Referat
Kommunalbestyrelsen
28-06-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Kommissorium for analyse af ældreområdet
  åbent 3 Beslutning om antal etager i Plejecenter Bykær
  åbent 4 Forhøjelse af anlægssum til opførelse af Fælleshus i forbindelse med Plejecenter Bykær
  åbent 5 De Små Børns Bornholm - projektbevilling fra Egmont Fonden
  åbent 6 Opamling på dialogmøde om boligudvikling på Bornholm
  åbent 7 Områdefornyelse af Aakirkeby, Rønne og Nexø
  åbent 8 Motorsportsbane - Anmodning om udsendelse af forslag til lokalplanlægning, forslag til kommuneplan og miljøvurdering i offentlig høring
  åbent 9 Procesplan folkesundhedspolitk
  åbent 10 Revision af kommunens generelle beredskabsplan
  åbent 11 Kommunalbestyrelsens visioner og langsigtede mål
  åbent 12 Likviditetsoversigter 31. maj 2018
  åbent 13 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2018
  åbent 14 Beretning nr. 33 og endelig godkendelse af regnskab 2017
  åbent 15 Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme på Nordlandet
  åbent 16 Anlægsbevillinger til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018
  åbent 17 Anlægsbevilling til etablering af sti ved Nørremøllecenteret i Nexø
  åbent 18 Anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysningsanlæg - LED teknologi
  åbent 19 Anlægsbevilling til gulvrenovering Rønne Idrætshal og trapperenovering i Klemenskerhallen
  åbent 20 Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
  åbent 21 Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum
  åbent 22 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 103 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 104 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 105 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 106 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 107 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 108 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 109 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 110 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 111 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 112 Lukket punkt: salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

1

 

 

Fraværende

Maike Fiil.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Else Merete Knoop er indkaldt som suppleant for Maike Fiil.

Brian Kofoed erklærede sig inhabil i punkt 8, hvilket blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Kommissorium for analyse af ældreområdet

00.17.15A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet, foruden de øvrige allerede iværksatte tiltag som blandt andet arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring.

Hermed præsenteres et kommissorium inkl. en tids- og handleplan for arbejdet. Nogle af disse handlinger er allerede sat i gang på det administrative plan, mens andre kan vedtages politisk i denne sag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At kommissoriet godkendes som bilagt, med mulighed for at indarbejde ændringer efter drøftelserne i MED-systemet den 27. og 28. juni 2018

b)    At det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne justeres som beskrevet i sagen

c)    At værdighedspuljemidlerne for 2018 disponeres på ny, som beskrevet i sagen

d)    At der afsættes et engangsbeløb på 1,2 mio.kr. i 2018 til at understøtte analyse- og forandringsprocessen

e)    at der meddeles tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til bevilling 31 Ældre finansieret af bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, under integration hvor beskæftigelsesbonussen tilgår

f)    At der i budgettet for 2019 tages stilling til en fortsat økonomisk støtte af forandringsprocessen

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingerne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingerne anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. maj 2018 at få udarbejdet en tids- og handleplan for en analyse af ældreområdet. Bilagt denne sag er et kommissorium. Kommissoriet beskriver det overordnede formål:

”At sikre at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne”

 

Det overordnede mål skal realiseres gennem opnåelse af følgende 4 delmål:

1. Et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel blandt medarbejderne

2. En sund balance mellem opgaver og udgiftsniveau

3. Overholdelse af budgettet

4. Klar forventningsafstemning internt og eksternt om, hvad ældreområdet kan og skal

Målene skal indfries ved at fortsætte og igangsætte konkrete handlinger. Og ved at gennemføre analyser. På denne baggrund skal der i efteråret 2018 tages stilling til om yderligere tiltag er nødvendige. Der fastsættes indikatorer til at følge og vurdere fremdriften og opfyldelsen af målene.

 

Tiltag nu og her

Ud over fortsættelse af indsatsen omkring arbejdsmiljø, kompetenceniveau og økonomistyring, revideres det rehabiliterende arbejde. Der arbejdes ligeledes på en stærkere organisering og ledelse i Hjemmeplejen, der ved større ledelsestilgængelighed skal medvirke til, at den enkelte medarbejder ikke står alene med komplekse problemstillinger, prioritering mv. i dagligdagen. Trygheden og tilliden hos medarbejderne er vigtig. En mere robust, stabil og fleksibel styring er også et fokusområde for at skabe balance i området.

 

Vedrørende det rehabiliterende arbejde anbefales følgende ændringer:

 

·         I Hjemmeplejen inddeles borgerne efter, om de har et stort potentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Denne ændring i tilgangen vil reducere det samlede antal møder for medarbejderne og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         På plejeboligområdet nedlægges de nuværende tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes af månedlige tværfaglige beboerkonferencer. Det samlede ressourceforbrug til møder vil dermed blive reduceret med knap 0,55 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,2 mio. kr. i 2018.

·         Dokumentationskravet, i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner, sænkes samtidig betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag bruges til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen, frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. svarende til knap 0,14 mio. kr. i 2018.

 

De penge, der frigives på ovenstående 3 områder, kommer fra Værdighedspuljen, og skal fortsat anvendes indenfor samme formål. De frigjorte midler på ca. 1,5 mio. kr. pr. år (ca. 0,5 mio. kr. i 2018) anbefales i stedet brugt på at styrket terapeutfaglig støtte af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes kompetencer og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale.

 

Analyser i efteråret 2018

Det foreslås, at det indledende arbejde med analyserne af ældreområdet bliver forankret i MED-systemet. Det sker for i fællesskab at vurdere, om de tiltænkte analyser og tiltag er tilstrækkelige for at nå målene.

Det foreslås også, at gennemføre en analyse af de kommunale nøgletal og en afstemning af ressourcer og øvrige opgaver i ældreområdet. Dette for efterfølgende at foretage en aktiv prioritering og balance mellem ressourcer og opgaver.

Et større fokus på hvordan der kommunikeres på ældreområdet foreslås også iværksat.

 

Analysearbejdet sluttes i november 2018.

 

Hele arbejdet har overordnet et 3-årigt sigte.

 

MED-systemet er tiltænkt en meget central rolle i hele arbejdet. Derfor anbefales det, at kommissoriet drøftes i dette regi den 27. og 28. juni 2018 med mulighed for at eventuelle input til præcisering mv. indarbejdes i det endelige kommissorium.

Økonomiske konsekvenser

Værdighedspuljemidlerne skal anvendes indenfor nogle afgrænsede formål defineret af regeringen. Midlerne skal bruges og kan ikke anvendes til andre formål.

 

Da ændringerne i det rehabiliterende arbejde anbefales sat i værk pr. 1.9/1.10 2018, har det derfor konsekvenser for udmøntning af værdighedspuljen i 2018.

I forbindelse med ændringerne i det rehabiliterende arbejde er der desuden foretaget en justering/revurdering af øvrige indsatser under værdighedspuljen.

 

Omlægningerne i udmøntningen af værdighedspuljen i 2018 får også virkning for 2019.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer i udmøntning af værdighedspuljen i 2018

(Tallene i parentes angiver helårsvirkningen i 2019)

 

Ændringer i det rehabiliterende arbejde

 

Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

-189.379 kr.

(-568.137 kr.)

Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre

-182.256 kr.

(-546.767 kr.)

Dialogtid på plejecentre

-138.649 kr.

(-415.945 kr.)

Styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejen mv

498.717 kr.

(1.496.150 kr.)

 

 

 

Tilpasning/revurdering af øvrige indsatser:

Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

-34.880 kr.

(-104.640 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af borgere)

Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats og til omsorg til terminale borgere i weekends

94.446 kr.

(283.338 kr.)

(Styrkelse af sygeplejen på Sønderbo i weekends)

Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

-48.000 kr.

(-144.000 kr.)

(Tilpasning til faktisk niveau af kørsler)

I alt

0 kr.

(0 kr.)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beskæftigelsesbonus

Kommunen fik den 9. maj 2018 meddelelse om, at Bornholms Regionskommune vil modtage 1,2 mio.kr. i beskæftigelsesbonus, som følge af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet i ordinær beskæftigelse i 2016 og 2017. Bonussen udbetales i 2017 og 2018.

 

Bonussen er ikke budgetlagt og tilgår bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse under integration, på den ikke-overførbare bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Oversigt over udmøntning af Værdighedspuljen 2018 (DOCX)

2.
Kommissorium ældreanalyse 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 3  Beslutning om antal etager i Plejecenter Bykær  

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

27

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med programarbejdet omkring det nye plejecenter i Hasle, har byggeudvalget i samarbejde med bygherrerådgiveren, udarbejdet en række analyser, for at afdække bebyggelsesmulighederne på grundstykket.

Analyserne er udarbejdet med baggrund i de krav og ønsker bygherren har til det nye plejecenter, herunder at plejecenteret skal være et sammenhængende byggeri, med 4 boenheder med 15 lejligheder i hver, bundet sammen af et fælleshus, og ikke som fritliggende bygninger.

 

Byggeudvalget ønsker, på baggrund af rådgivning fra Bygherrerådgiveren, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at byggeprogrammet giver mulighed for enten at bygge i 1 eller 2 etager eller en kombination, for derved at give byggeudvalget retningslinjer for det videre arbejde med byggeprogrammet forud for en arkitektkonkurrence.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Ejendomme og Drift indstiller at kommunalbestyrelsen træffer valg om, at byggeudvalget udarbejder et byggeprogram der beskriver,

a) at plejecenter Bykær opføres i en kombination af 1 og 2 etager,

b) at plejecenter Bykær enten opføres i udelukkende 1 etage eller,

c) at plejecenter Bykær opføres i udelukkende 2 etager.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Udvalget kan ikke anbefale en indstilling.
Nicklas Fick, Carsten Scheibye, Søren Schow anbefaler a, b og c.
Jonna Nielsen, Kirsten Wendell, Bjarne Hartung Kirkegaard anbefaler a og b.
Sabine Nicoline Lyngberg anbefaler b.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Udvalget anbefaler, at Plejecenter Bykær opføres i udelukkende to etager eller i en kombination af en og to etager.

 

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke, idet han anbefaler indstillingens punkt b.
Ole Rødvig kan ikke medvirke, idet han anbefaler indstillingens punkt a og b.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Thomas Thors og Winni Grosbøll kan ikke medvirke, idet de anbefaler indstillingens punkt a og b.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke, idet hun anbefaler indstillingens punkt b.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Der stilles følgende ændringsforslag til kommunalbestyrelsens godkendelse:

At byggeudvalget udarbejder et byggeprogram, der giver de bydende arkitekter mulighed for at udarbejde konkurrenceforslag til Plejecenter Bykær, i 1 etage, 2 etager eller en kombination af begge muligheder. I gennem denne beslutning skabes der de bedste rammer for at bygge et plejecenter, til gavn for borgernes daglige liv, og samtidig giver medarbejderne optimale arbejdsbetingelser. I arkitektforslagene skal der tages højde for, at alle beboere sikres uhindret adgang til naturen og den friske luft.

For stemte 19: Liste A, liste F, liste K, liste V, liste W, liste Ø og liste Å.

Imod stemte 4: Liste O.

Hverken for eller imod stemte 0: Ingen.

Ændringsforslaget er godkendt.

Ældrerådets fremsendte høringssvar vedhæftes referatet som bilag.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Det nedsatte byggeudvalg har igangsat processen med at udarbejde et byggeprogram, herunder også analyse og undersøgelser omkring endelig udformning af bygningen, så den tilpasser sig den givne byggegrund bedst muligt.

 

Analyserne viser en række udfordringer, set i relation til grundens udformning, størrelse og tilkørselsforhold, som nødvendigvis må vurderes og konkretiseres forud for en arkitektkonkurrence.

 

Det skal understreges, at et samlet byggeri i ét plan er muligt, men der er væsentlige faktorer der skal tages højde for og accepteres.

 

Byggeudvalget anbefaler følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med et byggeri i 1 etage:

 

·         Grundstykket er meget begrænset, og ét plansbyggeriet kan blive udfordret i sin udstrækning, og må placeres tæt sammen.

·         Tilkørselsforhold, affaldsafhentning, transport af varer til køkkenener m.m. vil være på komprimerede arealer

·         Bygningerne fylder maksimalt på grunden, og kommer tæt på nabobebyggelser

·         Bygningerne vil blive placeret helt op ad vejbyggelinjen langs Bykærvej

·         Interne veje, stier og parkeringspladser lægger meget beslag på grundarealet

·         En stor del boliger bliver nordvendte

·         Alle beboere kan få lige adgang til udearealer.

 

Byggeudvalget anbefaler følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med et byggeri i 2 etager:

 

·         De enkelte bo-afsnit skal være sammenhængende på den enkelte etage, og ikke fordeles på 2 etager

·         Personalet arbejder kun på den enkelte etage og ikke på 2 etager på én gang

·         Demente borgere kan have gavn af at bo på 1. sal, da risikoen for utilsigtet at forsvinde fra sin bolig minimeres

·         Der er mulighed for fællesaltan på 1. salen til de boliger der er beliggende der, evt. i forbindelse med køkken/fællesrum.

·         Trapper og elevatorer skal etableres og sikres så de tilgodeser beboernes behov.

·         Byggeri i 2 etager giver mulighed for bedre udnyttelse af friarealer på grundstykket, da mere af grunden friholdes for byggeri.

·         En del af boligerne kan opnå udsigt hen over Hasle by og til det frie land mod øst.

Økonomiske konsekvenser

Bygherrerådgiveren bemærker at det ikke er muligt at anvise direkte besparelser på dette tidspunkt, ved et byggeri i 2 etager. Dog kan det konstateres, at placeres tekniske installationer hensigtsmæssigt og symmetrisk, vil der opstå en vis gevinst omkring en gentagelseseffekt, eksempelvis ved wc/baderum placeret oven på hinanden, eller ved benyttelse af identiske vægelementer. På driftssiden er der ligeledes mulighed for besparelser i form af forkortede tekniske installationer og trækveje til disse.

Administrativ tilføjelse til KB 28.6.2018

Vedlagte bilag 2, 3 og 4 viser en samlet analyse af bebyggelsesmuligheder, i både et og to plan og i sammenhængende og adskilte beboelsesenheder.

Analysen er ikke et udtryk for det endelige byggeri, eller en fastlæggelse af udstrækningen af det kommende plejecenter, men udelukkende en eftervisning af byggegrundens kapacitet, opdelt i forskellige bygningseksempler.

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. juni 2018

 1.  Lukket bilag

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. juni 2018

1.
Dialogmøde i Hasle (PDF)

2.
Disponering på grund (PDF)

3.
Beliggenhedsanalyse Hasle (PDF)

4.
Høringssvar til KB ang Bykær (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 4  Forhøjelse af anlægssum til opførelse af Fælleshus i forbindelse med Plejecenter Bykær  

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

26

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om en forhøjelse af anlægssummen til opførelse af et fælleslokale på det kommende Hasle Plejecenter, til gavn og brug for alle beboerne. Fælleslokalet er at betragte som et fælleshus som ofte etableres i almene boligforeninger. Fælleslokalet vil i hovedtræk bestå af et forsamlingslokale, et mindre anretter køkken, toiletter og garderobe.

 

Det samlede areal af fælleslokalet inkl. de tilhørende faciliteter vil være 100 m².

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Ejendomme og Drift indstiller at kommunalbestyrelsen tager stilling til,

a) hvorvidt der opføres et fælleslokale på 100 m² i tilknytning til Hasle Plejecenter, og herunder,

b) at rådighedsbeløb til anlæg til Hasle Plejecenter forhøjes med 2.299.000 kr.

c) at rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af lån på 88 pct., beboerindskud på 2 pct. og kommunalt bidrag på 10 pct.,

d) at ændringerne indarbejdes i budget 2019 – 2022.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Det nedsatte byggeudvalg har igangsat processen med at udarbejde et byggeprogram, herunder også arbejdet med afdækning af den bedst egnede udbudsform der skal ligge til grund for den samlede projektfase og opførelse af Plejecenteret.

 

Byggeudvalget vurderer efter analyse af de indledende undersøgelser, og i forbindelse med arbejdet i byggeudvalget, at byggeriet af Hasle Plejecenter kan suppleres med et fælleslokale.

I de enkelte boafsnit på plejecenteret, er der planlagtenfællesopholdsstue og fælles spisestue, som vil være udgangspunktet for beboernes fællesskab og dagligdag. Aktiviteter af mere fællesskabslignende art som gudstjenester, fællessang, oplæsning, foredrag o.l. gymnastik, dans, Jule og høstmarked, private fester, fødselsdage o.l. vil kun i begrænset omfang kunne foregå i fællesstuerne, ligesom det ikke vil være muligt at samle store forsamlinger i de enkelte boafsnit.

De nævnte aktiviteter skal så nødvendigvis foregå uden for Hasle Plejecenter, eksempelvis i samarbejde med Bytinget, i Haslehallen eller andre steder i nærområdet.

Fælleslokalet skal etableres i tæt tilknytning til det planlagte fælles mødelokale, som skal bygges i administrationsområdet. Ved at etablere disse lokaler i sammenhæng, opdelt med f.eks. en foldevæg, vil der blive en fleksibel udnyttelse af de 2 lokaler.

Ligeledes vil det være muligt at toilet- og garderobefaciliteter kan samtænkes og anvendes af brugere af fælleslokalet og brugere af det fælles mødelokale.

 

Det skal bemærkes fællesrummet tilhører beboerne og at BRK ikke har råderet over fælleslokalet, men formelt skal låne/leje det af boligafdelingen.

Økonomiske konsekvenser

Fælleslokalet finansieres efter de regler som fremgår af almenboligloven. Herved er det beboernes areal, og beboerne der har brugsretten til arealet. Ligeledes vil driftsudgifterne til fælleslokalet derfor pålignes beboernes husleje.

 

Den samlede udgift for Fælleslokalet er fremkommet, ved at tage udgangspunkt i det maksimumsbeløb der er gældende for almene plejeboliger på Bornholm. Dette udgør kr. 22.990,- pr. m² inkl. moms. Da der skal bygges 100 m², vil udgiften blive kr. 2.299.000,- da det forventes at omkostninger og entrepriseudgifter vil få samme størrelse som ved etablering af de øvrige boligarealer.

Finansiering er derfor efter samme princip som ved boligarealerne.

Bornholms Regionskommune skal deltage med 10% i grundkapital. De resterende 90% finansieres ved henholdsvis kreditforeningslån og boligindskud.

Huslejekonsekvenserne pr. bolig, ved opførelse af 100 M² fælleshus, fremgår af nedenstående oversigt.

 

65m² bolig * 60 boliger

65m² bolig * 60 boliger

Merudgift

Hasle Plejecenter

Uden fælleslokaler

Med fælleslokaler

Ved fælleslokale

 

 

 

Anskaffelsessum i alt

89.661.000

91.960.000

2.299.000

 

 

 

Kommunal grundkapital 10%

8.966.100

9.196.000

229.900

 

 

 

 

Husleje pr. m² pr. år

1.035

1.061

26

 

 

 

 

Husleje pr. mdr. pr beboer

5.606

5.749

143

 

Den samlede økonomi for projektet inkl. fælleslokaler er opstillet nedenfor:

1.000 kr.

Afsat i budget 2018 - 2021

Fælleslokale

I alt

Anlægsudgift boliger (inkl. moms)

90.558

2.299

92.857

Anlægsudgift servicearealer (ekskl. moms)

11.250

0

11.250

Tilskud servicearealer

-2.400

0

-2.400

Anlægsudgifter i alt

99.408

2.299

101.707

Optagelse af lån (88 pct.)

-79.691

-2.023

-81.714

Beboerindskud (2 pct.)

-1.811

-46

-1.857

Kommunens egen finansiering (10 pct.)

-9.056

-230

-9.286

Kommunens egen finansiering servicearealer

-8.850

0

-8.850

Finansiering i alt

-99.408

-2.299

-101.707

 

 

Administrativ tilføjelse til KB 28.6.2018

Der arbejdes på et konkret oplæg til placering af hjemmeplejen og aktivitetscenter mv. som ikke er fysisk samlokaliseret med Plejecenter Bykær.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 5  DE SMÅ BØRNS BORNHOLM - projektbevilling fra Egmont Fonden  

00.16.02P20-0005

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

17

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

5

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ansøgte d. 7. maj 2018 Egmont Fonden om økonomisk støtte til projektet ”DE SMÅ BØRNS BORNHOLM – kommunens rolle og handlemuligheder når de mindste børns skal trives, lære og udvikle sig”. Ansøgningen er færdigbehandlet, og Egmont Fonden har besluttet at bevillige 1.993.816 kr. til at gennemføre et for-projekt med start i august 2018. For-projektet skal undersøge mulighederne og lægge rammerne til et otteårigt projekt forløb, som forventes ansøgt i foråret 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at projektets formål, indhold og organisering tages til efterretning. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Små børns trivsel og udvikling har længe haft både faglig og politisk bevågenhed på Bornholm, og tidlig indsats har de sidste to valgperioder været blandt målene for det langsigtede strategiske arbejde i regionskommunen. Med afsæt i ønsket og ambitionen om at løfte indsatsen på småbørnsområdet har Regionskommunen modtaget økonomisk støtte fra Egmont Fonden til et for-projekt, som skal understøtte børneliv med særlig fokus på de første 1000 dage af børns liv, da denne periode af er den mest afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

 

Baggrund, vision og formål

Grundige undersøgelser og en særlig demografisk sammensætning peger på, at børn på Bornholm hyppigere vokser op i en udsat position sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Bornholms Regionskommune ønsker med et ambitiøst og længerevarende projekt at afprøve forskellige metoder til at give børnene og deres familier en særlig fokuseret støtte i de tidlige år.

 

DE SMÅ BØRNS BORNHOLM skal bidrage til at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer. Projektets omdrejningspunkt er de steder, hvor børn færdes; i hjemmet, i dagtilbuddene og i civilsamfundet. Projektet skal bidrage til at styrke børnenes tidlige muligheder for læring, udvikling og trivsel ved at undersøge, udvikle, afprøve og evaluere metoder og indsatser, som er målrettet de første 1000 dage af et barns liv. Projektets deltagere er alle fagpersoner, der professionelt medvirker til at understøtte kommunens mindste børn og deres familier i en sund udvikling.

 

I regi af Småbørnsalliancen fremhæves det ofte, at vi forskningsmæssigt nu ved tilstrækkeligt om, hvad små børn behøver i de første 1000 dage af deres liv. De senere års omfattende skandinavisk og engelsk forskning peger tillige på, hvad der er vigtigt for at understøtte et godt børneliv, hvad der bør sættes særligt fokus på, og hvordan ressourcerne med fordel bør prioriteres for at få det største udbytte af investeringen.

 

Danmark adskiller sig fra andre lande ved, at stort set alle børn går i dagtilbud, og vi ved at en målrettet indsats i dagtilbud af høj kvalitet medvirker til at give alle børn mere lige muligheder i livet uanset hjemlig baggrund. Danske kommuner har i større omfang brug for udvikling af metoder, som specifikt bygger på de muligheder, det giver, at så stor en andel af de mindste børn er tilknyttet dagtilbud, og dermed omgivet af kompetente fagpersoner med stor pædagogisk viden og med samtidig mulighed for at trække på yderligere spidskompetencer efter behov (f.eks. ergoterapeut, sundhedsplejerske, psykolog). Samlet medvirker det til at give et vigtigt grundlag for at sikre alle børn det bedst mulige afsæt videre i livet.

 

I et større perspektiv ønsker Regionskommunen derfor, at det samlede otteårige fuldskala projekt vil kunne vise vejen for andre kommuner. Målet er at nå frem til et evidensbaseret grundlag og afsæt for, hvordan kommuner i Danmark bedst udfylder deres rolle i forhold til at sikre et børneliv, der er præget af tryghed og positiv udvikling. I forlængelse af dette vil vi udnytte de særlige, gode vilkår danske dagtilbud har til at sikre en tidlig og effektiv indsats både i forhold til at understøtte hjemmemiljøet, forældrekompetencerne og styrke kvaliteten af dagtilbuddene som et særligt betydningsfuldt trivsels- og læringsmiljø for de mindste børn. Ønsket er ligeledes at bringe civilsamfundet i spil som en vigtig ressource omkring børn og deres familier.

 

For-projektets fokus og indhold

For-projektet skal undersøge mulighederne og sætte rammerne for det otteårigt forløb, som forventes ansøgt i foråret 2019. Det skal være tydeligt, hvilke udfordringer, der skal rettes særligt fokus på, hvilke nye tilbud og indsatser der kan iværksættes og hvilke forandringer disse initiativer forventes at bidrage til, når målet er at forbedre alle børns livschancer. Der skal i for-projektet også kigges nærmere på, hvordan en praktisk implementering er mulig i Bornholms Regionskommune.

 

Rent operationelt består for-projektet af delanalyserne A, B og C:

A.    Avanceret målgruppeanalyse af børne- og familiedata

B.    Kortlægning af forskning og praksis  

C.    Borgerinddragelse og samskabelse

 

Analysernes forskellighed imødekommer behovet for dels at afdække sammenhænge og forstå målgruppens udfordringer (A), dels at indsamle faglig inspiration (B), og endelig for at inddrage såvel fagprofessionelle, borgere og civilsamfunds oplevelser og perspektiver på de mindste børns udfordringer (C). Til slut kortlægges forskellige mulighedsrum for forandring og løsningsforslag i en kommunal kontekst og der gennemføres prototypetests og fastlægges evalueringsdesign som afsæt for udarbejdelse af ansøgning om fuldskalaprojekt.

Som led i processen med at udarbejde ansøgning til fuldskalaprojektet, bliver det en central opgave at skabe interesse for deltagelse blandt relevante og mulige samarbejdspartnere så som universiteter, professionshøjskoler og andre danske kommuner. Dertil skal arbejdes med at hjemtage den nødvendige finansiering gennem relevante fonde og udviklingsprogrammer. Både Egmont Fonden og kredsen bag Småbørnsløftet forventes inddraget som alliancepartnere i dette fondsansøgningsarbejde.

 

Rammer, organisering og samarbejdspartnere

Projekt DE SMÅ BØRNS BORNHOLM forventes i sin helhed at komme til at forløbe i perioden fra d. 1. august 2018 til 31. december 2027. For-projektet løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 og bliver forankret i Center for Børn og Familie, som gennemfører for-projektet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, Socialt Udviklingscenter SUS og SAS Institute.

Økonomiske konsekvenser

Egmont Fonden bevilliger 1.993.816 kr. Data For Good, som er en erhvervsdrivende fond tilknyttet analysesoftwarefirmaet SAS Institute, der er samarbejdspartner i den ene delanalyse, bevilliger 975.000 kr. Dertil kommer en egenfinansiering fra Bornholms Regionskommune på 761.800 kr. Den overvejende del af egenfinansieringen er en 1-årig projektlederstilling og dertil kommer udgifter til datakøb, møder og rejser. Egenfinansieringen finansieres indenfor den nuværende budgetramme og af overførte midler i Center for børn og familie. Samlet set har hele projektet et budget på 3.730.616 kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Ansøgning til Egmont Fonden - De Små Børns Bornholm (PDF)

2.
Bevillingsbrev fra Egmont Fonden, 23.05.18 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 6  Opsamling på dialogmøde om boligudvikling på Bornholm

00.15.02G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

4

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

18

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

6

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 3. maj 2018 afvikledes et dialogmøde med investorer, ejendomsmæglere m.fl. og en række medlemmer af kommunalbestyrelsen. På mødet fremkom en forskellige ideer til tiltag, der kan understøtte udviklingen af nye boligområder på Bornholm. Det skal drøftes hvilke af disse ideer Bornholms Regionskommune vil arbejde videre med.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

a) at udpege elementer, der skal arbejdes videre med, med afsæt i de ideer, der er fremkommet på dialogmødet.

b) at KBU påtager sig at udforme en koordinerende proces i forhold til boligpolitik, herunder snitfladerne til tilflytterstrategi samt planlægning af udbud af offentlig service.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

ad a) Det anbefales, at de i sagsfremstillingen nævnte punkter skal afsøges yderligere.

ad b) Anbefales, at idet KBU udarbejder forslag til en boligpolitik i 2018.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Ad a) Drøftet jf. supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen.

Ad b) Klima og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales .

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Under mødet fremkom mødedeltagerne med en række forslag til tiltag, der kan bidrage til at øge antallet af boliger på Bornholm. – Både i forhold til at fremme nybyggeri og i forhold til at øge bosætning på Bornholm.

 

Forslagene fremgår nedenfor:

 

Lokalplaner:

·         Fremadrettet bør lokalplaner for områder, der er udlagt til byggeri af nye boliger, være mindre restriktive

·         Lokalplanen for Rævehøjen i Rønnes udkant bør ændres, så der stilles færre krav til boligernes udformning

 

Vedr. arealer, der er udlagt til byudvikling:

·         Kommunen opfordres til at udstykke og byggemodne et antal (fx 10) byggegrunde på området ved Rønne Syd, for at sætte gang i salget. Det samme forslag gælder andre arealer der er udlagt til byudvikling.

·         I forlængelse af ovenstående: en forlængelse af Sagavej foreslås

·         Der bør udarbejdes en skitse over hvordan området kan komme til at se ud med veje mm.

·         Kommunale byggegrunde skal sælges til markedspris, men spørgsmålet er, hvad markedsprisen er på grunde, der ikke kan sælges? BRK opfordres til at undersøge denne problematik

·         Boligportalen, der indeholder oplysninger om grunde (både privat- og kommunaltejede) til salg, skal synliggøres, og kendskabet til den udbredes

 

Typer af boliger, der er behov for

·         Tilflytterboliger, som kan lejes for en kort periode, evt. møbleret. Skivemodellen nævnes som eksempel. Denne er uden kommunal deltagelse

·         Mulighed for at etablere en bolig-jobordning

·         Soldaterboliger, 100 mindre lejeboliger til en favorabel pris

·         Bo42 vil gerne bygge etageejendomme, fx på boldbanen ved Østre Skole

·         Opførelse af ældrevenlige boliger vil frigøre boligmasse til yngre familier

 

Boligpolitik

·         BRK opfordres til at udarbejde en boligpolitik

·         BRK skal være mere tydelig, medvirke til at visualisere bosætningsmuligheder

 

Kommunale støttemuligheder

·         Kommunegarantier til privat andelsboligbyggeri

·         Indskud i almennyttigt byggeri

·         Udarbejde en business case

 

De fremkomne forslag og input skal drøftes med henblik på en politisk stillingtagen, til hvilke spor Bornholms Regionskommune vil arbejde videre ad.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle afsættes midler i budgettet for 2019 til at realisere de forslag, der skal arbejdes videre med.

Administrativ tilføjelse til KB 28.6.2018

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (ØEPU) behandlede opsamlingen på dialogmødet om boligudvikling på Bornholm d. 20. juni 2018.

På mødet udpegede udvalget elementer i opsamlingen, der skal arbejdes videre med:

-      At udvikle byggegrunde udlagt til byudvikling, herunder Rønne Syd og Nexø Bakkeby. Der udarbejdes oplæg til prioritering og udvikling af grundene

-      Mulighederne for at etablere en job-boligordning afdækkes nærmere

-      Boligpolitikken udarbejdes med Klima- og Bæredygtighedsudvalget i en koordinerende funktion (som beskrevet i indstilling b))

-      I forhold til kommunegarantier til privat andelsboligbyggeri, vil dette indgå som en del af boligpolitikken

-      I forhold til indskud i almennyttigt byggeri udarbejdes i forlængelse af udvalgsbehandlingen et opprioriteringsforslag til en indskudspulje til almennyttigt byggeri

De øvrige forslag fra dialogmødet forfølges ikke videre.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 7  Områdefornyelse af Aakirkeby, Rønne og Nexø

01.11.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

11

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det foreslås, at processen for områdefornyelsesprojekter ændres således, at kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger om byudvikling danner grundlaget for udvælgelse af områdefornyelsesprojekter. Denne ændring vil medføre, at der ikke længere indkaldes forslag til områdefornyelser.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Aakirkeby, Rønne og Nexø, udpeges til nye områdefornyelseprojekter

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2018 at i gangsætte arbejdet med helhedsplaner for Aakirkeby og Nexø. Derudover har kommunalbestyrelsen (i april 2018) besluttet at reservere penge til medfinansiering af en strategisk helhedsplan for Rønne.

Der er i budgettet årligt afsat midler til brug for nye områdefornyelsesprojekter. Midlerne matches af en ramme fra staten (på 1,6 mio. kr. i indeværende år), der således medfinansierer områdefornyelsesprojekterne.

Udviklingen på Bornholm har gennem de senere år været præget af udvikling af de mindre byer, hvilket har betydet, at disse i højere grad end tidligere, er attraktive for turister og bornholmere. Større og mindre projekter i bl.a. Hasle, Sandvig, Østerlars, Østermarie, Klemensker, Snogebæk og Vang er gennemført med dette formål. Ud over dette har Allinge gennem de seneste år dannet rammen for udvikling af en helhedsplan for byen, og der er mange projekter i gang i forlængelse af eller i relation til planen.

Med budget 2018 og den efterfølgende beslutning vedrørende Rønnes udvikling, har kommunalbestyrelsen fokuseret på de større byer, der ikke i samme grad som resten af øen, har været mål for fornyelse og udvikling.

Indbyggerne i de tre byer udgør ca. halvdelen af øens befolkning, og dertil kommer at et stort opland betjener sig af byernes handelsliv og muligheder i øvrigt. Indsatser i de tre byer kommer dermed ikke alene indbyggerne i byerne til gavn, men også de, der besøger byerne som turister eller besøgende fra oplandet.

Indsatser i større byer kræver som konsekvens af størrelsen flere ressourcer, idet der fx kan være flere samlingssteder, torve, pladser mv., der er mål for udviklingen. De større byer rummer også flere igangværende projekter, der vil skulle koordineres med et områdeudviklingsprojekt. Dette er fx tilfældet med den igangværende proces på Nexø havn, men også i forhold til de mange projekter der er på tegnebrættet eller allerede igangsat i Rønne.

Derfor kan der argumenteres for, at budgetvedtagelsen og beslutningen om Rønne, med fordel kan følges op af en prioritering af disse byer i forhold til områdefornyelse. Dertil kommer, at tiltag eller sideløbende projekter i Åkirkeby og Nexø derudover kan komme i betragtning til landbyfornyelsespuljen i den udstrækning, at der er tale om fysiske ændringer (ombygninger, nedrivninger mv.).

Tidligere har man valgt at indkalde forslag fra byerne, men denne praksis vil således blive erstattet af en ny praksis, hvor der skabes større sammenhæng til de i forvejen politisk prioriterede indsatser på området.

Ved at anvendelse af områdefornyelsesmidlerne til udvikling af Aakirkeby, Rønne, Nexø vil der for de tre byer kunne udarbejdes et sikkert plangrundlag, der vil kunne anvendes til at videreudvikle byerne i den ønskede retning for så vidt angår boliger, handelsliv, trafik og rekreative muligheder i byen. Der lægges således op til at udarbejde selvstændige byfornyelsesprogrammer for de tre byer. Dermed udskydes en eventuel indkaldelse af nye forslag til områdefornyelsesprojekter til førnævnte byfornyelsesprogrammer afsluttes

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 8  Motorsportsbane - Anmodning om udsendelse af forslag til lokalplanlægning, forslag til kommuneplan og miljøvurdering i offentlig høring  

01.02.05P16-0177

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

12

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

8

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Teknik- og miljøudvalget besluttede 28. august 2017 at indkalde ideer og forslag for etablering af en motorsportsbane ved Torpebakker ved Bolbyvej 12, Klemensker. Center for Teknik og Miljø modtog i alt 68 henvendelser. Ud fra indkomne ideer og forslag besluttede kommunalbestyrelsen 4. december 2017 at der skulle udarbejdelse forslag til kommuneplantillæg og en landzone lokalplan. Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har nu udarbejdet forslag kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdering, som kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         Forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet man ikke udlægger et teknisk anlæg som en motorsportsbane i et område udpeget som område med særlig naturinteresse.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Brian Kofoed blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstillingen blev godkendt.

Bente Helms, Liste Å, Liste F og liste Ø kan ikke medvirke, idet man ikke udlægger et teknisk anlæg som en motorsportsbane i et område udpeget som område med særlig naturinteresse.

 

 

Sagsfremstilling

Forud for beslutningen om planlægning for motorsportsbanen indkaldte Teknik- og Miljøudvalget jf. planlovens § 23c (foroffentlighed) ideer og forslag. Foroffentlighedsfasen udløb den 23. oktober og Center for Teknik og Miljø modtog i alt 68 henvendelser hovedsageligt fra borgere, men også fra erhvervsdrivende og organisationer.

22 henvendelser var positivt stemt over for motorsportsbanen, med argumentationer hovedsageligt om, at området var ideelt for etablering af jordbane (ideelt underlag og vil ikke medføre væsentlig påvirkning af det omgivne miljø).

43 henvendelser var imod planerne for etablering af banen. Af de 43 henvendelser imod placering af banen var 32 af henvendelserne støtte til de ideer og forslag, som foreningen bevar naturområdet Torpe bakker havde indsendt på vegne af sine 59 medlemmer. Argumentationerne imod banen omhandler hovedsageligt frygt for støjgener og at banen vil være til skade for naturværdierne i området.

Med beslutning om igangsætning af udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan d. 4. december 2017, skulle det derudover også vurderes, om der skulle udarbejdes VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering. Det er vurderet, at kun miljøvurdering skal udarbejdes. Med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt miljøvurdering er områdets karakteristika, arealmæssige interesser og miljøproblematikker redegjort for. Belyste miljøområder bliver ikke påvirket i væsentlig grad og gældende støjgrænseværdier overholdes. En del af lokalplanområdet er i kommuneplan 2013 udpeget som interesseområde for natur, landskab og økologiske forbindelser. Denne arealreservation skal udtages med kommuneplantillægget, for at motorsportsbanen kan tillades (En redegørelse for dette, kan læses i forslag til kommuneplantillægget).

 

Forslag til kommuneplantillæg er bilagt

Forslag til lokalplan samt miljøvurdering tilgås her, med Brugernavn: KB, Password: KB (husk stort bogstav)

Forslag til lokalplan er i PDF format også vedhæftet dette dagsordensnotat. For overskuelighedens skyld anbefales det, at forslaget læses digitalt.

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Bornholm har 29. maj 2018 klaget over kommunens afgørelse om, at projektet, motorsport ved Bolbyvej 12, ikke er VVM pligtigt. Klagen behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet med en formodet sagsbehandlingstid på 12 måneder. Giver klagenævnet DN medhold sker en af to ting 1) kommunen skal screene projektet igen for at vurdere om projektet er VVM pligtigt eller 2) projektet er VVM pligtigt og der skal udarbejdes en VVM rapport.

Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at processen kan fortsætte som hidtil og BMS kan, i tilfælde af endelig godkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg, etablere og køre på banen. BMS skal dog være opmærksomme på, at hvis klagenævnet giver DN medhold og der skal udarbejdes en VVM rapport, skal aktiviteten på motorsportsbanen ophøre indtil VVM rapporten er udarbejdet og godkendt af kommunen. Det er kommunen der, ud fra VVM rapporten, træffer afgørelse om, projektet kan tillades. Kan projektet ikke tillades, skal BMS retablere området.

En VVM rapport til motorsportsprojektet vil tage i omegnen af 6 – 9 måneder at udarbejde. Udgifter forbundet med udarbejdelse af VVM redegørelse forestås af BMS. Normalt hyrer bygherre et konsulentfirma/akkrediteret person til at udføre arbejdet og kommunen er part i sagen hvad angår det processuelle.

 

Nedslagspunkterne i klagen omhandler overordnet set, at DN er af den opfattelse, at forvaltningen, i sin vurdering af påvirkningerne på miljøet, ikke har inddraget relevant viden omkring miljøet, bl.a. hvad angår påvirkninger på grundvand og overfladevand, naturen i området og kulturhistoriske og arkæologiske værdier. DN er af den opfattelse fordi afgørelsen om ikke-VVM pligt, efter DNs mening, er mangelfuldt beskrevet.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i den udførte VVM-screening inddraget samtlige af den viden, som DN fremhæver skulle mangle i VVM screeningsprocessen. Center for Erhverv, Byg og Sekretariat kan således stå inde for de foreløbige redegørelser for miljøet, således også VVM screeningsafgørelsen samt den miljørapport, som er udarbejdet sammen med forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Det er således Center for Erhverv, Byg og Sekretariats vurdering at banen kan etableres uden væsentlig påvirkning af grundvand og overfladevand, naturen i området og kulturhistoriske og arkæologiske værdier.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat vil fremsende bemærkninger til klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering. Klagen er vedhæftet dette notat.

 

Baggrund for sagen

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 30. marts 2017 at standse planlægningen af en motorsportsbane for folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage. Det blev efterfølgende besluttet af KB, at Center for Teknik og Miljø skulle udpege 4 nye forslag til placering.

 

Afsøgningen af placeringer for motorsportsbane for folkerace tog udgangspunkt i primært placeringsmuligheder på kommunale arealer, dernæst statslige/private. Processen har været at gennemgå tidligere forslag, afsøge nye muligheder og ikke mindst sikre, at et forslag til placering er realisabel i forhold til gældende lovgivning og arealinteresser. Center for Teknik og Miljø har været i løbende dialog med Bornholms Motorsport for at afstemme forventninger til specifikationer for baneanlægget.

 

Forslag til placeringen ved Bolbyvej blev besluttet af Bornholm Motorsport. Oplysninger om placeringen kan læses nedenfor:

 

·         Areal ved Torpebakker, Bolbyvej 12, matr. 22b, Klemensker, er privat ejet og leje er muligt.

·         Sammenlignet med andre arealer på Bornholm har placeringen relativt få naboer, og med en relativ lang afstand imellem bane og naboer.

·         Der er mulighed for, at eksisterende bygninger kan bruges, samt at mindre ny og motorsportsrelateret bebyggelse kan etableres.

·         Placeringen er delvist i en grusgrav og delvist på et markareal. Arealet er velegnet til etablering af en jordbane.

·         Placeringen ligner på mange måder nuværende placering (Lundsgårdsvej 1, Klemensker): Placering i det åbne land med samme naboforhold. Center for Teknik og Miljø har ikke modtaget klager fra naboer i dette område.

·         Der skal redegøres for naturmæssige interesser, drikkevandsinteresser og råstofinteresser i området.

·         Der eksisterer to støjfølsomme erhverv i området A) Kunst og Kulturcenter Bækkelund, Bolbyvej 7 – ca. 850 meter fra banen, er en forening, som tilbyder arbejdsophold for udøvende kunstnere og har blandt andet til formål at udbyde kurser, masterclass og videreuddannelse inden for scenekunst og natur B) Kirologisk Institut, Fejlerevej 18 – ca. 450 meter fra banen, afholder kurser og undervisning indenfor personlig udvikling og håndlæsning mm.

·         Der er nyligt oprettet Foreningen Bevar naturområdet Torpe bakker, som ikke mener, at motorsportsbanen skal placeres i området. Denne forening tæller 59 medlemmer og har indsamlet en underskriftsindsamling imod banen med ca. 350 underskrifter.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-


Administrativ tilføjelse til KB 28.6.2018

Administrationen er blevet gjort opmærksom på af Danmarks Naturfredningsforening (DN), at DN har indsendt en tilføjelse til deres klage til klageportalen, hvor DN har tilføjet et bilag, om at deres klage bør have opsættende virkning for projektet. Giver klagenævnet DN medhold i den del af klagen, hvilket de vurderer indenfor 1 – 2 måneder, skal projektet og planlægningen ophøre indtil DNs klage over ikke VVM-pligt er afklaret.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. juni 2018

1.
Danmarks Naturfredningsforenings klage om kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt (PDF)

2.
Kommuneplantillæg motorsport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 9  Procesplan for tværgående folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

17

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

25

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job,- Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen til orientering

 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at Bornholms Regionskommunes eksisterende sundhedspolitik revideres. For at sikre en bred inddragelse foreslås en proces der bl.a. indbefatter afholdelsen af et borgermøde, et temamøde for Kommunalbestyrelsen samt nedsættelsen en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra kommunens fagcentre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

a)    at procesplanen for tværgående folkesundhedspolitik godkendes

  

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Godkendt.

 

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. juni 2018:

Taget til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen efter kommunens ydelser inden for en lang række områder – det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor forholder kommunerne sig også i stigende grad til sundhedsopgaven som en, der ikke kan løses af sundhedsområdet alene. Dette er helt i samklang med sundhedslovens § 119, som fastslår, at kommunen har ansvaret for, at borgerne har sunde rammer og relevante forebyggelsestilbud.

 

De rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige kommunale områder. Nedenstående figur viser, hvordan forskellige årsagsfaktorer bestemmer den enkelte borgers sundhedstilstand.

Tekstboks: Figur: Årsagsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning og miljø spiller en afgørende rolle for den enkeltes sundhed, og det samme gælder trafikforhold og muligheder for fritidsudfoldelser (figurens ydre lag). Arbejdet på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed, og sunde rammer for borgerne etableres i høj grad af alle andre kommunale områder end sundhedsområdet. Den enkeltes livsstil har naturligvis også stor betydning for den enkeltes sundhed.

 

Det er derfor væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, der hvor kommunen har en indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det kan fx være i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, i trafikken og i de rekreative offentlige områder.

 

Formålet med den reviderede (folke)sundhedspolitik er således at skabe en fælles retning og en bred fælles forståelse for de eksisterende sundhedsudfordringer på Bornholm, mekanismerne bag samt bud på, hvordan man bedst forebygger sygdom og understøtter sundhed.

 

Den fælles forståelse søges opnået gennem en proces med bred inddragelse og involvering. Det er tanken, at sundhedspolitikken omdøbes til en folkesundhedspolitik, bl.a. for at signalere og tydeliggøre at forebyggelse og sundhedsfremme kræver indsatser på mange områder i kommunen. Og at sundhed er meget andet end broccoli, løbesko og afholdende - eller i den anden grøft - behandling af sygdomme, som lidt er de opfattelser af sundhed området generelt er ’plaget af’ i Danmark.

 

Tidsplan:

Tidspunkt

Aktivitet

2018

4. juni

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - godkendelse af procesplan

Punktet går ligeledes til orientering i alle øvrige fagudvalg og kommunalbestyrelsen i juni 2018.

August/september

Temamøde i samarbejde med Bornholms Hospital om Sundhedsprofilen (Kommunalbestyrelsen m.fl.)

Juni / november

 

Administrativ proces:

·         Kvalificering af skabelon og input til værdier/temaer i ledergruppen i Center Sundhed.

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter input til folkesundhedspolitikken (værdier/temaer) og der udpeges medlemmer til arbejdsgruppe, herunder som minimum en repræsentant fra hver af de fagcentre der sidder i Koordinerende Sundhedsforum (Børn og Familie, Job, Uddannelse og Rekruttering, Naur, Miljø og Fritid, Psykiatri og Handicap, Skole, Ældre, Skole og Sundhed).

·         Der arbejdes i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens opgaver: Input til værdier. Input til temaer, samt tilrettelæggelse og afvikling af temamøde i KB samt borgermøde (se nedenstående)

·         Koordinerende Sundhedsforum behandler status på arbejdsgruppens opgaver

3. december

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - Status på arbejdet og oplæg til temamøde og borgermøde

2019

Januar

·         Temamøde i KB med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatte råd m. fl.  (Koordinerende Sundhedsforum)     

·         Afholdelse af borgermøde om BRK’s kommende sundhedspolitik med henblik på at få input til sundhedspolitikken fra et borgerperspektiv

Februar 2019

Administrativ proces:

·         Administrativ bearbejdelse af borgermøde – udkast til politik

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter opfølgning på temadag/udkast til politik.

Marts/april

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - udkast til folkesundhedspolitik

Høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Maj

Møde i Social- og Sundhedsudvalget – drøfter/anbefaler folkesundhedspolitikken – og sender den videre til Kommunalbestyrelsen.

Juni

Kommunalbestyrelsen godkender folkesundhedspolitikken 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Selv om politikken vedrører hele kommunen – hele Bornholm – ligger den ressortmæssigt under Social- og Sundhedsudvalget. Den skal dog forankres tværpolitisk og sendes derfor til orientering i alle fagudvalg.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 10  Revision af kommunens generelle beredskabsplan

14.00.00P35-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Beredskabskommissionen

23-05-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

10

 

Hvem beslutter

Beredskabskommissionen indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunens samlede plan for beredskabet (den generelle beredskabsplan) skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog minimum én gang i hver kommunal valgperiode. Den gældende beredskabsplan blev godkendt i december 2013 i Kommunalbestyrelsen og administrativt revideret i juli 2014 som følge af en generel organisationstilpasning i regionskommunen. Planen skal efter Kommunalbestyrelsens godkendelse indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at planen godkendes.

 

Beredskabskommissionen den 23. maj 2018:

Anbefales godkendt.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Formål, planlægning og ansvar.

I henhold til Beredskabsloven § 25, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens redningsberedskab. Planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i et møde. Planen skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Planen og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen

 

Beredskabsplanen for Bornholms Regionskommune er en plan, der sikrer at der på de væsentlige områder er gennemført planlægning for opretholdelse og videreførelse af kommunens daglige drift i en krisesituation.

I henhold til Beredskabsloven § 12, stk. 1, skal det kommunale redningsberedskab kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Derudover skal det kommunale redningsberedskab kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Dimensioneringen og serviceniveauet for det kommunale redningsberedskab er fastlagt i kommunens plan for risikobaseret dimensionering.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen i Bornholms Regionskommune. Det er Kommunalbestyrelsen der endeligt godkender planerne. I det daglige er det Borgmesteren der har det politiske ansvar og på den administrative side er ansvaret placeret hos Kommunaldirektøren.

 

De enkelte sektorer i kommunen har sektoransvar, inden for de enkelte ressortområder. Det er således de enkelte sektorer der skal identificere risici og sårbarheder inden for eget sektorområde. De enkelte sektorer skal ligeledes identificere de muligheder der er for at forebygge hændelser inden for området. Den enkelte sektor udarbejder på den baggrund herefter en samlet plan for området.

 

Ledelse i krisesituationer.

Den helt overordnede ledelse og koordinering af en given større krisesituation på Bornholm, ligger hos politidirektøren, der er leder af den lokale beredskabsstab. Her koordineres indsatsen og ressourcerne disponeres via Beredskabsstaben.

 

Omfatter krisen primært Bornholms Regionskommune nedsættes den kommunale krisestab. Denne kan også i visse tilfælde nedsættes samtidig med politidirektørens aktivering af beredskabsstaben. Krisestaben har den fornødne kompetence til at foretage handlinger, der sikrer at regionskommunen kan fortsætte den daglige drift i forbindelse med en krise eller kriselignende situation.

 

Der er udarbejdet en særskilt plan for krisestabens arbejde, som beskriver arbejdsgange m.v. mere detaljeret.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Beredskabskommissionen 23. maj 2018

1.
Slettes (PDF)

2.
Kommunens generelle beredskabsplan . Maj 2018. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 11  Kommunalbestyrelsens visioner og langsigtede mål

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

11

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen og udvalgene har siden februar arbejdet med en ny vision og en række langsigtede mål for Bornholms udvikling. Vision og langsigtede mål indstilles til godkendelse. Begge dele udmøntes konkret i budgetlægningen gennem udvalgenes mål for budgettet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a) Kommunalbestyrelsen godkender visionerne og de langsigtede mål for 2018-2021

b) Kommunalbestyrelsen tager udvalgenes mål for budget 2019 til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Ad a) Godkendt.

Ad b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholm er i vækst, og der er en generel optimisme i samfundet. Det betyder først og fremmest, at kriseårene for alvor er lagt bag os. Samtidig er der dog udsigt til, at Bornholm i de kommende år vil komme til at lide under en svindende arbejdsstyrke. Dét samtidig med, at antallet af ældre forventes at vokse markant. Hvis ikke man sætter ind nu, risikerer Bornholm at stå i en markant værre økonomisk situation bare om fem år.

For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning, er der behov for at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling. For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere til svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.

En af de sikre veje til at kunne tilbyde en bedre service handler om, at vi skal være flere til at betale. Udvikling der sikrer flere tilflyttere er en god investering, også i den borgerrettede service. I en analyse af de kommunaløkonomiske konsekvenser af en øget tilflytning til Bornholm viser det sig, at en øget tilflytning, der resulterer i at vi bliver 42.000, vil regionskommunen kunne opnå et økonomisk råderum på 56 mio. kr./år.

Flere tilflyttere giver med andre ord bedre muligheder for at kunne levere en bedre service, og vil også kunne imødekomme den forventede udvikling på de store serviceområder.

At blive 42.000 kræver prioriteringer, der kan vise sig at være anderledes end de der har været foretaget gennem de senere år. Bornholm er inde i et imagemæssigt opsving, der sammen med den økonomiske vækst, giver muligheder, der ikke er set i mange år.

Blandt andet på den baggrund har kommunalbestyrelsen arbejdet med visionsspor, der udstikker retningerne for, hvordan Bornholm får flere indbyggere samtidig med, at der sikres en balanceret udvikling.

De seks visionsspor, der skal sikre hovedvisionens 42.000 bornholmere i 2028 er:

  1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
  2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
  3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
  4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
  5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
  6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Siden marts 2018 har udvalgene arbejdet videre med visionssporene med det formål at sætte langsigtede mål for udvalgets arbejde. De langsigtede mål angiver dermed, hvad udvalget vil nå i valgperioden for at nå nærmere en indfrielse af visionerne.

Udvalgene sætter med de langsigtede mål retningen for deres arbejde de næste fire år. Udvalget bruger derudover mål i de årlige budgetter til at realisere de tiltag, der skal til for at nå de langsigtede mål, og på sigt indfri visionerne.

Proces for visionsarbejdet og sammenhæng til budgetlægningen

Visionerne er kommunalbestyrelsens øverste niveau af politiske mål. Visionerne beskriver det ønskede samfund kommunalbestyrelsen ser som muligt på lang sigt, men dermed også noget der skal arbejdes hårdt for at nå frem til.

Visionerne beskriver forskellige veje, som dette skal opnås på, og alle udvalg arbejder i princippet for alle visioner. I sagens natur vil nogle udvalg være mere på banen inden for områder, der hører til dem – men i princippet kan alle udvalg byde ind med, hvad de tænker kan realisere visionerne på sigt.

Visionerne danner dermed rammen for de langsigtede mål, der som vist ovenfor, er udvalgenes bud på hvordan de hver især kan bidrage til at visionerne opfyldes. De langsigtede mål gælder for valgperioden 2018-2021.

De langsigtede mål danner rammen for de årligt tilbagevendende drøftelser af mål for budgetterne. Målene i budgettet er dermed – år for år – det der for udvalget skal prioriteres for at indfri de langsigtede mål udvalget har sat sig. Målene i budgettet er som udgangspunkt et-årige.

Ud over målene i budgettet, der som det ses har en klar sammenhæng til visionerne, arbejder udvalgene med meget andet. Der vil igennem årene opstå behov for at tænke driften anderledes, afprøve nye metoder, sætte mål for noget der ligger uden for visionens og de langsigtede måls rammer osv. Derfor har udvalgene et arbejdsprogram, der lægges fast efter budgetvedtagelsen hvert år. Arbejdsprogrammet rummer visioner, langsigtede mål, mål for budgettet – og dertil alt det, der ligger uden for, men som også er vigtigt for det enkelte udvalg.

Udvalgenes langsigtede mål for 2018-2021

De langsigtede mål spænder vidt, og er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag (Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm). Udvalgene har arbejdet med visionerne ud fra deres respektive ressortområder, og fundet frem til hvad der på lang sigt kan gøres for at indfri visionerne.

I forlængelse af visionerne handler de langsigtede mål om at skabe grundlaget for at vi bliver flere, at det sker med respekt for vores ressourcer og at dette ses i sammenhæng med udviklingen af den kommunale service, hvor dette understøtter målet om 42.000 bornholmere i 2028.

Et underliggende tema for visionerne og de langsigtede mål er, at det skal være attraktivt at befinde sig på Bornholm, hvad enten man er virksomhed, borger, tilflytter eller turist. Visionssporene har i øvrigt stor sammenhæng, idet der lægges vægt på, at attraktiviteten opnås med hensyntagen til ressourcerne, her forstået som både de naturmæssige, de menneskelige og de økonomiske af slagsen.

Budgetmål for 2019

Udvalgene har i forlængelse af arbejdet med de langsigtede mål, arbejdet med mål for budget 2019. De mål som udvalgene har udarbejdet indgår i budgetdrøftelserne, og skal ses som den konkrete udmøntning, som udvalget anser for nødvendig for at indfri de langsigtede mål.

Målene har med andre ord tæt relation til de økonomiske prioriteringer, som udvalget foretager for det kommende år.

Det samlede overblik over udvalgenes mål for budget 2019 kan ses i vedhæftede bilag (Udvalgenes mål for budget 2019).

Visionerne og øvrige dokumenter

Visionerne bruges i flere sammenhænge. Udover at visionerne (og målene der hører til) bruges aktivt i forbindelse med budgetlægningen, indgår visionerne også som en del af planarbejdet.

Planarbejdet i kommuneplanstrategien og i udmøntningen af denne – kommuneplanen – er langt hen ad vejen styret af visionerne. Lidt populært kan det siges, at kommuneplanstrategien og kommuneplanen indeholder det fysiske udtryk for de visioner kommunalbestyrelsen sætter.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. juni 2018

1.
Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm (DOCX)

2.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 12  Likviditetsoversigter 31. maj 2018

00.32.18G01-0006Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

12

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. maj 2018.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo maj 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 231,0 mio. kr. er faldet med 20,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 30. april 2018. Udviklingen er som forventet. Faldet er godt 7 mio. kr. mindre end i maj måned 2017, det skyldes færre udbetalinger til leverandører.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 346,1 mio. kr. Gennemsnittet er uændret i forhold til sidste opgørelse pr. 30. april 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udvikling i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 21,7 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,8 mio. kr. vedr. drift og 42,3 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til renteindtægterne i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. juni 2018

1.
Beholdninger pr. 31. maj 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 13  Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.14G01-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 på drifts- og anlægsområderne samt konsekvenserne for kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen pr. 30. april viser, at der i 2018 samlet set forventes et merforbrug på 33,2 mio. kr. på serviceområderne under driften, som finansieres af overført overskud fra 2017.

På de ikke-overførbare områder under driften forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet i 2018, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger i projektforløb

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

-      at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Drift

Der er gennemført en budgetopfølgning pr. 30. april 2018, hvor samtlige afdelinger og centre har foretaget en budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018.

 

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet merforbrug på 33,2 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 83,1 mio. kr. som overordnet set finansierer forbruget i 2018. Samlet set forventes således et overskud på 50,0 mio. kr. i 2018 på den overførbare ramme.

 

På den ikke-overførbare ramme forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i 2018.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2018

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Børne- og Skoleudvalget

-215

 

9.536

9.321

-

Social- og Sundhedsudvalget

-4.493

-1.210

13.284

8.791

-1.210

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-8.016

-

11.381

3.365

-

Natur- og Miljøudvalget

-15.558

2.000

8.592

-6.966

2.000

Økonomi- , Erhvervs- og Planudvalget

-4.886

3.536

40.343

35.457

3.536

I alt 

-33.168

4.326

83.136

49.967

4.326

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

En del af forklaringen bag merforbruget på den overførbare ramme ligger i, at flere centre anvender overførte midler fra 2017 til engangsudgifter og forskudte opgaver, som fx udbygning af hjælpemiddeldepot, medfinansiering af brobygningsforløb med Campus og udskudte arbejder på vej, park og anlæg. Merforbruget dækker dog også over områder med en større og mere vedvarende ubalance i såvel negativ som positiv retning.

Nedenfor gennemgås de større mer-/mindreforbrug

 

På dagpasningsområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der kan henføres til færre PAU-elever samt at der passes færre børn end oprindeligt budgetteret og kun anvendes lidt under halvdelen af puljen til styrkelse af små børnehuse.

 

På børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget dækker primært over et merforbrug på anbringelsesområdet grundet et fortsat højt niveau af anbringelser, og i mindre grad over et merforbrug på de forbyggende foranstaltninger.

 

Ældreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. i 2018. Dette dækker dog over et større mindreforbrug på 8,4 mio. kr. som følge af et fald i de visiterede og leverede servicelovsydelser (SEL) og sundhedslovsydelser (SUL).

Modsat forventes et merforbrug i Hjemmeplejen, hvor udgifterne forventes at være 7,5 mio. højere end de afregnede indtægter. Dette kan bl.a. henføres til den gennemsnitlige brugertidsprocent der i den seneste måned var 58,05 pct. samt ikke mindst et noget højere sygefravær end indregnet i afregningspriserne (BUM-priserne). Plejehjem og –centre forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til tre dyre enkeltsager.

 

Psykiatri og Handicap forventer samlet set et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2018 på den overførbare bevilling. Merforbruget ses på udenøs anbringelser og mere præcist på udviklingen i 3 sager. Merforbruget opvejes delvis af forventede merindtægter på 2,4 mio. kr. på refusionen for særligt dyre enkeltsager, på den ikke-overførbare bevilling.

 

Sundhedsområdet forventer på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er iværksat en række aktiviteter, der medfører engangsudgifter i året, finansieret af overskud fra 2017. Dette modvirkes dog af et forventet mindreforbrug på elevområdet på 3,4 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet.  Der er tale om en tidlig prognose der er forbundet med en betydelig usikkerhed.

 

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forbrug af overførslen til medfinansiering af brobygningsforløb med Campus og initiativer til at få flygtninge ud i lokalsamfundet med i alt 2,8 mio. kr. Dertil anvendes de overførte midler bl.a. til implementering af nyt fagsystem.  En del af merforbruget kan tilskrives aftalen omkring Bornholms Akademi, hvor overført overskud skal dække årets drift.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der under uddannelse og beskæftigelse samlet set balance mellem forbrug og budget i 2018.

 

På teknik, natur og miljø forventes samlet set et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2018. Udover anvendelse af overførsler fra 2017, dækker merforbruget hovedsageligt over skadedyrsbekæmpelsen, hvor der er opnormeret som følge af ændrede regler og krav samt det stigende antal anmeldelser. Dertil forventer Havnene et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. der anvendes til at reducere det, fra 2017, overførte underskud.

 

På den ikke-overførbare bevilling for affaldshåndtering forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget vedrører Bofa, hvor dette forventes afsat til henlæggelser til affaldsressource-strategien.

 

Ejendomme og drift forventer samlet set et merforbrug på 13,0 mio. kr. i 2018. Merforbruget vedrører forbrug af overført overskud fra 2017 til bl.a. udskudte arbejder, øgede udgifter til snerydning i den første del af 2018 samt meromkostninger ved BAT’s flytning af værksted. Dertil indgår mindreindtægter som følge af bortfaldne lejeindtægter vedr. Snorrebakken fra og med september.

 

For Økonomi, it og personale forventes samlet set et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2018. Merudgifterne skyldes implementering af et nyt omsorgssystem samt afslutning af projekter i øvrigt på IT-området, finansieret at overførslen fra 2017 på 24,3 mio. kr. Den resterende del af overførslen vedrører primært reserverede midler på IT-området.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2018.  Mindreforbruget vedrører hovedsagelig seniorjob og tjenestemandpensioner samt et mindre overskud på asylopgaver.

 

For Erhverv, By og Sekretariatet forventes samlet set et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 16,0 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 13,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt planlagt forbrug af overførte midler hvor udbetalingen af udviklingsmidler, som er givet til flerårige projekter, følger sædvanlig procedure og finansieres derfor via overført overskud.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2018.

Mindreforbruget skyldes, at opfølgningen er baseret på, at der ikke afholdes folketingsvalg / folkeafstemning i 2018.

 

For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

 

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2018. Hovedparten af anlæggene kan henføres til Natur- og Miljøudvalgets område.

 

På Natur- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 162,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 34,2 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug fremkommer primært via projekterne Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn (Havnepakke III) med 4,7 mio. kr., Bofa, befæstelse af containerpladser med 6,0 mio. kr., Kabellægning af gadebelysning 2017 med 1,0 mio. kr. Øget trafiksikkerhed ved skoler med 1,0 mio. kr., Gadebelysning, LED-teknologi med 5,0 mio. kr., Dertil kommer nogle disponible anlægspuljer for veje, broer og havne, hvor projekterne er prioriteret af Natur- og Miljøudvalget, men ikke forventes udmøntet fuldt ud i 2018.

 

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb 15,7 mio. kr., hvor der forventes anvendt 9,4 mio. kr.  Mindreforbruget på 6,3 mio. kr. omfatter primært Bornholms Museum, hvor der alene forventes afholdt udgifter til projektering af projektet i 2018.

 

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 4,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 1,7 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat omfatter primært projekt Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

 

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgning på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilag 1 vedr. resultatopgørelsen for en mere fyldestgørende gennemgang.

 

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, at der på det skattefinansierede område forventes et underskud i 2018 på 100,9 mio. kr. primært som følge af et merforbrug på serviceudgifterne og anlæg.

På det brugerfinansierede område forventes et underskud på 6,0 mio. kr. mens der for øvrige poster forventes et underskud på 0,5 mio. kr. Samlet set forventes der således et kassetræk på 107,3 mio. kr. på bagrund af vurderingerne i denne budgetopfølgning.

 

Tabel 2: Komprimeret resultatopgørelse

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2018

Korr. budget 2018

Forventet regnskab pr. 30. apr.

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.808,1

-2.808,1

-2.803,4

4,7

4,7

-       Drift

2.749,2

2.833,8

2.781,5

32,3

-52,3

-       Renter

-2,8

-2,8

-3,5

-0,7

-0,7

-       Anlæg

92,5

162,5

126,2

33,8

-36,3

Resultat af det skattefinansierede område

30,7

185,4

100,9

70,1

-84,6

Resultat af det brugerfinansierede område

-2,9

14,0

6,0

8,9

-8,0

Samlet resultat

27,8

199,4

106,8

79,0

-92,5

Øvrige poster

-4,4

-8,7

0,5

4,8

9,1

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

23,4

190,7

107,3

83,8

-83,4

 

 

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen.

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

I bilag 5 findes en sammenskrivning af driftsbudgetopfølgningen på udvalg og bevillinger.

I bilag 6 findes en sammenskrivning af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser, at der samlet set forventes et underskud på 106,8 mio. kr. på det skatte- og brugerfinansierede område. Det forventede underskud skyldes fortrinsvis et forventet merforbrug serviceudgifterne og anlæg, som finansieres af overført overskud fra 2017. Overførslen fra 2017 udgør 83,1 mio. kr. vedrørende driftsområderne og 69,7 mio. kr. vedrørende anlægsområdet.

Samlet set forventes et kassetæk på 107,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse fra det oprindelige budget på 83,8 mio. kr., idet der i det oprindelige budget var regnet med et kassetræk på 23,4 mio. kr.  Når der tages højde for det overførte overskud fra 2017 og de øvrige korrektioner til budget 2018, forventes en afvigelse på 3,4 mio. kr. i det forventede regnskab for 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. juni 2018

1.
Resultatopgørelsen pr. 30. april 2018 (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Oversigt over udvalg, centre og bevillinger (PDF)

4.
Oversigt over budgetopfølgning på anlæg (PDF)

5.
Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger (DOCX)

6.
Anlægsopfølgning på udvalg og projekter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 14  Beretning nr. 33 og endelig godkendelse af regnskab 2017

00.32.10K01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

8

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

14

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2018, blev det besluttet at fremsende årsberetningen for 2017 til revisionen.

BDO Kommunernes Revision har efterfølgende revideret årsberetningen og har i den forbindelse fremsendt ”Beretning nr. 33, vedrørende årsregnskabet 2017””, som fremlægges til politisk godkendelse.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Økonomi indstiller,

a) At revisionsberetning nr. 33 godkendes

b) At regnskabet for 2017 endeligt godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2018, blev det besluttet at fremsende årsberetningen for 2017 til revisionen.

BDO Kommunernes Revision har efterfølgende revideret årsberetningen og har i den forbindelse udarbejdet ”Beretning nr. 33, vedrørende årsregnskabet 2017”.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

På baggrund af revisionens gennemgang af årsberetningen, er der foretaget nogle justeringer i årsberetningen efter at den blev fremlagt til politisk behandling den 26. april 2018. Korrektionerne har ingen indflydelse på hverken drifts- eller anlægsresultatet.

Der er tale om følgende korrektioner:

 

-      I balancen er 21,9 mio. kr. flyttet fra ”omsætningsaktiver – tilgodehavender” til ”kortfristet gæld”.

-      I balancen er 7,6 mio. kr. flyttet fra ”likvide beholdninger” til ”omsætningsaktiver – tilgodehavender”

 

Ovennævnte korrektioner bevirker en ændring i følgende oversigter i årsberetningen:

 

 

- Hoved- og nøgletal, med hensyn til størrelsen af ”omsætningsaktiver”, ”likvide beholdninger (inkl. placering i investeringsforening)”, ”kortfristet gæld” samt ”likvide aktiver pr. indbygger” 

 

- Balancen, med hensyn til størrelsen af ”omsætningsaktiver – tilgodehavender”, ”likvide beholdninger”, ”kortfristet gældsforpligtelser”, ”aktiver i alt” og ”passiver i alt”  

 

- Note 6, finansieringsoversigt med hensyn til størrelsen af ”likvide beholdninger primo” og ”likvide midler ultimo”

 

Der er desuden indføjet følgende tekst i note 5, som omhandler ”langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele” i forhold til den indre værdi af Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S:

 

Den indre værdi for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S tager udgangspunkt i det senest

godkendte årsregnskab for selskabet, hvilket er regnskab 2016. Den 18. maj 2018 behandles

selskabets regnskab for 2017 på den ordinære generalforsamling. I regnskabet for 2017 afskrives der ekstraordinært 200 mio. kr. vedrørende Bornholms El-net A/S, som er et datterselskab i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S. Afskrivningen er medvirkende til at holding selskabet kommer ud af 2017 med et underskud på 120 mio. kr., hvilket har en negativ indvirkning på selskabets indre værdi. Underskuddet på de 120 mio. kr. påvirker kommunens værdiansættelse af selskabet og dermed kommunens egenkapital i negativ retning.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. juni 2018

1.
Beretning nr. 33 vedr. årsregnskabet 2017 (PDF)

2.
Regnskab 2017, beretning. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 15  Bornholms Varme A/S - ansøgning om kommunegaranti vedr. fjernvarme på Nordlandet

13.03.01Ø60-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

9

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

15

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti for lån til endelig finansiering af fjernvarme på Nordlandet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

a) at der gives kommunegaranti for to lån optaget i KommuneKredit på henholdsvis 95,9 mio. kr. og 98,6 mio. kr., og

b) at det opkræves garantiprovision med 0,5 pct. p.a. af restgælden på lånet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har den 4. juni 2018 anmodet om en kommunegaranti på i alt 194,5 mio. kr. for optagelse af lån i KommuneKredit til endelig finansiering af udbygning af fjernvarmenettet på Nordlandet.

Udbygning af fjernvarmen på Nordlandet består af to projekter; en udbygning af varmeværket i Hasle og transmissionsledninger til Klemensker og Allinge samt etablering af fjernvarmenet i Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn. Kommunalbestyrelsen har i 2015 givet kommunegarantier for byggekreditter til de to projekter på hhv. 71,4 mio. kr. og 98,6 mio. kr., i alt 170,0 mio. kr.

Projektet vedr. udbygning af Hasle varmeværk og transmissionsledningerne til Klemensker og Hasle er blevet 24,5 mio. kr. dyrere end forudsat ved projektets start. Det er især udvidelsen af Hasle varmeværk og transmissionsledningen til Allinge der er blevet dyrere ligesom der har været ekstra udgifter til pumpestationen i Allinge og tilslutning af forbrugere i Olsker.

De væsentligste årsager til merudgifterne har været højere priser på udbuddene end forventet som følge af højkonjunkturen, mere klippe end forventet og ændret linjeføring samt udgifter til arkæologiske udgravninger.

Bornholms Varme A/S anmoder således om en garanti for den endelige belåning på 95,9 mio. kr.

Projektet vedr. etablering af fjernevarmenettet i Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn forventes stort set at holde, således at der endeligt skal finansieres et beløb svarende til byggekreditten.

Der var ved projektets start regnet med en tilslutningsprocent på 90 pct. Der er pt. en tilslutning på 70 pct., som dog forventes at blive lidt højere med tiden. Dette projekt har også været udfordret af højere udbudspriser og mere klippe end forventet, men der har også været etaper som er blevet billigere end forventet. Projektet afsluttes i foråret 2019 og økonomien for det samlede projekt forventes at holde på baggrund af de seneste vurderinger.

Bornholms Varme A/S anmoder således om en garanti for den endelige belåning på 98,6 mio. kr., idet lånet optages i første halvår af 2019.

De højere udgifter og den lavere tilslutningsprocenten har negativ indvirkning på den løbende økonomi for fjernvarmeprojektet på Nordlandet. Samtidig er renteniveauet på den endelige finansiering noget lavere end forudsat ved projektstart, hvilket har positiv indvirkning på økonomien.

Bornholms Varme A/S vurderer, at projektet medfører en prisstigning på ca. 1,5 pct. for varmekunderne. Dette svarer til 250-300 kr. om året for en typisk bolig. Det skal bemærkes, at det gælder alle varmeforbrugere hos Bornholms Varme A/S, da der er ét fælles prisområde for alle varmeforbrugere uafhængigt af, hvilket af Bornholms Varmes værker man får leveret varme fra.

 

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti vurderes ikke at have umiddelbart negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Kommunen har opkrævet en garantiprovision på 0,5 pct. p.a. af byggekreditterne. Det anbefales, at der, efter vurdering af selskabets seneste regnskaber, fortsat opkræves 0,5 pct. p.a. i garantiprovision af lånet.

Garantien for byggekreditterne på hhv. 71,4 mio. kr. og 98,6 mio. kr. bortfalder samtidig med optagelse af lånene på hhv. 95,9 mio. kr. og 98,6 mio. kr. til endelig finansiering af fjernvarme på Nordlandet.

Bornholms Varme A/S forventer at de to projekter er de sidste i BEOF’s fjernvarmeudbygning på Bornholm. Bornholms Regionskommune vil, med garantierne i denne sag, have stillet kommunegaranti til Bornholms Varme A/S med i alt 773,8 mio. kr. Som følge af afdragene på lånene indtil nu udgør kommunens hæftelse pt. 636,6 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 16  Anlægsbevillinger til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

00.01.00Ø40-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-06-2018

7

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

16

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunebestyrelsen beslutter

Resumé

På fritids- og kulturområdets anlægsbudget er der afsat et disponibelt restbeløb på 190.120 kr. fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse. Restbeløbet skal udloddes i 2018.

Det er muligt at matche anlægspuljens restbeløb med uforbrugte statslige midler til landsbyfornyelse fra 2017, idet restbeløbet kan anvendes til medfinansiering af projekter, der lever op til nogle bestemte støttekriterier i byfornyelsesloven. På baggrund af refusion fra staten kan kommunen afsætte et større beløb til tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse m.v. Dette kræver at tilskudskriterierne revideres.

Administrationen foreslår, at der oprettes en tilskudsordning, og at de ændrede tilskudskriterier fremlægges til politisk godkendelse. Der søges tillige om anlægsbevillinger til projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Center for Natur, Miljø og Fritid og kommunaldirektøren indstiller,

a)    at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse og at kriterier for tilskud, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes,

b)      at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 633.733 kr. (udgift) til tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, efter rammerne i byfornyelsesloven,

c)      at der gives en anlægsbevilling på -443.613 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter vedrørende projektet,

d)     at nettobeløbet på 190.120 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets energirenoveringspulje til selvejende haller og medborgerhuse, og

e)      at anlægsbevillingerne gives til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 6. juni 2018:
Indstillingerne anbefales. Ansøgninger forelægges til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

I 2017 afsatte kommunalbestyrelsen en pulje på 2 mio. kr. til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse. Anlægspuljen blev forankret i det daværende Center for Skole, Kultur og Fritid under det tidligere Fritids- og Kulturudvalg.

Puljen blev fordelt ved udgangen af 2017. Efter fordelingen af puljen resterede der et disponibelt rådighedsbeløb på 190.120 kr., hvorfor det blev politisk besluttet at udlodde restbeløbet i en ny ansøgningsrunde i 2018.

I denne forbindelse har Center for Økonomi, It og Personale oplyst, at kommunen har en uforbrugt ramme på ca. 2,2 mio. kr. bestående af statslige midler fra 2017 til landsbyfornyelse (Pulje til Landsbyfornyelse 2017). Disse midler kan ifølge byfornyelsesloven bl.a. anvendes til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Staten refunderer 70 pct. af kommunens ydede tilskud til dette formål forudsat at kommunen finansierer de resterende 30 pct.

Denne tilskudsordning gør det muligt at anvende restbeløbet på 190.120 kr. fra energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse til medfinansiering af projekter, der lever op til støttekriterierne for puljen til landsbyfornyelse. Med den statslige refusionsprocent på 70 pct. kan den samlede tilskudsramme forhøjes til 633.733 kr., hvilket vil øge kommunens mulighed for støtte til bl.a. energirenoveringsprojekter.

Støttekriterier
Administrationen anbefaler derfor, at Bornholms Regionskommune opretter en tilskudsordning og at tilskudsrammen på 633.733 kr.  fordeles efter kriterier i byfornyelsesloven, jf. nedenfor.

Målgruppe
Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, der fungerer som fx. kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund.

 

Puljemidlerne er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere. Tilskud kan ydes til både privatejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.


Støtteformål
Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

·         Tilskud til istandsættelse af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer

·         Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport

·         Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

Prioritering mellem ansøgninger

·         Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.

·         Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.


Ovenstående kriterier erstatter støttekriterierne for det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs anlægspulje fra 2017, som udvalget godkendte 7. juni 2017.


Forskellen mellem de to sæt støttekriterier er primært, at puljen nu også åbnes for støtte til istandsættelse af kommunale bygninger, og at øens privat- og selvejende haller kun kan opnå støtte, såfremt det vurderes, at de har en forsamlingshuslignende funktion.

Den videre proces

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af denne sag annonceres der om tilskudsmuligheden med ansøgningsfrist medio august. Administration af ansøgninger, herunder udvælgelse af ansøgninger, tilskudstildeling samt disponering af de afsatte midler foretages af afdelingen Kultur og fritid i Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Tidsplan

6. juni 2018

Godkendelse af projektet ”Istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger” i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

20. juni 2018

Godkendelse af projektet ”Istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger”  i Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget

28. juni 2018

Godkendelse af projektet ”Istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger” i Kommunalbestyrelsen

2. juli 2018

Annoncering om mulighed for tilskud til istandsættelse

13. aug. 2018

Frist for ansøgning om tilskud til istandsættelse

August 2018

Administrativ udvælgelse af ansøgninger ud fra de godkendte tilskudskriterier

Sept.-dec. 2018

Gennemførelse af istandsættelsesprojekter og udbetaling af tilskud

Februar 2019

Orientering om gennemførte istandsættelsesprojekter i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

Økonomiske konsekvenser

Staten har tildelt Bornholms Regionskommune en ramme fra Puljen til Landsbyfornyelse 2017 på ca. 2,2 mio. kr., som iht. byfornyelsesloven bl.a. kan anvendes til istandsættelse af forsamlingshuse mv.

Fritids- og kulturområdets restbudget i energirenoveringspuljen på 190.120 kr. anvendes til medfinansiering af dette projekt, jf. nedenstående tabel:

Beløb i hele kroner

Budget 2018

Procent

Restbeløb  i energirenoveringspuljen til selvejende haller og medborgerhuse (pt. afsat under fritids- og kulturområdet)

190.120

30 pct.

Refusion fra Pulje til Landsbyfornyelse 2017

443.613

70 pct.

Samlet tilskudsramme

633.733

100 pct.

 

Da forvaltningen af byfornyelsesmidler, herunder Puljen til Landsbyfornyelse, er forankret i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, søger dette center om følgende anlægsbevillinger til projektet:

En anlægsbevilling på 633.733 kr. (udgift) til tilskud samt en anlægsbevilling på -443.613 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter, idet nettoudgiften på 190.120 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets energirenoveringspulje til selvejende haller og medborgerhuse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 17  Anlægsbevilling til etablering af sti ved Nørremøllecentret i Nexø

05.01.08Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

14

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

30

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til etablering af sti ved Nørremøllecentret i Nexø.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, søger om en anlægsbevilling til realisering af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af sti ved Nørremøllecentret. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

På nordsiden af Nørremøllecentret er der etableret en grus- /-skærvebelagt redningsvej. For at den kan anvendes af kørestolsbrugere skal overfladen befæstes med asfaltgranulat-/-OB belægning. Stilængde ca. 110 m, i en bredde på 1,5 m.

Der etableres ikke belysning på strækningen. Projektet gennemføres i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 100.000kr. til etablering af sti ved Nørremøllecentrer.

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat rådighedsbeløb til det pågældende projekt på 100.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 18  Anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysningsanlæg – LED-teknologi

01.05.12Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

13

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

31

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

18

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen afsat 45 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning til energibesparende LED-lyskilder, der efterfølgende skal give besparelser på driftsbudgettet. Projektet lånefinansieres med samlet 45 mio. kr. Der er afsat 10 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. 2020 og 10 mio. kr. i 2021.

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg søger om en anlægsbevilling til realisering af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 45 mio. kr. til energirenovering af gadebelysningsanlæg ved LED-teknologi. Anlægsbevillingen svarer til de i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Gadebelysningen er generelt af ældre dato og i dårlig stand (ældre end 30 år), heraf er en del lamper med kviksølvpærer og visse typer højtryksnatriumpærer, som efter EU-direktiv ikke længere må importeres.

Der er udført forsøg med LED-belysning flere steder på Bornholm. Disse forsøg viser, at der kan opnås en besparelse på elforbruget på ca. 80-85pct. ved automatisk dæmpning til lavest mulig effekt, når der ikke er trafik på vej, sti eller fortovsstrækninger. I beregningerne forventes der en energibesparelse på ca. 70 pct. svarende til en besparelse på 2,5 mio. kr. årligt.

På den driftsmæssige side forventes der ligeledes at være en besparelse. De forskellige leverandører angiver en levetid på LED-belysning på mellem 50-100.000 driftstimer, mod nuværende ca. 10.000 timer. Nogle af de nye systemer kan endvidere selv melde tilbage ved fejl på de enkelte armaturer. Dette betyder, at antallet af driftstilsyn vil kunne reduceres betydeligt. Der forventes at kunne opnås en driftsbesparelse på 1,25 mio. kr. årligt.

Samlet besparelse ved energirenoveringen forventes at være på 3,75 mio. kr. Nuværende driftsbudget er på 7,2 mio. kr.

Der arbejdes derfor på at udskifte 8.500 armaturer til nye og energibesparende LED-belysning.

Der er indgået rådgivningsaftale med firmaet Fredsted Consultning om at bistå med rådgivning i forbindelse med udskiftningen.

Indkøb af de nye armaturer sker via EU-udbud. Udbuddet er udformet som rammeaftale på flere armaturtyper og med flere leverandører pr. type, således at der efterfølgende er valgmuligheder for kommunen. Alle armaturer skal anvende styresystemet Seneco.

Selve udskiftningsarbejdet af armaturerne forventes leveret af øens el-entreprenører. Arbejdet forventes udbudt som begrænset udbud, opdelt i årlige etaper, opdelt i geografiske områder og delentrepriser, således at der er mulighed for at øens el-entreprenører kan byde på området enkeltvis eller flere områder samlet.

Tidsplan for belysningsrenoveringen i 2018 fremgår af vedhæftede bilag.

Projektet gennemføres over årene 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 45 mio.kr.

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat rådighedsbeløb til det pågældende projekt på samlet 45 mio. kr.

 

Beløb i mio. kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

Gadebelysning, udgifter

10.000

15.000

10.000

10.000

45.000

 

Der er budgetlagt med 100 pct. lånefinansiering til projektet (energibesparende foranstaltninger). Lånet optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der vil blive ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Besparelsen på henholdsvis energiforbrug og driftsvedligeholdelse betaler renter og afdrag på lånet i lånets løbetid.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. juni 2018

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 19  Anlægsbevilling til gulvrenovering Rønne Idrætshal og trapperenovering i Klemenskerhallen  

82.18.00G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-06-2018

12

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

20-06-2018

32

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

19

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 260.000 kr. til planlagte istandsættelsesarbejder i Rønne Idrætshal og i Klemenskerhallen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 260.000 kr. til gulvrenovering i Rønne Idrætshal og trapperenovering i Klemenskerhallen,

b)    at udgiften på 260.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, 

c)    at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. juni 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. juni 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rønne Idrætshal og i Klemenskerhallen er der planlagt følgende istandsættelsesarbejder vedrørende gulvoverflader og trapper.

 

Rønne Idrætshal

Gulvet i Rønne Idrætshal er nedslidt og for at opretholde gulvets overflader til den fremtidige og daglige brug, anbefales det at gulvet behandles nu.

Gulvene skal afslibes, overfladen genbehandles med lak, og alle baner og striber skal optegnes.

 

Afslibning af gulv i hal + tilstødende gulve til rent træ inkl. 3 x lakering med vandbaserede lak samt op stregning af håndboldbane og 3 minihåndboldbaner, 2 volleyballbaner, 1 floorballbane, 1 max total håndboldbane og 6 badmintonbaner. Banerne bliver opsteget mellem 2.

og 3. gang lakering.

 

Klemenskerhallen

Trappen i Klemenskerhallen skal renoveres, fordi trinflader og forkanter er nedslidte.

 

Afslibning af 14 trappetrin og 1 repos (trinflade og forkant) til rent træ inkl. 3 x lakering med vandbaseret lak.

 

Prisen er baseret på indhentede tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 260.000 kr. til gulvrenovering i Rønne Idrætshal og trapperenovering i Klemenskerhallen, finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet. Det resterende rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.028.737 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 20  Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

15.40.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-06-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

20

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalget skal udpege medlemmer til Bornholms Regionskommunes Integrationsråd for valgperioden 2018-2021.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget:

a)    at de indstillede fra integrationslovens peronkreds og personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, Røde Kors, lokale foreninger i kommunen m.fl. anbefales godkendt

b)    at det drøftes hvorvidt der administrativt skal udpeges 2 observatører fra henholdsvis Center for Job, Uddannelse og Rekruttering (Integrationsafdelingen) og Campus Bornholm (Sprogskolen) til Integrationsrådet

c)    at udkast til forretningsorden for Integrationsrådet anbefales godkendt  

d)    at kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende medlemmer og stedfortrædere til vakante poster.

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 6. juni 2018:

Indstillingerne anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Beslutningen om at nedsætte et integrationsråd i Bornholms Regionskommunes Integrationsråd er taget med baggrund i Integrationslovens kapitel 8, § 42, som udgør den juridiske ramme for nedsættelsen af integrationsråd. Dette Integrationsråd vil have en funktionsperiode til den 31.12.2021.

Af hidtidige forretningsorden fremgår det, at Integrationsrådet består af op til 20 medlemmer med bopæl i kommunen.

Den 22. februar 2018 udpegede kommunalbestyrelsen 2 medlemmer og 2 stedfortrædere:

Elisabeth Rasmussen, med Niclas Fick som stedfortræder, og

Lisbeth Riemann, med Niels Henriksen Kirkegaard som stedfortræder.

Sekretariatet service, Bornholms Regionskommune, har holdt opstillingsmøder den 25.4.2018 og 15.5.2018, hvor flygtningegrupperne på Bornholm har haft mulighed for at indstille repræsentanter til Integrationsrådet.

 

Indstillede for kommunalbestyrelsens udpegning:

 

Organisation

Medlem

Stedfortræder

Fagrådet for skolerne på Bornholm

Annika Bayskov

Pia Laub Tofte

LO Region Bornholm

Karen Lynn Jacobsen

Anja Juhl Kofoed

Bornholmske Flygtningevenner

Gitte Grønnegaard

Anne-Marie Brems

Flygtningegruppe, Nepal/statsløse fra Bhutan

Santosh Shrestha

Vakant

Flygtningegruppe, Iran

Jalal Watmani

Vakant

Flygtningegruppe, Burma

Siang Hnem Sung

Kau Root

Flygtningegruppe, Irak

Hisham Wael Zaki

Vakant

Flygtningegruppe, Syrien

Mohammad Faek Mahmoud Taban

Mazloum Karo Ali

Flygtningegruppe, Syrien

Wahida Khalil

Shiyar Mohammad Battal

Flygtningegruppe, Eritrea

Habtom Welderufael

Vakant

Flygtningegruppe, Eritrea

Senay Meharena Hagos

Kibrom Mebrahtu Brhane

Flygtningegruppe, Bosnien

Samir Bektas

Vakant

Flygtningegruppe, statsløse Palæstinensere

Vakant

Vakant

Flygtningegruppe, Afghanistan

Vakant

Vakant

Flygtningegruppe, Armenien

Gevork Bagdasarov

Vakant

Røde Kors, Bornholm

Margrethe Kjellberg

Vakant

 

Desuden bedes kommunalbestyrelsen drøfte, hvorvidt der administrativt skal udpeges 2 observatører:

-      Observatør fra center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Integrations afdelingen

-      Observatør fra Campus Bornholm, Sprogskolen

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Bornholms Regionskommune har ansvaret for det 3-årige integrationsforløb.

 

Campus Bornholm, Sprogskolen tilbyder 6 modulers danskundervisning i et 3-årigt forløb til flygtninge og indvandrere. Det er en betingelse for muligheden for at opnå fast opholdstilladelse, henholdsvis at opnå dansk statsborgerskab, at flygtningene består danskprøverne for henholdsvis 1. år og 2. år.

Udgifterne til danskundervisningen af personer i integrationsforløbet dækkes af Bornholms Regionskommune.

 

Lovgrundlag:

Integrationsloven § 42

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 16.000,00 kr. til Integrationsrådet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 6. juni 2018

1.
forretningsorden Integrationsrådet 2018-2021 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 21  Indstilling af formand og valg af næstformand for Bornholms Vækstforum  

24.10.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

04-06-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

21

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter valg af formand

Vækstforum beslutter valg af næstformand

Resumé

Medlemmerne af Bornholms Vækstforum skal indstille en formand og vælge en næstformand.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum indstiller en formand til Kommunalbestyrelsens godkendelse

-     at Vækstforum indstiller en næstformand

 

Bornholms Vækstforum, 4. juni 2018, pkt. 2:

Borgmesteren udpeges som formand og Peter Vesløv som næstformand.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Vækstforums indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Da det er Bornholms Kommunalbestyrelse, der formelt har nedsat Bornholms Vækstforum, skal udpegningen af formand, jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Denne godkendelse ventes at ske ved Kommunalbestyrelsens møde 28. juni 2018.

For så vidt angår valget af næstformand, lægger udkastet til forretningsordenen op til, at næstformanden automatisk er borgmesteren, såfremt denne ikke vælges som formand. Hvis borgmester vælges som formand, skal næstformanden være en ikke-politiker.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 4. juni 2018

1.
Vækstforum - Sammensætning 2018-2022 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent møde

 22  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-06-2018

22

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018:
Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

108. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

109. Lukket punkt: anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

110. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

111. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Indstillingen godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

112. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom godkendt.