhandler ombygninger af Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen.

 

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur - og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Bente Helms bliver valgt.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Ole Rødvig.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Bente Helms og Ole Rødvig er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttet at oprette madskoler på to bornholmske folkeskoler, og har den 30. november 2017 besluttet at etablering af madskole på Paradisbakkeskolen skal påbegyndes i 2018 hvorefter madskole på Hans Rømerskolen påbegyndes i 2019.

 

I budgetforliget er der samlet afsat 18 millioner kr. til anlæg af én madskole om året i henholdsvis 2018 og 2019, og ligeledes driftsmidler til etablering og efterfølgende løbende drift.

 

Ejendomsservice påbegynder konkurrenceudsættelse på rådgiveropgaven i løbet af januar 2018 ved hjælp af annonceret nationalt udbud med forventet projekteringsopstart medio marts 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse med igangsætning af fase III, nye læringsmiljøer på fire skoler  

02.00.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-01-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

42

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2017, skal der etableres en bygherreorganisation for etablering af pædagogiske læringsmiljøer (skolestrukturens fase III).

Der skal udpeges to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2018:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Erik Lund Hansen bliver valgt.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Niclas Fick.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Erik Lund Hansen og Niclas Fick er godkendt.

Sagsfremstilling

Skolestrukturens fase III – skolerne uden for Rønne

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat midler til etablering af nye læringsmiljøer på de kommunale skoler uden for Rønne: Svartingedal Skole, Kongeskærskolen, Hans Rømer Skolen og Paradisbakkeskolen.

 

Center for Skole, Kultur og Fritid fremlagde i juni 2017 følgende 3 modeller for ombygninger på de fire skoler:

 

Model 1 er overslag over de anlægsudgifter der til fulde realiserer skolernes udarbejdede forslag - pålydende knapt 21,5 mio. kr.

 

Model 2 er overslag over anlægsudgifter ved et reduceret forslag der rammer de afsatte 15 mio. kr., og

 

Model 3 indeholder model 1 med fuld ventilation på alle skolerne – pålydende 38,7 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2017, at der skulle arbejdes videre med Model 3, hvorfor Center for Ejendomme og Drift ved Ejendomsservice igennem et SKI-udbud af rådgiveropgaven har indgået aftale med arkitektfirmaet Nova5 om udarbejdelse af inddragelsesfase, byggeprogram og endelig udbud af anlægsprojektet og tilsynet med selve anlægsopgaven.  

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

Byggeudvalget skal som minimum bestå af, men er ikke begrænset til:

·         En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget

·         Centerchef fra Center for Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Afdelingsleder fra Ejendomsservice

·         Afdelingsleder fra Center for Skole, Kultur og Fritid

·         Rådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

Det nuværende byggeudvalg består af Steen Frandsen og Magrethe Kjellberg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Børne- og Skoleudvalget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Omprioritering af ressourcer fra internationalt samarbejde til styrket veteranindsats

27.12.04A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

43

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

For at styrke indsatsen blandt veteraner / tidligere udsendte på Bornholm, afsættes der i 2018 200 timer til en funktion som kommunal veterankoordinator. Det sker bl.a. på grundlag af et ønske fra Bornholms Veteran Forum (BVF). Indsatsen gennemføres i tæt samspil med de kommunale sagsbehandlere og BVF. De yderligere administrative ressourcer tilvejebringes ved at Bornholms Regionskommune udtræder af Fire Hjørner samarbejdets styrekomité og hermed politiske samarbejde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) At Bornholms Regionskommune udtræder af Fire Hjørner samarbejdet

b) at der i Sekretariatet fra 2018 prioriteres 200 timer til at styrke veteranindsatsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 den fælles veteranpolitik for Bornholm, hvis overordnede mål er at supplere den nationale veteranpolitik gennem aktiviteter på Bornholm.

Sammen med nu 11 andre organisationer indgår Bornholms Regionskommune i Bornholms Veteran Forum (BVF), der blev etableret 16. marts 2016, og sekretariatsbetjenes af Bornholms Regionskommune.

BVF har til formål at koordinere og understøtte de forskellige aktørers planer og aktiviteter, skabe grundlag for samarbejde, partnerskaber og sikre en koordination af de aktiviteter, der henvender sig til både veteraner og deres pårørende.

Af landets ca. 33.000 veteraner og tidligere udsendte er 469 registreret som bosiddende på

Bornholm (juni 2017).

 

På BVF’s årlige repræsentantskabsmøde i marts 2017 fremkom et forslag om at Bornholm i lighed med andre kommuner opretter en stilling som veterankoordinator. På mødet tilbød det nationale Veterancenter i Ringsted sin støtte til oprettelse af en sådan funktion.

BVF’s ledelse har efterfølgende drøftet funktionen med kommunens sagsbehandlernetværk, og hentet erfaringer fra veterankoordinatoren i Sønderborg kommune, der har et tilsvarende antal veteraner som på Bornholm.

Et udkast til funktionsbeskrivelse har været sendt i høring hos repræsentanter for sagsbehandlerne i Center Børn & Familie, Center Psykiatri & Handicap,og Jobcentret.

Udkastet til funktionsbeskrivelse har været udsendt til samtlige medlemsorganisationer under BVF, og i tilknytning hertil er der afholdt et medlemsmøde 11. december 2017. På mødet var der fuld tilslutning til udkastet.

 

Formålet med at styrke indsatsen er at arbejde henimod én indgang til Bornholms Regions­kom­mune for veteraner, pårørende og organisationer, der arbejder med tidligere udsendte.

 

En veterankoordinator erstatter ikke den eksisterende sagsbehandling eller tilbud i kommunen, men supplerer denne med følgende hovedopgaver:

·         Styrket koordination mellem bisiddere/mentorer og kommunens sagsbehandlere

·         Rådgivning om støttemuligheder og teknisk bistand ved udarbejdelse af ansøgninger

·         Formidling af telefonlinjer/hotlines, og kontakt til organisationerne bag disse

·         Deltagelse af den årlige Flagdag for tidligere udsendte, den 5. september

·         Sekretariatsbetjening af Bornholms Veteran Forum (BVF)

·         Kontakt til Veterancentret og netværket af kommunale veterankoordinatorer

 

Varetagelsen af funktionen placeres i Sekretariatet, der allerede sekretariatsbetjener BVF.

Økonomiske konsekvenser

Timerne til den styrkede indsats hentes gennem en omprioritering af det internationale samarbejde. Det foreslås således at Bornholms Regionskommune udtræder af den politiske ramme for Fire Hjørner samarbejdet, således at kommunalbestyrelsen ikke længere udpeger to repræsentanter til dette samarbejdes styrekomite.

Fire Hjørner samarbejdet blev etableret i 1995 og består udover Bornholm af Sydøstre Skåne, Rügen og Swinoujscie. Siden 2012 har samarbejdet udelukkende omfattet ungdomssamarbej­de med Campus Bornholm som central bornholmsk aktør, og med projekter hovedsageligt finansieret med EU-midler.

Omprioriteringen vil betyde, at Bornholms Regionskommune udtræder af den officielle del af samarbejdet, herunder udpegningen af to politikere til Fire Hjørner samarbejdets styrekomité.

Derimod vil det fortsat være muligt i samarbejde at gennemføre projekter, såfremt der er efterspørgsel og grundlag for det. Arbejdstiden hertil vil i så fald blive prioriteret indenfor Europe Direct Bornholm, regionskommunens EU-oplysningskontor.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Funktionsbeskrivelse, kommunal veterankoordinator (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 44  Tiltag på ældreområdet i forlængelse af seneste budgetopfølgning

27.00.00P00-0182

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

6

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

44

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 besluttede kommunalbestyrelsen den 21. december 2017, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget på sit møde den 17. januar 2018 skal forelægges en sag med henblik på konkrete tiltag på ældreområdet.

Udgiftsniveauet i 2017 lå pr. 31. oktober 2017 6,7% over det budgetterede, og en fremskrivning af udgiftsniveauet til 2018 viser et estimeret merforbrug på 2-3%, såfremt udgifterne ikke reduceres fra niveauet i efteråret 2017.

Direktionen har igangsat et intensiveret arbejde med en række tiltag, både med henblik på optimeret udgiftsstyring og for at vurdere omkostningsniveauet på en række centrale områder. Hovedansvaret for at realisere arbejdet er forankret i ledelsen på ældreområdet med tæt støtte fra andre dele af organisationen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at orienteringen om de administrative tiltag tages til efterretning

b) at der forberedes et sparekatalog på 10 mio.kr. indenfor bevilling 31 Ældre med henblik på politisk prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018, såfremt de iværksatte tiltag grundet usikkerhederne ikke i marts 2018 viser sig tilstrækkelige

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Ad a) Taget til efterretning, idet sagen sendes til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Ad b)

For indstillingen stemte 3: Morten Riis, Leif Olsen og Thomas Thors.

Imod indstillingen stemte 3: Søren Schow, Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben.

Grundet stemmelighed er indstillingen faldet.

Morten Riis, Leif Olsen og Thomas Thors løfter beslutningen til kommunalbestyrelsens afgørelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Ad a) Taget til efterretning

Ad b)

For Servicedirektørens indstilling stemte 13: liste Ø, liste F, liste A, liste Å og liste K

Imod Servicedirektørens indstilling stemte 10: liste V, liste O og liste W

Servicedirektørens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsområdet har igennem en årrække været underlagt forandringer i både organisering og opgavevaretagelse. Aktuelt er omstillingen til Den Rehabiliterende Organisation som vedtaget i Budget 2016 i gang. Omstillingerne stiller store krav til markante ændringer i hvordan opgaverne løses og dermed i personalets kompetencer og tilgang.

 

Det har vist sig vanskeligt fuldt ud at styre udgifterne som forudsat i budgetlægningen og dermed indfri de oprindeligt indlagte budgetreduktioner. I 2016 blev der ikke overført et merforbrug på 7,6 mio.kr. til 2017, og med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 forventes årets resultat at blive et ikke-planlagt underskud på 22,0 mio.kr., foruden et planlagt merforbrug vedr. kompetenceudvikling på 2,2 mio.kr., der overføres til 2018 og 2019.

 

Tiltag i 2017 og budget 2018

Allerede tidligt i 2017 blev risikoen for et merforbrug i 2017 på op mod 25,3 mio.kr. konstateret. Med afsæt i et temamøde for kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 besluttede kommunalbestyrelsen den 27. april 2017, at merforbruget i 2017 finansieres ved en tillægsbevilling, og at arbejdet med Den Rehabiliterende Organisation og en række øvrige, ikke-serviceforringende tiltag fortsættes for at nedbringe merforbruget mest muligt. For en uddybning se sagen: link.

 

I august 2017 som oplæg til budgetforhandlingerne for 2018 konstateres det, at tiltagene omkring Rehabiliteringsteamet kun delvist vil få den ønskede, varige effekt, samt at Hjemmeplejens muligheder for at håndtere omlægningerne indenfor de fastsatte timepriser vil være vanskelige. Hertil kommer at de mellemkommunale betalinger forventes at ligge 4 mio.kr. højere i 2018 end budgetteret.

 

Omvendt viser opfølgningen, at de øvrige tiltag iværksat i marts 2017 samlet har givet en større udgiftsreduktion end forudsat. Således er antallet af visiterede ydelser efter Serviceloven og Sundhedsloven 3.600 timer lavere i alt i 2017 end prognosen, svarende til 1,6 mio.kr.

 

På denne baggrund budgetlægges 2018 med en tilførsel på 11,3 mio.kr. i 2018 dog faldende til 7,6 mio.kr. over de følgende tre budgetår frem til 2021 med en forventning om yderligere fald i antallet af visiterede timer.

 

Samtidig blev der i budgettet for 2018-21 også indlagt en besparelse som følge af brug af færre vikarer på 2 mio.kr. i 2018 stigende til 4,5 mio.kr. i 2019 og 5 mio.kr. i 2020 og frem.

 

Merforbruget i 2017

Merforbruget i 2017 forventes pr. 31. oktober 2017 at blive på 22,7 mio.kr. svarende til 6,7% af det budgetterede. Heraf er 0,7 mio.kr. samt det overførte merforbrug fra 2016 på 1,6 mio.kr. planlagt kompetenceudvikling til finansiering i 2018 og 2019.

 

Ovenfor er beskrevet at hovedparten af tiltagene iværksat i foråret 2017 samlet set har virket efter hensigten, mens tiltagene omkring Rehabiliteringsteamet ikke har virket fuldt ud, hvilket der er taget højde for i budgettet for 2018.

 

Derimod er udgifterne skredet på en række andre området. Der er fire hovedårsager til merforbruget i 2017:

1.    Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen:                            4,6 mio.kr.

2.    Manglende overholdelse af budgetrammen i Rehabiliteringsteamet:            1,9 mio.kr.

3.    Øget tildeling af ydelser til borgerne efter Serviceloven og Sundhedsloven   11,6 mio.kr.

4.    Mellemkommunale betalinger:                                                                       4,2 mio.kr.

 

Den detaljerede gennemgang kan læses af bilaget til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. december 2017: link.

 

2018

Med afsæt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 og budgettet for 2018, der jf. ovenfor er øget med netto 9,3 mio.kr. får direktionen i november 2017 udarbejdet et estimat over forbruget i 2018 på baggrund af en fremskrivning af udgiftsniveauet i efteråret 2017. Estimatet viser et forbrug på 8,7 mio.kr. i 2018 over budgettet fordelt på følgende fem områder:

1.    Usikkerhed om realisering af den indlagte besparelse på vikarer:                  1,8 mio.kr.

2.    Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen:                            2,3 mio.kr.

3.    Øget tildeling af ydelser til borgerne efter Serviceloven og Sundhedsloven   2,0 mio.kr.

4.    Mellemkommunale betalinger:                                                                       1,2 mio.kr.

5.    Øvrige forhold (ledelse/adm., plejevederlag, færdigbehandlede m.m.)         1,4 mio.kr.

 

Hertil kommer opmærksomhed på aktuelt to særligt dyre enkeltsager på Nørremøllecenteret samt en versende tvist om en mellemkommunal betaling, der kan medføre øgede udgifter for 2-4 mio.kr., såfremt den ikke falder ud til BRKs fordel.

 

I lighed med 2017 er det således fortsat i 2018 særligt tre forhold som påkalder sig opmærksomhed til trods for at budgettet er tilført midler:

A.    Overholdelse af rammen for antallet af visiterede timer

B.    Levering af de visiterede timer til den fastsatte pris

C.    Mellemkommunale betalinger

 

Presset på disse områder vil sandsynligvis også være til stede i de kommende år henset til de yderligere allerede indlagte budgetreduktioner i 2019 og frem.

 

Nedenfor gennemgås de initiativer ledelsen for Center for Ældre har ansvar for at gennemføre for at lette presset på budgetrammen. Initiativerne fokuserer på de to første af ovennævnte forhold (A. og B.), idet C. umiddelbart er vanskelig direkte at påvirke. BRK har ikke indflydelse på, om folk vælger at flytte, og det vil være den kommune de flytter til, der har handlekompetencen i forhold til at fastsætte ydelsesniveauet. Selvom disse borgere alternativt ville have modtaget deres indsats på Bornholm, vil det alt andet lige være dyrere at betale en forholdsmæssig andel af totalomkostningerne i en anden kommunens tilbud end lokalt på Bornholm.

 

Tiltag – en handlingsplan

Som følge af den generelle udvikling på ældre- og sundhedsområdet er der mange tiltag i gang allerede, særligt som udløber af Den Rehabiliterende Organisation, som skal fortsættes: Kompetenceudvikling, arbejdsprocesser, arbejdsmiljø og en række styrings- og planlægningsmæssige tiltag.

 

Det eksterne konsulenthus, som har bistået med implementeringen af Den Rehabiliterende Organisation, har påtaget sig at lave en ekstra gennemgang af status på arbejdet med henblik på justeringer og anbefalinger på de områder, hvor der endnu udestår manglende realisering af gevinster som følge af omlægningen. Dette arbejde foregår i januar 2018.

 

Der foretages desuden en særlig opfølgning på de tværgående rehabiliteringsmøder (DTR), for at sikre at kvaliteten og effekten af indsatsen står mål med de ressourcer, de kræver. Dette også for på at vurdere, om der er borgere, der skal undtages fra det rehabiliterende arbejde dvs. ikke skal have en rehabiliteringsplan, og hvad konsekvenserne heraf vil være.

 

Alle tiltag i handlingsplanen følges op og justeres ugentligt. Efter tre måneder dvs. i april 2018 foretages en fornyet samlet vurdering med henblik på en sag til politisk behandling i maj 2018. Det er ikke umiddelbart muligt at estimere den økonomiske effekt af de forskellige tiltag; ej heller i alle tilfælde i opfølgningen at adskille den ene effekt fra den anden. Det kan således ikke med sikkerhed siges, om de iværksatte tiltag er tilstrækkelige for at sikre budgetoverholdelse i 2018 og i de kommende år. Tiltagene er dog valgt ud fra en samlet vurdering af, at de vil adressere områderne, hvor udfordringerne og udgiftspresset er størst. På baggrund af den samlede opfølgning i april 2018 må yderligere tiltag drøftes i maj 2018, såfremt det her iværksatte viser sig utilstrækkeligt.

 

Det er direktionens forventning, at de iværksatte initiativer vil være tilstrækkelige for at skabe balance, men på baggrund af den beskrevne usikkerhed både på de områder der kan vise sig fordyrende og i forhold til effekten af de ledelsesmæssigt iværksatte tiltag, anbefales det for at udvise rettidig omhu, at der allerede nu forberedes en Plan B: et alternativt sparekatalog. Dette også henset til den yderligere politisk forudsatte budgetreduktion på området i de kommende år. Dette sparekatalog kan helt eller delvist tages i brug i maj 2018 efter politisk prioritering, høring og beslutning. Sparekataloget vurderes at skulle rumme alternative handlemuligheder ud over det allerede iværksatte på 10 mio.kr. Sparekataloget foreslås administrativt udarbejdet i dialog med MED-udvalget i Center for Ældre frem til medio marts, hvor efter Social- og Sundhedsudvalget drøfter kataloget og udsender det i høring i Ældre- og Handicaprådene i april. Det betyder, at kataloget efter politisk prioritering og beslutning i kommunalbestyrelsen i maj 2018 vil kunne tages i anvendelse med delvis effekt allerede i 2018.

 

Ad A. Overholdelse af rammen for antallet af visiterede timer

Den overordnede effekt af nedenstående fem tiltag vil være en reduktion i tildelingen af ydelserne til borgerne jf. kvalitetsstandarderne som følge af et reduceret behov.

·         Opfølgning af de visiterede timer.

Det er visitationen (Myndighed), der tildeler indsatserne i løbende dialog med Hjemmeplejen. Tidligere gennemgik visitationen regelmæssigt alle borgere i fast opfølgning (controlling). Denne praksis genindføres 5-6 gange om året for at sikre korrekt tildeling af ydelser jf. kvalitetsstandarderne. Hertil følges løbende op på at sikre optimal henvisning til Rehabiliteringsteamet. Indsatsen medfører en omprioritering af visitationens arbejde.

Start: januar 2018

·         Antallet af borgere, der modtager under 2 timers ydelser om ugen er forholdsvis højt.

Under 2 timers hjælp om ugen afspejler ikke i alle tilfælde et kritisk behov for hjælp. En arbejdsgruppe præsenterer i februar 2018 en række anbefalinger til, om der kan foretages en yderligere, særlig indsats for at gøre disse borgere selvhjulpne. Hovedfokus er i første omgang borgere, der udelukkende modtager rengøring.

Start: igangværende (februar 2018)

·         Evaluering af Rehabiliteringsteamets omkostningseffektivitet.

De hidtidige analyser af Rehabiliteringsteamets indsats viser, at borgerne der har gennemgået et forløb får reduceret deres behov for hjælp markant mere end oprindelig forudsat umiddelbart efter endt forløb.

Udfordringen består i, at timeprisen for at levere indsatsen i Rehabiliteringsteamet modsat har vist sig højere end forudsat, hvorved antallet af borgere der kan modtage et forløb for den afsatte budgetramme er lavere end forudsat. En anden udfordring er, at borgerne i gennemsnit falder hurtigere i funktionsniveau igen end forudsat, hvilket stiller spørgsmålstegn ved, om den intensive indsats i Rehabiliteringsteamet samlet set for kommunen er tilstrækkelig omkostningseffektiv (se næste ’dot’).

Der udarbejdes i januar 2018 et samlet analysedesign med henblik på gennemførelse af evalueringen fra februar 2018 og udarbejdelse af anbefalinger til at øge omkostnings-effektiviteten.

Start: januar 2018

·         Hjemmeplejen skal fastholde borgernes øgede funktionsniveau længere.

En central del af den rehabiliterende indsats forudsætter, at Hjemmeplejen ved hjælp af rehabiliteringsplaner, tværfaglige rehabiliteringsmøder (DTR) og øget kompetenceniveau i arbejdet kan fastholde og yderligere øge borgernes funktionsniveau; både efter endt rehabiliteringsforløb i Rehabiliteringsteamet jf. forrige ’dot’ og for øvrige borgere dvs. borgere der ikke har fået et intensivt forløb men får hjælp efter en rehabiliteringsplan direkte i Hjemmeplejen.

Som en del af evalueringen af rehabiliteringsplaner og DRT i Hjemmeplejen i januar 2018 vurderes det enkelte Hjemmepleje-teams evner til at arbejde rehabiliterende og derved medvirke til at reducere behovet for ydelser. Arbejdet med at øge medarbejdernes mestring af den nye arbejdsform intensiveres, specifikt målrettet det enkelte team.

Start: december 2017

·         95%-målet for leverede timer skal sikres.

Der er historisk erfaring for, at der kun er behov for at levere 95% af de visiterede ydelser. Det skyldes, at der på daglig basis er et antal borgere, der af forskellige grunde alligevel ikke skal have leveret den visiterede indsats pga. besøg hos familie, indlæggelse på hospital, ved dødsfald etc. Hjemmeplejen afregnes for leverede ydelser og ikke visiterede, da det forudsættes, at ydelser der ikke skal leveres alligevel kan omprioriteres til andre borgere. For at sikre fleksibiliteten i det daglige arbejde har Hjemmeplejen mulighed for selv at iværksætte ydelser i et vist omfang uden først at have kontaktet visitationen. Denne mulighed har gennem en årrække medført at nogle Hjemmeplejeteams ligger højere i antallet af leverede ydelser end de 95%. Det øger budgettet til det enkelte Hjemmeplejeteam, men har den konsekvens, at der afregnes for flere ydelser, end der er budgetramme til i visitationen.

Årsagerne til hvorfor der er så markante forskelle på både omfanget af visiterede ydelser, og hvor mange procent af de visiterede ydelser, der leveres i de enkelte team på tværs af øen skal afdækkes nærmere for at sikre at den fleksible, tillidsbaserede ordning anvendes som forudsat og ikke bliver et udtryk for et højere serviceniveau end forudsat. Visitationens intensiverede, løbende gennemgang af alle borgere skal medvirke til at sikre et ensartet serviceniveau og levering heraf på hele Bornholm.

Start: januar 2018

 

De to sidstnævnte tiltag er en del af det samlede fokus på opgavevaretagelsen i Hjemmeplejen jf. næste gruppe af tiltag (B.).

 

Ad B. Levering af de visiterede timer til den fastsatte pris

Én ting er udviklingen i antallet af de visiterede og leverede timer jf. A. Noget andet er om indsatsen rent faktisk leveres med den fornødne omkostningseffektivitet som rammebudgettet og timepriserne for afregning forudsætter. Centrale elementer heri er lønudgifter og tiden medarbejderne er ude hos borgerne kontra andre opgaver.

 

Her har de syv team i Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet været udfordret gennem de seneste par år. Rehabiliteringsteamet er i udgangspunktet det eneste team, der ikke er aktivitetsstyret, men har et rammebudget. Dog afspejler rammebudgettet en forventning om et vist aktivitetsniveau, som er adresseret under A. I 2018 forventes Rehabiliteringsteamet at overholde sit rammebudget samtidig med at aktivitetsniveauet gennemsnitligt ligger på så højt et niveau som overhovedet muligt, jf. den beskrevne analyse ovenfor.

 

De syv Hjemmepleje-team er alle aktivitetsstyrede og afregnes for antallet af leverede timer, hvor timeprisen indeholder økonomisk kompensation for de afledte omkostninger ved at levere indsatsen. Nedenstående tiltag sker med henblik på at sikre at Hjemmeplejen ikke leverer ydelserne dyrere end forudsat i timepriserne uden at der gås på kompromis med arbejdsmiljøet og den fagligt professionelle opgavevaretagelse. Det er en budgetmæssig forudsætning, at 65% af medarbejdernes fremmødetid er direkte borgerrettet, hvilket har været vanskeligt at opnå siden 2015, da der også er rigtig mange andre arbejdsopgaver i Hjemmeplejen, der påkalder sig opmærksomhed. Det kræver derfor en klar og aktiv prioritering af øvrige opgaver, at opnå det forventede niveau i direkte borgerrettet tid.

 

Udfordringerne for de syv team er meget forskellige hvad angår budgetoverholdelse, sygefravær, rekruttering, trivsel, fysiske rammer, vejtid mv. Indsatsen i Hjemmeplejen skal derfor differentieres på særlige tiltag i det enkelte team, dog med samarbejde og erfaringsudveksling hvor det er hensigtsmæssigt. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Ældrechef, respektive afdelingsleder, teamleder, økonomi- og personalemedarbejdere og teamets faste medarbejdere. I dagligdagen er arbejdet centret omkring teamets TRIO bestående af arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og teamleder, fordi en god Hjemmepleje skal skabes af medarbejderne tæt på borgerne.

 

Indsatsen i det enkelte team skal sikre en konstruktiv balance mellem tre forhold:

              i.        Budgetoverholdelse gennem en tæt kapacitetsstyring i forhold til udviklingen i aktivitet og en fokuseret, omkostningsbevidst planlægning af ressourcerne i dagligdagen.

             ii.        Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt sygefravær og en fast stab af engagerede medarbejdere i et godt samspil med en dedikeret leder

            iii.        En professionel, kompetent og tværfaglig opgavevaretagelse i respekt for kommunens politisk fastsatte serviceniveau og i overensstemmelse med de faglige standarder og vedtagne arbejdsgange i Den Rehabiliterende Organisation

 

I december 2017 er alle team gennemgået i forhold til relevante nøgletal for at skabe et opdateret, faktuelt grundlag for en intensiveret indsats i det enkelte team.

 

For at supplere arbejdet i det enkelte team med en dybere indsigt i hvordan medarbejderne oplever arbejdet i det daglige, igangsatte Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2017 en evaluering af Hjemmeplejen med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse (link). MED-organisationen er i december 2017 involveret i udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen for at sikre et optimalt grundlag for besvarelserne og den efterfølgende bearbejdning. Spørgeskemaerne besvares i januar og behandles i februar 2018.

 

I januar 2018 udarbejder ledelsen i Hjemmeplejen en konkret handlingsplan for hvert enkelt af de syv team med henblik på at håndtere de specifikke udfordringer, der gør sig gældende på de tre parametre. Ikke alle team har udfordringer på alle parametre, men det skal sikres at en specifik indsats ikke forringer forholdene på de øvrige. I det omfang der er brug for at hjælpe det enkelte team med at oparbejde den konstruktive balance og kapacitet i en målrettet og resultatgivende hurtig indsats gøres dette. Der kan være tale om hjælp til planlægning, økonomi- og ressourcestyring, prioritering, rekruttering, ledelse, personale, kompetenceniveau, trivsel, mestring af arbejdsopgaver og arbejdsgange fx omkring rehabilitering.

 

Planen skal præcisere, hvad der skal til, hvornår, hvordan, med hvilken støtte, forventede resultater og hvornår. Planen formidles til alle teamets medarbejdere for at sikre et så bredt kendskab og opbakning til planen som muligt. Det er afgørende at alle forudsætninger for realisering af planen håndteres proaktivt.

 

Ud over en mere robust og stabil driftsorganisation forventes arbejdet her også at give mulighed for at vurdere, om der er behov for mere grundlæggende justeringer i Hjemmeplejens samlede organisering, ledelse m.v.

 

Vikarer

Den budgetmæssige forudsætning om at reducere udgifterne i vikarforbrug med 2 mio.kr. i 2018 stigende til 4,5 mio.kr. i 2019 og 5 mio.kr. i de følgende år medfører en grundlæggende reduktion i udgifterne ved at levere indsatsen i Hjemmeplejen. Altså timeprisen. I forvejen er en af de centrale årsager til merforbruget i Hjemmeplejen anvendelse af vikarer, og en reduceret brug af vikarer vil i første omgang blot medvirke til at det hidtidige budget overholdes. Det er med dette afsæt, at der er skitseret en vis skepsis og usikkerhed ved, hvorvidt den budgetmæssige forudsætning er realistisk (jf. kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2017: link).

 

Plejecentrene

Ud over de forskellige initiativer under de to centrale udgiftsforhold A. og B. iværksættes også en analyse af omkostningsniveauet på plejecentrene med henblik på at vurdere mulighederne for her at kunne bidrage til de øgede udgifter andre steder, herunder de mellemkommunale betalinger, plejevederlag m.v. Dette arbejde indledes med en detaljeret budgetgennemgang i januar 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Målet med indsatsen er at sikre budgetoverholdelse i Center for Ældre i 2018 og de følgende år. Der er, som beskrevet, imidlertid betydelig usikkerhed i udgiftsniveauet for flere dele af bevillingen, ligesom der er usikkerhed i den økonomiske effekt af de iværksatte tiltag.

 

Såfremt det i april 2018 ikke konstateres muligt at reducere udgifterne til det budgetlagte niveau i 2018, og de administrative muligheder i øvrigt indenfor det politisk fastsatte serviceniveau viser sig udtømt, vil budgetoverholdelse forudsætte en politisk prioritering af ressourcerne, herunder serviceniveauet. I denne vurdering skal indgå budgetoverholdelse i følgende år, hvor budgettet politisk forudsættes yderligere reduceret. Det er for rettidigt at forberede handlemulighederne i det tilfælde, at det anbefales at udarbejde et supplerende, alternativt sparekatalog på 10 mio.kr. frem til marts 2018 med mulighed for politisk drøftelse, prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018.

 

Den intensive indsats med at realisere handlingsplanen forudsættes i udgangspunktet at kunne gennemføres ved midlertidig, administrativ omprioritering af andre opgaver indenfor den økonomiske ramme. Såfremt omprioriteringen går på kompromis med tidligere politisk besluttede opgaver vil dette forinden blive forelagt til politisk beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 45  Orientering vedr. børneattester

81.00.00P05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

45

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Straffesagen der ledte til domsfældelse d. 27. september 2017 mod en bornholmsk bosiddende mand, der tidligere har været tilknyttet det bornholmske skolevæsen som praktikant, viste at kravet om indhentning af børneattester i mindst et tilfælde ikke har været fulgt i Bornholms Regionskommune.

Direktionen besluttede i oktober 2017 at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af kommunens praksis med hensyn til indhentning af børneattester for lønnede medarbejdere, ulønnede personer mv., der som led i deres arbejde har kontakt med børn under 15 år.

 

Der er fundet 196 tilfælde af lønnede medarbejdere og 10 tilfælde af ulønnede personer, hvor der skulle have været indhentet børneattester, uden at dette er sket.

Der er ikke fundet tilfælde af plettede børneattester.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen skulle for det første afdække, om der er lønnede medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som færdes blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå kontakt med børnene, for hvem der ikke er fremvist en børneattest.

 

For det andet skulle det afdækkes, om der pr. 1. oktober 2017 er ulønnede personer, herunder studerende, personer i jobtilbudsordninger, frivillige m.fl. knyttet til regionskommunen, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som færdes blandt børn under 15 år og derved har mulighed for kontakt med børnene, for hvem der ikke er indhentet børneattest.

 

Herudover besluttede direktionen, at der på baggrund af den konstaterede praksis i de enkelte centre skulle vurderes, om der var behov for en ny og skærpet procedure og samtidig skulle det undersøges, om de gældende retningslinjer for indhentning af børneattester i forbindelse med ansættelse mv. har været kendt og anvendt af de ledere, der har medarbejdere, for hvem der skal indhentes børneattester.

 

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelserne besluttede direktionen, at der skulle indhentes fornyede børneattester for samtlige relevante medarbejdere, der er ansat før 1. januar 2017.

 

Tilbagemeldinger fra centrene viser, at der er 2616 lønnede medarbejdere, for hvem det er relevant at indhente børneattester. Der er fejlagtigt ikke indhentet børneattester i 196 tilfælde.

 

I 1064 tilfælde har der manglet dokumentation for indhentet børneattester for lønnede medarbejdere.  Det er dog langt fra ensbetydende med, at der er begået fejl i dette antal af tilfælde, da de 1064 fordeler sig i flere grupper:

 

·         Medarbejdere ansat før loven om børneattester trådte i kraft i juni 2005, og som derfor ikke er omfattet af det lovmæssige krav om indhentning af børneattester.

·         Medarbejdere som der ikke er indhentet børneattester på jf. daværende procedurer, men som regionskommunen nu har indhentet børneattester på som følge af de ændrede procedurer.

·         Medarbejdere, som der ikke kan indhentes børneattester på, da de er nyligt ankommet til Danmark. Der er i i stedet indhentet tro- og loveerklæringer fra disse medarbejdere.

·         Medarbejdere, for hvem der tidligere er indhentet børneattester, men hvor dette ikke kan dokumenteres, da regionskommunes elektroniske journaliseringssystem (FICS) ikke eksisterede, da børneattesterne oprindeligt blev indhentet.

 

Af oplysninger fra centrene fremgår det ydermere, at der pr. 1. oktober 2017 er 96 ulønnede personer, der som led i deres arbejdsopgaver har direkte kontakt til børn under 15 år eller som færdes blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.  Der er fejlagtigt ikke indhentet børneattester i 10 tilfælde.

 

En gennemgang af de 2616 personalesager viser ikke noget mønster i de fejl, som er fundet i forbindelse med undersøgelsen. De enkelte fejl er nogenlunde jævnt fordelt over organisationens centre, hvor det har været relevant at indhente børneattester, og tilsvarende er fejlene tidsmæssigt også jævnt fordelt over hele den undersøgte periode fra 2005 og frem til dato.

 

Retningslinjerne for indhentning af børneattester har været kendt og oplyst på regionskommunens intranet siden 2003 og er blevet opdateret pr. 1. juni 2012 og senest den 18. oktober 2016 i forbindelse med lovmæssige justeringer.

 

Udover ovennævnte retningslinjer er der ved at blive udarbejdet en vejledning/guide, som skal hjælpe lederne til at overholde deres forpligtelser i forbindelse med indhentning af børneattester mv.

 

Opgaven vedrørende børneattester forventes endelig afsluttet i første kvartal 2018.

 

Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

 

Spørgsmål fra Rene Danielsson:

  1. Ønsker en redegørelse, der omhandler hvor mange der skal have en børneattest.
  2. Hvor mange der er indhentet og hvor mange fejl der har været? Og i hvilke årstal fejlene har fundet sted?
  3. Praksis for praktikanter, kan de ansatte på intet tidpunkt være alene med eleverne?

Svar til Rene Danielsson:

  1. Fremgår af nærværende sagsfremstilling.
  2. Fremgår af nærværende sagsfremstilling.
  3. Praksis for praktikanter følger gældende bekendtgørelser indenfor de relevante fagministerier. Bekendtgørelser findes på www.retsinformation.dk.

 

Spørgsmål fra Bente Johansen:                                                                                      

  1. Ønsker en tilbundsgående undersøgelse af hvilken praksis der har været i BRK angående indhentning af børneattester.

2.    Redegørelsen skal indeholde praksis siden 2010

Svar til Bente Johansen:

  1. Fremgår af nærværende sagsfremstilling.

2.    Kommunen følger retningslinjerne for indhentelse af straffe/og børneattester som beskrevet i nærværende sagsfremstilling.

 

Spørgsmål fra Betina Hågensen:

  1. Ønsker en redegørelse- om hvor mange attester der burde have været indhentet allerede nu?

2.    Hvordan sikrer vi- og hermed mener jeg kontrol funktionen – at alle attester indhentes?

Svar til Betina Hågensen:

  1. Fremgår af nærværende sagsfremstilling.

2.    Ansvaret for at indhente børneattester ligger hos lederen på den enkelte arbejdsplads, og det er en fortløbende opgave. I forbindelse med denne redegørelse har Løn og personale kontrolleret, at alle for nuværende relevante børneattester er blevet indhentet.

 

Spørgsmål fra Kirstine van Sabben:

1.    Jeg vil blot nævne at vi på min arbejdsplads blev bedt om (af BAT) at indhente børneattester på samtlige ansatte som kører med børn for kommunen. Dog havde jeg allerede indhentet attesterne på samtlige ansatte i virksomheden. Jeg kan så forstå nu, at man internt hos BAT kun indhenter børneattester på de chauffører der kører skoleruterne, og ikke dem der kører regionale ruter. Det må da være en fejl?! Der kører jo masser af børn med de regionale ruter.

Svar til Kirstine van Sabben:

1.    Kravene til hvornår der skal indhentes børneattest på transportområdet er fastsat i bek. 485/2012. Direktion og chefgruppen anbefaler at der administreres i overensstemmelse med bekendtgørelsens indhold, hvilket indebærer, at der ikke indhentes børneattester på de chauffører der kører de regionale ruter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Direktionen har med de igangsatte initiativer skabt synlighed og fokus på alvoren i at indhente børneattester for såvel lønnede medarbejdere og ulønnede personer i regionskommunen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 46  Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm

15.00.00G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

46

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Resumé

Regionskommunen har mulighed for at anvende udfordringsretten og derved dispensere fra gældende regler. En mulig dispensation ift. gældende regler om udbudsretten af videregående uddannelser, vil muliggør flere videregående uddannelser på Bornholm. Der stilles forslag om et tre årigt forsøg om oprettelse af et studiecenter, hvor studerende på fjernstudier understøttes af Regionskommunen, således at gennemførelsesprocenten stiger og fjernstudierne gøres attraktive. Formålet er at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte anvendelse af udfordringsretten ift. forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at kommunalbestyrelsen godkender anvendelse af udfordringsretten i forhold til forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 29. september 2017 i brev til borgmesteren opfordret kommuner og regioner til at benytte den udvidede udfordringsret, der giver mulighed for forsøgsmæssigt at dispensere fra statslige regler. Forsøg med dispensation fra gældende regler forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning, forud for fremsendelse af ansøgningen til pågældende ressortministerie.

 

Allerede i dag forekommer der områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm – en problemstilling der dog særligt gør sig gældende på de områder hvor der ikke findes dækkende uddannelser lokalt. Derfor er der på Bornholm et stort ønske om at udvide antallet af uddannelser lokalt, men et lavt befolkningsgrundlag udgør en udfordring for et større udbud af uddannelser lokalt.

Fjernstudier kan være en umiddelbar løsning. Men netop fjernstudier, er sjældent de unges første valg, hvilket bl.a. hænger sammen med at man som studerende ikke får den sociale dimension og samtidigt kræver det væsentligt mere af den enkelte studerendes arbejdsmoral, når de ikke er en del af et fysisk fagligt og socialt netværk på studiet. Samtidigt kan Bornholms Regionskommune ikke med gældende regler understøtte studerende der tager et fjernstudie, hvis dette udbud ligger uden for Hovedstadsregionen. Udbuddet af fjernstudier i hovedstadsregionen er yderst begrænset, mens der i andre regioner findes et større udbud af fjernstudier.

På forsøgsbasis ønskes muligheden for at oprette et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret skal være for alle studerende uanset, hvor (fjernstudie) uddannelsesudbuddet er forankret i Danmark.

Formålet er, at flere bornholmere vil opfatte et fjernstudie som et reelt alternativt, til det at fraflytte øen i forbindelse med et studie og at der, dermed bliver et større ”udbud” af uddannelser på Bornholm.

Det er ambitionen, at der i 2019 er startet 2 nye (fjernstudie-) uddannelser op på Bornholm, med minimum 8 studerende. I 2020 er der i alt 4 (fjernstudie-) uddannelser på Bornholm, med minimum 16 studerende. I 2021 er der i alt 6 (fjernstudie-) uddannelser med minimum 24 studerende. På langt sigt ønskes det, at samtlige danske udbudte fjernstudie kan følges fra Studiecentret og at fjernstudierne opfattes som et reelt alternativt til det at flytte fra øen og tage en uddannelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes en udgift til forsøget, som i 2018 afholdes af midler til videregående uddannelser (Bornholms Akademi). Derudover skal der søges midler via Kommunalbestyrelsen evt. ifm. budget 2019 til driften i forsøgets 3 årige periode, der samlet beløber sig til omkring 400.000 kr.

 

Periode:

År 0

År 1

År 2

År 3

Projektperiode:

2018

2019

2020

2021

Aktivitet:

Udvikling og etablering

Drift og forsat udvikling

Drift og forsat udvikling

Drift og evaluering

Finansiering

Videregående uddannelsesmidler (Bornholms Akademi)

Der søges midler ifm. budget 2019

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2020)

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2021)

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 47  Forbedret erhvervsservice 2018 – orientering om tiltag, herunder brugerråd og brugertilfredshed

24.00.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

8

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

47

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af konstitueringsparternes ønske om forøget fokus på erhvervsområdet i regionskommunen, iværksættes en række tiltag. Herunder blandt andet fysisk sammenlægning, organisationsændringer, etablering af brugerråd samt udarbejdelse af brugertilfredshedsundersøgelser.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) orienteringen tages til efterretning

b) der nedsættes et brugerråd for erhvervsbyggesager og miljøgodkendelser

c) der udarbejdes en erhvervsrettet brugertilfredshedsundersøgelse tre gange om året

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales, idet Horesta inviteres til at deltage i brugerrådet.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af konstitueringsaftalen er erhvervsområdet flyttet til et nyt udvalg, hvilket betyder, at alle erhvervsrelaterede spørgsmål behandles samme sted.

Erhvervsområdet vil hen over foråret 2018 gennemgå en forandring, der har til formål at tilrettelægge nye processer for byggesager, herunder miljøgodkendelser.

Formålet er at sikre erhvervslivet adgang til en smidig og hurtig sagsbehandling således, at mulighederne for udvidelser og nybyggeri kan gennemføres så hurtigt som muligt.

For at sikre dette iværksættes en række tiltag af forskellig karakter, herunder fx

-      Fysisk samling af de erhvervsrelaterede dele af BRK senest 1. maj 2018 (således at Business Center Bornholm, erhvervsservice, byg og plan, fra den dato sidder samme sted)

-      Organisatorisk understøttelse af øget erhvervsfokus, i det de erhvervsrelaterede enheder samles i ét center, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

-      Etablering af brugerråd

-      Udarbejdelse af systematiske brugertilfredshedsundersøgelser på erhvervsrelaterede byggesager

For at sikre en klar kobling til erhvervslivet, vil regionskommunen tage initiativ til at nedsætte et brugerråd, som skal knytte kontakt mellem kommunens erhvervsservice og brugere heraf med henblik på at bidrage med input til bedst mulig betjening; til at identificere problematiske områder; til at tage hånd om udfordringer samt til at sikre løbende kontakt mellem parterne.

Der er indkaldt en række repræsentanter for erhvervslivet til et opstartsmøde d. 17. januar 2018, med henblik på at få input til brugerrådet.

Udgangspunktet er, at brugerrådet forventes at være rådgivende for kommunalbestyrelsen i forhold til ændringer, der kan skabe bedre rammer for erhvervslivet, hvilket som udgangspunkt handler om, at rådet arbejder med spørgsmål af erhvervsrelateret karakter, herunder fx miljøgodkendelser, udlægning af erhvervsarealer samt byggesagsbehandling generelt. Brugerrådet vil ligeledes kunne følge med i målopfyldelsen, både i forhold til brugertilfredsheden og servicemålene.

Brugerrådet mødes 3 gange om året, således at møderne koordineres med regionskommunens budgetproces. På et af møderne drøfter brugerrådet en generel status for erhvervsservice med Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget.

Brugerrådet sammensættes som udgangspunkt af repræsentanter fra

-          Dansk Byggeri

-          Dansk Industri

-          Dansk Erhverv

-          BusinessCenterBornholm

-          Destination Bornholm

-          Bornholms Landbrug

Derudover deltager repræsentanter fra

-          Bornholms Regionskommunes Byg

-          Bornholms Regionskommune Plan

-          Bornholms Regionskommune Erhverv

Øvrige deltagere kan indkaldes efter behov.

Til at understøtte det generelle arbejde med de erhvervsrelaterede byggesager og miljøgodkendelser etableres en fortløbende brugertilfredshedsundersøgelse, der har til formål at give information om hvilke dele af sagsbehandlingen, der kører godt, og hvilke dele der kan forbedres. Resultaterne af undersøgelsen behandles af Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget tre gange om året. Brugerrådet drøfter ligeledes resultaterne i forbindelse med den politiske behandling.

Brugertilfredshedsundersøgelsen tilrettelægges samtidig med processen for erhvervsbyggesager, således at der kommer en klar sammenhæng mellem undersøgelsens opbygning og den egentlige proces.

Brugertilfredshedsundersøgelsen erstatter hidtil iværksatte undersøgelser på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

Sag vedrørende økonomiske konsekvenser af sammenflytning af erhvervsrelaterede aktiviteter på én adresse, forelægges særskilt til politisk beslutning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 48  Likviditetsoversigter 31. december 2017

00.32.18G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

4

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

48

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resume

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. december 2017.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. november 2017:

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsens orientering.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo december 2017, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 145,0 mio. kr. er faldet med 78,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2017. Udviklingen er som forventet, idet der normalt sker et fald i kassebeholdningen i december måned, der til kommer indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 360,0 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 2,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. november 2017.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2017:

Udvikling i kassebeholdningen i 2017 har løbende været påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2017 blev der vedtaget et kassetræk på 8,2 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 9,9 mio. kr. finansieret af kassen. Dette er inkl. indfrielse af lånet vedr. NaturBornholm.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa skal foretage investeringer vedr. varmeværk og til deponi i 2018 samt i de kommende år investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1,9 mio. kr. i 2017. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser en forventet merindtægt på renter på 0,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Beholdninger pr. 31. december 2017 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 49  Budgetvejledning og proces for budget 2019

00.30.02S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

5

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

49

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens § 38 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget, inkl. overslagsår behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober.

På baggrund af et politisk ønske om at involvere fagudvalgene mere i arbejdet med udvidelses- og spareforslag til budget 2019 fremlægges der med denne sag en proces, hvor der ikke udarbejdes et administrativt sparekatalog som tidligere år, men hvor det er de politiske udvalg, som får opgaven med at fremsende forslag til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at budgetprocessen for 2019, som beskrevet i bilaget ”Budget 2019, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og sendes til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en proces for budgetlægningen af budget 2019 som fremgår af bilag til sagen. Heraf fremgår også de præmisser for arbejdet med budget 2019, som foreligger på nuværende tidspunkt.

 

De to væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetproces er:

1)    at det er udvalgene som får til opgave at fremsætte spareforslag til budget 2019, og samtidig har udvalgene mulighed for at fremsætte forslag til udvidelse og anlæg. Udvalgenes arbejde med forslag til budget 2019 sker på baggrund af oplæg fra administrationen og på baggrund af dialogmøder med centrene. De senere år har der været udarbejdet et administrativt sparekatalog direkte til kommunalbestyrelsen.

2)    Som konsekvens heraf sendes høringsmaterialet til budget 2019 i høring før sommerferien, modsat de senere år, hvor høringsmaterialet har været sendt ud efter sommerferien.

 

På mange punkter ligner budgetprocessen dog den for sidste år, og nogle af hovedaktiviteterne er følgende:

På sit møde i marts 2018 fastsætter Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget størrelsen af det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for. Herefter er det en opgave for de enkelte udvalg at fremsætte spareforslag, der imødekommer Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets udmelding.

Den 27. juni holder kommunalbestyrelsen budgetmøde 1, hvor udvalgene præsenterer deres forslag til besparelser, udvidelser og anlæg. Materialet bliver sendt i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 25. juni-14. august 2018.

Kommunalbestyrelsens drøftelser fortsætter i august, hvor finansieringssiden er kendt, og den 13. august holder kommunalbestyrelsen budgetmøde 2. Her er udgangspunktet et teknisk basisbudget blandt andet baseret på udmeldingen om tilskud og udligning.

Herefter arbejder de politiske partier videre med budgettet for 2019. Partierne får mulighed for at inddrage høringssvarene i arbejdet med deres budgetforslag, og der er mulighed for at få administrationens hjælp til beregning af alternative forslag.

Kommunalbestyrelsen mødes igen til budgetforhandlinger den 30.-31. august med henblik på at få et forlig om budget 2019.

 

De enkelte dele af budgetprocessen, herunder forventninger til udvalgenes arbejde, er beskrevet nærmere i budgetvejledningen, som er bilag til sagen.

 

Tidsplan for budgetarbejdet

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

17. januar

25. januar

Budgetvejledning for 2019 vedtages

Budgetvejledningen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering

ØEPU

KB

14. marts

Størrelsen af sparerammen vedtages

ØEPU

Marts – juni

Udvalgene arbejder med forslag til besparelser, udvidelser og anlæg i samarbejde med administrationen

Alle udvalg

18. april

Behandling af befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØEPU

Udvalgsmøder i maj

Dialogmøder mellem udvalg og centre om mål og forslag til budget 2019

Alle udvalg og centre

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene vedtager egne mål og forslag til budget 2019, som fremsendes til kommunalbestyrelsens budgetarbejde

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019

 

22. juni

Materiale til budgetmøde 1 fremsendes, herunder udvalgenes forslag til budget 2019

ØIP

25. juni

Udvalgenes forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 14. august.

ØIP

27. juni

Budgetmøde 1: præsentation af udvalgenes forslag til budget 2019

KB

9. august

Materialet til budgetmøde 2 sendes til kommunalbestyrelsen. Efterfølgende offentliggøres materialet på brk.dk og sendes til pressen

ØIP

August

Dialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)

HMU og KB

13. august

Budgetmøde 2: gennemgang af det tekniske basisbudget og budgetforudsætninger

KB

14. august

Frist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 14. august.

Partierne i KB

14. aug. Kl. 12.00

Høringsfrist for udvalgenes forslag til budget 2019

HMU m.fl.

15. august

Høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen, så partierne kan inddrage høringssvarene i arbejdet med egne budgetforslag

ØIP

17. august

Frist for eksterne parter til at sende ansøgninger som ønskes at indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2019

Eksterne parter

21. august

Tilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes samlet til kommunalbestyrelsen

Indkomne ansøgninger fra eksterne parter sendes samlet til kommunalbestyrelsen

ØIP

27. august kl. 12.00

Partierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi, It og Personale samt kommunalbestyrelsen 

Partierne i KB

29. august

Samlet overblik over forslag til budgetforhandlingerne i regneark sendes til kommunalbestyrelsen

ØIP

30. - 31. august

Budgetforhandlinger

KB

5. september

Materiale til gruppeformandsmøde (forligskredsen) fremsendes

ØIP

7. september

Gruppeformandsmøde (forligskredsen) holdes den 7. september, hvor der skal ske en præcisering af emnerne i budgetforliget

Borgm. og gruppe-formænd

10. september

Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 21. september kl. 12.00

ØIP

12. september

Behandling af budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

ØEPU

20. september

1. behandling af budgetforslaget

KB

21. september kl. 12.00

Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne

HMU m.fl.

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgmester

25. sept. kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag. Denne frist gælder ikke for ØEPU 

KB

3. og 11. oktober

2. behandling af budgettet

ØEPU, KB

Okt. – dec.

Dialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget

Alle udvalg

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 17. januar 2018

1.
Budgetvejledning: Budget 2019, Det politiske arbejde i budgetlægningen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 50  Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018

00.01.00P24-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

50

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forlængelse af konstitueringsaftalen i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen, skal styrelsesvedtægten for regionskommunen ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt videresendes til andenbehandling

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Indstillingen godkendt, idet valggrupperne/grupperne opfordres til at indsende forslag til evt. ændringer senest den 30. januar 2018, så administrationen kan nå en grundig sagsbehandling og komme med et revideret Styrelsesvedtægtsforslag til mødet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. februar 2018 med henblik på en endelig godkendelse ved andenbehandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 21. november 2017 for valgperioden 2018 – 2021 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

 

Der oprettes et nyt udvalg med navnet Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget ændres ikke

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

 

Dertil kommer, at organisationen er blevet tilpasset i forlængelse af den nye udvalgssammensætning, samt intentionerne i konstitueringsaftalen.

 

Styrelsesvedtægten er ændret, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Endelig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune (3) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 51  Forretningsorden for kommunalbestyrelsen

00.22.00P24-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

51

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I henhold til lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At forslag til forretningsorden for kommunalbestyrelsen godkendes.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med henvisning til styrelseslovens § 2, stk. 4 fastsætter kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Udkast til forretningsorden foreslås gældende fra 1. februar 2018 til valgperiodens udløb 31. december 2021.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Forslag til forretningsorden for kommunalbestyrelsen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 52  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

52

 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevillingen godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevillingen godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendomme

 

Anlægsbevillingen godkendt.