Referat
Kommunalbestyrelsen
22-02-2018 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017
  åbent 3 Fritvalgsbevis - Madservice til hjemmeboende
  åbent 4 Kvalitetsrapport 2016/2017
  åbent 5 Indgåelse af lokalaftale med Bornholms Lærerforening - efter høring
  åbent 6 Forslag om udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm
  åbent 7 Likviditetsoversigter 31. januar 2018
  åbent 8 Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2018
  åbent 9 Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering
  åbent 10 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018
  åbent 11 Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 12 Ansøgning om kommunegaranti vedr. ombygning af Kraft-Varmeanlæg
  åbent 13 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018
  åbent 14 Integrationsrådet
  åbent 15 Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 16 Udpegning af medlemmer til Musik- og Teaterrådet
  åbent 17 Udpegning af medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd
  åbent 18 Euroregion Baltic (ERB), Youth Board
  åbent 19 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Martin Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017

86.01.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

8

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er gennemført en evaluering af de politiske målsætninger for kommunen på fødevareområdet. Resultatet fremlægges. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget bemærker at det er flot såsom madspildet er reduceret.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har opstillet målsætninger for forbrug af lokale og økologiske råvarer i de kommunale køkkener, herunder målsætninger for madspild. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at alle kommunale køkkener skal være spisemærkeregistrerede med sølvmærket, hvilket betyder, at køkkenerne er certificeret via Fødevarestyrelsen med 60-90 % økologisk råvareforbrug. Beslutningen om certificering blev truffet for at sikre forankringen af resultaterne, som var opnået under økologiomlægningen.

 

I forbindelse med fastlæggelse af takster for madservice til hjemmeboede pensionister primo 2017 blev det besluttet ultimo 2017 at evaluere de politiske målsætninger på fødevareområdet 2017.  Ønsket om en evaluering udsprang bl.a. fra, at det blev besluttet ikke at hæve taksterne, men at holde udgifterne til økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

 

Som det fremgår af nedenstående evaluering indfries målsætningerne på fødevareområdet i stor udstrækning. En fortsat målopfyldelse forudsætter dog et vedvarende fokus fra ledelsen og køkkenmedarbejdere i de enkelte køkkener og institutioner, løbende monitorering samt vejledning fra Mad- og måltidsfunktionen i Center Sundhed. Målopfyldelsen forventes efterlevet i 2018 inden for nuværende økonomiske ramme.

 

 

 

  Evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017.

Mål

Målopfyldelse

Bemærkninger

Minimum 60 % økologiske råvarer i de kommunale køkkener

 

Målet indfriet. 

·         En samlet økologiprocent på 64 %

 

Økologiprocenten mellem køkkenerne varierer betydeligt fra 54 til 88 %.

Alle kommunale køkkener er sølvcertificeret

(60-90 % økologi)

Målet er delvist indfriet, idet 18 ud af 23 køkkener er sølvcertificeret.

5 køkkener er bronzecertificeret (30-60 % økologi)

Samtlige køkkener forventes sølvcertificeret senest medio 2018.

Minimum 15 % lokale råvarer i de kommunale køkkener i 2017 – stigende til 40 % lokale råvarer i 2020

Målet for 2017 er indfriet med 19 % forbrug af lokale råvarer (måling gennemført 1. kvaltal 2017) 

 

Målopfyldelsen frem mod 2020 afhænger af følgende indsatser:

Øget tilgængelighed af lokale produkter i indkøbsaftalen og en understøttelse af køkkenernes valg og anvendelse af lokale råvarer. Dette kræver fortsat samarbejde mellem BRK’s mad- og måltidskonsulent, køkkenerne, fødevaregrossist samt Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

 

Maksimalt 10 % mad-spild i 2020

 

Afventer

Madspildsindsatsen har primært været målrettet Devikas produktionskøkken i Nexø. Det er lykkedes at bringe spildet i køkkenet ned under 5 %. Tillige er der blevet foretaget analyser af spildet i rådhuskantinerne og iværksat tiltag her, som der følges op på i 2018.

 

Der iværksættes spildanalyser i samtlige køkkener i BRK i 2018, som danner udgangspunkt for indsatsen på området.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Uddybende bemærkninger til evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Fritvalgsbevis - Madservice til hjemmeboende

27.39.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-01-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

6

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83, praktisk og personlig hjælp og madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

På madserviceområdet er der kun 1 leverandør, og det er den kommunale leverandør, DeViKa. Det betyder, at der for at give borgerne mulighed for frit valg af leverandør skal udstedes et såkaldt fritvalgsbevis.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der udstedes fritvalgsbeviser for madservice til hjemmeboende med pt. 9,10 kr. pr. hovedmåltid.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Efter serviceloven har kommunen en forpligtelse til at sikre frit valg af leverandør på ydelser efter § 83. Der er pt. kun 1 leverandør af madservice.

 

Det frie leverandørvalg kan etableres via:

·        Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.

·        Kommunen kan vælge at udbyde én eller flere ydelser i kommunen eller i ét eller flere distrikter. 

·        Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

Der har hidtil ikke været leverandører, som har ønsket godkendelse som leverandører af madservice til borgerne. En løsning her og nu vil derfor være udstedelse af fritvalgsbevis.

Kommunen har i princippet skullet udstede fritvalgsbevis vedr. madservice så længe reglerne har været gældende, idet der altid kun har været den kommunale leverandør til at løse opgaven. Værdien af fritvalgsbeviset fastsættes som det kommunale tilskud til fremstilling af maden, men da prisen for den kommunale madservice har ligget under, hvad borgernes maksimale betaling må være (pt. 53 kr.), og der derfor ikke har været kommunalt tilskud til produktionen, har fritvalgsbeviset ikke haft nogen værdi.

I forbindelse med beslutningen om ændrede opgaver for DeViKa, har dette ændret sig, og prisen pr. hovedmåltid, som DeViKa producerer, er oplyst til 62,10 kr. Dette giver en værdi til fritvalgsbeviset på 9,10 kr. pr. hovedmåltid.

Økonomiske konsekvenser

Der er pt. ikke afsat midler i Center for Ældre til fritvalgsbeviser på madservice, og der er ingen kendte tal, som kan indikere, hvor mange borgere, som ønsker at benytte det frie valg. Der kan derfor ikke pt. sættes tal på den forventede udgift. Årsudgiften for en borger, som aftager 7 måltider om ugen vil være 3.321,50 kr.

 

Indledningsvis må det derfor forudsættes at udgifterne vil være begrænsede og kan holdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme, bevilling 31, Ældre. Såfremt dette ikke viser sig tilfældet skal der via Social- og Sundhedsudvalget tages aktiv stilling til finansiering af merudgiften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Kvalitetsrapport 2016/2017

17.01.10P05-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-01-2018

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 foreligger nu til behandling

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapporten for 2016/2017 for det bornholmske skolevæsen til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. januar 2018:

Anbefales godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i administrationen. Den udarbejdes efter gældende lov hvert andet år. Rapporten er udarbejdet med fokus på skoleåret 2016/2017, som sammenlignes med de 2 foregående skoleår. Kvalitetsrapporten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside - brk.dk senest d. 31/3 2018. Oplysninger der er omfattet af tavspligt, resultaterne af de nationale test, må ikke offentligøres. 

Kvalitetsrapporten indeholder et overblik over mål og resultatmål, en sammenfattende helhedsvurdering, derefter vurderinger af kommunens samlede skolevæsen samt for hver af kommunens skoler i forhold til både de nationale og de lokale målsætninger i form af:

 

Opsamling af resultater

Der er stor opmærksomhed omkring elevernes resultater både blandt politikere og fagfolk. På Bornholm scorer eleverne generelt under landsgennemsnittet i forhold til både de faglige parametre og de sociale indikatorer.

 

For at hæve det faglige niveau sætter skolevæsenet blandt andet ind med efteruddannelse af personalet i form af forskellige linjefag og pædagogiske udviklingsprojekter fx A.P. Møller- projektet. I indeværende skoleår foregår der udviklingsprojekter med ministeriets læringskonsulenter på flere af kommunens skoler. Derudover er Aavangsskolen med i Program for fagligt løft af de svageste elever og 3 skoler er med i et projekt med TURBO-forløb for de ikke uddannelsesparate elever på 8. årgang.

Skolerne udarbejder handleplaner for arbejdet indenfor forskellige områder bl.a. læsning og matematik. Der er uddannet læse- og matematikvejledere som deltager i dette arbejde og som er med i udførelsen og opfølgningen af diverse initiativer.

 

Skolechefen har i perioden 25/10 - 18/12 2017 været på besøg på alle skoler. Ved den anledning er både de nationale og de lokale målsætninger blevet drøftet.

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten, hvor resultaterne fra de nationale test fra skoleåret 2016/2017 bliver præsenteret.

Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de Bornholmske skoler med høringsfrist d. 20/12 2017.

Skolerne har taget rapporten til efterretning. Nogle skoler har bemærkninger til deres resultater. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 30. januar 2018

1.
kvalitetsrapport 2016-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Indgåelse af lokalaftale med Bornholms Lærerforening - efter høring

17.02.08P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

5

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2017 at videresende et medlemsforslag fra Bente Johansen til Børne- og Skoleudvalget. Medlemsforslaget blev fremsat med henblik på at begynde en proces, der havde til formål at afklare om kommunalbestyrelsen vil åbne mulighed for indgåelse af en lokalaftale med Bornholms Lærerforening (BLF).

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra BLF, skolelederne og skolechefen har efterfølgende belyst fordele og ulemper ved henholdsvis den gældende ”Fælles forståelse” og en udgiftsneutral lokalaftale.

I forbindelse med belysningen af fordele og ulemper har spørgsmålet ” Er den ”Fælles forståelse” dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole, eller skal der andre løsninger til?” været sendt i høring i skolebestyrelser og afdelings MED på alle skoler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

a)    at den nuværende praksis med ”Fælles forståelse” fortsætter, og at der ikke gives mulighed for indgåelse af en lokalaftale om lærernes arbejdstid

alternativt

b)    at der gives mulighed for indgåelse af en lokalaftale om lærernes arbejdstid

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. januar 2018:

ad b) anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bente Johansen fremsatte i efteråret 2017 et medlemsforslag om muligheden for at indgå lokalaftaler mellem BRK og Bornholms Lærerforening (BLF). Forslaget lagde op til at begynde en proces, der havde til formål at afklare om kommunalbestyrelsen vil åbne mulighed for indgåelse af sådan en aftale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2017 at videresende medlemsforslaget til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget afholdt den 5. december 2017 dialogmøde med kommunalbestyrelsen, repræsentanter for skoleledelsen, skolebestyrelserne og formanden for BLF. Efterfølgende besluttede udvalget på et møde samme dag at iværksætte en belysning af fordele og ulemper ved den gældende ”Fælles forståelse” og en eventuel lokalaftale.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2018 beslutter, at der skal gives mulighed for indgåelse af en aftale, indledes der realitetsforhandlinger mellem BRK og BLF om indgåelse af en aftale. Aftalen skal være indgået inden udgangen af marts 2018, så den kan træde i kraft fra og med skoleåret 2018/19 og indgå rettidigt i planlægningen af skoleåret.

Om dokumentet ”Fælles forståelse”

I den gældende ”Fælles forståelse” er intentionen at give ledere og medarbejdere bedst mulige vilkår til hensigtsmæssigt at fordele de samlede arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejdsbelastningen for den enkelte medarbejder. Samtidigt fokuseres på den gensidige dialog om arbejdets udførelse, beskrivelse af opgavernes indhold og den enkelte medarbejders mulighed for fleksibel tilrettelæggelse og afvikling af arbejdstiden. 

 

Den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra BLF og skolelederne samt skolechefen har i januar 2018 afholdt en række møder og i fællesskab udarbejdet en oversigt over de temaer, der af parterne er fundet væsentlige i forhold til en vurdering af fordele og ulemper ved henholdsvis ”Fælles forståelse” og en lokalaftale om lærernes arbejdsforhold.

 

BLF og skolelederne er enige om, at den ”Fælles forståelse” er et godt udgangspunkt for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid.

 

BLF fremhæver dog behovet for en aftale, hvor kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med den danske model viser de lokale parter tillid til at finde en lokal løsning, da lærerne er den eneste gruppe, der ikke har en overenskomst, men arbejder under en lov. I en aftale har begge parter en gensidig forpligtelse for at lykkes. BLF ønsker, at en mindre del af arbejdstiden stilles til rådighed for den enkelte lærer, primært til brug for den individuelle forberedelse.

 

Skolelederne ser en række udfordringer i forhold hertil, primært i opgaven med at planlægge og afvikle fællesmøder i teamene, pædagogiske udvalg m.v., såfremt den enkelte lærers tilstedeværelsestid reduceres.

 

Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at der ikke sigtes efter en aftale med en fast forberedelsesfaktor pr. undervisningstime.

 

Følgende temaer er vurderet og beskrevet i forhold til fordele og ulemper ved ”Fælles forståelse” henholdsvis indgåelse af lokalaftale:

 

Individuel forberedelse

 

BLF læggere stor vægt på intentionen i ”Fælles forberedelse” om dialog forud for udarbejdelse af opgaveoversigten over lærernes arbejde, men samtidigt vurderer BLF, at ledelsen har vanskeligt ved at finde tilstrækkelig tid til at løse dialogopgaven sammen med lærerne. Derfor mener BLF, at det er vanskeligt at tilgodese det professionelle råderum på trods af de gode intentioner.

 

Det påpeges ligeledes, at forberedelsestiden ikke er særlig konkret beskrevet, og at det er uklart, hvordan tid til forberedelse sikres, når der opstår akutte opgaver i løbet af skoledagen.

 

Skolelederne anfører, at både opgavefordelingen og tid til forberedelse kan planlægges og udmøntes fleksibelt med udgangspunkt i de lokale forhold på den enkelte skole.

 

En lokalaftale vurderes af BLF at kunne sikre tid til den individuelle faglige forberedelse i kraft af en pulje timer til det professionelle råderum. Skolelederne påpeger her, at en pulje til det professionelle råderum skal være udgiftsneutral, bl.a. i forhold til arbejdstidsbestemte tillæg og der ses en risiko for, at en sådan pulje i nogle tilfælde vil kunne medføre merudgifter til øget vikarforbrug.

 

Tilstedeværelse:

 

BLF vurderer, at en fordel ved den ”Fælles forståelse” er en klar afgrænsning af arbejdstiden, men at lærere på forskellige skoler oplever forskellige muligheder for fleksibilitet i arbejdstidens tilrettelæggelse og afvikling, samt at der i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig fred og ro på arbejdspladsen til forberedelsesarbejdet.

 

Skolelederne ser en fordel i, at den samlede opgaveløsning i dag kan tilrettelægges inden for tilstedeværelsestiden.

 

BLF anbefaler, at der ved en lokal aftale bør afsættes en mindre del af arbejdstiden til rådighed for lærerens egen fleksible anvendelse, både med hensyn til tid og sted.

 

Skolelederne vurderer, at en reduktion i lærernes tilstedeværelsestid på skolerne vil give større ledelsesmæssige udfordringer ved tilrettelæggelse af fællesaktiviteter som teamsamarbejde, fællesmøder m.v.

 

BLF anerkender fuldt ud ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet i den samlede arbejdstid.

 

Teamsamarbejde:


BLF vurderer, at nogle team oplever det som ufleksibelt, at teammøder kun kan placeres i tilstedeværelsestiden, hvorimod skolelederne vurderer, at tilstedeværelsen giver størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af teamsamarbejdet.

 

Generelt eller individuelt gældende aftaler:


Arbejdsgruppen er enig om at anbefale, at en eventuel aftale skal være en generel aftale, der gælder alle de omfattede medarbejdere.

 

Timepuljer til konkrete opgaver:

 

Arbejdsgruppen er enig om, at der såvel i den gældende ”Fælles forståelse” som i en eventuel lokalaftale i nødvendigt omfang bør udarbejdes overordnede opgavebeskrivelser for ”Andre opgaver” i samarbejde mellem leder og medarbejder, og at der i denne dialog bør indgå en drøftelse af opgavernes omfang.

 

Skolernes mulighed for selvstændig prioritering:

 

Arbejdsgruppen er som nævnt enig om at anbefale, at en eventuel aftale skal være gældende for alle skoler, der bør ikke være tale om lokale skoleaftaler.

 

Skolernes selvstændige og lokale udvikling er og bør fortsat være uafhængig af en evt. lokalaftale om lærernes arbejdstid.

 

Høring

 

I forbindelse med belysningen af fordele og ulemper har spørgsmålet:

”Er den ”Fælles forståelse” dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole eller skal der andre løsninger til?” været sendt i høring i skolebestyrelser og afdelings MED på skolerne.

 

Der er indkommet i alt 13 høringssvar, der er bilagt sagen.

 

Aavangsskolens bestyrelse og MED udvalg anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at BRK og BLF indleder drøftelser med henblik på at udarbejde en lokalaftale.

 

Paradisbakkeskolens bestyrelse mener ikke, at spørgsmålet hører til i skolebestyrelsen og at forståelsespapiret lokalt er udmøntet på en tilfredsstillende måde, men at lærergruppen generelt gerne vil have en lokalaftale.

 

Ungdomsskolens bestyrelse og MED udvalg mener, der skal arbejdes frem mod en lokalaftale med udgangspunkt i det gældende forståelsespapir, der er dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole.

 

Svartingedal Skoles bestyrelse vurderer, at forståelsespapiret er tilstrækkeligt dækkende for både ledelse og medarbejdere, men at der bør arbejdes på en ledelsesmæssig forpligtelse i anvendelsen af forståelsespapiret.

 

Svartingedal Skoles MED udvalg er enige i bestyrelsens høringsvar, men at ledelsens forpligtelse til at anvende forståelsespapiret skal sikres gennem en lokalaftale.

 

Kongeskærskolens bestyrelse oplever, at den fælles forståelse fungerer godt og ønsker, at der fremover er gode muligheder for at aftale hverdagen lokalt. En overordnet ø-dækkende aftale bør ikke sætte snævrere og mindre fleksible rammer end dem, der arbejdes med i dag.

 

Kongeskærskolens MED udvalg oplever, at den fælles forståelse fungerer godt og at en evt. ø-dækkende aftale skal give muligheder for fleksibilitet i mindst samme omfang som hidtil. Samtidig påpeges, at indgåelse af lokalaftale vil blive opfattet som en tillidserklæring fra Bornholms Regionskommune til områdets ansatte.

 

Heldagsskolens bestyrelse finder den fælles forståelse dækkende for ledere og medarbejderes mulighed for at skabe en god skole.

 

Heldagsskolens MED udvalg mener den fælles forståelse er et godt udgangspunkt og er dækkende for en fortsat konstruktiv dialog mellem BLF og BRK. Samtidig peges på ønsket om, at BLF og BRK har fokus på mængden af opgaver inden for arbejdstiden.

 

Kildebakkens bestyrelse og MED udvalg peger på, at forståelsespapirets punkt 8 giver gode rammer og en høj grad af fleksibilitet til den enkelte skole og bakker op om at forståelsespapiret er et godt udgangspunkt for en lokalaftale.

 

Søndermarksskolens bestyrelse og MED udvalg finder ikke, at der er grund til at indgå aftale mellem BLF og BRK om lærernes tilstedeværelse/arbejdstid og anbefaler, at der fortsat arbejdes ud fra forståelsespapiret

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse henviser til høringssvar fra skolens MED udvalg, da bestyrelsen mener, at spørgsmålet om en lokalaftale er et forhold, der ligger mellem arbejdsmarkedets parter.

 

Hans Rømer Skolens MED udvalg mener, at den fælles forståelse er dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole og at forståelsespapiret bliver efterlevet og fungerer, dog efterspørges forberedelsesblokke. Det bemærkes ligeledes, at en håndfuld lærere gerne ser en pulje af timer, som den enkelte selv kan disponere over i løbet af skoleåret.

 

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af en lokalaftale forudsættes at være udgiftsneutral. Det forudsættes ligeledes, at en pulje til det professionelle råderum skal være udgiftsneutral, bl.a. i forhold til arbejdstidsbestemte tillæg og der ses en risiko for, at en sådan pulje i nogle tilfælde vil kunne medføre merudgifter til øget vikarforbrug.

 

BLF anerkender skolelederens ret til at lede og fordele arbejdet i den samlede arbejdstid. Skolelederne gør dog opmærksom på, at der kan opstå en konflikt, hvis en lærer, der havde planlagt at arbejde hjemme med kort varsel af lederen anmodes om at blive på arbejdspladsen. Anmodningen kunne blive aktuel i tilfælde, hvor der skal løses en akut opgave. Hvis denne konflikt ender med, at læreren alligevel skal arbejde hjemme, vil skolen skulle indkalde en vikar. Det giver naturligvis en ekstra udgift for skolen.

 

Spørgsmålet om økonomiske konsekvenser har været forelagt Center for Økonomi og Personale. Generelt anføres, at det er vanskeligt at kommentere på en tænkt aftale, og at der kun kan kommenteres på de overordnede rammer for en evt. lokalaftale.

 

Aftalen forudsættes at være udgiftsneutral. Ud fra et styringsmæssigt perspektiv, er det væsentligt at en aftale i udgangspunktet også er udgiftsneutral over tid.

 

I forbindelse med budgetprocessen foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning. På skoleområdet indebærer tilpasningen en reduktion i budgetrammen på mere end 8 mio. kr. fra 2018 til 2021 jf. de nugældende befolkningsprognoser. En evt. lokalaftale vil for at være udgiftsneutral, i samme omfang som hidtil, skulle sikre sammenhæng mellem aftale, budgetramme og budgettildelingsmodel samt den demografiske tilpasning af budgetrammerne.

 

Derudover skal en lokalaftale være så fleksibel, at der sikres en smidig økonomisk styring. Det gælder i forhold til skoleårets planlægning og den påvirkning antal klasser og klassestørrelser bl.a. giver, men også i forhold til den løbende økonomistyring. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag om udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm

54.00.00G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Resumé

Der foreligger i dag ikke en sammentænkt og helhedsorienteret strategi for uddannelsesområdet på Bornholm. En strategi på området vil medvirke til dels ensrettede indsatser og dels en udnyttelse af de synergipotentialer der er i en sammentænkt indsats, som skal medvirke til et så stort og bredt udbud af uddannelse på Bornholm som muligt. Der foreslås derfor udarbejdet en strategi på området. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm.

·         at udvalget beder uddannelsesudvalget under udvalget om at forestå udarbejdelsen af forslag til strategi for uddannelsesområdet på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 31. januar 2018:

a) Udvalget peger på, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der udarbejdes en helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm
b) Udvalget peger på, at uddannelsesudvalget under udvalget forestår udarbejdelsen af forslag til strategi for uddannelsesområdet på Bornholm. Der udarbejdes et kommissorium, som forelægges udvalget på det kommende udvalgsmøde i marts.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Uddannelsesområdet, her defineret som uddannelse efter grundskoleniveauet, er på Bornholm udfordret en lang række områder og som ofte er forskellige afhængigt af om det vedrører ungdoms- eller videregående uddannelser.

Det er afgørende med et velfungerende uddannelsesområde – ikke mindst på Bornholm. Uddannelse er en væsentlig faktor ift. borgernes chancer for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidigt er kvalificeret arbejdskraft afgørende for virksomhedernes fortsatte vækst.  

Udfordringerne er som nævnt mange og forskellige - og det samme gælder indsatserne for at styrke området. Allerede i dag, bliver der gjort en stor indsats for at løfte uddannelsesområdet på Bornholm. Men indsatserne er i dag, i nogen grad opdelte, bl.a. som følge af indsatserne finansiering. Tiltag på ungdomsuddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, varetages primært inden for rammerne af andre indsatser på beskæftigelsesområdet, mens indsatser på det videregående område finansieres af midler (et engangsbeløb) fra det tidligere Bornholms Akademi, der er øremærket området og som er begrænsede.

Strategi og midler
Der er for nuværende ikke afsat midler til en samlet indsats på uddannelsesområdet og som nævnt medfører det bl.a. at indsatserne i nogen grad kan opfattes som fragmenterede. En anden og væsentlig årsag kan være, at der for nuværende ikke findes en helhedsorienteret og nærværende strategi for uddannelsesområdet på Bornholm.

En strategi på uddannelsesområdet vil kunne medvirke til at sikre en fælles retning for de forskellige indsatser der igangsættes på Bornholm og medvirke til at sikre udnyttelse af de synergipotentialer der er i en sammentænkt indsats. Det vil være væsentligt, at der på Bornholm udarbejdes en helhedsorienteret strategi for hele uddannelsesområdet.

 

Handleplan
Det foreslås, at der i tillæg til strategien udarbejdes en handleplan for uddannelsesområdet på Bornholm, som hvert år revideres og derved sikrer, at den understøtter startegien bedst muligt og samtidigt tager højde for de nyeste tendenser og behov.

 

Analyser
Det foreslås, at der løbende i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen gennemføres en række mindre analyser og fremskrivninger, der kobles med eksisterende evalueringer på uddannelsesområdet, der tilsammen kan understøtte strategiarbejdet.

 

Inddrage uddannelsesudvalget
Det foreslås, at Uddannelsesudvalget under Job, Udviklings- og Fritidsudvalget udarbejder et forslag til en helhedsorienteret strategi i samarbejde med Job, Udviklings- og Fritidsudvalget, til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Det foreslås endvidere at Uddannelsesudvalget forestår det årlige udarbejde med at revidere forslag til handleplan til godkendelse i Job, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at udgifterne til en række mindre analyser i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne kan beløbe sig til 15.000 kr. årligt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Likviditetsoversigter 31. januar 2018

00.32.18G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

7

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. januar 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo januar 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 209,6 mio. kr. er steget med 64,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2017. Denne udvikling er som forventet, idet 1. rate ejendomsskatter forfalder i januar måned og er den væsentligste årsag til stigningen.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 355,6 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 4,4 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. december 2017.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udvikling i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 14,0 mio. kr. finansieret af kassen, der vedrører Bofas investering i varmeværket.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til renteindtægterne i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. februar 2018

1.
Beholdninger pr. 31. januar 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2018

00.30.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

3

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen tildeler kommunalbestyrelsen budget til de enkelte udvalg fordelt på bevillinger. Som følge af den nye udvalgsstruktur fra 1. januar 2018 samt ændring af ressortområder mellem udvalgene jf. styrelsesvedtægten, skal der foretages en justering af bevillingsinddelingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at bevillingsinddelingen godkendes med virkning fra budget 2018.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ny bevillingsinddeling med udgangspunkt i bevillingerne i valgperioden 2014 – 2017 og de principper der ligger til grund herfor, fx det princip, at to centre/centerchefer ikke kan have ansvar for administration af den samme bevilling.

 

Forslag til bevillinger gældende fra budget 2018:

Udvalg

Bevilling

Administreres af Center for

Direktør

Børne- og Skoleudvalget

Dagpasning

Børn og Familie

JN

Børn og familie

Børn og Familie

JN

Undervisning

Skole

JN

Social- og Sundhedsudvalget

Ældre

Ældre

JN

Psykiatri og handicap

Psykiatri og Handicap

JN

Sundhed

Sundhed

JN

Sociale ydelser

Job, Uddannelse og Rekruttering

PL

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Biblioteker

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Uddannelse og beskæftigelse

Job, Uddannelse og Rekruttering

PL

Natur- og Miljøudvalget

Beredskab

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Teknik, natur og miljø

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Idrætsområder

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Veje, parker og anlæg

Ejendomme og Drift

CSJ

Vej og park

Ejendomme og Drift

CSJ

Ejendomme og service

Ejendomme og Drift

CSJ

Devika

Ejendomme og Drift

CSJ

Kollektiv trafik

Ejendomme og Drift

CSJ

Affaldshåndtering

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Strategi

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Erhverv, byg og plan

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Økonomi, it og personale

Økonomi, It og Personale

CSJ

Administration

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Folkemødet

Økonomi, It og Personale

CSJ

Politikere

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

 

Der er foreslået følgende ændringer i forhold til de hidtidige bevillinger:

·         Bevillingerne Kultur og Fritid og Biblioteker er flyttet ind under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Budgetterne på bevillingerne er uændrede.

·         Bevilling Teknik, natur og miljø under Natur- og Miljøudvalget ændrer navn fra Teknik og Miljø. Budgettet reduceres med de områder der er overført til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

·         Der oprettes en ny bevilling Idrætsområder under Natur- og Miljøudvalget, som udskilles fra bevilling Ejendomme og service med tilhørende budget.

·         Der oprettes en ny bevilling Strategi under Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Som udgangspunkt indeholder bevillingen ikke noget budget.

·         Bevilling Erhverv, byg og plan flyttes til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ændrer navn fra Erhverv. Bevillingen tilføres budget vedrørende de opgaver der er overført til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

·         Budgettet vedrørende It flytter fra bevilling Administration (tidligere Administration og IT) til bevilling Økonomi, it og personale (tidligere Økonomi og personale).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har samlet set ikke økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en ændret inddeling af det eksisterende budget for 2018. Ændringerne indarbejdes i kommunens økonomisystem, således at der kan udarbejdes budgetopfølgninger på den nye bevillingsinddeling i 2018.

Til kommunalbestyrelsens behandling vil der blive vedlagt en bevillingsoversigt på den nye bevillingsinddeling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. februar 2018

1.
Bevillingsoversigt 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9   Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering  

05.01.02S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag, i et tidligere dagsordenspunkt, har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 6.750.000 kr. til et trafikprojekt ved Campus Bornholm og Aavangsskolen.

På den baggrund søger vejafdelingen under Center for Natur, Miljø og Fritid om en anlægsbevilling til projektering og opmåling af trafikprojektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til projektering og opmåling af trafikprojektet,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur, Miljø og Fritidsudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

De videregående uddannelser på Bornholm samles i et Campus Bornholm på Minervavej i Rønne. Færdslen i området øges derfor. Der er udarbejdet en trafikal vurdering af området, som indeholder et løsningsforslag til afvikling af trafikken til, fra og i området. Et særligt fokus i trafikbilledet er adgangen til Aavangsskolen, hvor en stor del af færdslen er bløde trafikanter, der føler utryghed på vejen til og fra skolen.

 

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til opmålinger, projektering og til udarbejdelse af udbud for Trafikprojekt Campus Bornholm og Aavangsskolen.

Økonomiske konsekvenser

 

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

De samlede anlægsudgifter til ombygningen af vejene, som foreslået af styregruppen, forventes at beløbe sig til ca. 6.750.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget foretog på mødet den 5. december 2016 en prioritering af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 3.000.000 kr. til Trafikprojektet Campus Bornholm og Aavangsskolen. Dette beløb forventes overført til puljen i 2018. Restbeløbet på 3.750.000 kr. kan finansieres af anlægspuljen til vejanlæg 2018.

 

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til projektering mv. på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg. Opmåling, projektering og udbud forventes gennemført i foråret 2018. 

Der vil blive fremlagt endnu en anlægsbevillingssag til selve anlægsarbejdet senere i projektforløbet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

05.01.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

9

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 74 særskilte entrepriser. Offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise eller en kombination af flere / alle entrepriser.

Kontrakten forventes indgået ultimo marts med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet for 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 8.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader - disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2018 vil beløbe sig til 8.500.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2018, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Asfaltarbejder - oversigtskort 2018 (PDF)

2.
Asfaltarbejder - liste 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

11

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 at afsætte rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Byggeudvalget har foretaget en tilbudsindhentning af bygherrerådgiveropgaven og ved konkurrenceudsættelse fundet en samarbejdspartner. På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift nu om en anlægsbevilling til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for udbud af projekteringsfasen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.125.000 kr. inkl. moms til inddragelsesfase og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet, og

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 nye plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen blev truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

Det nedsatte byggeudvalg har sammen med BDO (statsautoriserede revisorer og konsulenter) indhentet tilbud på bygherrerådgiveropgaven. Der blev i oktober 2017 prækvalificeret 6 bygherrerådgivere, hvoraf de 3 bedst egnede blev opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Den 30. november 2017 modtog byggeudvalget en indholdsdefineret præsentation af 2 ud af de 3 indbudte bygherrerådgivere, idet den ene bygherrerådgiver valgte at trække sig forud for præsentationen og tilbudsafgivningen.

Byggeudvalget valgte derefter, i samarbejde med BDO, at indgå samarbejde med Gpp Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af de nye plejeboliger i Hasle.

 

Der vil blive fremlagt en orientering fra byggeudvalget vedrørende tidsplan og udbudsform for selve byggeopgaven på fagudvalgsmøderne i henholdsvis marts og april måned 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende plejeboligbyggeriet i Hasle. Der vil blive fremlagt flere bevillingssager senere i projektforløbet, til projektering og gennemførelse af byggesagen.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 2.125.000 kr. inkl. moms. til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for projekteringsfasen, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet. Der er budgetlagt med anlægsudgifter på i alt netto 99,4 mio. kr. til projektet i perioden 2018 til 2021 – heraf er der afsat 4,378 mio. kr. i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Ansøgning om kommunegaranti vedr. ombygning af Kraft-Varmeanlæg

13.03.01Ø60-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

4

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms El-Produktion A/S har ansøgt om kommunegaranti for lån til endelig finansiering af ombygning af kedel og flis anlæg på Kraft-Varmeværk blok 6.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

a) at der gives en kommunegaranti til Bornholms El-Produktion A/S for et lån på 115 mio. kr. optaget i KommuneKredit, og

b) at der opkræves garantiprovision med 0,5 pct. p.a. af restgælden på lånet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:

Anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 en kommunegaranti for en byggekredit i KommuneKredit på 122 mio. kr. til ombygning af kedel og flis anlæg på Kraft-Varmeværk blok 6.
Ombygningen af blok 6 til biomasse havde dels baggrund i, at et statsligt tilskud til kraftvarmeværker bortfalder i 2018, dels i en mere effektiv energiudnyttelse og dels i et ønske om at nedbringe CO-udledningen ved anvendelse af biomasse frem for fossile brændstoffer.

Ombygningen er nu afsluttet og Bornholms El-Produktion A/S har den 26. februar 2018 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 115 mio. kr. til endelig finansiering af ombygningen. Lånet på 115 mio. kr. vedrører alene varmeproduktion. Selskabet ønsker at optage lånet i KommuneKredit, hvilket kræver kommunegaranti, med en løbetid på 15 år.

Ombygningen var budgetteret til i alt 135,3 mio. kr. og er gennemført til i alt 124,3 mio. kr., idet der er forskydninger mellem de enkelte dele i projektet. Fordelingen af anskaffelsessummen for ombygningen imellem el- og varmeproduktion følger principperne i det oprindelige budget. Andelen vedrørende varmeproduktionen var budgetteret til 122,8 mio. kr. og er efter ombygningen er afsluttet opgjort til 115,3 mio. kr.

Selskabet revisor har gennemgået regnskabet for ombygningen og konkluderer, at anlægssummen er realiseret og at fordelingen mellem el- og varmeproduktion er foretaget i lighed med principperne i det oprindelige budget.

Kommunen kan alene give garanti for lån til varmeproduktion. Det er endvidere en forudsætning at der opkræves garantiprovision for at kommunen lovligt kan give garanti for lån til varmeproduktion.

Bornholms El-Produktion A/S afsætter al varmeproduktionen fra blok 6 til Rønne Varme A/S.

Bornholms El-Produktion A/S har oplyst, at den endelige fordeling af anlægssummen imellem el- og varmeproduktion udestår, og at der pågår drøftelser herom med Rønne Vand og Varme. Fordelingen i byggeregnskabet er udarbejdet med bistand fra et advokatfirma med speciale i kraftvarme-området og er sket efter de principper, der normalt anvendes i branchen. Fordelingen er lagt til grund for det takstbudget for 2018 der er fremsendt til RVV. Bornholms El-Produktion A/S har tilkendegivet, at hvis det, mod forventning, viser sig at andelen vedrørende varmeproduktion bliver mindre end 115,3 mio. kr. vil selskabet nedjustere finansieringen i KommuneKredit så den svarer til andelen af anlægssummen til varmeproduktion.

En kommunegaranti for lånet på 115 mio. kr. gøres på den baggrund betinget af, at finansieringen i KommuneKredit tilpasses den endelige fordeling af anlægsudgifterne mellem el- og varmeproduktion, således at kommunen til enhver tid alene garanterer for lån til varmeproduktion.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti vurderes ikke at have umiddelbart negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Kommunen har opkrævet en garantiprovision på 0,5 pct. p.a. af byggekreditten. Det anbefales, at der efter vurdering af selskabets seneste regnskaber fortsat opkræves 0,5 pct. i garantiprovision af lånet.

Garantien for byggekreditten på 122 mio. kr. bortfalder samtidig med optagelse af lånet på 115 mio. kr. til endelig finansiering af ombygningen vedrørende varmeproduktion.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018

00.01.00P24-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

50

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

12

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

13

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forlængelse af konstitueringsaftalen i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen, skal styrelsesvedtægten for regionskommunen ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt videresendes til andenbehandling

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Indstillingen godkendt, idet valggrupperne/grupperne opfordres til at indsende forslag til evt. ændringer senest den 30. januar 2018, så administrationen kan nå en grundig sagsbehandling og komme med et revideret Styrelsesvedtægtsforslag til mødet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. februar 2018 med henblik på en endelig godkendelse ved andenbehandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2018.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at styrelsesvedtægten godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales med følgende ændring:

kapitel V, § 14 suppleres således at stk. 2 ændres til følgende:

 

Stk. 2. Udvalget varetager den strategiske udvikling af klima- og bæredygtighedsområdet i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som "Grøn bæredygtig ø, herunder opgaver vedrørende

·         udvikling og koordinering af gennemførelse af Energistrategien

·         udvikling og koordinering af gennemførelse af Fødevarestrategien

·         udvikling, styring og koordinering af Bright Green Island

·         udvikling og koordinering af Ressourcestrategi herunder biomasse og økologisk jordomlægning

·         udvikling og koordinering af Affaldshåndteringsstrategi

·         langsigtede udviklingsplaner for lokalområder, i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, jf. § 11, stk. 6

·         udvikling og koordinering af Bornholm som World Craft Region

 

Derudover tilføjes § 14 et nyt stk. 7:

Stk. 7. Udvalget skal i sin opgavevaretagelse respektere Bornholms særlige historiske og kulturhistoriske forudsætninger. 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 21. november 2017 for valgperioden 2018 – 2021 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

 

Der oprettes et nyt udvalg med navnet Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget ændres ikke

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

 

Dertil kommer, at organisationen er blevet tilpasset i forlængelse af den nye udvalgssammensætning, samt intentionerne i konstitueringsaftalen.

 

Styrelsesvedtægten er ændret, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Endelig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune (3) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Integrationsrådet

15.40.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

14

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Jf. integrationslovens § 42 kan kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)    At der oprettes et integrationsråd

b)    At der udpeges 2 medlemmer og 2 stedfortrædere af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

c)    at administrationen forbereder sag for kommunalbestyrelsens godkendelse om øvrige medlemmer, herunder repræsentanter for herboende flygtningegrupper og relevante institutioner

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Ad a) Godkendt.

Ad b) Elisabeth Rasmussen og Lisbeth Riemann blev godkendt som medlemmer og Niclas Fick og Niels Henriksen blev godkendt som suppleanter.

Ad c) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet i Integrationsrådet, men Kommunalbestyrelsen skal udpege mindst 7 medlemmer samt stedfortrædere.

Integrationsrådet består af 7 til 20 medlemmer med bopæl i kommunen

 

Medlemmerne behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen, men kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

 

Rådets medlemmer udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Udpegningsretten for medlem 1 og stedfortræder 1 tilhører valggruppe AFKØÅ

 

Udpegningsretten for medlem 2 og stedfortræder 2 tilhører valggruppe OW

 

Lovgrundlag

Integrationsloven § 42

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 22. februar 2018

1.
Forretningsorden (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

31-01-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Der skal udpeges en observatør fra øens sport- og idrætsliv til Bornholms Vækstforum for perioden 2018-2022. På baggrund af et politisk ønske ved forrige udpegning af en observatør forelægges et oplæg til en udpegningsprocedure til godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller

·         at proceduren for udpegning af observatør fra øens sports- og kulturliv til Bornholms Vækstforum godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 31. januar 2018:

Indstillingen godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i februar træffe beslutning om sammensætningen af Bornholms Vækstforum for perioden 1.april 2018 til og med 31. marts. 

Ifølge Lov om erhvervsfremme skal Bornholms Vækstforum bestå af 21 medlemmer. Dog har Kommunalbestyrelsen mulighed for at supplere med observatører. I løbet af funktionsperioden behandler Vækstforum bl.a. ansøgninger til EU strukturfonde og regionale udviklingsmidler ligesom der arbejdes med strategier og handleplaner for erhvervsudvikling.  Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret ved møderne.

Kommunalbestyrelsen har valgt at udpege seks observatører til det nye Vækstforum herunder en repræsentant fra øens sports- og kulturliv. Jævnfør tidligere praksis har det stående politiske fagudvalg med ansvar for fritids- og kulturområdet udpeget denne repræsentant.
Forrige gang ønskede daværende Fritids- og Kulturudvalg, at der blev udarbejdet en procedure for udpegningen.

Administrationen forelægger derfor i det følgende et forslag til en procedure for udpegning af en repræsentant for Bornholms sports- og kulturliv til Bornholms Vækstforum.

Forslag til udpegningsprocedure

Administrationen foreslår, at kommunens to kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd forpligtes til at udpege tilsammen fire kandidater, hvoriblandt det stående politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet udpeger en observatør.

Indstillingsretten fordeles således, at Musik-og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd hver indstiller en repræsentant fra øens kulturliv, mens Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller to repræsentanter fra det bornholmske idrætsliv. 

Med henvisning til ligestillingsloven skal det efterstræbes, at kandidatfeltet har en ligelig fordeling af begge køn.


Tidslinje

Såfremt ovenstående procedure godkendes kan fagrådene udpege kandidater til observatørposten i februar, hvorefter Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget (JUFU) kan udpege observatøren på udvalgsmødet i april.  

31.01

Godkendelse af udpegningsprocedure

05.02

Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller to repræsentanter fra idrætslivet

Marts

Kunst- og Kulturhistorisk Råd indstiller en repræsentant fra kulturlivet

Marts

Musik- og Teaterrådet indstiller en repræsentant fra kulturlivet

11.04

JUFU udpeger en repræsentant blandt indkomne indstillinger

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Udpegning af medlemmer til Musik- og Teaterrådet

20.01.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

16

 

Hvem beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsens beslutter

Resumé

Udvalget skal udpege medlemmer til Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd for valgperioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

a) at udvalget udpeger otte medlemmer til Musik- og Teaterrådet ud fra de indkomne indstillinger

b) at udvalget udpeger en politisk repræsentant i blandt sig til Musik- og Teaterrådet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

a) Udvalget udpeger

Kim Andersen, Mikael Sondered, Peer K. Andersen, Stine Budtz, Mie Hjort, Martin Thaulow, Steffen Hyldig, Kim Caspersen.

 

b) Udpeget Kirstine Van Sabben

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterrådet er et af to kulturelle fagråd, som blev nedsat i 2014 af det daværende Fritids- og Kulturvalg.

Musik- og Teaterrådet har til opgave at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet virker bl.a. som rådgiver for kommunalbestyrelsen i spørgsmål inden for musik, teater, film- og litteraturområdet og administrerer en pulje på ca. 300.000 kr. til aktiviteter inden for de nævnte kulturgenre.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, hvorfor der nu skal vælges rådsmedlemmer for en ny fireårig periode.

Musik- og Teaterrådet består af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer repræsenterer børns og unges interesser inden for musik, teater, film- og litteratur. Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling og skal ifølge rådets vedtægter så vidt muligt afspejle rådets fagområder. Vedtægterne fastsætter desuden, at det politiske fagudvalg er repræsenteret i rådet.

Rådet omfatter  

·         1 repræsentant for musikundervisning

·         1 repræsentant for rytmisk musik

·         1 repræsentant for klassisk musik

·         2 repræsentant for teaterområdet

·         1 repræsentant for udøvende musikere

·         1 repræsentant for litteraturområdet

·         1 repræsentant for filmområdet

·         1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Medlemskab er ulønnet, men der ydes kørselsgodtgørelse efter kommunale regler.


På baggrund af offentligt opslag er indkommet 16 indstillinger til Musik- og Teaterrådet. Navnene på de indstillede fremgår nedenfor, mens selve indstillingerne er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Musik- og teaterrådet, vedtægter (PDF)

2.
Indstillinger til Musik- og Teaterrådet 2018-2021 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Udpegning af medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd

19.03.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

9

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

17

 

Hvem beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget skal udpege medlemmer til Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd for valgperioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

a)    at udvalget udpeger otte medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd ud fra de indkomne indstillinger

b)    at udvalget udpeger en politisk repræsentant i blandt sig til Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

a)Udvalget udpeger:

Lars Kjærulf Møller, Jacob Bjerring Hansen, Lena Muhlig, Anette Eriksen Rene Larsen Vilsholm

Anne Mette Hjortshøj, Trine Saaby, Per Jensen.

 

b)Udvalget Udpeger Anne Thomas

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd er et af to kulturelle fagråd, som blev nedsat i 2014 af det daværende Fritids- og Kulturvalg.

Bornholms Regionskommune Kunst- og Kulturhistorisk Råd arbejder for at understøtte udviklingen af det bornholmske kulturliv. Rådet fungerer bl.a. som rådgiver for kommunalbestyrelsen i kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål og administrerer en pulje på ca. 200.000 kr. til aktiviteter inden for de nævnte fagområder.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, hvorfor der nu skal vælges rådsmedlemmer for en ny fireårige periode.

Kunst- og Kulturhistorisk Råd består af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer repræsenterer børns og unges interesser inden for kunst- og kulturhistorie. Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling og skal ifølge rådets vedtægter så vidt muligt afspejle de forskellige sider af rådets fagområder. Vedtægterne fastsætter desuden, at det politiske fagudvalg er repræsenteret i rådet.

 

Rådet omfatter  

·         1 repræsentant for kunstmuseer

·         2 repræsentanter for kulturhistoriske institutioner og/eller samlinger

·         1 repræsentant for naturhistoriske institutioner

·         1 repræsentant for arkiver

·         2 repræsentanter for kunstnere inden for f.eks. billedkunst, kunsthåndværk, design

·         1 repræsentant for undervisning inden for kunstområdet

·         1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Medlemskab er ulønnet, men der ydes kørselsgodtgørelse efter kommunale regler.


På baggrund af offentligt opslag er indkommet 11 indstillinger til Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Navnene på de indstillede fremgår nedenfor, mens selve indstillingerne er vedhæftet som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Vedtægter for Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

2.
Indstillinger til Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

3.
Bilag til indstilling: Andreas N.Ø. Walgreen (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Euroregion Baltic (ERB), Youth Board

00.03.10A30-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

21

 

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Euroregion Baltics Youth Board.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller

                 1 medlem:

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Punktet blev taget af dagsordenen.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at kommunalbestyrelsen uddelegerer udpegningskompetencen til Engageret Ungdom

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Euroregion Baltics Youth Board.

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, men skal være mellem 16-25 år.

Alle medlemmer af Euroregion Baltic kan udpege et medlem til Youth Board.

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Lovgrundlag

Vedtægter

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til KB 22.2.2018
Engageret Ungdom er en paraplyorganisation bestående af og åben for alle bornholmske ungdomsorganisationer. Blandt medlemmerne findes de politiske ungdomsorganisationer, Ungdommens Røde Kors m.fl.

Engageret Ungdom blev foranlediget som opfølgning på et ekstraordinært kommunalbestyrel­ses­møde i oktober 2013, med deltagelse af og fokus på den bornholmske ungdom. I 2014 blev Engageret Ungdom stiftet og modtog økonomisk støtte fra Kommunalbestyrelsen til indretning af lokaler i Østergade, Rønne.

Siden samme år er udpegningen af de bornholmske ungdomsrepræsentanter foretaget i Engageret Ungdom. Der er udpeget et medlem og en stedfortræder. Begge deltager i de 3-4 årlige møder i Euroregion Baltic’s Ungdomsstyrelse (ERB Youth Board).

Siden 2016 har Mikkel Holm Tved været medlem og Sabine Lyngberg stedfortræder.

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Euroregion Baltic (ERB), vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 19  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-02-2018

19

 

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg af grund godkendt.