Referat
Kommunalbestyrelsen
26-04-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2019/2020
  åbent 3 Forslag om 1:1 iPad løsning i 0. - 3. klasse fra skoleåret 2018-19
  åbent 4 Godkendelse af revidering af Mad og Måltidspolitik i Dagtilbud
  åbent 5 Udmøntning af Puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  åbent 6 Handicaprådets redegørelse for 2017
  åbent 7 Udflytning af statslige arbejdspladser til Bornholm
  åbent 8 Kompetenceplan til Lov om en aktiv beskæftigelses indsats
  åbent 9 Samling af bygge-, plan- og miljømedarbejdere på Snorrebakken
  åbent 10 Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens køb af Strandvejen 2, Allinge
  åbent 11 Udskydelse af kommuneplanrevisionen til 2020
  åbent 12 Forslag til kommuneplantillæg - plejecenter i Hasle
  åbent 13 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
  åbent 14 Likviditetsoversigter 31. marts 2018
  åbent 15 Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby
  åbent 16 Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af resterende vinduer på Nexø Rådhus
  åbent 17 Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen
  åbent 18 Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus
  åbent 19 Anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre
  åbent 20 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016
  åbent 21 Anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO), fase 1
  åbent 22 Anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 23 Anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring
  åbent 24 Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje 2015
  åbent 25 Delberetning for regnskabsåret 2017
  åbent 26 Årsberetning og regnskab 2017
  åbent 27 Opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger, Skema A
  åbent 28 Opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger, skema B
  åbent 29 Godkendelse af Skema A, B og C - delegation til administrationen
  åbent 30 Udpegning af nyt medlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen
  åbent 31 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

1

 

 

Fraværende

Torben Rønne-Larsen, Brian Kofoed.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Brian Kofoed.

 

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2019/2020

17.02.03P15-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for skolevæsenet træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales med følgende ændring: Sommerferien lørdag den 29.06.2019 til søndag den 11.08.2019, grundlovsdag den 5. juni 2020 har eleverne fri efter kl. 12.00 samt 1. maj 2020 har eleverne fri efter kl. 12.00.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2019/2020 begynder elevernes sommerferie lørdag den 27. juni 2020, således at fredag den 26. juni 2020 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Der er ud fra den forudsætning udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020.

 

Sommerferie:                      lørdag den 29.06.2019       mandag den 12.08.2019

Efterårsferie: lørdag den 12.10.2019       søndag den 20.10.2019

Juleferie:                             lørdag den 21.12.2019       søndag den 05.01.2020

Vinterferie:                         lørdag den 22.02.2020       søndag den 01.03.2020

Påskeferie:                          lørdag den 04.04.2020       mandag den 13.04.2020

St. Bededag: fredag den 08.05.2020

Kr. Himmelfart:                  torsdag den 21.05.2020      søndag den 24.05.2020

Pinseferie:                           lørdag den 30.05.2020       mandag den 01.06.2020

Sommerferie:                      lørdag den 27.06.2020

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Der er kommet følgende høringssvar:

 

Samtlige af de bornholmske offentlige skolers skolebestyrelse tager ferieplanen for 2019/2020 til efterretning.

 

Ligeledes har Bornholms Fælles elevråd taget ferieplanen for 2019/2020 til efterretning.

 

De private skoler har ikke udtalt sig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Administrativ tilføjelse til KB 26.4.2018

Børne- og Skoleudvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af skolernes ferieplaner for 2005-2006 og 2006-2007 (20. september 2004) at fastholde antallet af årlige skoledage på 200.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling af 10. april 2018 om ændring af sommerferiens længde i 2019 og lukning af skolerne kl. 12 henholdsvis 1. maj 2020 og 5. juni 2020 medfører, at der i skoleåret 2019-2020 vil være 201 skoledage.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil beslutningen som konsekvens ændre antallet af skoledage i skoleåret 2019-2020 til 201.

 

Ændringen fra 200 til 201 skoledage vil kunne håndteres i skolernes administrative programmer til beregning af såvel lærernes undervisningstimetal som den samlede årlige arbejdstid ligesom opgørelser af elevernes årlige undervisningstimetal i enkeltfag og samlet kan håndteres.

Det skal bemærkes, at lukning af skoler kl. 12 ligger tidligere end skolernes almindelige sluttidspunkt og derfor skaber behov for ændring af køreplanerne for lokal- og/eller regionalbusser.

 

Yderligere administrativ tilføjelse:

Ved udvidelse af antallet af skoledage fra 200 til 201 forventer BAT en merudgift på 38-40.000 kr. ud fra det nuværende besluttede kørselsmønster. Administrationen vurderer, at denne merudgift vil kunne holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme til skolebuskort under Børne- og Skoleudvalget.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag om 1:1 iPad løsning i 0. - 3. klasse fra skoleåret 2018-19

17.02.09P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis har ønsket et punkt på dagsordenen om en fortsættelse af 1:1 iPads i indskolingen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis indstiller:

a)    at der fra skoleåret 2018/19 fortsat stilles en 1:1 tablet-løsning til rådighed for alle indskolingselever i den bornholmske folkeskole

b)    at udvidelsen på 760.000 kr. årligt finansieres forholdsmæssigt inden for skolernes elevtalsregulerede budget som beskrevet i sagsfremstillingen

c)    at der indføres en digital regulering af anvendelsen af tablets, beskrevet som white-listing

d)    at Børne- og Skoleudvalget løbende følger udviklingen for at vurdere om en fysisk regulering fx i form af skabsløsning på skolerne er nødvendig

e)    at specialfolkeskolen Kildebakken tillades inden for egen økonomisk ramme at anvende tablets til alle elever, således også i overbygningen, jf. fremsendt ønske fra skolen begrundet i skolens særlige elevgrundlag

 

Børne- og Skoleudvalget, den. 10. april 2018:

Ad a) Anbefales
Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales, idet det præciseres at whitelisting gælder alle elever med en tablet og ikke kun indskolingen

Ad d) Anbefales

Ad e) Anbefales

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

Linda Kofoed Persson og Kirstine van Sabben undlader at stemme.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han anbefaler, at skolerne gives mulighed for selv at beslutte, om de vil indføre 1:1 i indskolingen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Ad a) Liste O stiller ændringsforslag. om, at skolerne gives valgmulighed til at indføre 1:1 løsning

For stemte 7: Liste F, liste K, liste O og liste W.

Imod stemte 16: Liste A, liste V, liste Ø og liste Å.

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen.

Ændringsforslaget er faldet

Økonomi- og Planudvalgets indstilling a)-e) godkendt.

Liste F, liste K, liste O og liste W kan ikke medvirke, idet de anbefaler, at skolerne gives mulighed for selv at beslutte, om de vil indføre 1:1 i indskolingen.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetbeslutningen for 2018 og overslagsår om it i folkeskolen, hvor overbygningselever tildeles en bærbar pc, elever i 4. – 6. klasse tildeles en iPad og elever i 0. – 3. klasse tildeles ét klassesæt pr. spor har Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2018 bedt om en beskrivelse af en række mulige modeller for at fastholde 1:1 løsningen også på 0. – 3. klassetrin. Disse er beskrevet nedenfor og udvalgsformand, Morten Riis, har på denne baggrund bedt om en sag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I sagsbeskrivelsen indgår en række mulige begrænsninger i tilgangen til og anvendelsen af de udleverede devices for 0. – 3. klasse. Der beskrives muligheder, udfordringer, fordele og ulemper samt omkostnings- og finansieringsberegninger, såfremt der peges på en model, hvor også elever i 0. – 3. klasse fortsat udlånes en iPad fra skoleåret 2018-19.

På baggrund af henvendelse fra skolebestyrelse og ledelse på Kildebakken beskrives tillige særlige problematikker og løsningsmuligheder for disse elever. 

Regulering af anvendelsen ved 1:1

Opbevaring og opladning

En 1:1-løsning for 0. – 3. klasse vil som hidtil kunne etableres således, at eleverne har rådighed over iPads hele dagen, tager dem med hjem og sørger for opladningen til næste skoledag.

En anden løsning kunne være, at den enkelte indskolingselevs lånte iPad opbevares og oplades på skolen, når den ikke anvendes til undervisning.
En sådan løsning fordrer indkøb af 45 skabe til opladning med plads til op til 30 iPads pr. skab.
Der forventes behov for ét skab til hver klasse i indskolingen.
I denne model kan eleverne ved skoledagens start afhente deres fuldt opladede iPad i klassen, anvende den i de relevante læringssituationer og ved undervisningens afslutning sætte deres iPad til opladning, så den er klar til næste dag.

It-afdelingen har undersøgt mulighederne for at forlænge levetiden på vores nuværende 64 GB iPads i 0. – 10. klasse. Det vurderes ikke, at de eksisterende iPads vil have en levetid på yderligere 3 år og en sådan løsning kan derfor ikke anbefales. Der vil derfor være tale om leasing af nye 32 GB iPads som hidtil forudsat.

Anvendelse og adgangsrettigheder

Mulighederne for at anvende apps kan stilles helt frit eller belægges med en række begrænsninger.

Det er teknisk muligt at Black- eller Whiteliste apps, der må installeres på en enhed.

Black listning:

Her vil det ikke være muligt at hente apps, der er registreret i It-afdelingen som forbudte, men da der fortsat vil være adgang til internettet kan en sådan begrænsning i vidt omfang omgås. Løsningen vil tillige kræve et omfattende og kontinuerligt arbejde med opdatering af listen og denne løsning kan derfor ikke anbefales.

White listning:

Ved denne løsning vil der ske en central udrulning af apps til undervisningsbrug.
Disse kan udvælges fra centralt hold i samarbejde med skolerne og der kan gives separat adgang til at anvende de udrullede apps ned på klasseniveau.
Denne model vil samtidig kunne medvirke til at sikre tilstrækkelig lagerplads til de nødvendige digitale undervisningsmidler, da de nye iPads kun har en lagerkapacitet på 32 Gb i modsætning til de nuværende med 64 Gb.
Der vil ikke være mulighed for at eleverne kan anvende personligt Apple-ID og de kan derfor ikke downloade apps til privat brug. Da alle devices har adgang til internetbrowser/Safari og dermed til internettet vil der fortsat være adgang til sociale medier.

Såfremt der ikke længere gives adgang til at downloade alle apps for den enkelte elev anbefaler IT-styregruppen på skoleområdet, at modellen med white listning implementeres.

En daglig nulstilling af alle iPads, der fjerner ikke-undervisningsrelaterede apps, data, billeder, produktioner m.v. vil teknisk være mulig, men vurderes som en meget uhensigtsmæssig løsning, da alle data slettes fra enheden. Samtidig vil processen være uforholdsmæssigt arbejdskrævende både på skolerne og i It-afdelingen.

Der kan fra centralt hold udarbejdes administrative retningslinjer for brug af og begrænsninger ved anvendelse af de digitale devices.

Skolebestyrelserne kan udarbejde principper for anvendelse af iPads i indskolingen, herunder for lejlighedsvis mulighed for at hjemtage iPads, når undervisningens gennemførelse taler herfor, såfremt der indføres en fysisk regulering (skabsløsning).

Skolebestyrelserne kan ligeledes udarbejde principper for den digitale dannelse, der ønskes fremmet på skolen.

Fordele og ulemper ved de beskrevne modeller

En fortsættelse af den nuværende model, hvor alle eleverne i indskolingen har en iPad til rådighed i både undervisning og fritid giver fleksibilitet i anvendelsen, da alle elever har adgang til en digital device, når dette er mest hensigtsmæssigt i det konkrete læringsforløb. Ligeledes gives mulighed for at eleverne også uden for undervisningstiden kan anvende iPads til forberedelse, læsetræning, andre træningsøvelser m.m.

Ved valg af en model, hvor den enkelte elevs lånte iPad opbevares og oplades på skolen, gives eleverne adgang til en digital device i undervisningstiden, når dette er mest hensigtsmæssigt i det konkrete læringsforløb. Der vil ikke umiddelbart være mulighed for at eleven kan få adgang til digitale læremidler i fritiden og dermed forberede sig eller træne derhjemme, medmindre der åbnes for denne mulighed.

Særligt vedrørende elever på specialskolen Kildebakken

Kildebakken har ved skolebestyrelse og ledelse anmodet om en særlig ordning for skolens elever, således at alle elever på 0. – 9. klassetrin udstyres med en iPad.

Kildebakken begrunder anmodningen med elevernes behov for overalt at have adgang til kompenserende værktøjer og kommunikationsplatforme, særlige apps m.m. via en digital device for at eleverne skal blive så dygtige som de kan. Samtidig er det allerede opnåede kendskab til iPadens funktioner og den intuitive brugerflade en betydelig faktor i elevernes faglige udvikling.
Skolen har udtrykt bekymring for, om iPads med 32 Gb har tilstrækkelig kapacitet til denne elevgruppes særlige behov for specialprogrammer til oplæsning, ordforslagsprogrammer, opbevaring af data m.v., da de nuværende modeller har en kapacitet på 64 Gb.

Der henvises til afsnittet ”Økonomiske beregninger” vedrørende merudgifter ved en iPad-løsning til 0. – 9. klasse på Kildebakken.

Omkostninger

En 1:1-løsning med udlån af iPads til alle elever i 0. – 3. klasse indebærer en merudgift til anskaffelse af iPads, covers, tilbehør og reparationer på 760.000 kr. årligt i en 3-årig periode (medio 2018 -  medio 2021).

Skolerne har angivet det forventede behov for indkøb af analoge læremidler, såfremt den besluttede ”klassesætordning” fastholdes.

Det samlede indkøbsbehov i 2018 er vurderet til i alt 935.000 kr. for 6 almene og 2 specialskoler.
I vurderingen indgår såvel indkøb af engangsmaterialer som klassesæt af flergangsbøger.
Der er ikke foretaget vurderinger af behovet for indkøb af analoge læremidler i årene 2019 – 2021.
Udgifter til indkøb af skabsløsninger til opladning af iPads på skolerne, såfremt en sådan model vælges, er på baggrund af to indhentede forhåndstilbud beregnet til 461.000 kr. i 2018.
Samtidig har Ejendomme og Drift tilkendegivet, at elforbruget til opladning af iPads i 0. – 3. klasse i opladerskabe på skolerne vil kunne afholdes inden for den nuværende ramme.Finansiering

Nedenstående er beregnet årlige merudgifter fordelt på skolerne ved 1:1 iPads i indskolingen i perioden 2018 - 2021:

Skema 1.Nedenstående er beregnet merudgifter fordelt på skolerne ved indkøb af skabe til opladning af iPads ved 1:1-løsning i indskolingen i 2018:

 

Skema 2.

Skemaet herunder viser skolernes samlede merudgifter 2018 – 2021 ved 1:1 iPads i 0. – 3. klasse, såfremt de samlede udgifter til iPads og opladerskabe fordeles på de 8 skoler:

Skema 3.


Skolerne har generelt udtrykt ønske om at fastholde den nuværende 1:1-løsning i 0. – 3. klasse.
Skolernes indberetning af behovet for indkøb af analoge læremidler i 0. – 3. klasse på i alt 935.000 kr. er foretaget i oktober 2017 og alene vurderet for budgetåret 2018.
Der er stor variation i skolernes behov for analoge læremidler, der bl.a. begrundes i de foregående års forskellige indkøbsvolumen på den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetbeslutningen for 2018 og overslagsår blev der afsat midler til it i folkeskolen, så elever i overbygningen tildeles en bærbar pc, elever på mellemtrin en iPad og elever i indskolingen et klassesæt iPad á 30 stk. pr. spor.

 

En eventuel udvidelse af modellen, således at elever i 0. – 3. klasse tildeles en iPad, kan besluttes finansieret af skolerne og fordelingen af udgifterne er vist ovenstående i skema 1,2 og 3.

 

I skema 1 er vist udgiftsfordelingen for iPads ved en 1:1 løsning i indskolingen.

I skema 2 er vist udgiftsfordeling i 2018 ved indkøb af opladerskabe til 0. – 3. klasse

I skema 3 er vist en udgiftsfordeling, der tager afsæt i de forventede elevtal for 0. – 3. klasse i skoleåret 2018-19.

 

Såfremt der vælges en model, hvor eleverne i indskolingen kan råde over en iPad både i og uden for skoletiden vil den årlige merudgift for skolerne være i alt 760.000 kr.

 

Hvis der i stedet vælges en løsning, hvor iPads i indskolingen skal opbevares og dermed oplades på skolerne, vil den samlede udgift i 2018 blive 1.221.000 kr. og i de følgende år 760.000 kr. årligt.

 

Endelig er der foretaget en beregning på merudgifterne for Kildebakken, såfremt alle elever i 0. – 9. klasse udstyres med iPads på 128 GB (der leveres ikke længere iPads på 64 Gb).

Beregninger viser, at iPads 128 Gb i stedet for bærbare pc’er til eleverne i overbygningen giver en årlig mindreudgift på 6.500 kr., mens en opgradering af iPads i 0. – 6. klasse fra 32 Gb til 128 Gb giver en årlig merudgift på 9.500 kr.
Samlet set vil denne løsning medføre en årlig merudgift på 3.000 kr. på Kildebakken udover de 25.777 kr. årligt, som angivet ovenstående i skema 1.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af revidering af Mad og Måltidspolitik i Dagtilbud

28.09.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I henhold til dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. Dette tilbud skal forældre hvert andet år have mulighed for at fravælge. Der skal derfor i 2018 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2019 og 2020.

 

Mad og måltidspolitikken (Appetitvækkeren) er sidst godkendt 6. juni 2017. Vedhæftet eksemplar er revideret i tekst og godkendelsesperioden er ændret til at følge den kommende periode hvorpå der afstemmes ift. frokostmåltidet.

 

Punktet indeholder ligeledes en orientering omkring den nuværende og fremtidige frokostordning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    Mad- og måltidspolitikken (ad A) godkendes for 2019 og 2020

b)    Allinge-Tejn børnehus fritages for valg

c)    Orienteringen tages til efterretning

d)    Sagen sendes til kommunalbestyrelsens orientering med henvisning til den potentielle anlægsudgift, der kan være forbundet med det forestående valg

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Ad a) Godkendt
Ad b) Godkendt
Ad c) Taget til efterretning
Ad d) Godkendt

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Børne- og Skoleudvalgets beslutning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

A)

I dagene fra den 7. maj 2018 til 18. maj 2018 foretages der afstemning jf. et eventuelt fravalg af frokostmåltidet i de bornholmske dagtilbud.

·         Forældre kan ifølge Dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet

·         Der er én fravalgsstemme pr. barn

·         Frokostmåltidet er fravalgt hvis over 50 % af forældrene vælger fra.

·         Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)

·         Fravalget er anonymt

·         Forældrerådet er ansvarligt for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet.

 

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valgresultatet, og afhængig af om flere institutioner ønsker at benytte frokostmåltidet, skal der ligeledes søges om en anlægsbevilling til etablering af køkken, på Børne- og skoleudvalgsmødet i juni 2018.

 

Der tages udgangspunkt i Mad- og måltidspolitikken uanset om det enkelte hus tilbyder frokostmåltidet eller forældrene medbringer madpakker.

Mad- og måltidspolitikken (tidligere ”Appetitvækkeren”), ønskes politisk behandling, så perioden for godkendelse af Mad- og måltidspolitikken følger valgperioden for frokostmåltidet.

 

·         Den nuværende Mad- og måltidspolitik godkendes for en periode fra lige år og to år frem.  Fravalget til frokostmåltidet sker i en periode startende i ulige år og to år frem. Da Mad- og måltidspolitikken er styrende for indholdet af frokostmåltidet findes det hensigtsmæssigt at disse perioder følger hinanden. Prisreguleringer jf. takstudregning tilføjes administrativt ved året start.

·         Mad- og måltidspolitikken vil fremover blot blive omtalt med denne titel. Ud over titlen er der også sket en yderlig forenkling i indholdet, i form af en samskrivning af Mad- og måltidspolitikken og folderen ”Det kommunal frokostmåltid” med henblik på forenklet information til borgerne. Den nuværende folder ”Retningslinjer for fleksibel frokostordning”, med reference til lovgivningen, indsættes sidst i til Mad- og

måltidspolitikken, således at der kun er et dokument at forholde sig til.

 

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud er orienteret om ændringerne i Mad- og måltidspolitikken på bestyrelsesmøde den 14. marts 2018.

 

B)

Allinge-Tejn børnehus anbefales fortsat at være fritaget for valg. Dette er begrundet i beslutningen om bygning af ny fælles institution med produktionskøkken i Allinge, hvorfor det vurderes at være uhensigtsmæssigt potentielt at bygge nye produktionskøkkener i de eksisterende børnehuse. Forventet ibrugtagning af det nye børnehus er i 2020, og næste valg er i maj 2020. Alternativt kan det undersøges, om der i perioden frem til byggeriet står færdigt, kan leveres mad fra ekstern leverandør, altså en afvigelse fra Mad- og måltidspolitikken, såfremt der måtte være ønske herom fra forældrene.

 

Den tidligere Skovbørnehave har hidtil været fritaget for valg grundet sine særlige fysiske rammer, men jf. lovgivningen vurderes det, at der ikke længere er hjemmel til at fritage institutionen for valg, da Natur og skovbørnehuset nu er en fuldtidsåben integreret institution med en bygning, der rummer alle de faciliteter, der skal til for at børnene også kan opholde sig og spise indendørs (gælder især vuggestuebørnene). Et tilvalg vil dog kræve at der også her bygges et produktionskøkken. Madordning kan i samarbejde med forældrerådet tilpasses husets ude-liv og naturpædagogiske profil med f. eks. ”turmad” og ”bålmad”.

 

Nordstjernens bygning ejes af Bo42, der kan derfor opstå en udfordring i forhold til anlæg af produktionskøkken, i tilfælde af forældrene ikke længere fravælger madordning i børnehuset. En større bygningsmæssig ændring vil kun kunne udføres af Bo42 og vil sandsynligvis medføre en stigning i lejeudgifter for kommunen. Det kan undersøges om maden eventuelt kan leveres fra ekstern leverandør, hvilket i lighed med Allinge-Tejn børnehus vil være en afvigelse fra Mad- og måltidspolitikken. Ved afholdelse af valg i Nordstjernen vil denne problematik blive gjort tydelig for forældrene, så valget træffes på et oplyst grundlag, og med de ubekendte der er for en realisering af en madordning.

 

I tilfælde af at maden til en daginstitution leveres af ekstern leverandør, skal der gøres opmærksom på at forældre og børnegruppen ikke, som beskrevet i mad og måltidspolitikken, har mulighed for samme inddragelse og indflydelse på madordningen, som børnehuse der har madproduktion i huset. Ligeledes kan læringsperspektivet i børnehøjde ikke imødekommes i samme omfang. Deraf afvigelsen som nævnt ovenfor.

 

C)

Siden august 2011 har frokostmåltidet været en del af børnehusene i Svaneke, Nexø og Trinbrættet i Rønne.

Ved valget i 2016 blev frokostmåltidet ikke fravalgt i Klemensker, Hasle, Trilobitten (Åkirkeby), Skatteøen samt Søstjernen. Dette betyder at frokostmåltidet nu tilbydes i 50 % af de kommunale børnehuse.

Med den nuværende viden og erfaring møder børnehusene udfordringer med den nuværende fastsatte økonomiske ramme for frokostmåltidet.

Jf. udregningen på side 5 i Mad- og måltidspolitikken udløser 50 børn eksempelvis samlet 18 medarbejdertimer til det pågældende børnehus. I dette timetal skal den enkelte køkkenmedarbejder sørge for tilberedning af frokost- og eftermiddagsmåltidet ud fra principperne i Mad- og måltidspolitikken, planlægning af madplaner, sikre egenkontrol, rengøring, varebestilling samt varetage dialog med pædagogisk personale og forældre. Den tidsmæssige ramme udfordrer køkkenmedarbejderne med et mindre timetal (små børnehuse).

 

I halvdelen af børnehusene, som tilbyder frokostmåltidet, er køkkenmedarbejderen ansat i en deltidsstilling, og har bedt om frigørelsesattest. At finde køkkenmedarbejdere, der kunne se sig fri for at bede om denne attest, har ikke været muligt. Dette betyder, at der er et element af usikkerhed for børnehuset ift. hvor længe den pågældende køkkenmedarbejder bliver i stillingen, idet vedkommende kan fratræde med dags varsel ved mulighed for flere timer et andet sted. Usikkerheden bliver særlig udtalt når vi nærmer os turistsæsonen, da faggruppen også er attraktiv for restaurationsbranchen.

 

Generelt set er kompetenceniveauet og fagligheden høj hos køkkenmedarbejderne. I takt med tilgangen af børnehuse, der tilbyder frokostmåltidet, er der etableret netværk med deltagelse af køkkenmedarbejderne fra de pågældende børnehuse for at sikre erfaringsudveksling og fortsat kvalitetsløft af frokostmåltidet. Devika har været en væsentlig samarbejdspartner i den tid der er brugt på etablering af køkkener og leverer fortsat mad til et børnehus, der afventer ansættelser af køkkenmedarbejder. Ligeledes er der fundet en samarbejdsmodel med Devika ved sygdom og ferieafvikling i børnehusene.

 

Den 16. marts 2018 var køkkenmedarbejdere, udvalgte pædagoger, de faglige pædagogiske ledere fra de 8 børnehuse, der tilbyder frokostmåltidet sammen med Center for sundhed og Center for børn og familie inviteret til temadag på Gården i Melsted. Temadagen blev afholdt i samarbejde med en ekstern oplægsholder med stor erfaring i at lave mad i daginstitutioner. Tema for dagen var at udvikle det læringspotentiale, der ligger i at have et børnehus med frokostmåltid og skabe fokus på den pædagogiske opgave og det samarbejde, der skal være for at sikre en optimal drift og samtidig skabe udvikling og læring for børnene.

 

Det vurderes som værende udviklende og hensigtsmæssigt at frokostmåltidet i de bornholmske børnehuse tænkes ind i et vidtrækkende lærings- og sundhedsperspektiv for alle de bornholmske børn. Der er forskningsmæssigt belæg for, at eksempelvis et velfungerende frokosttilbud i børnehavealderen har sundhedsmæssigt indvirkning på lang sigt for borgeren. En indsats omkring frokostmåltidet vil derfor kunne sammentænkes med sundhedsstrategier i Bornholms Regionskommune.

 

Det skønnes dog nødvendigt som minimum at drøfte økonomien i frokostmåltidet i sin nuværende form, således at det er en reel mulighed, også for mindre institutioner, at have et frokostmåltid, der hænger økonomisk sammen.

 

På bagrund af præsentation og drøftelse af Mad og måltidspolitikken i Forældrebestyrelsen for Dagtilbud ønsker Bestyrelsen, at gøre Børne- og Skoleudvalget opmærksomme på nedenstående:

·         Nuværende model giver økonomisk usikkerhed hos forældrene.

o    Er det en mulighed at frokostmåltidet gøres obligatorisk i dagtilbud?

·         Nuværende økonomiske ramme, opleves ikke som værende tilfredsstillende for mindre børnehuse.

o    Kan der sikres en nedre grænse for timetal til køkkenmedarbejderen ift. opgavens omfang, således at frokostmåltidet er sikret en minimumsramme?

Økonomiske konsekvenser

A)   Såfremt et børnehus ikke fravælger kommunens frokostordning, og der ikke er et godkendt produktionskøkken i det pågældende børnehus, kan der forventes en sag om anlægsbevilling til etablering af køkken.

 

Ved sidste afstemning blev det nødvendigt at etablere køkkener, samt lave forbedringer, i en række børnehuse. Anlægsbevillingen var på daværende tidspunkt således:

cid:image001.png@01D3CB53.418E3840

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Trilobitten var der blot tale om etablering af fedtudskiller.  De øvrige huse måtte igennem væsentlige ændringer.

 

En gennemsnitsberegning (Trilobitten undtaget) viser at køkkenetablering kostede i gennemsnit kroner 2.335.850,- pr. børnehus.

 

Følgende børnehuse har ikke tidligere haft madordning og har derfor heller ikke godkendte produktionskøkkener:

Allinge BH

Tejn BH

Morbærstien

Nordstjernen

Østermarie BH

Gudhjem BH

Nyker BH

Natur og Skov børnehuset

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2018

1.
Mad og måltidspolitik 2019-20 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Udmøntning af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

27.00.00Ø34-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-03-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

På finansloven for 2018 er afsat midler til en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Puljen udgør 500 mio. kr. i perioden 2018-2021, og for Bornholms vedkommende er der afsat 5,112 mio. kr. i hvert af årene.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a.    At Social- og Sundhedsudvalget godkender udmøntningen af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, med 3,562 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet, 1,500 mio. kr. til plejeboligområdet samt 50.000 kr. til administration, herunder regnskab og revision

b.    At sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. marts 2018:

a) Godkendt, referatet tilknyttes eftersendt bilag
b) Sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Puljemidlerne skal anvendes til en bedre bemanding, og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. En mindre del at puljen kan bruges til administration af puljen m.v.

 

Kommunen skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, samtidig med skal der indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

 

Drøftelserne om udmøntning af puljen er på tværs af Center for Sundhed og Center for Ældre har taget udgangspunkt i et forslag til fordeling som følger: 1 mio. kr. til Sygeplejen, 1 mio. kr. til plejeboligområdet 3 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet samt 112.000 kr. til administration, herunder revision af puljen. Det er dog efterfølgende oplyst fra ministeriet, at puljen ikke kan udmøntes til bedre bemanding i Sygeplejen.

 

Der har i februar-marts været igangsat en proces med inddragelse af medarbejderne. Dette er sket formelt i afdelingsMED, personalemødeMED og i CenterMED.

Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Faglige Seniorer og Danske Seniorer, Kreds Bornholm er ligeledes blevet bedt af Social- og Sundhedsudvalget om at komme med forslag til udmøntningen.

Efter inddragelsesprocessen, senest ved CenterMED møde d. 15.3. 18, er der på baggrund af de forholdsvis forskelligartede input truffet en ledelsesbeslutning om nedenstående indstilling, som i overvejende grad afspejler ønskerne fra de to afdelingsMED på ældreområdet:

 

Plejeboligområdet:

·         fordelingen sker til hvert team, med udgangspunkt i antal årsværk og at det er op til det enkelte team (leder og tillidsrepræsentant) at beslutte, hvordan timerne skal udmøntes, f.eks. i form af øgning i ansættelsesnorm for nogle medarbejdere eller fordeling på vagtlag.

·         at der ved nedgang i funktionsvurderingen ikke må kunne skæres i denne opnormering, da den er målrettet ”en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på plejecentre” og derfor bør lægges på plejeboligområdets grundbudget.

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet:

·         I Hjemmeplejen fordeles tiden, således at social- og sundhedsassistenter tildeles forholdsmæssigt mere tid end social- og sundhedshjælpere. Begrundelsen er, at assistenter, ud over servicelovsindsatser, også løser mange og komplekse sundhedslovsindsatser, som ofte rummer et element af uforudsigelighed og kan kræve mere tid, end den nu afsatte. Tiden skal bruges til uforudsete opgaver, til dokumentation, opsamling og beredskab, til kollegahjælp og faglig sparring. Samt til de medarbejdere, som bærer nødkaldstelefonen. Hjemmeplejen har, siden indførelsen af Den Rehabiliterende Organisation, modtaget en voksende mængde sundhedslovsindsatser og også brugt mere tid, end den afsatte. Puljen vil således medvirke til at give en større oplevelse af, at den nødvendige tid er til rådighed – og at der er råd til at finansiere den. 

·         I Rehabiliteringsteamet fordeles tiden til at sikre en høj grad af selvkoordinering af opgaver i teamet, således at der reduceres i planlægningsopgaven, mod at medarbejderne bruger en del af morgenmødet (og lidt mere tid) til at fordele dagens opgaver.

 

Der foreslås desuden afsat 50.000 kr. til administration, herunder regnskabs- og revisionsudgifter.

 

Forslag fra ældreorganisationer

Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer er kommet med følgende forslag:

 

Ældre Sagen er af den opfattelse, at puljen skal anvendes til bedre bemanding for ældreområdet, og dermed giver området et løft (varme hænder). Ældre Sagens indtryk er, at døgnplejen er hårdt spændt for, og at de ældre på plejecentrene samtidig har øgede behov.

 

Faglige Seniorer ønsker at de 5. mio. kr. som skal fordeles i ældreplejen, bliver fordelt så der bliver givet flest penge til hjemmeplejen.

 

 

 

Anvendelse af 2019 midlerne til bedre bemanding i ældreplejen, skal indarbejdes i kommunens samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedspuljen i efteråret 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af puljen:

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet

3.562.000 kr.

Plejeboligområdet

1.500.000 kr.

Administration

    50.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 12. marts 2018:

Handicaprådet tilslutter sig procesplanen.

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. marts 2018:
Det lyder fint med ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger, hvis det er muligt at skaffe nok personale.
Der vil nok desværre kun være et fåtal, som ønsker opjustering fra deltid til fuldtid-da det både fysisk og psykisk er et krævende job.
Fastholdelse af ældre medarbejdere-mange er udslidte når de når pensionsalderen.
Der er brug for mere tid til det ”administrative” arbejde for døgnplejens personale. Det er vigtigt at der er tid til handleplaner, der krævet meget dokumentation efter SEL(serviceloven) og SUL(sundhedsloven) og et nyt dokumentationssystem har også krævet meget tid.
Det er vigtigt at der på den måde, bliver ro og bedre tid til de borgernære opgaver!!
Prioritering af et bedre arbejdsmiljø, de steder der er behov for det, vil bestemt på den lange bane gavne de ældre.

Beklageligt at tidsplanen er så stram at der ikke er plads til en ordinær høring.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. marts 2018

1.
180315 - Brev til Social- og Sundhedsudvalget (DOC)

2.
Høringssvar ældreplejen sendt den 13 marts (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)

3.
14.03.18 Referat Afd.MED (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)

4.
Referat Ekstraordinært afdelingsMED 14. marts 2018 (2392081) (Skrivebeskyttet) (DOCX)

5.
Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 (Skrivebeskyttet) (DOCX)

6.
Bilag 2: Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sæn-ke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnit-lige arbejdstid på ældreområdet (DOCX)

7.
Udrag af referat fra CenterMED for Ældre - puljen til bedre bemanding (DOCX)

8.
Bedre bemanding i ældreplejen – opgaver og tid (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Handicaprådets redegørelse for 2017

27.69.48K07-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

12-02-2018

12

 

Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2018

3

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Jfr. $4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til Kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Handicaprådets redegørelse for 2017 indstilles taget til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

 

Handicaprådet den 12. februar 2018:

Handicaprådet anbefaler, at kommunalbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Taget til efterretning og sendes videre til kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Rådets arbejde i 2017. Redegørelsen berører Handicaprådets opgaver og sager.

Handicaprådet har i alt behandlet 60 sager i 2017. Heraf er der 17 høringssager og 40 orienteringssager.

 

Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med fagpersoner.

 

Som led i inspirationen til det nye plejecenterbyggeri i Hasle har Handicaprådets repræsentant Bente Helms været på studietur den 23. november til Sjælland og til vores egne plejecentre på Bornholm – Klippebo, Lunden og Snorrebakken den 13. december.

Der har været holdt fællesmøde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vedr. miljøpedeller

5. december har der været afholdt VISO-konference i Nyborg, hvor repræsentanter fra Handicaprådet også i 2017 deltog.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udflytning af statslige arbejdspladser til Bornholm

30.10.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

 

11

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som en del af regeringens plan "Bedre balance II", som skal flytte statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i landet, modtager Bornholm 7 arbejdspladser i forbindelse med udflytningen af den landsdækkende Jobnet support som varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).
Bornholms Regionskommune har allerede i dag en aftale med STAR, hvor kommunen varetager en del af opgaven med den landsdækkende Jobnet support, svarende til 8 årsværk, men hvor kommunen nu får mulighed for at varetaget den fulde opgave med tilførsel af yderligere 7 årsværk, således at det samlede antal årsværk kommer op på 15.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at der indgås aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) om Bornholms Regionskommunes varetagelse af den samlede Jobnet Support for hele Danmark medførende 7 yderligere årsværk til Bornholm.

b) at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med Styresen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis dette besluttes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Ud fra en konkret vurdering af den tilbudte aftales indhold, størrelsen af det årlige driftstilskud og nuværende erfaring med varetagelse af Jobnet funktionen, vurderes det realistisk at kunne varetage opgaven indenfor den beskrevne ramme, hvorfor det anbefales at indgå en aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Der udestår dog endnu en afklaring af tidsramme for implementering og endelig overdragelse af den fulde opgave i jobnet support samt en aftale om overgangs økonomi (løn under oplæring til medarbejdere, etableringsomkostninger mm.).

 

Af hensyn til en endelig tilbagemelding til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering samt muligheden for hurtigt at kunne påbegynde en rekruttering af nye medarbejdere foreslås det at bemyndige kommunaldirektøren til at indgå den endelige kontrakt.

 

Baggrund
Som en del af regeringens plan "Bedre balance II", som skal flytte statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i landet, fremgår det at Bornholm modtager i alt 25 statslige arbejdspladser.

 

Det er anden etape af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, hvor Bornholm i 1. runde modtog 5 årsværk i forbindelse med udflytningen af sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte.

 

Den beskrevne aftale medfører at Bornholm får 7 arbejdspladser, når dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) call-center Jobnet support også flyttes til øen.

 

Call-center/Jobnet support

Bornholms Regionskommune har siden 2007 varetaget dele af den landsdækkende Jobnet support, hvor ledige kan få hjælp til at benytte www.jobnet.dk hvor de skal registrere deres ledighed, CV, ferie, sygdom, bestille samtaler mv.

 

Der er således pt. 8 årsværk i funktionen, som er fordelt ud på 14 medarbejdere i Jobcenter Bornholm.

 

7 nye årsværk

De 7 årsværk som nu er besluttet udflyttet til Bornholm er en tilsvarende funktion i STAR i København, som nu ønskes samlet på Bornholm, således at der samlet er 15 årsværk til at dække den landsdækkende Jobnet support.

 

De nuværende 8 årsværk er placeret i Bornholms Regionkommunes Center for Job, uddannelse og rekruttering, som på vegne af staten varetager opgaven. Nuværende aftalen mellem kommunen og staten er vedhæftet som bilag.

 

Fremtidig organisering

Det er nu besluttet, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at de nye 7 årsværk udflyttes til Bornholms Regionskommune som en udvidelse af nuværende aftale.

 

Aftalens omfang

Forslag til ny aftale er vedhæftet som bilag, men omfatter BRKs fulde varetagelse af brugersupport af borgere, virksomheder, jobcentre, A-kasser og andre brugere på STARs systemer:

 

·         Jobnet,

·         Jobnets Administrationsportal,

·         Jobnet for jobkonsulenter (JobKon),

·         VITAS,

·         Jobnet for arbejdsgivere (JobAG),

·         Jobcenter Planner,

·         brugeradministrationsmodulet i Arbejdsmarkedsportalen,

·         STARs Sharepointløsninger.

 

Hvilket er vurderet til at kunne varetages af de samlede 15 årsværk, som den økonomiske ramme er afsat til.

 

De konkrete opgaver er beskrevet i vedhæftede aftalebilag.

 

Af aftalen fremgår, at der er adgang til i aftaleperioden at tilføje nye systemer eller lade systemer udgå, afhængig af hvorledes STARs portefølje af systemer udvikler sig, men såfremt et system kan dokumenteres at påføre kommunen væsentlige nye opgaver, uden at andre opgaver samtidig formindskes eller bortfalder, eller såfremt et udgået system eller ændrede arbejdsgange medfører væsentlig færre opgaver for kommunen, kan der optages forhandling om åbningstider, responstider og servicemål.

 

Opgaverne skal varetages på grundlag af den til enhver tid gældende lovgivning og it-understøtning samt på grundlag af de retningslinjer, som til enhver tid er fastsat af STAR.

 

Placering og behov for m2

Det forventes at pladsen til den samlede Jobnet support vil blive løst i forbindelse med den aktuelle proces omkring flytning af administration og optimering af bygningsanvendelse i kommunen.

 

Der vil i denne proces blive taget hensyn til, at placeringen af den samlede Jobnet support skal være i nærheden af jobcenteret, da der dagligt er flere medarbejdere som varetager opgaver i begge enheder. Denne fleksibilitet udnyttes til at sikre den optimale bemanding i Jobnet supporten i forhold til hvornår behovet er størst i forhold til antal henvendelser.

 

Økonomiske konsekvenser

 

STAR yder et årligt driftstilskud til Bornholms Regionskommune på 8 mio. kr. for udførelse af opgaverne som beskrevet i aftalen. Beløbet reguleres årligt med nettoprisindekset.

 

Driftstilskuddet ydes til BRK i forhold til lønudgifter, samt alle hermed forbundne udgifter, herunder BRK’s udgifter til kontorpladser, pc med Office pakken, fastnet- og mobiltelefoner til medarbejderne mv.

 

BRK skal sikre revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom, for tiden bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

 

Ud fra en konkret vurdering af aftalens indhold, størrelsen af det årlige driftstilskud og nuværende erfaring med varetagelse af Jobnet funktionen, vurderes det realistisk at kunne varetage opgaven indenfor den beskrevne ramme.    

 

Der udestår en endelig afklaring af:

 

-      Tidsramme for implementering og endelig overdragelse af den fulde opgave

-      Aftale om overgangs økonomi (løn under oplæring til medarbejdere, etableringsomkostninger)

Hvilket forventes at være afklaret inden for de kommende 2-3 uger.

 

Administrativ tilføjelse til KB den 26. april 2018

 

Medarbejderne i den landsdækkende Jobnet support vil indgå i administrationen (Konto 6 Administration), uagtet at der er tale om en opgave, som ikke vedrører den kommunale administration.

 

Dette tilsvarende de regionale opgaver som Bornholms Regionskommune som den eneste kommune i landet løser:

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kompetenceplan til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Integration

15.20.00G01-0195

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som en del af administrationsgrundlaget er der udarbejdet kompetenceplaner, der inden for de enkelte lovområder fastlægger retningslinjer for organisering og placering af kompetencen til at træffe administrative afgørelser.
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har opdateret tidligere godkendt kompetenceplaner og udarbejdet rettelser som alene sikrer tilpasning til lovændringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at de tilpassede kompetenceplaner for lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik godkendes og Integrationsloven indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Kompetenceplaner for lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om aktiv socialpolitik godkendes og Integrationsloven anbefales godkendt af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af administrationsgrundlaget inden for Udvalgenes ansvarsområde, er der udarbejdet kompetenceplaner, der inden for de enkelte lovområder fastlægger retningslinjer for organisering og placering af kompetencen til at træffe administrative afgørelser.

 

Administrationen har opdateret eksisterende kompetenceplan for Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov om aktiv socialpolitik og Integrationsloven med ændringer af redaktionel karakter eller ændringer som følge af ny lovgivning.

Der er således ikke ændret i delegeringsniveauer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Kompetenceplan - Aktiv beskæftigelsesindsats FEB 2018 (DOCX)

2.
Kompetenceplan_Aktiv_Socialpolitik (DOCX)

3.
Fuld kompetenceplan - Integrationsloven (003) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Samling af 23 bygge- og miljømedarbejdere på Snorrebakken

24.00.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2018 blev der præsenteret 4 modeller for, hvor de 23 bygge- og miljømedarbejdere kunne placeres i Rønne. ØEPU peger på en løsning, hvor de 23 byggesagsbehandlere samles på Snorrebakken. Alle 4 modeller sendes i høring i HovedMed og sagen genoptages på udvalgets næste møde til april.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at de 23 bygge- og miljømedarbejdere samles på Snorrebakken

b) at tidsplanen for denne indflytning afdækkes i forbindelse med sagen om flytning af medarbejdere fase 2, der forelægges ØEPU i maj.

c) at de økonomiske konsekvenser og evt. finansiering her af belyses yderligere og forelægges ØEPU i maj i sagen om den samlede flytning

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales, idet der tilstræbes en samlet flytning i én fase.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2018, blev der præsenteret 4 modeller for, hvor 23 bygge, -og miljømedarbejdere kunne placeres i Rønne. Bagrunden for samling af disse medarbejdere i Rønne er, at der efter kommunevalget er kommet en ny organisation med bl.a. større fokus på betjeningen af det bornholmske erhvervsliv. Erhvervsservice og byggesager til nyt Center Erhverv, Byg og Sekretariat.

De 4 modeller var

·         23 medarbejdere flyttes ind på biblioteket på Pingels Alle

·         Leje af pavilloner som opstilles i tilknytning til Job/Borgercenter på Landemærket

·         23 medarbejdere flytter ind på Amtsmandsgården

·         23 medarbejdere placeres på Snorrebakken

 

Kommunalbestyrelsen godkender ØEPUs indstilling: ØEPU peger på en løsning, hvor de 23 byggesagsbehandlere samles på Snorrebakken. Alle 4 modeller sendes i høring i HovedMED og sagen genoptages på udvalgets næste møde til april.

 

HovedMEDs synspunkt og forslag, der indgår i beslutningsgrundlaget

HovedMED havde møde den 12. april 2018 og fremsender følgende:

HovedMEDs synspunkt er, at fase et og fase to hænger så tæt sammen, at HovedMED anbefaler, at sætte fase et på stand by, indtil det bliver tydeligere, hvordan en eventuel samling af administrationen skal ske.

Præmissen kunne være, at det først bliver afdækket hvilke bygninger, der er til rådighed og derefter, hvilke centre/enheder, der bedst kan være i hvilke bygninger.

Såfremt Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastholder, at byggesagsbehandlerne skal flyttes før fase to er afklaret, vurderes at modellen med Snorrebakken vil være den bedste af de forelagte muligheder.

Økonomiske konsekvenser

138.000 kr. i kontorpladsindretning (6.000 kr. pr medarbejder i inventaromkostninger)

149.500 kr. i IT udgifter (6.500 kr. pr medarbejder)

  47.000 kr. til Ventilation

 

Samlede etableringsomkostninger, i alt 334.500 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. kommunens køb af Strandvejen 2, Allinge

00.22.00K08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

10

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Resumé

Ankestyrelsen har den 20. marts 2018 anmodet om kommunalbestyrelsens udtalelse vedrørende kommunens køb af ejendommen Strandvejen 2, Allinge. Ejendommens tankstation var på overtagelsestidspunktet udlejet til Dansk Fuels A/S, der som lejer drev tankstationen.

Der er udarbejdet et forslag til besvarelse af henvendelsen fra Ankestyrelsen

 

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

·         kommunalbestyrelsen godkender udkast til udtalelse til Ankestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt med en enkelt præcisering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionskommunens køb af Strandvejen 2, Allinge, indtrådte kommunen som udlejer i forhold til Dansk Fuels A/S, der drev benzinudsalg på ejendommen.

 

Lejeaftalen blev opsagt af BRK med et års varsel efter kontrakten til ophør den 31. juli 2018. Efterfølgende er der med Dansk Fuels A/S aftalt et tidligere ophør pr. 15.3.2018. 

 

Efter kontrakten havde udlejer forskellige forpligtelser, bl.a. til renholdelse af pladsen og tilsyn med, at der var servietter og handsker på pladsen.

 

Dette gav anledning til omtale i den lokale presse, og nyheden fandt vej til Jyllands Posten, der i en artikel beskrev, at Bornholms Regionskommune nu skulle til at drive en tankstation.

På den baggrund kontaktede tilsynet regionskommunen og bad om en redegørelse. Denne blev sendt til styrelsen i januar. Styrelsen har efterfølgende præciseret sine spørgsmål og anmodet om kommunalbestyrelsens udtalelse.

 

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til brev og bilag til Ankestyrelsen, som kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2018

1.
Brev fra Ankestyrelsen 20.3.2018 (PDF)

2.
Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen (DOCX)

3.
Bilag udkast til udtalelse til Ankestyreslen (PDF)

4.
Brev fra Ankestyrelsen 16. august 2017 (MSG)

5.
Redegørelse fra BRK til Ankestyrelsen 10.1.2018 (PDF)

6.
Bilag til BRK redegørelse til Ankestyrelsen 10.1.2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udskydelse af kommuneplanrevisionen til 2020

01.02.05P16-0168

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget skal beslutte at udsætte kommuneplanrevisionen til 2020 og samtidig igangsætte arbejdet med Bornholms Udviklingsstrategi (BUS). Bornholms Udviklingsstrategi er forudsætningen for kommuneplanens revision og det er i udviklingsstrategien, at de politiske linjer for revisionen lægges. Udskydelsen vil give tid og mulighed for at arbejde grundigt med de nye muligheder i den moderniserede planlov, som trådte i kraft den 15. juni 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget at:

 

a) Udskyde kommuneplanrevisionen til 2020 og

b) Igangsætte arbejdet med Bornholms Udviklingsstrategi

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Godkendt.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udmøntning af Kommunalbestyrelsens vision om øget tilflytning forudsætter en gennemarbejdet planstrategi, som fastlægger rammerne for Bornholms udvikling ikke mindst på boligområdet.

 

Planstrategi og visioner

Tidsmæssigt er vi lige nu i den del af valgperioden, hvor vi ifølge Planloven skal arbejde med en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi). Planstrategien skal vedtages inden for de to første år af valgperioden. På Bornholm er planstrategien en del af Bornholms Udviklingsstrategi (BUS), som også rummer en regional vækst- og udviklingsstrategi og en lokal agenda 21-strategi. Det er i arbejdet med planstrategien, at linjerne lægges politisk (visioner), mens det er i arbejdet med kommuneplanrevision, at strategiens visioner udmøntes.

På visionsseminaret var et af emnerne bosætning, hvilket er et klassisk planstrategi-tema. Planstrategien er et stærkt værktøj til at løfte visionerne om øget bosætning ind i kommuneplanen.

 

Proces og politisk ejerskab

En række af statens processer for, hvordan kommunerne kan udvikles, er tilrettelagt efter den proces som Planloven beskriver for de kommunale planstrategier.

Hvis vi i regionskommunen fx vil arbejde med udviklingsområder i kystnærhedszonen, er det nødvendigt, at planstrategiarbejdet følger statens kadence, så vi er klar til at ansøge rettidigt (se også nedenfor).

At gennemføre en fuld kommuneplanrevision i 2018 vil betyde en forhastet proces med de nye emner og muligheder, og da første kvartal af 2018 er gået, vurderer styregruppen for kommuneplanen, at en endelig vedtagelse af kommuneplanen ikke kan nås i 2018.

 

En udsættelse af kommuneplanrevisionen til 2020 vil medføre, at der er rimelig tid til at tilrettelægge en god proces for BUS’en med borgerinddragelse, politisk ejerskab og et politisk gennemarbejdet ansøgningsgrundlag for udviklingsområder i kystnærhedszonen (UIK).

 

Erhvervsstyrelsen oplyser, at de ingen sanktionsmuligheder har ift. BRK, hvis vi ikke reviderer kommuneplanen her og nu. Skulle der opstå behov for planlægning, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kan dette ordnes med et kommuneplantillæg til Bornholms Kommuneplan 2013, såfremt det er i overensstemmelse med Planloven. Det er helt almindeligt, at en lokalplan følges af et kommuneplantillæg, idet en kommuneplan umuligt kan forudse alle fremtidige behov og planer. Udskydelsen af kommuneplanrevisionen vil ikke have en negativ effekt i forhold til konkrete projekter som kræver lokalplan og kommuneplan.

 

Det har derfor umiddelbart ingen negative konsekvenser, at udskyde revisionen og lægge den sammen med den planlagte revision i 2020.

 

Idéen er, at der sideløbende med arbejdet med BUS, arbejdes videre med den fulde revision af kommuneplanen, således, at resultatet bliver en gennemarbejdet kommuneplan, som lever op til Planloven og som samtidig udmønter de politiske visioner, som der arbejdes med i skrivende stund. Se den foreløbige procesplan i bilag 1.

 

Udviklingsområder i kystnærhedszonen (UIK)

For at kunne søge Erhvervsstyrelsen om UIK er det en forudsætning, at BRK på ansøgningstidspunktet har en vedtaget planstrategi (BUS), hvor udviklingsområderne er udpeget og afgrænset. BRK kender endnu ikke den eksakte ansøgningsfrist, men Erhvervsstyrelsen har varslet at den vil komme i 2019. Det vil derfor være en stor fordel at arbejde med planstrategi (BUS) og herunder bl.a. UIK allerede nu, for at have planlægningen klar til Erhvervsstyrelsens ansøgningsrunde i 2019.

Hvad er UIK?

I et UIK gælder de almindelige regler for landzone, mens de mere restriktive regler i kystnærhedszonen ophæves. Det vil sige, at lodsejerne får de samme ’umiddelbare rettigheder’ som i den øvrige landzone. UIK kan udlægges med flere formål, hvoraf ét af formålene er byudvikling i tilknytning til eksisterende byer i kystnærhedszonen. Der kan ikke udlægges UIK på arealer med særlige landskabs, natur- og miljøinteresser. UIK udlægges af staten i et landsplandirektiv på baggrund af kommunens ansøgning. Ansøgningen forudsætter at de ansøgte områder er afgrænset i en planstrategi. Rækkefølgen for udlæg af UIK er således:

·         Planstrategi

·         Ansøgning til Erhvervsstyrelsen

·         Landsplandirektiv udstedes

·         UIK indarbejdes i kommuneplan

 

Nye muligheder og emner i Planloven

Ved en kommuneplanrevision skal Planloven opfyldes. Den 15. juni 2017 trådte den moderniserede planlov i kraft. Der er nye emner og muligheder i den moderniserede Planlov, som BRK endnu ikke har taget stilling til og arbejdet med. Det er fx planlægning for produktionsvirksomheder, omdannelseslandsbyer og kystbeskyttelse.

 

Måtte der komme en ansøgningsrunde mere om udlæg/ombytning af sommerhusområder, forudsætter dette også en vedtaget planstrategi med udpegning/afgrænsning af områder. Derfor kan dette emne evt. også behandles i arbejdet med planstrategi (BUS). Alternativt kan der udarbejdes et tillæg til planstrategien, hvis Erhvervsstyrelsen annoncerer en ny ansøgningsrunde.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Administrativ tilføjelse til KB den 26. april 2018:

I sagsfremstillingens afsnit ’Proces og politisk ejerskab’ fremgår, at Erhvervsstyrelsen oplyser, at de ingen sanktionsmuligheder har ift. BRK, hvis vi ikke reviderer kommuneplanen her og nu.

I forlængelse heraf kan administrationen oplyse, at det ikke er fastsat i planloven, hvornår en kommune skal revidere kommuneplanen. Da vi har en gældende kommuneplan kan den fortsat gælde indtil vi selv vælger at revidere den. Der er dog en klar forventning om, at kommuneplanen normalt vil blive revideret i forlængelse af en vedtaget planstrategi, hvilket BRK også har haft til hensigt hidtil.

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Procesplan, skitse for kommuneplanrevision 2020 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Forslag til kommuneplantillæg - plejecenter i Hasle

01.02.05P16-0181

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

16

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. november 2017 at der skal kommune- og lokalplanlægges for et nyt plejecenter i Hasle. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og udarbejder når byggeprojektet er kendt et lokalplanforslag for plejecenteret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Forslag til kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2017 at et nyt plejecenter med 60 plejeboliger til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle, skal placeres langs omfartsvejen mellem Bykærvej og Byvangen i Hasle.

 

 

Etablering af et plejecenter på området kræver en ændring af kommuneplanen, idet den nuværende kommuneplan har udlagt en del af området til helårsboligområde, en del til erhvervsformål og et areal til idrætsområde. Området er yderligere omfattet af lokalplan 84.3 Hasle Ø og her planlagt med anvendelse til boligområde og skoleidrætsanlæg. Områdets anvendelse ønskes nu ændret til offentlige formål til plejecenter.

 

Forud for at en lokalplan for området kan vedtages, skal kommuneplanrammen rumme den ønskede planlægning. Plejecenterets udseende, placering, adgangsveje m.v. kendes ikke på nuværende tidspunkt. Disse forhold skal indgå i et lokalplanforslag med en tydelighed og præcision så offentligheden kan tagestilling til de mulige fremtidige forhold på lokalplanområdet.

Når et vedtaget byggeprojekt foreligger vil der herefter blive udarbejdet en projektlokalplan som kan sendes i offentlig høring og efter færdigbehandling endelig vedtages af kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Forslag til kommuneplantillæg (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.30.10P19-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sagen omhandler genbevilling i 2018 af budgetoverførsler fra 2017 til 2018 opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler.

Der overføres 85,1 mio. kr. vedr. drift, 72,3 mio. kr. vedr. anlæg, -36,5 mio. vedr. optagelse af lån og 32,2 mio. kr. vedr. afdrag på lån m.v. Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 udgør i alt 153,1 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling på driften på i alt 85.088.000 kr. i 2018 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1 tabel 2,

b) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 72.291.964 i 2018 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,

c) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån på 36.511.000 kr.,

d) at der meddeles tillægsbevilling til afdrag på lån på 29.200.000 kr.,

e) at der meddeles tillægsbevilling til udlån på 3.000.000 kr., og

f) at tillægsbevillingerne til budgetoverførslerne på netto 153.068.964 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne på såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3. Budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet.

 

Drift

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2017. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Indstillingen til udvalgene har taget udgangspunkt i, at overskud overføres fuldt ud på baggrund af centrenes anmodninger om overførsel af overskud ud over 5 pct.

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

Over- og underskud overføres fuldt ud, undtaget på følgende bevillinger:

På bevilling 31 Ældre overføres et underskud på 895.000 kr. som dels skyldes, at udgifter til planlagt kompetenceudvikling i Den Rehabiliterende Organisation er fremrykket til 2017 og dels vedrører uafsluttede projekter. Der er herudover et overskud på 3.924.000 kr. som ikke overføres til 2018, idet overskuddet er opstået i som følge af den tillægsbevilling kommunalbestyrelsen gav i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017.

På bevilling 64 Politikere er der anmodet om delvis overførsel af overskud ud over 5 pct. Dermed overføres et beløb på 636.000 kr. ikke til 2018.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. marts 2018 en sag om strategisk udvikling af Rønne, hvor det blev besluttet at reservere 1 mio. kr. af budgetoverførslerne til formålet. Beløbet reserveres af de overførte midler på bevilling 64 Politikere.

 

Anlæg

Der overføres mer- eller mindreforbrug til 2018 for anlæg, der ikke er afsluttet i 2017.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2017. Beløbene for anlæg der er i gang er indeksreguleret jf. overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

 

Optagelse af lån

Lån, der endnu ikke er optaget, overføres jf. sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har jf. lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op, når regnskabet er afsluttet. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning. Derfor overføres alle lån afsat i budgettet for 2017 og lån fra tidligere år der endnu ikke er optaget, til 2018.

Kommunebestyrelsen har den 22. marts 2018 godkendt, at der optages lån på i alt 36,633 mio. kr. Lånet hjemtages i april måned 2018.

 

Afdrag på lån

Der er i budgettet afsat et beløb til indfrielse af lån på Slottet. Beløbet overføres til næste år så længe Slottet fungerer som asylcenter.

 

Udlån

Der er i budget 2017 afsat et beløb til medfinansiering af nye boliger. Beløbet overføres til 2018 så det fortsat er til rådighed til formålet.

 

Økonomiske konsekvenser

Drift

Overskuddet på den overførbare ramme er opgjort til 85,7 mio. kr. Det fordeler sig med overskud på 91,7 mio. kr. og underskud på 6,0 mio. kr.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 52,1 mio. kr. Herudover anbefales det, at der yderligere overføres 33,0 mio. kr. jf. nedenfor. Den samlede overførsel udgør 85,1 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene, opgjort på udvalgsstrukturen i 2017:

1.000 kr.

Korrigeret resultat 2017

Automatisk overførsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmodning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2018

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

9.362

9.362

0

0

9.362

0

Fritids- og Kulturudvalget

3.232

2.154

1.078

1.078

3.232

0

Social- og Sundhedsudvalget

13.284

10.815

2.469

2.469

13.284

0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

17.858

15.768

2.090

2.090

17.858

0

Teknik- og Miljøudvalget

11.207

7.724

3.483

3.483

11.207

0

Økonomi og Planudvalget

30.781

6.237

24.544

23.908

30.145

636

 I alt

85.724

52.060

33.664

33.028

85.088

636

 

Da budgetoverførslerne genbevilges i 2018 skal det ske på den nye udvalgsstruktur og bevillingsinddelingsinddeling. Budgetoverførslerne fordeler sig på udvalg som anført i tabellen nedenfor, idet fordelingen på bevillinger fremgår af bilag 1.

1.000 kr.

Genbevilling
 i 2018

Børne- og Skoleudvalget

9.536

Social- og Sundhedsudvalget

13.284

Job-, Uddannelses-, og Fritidsudvalget

11.637

Natur- og Miljøudvalget

10.288

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

40.343

I alt 

85.088

 

Anlæg

Budgetoverførsler er opgjort til 72,3 mio. kr. og fordeler sig på fagudvalgene således:

1.000 kr.

Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget

14.703

Natur- og Miljøudvalget

55.182

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

8.452

Subtotal

78.336

Køb og salg af grunde og ejendomme (ØEPU)

1.375

Udstykningsområder (ØEPU)

-7.419

 I alt

72.292

 

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2.

 

Optagelse af lån, afdrag på lån og udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån på i alt 36.511.000 kr.

I april 2018 optages lån på 36.633.000 kr., idet der optages lån vedr. ESCO-projekter på 122.000 kr. ud over budgettet i 2017. Herefter er samtlige budgettere låneoptagelser til og med 2017 effektueret.

Der overføres 29.200.000 kr. vedr. afdrag på lån vedr. Slottet. Beløbet skal først anvendes til indfrielse af lån, når Slottet ikke længere anvendes til asylcenter.

 

Der overføres 3.000.000 kr. medfinansiering af nye boliger. Beløbet overføres til 2018 så det fortsat er til rådighed til formålet.

 

Samlet set udgør budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 i alt 153,1 mio. kr.

1.000 kr.

Drift

85.088

Anlæg

72.292

Subtotal

157.380

Optagelse af lån

-36.511

Afdrag på lån

29.200

Udlån

3.000

 I alt

153.069

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - drift (PDF)

2.
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - anlæg og lån (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2018

3.
Udvalgenes behandling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Likviditetsoversigter 31. marts 2018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

4

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. marts 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo marts 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 236,3 mio. kr. er steget med 18,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2018. Denne udvikling er bedre end forventet, og skyldes færre udbetalinger til leverandører, som følge af hvordan påsken er faldet i år.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 348,5 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 2,8 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 28. februar 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udvikling i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 14,0 mio. kr. finansieret af kassen.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til renteindtægterne i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby  

01.02.05P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

15

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 400.000 kr. til projektopstart af byudvikling i Aakirkeby.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat søger om en anlægsbevilling til realisering af projektet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projektopstart af byudvikling i Aakirkeby. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 blev der afsat en pulje på 400.000 kr. til projektopstart af byudvikling i Aakirkeby. Målet er et projektprogram, udarbejdet i dialog med foreninger, erhverv, borgere og udvalgte arkitekter, som kan bruges i forbindelse med fundraising, så implementering af projektet efterfølgende kan ske.

Opstartsmødet blev afholdt den 13. marts 2018, hvor en styregruppe og projektgruppe blev nedsat og tidsplanen revideret. Der sigtes på, at et forslag til byudviklingen kan præsenteres i november, hvorefter der skal arbejdes videre på at søge midler til at realisere den plan, som bliver udarbejdet. Hvis det lykkes at få tilsagn om midler, vil der blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling på ny.

 

Beløb i hele kroner

Budget

Idékontor, workshops

25.000

Materialer og mødeforplejning

25.000

Arkitektforslag

200.000

Påbegyndt anlæg

150.000

I alt

400.000

 

Staten melder i foråret 2018 en ramme ud til brug for byfornyelse og områdefornyelse til prioritering i kommunen.

En del af denne ramme vil kunne anvendes til refusion af ovenstående udgifter med 50 %, såfremt planen om områdefornyelse godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Der fremligges en særskilt sag, når rammen er udmeldt med en prioritering af disse midler.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat budget til det pågældende projekt på 400.000 kr.

Projektet gennemføres i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af resterende vinduer på Nexø Rådhus

82.07.00Ø00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

18

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

16

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til renovering af administrationsbygninger, etape 1, til gennemførelse af den sidste etape af udskiftning af vinduer på Nexø Rådhus.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til renovering af administrationsbygninger, etape 1, forhøjes med 285.000 kr. til udskiftning af de resterende vinduer på Nexø Rådhus, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.785.000 kr.,

b) at det afsatte rådighedsbeløb tilsvarende forhøjes med 285.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, og

c) at et eventuelt mindreforbrug ved afslutningen af vinduesudskiftningens sidste etape tilbageføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den sidste etape af udskiftningen af de resterende vinduer på Nexø Rådhus skal planmæssigt gennemføres. Vinduerne er utætte, hvilket skaber trækgener jf. den udfyldte APV. Vinduerne er af ældre dato med forsatsrammer og renovering/reparation kan ikke anbefales.

 

Funktionsmæssigt er nogle af vinduerne svære at åbne/lukke og føles meget skrøbelige.

 

Prisen er baseret på indhentet tilbud.  

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. maj 2016 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af administrationsbygninger, etape 1. Projektet omfatter renoveringsarbejder, herunder udskiftning af vinduer, på Landemærket 26 i Rønne og Møllevænget 1 i Nexø.

Denne del af vinduesudskiftningen på Møllevænget er afsluttet, medens styring af ventilation over vinduerne på Landemærket fortsat mangler at blive udført.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. til udskiftning af de resterende vinduer på Nexø Rådhus. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.785.000 kr.

Udgiften på 285.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Det afsatte rådighedsbeløb i denne pulje udgør 4.652.200 kr. i budget 2018. Hertil kommer 293.867 kr., som forventes godkendt overført fra 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned. Der er således i alt 4.946.067 kr. til rådighed i puljen.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen vil herefter udgøre 4.661.067 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen

00.30.08G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

17

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 147.000 kr. til planlagte istandsættelsesarbejder i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 147.000 kr. til udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen,

b) at udgiften på 147.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, 

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen er der planlagt følgende istandsættelsesarbejder vedrørende yderdøre i 2018. Eksisterende døre i begge idrætshaller er af ældre dato og er utætte, skæve og utidssvarende, og svære at betjene for brugerne.

Rønne Idrætshal:

Udskiftning af 2 stk. dobbelte døre

Udskiftning af 1 stk. skydedør

 

Søndermarkshallen:

Udskiftning af 1 stk. dobbelt dør

 

Diverse følgearbejder som el-arbejder og murerarbejder.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 147.000 kr. til udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen, finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet. Det afsatte rådighedsbeløb i denne pulje udgør 673.900 kr. i budget 2018. Hertil kommer 501.837 kr., som forventes godkendt overført fra 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned. Der er således i alt 1.175.737 kr. til rådighed i puljen.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen vil herefter udgøre 1.028.737 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

20

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. november 2013, og forhøjelse af anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. april 2015.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektørerne indstiller:

a)    at anlægsregnskabet for etablering af Nexø Børnehus godkendes, og

b)    at overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1,872 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med etablering af et børnehus i Nexø. Samtidig blev rådighedsbeløbet til det samlede projekt forhøjet til 18,242 mio. kr.

Rådighedsbeløbet blev i forbindelse med budgetoverførslerne til 2014 og 2015 fremskrevet til 2015-priser, så det samlede rådighedsbeløb udgjorde 18,610 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2015 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 16,738 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling nu udgør 18,610 mio. kr.  

 

 

Byggeriet blev udbudt i hovedentreprise, og Nordbornholms Byggeforretning afgav det billigste tilbud.

Der var i opstartsfasen lidt udfordringer omkring udgravning, da Bornholms Museum fandt den såkaldte ”Nexø ugle”, som den er kommet til at hedde.

 

”Den lille Nexø ugle kan opleves i børnehuset, idet vi har fået indgraveret denne i gulvbelægningen ved hovedindgangen til børnehaven”.  

 

På baggrund af det arkæologiske fund blev tidsplanen presset, idet Bornholms Museum ville grave mere i byggefeltet, hvor bygningen skulle ligge.

Med ændringer og tilpasninger lykkes det i fællesskab blandt hovedentreprenøren og bygherre at nå i mål, så tidplanen kunne overholdes.

 

Der er tænkt på detaljerne, blandt andet med gulvvarme, lydisolering, handicaptoilet også til børn, udetoilet, motorik-multirum med ovenlys, et stillerum og vinduer i øjenhøjde.
Udenfor er området delt op med legeplads til både de store og de små børn, og børnehuset ligger tæt på grønne områder.

 

Byggeriet har opnået og tilpasset de elementer som brugerne og byggeudvalget havde stillet som krav og ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. november 2013 og 30. april 2015.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Samlet

2013

2014

2015

2016

2017

forbrug

Grundudgifter

0,109

0,727

0,562

 

 

1,398

Totalrådgivning

 

0,806

0,551

0,092

0,044

1,493

Håndværkerudgifter

 

 

13,988

0,398

0,185

14,571

Bygherreleverancer

 

 

0,113

 

 

0,113

Bygherrerådgivning

0,130

0,179

0,061

0,005

 

0,375

Øvrige omkostninger

0,007

0,028

0,358

0,009

0,041

0,443

I alt

0,246

1,740

15,633

0,504

0,270

18,393

 

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

18,610

18,636

18,393

0,243

*Beløbet er prisreguleret med 25.632 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017.

 

Overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet delvis blev finansieret af driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre

27.42.00G01-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

21

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

19

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektørerne indstiller:

·         at anlægsregnskabet for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 en anlægsbevilling på 33,766 mio. kr. incl. moms (udgifter) til Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre, samt en anlægsbevilling på -33,766 mio. kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet.

 

Projektet omfattede etablering af køkkener på plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og Lunden. I alt er der etableret 11 køkkener med formålet at øge mulighederne for at inddrage borgerne i selve planlægningen og tilberedningen af måltiderne.

 

Projektet blev finansieret 100 pct. af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til målrettet renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre.

Projektet har været yderst tidspresset på grund af vilkårene fra Sundheds- og Ældreministeriet og specielt ansøgningsfasen var tidspresset. Ansøgningen skulle indeholde projektering og prisoverslag på alle køkkener og det var derfor nødvendigt at indregne forholdsvis store marginer i budgettet, for at sikre, at den ansøgte ramme kunne holdes økonomisk. Bl.a. er der indregnet budget til vinterforanstaltninger samt diverse tekniske løsninger på alle plejecentre. 

 

Der er etableret 5 køkkener på Plejecenter Aabo, 5 køkkener på Nørremøllecentret samt 1 køkken på Plejecenter Lunden.

Alle anlægsarbejder har været i udbud. Ved licitationerne viste det sig, at budgetterne har været meget høje. Alle licitationsresultater var lavere end budgettet og den samlede økonomi for projektet er derfor også væsentligt under budgetteret niveau.

 

Det skal dog understreges, at alle køkkener er etableret og fungerer i henhold til projektbeskrivelsen, samt følger regler og krav i forhold til gældende lovgivning.

 

Køkkenmedarbejderne på plejecentrene har i forbindelse med etablering af køkkenerne deltaget i et kompetenceudviklingsforløb. Københavns Madhus har været tilknyttet som ekstern konsulent og forløbet blev gennemført i december 2017. Der er i primo 2018 etableret samarbejde mellem Center for Ældre og Center for Sundhed om yderligere kompetenceforløb, der skal målrettes både køkken- og plejepersonale. Desuden bidrager mad- og måltidskonsulent samt ernæringskonsulent fra Center for Sundhed løbende med sparring i de enkelte køkkener og med teamlederne.

 

Projektet har medført, at 73 pct. af plejecenterbeboerne i Bornholms Regionskommune, har mulighed for at modtage mad, der er fremstillet i leve-bo-køkkener. Ud af disse plejehjemsbeboere modtager ca. 97 pct. et eller flere måltider dagligt fra leve-bo-køkkenerne. Plejehjemmet Toftegården er ikke et plejecenter, og er derfor ikke omfattet af denne opgørelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har i samarbejde med Center for Ældre og Center for Sundhed gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

 

Udgifter

Beløb i mio. kr. incl. moms

 Budget

 Forbrug

 Overskud

Nørremøllecenteret

                    18,327

                    10,887

                      7,440

Plejecenter Aabo

                    13,016

                      8,944

                      4,072

Plejecenter Lunden

                      2,423

                      1,548

                      0,875

I alt

                    33,766

                    21,380

                    12,386

 

 

 

 

Samlet opgørelse

Beløb i mio. kr. incl. moms

Anlægsbevilling

 Forbrug

 Overskud

Udgifter

                    33,766

                    21,380

                    12,386

Tilskud

                  -33,766

                  -21,380

                  -12,386

Netto

-

-

-

 

Projektet er finansieret 100 pct. af Sundheds- og Ældreministeriet.

Køkkenerne er etableret på fælles boligarealer, da dette var et krav for at kunne opnå 100 pct. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Hvis køkkenerne blev etableret på servicearealer, skulle der findes medfinansiering på 25 pct. af udgifterne. Idet køkkenerne er etableret på fælles boligarealer, har det jf. konteringsreglerne ikke være muligt at opnå momsrefusion af anlægsudgifterne. Både udgifter og tilskud er derfor registreret og afregnet incl. moms.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Social- og Sundhedsudvalget, idet projektet er gennemført som et koncernprojekt mellem Center for Ejendomme og Drift, Center for Ældre og Center for Sundhed.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016

05.01.00S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

14

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

22

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

20

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at anlægsregnskabet for projektet belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016 godkendes, og

b) at overskuddet på 84.030 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2016 en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

 

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne er udført som en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af NCC.

 

Der er udført belægningsvedligeholdelse på alle vejstrækninger jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

 2016

Forbrug

2017

Samlet

forbrug

Asfaltarbejder

9,054

1,896

10,950

Opstribning

0,729

 

0,729

Afvanding

0,237

 

0,237

I alt

10,020

1,896

11,916

 

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

12,000

11,916

0,084

 

Overskuddet på 84.030 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Oversigtskort belægningsvedligeholdelse 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO), fase 1

82.09.01G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

21

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO), fase 1, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 og forhøjelser af anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen henholdsvis den 28. juni 2012, den 19. september 2013 og den 10. oktober 2013.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at anlægsregnskabet for energirenovering i de kommunale bygninger (Intern ESCO), fase 1 godkendes, og

b) at overskuddet på 726 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2011 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til opstart af Intern ESCO-projekt. Kommunalbestyrelsen godkendte den. 28. juni 2012 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 29,6 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling udgjorde 30,8 mio. kr. Anlægsbevillingen er finansieret via låneoptagelse. Formålet med projektet er opsætning af solceller, ventilation, energirenoveringer samt LED- og varmestyringsprojekter. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. september 2013 og den 10. oktober 2013 forhøjelser af anlægsbevillingen på henholdsvis 0,447 mio. kr. og 2,147 mio. kr. Formålet var udskiftning af ventilationsanlæg, belysning og energistyring på skoler og i daginstitutioner. Forhøjelserne blev finansieret af kvalitetsfondsmidler. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 33,394 mio. kr.

 

Nedenfor er projektets mål kort opridset. Der henvises til bilag ”Slutrapport, april 2018, Intern ESCO” for uddybende forklaring af projektet.

 

Projektets succeskriterier var bl.a.:

·         besparelser på BRK energiomkostninger

·         en tilbagebetalingstid på under 12½ år

·         lovliggørelse af indeklima og opgradering af tekniske anlæg

·         overblik over BRK´s løbende forbrug af el, vand og varme

·         understøtte BRK´s vision om Bright Green Island.

 

BRK´s nettoudgift på i alt 33.394 mio. kr. har medført en dokumenteret årlig driftsbesparelse og indtægt (salg af overskydende strøm fra solcellerne) på 2,9 mio. kr. Dertil kan mange mindre projekter kun opgøres teoretisk, men beregnes til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Tilbagebetalingstiden for projektet er således ca. 9,5 år, hvilket er væsentligt under projektets succeskriterie på 12½ år.

Projektet fik tilsagn om EU-støtte under forskningsprojektet Photo Voltage Island Bornholm (PVIB) og har modtaget anlægstilskud på samlet 2,675 mio. kr.

 

Projektet er løbende blevet evalueret og i forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte midler til Intern ESCO, fase 2, som forlængelse af de gode tiltag i Intern ESCO, fase 1. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. fordelt på årene 2017-2020.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 24. november 2011, den 28. juni 2012, den 19. september 2013 og den 10. oktober 2013.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Samlet

2012

2013

2014

2015

2016

2017

forbrug

Projektledelse

0,053

0,424

0,418

0,447

0,513

0,045

1,901

Generelle udgifter

0,056

0,070

0,324

0,248

0,148

0,007

0,853

Indkøb, ej øremærket

0,536

0,071

0,108

0,482

1,197

Energioptimering

0,448

3,142

6,173

9,864

4,680

0,073

24,381

Energioptimering, havne

0,091

0,072

0,275

0,438

Solceller

3,293

1,426

2,940

0,199

7,858

Anlægstilskud (indtægt)

-1,214

-1,461

-2,675

I alt

0,556

5,715

8,968

12,182

5,924

0,608

33,953

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

33,394

33,954

33,953

0,001

*Beløbet er prisreguleret med 0,560 mio. kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2012 til 2017.

 

Overskuddet på 726 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Slutrapport, april 2018, Intern ESCO (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen

02.08.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

16

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

24

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

22

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016, med forhøjelse af anlægsbevillingen den 22. december 2016 og den 30. marts 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at anlægsregnskabet for renovering af renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen godkendes, og

b) at underskuddet på 220.929 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet 2018 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. til renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen.

 

Formålet med projektet var genåbning af svømmehallen og renovering af bassinet, så de nye skærpede krav til vandbehandling pr. 1. juli 2017 kunne blive opfyldt. Renoveringen er udført på den sådan måde, at svømmesalen fremadrettet bør kunne anvendes som varmtvandsbassin med temperatur <34 grader til 20-25 personer ad gangen. Det er dog uvist, om myndigheden på området vil godkende svømmesalens nuværende filterkapacitet. Der er således risiko for, at filteret skal udskiftes inden bassinet kan tages i brug som varmtvandsbassin.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 250.000 kr., så den samlede anlægsbevilling udgjorde 1.702.000 kr. Forhøjelsen blev finansieret af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55 Ejendomme og service. Forhøjelsen skyldtes et ønske om at etablere forbedrede adgangsvilkår til bassinet for handicappede personer i form af en selvbetjent lift.

Undervejs i renoveringen fremkom der uventede fordyrende krav til vandbehandling i bassinet. Det medførte, at kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 godkendte en forhøjelse af anlægsbevillingen på 200.000 kr., så den samlede anlægsbevilling nu udgør 1.902.000 kr. Forhøjelsen blev finansieret af puljen til idrætsønsker på idrætsområdet.

 

Projektet er udført i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Con Pro, der har udarbejdet projektbeskrivelse og projektbudget.

Opgaven blev udbudt og de indkomne bud på anlægsarbejdet lå inden for den oprindelige forventede økonomiske ramme.

Anlægsregnskabet for projektet viser et underskud på 220.929 kr., hvilket skyldes, at det undervejs i projektet blev fundet hensigtsmæssigt at flytte strømforsyning og sikringstavler til svømmesalens pumper og filtre, fra Søndermarksskolen, således at anlægget nu har egen strømforsyning og egne sikringstavler. Hermed blev svømmesalens strømforsyning gjort helt uafhængig af Søndermarksskolens.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016, den 22. december 2016 og den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner

 

Bevilling/ rådigheds-

beløb

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Samlet forbrug

Under-skud

Projektering

 

144.595

95.000

239.595

 

Håndværkerudgifter

 

 

1.883.334

1.883.334

 

I alt

1.902.000

144.595

1.978.334

2.122.929

-220.929

 

Underskuddet på 220.929 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet 2018. Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring

01.11.00P20-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

17

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

25

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

23

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring – under Grøn Vækstprogrammet, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a) at anlægsregnskabet for projektet Den Grønne Ring – under Grøn Vækstprogrammet godkendes, og

b) at overskuddet på 5.047 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2013 en anlægsbevilling på 11,178 mio. kr. (udgifter) til projektet Den Grønne Ring samt en anlægsbevilling på -7,428 mio. kr. (indtægter) vedrørende eksterne tilskud til projektet fra LAG, Vejdirektoratets Cykelpulje og Naturstyrelsen. Nettobeløbet på 3,750 mio. kr. udgjorde Bornholms Regionskommunes egenfinansiering, idet følgende midler blev overført til projektet:

3 mio. kr. fra midler afsat til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne og 0,750 mio. kr. fra driftsbudgettet vedrørende grønne områder/skove.

Den Grønne Ring er et infrastruktur- og naturprojekt i et gammelt industrilandskab, der nu er forvandlet til et stort sammenhængende og meget varieret rekreativt område med spændende natur- og kulturhistorie. Fra Galløkken i syd til Nordskoven i nord er der nu mulighed for en lang række rekreative oplevelser på gangstier, mountainbikespor, ridestier mm. Projektet omfattede samtidig etablering af mere trafiksikre tilførselsveje til Den Grønne Ring. Projektets formidlingsdel bestod bl.a. af etablering af informationstavler ude i området og information på internettet og i diverse medier. Formidlingen skal give kendskab til de rekreative muligheder og bidrage til større forståelse af naturen, kulturen og historien omkring Rønne.

 

Projektet var et partnerskabsprojekt med Naturstyrelsen, hvor Naturstyrelsens del af projektet bestod i at opføre et multihus samt forbedre parkeringsforholdene ved Antoinette Strand. Naturstyrelsen fik desværre ikke tilladelse til at opføre multihuset, og deres andel af LAG-tilskuddet er derfor anvendt til de øvrige dele af projektet.

 

Som følge af, at bl.a. anlæg af cykelsti fik tilført budget fra Multihuset, er tilskuddet fra Vejdirektoratets Cykelpulje blevet højere.

 

Projektet blev primært etableret i 2014 og 1. halvår 2015. Den 30. juni 2015 var der frist for indsendelse af regnskab i forhold til det eksterne tilskud fra LAG,  og derfor var projektet i store træk færdigetableret i foråret 2015 og indvielse fandt sted den 10. maj 2015.

 

Herefter har projektet afventet udbetaling af specielt LAG-tilskuddet, der først kom den 24. januar 2017. De sidste anlægsarbejder har afventet udbetaling af LAG-tilskuddet for at sikre, at projektet balancerer. De sidste anlægsarbejder er derfor udført i 2017.

 

Mere om Den Grønne Ring:

https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Grøn-Ring.aspx

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift har i samarbejde gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

 

 

 

UDGIFTER

Beløb i mio. kroner

 Budget

 Forbrug 2014

 Forbrug 2015

Forbrug 2016

Forbrug 2017

 Samlet forbrug

Anlæg af cykelsti

    5,150

     4,569

     3,784

     0,102

    8,455

Konsulent + landmåler

    0,515

     0,234

    0,234

Stier, trapper, nedgang og gangbro

    2,079

     1,569

     0,165

     0,339

    2,072

Shelters + bænke

    0,108

     0,005

     0,105

    0,109

Multihus + parkering

    1,935

     0,278

    0,278

Information

    0,100

     0,119

     0,050

    0,169

Skilte

    0,068

     0,066

    0,066

Projektledelse

    0,943

     0,180

     0,292

     0,236

    0,708

Revision

    0,020

Uforudsete udgifter

    0,261

 

 

 

 

 

I alt

  11,178

     6,834

     4,530

          -  

     0,727

  12,091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNE TILSKUD

 

 

 

 

 

 

Beløb i mio. kroner

Budget

Forbrug

 2014

Forbrug

 2015

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Samlet

 forbrug

Grøn Vækstpuljen (LAG-ordning)

   -5,459

   -5,459

   -5,459

Vejdirektoratet

   -1,000

    -2,749

   -2,749

Naturstyrelsen

   -0,969

    -0,346

     0,208

   -0,138

I alt

   -7,428

    -0,346

    -2,749

   -5,459

     0,208

   -8,346

 

SAMLET OPGØRELSE

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevillinger

Rådigheds-beløb

Samlet

Forbrug

Overskud

Udgifter

11,178

11,178

12,091

-0,913

Tilskud

-7,428

-7,428

-8.346

0,918

Netto

3.750

3.750

3.745

0,005

 

Overskuddet på 5.047 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Anlægsregnskab for bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje 2015   

01.02.00Ø39-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

26

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

24

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til landsbyfornyelse – nedrivningspulje 2015 (Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse), idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015 med efterfølgende ændringer den 23. februar 2017, den 30. marts 2017 og den 24. maj 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at anlægsregnskabet for Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse godkendes, og

b) at overskuddet på 895.807 kr. overføres til projektet Byfornyelsesformål – nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivning, indretning af byrum samt istandsættelse af forsamlingshuse (Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017) i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2015 en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. (udgifter) til projektet nedrivning 2015 samt en anlægsbevilling på -5.200.000 kr. (indtægter) vedrørende statsrefusion til projektet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Nettobeløbet på 3.467.000 kr. udgjorde Bornholms Regionskommunes medfinansiering, og blev finansieret af afsatte midler til nedrivningspuljen i budget 2015.

 

Siden er der fra projektet overført midler til andre projekter med byfornyelsesformål, hvorved de oprindelige bevillinger for dette projekt er blevet reduceret. Det er sket ved følgende bevillinger:

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2017 anlægsbevillinger til projekt Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017. Dette projekt blev delvist finansieret af projekt Nedrivningspulje 2015, Landsbyfornyelse.
Således blev anlægsbevillingen til Nedrivningspulje 2015, Landsbyfornyelse for udgifter reduceret med 5.500.000 kr. til og anlægsbevillingen for statsrefusion (indtægter) reduceret med 4.010.000 kr.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 anlægsbevillinger til køb af ejendomme til nedrivning, i alt 2 ejendomme.
Dette blev finansieret af projekt Nedrivningspulje 2015, Landsbyfornyelse. Således blev anlægsbevillingen for udgifter reduceret med 513.000 kr. og anlægsbevillingen for statsrefusion (indtægter) reduceret med 307.800 kr.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. maj 2017 anlægsbevillinger til køb af endnu en ejendom til nedrivning.

Dette blev ligeledes finansieret af projekt Nedrivningspulje 2015, Landsbyfornyelse. Således blev anlægsbevillingen for udgifter reduceret med 275.000 kr. til nu at være på 2.379.000 kr. og anlægsbevillingen for statsrefusion (indtægter) reduceret med 165.000 kr. til de nuværende -717.200 kr.

 

Refusionen fra staten hjemtages over de enkelte projekter. De statslige rammer kan hjemtages over en periode på 2 år. Den statslige ramme for 2015 er udnyttet fuldt ud. Den statslige ramme for 2016 udnyttes via Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017.

 

Oversigt over anlægsbevillinger og senere ændringer:

Beløb i hele kroner

Udgifter

Indtægter

Netto

Anlægsbevilling, Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse pr. 26/3 2015

       8.667.000

-5.200.000

         3.467.000

Delvis finansiering af Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017

            -5.500.000  

4.010.000

           -1.490.000

Anlægsbevilling køb og nedrivning af to ejendomme

        -513.000

307.800

       -205.200

Anlægsbevilling køb og nedrivning af en ejendom

-275.000

165.000

-110.000

Anlægsbevilling, Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse i alt ultimo 2017

2.379.000

         - 717.200

           1.661.800

 

Formålet med projektet var få nedrevet de boliger, der var i en så dårlig stand at en nedrivning og nyopførsel var mere rentabel end en istandsættelse. Dette ville samtidig bidrage til at gøre de mindre byer og landområder mere attraktive ved at få fjernet nogle af de meget nedslidte og forfaldne bygninger.

Der er givet 29 tilsagn, hvoraf de 18 er afsluttet inden 31. december 2017. Der overføres 8 sager til Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017, hvoraf nogle allerede er afsluttet i årets første måneder, mens 3 ansøgere har trukket deres ansøgning tilbage. Der forventes en nettoudbetaling på ca. 300.000 kr. ud af restbeløbet.

Refusionssatsen fra staten er undervejs ændret fra 60 % til 70 % hvorfor refusionerne samlet set har været højere end forventet.

 

Fra nedrivnings- og renoveringspulje 2017 er der samlet givet 37 tilsagn om tilskud til enten nedrivning, istandsættelse af forsamlingshuse eller indretning af byrum.

Der er pt ikke åbent for flere ansøgninger. Der fremlægges på et senere møde en sag om fortsættelsen af projekter omkring byfornyelse og tiltag under byfornyelsesloven. Der er i budget 2018 afsat 470.000 kr. til medfinansiering af de statslige rammer.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015 med ændringer den 23. februar 2017, den 30. marts 2017 og den 24. maj 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Samlet forbrug

Nedrivning, Landsbyfornyelse

       1.012.994

       1.213.755

         2.226.749

Istandsættelse, Landsbyfornyelse

                 -  

          115.453

           115.453

Statsrefusion, Landsbyfornyelse

        -749.021

        -827.188

       -1.576.209

I alt

          263.973

          502.021

            765.993

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægsbevilling

Samlet forbrug

Overskud

Udgifter

2.379.000

2.342.202

 

Statsrefusion (indtægter)

-717.200

-1.576.209

 

I alt

1.661.800

765.993

895.807

 

Overskuddet på 895.807 kr. overføres til projektet Byfornyelsesformål – nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivning, indretning af byrum samt istandsættelse af forsamlingshuse i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Beretning om revisionsaftale og delberetning for regnskabsåret 2017

00.32.00K01-0384

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

27

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

25

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

 

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 31, Beretning om revisionsaftale og Beretning nr. 32, Delberetning for regnskabsåret 2017.

Revisionen afgiver hvert år en delberetning om revisionsarbejder vedrørende det foregående regnskabsår. I beretningen anføres eventuelle revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen. I beretning nr. 32 har revisionen anført nogle revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2017, som er gengivet under nedenstående sagsfremstilling.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

a)    at beretning nr. 31 tages til efterretning

b)    at beretning nr. 32 indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse herunder

c)    godkendelse af anførte forslag til besvarelse af revisionens ”bemærkninger” i delberetning nr. 32

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beretning nr. 31, Beretning om revisionsaftale

Beretningen beskriver revisionens opfattelse af samarbejdet mellem revisor og Kommunalbestyrelsen og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar. Beretningen fremsendes til orientering for den nyvalgte kommunalbestyrelsen

Beretning nr. 32, Delberetning for regnskabsåret 2017

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2017.

Revisionsbemærkningerne, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til til-synsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2. i beretningen og gengives her:

 

Områder med statsrefusion: Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på flere områder ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser. Det drejer sig om Tillægsydelser, Driftsudgifter, Revalidering, Jobafklaring og Løntilskud til pensionister, hvor vi har konstateret følgende forhold af generel karakter:

 

- Tillægsydelser, hvor det ikke fremgår af sagerne, hvilke udgifter godtgørelse, efter § 83 i                     Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal dække (Kontanthjælp og Uddannelseshjælp)

 

- Driftsudgifter, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået en skriftlige aftale om mentorforløb mellem borgeren og jobcentret (Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Integrationsprogram)

 

- Fejl og mangler vedrørende ”Min Plan” – Plan for revalideringsforløbet (Revalidering)

 

- Manglende behandling af sager i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger (Jobafklaringsforløb)

 

- Manglende rettidig opfølgning i sager med Løntilskud til pensionister

 

Vi har på alle de nævnte områder konstateret lignende fejl og mangler i enten 2016 eller i både 2015 og 2016. 

 

Vi er bekendt med, at 

 

- en arbejdsgang vedrørende udbetaling af godtgørelse, jf. § 83 i LAB, vil indgå i den Kompetenceplan, der forventes forelagt den nye kommunalbestyrelsen i løbet af foråret 2018 

 

- der i oktober 2017 er udarbejdet en ny procedure vedrørende bevilling af mentor, men det fremgår ikke af den udarbejdede procedure, hvordan det sikres, at borgeren gøres bekendt med indholdet af Min Plan, når der bevilges mentor

 

- administrationen har foretaget en screening af sager med revalidering, hvor det fremgår, at der er fejl og mangler i 37 ud af 54 revalideringssager med hensyn til ”Min Plan”, og at der vil blive iværksat en handleplan på området

 

- der i foråret 2017 blev tilrettelagt en ny procedure, som skulle sikre rettidigheden bl.a. med aftale om afholdelse af yderligere rehabiliteringsmøder i 2. halvår 2017 – og at der ultimo 2017 bliver taget tiltag for at udvide sagsbehandlerressourcerne på området, og at der er fokus på problematikken, der forventes afhjulpet i 2018

 

- Jobcenteret planlægger ny arbejdsgang for opfølgning af løntilskud til førtidspensionister, og at opfølgningen starter 1. januar 2018

 

Vi skal henstille til, at lovgivningens bestemmelser på områderne iagttages, og at der sættes fokus på disse områder i regionskommunens interne kvalitetskontrol, samt at Kommunalbestyrelsen orienteres om effekten af ovennævnte tiltag.

 

Det kan oplyses, at regionskommunen ikke er enig i vores bemærkning vedr. Min Plan. Administrationen har derfor taget initiativ til at undersøge, hvornår kommunen kan godtgøre, at borgeren er bekendt med Min Plan, ved en henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter vores besøg. Vi følger op på forholdet i forbindelse med den afsluttende revision.

            

 

Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger i delberetningen:

” Der er taget administrative tiltag til at imødekomme revisionens henstillinger”.

 

Forslaget til besvarelse tager udgangspunkt i nedenstående tilbagemelding fra Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse:  

Generelt:

2017 har været anvendt til at samtlige procedurer i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering nu er indarbejdet i it-systemet Schultz, og alle medarbejdere er nu instruerede i at anvende Schultz til interne såvel som eksterne procedurer, skabeloner, arbejdsgangsbeskrivelser.
Den eneste undtagelse for dette er Håndbog på Integrationsområdet, som søges indarbejdet i løbet af 2018.

Der er udarbejdet ny forretningsgang for Kvalitets- og ledelsestilsyn i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering gældende fra januar 2018. Forretningsgangen er kvalitetssikret via en gennemgang af BDO kommunernes revision.

 

Konkret:

Tillægsydelser (Godtgørelse, jf. § 83 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats)
Der er udarbejdet nye retningslinjer og fastlagt serviceniveau for bevilling af godtgørelse, jf.§ 83 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som blev politisk godkendt den 22. marts 2018 i kommunalbestyrelsen. Dette grundlag er nu indarbejdet i praksis.

Driftsudgifter (Mentor)
Der er udarbejdet og udmeldt ny procedure for anvendelse og registrering af mentor, ligesom der overfor de sagsbehandlere som har bevillingskompetencen på området er indskærpet, at disse procedurer skal anvendes.
Der er i alle teams, hvor der bevilges mentorstøtte, italesat en særlig ledelsesmæssig forpligtigelse til at følge op på anvendelsen af den besluttede procedure.

Min plan
Kommunen er ikke enig i revisionens bemærkning vedr. Min Plan.
Der er derfor taget initiativ til, ved en henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at undersøge hvornår kommunen kan godtgøre, at borgeren er bekendt med Min Plan. Det er aftalt med revisionen, at de følger op på dette i forbindelse med den afsluttende revision.

Spørgsmålet vedrører hvilken dokumentation som skal være tilstede i forbindelse med min plan. Tvivlen opstår ud fra at: ”Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om pligt til at anvende digital kommunikation via Jobnet eller en anden landsdækkende portal ……” samt at der af lovens § 10 c, stk. 2, fremgår at ”en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
Kommunen mener derfor at det er tilstrækkeligt at det af det anvendte IT system fremgår, at planen er dannet og udskrevet(digitalt) og dermed tilgængelig for borgeren, mens revisionen mener at kommunen skal notere i sagen når planen er gjort tilgængelig (sendt til) borgeren.

Jobafklaringsforløb
Der er opmærksomhed på problemet og Bornholms Regionskommune er konstant i dialog med Region Hovedstaden ift. oprettelse af flere rehabiliteringsteams møder, da den regionale sundhedskoordinator SKAL kunne deltage i møderne for at disse er lovmedholdelige. Det er lykkedes at udvide antallet af møder i 4. kvartal 2017. Centeret har således også tilført området yderligere sagsbehandlingsressourcer fra 3. kvartal 2017. Alt i alt er der stor fokus på problematikken, der forventes afhjulpet i 2018, hvilket første kvartal 2018 også tyder  på.
Der afventes herudover en evaluering af området på ministerielt niveau, som også forventes at forholde sig til de snævre tidsrammer for jobafklaringssagerne.

Løntilskud til pensionister(Skånejob)
Det er korrekt, at den årlige opfølgning ikke i alle sager har været afholdt rettidigt. Opfølgningen varetages af jobkonsulenterne, som qua de forbedrede muligheder for at få flere af kommunens øvrige ydelsesmodtagere i praktik og job ikke har kunnet nå de planlagte opfølgninger inden for den fastlagte tidsramme. Der er i 2018 taget skridt til at rettidig opfølgning overholdes.

 

Beretningerne er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Delberetning for regnskabsåret 2017 (PDF)

2.
Beretning vedr.revisionsaftale (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Årsberetning og regnskab 2017

00.32.00Ø00-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

28

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

26

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller. 

Kommunalbestyrelsen beslutter. 

 

Resumé

Årsregnskab 2017 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

-      at årsregnskab 2017 med tilhørende bemærkninger fremsendes til revisionen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 18,4 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 9,9 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 78,5 mio. kr. mod det oprindelige budget på 67,9 mio. kr.

 

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 7,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 25,6 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 3,5 mio. kr.

Der er budgetmæssigt overført 10 mio. kr. mere til 2018 i forhold til overførslen til 2017 på anlægssiden, hvilket har haft en positiv indvirkning på årets resultat. 

 

 

Likviditet

Afdrag på lån (81,5 mio. kr.) er 49,3 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget, hvilket kan henføres til førtidig indfrielse af lån udstedt af Arbejdsmarkedets Feriefond med hovedstol på 50 mio. kr.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 19,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører et træk på kassen på 47,3 mio. kr. imod et oprindeligt budgetteret træk på kassen på 8,2 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 190,1 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

96,9

58,1

3,7

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-78,5

-67,9

-149,1

Resultat af det skattefinansierede område

18,4

-9,9

-145,5

Drift

7,2

6,3

6,5

Anlæg

0,0

0,0

-2,9

Resultat af det brugerfinansierede område

7,2

6,3

3,6

Samlet resultat

25,6

-3,5

-141,9

Øvrige poster

 

 

 

Optagelse af lån

25,0

23,8

61,5

Afdrag på lån

-81,5

-32,2

-113,6

Øvrige balanceforskydninger

-16,4

3,8

3,8

Øvrige poster i alt

-72,9

-4,6

-48,3

 

 

 

 

Kasseforskydning (+ = forøgelse)

-47,3

-8,2

-190,1

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært, at uforbrugte budgetmidler fra året før overføres og lægges til det oprindelige budget (kaldet budgetoverførsler). Det korrigerede budget indeholder derudover andre budgetændringer og tillægsbevillinger, som kommunalbestyrelsen har besluttet i løbet af året.

Det bemærkes, at for en stor del af budgetoverførslerne gælder, at de overføres igen til det efterfølgende budgetår. Derfor vil det korrigerede budget overstige regnskabsresultatet med et større millionbeløb. Disse penge udgør en del af kommunens likviditet.

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Regnskab 2017, årsberetning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger, Skema A

03.02.12S55-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

30

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

27

 

Hvem beslutter

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt Skema A for 18 nye ungdomsboliger. Efter Bo42 har afholdt licitation for projektet har det vist sig, at de indkomne tilbud er for høje i forhold til det afsatte rammebeløb, og Bo42 har derfor udvidet projektet til at omfatte 30 nye ungdomsboliger med et lidt større boligareal end tidligere. Kommunalbestyrelsen skal godkende det nye Skema A.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen godkender Skema A vedrørende opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger i Rønne

b)    Kommunalbestyrelsen godkender optagelse af realkreditlån med kommunegaranti i projektet

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører kommunal støtte til opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger i Rønne. Projektet opføres af Bo42.

 

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2017 behandlet Skema A for det oprindelige projekt på 18 boliger og den 29. juni 2017 behandlet Skema A igen for et tilrettet projekt. Efter Bo42 har afholdt licitation for projektet har det vist sig, at de indkomne tilbud er for høje i forhold til det afsatte rammebeløb, og Bo42 har derfor udvidet projektet til at omfatte 30 nye ungdomsboliger med et lidt større boligareal end tidligere. Hvor boligarealet før var på 32 m², er det nu på 37 m², idet en hems nu medregnes i boligarealet. Der er stadig tale om selvstændige boliger med eget køkken og bad/toilet.

 

Dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2017 er vedhæftet til orientering.

 

Projektet har en anskaffelsessum på 26 mio. kr. svarende til lidt under rammebeløbet for 2018 på 23.610 pr. m² (inkl. energitillæg på 1.010 kr. pr. m²) og med en månedlig leje på 2.592 kr. pr. lejemål.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter i alt                                                                                                    26.000.000 kr.

 

Finansiering:

Realkreditforeningslån 88 %                                                                                     -22.880.000 kr.

Kommunal finansiering (grundkapital 10 %)                                                              -2.600.000 kr.

Beboerindskud 2 %                                                                                                        -520.000 kr.

I alt                                                                                                                       -26.000.000 kr.

 

Det bemærkes, at den samlede anlægsudgift er på 26 mio. kr. og ligger lidt under det fastsatte maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri, der pr. den 1. januar 2018 for ungdomsboliger udgør i alt 23.610 kr. pr. m² kr. inkl. et energitillæg på 1.010 kr. pr. m².  

 

Det bemærkes endvidere, at den kommunale finansiering af grundkapitalen er 1.263.700 kr. større end i Skema A for det oprindelige projekt, som kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017, ligesom den kommunale garanti ydes til et tilsvarende større realkreditlån.

 

Optagelse af støttede realkreditlån på kr. 22.880.000 kræver godkendelse af kommunen og kommunal garantistillelse for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning/låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

Kommunens grundkapitaltilskud på 2.600.000 kr. er en éngangsudgift.

 

Udgiften på 2.600.000 kr. til kommunens grundkapitaltilskud finansieres af det i 2017 afsatte budget på 3 mio. kr. til grundkapital i boliger. Budgetbeløbet indstilles overført til 2018 i sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Skema A, ungdomsboliger i Rønne (PDF)

2.
18 nye ungdomsboliger – tilrettet projekt (DOCX)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2018

3.
Ungdomsboliger - Skitsemappe.pdf (PDF)

4.
Ungdomsboliger visualisering.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger, skema B

03.02.12S55-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

31

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

28

 

Hvem beslutter

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bo42 anmoder om, at kommunalbestyrelsen godkender skema B vedrørende opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger i Rønne.

Kommunalbestyrelsen har forud for dette punkt behandlet skema A vedrørende samme byggeri.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen godkender Skema B vedrørende opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger i Rønne

b)    Kommunalbestyrelsen godkender optagelse af realkreditforeningslån på kr. 22.440.000 med kommunegaranti

c)    Der gives bevilling til den kommunale grundkapital jf. skema B på 2.550.000 kr. finansieret af det i budgettet afsatte budgetbeløb til formålet

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører kommunal støtte til opførelse af 30 nye almene ungdomsboliger i Rønne. Projektet opføres af Bo42.

 

Kommunalbestyrelsen har forud for dette punkt behandlet skema A vedrørende samme byggeri.

 

Da der er tale om et ændret projekt, hvor licitationen allerede er afholdt, er det muligt at foretage behandling af Skema B straks efter Skema A. Det er dog ikke muligt at indtaste oplysningerne i Skema B, før kommunalbestyrelsen har godkendt Skema A, og der er derfor til orientering vedlagt en håndudfyldt udgave af Skema B, som vil blive udfyldt korrekt i Landsbyggefondens it system og myndighedsgodkendt efter kommunalbestyrelsens behandling.

 

De beløb, der fremgår af vedhæftede Skema B, er indsat på baggrund af de tilbud, der indkom ved licitationen af 18 ungdomsboliger og Bo42s efterfølgende forhandlinger med tilbudsgiverne i forbindelse med udvidelsen af projektet.

 

Den samlede anskaffelsessum udgør i Skema B 25,5 mio. kr., og er således 0,5 mio. kr. mindre end forudsat i Skema A. Det svarer til 22.973 pr. m² inkl. energitillæg og er lidt mindre end det maksimale rammebeløb på 23.610 kr. pr. m². Den månedlige leje vil udgøre 2.550 kr. pr. lejemål. 

Økonomiske konsekvenser

 

 

Skema A

 

Skema B

Anlægsudgifter i alt

26.000.000 kr.

 

25.500.000 kr.

 

 

 

 

Finansiering

Skema A

 

Skema B

Realkreditforeningslån 88 %

22.880.000 kr.

 

22.440.000 kr.

Kommunal finansiering (grundkapital 10 %)

2.600.000 kr.

 

2.550.000 kr.

Beboerindskud 2 %

520.000 kr.

 

510.000 kr.

I alt

26.000.000 kr.

 

25.500.000 kr.

 

Det bemærkes, at den samlede anlægsudgift efter skema B er på 25,5 mio. kr. og fortsat ligger lidt under det fastsatte maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri, der pr. den 1. januar 2018 for ungdomsboliger udgør i alt 23.610 kr. pr. m² inkl. et energitillæg på 1.010 kr. pr. m².  

 

Optagelse af støttede realkreditlån på kr. 22.440.000 kræver godkendelse af kommunen og kommunal garantistillelse for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

 

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 2, vil en kommunal garanti ikke få betydning for kommunens samlede låntagning/låneramme, da garanti for lån til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger m.v. ikke henregnes til kommunal låntagning.

 

Kommunens grundkapitaltilskud på 2.550.000 kr. er en éngangsudgift.

 

Udgiften på 2.550.000 kr. til kommunens grundkapitaltilskud finansieres af det i 2017 afsatte budget på 3 mio. kr. til grundkapital i boliger. Budgetbeløbet indstilles overført til 2018 i sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 18. april 2018

1.
Skema B, ungdomsboliger i Rønne (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Godkendelse af Skema A, B og C - delegation til administrationen

03.02.12A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

18-04-2018

32

 

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

29

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Af hensyn til en smidigere sagsgang ved godkendelse af Skema A, B og C i forbindelse med opførelse og renovering af almene boliger, foreslås det at bemyndige administrationen til at godkende Skema B og C, når anskaffelsessummen ikke overstiger den i Skema A godkendte anskaffelsessum.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at godkende Skema B og Skema C i forbindelse med almennyttigt boligbyggeri, når anskaffelsessummen ikke overstiger den i Skema A godkendte anskaffelsessum.

b)    Kommunalbestyrelsen orienteres, når der er sket administrativ godkendelse af Skema B og Skema C.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 18. april 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når almennyttige boligselskaber skal opføre eller renovere boliger, skal kommunalbestyrelsen godkende anskaffelsessummen mv. i de såkaldte Skema A (inden licitation/udbud), Skema B (efter licitation/udbud med inden opførelse) og Skema C (efter byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet er udarbejdet).

 

Det er et lovkrav, at som minimum Skema A behandles af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, da kommunen ved at godkende byggeriet samtidig godkender en kommunegaranti til en del af realkreditfinansieringen samt stiller en grundkapital til rådighed.

 

Hidtil er Skema A, B og C alle blevet behandlet på kommunalbestyrelsens møder. For at yde en bedre service og smidigere sagsgang i forhold til de bornholmske boligselskaber foreslås det, at administrationen fremover bemyndiges til at godkende Skema B og C, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger den i Skema A godkendte anskaffelsessum. Kommunalbestyrelsen orienteres om godkendelsen på et efterfølgende møde.

 

Hvis anskaffelsessummen overstiger den i Skema A godkendte anskaffelsessum vil det medføre øgede forpligtelser for kommunen i form af en forholdsmæssig større kommunegaranti for realkreditlån og grundkapital. Sådanne øgede forpligtelser kræver fortsat kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Fremover vil kommunalbestyrelsen således alene behandle Skema A, inden byggeprojektet igangsættes, for så vidt angår sager hvor det oprindeligt forudsatte budget kan overholdes.

Det bemærkes i øvrigt, at godkendelse af Skema A for fremtiden som udgangspunkt vil blive behandlet som et lukket punkt af hensyn til at skabe øget konkurrence ved den efterfølgende licitation/udbud, hvor tilbuddene erfaringsmæssigt ligger meget tæt op ad den godkendte anskaffelsessum.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Udpegning af nyt medlem til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bestyrelsen

54.30.00A30-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

30

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved konstitueringen 7. december 2017 udpeget Laura Borne som medlem af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Valggruppe AFKØÅ ønsker at Gunna Karna Veje Møller udpeges i stedet for Laura Borne.

Indstilling og beslutning

Valggruppe AFKØÅ indstiller, at

a)    Gunna Karna Veje Møller udpeges som medlem af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i stedet for Laura Borne.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ved konstitueringen 7. december 2017 udpeget Laura Borne som medlem af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Valggruppe AFKØÅ ønsker at Gunna Karna Veje Møller udpeges i stedet for Laura Borne.

 

Det fremgår af vedtægterne, at kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

 

Medlemmet behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Medlemmet skal være udpeget i sin personlige egenskab og skal have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

·         1 medlem, der repræsenterer Bornholms Regionskommune, udpeget af kommunalbestyrelsen

·         1 medlem, der repræsenterer Region Hovedstaden, udpeget af Regionsrådet

·         2 medlemmer der repræsenterer praktik- og aftageområderne på Bornholm, udpeget af henholdsvis ledelsen ved Bornholms Hospital og områdechefen, Social- og Sundhedssekretariatet, Bornholms Regionskommune

·         1 medlem, der repræsenterer Fag Og Arbejde, Bornholm, udpeget af organisationen

·         1 medlem, der repræsenterer Dansk Sygeplejeråd, Region Hovedstaden, udpeget af organisationen

·         1 medlem med særlige ressourcer i forhold til selveje, økonomi, uddannelse og arbejdsmarkedsforhold, udpeget ved selvsupplering

·         2 medlemmer, der vælges af og blandt hhv. eleverne og de studerende ved institutionen

·         2 medlemmer, der vælges af og blandt institutionens medarbejdere

 

Udpegningen er gældende for perioden 1. maj 2018 – 30. april 2022.

 

Lovgrundlag

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 5, stk. 2

Vedtægter for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. april 2018

1.
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 31  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-04-2018

31

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018:

Orientering givet.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grund

 

Salg af grund godkendt.