Referat
Kommunalbestyrelsen
20-09-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Anmodning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse
  åbent 3 Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder
  åbent 4 Orlov og indkaldelse af stedfortræder
  åbent 5 Orlov og indkaldelse af stedfortræder
  åbent 6 Rottehandleplan 2018 - 2021
  åbent 7 Budget 2019, 1. behandling
  åbent 8 Ekstraordinær generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018
  åbent 9 Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider, retningslinjer, takster og tilskud
  åbent 10 Krav til private pasningsordninger
  åbent 11 Implementering af sammenhængende ungeindsats
  åbent 12 Revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”
  åbent 13 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019
  åbent 14 Forslag til ændring i kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet
  åbent 15 Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift - opfølgende spørgsmål samt salg af jord
  åbent 16 Indsigelsesbehandling kommuneplantillæg nr. 30 plejecenter Hasle
  åbent 17 Anmodning om lokalplanlægning, Sct. Mortensgade 48, Rønne
  åbent 18 Likviditetsoversigter 31. august 2018
  åbent 19 Godkendelse af driftsbudget for 2018 for Bo42, afd. Rosenlunden
  åbent 20 Godkendelse af budget 2019 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret
  åbent 21 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2017
  åbent 22 Formand for Beredskabskommissionen
  åbent 23 Udpegning af nyt medlem til byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 24 Orientering om borgmesterbeslutning efter styrelseslovens § 31
  åbent 25 Huslejenævnet - suppleant for udlejerrepræsentant
  åbent 26 FGU - Indstilling af kommunale bestyrelsesmedlemmer
  åbent 27 Grønbechs Gård, bestyrelsen
  åbent 28 Mødeplan 2019 for kommunalbestyrelse og udvalg
  åbent 29 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: Salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 104 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 105 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 106 Lukket punkt; anlægsbevilling
  lukket 107 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 108 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 109 Lukket punkt: Anlægsbevilling
  lukket 110 Lukket punkt: Anlægsbevilling 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

1

 

 

Fraværende

Søren Schow

Kirstine Van Sabben

Maria Fromseier Kjærgaard

René Danielsson

Bente Helms

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Carsten Hæstrup er indkaldt som suppleant for Søren Schow.

Lisbeth Riemann er indkaldt som stedfortræder for Kirstine Van Sabben

Per Ole Petersen er indkaldt som stedfortræder for Maria Fromseier Kjærgaard

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som stedfortræder for René Danielsson

Lykke Jensen er indkaldt som stedfortræder for Bente Helms

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anmodning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse

00.01.00A30-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Ipsen anmoder om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse af beskæftigelsesmæssige årsager.

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Ipsen udtræden af kommunalbestyrelsen skal valggruppen, der har indvalgt ham i et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, besætte de ledigblevne pladser.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) At Andreas Ipsens anmodning imødekommes

b) At Else Merete Knoop, 1. stedfortræder for liste V – Venstre, Danmarks Liberale Parti, indtræder i Bornholms Kommunalbestyrelse

c) At Else Merete Knoop indtræder i Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Natur- og Miljøudvalget

d) At Else Merete Knoop indtræder i Andreas Ipsens øvrige poster der fremgår af sagsfremstillingen, undtagen som medlem af Bornholms Vækstforum, hvor Søren Schow udpeges

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Indstillingerne godkendt

Sagsfremstilling

Jf. LBK nr. 1030 af 06/07/2018, Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

 

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

 

 

Andreas Ipsen er udpeget til følgende hverv, udover at være medlem af Klima- og Bæredygtighedsudvalget, og af Natur og Miljøudvalget:

a)   Medlem af Bornholms Museumsforening/Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Museum, bestyrelsen

 

b)      Børn og Unge-udvalget

          Suppleant for Linda Kofoed Persson

                          

c)      Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)

          Suppleant for Søren Schow

 

d)      Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed

          Suppleant for Maike Fiil

 

e)      Medlem af Bornholms Vækstforum

 

 

Udpegningsretten tilhører valggruppe 2, OVW

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Sygeorlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgmesteren har ved en formandsbeslutning den 13. august 2018 bevilget kommunalbestyrelsesmedlem Maria Fromsier Kjærgaard sygeorlov af mindst 4 ugers varighed.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) At formandsbeslutningen om at bevilge Maria Fromsier Kjærgaard sygeorlov tages til efterretning

b) At 1. stedfortræder for liste A Per Ole Petersen indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode på minimum 4 uger og indtil Maria Fromsier Kjærgaards sygeorlov slutter.

c) At Per Ole Petersen indtræder i Job-, udvikling- og Fritidsudvalget i den periode sygeorloven varer 

d) At Per Ole Petersen udpeges som suppleant for Jonna Nielsen i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm) i den periode sygeorloven varer 

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. september 2018:

Indstillingerne godkendt

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

  1. stedfortræder for liste A er Søren Per Ole Petersen.

 

Maria Fromsier Kjærgaards er foruden formand for Job-, udvikling- og Fritidsudvalget suppleant for Jonna Nielsen i Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm).

 

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomiske konsekvenser

Maria Fromsier Kjærgaard beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i fraværsperioden har denne ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Borgmesteren har ved en formandsbeslutning den 14.8.2018 bevilget kommunalbestyrelsesmedlem René Danielsson orlov fra den 25.8.2018 til og med 7.12.2018.

Orloven er ansøgt med arbejdsmæssig begrundelse.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a) At formandsbeslutningen om at bevilge René Danielsson orlov tages til efterretning

b) At 1. stedfortræder for liste O, Knud Henrik Folkmann indtræder i kommunalbestyrelsen for perioden 25.8.2018 til og med 7.12.2018

c) At Knud Henrik Folkmann indtræder i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget i den periode orloven varer 

d) At René Danielssons øvrige poster, der fremgår af sagsfremstillingen, i den periode orloven varer besættes af valggruppe 2, VOW

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Indstillingerne godkendt idet Knud Henrik Folkmann indtræder i alle de poster der fremgår af sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af arbejdsmæssige forhold, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 3 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

  1. stedfortræder for liste O er Knud Henrik Folkmann.

 

René Danielsson oppebærer foruden medlemskab af Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget og

og Klima- og Bæredygtighedsudvalget, følgende poster:

 

 

Beredskabskommissionen

René Danielsson

 

Folkeoplysningsudvalget

René Danielsson                                                   

 

Fællesankenævn Bornholm

(1. juli 2018 – 30. juni 2022)

Suppleant for Torben Rønne-Larsen

 

Kommunalpolitisk Topmøde, KL (delegeretmøde)

Suppleant for Linda Kofoed Persson

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

Suppleant for Kim Jacobsen

 

Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed

Suppleant for Torben Rønne-Larsen

 

Regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm (RAR Bornholm)

René Danielsson                        

 

Valgbestyrelse, folketingsvalg og folkeafstemninger

Suppleant for Linda Kofoed Persson

 

Valgbestyrelse, kommunale valg

Suppleant for Linda Kofoed Persson

 

Valgbestyrelse, valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Suppleant for Linda Kofoed Persson

Bornholms Vækstforum

René Danielsson

 

 

 

 

 

 

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 1.                   

 

Økonomiske konsekvenser

René Danielsson beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 3 måneder, stedfortræderen oppebærer i den fulde fraværsperiode vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget og/eller Klima- og Bæredygtighedsudvalget i fraværsperioden har den/disse ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orlov og indkaldelse af stedfortræder

00.01.00A30-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms anmoder om orlov i foreløbig 4 uger.

Anmodningen grundes i sygdom i nærmeste familie.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms anmodning om orlov og godkende at 2. stedfortræder for liste A Lykke Jensen indtræder i kommunalbestyrelsen for den periode orloven varer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller at,

a) At Bente Helms anmodning om orlov i foreløbig 4 uger, godkendes

b) At 2. stedfortræder for liste A Lykke Jensen indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode på minimum 4 uger og indtil Bente Helms orlov slutter

c) At Lykke Jensen indtræder i Børne- og Skoleudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget i den periode sygeorloven varer 

d) At Lykke Jensen indtræder i de af Bente Helms øvrige poster, der fremgår af sagsfremstillingen, i den periode orloven varer

 

Kommunalbestyrelsen, den 20. september 2018:

Indstillingerne godkendt

Sagsfremstilling

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, m.v., indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, eller lignende hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

 

 

 

  1. stedfortræder for liste A er Lykke Jensen.

 

 

Bente oppebærer foruden medlemskab af børne- og skoleudvalget og

Klima- og Bæredygtighedsudvalget, følgende poster:

 

a)      Medlem af bestyrelsen for Bornholms Egnsteater

b)      Medlem af Frivillig Forum Bornholm

c)      Suppleant for Winni Grosbøll i Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed

 

 

Retsgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 15. stk. 2 og 3, samt § 28. stk. 2.

                       Bekendtgørelse om vederlag § 30. stk. 2.                  

 

Økonomiske konsekvenser

Bente Helms beholder sit vederlag under sin orlov i indtil 9 måneder, stedfortræderen oppebærer i fraværsperioden vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Børne- og Skoleudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget i fraværsperioden har denne/disse ret til udvalgsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Rottehandleplan 2018 - 2021

09.13.01P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

3

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rottehandlingsplanens formål er at beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på Bornholm. Ny lovgivning på området og øget ressourcetræk i forbindelse med bekæmpelsen betyder at taksten for finansiering af området må hæves.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) At ”Rottehandlingsplan 2018-2021 for Bornholms Regionskommune” vedtages.

b) At bidragstaksten hæves til 29 promille

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år.

 

Handlingsplanen skal indeholde:

·        Overordnede mål for rottebekæmpelsen

·        Oversigt over tildelte ressourcer

·        Målbare succeskriterier

·        Konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål.

 

Bornholms Regionskommune har udarbejdet handlingsplanen for 2018-2021, og den afløser den hidtidige handlingsplan for årene 2016-2018.

 

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 

·        Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1.

·        Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9.

·        Fødevarevirksomheder.

·        Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.

·        Havnearealer.

·        Kommunale genbrugspladser.

·        Deponeringsanlæg

·        Vildtfodringspladser.

 

Bornholms Regionskommunes visioner er, at der ikke er synlige rotter, hvor mennesker færdes. For at nå frem til de overordnede visioner er der udarbejdet nogle mål fordelt på 2 områder: Mål for byerne og mål for åbent land.

 

Mål for byerne

For at nå målet i byerne vil kommunen sørge for:

1.    At kloakkerne er i god stand, så rotterne ikke forlader kloakkerne og søger op på overfladen.

2.    At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne.

3.    At rottebestanden i kloakkerne reduceres med de mest effektive bekæmpelsesmetoder.

4.    At få alle offentlige og private kloakledninger kortlagt i GIS

5.    At alle flexboliger får opsat en rottespærre.

 

Mål for åbent land

For at nå målene i åbent land vil kommunen sørge for:

1.    At sikre en hurtig indsats

2.    Sørge for at der sikres og renholdes omkring ejendommene (begrænsning af rotters levemulighed)

3.    At få kortlagt alle foderpladser i GIS

4.    At alle tomme boliger/ flexboliger lever op til sikring og renholdelse af ejendomme.

 

Udover at Bornholms Regionskommune skal levere en effektiv rottebekæmpelse, er det vigtigt at få udbredt budskabet om sikring og renholdelse så forståeligt og bredt som muligt. De kommunale rottefængere, skal ved bekæmpelse af rotter, give en god, let og forståelig vejledning samt information til borgerne/ virksomhederne for at bidrage til positive løsninger af rotteproblemer

 

Ændringer i lovgivningen har desuden afstedkommet følgende nye områder i forhold til sidste handleplan på området.

 

Bornholms Regionskommune har i handlingsplanen givet accept til privat rottebekæmpelse i kommunen under forudsætning af, at de private bekæmpere efterkommer de vilkår, der er i handlingsplanen.

 

Bornholms Regionskommune skal over en 3 årig periode, hvor der er opnået tilladelse og det er teknisk muligt, opsætte rottespærre, på private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Men det er den kommunale rottekonto, der skal betale for rottespærre, vedligeholdelse og service.

 

Bornholms Regionskommune skal ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevare-virksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, uden ugrundet ophold undersøge anmeldelse og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også i weekender og helligedage.

 

Det betyder, at der pr. 1. jan. 2019 skal være indført en vagtordning, der dækker weekender og helligdage, hvor der ikke er almindelig drift.

 

Bornholms Regionskommune forudser derfor, at det er nødvendigt at øge promillesatsen, da der ikke på nuværende tidspunkt er nok midler til også at dække opsætning af rottespærre og vagtordning, når der også skal foretages en tilbagebetaling på rottekontoen. Dette beskrives nedenfor under afsnittet økonomiske konsekvenser.

 

Økonomiske konsekvenser

Frem mod 2012 har der været et overskud på skadedyrsbekæmpelsen, hvorfor promillen sænkes med vedtagelsen af budget 2012. Efterfølgende øgede udgifter har medført, at promillen over årene er hævet. Som følge af at udgifterne løbende er steget, har den forhøjede promille ikke kunnet dække udgifterne, og der er akkumuleret et underskud på området.

 

Siden er fulgt en række lovændringer på området, der har stillet øgede krav til indsatsen.

 

I 2012 kommer det første krav om, at der skal udarbejdes en rottehandlingsplan på baggrund af Miljøstyrelsens minimumskrav.

 

·        For at begrænse rotteanmeldelser på kommunale institutioner, stilles der krav om opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner og skoler, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

·        Kampagnebesøg ændres fra, at alle ejendomme i landzone og landbrug i byerne får besøg 2 gange årligt til, kampagnebesøg hvor ejendommene bliver inddelt i
rød kategori; rotter på ejendom m. besøg minimum 3 gange,
gul kategori; opfølgende besøg i 1½ år
og grønne ejendomme; uden rotter, besøg hvert 1½ år. Denne ændring for at der skulle findes mere tid til at bekæmpe rotter, der hvor de var, med den hensigt at fokusere bekæmpelsesindsatsen.

 

I 2015 bliver reglerne vedrørende udlægning af gift strammet, således at man nu ikke længere må bekæmpe i åbent land, men kun op til 10 m fra ejendommen, hvilket bl.a. ses afspejlet i stigningen af anmeldelser og besøg i beboelser, jf. nedenfor.

 

Generelt ses der i perioden 2012 til 2017 både en jævn stigning af rotteanmeldelser i beboelser og at der gås fra i gennemsnit at have ca. 2 besøg pr. anmeldelse nu er oppe på 3,2 besøg pr. anmeldelse.

År 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Samlet antal anmeldelser

4.021

3.903

3.770

4.207

4.511

4.792

 

Anmeldelser i beboelse

177

256

280

348

422

418

 

Antal besøg i beboelse

371

564

645

993

1271

1363

 

Antal pga. kloak

98

141

107

97

122

103

 

En udfordring er, at mange grundejere ikke er opmærksomme på, at de har en forpligtigelse til at vedligeholde deres ejendomme /stikledninger, inden rotterne er trængt ind i deres huse. Det betyder, at de kommunale rottefængere bruger utrolig meget tid på at finde fejlen/bruddet på stikledningen. Det øgede antal besøg i beboelser betyder, at udgifterne til området stiger som følge af, at denne type sagsbehandling er mere kompleks og tidskrævende i forhold til krav til dokumentation, udgifter til bekæmpelsen, information og vejledning.

 

Her ud over har Bornholms Regionskommune ca. 2-3 tilfælde om året, hvor bekæmpelse omfatter en evt. genhusning. For de anmeldelser kan der være rigtig mange opfølgende besøg af den kommunale rottefænger og den administrative myndighed.

 

Årsagerne til de øgede udgifter skal findes altså findes både i det stigende antal af besøg og de ændrede lovmæssige rammer for bekæmpelsen.

 

Dette billede ses også af oversigten nedenfor.

 

Mio. kr.

Promille

Indtægter

Udgifter u. moms

Udgifter inkl. moms

Regnskab u. moms (positive tal = underskud

negative tal = overskud)

Regnskab inkl. moms (positive tal = underskud negative tal = overskud)

Akkumuleret resultat
(opgjort siden 2003)
(positive tal = underskud)

2012

0,08

-2,6

3,6

4,5

1,0

1,8

0,1

2013

0,08

-2.4

3,2

4,0

0,8

1,6

1,7

2014

0,10

-3,0

3,4

4,2

0,3

1,1

2,9

2015

0,13

-3,9

3,9

4,8

0,0

0,9

3,8

2016

0,15

-4,5

4,4

5,5

-0,1

0,9

4,7

2017

0,18

-5,4

5,0

6,2

-0,4

0,8

5,5

2018

0,18

-5,4

6,4*

7,6*

1,0*

2,2*

7,7*

*)prognose

 

Det er på grund af de stigende udgifter ikke lykkedes at afdrage på underskuddet på området, der efter 2017 er på 5,5 mio kr. og ventes at være på 7,7 mio. kr. ved udgangen af året.

 

Der er med den seneste bekendtgørelse for området stillet yderligere krav til skadedyrsbekæmpelsen, herunder om

·        Vagtordning med weekendbemanding (fra 1. januar 2019)

·        Yderligere opsætning af rottespærrer (afsluttet inden 2021)

·        Øget tilsyn med private bekæmpere

 

For at imødekomme de ændrede krav i forhold til ny lovgivning og den mere omfattende sagsbehandling på området er området blevet opnormeret med en fuldtidsstilling i foråret 2018.

 

For at kunne dække de stigende udgifter til bekæmpelsen som følge af de lovmæssige ændringer samt for at afdrage på underskuddet anbefales det, at taksten hæves fra de nuværende 18 promille til 29 promille, hvorved det akkumulerede underskud forventes nedbragt i løbet af 13 år med de nuværende forhold og regler.

 

Udgift som følge af nuværende indsats

6,5 mio. kr.

Øgede udgifter som følge af ny lovgivning

0,3 mio. kr.

Moms*

1,3 mio. kr.

Udgifter i alt

8,1 mio. kr.

 

*Området er momsbelagt

 

Takststigningen vil blive vurderet medio 2019, lige som der vil ske en ekstern gennemgang af områdets organisering for at se om der er mulighed for optimering af driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. september 2018

1.
Rottehandlingsplan 2018 - 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budget 2019, 1. behandling

00.30.10P19-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

4

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag for 2019, som er udarbejdet på baggrund af den aftale Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 31. august 2018 om budget 2019 i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·        at budgetforslaget for 2019 oversendes til 2. behandling

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Godkendt.

Linda Kofoed Persson kan ikke medvirke.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 37 skal Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den 15. september.

 

Budgetforslaget for 2019 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2019 for Bornholms Regionskommune der er indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne den 31. august 2018.

 

Alle beløb er anført i 2019-priser med mindre andet er anført.

 

Budgetprocessen som den er forløbet

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen og proces for budget 2019 den 17. januar 2018.

 

Budgetarbejdet for 2019 tog udgangspunkt i den balance, der var for budgetoverslag 2019 i budget 2018. Budgetoverslagsåret 2019 viste en ubalance på 38,0 mio. kr., og med dette udgangspunkt besluttede Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 50 mio. kr. Det er de politiske udvalg, som har haft opgaven med at fremsende forslag til kommunalbestyrelsens forhandlinger.

Udvalgene drøftede budgetforslag på møderne i april, maj og juni med henblik på at oversende forslag til budgetprocessen for 2019.

 

Kommunalbestyrelsen og udvalgene har siden februar 2018 arbejdet med en ny vision og en række langsigtede mål for Bornholms udvikling. Den nye vision og de langsigtede mål blev godkendt i juni. Begge dele udmøntes konkret i budgetlægningen gennem udvalgenes mål for budgettet.

 

Den 27. juni afholdt kommunalbestyrelsen et budgetmøde, hvor det udvalgenes forslag til besparelser, udvidelser og anlæg blev præsenteret og drøftet.

 

Budgetforslagene blev sendt i høring den 25. juni i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt i centrene med høringsfrist den 14. august.

 

Den 13. august afholdt kommunalbestyrelsen det andet budgetmøde, hvor udgangspunktet for drøftelserne var en foreløbig budgetbalance udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen på enkelte områder.

 

Bornholms Regionskommune fik den 29. august 2018 svar på ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Bornholms Regionskommune er med henblik på budgetlægningen for 2019 tildelt et særtilskud på 12,0 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 30. og 31. august, hvor Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne indgik budgetforlig den 31. august 2018.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye og ændrede forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale udsendes den 10. september med høringsfrist den 21. september.

 

2. behandling af budgetforslag 2018 sker i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober og i kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018.

 

Budgetforslaget for 2019 m.fl. år

Budgetforslaget for 2019 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2019

BO2020

BO2021

BO2022

Indtægter

-2.845,4

-2.902,8

-2.963,0

-3.028,2

  Skatter

-1.786,1

-1.812,0

-1.853,2

-1.894,5

  Tilskud og udligning

-1.059,3

-1.090,8

-1.109,8

-1.133,6

Driftsvirksomhed

2.788,6

2.858,3

2.935,2

3.012,4

Renter m.v.

-4,9

-4,6

-4,5

-4,5

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-61,8

-49,1

-32,3

-20,3

Anlægsvirksomhed

82,0

54,9

65,3

57,1

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

0,0

16,9

Resultat af det skattefinans. område

20,3

5,8

33,0

36,9

Det brugerfinansierede område

-5,8

-6,5

-7,0

-7,4

Samlet resultat

14,5

-0,7

26,0

29,4

Øvrige poster

-21,5

11,6

15,7

8,4

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

0,0

-14,9

  Optagelse af lån

-42,0

-23,3

-20,2

-10,0

  Afdrag på lån

37,8

39,2

40,2

37,7

  Øvrige balanceforskydninger

0,4

0,7

0,7

0,7

  Kassefinansiering af anlæg

-17,7

-5,0

-5,0

-5,0

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-7,0

10,9

41,7

37,9

 

 

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt som bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 6.

 

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2019:

Skatteprocenten fastholdes uændret på 26,2 pct. og grundskyldspromillen sættes op fra de nuværende 33,41 promille til 34,0 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

 

Der modtages tilskud til kommuner med særlig vilkår med 12,0 mio. kr. Der optages lån for i alt 42 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. vedr. anlæg på havneområdet, 18,3 mio. kr. vedr. energirenoveringer, 12,2 mio. kr. vedr. madskoler og læringsmiljøer på skolerne og 10,0 mio. kr. i lån til anlæg uden specifikke projekter.

 

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 6 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede strategiske mål, og i årlige delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. I bilag 7 fremgår udvalgenes mål for budget 2019.

 

 

Budgetforliget 2019

På budgetseminaret den 31. august indgik Socialdemokraterne, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets forslag til budget for 2019 m.fl. år. Oversigten over og beskrivelserne af forligsemnerne fremgår af bilag 6.

 

Takster

Forslaget til takster for 2019 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

 

Den kirkelige ligning

Provstiudvalget for Bornholm afholder budgetmøde i uge 37 (10. – 14. september 2018). Budgettet for den kirkelige ligning vil foreligge til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb mellem bevillingerne frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftlige ændringsforslag er fastsat til tirsdag den 25. september 2018 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi, It og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep-budget@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse til kommunalbestyrelsen den 20. september 2018

 

Bornholms Provsti har fremsendt budget for den kirkelige ligning for 2019. Budgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.089,8 mio. kr. og en uændret kirkeskatteprocent på 0,93 pct. Budgettet udviser et underskud på 1.543 kr. som finansieres af overskud fra tidligere år. Budgettet for Den kirkelige ligning fremgår af bilag 8.

 

Der er foretaget en rettelse i bilaget med de generelle bemærkninger i forhold til behandlingen i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Det første afsnit under 3.1 Befolkningsudvikling er rettet så det nu korrekt fremgår, at befolkningsprognosen viser en stigning i indbyggertallet frem til 2030.

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. september 2018

1.
Bevillingsoversigt 2019 (PDF)

2.
Investeringsoversigt 2019 (PDF)

3.
Hovedoversigt 2019 (PDF)

4.
Emner i budgetforliget - oversigt og beskrivelser (PDF)

5.
Udvalgenes mål for budget 2019 - samlet (PDF)

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

6.
Generelle bemærkninger (PDF)

7.
Takstoversigt 2019 (PDF)

8.
Den kirkelige ligning 2019 (PDF)

9.
Specielle bemærkninger 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ekstraordinær generalforsamling i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S, 2018

13.00.00G01-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende valg af forsyningsfaglige medlemmer af bestyrelsen for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S på en kommende ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Kommunalbestyrelsen godkender, at borgmesteren eller en af denne bemyndiget medarbejder kan godkende de indstillede forsyningsfaglige medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling, herunder give fuldmagt til at godkendelsen sker på en generalforsamling uden fysisk deltagelse af regionskommunen som eneaktionær.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2018 behandlet valg af bestyrelsesmedlemmer i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S forud for den ordinære generalforsamling i selskabet. Her blev det godkendt, at valget af nye forsyningsfaglige medlemmer til bestyrelsen afventede selskabets fornyede indstilling med henblik på valg af disse på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Der er nu modtaget en indstilling fra bestyrelsen om at genudpege Ulla Röttger, der har siddet i bestyrelsen siden februar 2016.

Endvidere indstiller bestyrelsen, at Jacob Brønnum, der er adm. direktør for Forsyning Helsingør, udpeges. Forsyning Helsingør er ligesom Bornholms Energi og Forsyning et multiforsyningsselskab og de to selskaber har ca. samme størrelse. Selskabet har i en lang årrække succesfuldt arbejdet med at blive mere professionelt og kundeorienteret.

 

Kommunalbestyrelsen anmodes desuden om at godkende, at den ekstraordinære generalforsamling afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling, dvs. uden deltagelse af en repræsentant for ejeren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

1.
Indstilling kommunalbestyrelsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider, retningslinjer, takster og tilskud

28.00.00G01-1938

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-09-2018

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

17

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 24. maj 2018 blev ’Lov om ændring af dagtilbudsloven’ vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer bl.a. mulighed for et kombinationstilbud, som har til hensigt at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. Loven træder i kraft 1. juli 2018 og i den forbindelse skal kommunalbestyrelsen godkende retningslinjer, takster og tilskud der knytter sig til ordningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at retningslinjerne for kombinationstilbud i kommunen, de kommunale tilskud til fleksibel pasning, forældrenes betaling for deltidspladser og de kommunale tilskud til børn med deltidspladser i privatinstitutioner godkendes med virkning pr. 1. juli 2018.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et kommunalt tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en privat passer eller, hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

 

Kombinationstilbuddet kan tidsmæssigt ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. I 2018 er åbningstiden i Bornholms Regionskommune 51 ¾ timer om ugen i daginstitutionerne og 48 timer om ugen i dagpleje. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit og det tidsmæssige omfang af den fleksible pasning og deltidspladsen i dagtilbuddet skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Dermed bliver det maksimale antal timer i dagtilbud ved kombinationstilbuddet gennemsnitligt på 41 ¾ timer om ugen i daginstitution og 38 timer om ugen i dagpleje.

 

Ifølge loven kan et deltidstilbud i dagtilbud finde sted både i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner, samt den kommunale og private dagpleje. 

 

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

 

Forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet er vedhæftet som bilag til denne dagsorden. 

 

Med hensyn til tilskud og forældretakster, skal kommunalbestyrelsen vedtage følgende:

 

1)   De kommunale tilskud til fleksibel pasning

2)   Forældrenes betaling for en deltidsplads

3)   Det kommunale tilskud til børn med en deltidsplads i privatinstitutioner

 

Ad 1) De Kommunale tilskud til fleksibel pasning

Reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens §§ 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder at forældrenes tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning. Ud fra det vedtagne budget for 2018 og de gældende satser for tilskud til privat pasning, er der beregnet følgende takster for fleksibel pasning pr. 1. juli 2018:

 

Kommunalt tilskud pr. måned til fleksibel pasning

Alder

Tilskud ved 10 timer pr. uge

Tilskud pr. time pr. uge

0-2 årige

1.070 kr.

107 kr.

3-6 årige

650 kr.

65 kr.

Gældende fra 1. juli 2018

 

Hvis en familie f.eks. gennemsnitligt har 20 timers fleksibelt pasning om ugen og barnet har et kommunalt vuggestuetilbud (0-2 år), så vil kommunen yde familien et månedligt tilskud på 2.140 kr. (20 * 107 kr.).

 

Ad 2) Forældrenes betaling for en deltidsplads

De timer der ikke anvendes til fleksibel pasning, bruges på en deltidsplads i et dagtilbud. Ifølge loven skal kombinationstilbuddet tilpasses den enkelte families behov, og derfor er taksterne beregnet som en månedstakst for hver time der anvendes ugentligt. Familien i eksemplet – som modtager et tilskud til fleksibelt pasning på gennemsnitligt 20 timer ugentligt – får derfor barnet i et deltidstilbud i vuggestuen på gennemsnitligt 31,75 timer ugentligt. Jf. nedenstående skema, er taksten for et vuggestuetilbud 65 kr. månedligt pr. time ugentligt. Familien skal derfor betale en månedlig takst for deltidstilbuddet i vuggestuen på 2.063,75 kr. (31,75 * 65 kr.).

 

 

 

Månedlige takster for deltidspladser i forbindelse med et kombinationstilbud, kommunale tilbud

Kommunalt tilbud

Takst pr. time pr. uge

Dagpleje 0-2 årige

62 kr.

Vuggestue 0-2 årige

65 kr.

Børnehave 3-6 årige

41 kr.

Gældende fra 1. juli 2018

 

Ligesom det er tilfældet med de øvrige tilbud på området, så giver kommunen et tilskud på 75 procent af udgifterne til deltidstilbuddene og forældrene betaler de sidste 25 procent via en månedlig takst. Taksterne afspejler udgifterne ved de benyttede pladser. Ressourcetildelingen til deltidstilbuddene i børnehusene (vuggestue- og børnehavetilbuddene) ligger højere pr. time end tildelingen til de almindelige fuldtidstilbud. Dette skyldes, at der i beregningen af taksterne er der taget højde for udgifter som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af hvor mange timer barnet har i dagilbuddet, som f.eks. udarbejdelse af pædagogiske læreplaner og forældremøder.

Udgangspunktet for ressourcetildelingen til vuggestue- og børnehavetilbuddene på deltid i et kombinationstilbud, er det nye 30 timers tilbud til forældre på orlov, som skal tilbydes pr. 1. januar 2019. Ressourcetildelingen til dette tilbud bliver på 75 procent af tildelingen til en fuldtidsplads. Samme ressourcetildeling vil et deltidstilbud i et kombinationstilbud på 30 timer om ugen også få. Det vil sige at en familie. som har et fleksibelt tilbud på 21,75 timer om ugen og dermed har 30 timer i et deltidsplads i et vuggestue- eller børnehavetilbud, betaler samme takst som forældre på orlov betaler for deres 30 timers tilbud. Den månedlige takst for et 30 timers tilbud i 2018 bliver 1.950 kr. for et vuggestuetilbud og 1.230 kr. for et børnehavetilbud. Da udgangspunktet for ressourcetildelingen til et 30 timers tilbud er 75 procent af ressourcetildelingen til en fuldtidsplads, så vil der f.eks. blive tildelt 50 procent af ressourcerne til en fuldtidsplads til en 20 timers deltidsplads (20 timer/30 timer * 0,75 = 0,50) og så fremdeles.

Hvad angår ressourcetildelingen til kommunens dagpleje, så kan der ikke ændres i den nuværende tildeling og derfor vil dagplejen få fuld ressourcetildeling til børn med deltidspladser. Da loven foreskriver at der skal være en takstreduktion på den deltidsplads og for at stille forældre med børn i deltidsplads i dagplejen lige med forældre med børn med deltidsplads i institutioner, så bliver taksten for et 30 timers tilbud i dagplejen også på 75 procent af fuldtidsprisen. Da forældrene betaler 25 procent af de samlede udgifter – og deltidspladserne har reducerede takster – så vil taksten for fuldtidstilbuddet stige en anelse. Takstreguleringen sker først i 2019 og der bliver tale om en marginal stigning, idet antallet af deltidspladser forventes at blive yderst begrænset. Den månedlige takst for et 30 timers tilbud i dagplejen i 2018 bliver på 1.860 kr. 

 

Ad 3) Det kommunale tilskud til børn med en deltidsplads i privatinstitutioner

Som nævnt kan en deltidsplads i forbindelse med et kombinationstilbud også finde sted i en privatinstitution. Derfor skal kommunalbestyrelsen også godkende kommunale tilskud til børn med en deltidsplads i privatinstitutioner. Tilskuddene til børn i privatinstitutioner udgør hvad der svarer til de gennemsnitlige udgifter til pasning af børn i de kommunale tilbud ekskl. udgifter til støtte. Udgangspunktet for tilskuddene til deltidspladserne i privatinstitutionerne er – ligesom hos de kommunale tilbud – at ressourcerne der gives til et 30 timers tilbud, svarer til 75 procent af ressourcerne til et fuldtidstilbud. De månedlige tilskud fremgår af skemaet nedenfor.

 

 

 

 

 

Månedlige tilskud til børn i deltidstilbud i privatinstitutioner

Tilskudstype

Målgruppe

Enhed

Tilskud

Grundtilskud

0-2 årige

pr. time pr. uge

185 kr.

Administrationstilskud

0-2 årige

pr. time pr. uge

5 kr.

Bygningstilskud

0-2 årige

pr. time pr. uge

11 kr.

Grundtilskud

3-6 årige

pr. time pr. uge

113 kr.

Administrationstilskud

3-6 årige

pr. time pr. uge

3 kr.

Bygningstilskud

3-6 årige

pr. time pr. uge

5 kr.

Gældende fra 1. juli 2018

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får fra 2019 årligt 97.000 kr. i Lov- og cirkulæremidler (DUT). Beløbet skal primært dække udgiften til udbetaling af flere tilskud, som følge af lovændringen. Kommunen tildeles det halve beløb i 2018, idet loven træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Det er vanskeligt at forudse, hvor mange forældre der vil efterspørge kombinationstilbuddet og derfor er det ikke muligt, at opstille et præcist estimat for kommunens udgifter til det nye tilbud.

Et forsigtigt bud er, at de tildelte DUT-midler til være tilstrækkelige og at udgifterne til kombinationstilbuddene kan holdes indenfor rammen. Ordningen vil dog blive fulgt tæt.

Det har ikke økonomiske konsekvenser at takster og tilskud besluttes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2018 da der pt ikke er ansøgninger til ordningen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. september 2018

1.
Retningslinjer for kombinationstilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Krav til private pasningsordninger

28.18.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-09-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den 24. maj 2018 blev ’Lov om ændring af dagtilbudsloven’ vedtaget af Folketinget.

Loven ændrer på en række områder reglerne om private pasningsordninger jfr. §§ 81, 81 a og 81 b.

 

Hermed præsenteres de indholdsmæssige krav som følge af de nye regler, gældende for pasningsaftaler indgået efter den 1. juli 2018:

·        Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer

·        Den private pasningsordnings arbejde med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 8 om en pædagogisk læreplan

·        Arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger

·        Dispensation fra kravet om at fremme børns læring og fastsættelse af periode for dispensation

·        Kommunalbestyrelsen skal føre løbende tilsyn med den private pasningsordning herunder, at om pasningen er tilrettelagt efter de krav, som følger af loven og pasningsaftalen. Som noget nyt er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med den kommunale dagpleje og at den private pasningsordning alene må anvende betegnelsen ´privat pasningsordning’ om ordningen i offentlige sammenhænge.

·        Retningslinjer for ophør af tilskud til en privat pasning    

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   At orienteringen tages til efterretning.

b)   At den maksimale periode for dispensation er op til et år. Forældrene har dog efter loven ret til at få dispensation i mindst seks måneder.

c)    At de til enhver tid gældende visitationsregler er gældende. Forældre, som søger en plads i andre situationer end i forlængelse af barsels- og forældreorlov, er garanteret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2018:

Ad a) tages til efterretning

Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales


 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

 

Indholdsmæssige krav

Kravet om at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer indebærer, at læringsforståelsen i den private pasningsordning skal bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse. Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så der hele dagen og både i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v., arbejdes med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer. Den private pasningsordning skal således tilrettelægges, så der hele dagen og både i forbindelse med leg, rutinesituationer, vokseninitierede aktiviteter m.v., arbejdes med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer.

 

Ingen formkrav til arbejdet med børns læring

Der er ikke krav til rammen for arbejdet med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer i de private pasningsordninger, og der er således ikke krav om, at den private pasningsordning skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den private passer kan fx vælge at udarbejde en pædagogisk læreplan, lade sig inspirere af en læreplan i et aldersvarende dagtilbud eller vælge anden tilgang.

 

Den private passer vil blandt andet kunne søge inspiration til arbejdet med læringsmiljøer i beskrivelsen af de pædagogiske grundlag, jf. dagtilbudslovens § 8 stk. 3 og 4, samt bemærkningerne hertil og de seks læreplanstemaer, som bliver fastsat på bekendtgørelsesniveau.

 

Dispensation fra kravet om at fremme børns læring og fastsættelse af periode for dispensation

Kommunalbestyrelsen skal give dispensation fra kravet om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring, hvis følgende tre forhold er opfyldt:

·        Den private pasning er en midlertidig ordning,

·        Forældrene anmoder om det, og

·        Forældrene er arbejdsgiver for den private passer

Den maksimale periode for dispensation er op til et år. Forældrene har dog efter loven ret til at få dispensation i mindst seks måneder.

 

Krav til rammer for tilsynet med de private pasningsordninger

Som noget nyt er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitlig skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud. Rammerne for tilsynet med den kommunale dagpleje lægges derfor til grund for tilsynet med den private pasningsordning. Med rammer forstås f.eks. hyppighed af tilsyn, om der gøres brug af uanmeldte tilsynsbesøg m.v.

 

Der er to typer ordninger, som er undtaget fra kravet om, at kommunens tilsyn skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Disse er:

·        Private pasningsordninger, hvor kommunen har givet dispensation fra kravet om at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer

·        Fleksibel pasning, idet der i fleksibel pasning ikke er krav om, at den fleksible børnepasser skal fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

 

 

Retningslinjer for ophør af tilskud til en privat pasningsordning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud og når tilskud til privat pasning ophører. Forældrene skal orienteres inden godkendelse af pasningsaftalen. Orientering kan ske via hjemmeside.

Der er pasningsgaranti for børn fra 26 uger til og med 3. klasse. Pasningsgarantien giver forældrene garanti for en plads indenfor flg. frister (uddrag):

1.    Forældre, som søger en plads i direkte forlængelse af barsels- og forældreorlov, har en ansøgningsfrist på 3 måneder inden orlovsperiodens udløb, således at plads garanteres ved 1. arbejdsdag.

2.    Forældre, som søger en plads i andre situationen end i forlængelse af barsels- og forældreorlov, er garanteret en plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

 

Krav til private pasningsordninger, herunder dispensation fra krav, er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

 

 

På baggrund af kommunalbestyrelsens fastlæggelse af rammerne for administrationen af denne nye ordning varetager Center for Børn og Familie administrationen af ordningen indenfor disse rammer.

 

Økonomiske konsekvenser

Via Lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne for følgerne af ændringen af dagtilbudsloven. De øgede krav til de private pasningsordninger betyder at Bornholms Regionskommune årligt modtager 68.000 kr. fra 2019. Kommunen kompenseres med det halve beløb i 2018, idet ændringen træder i kraft 1. juli 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. september 2018

1.
Bilag til krav til private pasningsordninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Implementering af sammenhængende ungeindsats

15.20.00P20-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fra januar 2019 får kommunerne ifølge en regeringsaftale det fulde ansvar for, at alle unge i alderen fra 15-25 år gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen skal kunne levere en såkaldt sammenhængende ungeindsats, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvordan den sammenhængende ungeindsats implementeres og organiseres i Bornholms Regionskommune samt den udvalgsmæssige forankring af denne indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)   Kommunalbestyrelsen nedsætter en politisk styregruppe, som den administrative styregruppe for sammenhængende ungeindsats kan rådføre sig med i løbet af afdæknings- og implementeringsfasen i efteråret 2018. Den politiske styregruppe skal som minimum bestå af udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU

b)   Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ud fra et forebyggelses- og samarbejdsperspektiv igangsættes og udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på de 15-25 årige

c)     Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ønskes organiseret med udgangspunkt i den såkaldte ”udvidede samarbejdsmodel”.  

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen og anbefaler at den politiske styregruppe udvides med indtil 3 repræsentanter fra valggruppe 2.

b) Taget til efterretning

c) Taget til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2018:

a) Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen og anbefaler at den politiske styregruppe udvides med indtil 3 repræsentanter fra valggruppe 2.

b) Taget til efterretning

c) Taget til efterretning

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Ad. A) Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen og anbefaler at den politiske styregruppe udvides med indtil 3 repræsentanter fra valggruppe 2.

Ad. B) Taget til efterretning

Ad. C) Taget til efterretning

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Ad a) Fagudvalgenes indstilling godkendt, idet valggruppe 2 repræsenteres af: Linda Kofoed Persson, Søren Schow og Kirstine van Sabben

Ad b) Taget til efterretning

Ad c) Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 vedtog Folketinget Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Med aftalen får kommunerne fra januar 2019 det fulde ansvar for unge fra 15-25 år. Derudover har kommunerne fortsat efter samme lovgivning ansvaret for gruppen af 25-29 årige, som ikke har en uddannelse.

 

Af den politisk aftaletekst hedder det, at:

 

”[…] 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Og de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan. Målsætningen afspejler således, at samfundet har ambitioner for alle unge, således at den unge kan forsørge sig selv.”

 

Målsætningen gælder alle unge
Der er således tale om en målsætning som gælder alle unge, og ikke kun særlige målgrupper.

 

BRK’s indsatser for de 15-25 årige håndteres i dag primært i de enkelte centre. Det er overvejende i forhold til komplekse enkeltsager, at der arbejdes på tværs af skole-, beskæftigelses- og socialområdet.

Opgaven er derfor at tilvejebringe et grundlag, der skal kvalificere beslutningen om, hvordan BRK fremover kan levere en endnu mere sammenhængende ungeindsats, som skal leve op til den politiske aftale på nedenstående eksisterende ansvarsområder og funktioner

 

·        Ungdommens Uddannelsesvejlednings(UU) eksisterende funktioner og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc.,

·        Monitorering, vejledning etc. af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. herunder målgruppevurdering i forhold til egu, FGU, STU og kommunens øvrige forberedende tilbud.

·        Angivelse af kendt behov for SPS [Specialpædagogisk støtte], pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats.

·        UU - Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

·        Jobcenter - Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen, egu mv.

·        Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.

·        UU - Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen med henblik på at sikre et aktuelt grundlag for arbejdet i den kommunale ungeindsats og en ensartet registrering nationalt.

·        Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støtte- kontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

 

Opgavernes organisatoriske placering

Af ovennævnte opgaver er størstedelen i dag placeret i Center for Job, uddannelse og rekrut-

terings Ungeport, hvor UU og jobcenterets myndighed er placeret. De specialiserede tilbud

er placeret i de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Psykiatri og Handicap og Sundhed, mens
det egentlige skoletilbud er placeret i center for Skole.

 

Det er et krav, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, der gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de etablerer en sammenhængende ungeindsats. For at leve op til den nye lovgivning, skal kommunen sikre koordinering af den unges samlede sag, og den unge og den unges forældre skal opleve kommunen som én samlet instans.

 

Processen indtil nu

Chefgruppen har i foråret 2018 nedsat en projektgruppe og vedtaget et kommissorie, som skal sikre, at vi som kommune får gennemført de nødvendige skridt, som skal lede frem til, at vi ved årsskiftet 2018/19 kan leve op til de nye krav. 

 

·        I april afholdt to workshops med det formål at skitsere mulige perspektiver, formål, form og indhold for så vidt angår en sammenhængende ungeindsats i BRK. Workshop 1 havde fokus på de helt almindelige unge (ca. 80 %), som blot skal have en smule mere vejledning for at træffe de rigtige uddannelsesvalg. Workshop 2 havde fokus på gruppen af unge, som har brug for en mere omfattende støtte og vejledning fra kommunen for at komme i uddannelse/job (ca. 20 %).

Deltagerne til de to workshops (omkring 30 i alt) var centrale ledere og nøglepersoner omkring de unge fra hhv. grundskolerne, ungdomsskolen, specialskolerne, UU/Ungeporten, misbrug/ungerådgivningen, Kommunikationscenteret, PPR, Det Gule Team, myndighed i hhv. Psykiatri og Handicap og Børn og Familie samt de ansvarlige centerchefer og servicedirektør.

·        D. 27. juni måned havde kommunalbestyrelsen temamøde om Sammenhængende Ungeindsats som en del af budgetmøde 1. 

 

Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats

På baggrund af den nye lovgivning, de tilbagemeldinger som er kommet fra relevante fagpersoner og politikere er der udarbejdet følgende forslag, som bygger på fælles unge fælles ansvar.


Den udvidede samarbejdsmodel som både vil sikre den ubureaukratiske vej for de fleste, som ikke eller kun i begrænset omfang har brug for vejledning og støtte, samtidig med at der sikres et fintmasket net for de unge som har særlige behov.

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen for at Bornholms Regionskommune kan komme i mål med den politiske målsætning er:
 

1)   Et skærpet fokus på tværfaglighed og indsatser på tværs af fagcentre.

2)   At der sikres en smidig og sikker økonomistyring af indsatser med fokus på kommunens samlede økonomi.

3)   At målsætningen kun kan opnås hvis alle i Bornholms Regionskommune har det fælles mål for det enkelte barn/unge som hedder uddannelse og job.

 

Dette er omsat til følgende 3 indsatser

Tekstboks:

Tidsplan

Frem til jan 2019
I perioden fra nu og frem til udgangen af 2018 vil fokus være på den konkrete organisering, herunder valg af systemunderstøttelse af de nye fælles handleplaner, præcisering og tilretning af aftaler om samarbejder på tværs centre, oprettelse af kontaktperson for de grupper af unge som har behov for dette mv.

Tekstboks: 2019 ->
Her vil der blive sat fokus på det fælles mål om uddannelse og job til alle unge, herunder forældresamarbejde. Det betyder at kultursporet ikke kun vil være begrænset til den egentlige målgruppe 15-25 år, men vil fokusere på alle børn og unge på Bornholm og ikke mindst deres forældre. Dette vil blive igangsat januar 2019 med inddragelse af relevante politiske udvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Revidering af  ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

6

 

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

2

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne. I Bornholms Regionskommune blev det besluttet, at værdighedspolitikken skulle indarbejdes i ældrepolitikken, som herefter skiftede navn til ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”. Herefter benævnt ældrepolitikken. Finanslovsaftalen for 2018 har tilføjet et punkt om pårørende til politikken, hvorfor der er nu er udarbejdet et udkast til en ny ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje”, hvor punktet ”Pårørende” er medtaget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til revideret ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med frist d. 4. august 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen godkendt, udkastet sendes i høring i Handicapråd og i Ældreråd med frist den 4. august 2018

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·        at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

 

 

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. I 2018 har Ældreministeren meddelt kommunerne, at ”Pårørende” fremover skal indgå som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i politikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget har derfor afholdt temaeftermiddag med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, ældreorganisationer og ansatte m.fl. På temaeftermiddagen var der mulighed for at drøfte de 6 punkter i værdighedspolitikken, hvor især det nye punkt om ”pårørende”, havde fokus. Temaødet tjente dels som evaluering af de nuværende punkter i politikken og dels som inspiration til det nye punkt om ”Pårørende”.

 

På temadagen blev noteret synspunkter og kommentarer fra gruppedrøftelserne. Disse synspunkter og kommentarer er tilknyttet som bilag, og vil blive inddraget i det videre arbejde med at planlægge tilbud til borgerne. Det er Center for Ældres opfattelse, at deltagerne i temaeftermiddagen i øvrigt var tilfreds med ældrepolitikken.

 

Vedr. punktet ”Pårørende”, så er det Center for Ældres opfattelse, at et generelt ønske om forventningsafstemning med de pårørende kom til udtryk på temaeftermiddagen. Dette fremgik både af et fremført oplæg fra en pårørende, af oplæg fra Ældrerådet og fra gruppedrøftelserne. Der er derfor indført et punkt i ældrepolitikken om dette:

 

I det omfang den ældre samtykker, inddrages pårørende i en forventningsafstemning om samarbejdet mellem den ældre borger, pårørende og kommunen. Dette skal understøtte, at pårørende er en ressource, men især at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene i de opgaver, de måtte ønske at påtage sig.”

 

I Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2018 godkendte udvalget, at de midler, som kommer med finansloven for 2018 til en styrket indsat overfor pårørende til svækkede ældre, i alt 400.000 kr., bliver brugt på dels tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage, og øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet.

 

Et andet punkt, som blev særligt noteret fra både de givne oplæg og fra drøftelserne, er ønsket om, at en fremtidig værdighedspolitik skal bredes ud til også at omfatte andre grupper borgere end ældre, f.eks. handicappede. Dette vil være i tråd med Social- og Sundhedsudvalget mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde. Dette arbejde vil med målets godkendelse blive iværksat ultimo 2018.                                                                                                                      

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 11. juni 2018:

Handicaprådet anbefaler Ældre og værdighedspolitikken.

Når der til efteråret arbejdes videre med værdighedspolitikken skal den udbredes til at favne mere bredt.

 

 

Sagen til høring i Bornholms Ældreråd den 19. juni 2018:

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Høringssvar:

”Revidering af ældrepolitik- en værdig ældrepleje”

Under forord i teksten mener vi at det bør tilføjes : I det omfang den ældre samtykker, eller pårørende har fuldmagt, inddrages pårørende i en forventningsafstemning……………

 

Vi mangler et overblik over effektiviteten, efter overgang fra rehabiliteringsteam til hjemmeplejen- det forlyder, at der ikke er ressourcer nok til at tage over.

Ældrerådet anbefaler at ansætte en pårørendekonsulent.

 

Sagen kommenteret af Ældresagen på Bornholm den 21. juni 2018:

Lagt som bilag

 

Administrativ tilføjelse pr. 7.  august 2018:

 

Ældrerådets ønske om tilføjelse vedr. fuldmagt imødekommes således, at teksten ændres til ”I det omfang den ældre samtykker, den pårørende har fremtidsfuldmagt eller er værge, inddrages pårørende….”.

 

Ældrerådet anbefaler ansættelse af en pårørendekonsulent, og Ældre Sagen på Bornholm peger på en pårørendevejleder. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet en styrket indsats over for pårørende, herunder muligheden for ansættelse af en pårørendevejleder, men det blev anbefalet administrativt, at midlerne primært anvendes til direkte aflastning/afløsning af pårørende, idet der allerede eksisterer en række tilbud om rådgivning/støtte til pårørende. BRK har således en frivillighedskoordinator, en borgerambassadør, en demenskoordinator samt demensrådgivere (én stilling fordelt på 2 personer), hvis opgaver bl.a. er at yde rådgivning og støtte til pårørende.

 

Ældre Sagen foreslår også en mere gennemgribende ændring af politikken i deres høringssvar. Den ændring, som foreligger nu er lavet i forlængelse af drøftelserne på temadagen, og er foretaget i samme struktur som med de 5 foregående punkter omkring værdighed. En ændring, som foreslået af Ældre Sagen, gennemføres derfor ikke nu, men indgår i den proces, som udmønter Social- og Sundhedsudvalgets mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde.

 

Endelig har Ældre Sagen en bemærkning til ”Bolig og nærmiljø”, hvor man ønsker tilføjet, at ”de ældre skal have friheden til at vælge boform til i alle livets faser!”. Det anbefales, at dette ikke tilføjes i politikken, idet den ældres frie valg af bolig er sikret gennem lovgivning.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

1.
Kommentar fra Ældresagen på Bornholm (DOC)

2.
Endeligt udkast - Ældrepolitik - en værdig ældrepleje (PDF)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

3.
Noter fra gruppedrøftelser på temaeftermiddag om værdighedspolitik (DOCX)

4.
Ældrepolitik - en værdig ældrepleje - UDKAST maj 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

3

 

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

18

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK har fået tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018 til at styrke kommunens arbejde med en mere værdig ældrepleje og der er et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2019.  Tilskuddet i 2019 kommer til udbetaling, hvis kommunen inden 1. november 2018 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019. Der er derfor udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At fordelingen af midler i 2019 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt.

 

 

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen

·        At fordelingen af midler i 2019 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Fordelingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Forslaget til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 er i stort omfang en videreførelse af igangværende aktiviteter, idet det af kontinuitetshensyn anbefales at fortsætte indsatserne i 2019.

 

Tilpasningen af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne som anbefalet i ”Kommissorium for analyse af ældreområdet” medfører dog en omprioritering mellem enkelte delprojekter i værdighedspuljen:

·        Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen (Indsats 1): I Hjemmeplejen differentieres borgerne på om de har et stort rehabiliteringspotentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Dette vil reducere det samlede antal møder og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år.

·        Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre (Indsats 2): I Plejeboligområdet ophører de tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes i stedet af månedlige tværfaglige beboerkonferencer for de beboere der har eksplicitte ønsker til mål, der skal forbedre deres fysiske funktionsevne, og for beboere med risiko for funktionstab i forbindelse med sygdom og evt. indlæggelse på hospital. Dette vil reducere det samlede ressourceforbrug til møder med knap 0,55 mio. kr. pr. år.  

·        Dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre (Indsats 11):  Omlægningen af tværfaglige rehabiliteringsmøder til tværfaglige beboerkonferencer betyder også, at dokumentationskravet i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner sænkes betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag anvendes til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. 

·        Kvalitetsudvikling i det rehabiliterende arbejde (Indsats 19): Den aktuelle indsats i forhold til kvalitetsudvikling omfatter i øjeblikket til medfinansiering af 2 medarbejdere (samlet finansiering på 0,5 mio. kr.) i henholdsvis Center Ældre og Center Sundhed til generelt at understøtte kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Det anbefales at styrke kvaliteten og effekten af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen, hvorfor det foreslås, at der sker en styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes faglighed og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale. Den styrkede indsats kan finansieres af de frigjort frigjorte midler med ca. 1,5 mio. kr. pr. år

 

En status på øvrige indsatser under værdighedspuljen i 2018 viser, at budgettet er for højt i forhold til den faktiske aktivitet i indsats 3 ”Introduktionssamtaler til nye borgere i Hjemmeplejen” og indsats 13 ”Kørsel til aflastning og midlertidig ophold”.  Samtidig konstateres et øget pres på Sønderbo i weekends både i forhold til behovet for en rehabiliterende indsats samt i forhold til omsorgen til terminale borgere. Det anbefales derfor, at opprioritere med en sygeplejerske tilknyttet Sønderbo i dagstiden lørdag og søndag – dvs. en opprioritering af Indsats 5 ”Sønderbo – mere personale til en rehabiliterende indsats” og indsats 6 ”Sønderbo -  mere tid til omsorg til terminale borgere”.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over udmøntning af midlerne i 2019 set i forhold til budget 2018 samt i forhold til anbefalingerne til en ændret udmøntning af midlerne i 2018 jf. ”Kommissorium for analyse af ældreområdet”. 

 

Af tabellen fremgår ligeledes, hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs.

·        Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul)

·        Selvbestemmelse (lys blå)

·        En værdig død (beige)

·        Mad og ernæring (lys lilla)

·        Livskvalitet (grøn)

 

 

 

 

 

 

Indsats

Indsatsen retter sig mod:

Budget 2018

Forslag til ændringer i  2018

Forslag til budget 2019

1 Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.693.679

1.504.300

1.125.542

2 Tværfaglige rehabiliteringsmøder/tværfaglige beboerkonferencer på Plejecentre

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

953.753

771.497

406.986

3 Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

Selvbestemmelse

313.870

278.990

209.230

4 Borgerambassadør

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

540.000

540.000

540.000

5 Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

573.536

636.500

762.428

6 Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

En værdig død

286.768

318.250

381.214

7 Sønderbo - kost og rehabilitering

Mad og ernæring

361.422

361.422

361.422

8 Forebyggende hjemmebesøg

Livskvalitet

507.250

507.250

507.250

9 Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

En værdig død

306.563

306.563

306.563

10 Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

Livskvalitet

2.223.243

2.223.243

2.223.243

11. Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

Livskvalitet

415.945

277.296

0

12 Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

Mad og ernæring

1.626.011

1.626.010

1.626.010

13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

Livskvalitet

288.660

240.660

144.660

19 Kvalitetsudvikling i den Rehabiliterende organisation, inkl. flere teraperuter til Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

516.300

1.015.017

2.012.450

18 Revision m.v. 

 

25.000

25.000

25.000

I alt

 

10.632.000

10.632.000

10.632.000

 

I bilag 1 ses redegørelsen til ministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune fra 2018 ligeledes via bloktilskuddet har fået tilført ca. 0,4 mio. kr. årligt til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre jf. Social- og Sundhedsudvalgets udmøntning af disse midler på møde den 7. maj 2018.

 

Værdighedspuljen samt midlerne til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre skal understøtte en kommunal værdighedspolitik jf. Social- og Sundhedsudvalgs forslag til revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” på sit møde den 4. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 9. august 2018: 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Der er udarbejdet høringssvar som er vedlagt.

 

 

Til høring i Handicaprådet, den 13. august 

Handicaprådet den 13. august 2018:

Taget til efterretning.
Der kommer et orienteringspunkt på om rehabilitering på næste møde

 

Administrativ tilføjelse, den 15. august 2018

Supplerende i forhold til høringssvaret fra Bornholms Ældreråd kan følgende oplyses:

·        Vedrørende kørsel til aflastning og midlertidigt ophold:

o   De afsætte midlerne til befordring dækker kun vederlagsfri befordring til døgnophold (aflastning/midlertidigt ophold) på Sønderbo og Nylars. 

o   Det nye tilbud om aflastning på helligdage retter sig mod dagcentrene i Rønne og Nexø. Der er brugerbetaling til befordring til dagcentrene, og der er afsæt budget til at finansiere kommunens andel af øget befordring til dagcentrene. 

·        Vedrørende samtaler om valg af plejecenter kontra pleje i eget hjem:

o   Besparelsen på introduktionssamtalerne med borgerne i Hjemmeplejen har ikke umiddelbart betydning i forhold til at sikre ressourcer til samtaler med borgerne om valg af plejecenter kontra pleje i eget hjem, idet disse samtaler primært varetages af visitatorerne i Ældre.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 (DOCX)

Bilag til Bornholms Ældreråd 9. august 2018

2.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til ændring i kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet  

00.01.00A21-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

13-08-2018

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af den politiske konstituering efter kommunalvalget den 21. november 2017, ønsker Folkeoplysningsudvalget at kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet ændres, så visse af de kompetencer, der blev udlagt til det tidligere Fritids- og Kulturudvalg samt administrationen tilbageføres til Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

·        At udvalget anbefaler den ændrede kompetencefordelingsplan til godkendelse

 

Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2018:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler den ændrede kompetencefordelingsplan til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:
Indstilling anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2016 en ændret kompetenceplan på folkeoplysningsområdet, der trådte i kraft den 1. april 2018. Ændringen bevirkede, at principielle og overordnede beslutninger, som Folkeoplysningsudvalget tidligere havde kompetence til at træffe på Kommunalbestyrelsens vegne, overgik til det politiske fagudvalg, mens mindre afgørelser overgik til administrationen.

 

Som følge af konstitueringen, hvor Fritids- og Kulturudvalget blev nedlagt, blev folkeoplysningsområdet pr. 1. januar 2018 en del af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets resortområde. Det nye udvalg har et større ansvarsområde, og Folkeoplysningsudvalget lægger derfor op til en revision af kompetencefordelingsplanen, der tilbagefører nogle af de overordnede kompetencer, for at sikre, at brugernes/borgernes viden og erfaring på folkeoplysningsområdet inddrages.

 

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet i foråret 2016 overgik beslutningskompetencen for Start- og udviklingspuljen fra Folkeoplysningsudvalget til det politiske fagudvalg. Budgetposten er dog fortsat forankret i Folkeoplysningsudvalgets budget.

Puljen støtter initiativer, der allerede er eller retter sig mod at blive folkeoplysende. Såfremt den foreliggende kompetencefordelingsplan godkendes tilbageføres denne kompetence til Folkeoplysningsudvalget.

 

Den gældende kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016, og ændringen i kompetenceplanen skal derfor også godkendes her.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om tildeling af støtte fra Start- og udviklingspuljen foretages efter den reviderede kompetenceplan af Folkeoplysningsudvalget. Puljen er i 2018 på 69.672 kr.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 13. august 2018

1.
Forslag til kompetencefordelingsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift,  opfølgende spørgsmål samt salg af jord

13.06.03A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

22

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning 29-06-2017 har forvaltningen igangsat den vedtagede model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift. Det er forvaltningens ønske, at politikerne tager stilling til de spørgsmål, som forpagterne har stillet i forbindelse med opsigelserne.

Der er i Budget 2018 og 2019 indsat budgetmål om, at der skal sælges for 2,5 mio. kr. landbrugsjorde. Den 29-06-2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet at der sælges for 2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 af de kommunale landbrugsjorde, der ikke er omfattet af kommuneplaner. Forvaltningen fremligger en strategi for opnåelse af budgetmålet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at,

a) Model for ændring af forpagtningsaftaler fortsætter som vedtaget af kommunalbestyrelsen 29-06-2017. De opsagte forpagtninger, hvor forpagteren ikke ønsker at blive autoriseret økolog, udbydes til autoriserede økologiske landmænd i efteråret 2018

b) der kan byttes areal, således at forpagteren kan dyrke et kommunalt areal konventionelt, men et tilsvarende eller større areal økologisk på sine egne arealer.

c) den fremlagte strategi for salg af landbrugsarealer godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Indstillingens pkt. a) og c) anbefales.

Indstillingens pkt. b) kan ikke anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Natur- og Miljøudvalgets indstilling godkendt

Liste V kan ikke medvirke, idet de ønsker hele koncerndirektørens indstilling godkendt

Liste O kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Af de 52 landbrugsforpagtninger (246 ha) dyrkes de 6 af Bornholms Regionskommune (13 ha). Alle 46 øvrige forpagtere (233 ha) har modtaget opsigelse på de forpagtede arealer. Bornholms Regionskommune har fået 35 tilbagemeldinger (204 ha). Alle undtagen én ønsker at fortsætte i 2018. 20 forpagtninger (126 ha) forventer at gå i gang med at blive autoriserede økologer. 8 af disse ønsker dog at bytte areal således, at de dyrker det kommunale areal konventionelt, men et tilsvarende areal på egne arealer økologisk. 5 forpagtere er allerede autoriserede økologer. 11 forpagtninger (49 ha) ønsker ikke at blive autoriserede økologer, men vil gerne dyrke jorden efter økologiske principper. 3 forpagtninger (21 ha) stopper efter 2018. Og 1 har søgt dispensation til at fortsætte forsøgsmarker (8 ha). De 11 forpagtere (29 ha), som ikke har meldt tilbage, forventes ikke at ville blive autoriserede økologer. Det vil sige, at hvis man indregner, at forpagterne får lov at bytte areal, så vil 126 ha blive hos 20 eksisterende forpagtere og dyrkes økologisk fra 2019, mens 99 ha skal udbydes i en udbudsrunde i efteråret 2018.

 

De 11 forpagtninger (49 ha), som ikke ønsker at blive autoriserede økologer, menes ikke at opfylde kravet fra kommunalbestyrelsens beslutning 29-06-2017, hvor der står at ”Jorderne kan fra 2018-19 udbydes til forpagtning med krav om, at forpagteren skal være statskontrolleret økologisk producent eller være under omlægning”. Ved at jorderne dyrkes efter økologiske principper opnås dog de samme fordele for natur og miljø som for autoriserede økologiske bedrifter. Arealerne vil dog ikke i statistikken fremstå som økologiske, og omfanget af autoriserede bedrifter på Bornholm vil ikke øges.

 

De forpagtere, som ønsker at bytte areal, således at forpagteren får lov at dyrke det kommunalt ejede areal konventionelt, men til gengæld dyrker et tilsvarende privatejet areal økologisk har angivet som argument for deres ønske, at forpagteren således kan få en bedre sammenhæng på sin økologiske del af bedriften, end hvis han dyrkede det kommunale areal økologisk. Forpagterne vil omlægge således, at deres tidligere konventionelt dyrkede arealer bliver konverteret til økologisk dyrkning. Fordelen for kommunen er, at der bliver større sandsynlighed for, at det kan lykkes den pågældende forpagter at blive autoriseret økolog og dermed øge andelen af økologisk dyrkede arealer. Det er dog ikke for alle et ultimativt krav og nogle eller alle disse forpagtere kan godt tænkes at blive autoriserede, selv om de ikke kan bytte.

 

Strategi for salg af landbrugsjorder

Der skal i budget 2018-19 tilsammen sælges for 2,5 millioner kommunalt ejet landbrugsjord. Kommunen ejer ca 246 ha landbrugsjord. Kommunalbestyrelsen har 29-06-2017 besluttet ”at der sælges for 2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. af de kommunale landbrugsjorde, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer”.

For at opnå budgetmålet udvælges ca 25 ha landbrugsarealer, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer. I udvælgelsen af arealer vælges først og fremmest de arealer, hvor forpagterne ikke ønsker at dyrke jorden økologisk. Dernæst vælges de største og mest regulære landbrugsarealer. Ved at vælge store og regulære landbrugsarealer forventes det, at kommunen opnår en højere pris pr ha for arealerne. Og det forventes, at der bliver færre omkostninger til klargøring af salg, jo færre enheder der skal sælges.

 

De udvalgte ca 25 ha sættes til salg og alle sælges, hvis der kommer bud, der matcher den ønskede pris. Hvis denne proces mod forventning ikke skaffer 2,5 mio. kr., finder administrationen flere arealer at sælge. Hvis det som forventet giver mindst 2,5 mio. kr., så sættes der ikke flere kommunale landbrugsjorder til salg.

Tidsplan for salg af arealer er, at arealerne udbydes til salg pr. 1. oktober 2018. Anden runde, hvis den er nødvendig, udbydes til salg pr 1. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. september 2018

1.
Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift - Bilag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Indsigelsesbehandling kommuneplantillæg nr. 30 plejecenter Hasle

01.02.05K04-0121

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

16

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 30 for et plejecenter i Hasle i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har nu været i høring i perioden fra 29. maj til den 25. juli 2018. Der er i høringsperioden indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til forslaget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Forslag til kommuneplantillæg vedtages endeligt.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Liste O kan ikke medvirke

Sagsfremstilling

Indsigere:

1.    Torben Larsen og Betina Londin, Storegade 112, 3790 Hasle. (Nabobebyggelse)

Bemærker at kommuneplanforslaget ikke angiver hvor placeringen af plejecenteret skal være.

Foreslår forskellige placeringsløsninger til centeret samt forslag til adgangsvej og parkering.

Kommentar: et kommuneplantillæg er rammen for fremtidig lokalplanlægning som bl.a. vil angive adgangsveje, bygningsplacering, parkeringsforhold og forholdet mellem friarealer og bygningsvolumner. Lokalplanforslaget vil lige som kommuneplantillægget blive sendt i 8 ugers offentlig høring og borgernes indsigelser/bemærkninger vil blive behandlet inden en endelig vedtagelse af lokalplanforslaget.

Plans bemærkning: det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning.

 

2.    Plantilsynet Miljøstyrelsen.

Bemærker at der ikke er foretaget en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, i henhold til § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det bemærkes at det ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om reglerne vedr. bilag IV-arter.

Kommentar: kommunen har efter følgende foretaget den krævede vurdering og har ikke kendskab til at der er registreret bilag IV-arter på arealet.

Plans bemærkning: det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning.

 

3.    Andelsboligforeningen Byvangen. (Nabobebyggelse)

Bestyrelsen udtrykker bekymring vedr. fældning af skoven tæt ved foreningens beboelsesejendomme.

Plans bemærkning: se pkt. 1.

 

Bestyrelsen undrer sig over at kommuneplantillægget kun tillader en bebyggelsesprocent på 30.

Kommentar: Kommunens byggerådgiver er af den opfattelse at en bebyggelsesprocent på 30 er tilstrækkelig til at rumme byggeriet.

Plans bemærkning: se pkt. 1.

 

Bestyrelsen ønsker ikke byggeri i 10,5 m højde tæt på boligerne.

Plans bemærkning: se pkt. 1.

 

Bestyrelsen anbefaler at tilkørsel til plejecenteret bør være fra Nygårdsvej mod syd.

Plans bemærkning: se pkt. 1.

 

4.       Nationalmuseet

Nationalmuseet har ingen bemærkninger til kommuneplantillægget, men understreger at byggeriet skal holdes i lavest mulig højde og i samklang med den natur der i dag præger området.

Plans bemærkning: det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning.

 

5.       Københavns Stift

Københavns Stift vurderer at en sådan bebyggelse vil danne en fin afslutning af byen og har herudover ingen bemærkninger.

Plans bemærkning: det indstilles at bemærkningerne tages til efterretning.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. september 2018

1.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 Hasle Plejecenter (DOCX)

2.
VS: Svar vedr. Kommuneplantillæg nr.030 Nyt plejehjem i Hasle (MSG)

3.
VS: Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg nr. 30 – Bornholm Kommune. (MSG)

4.
Bemærkninger til høring af kommuneplantillæg 30 (PDF)

5.
Orientering vedr. bemærkninger til Kommuneplan 30 - Hasle, Bornholm (STPR F2: 122228) (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anmodning om lokalplanlægning, Sct. Mortensgade 48, Rønne

01.02.05P21-0466

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

9

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

17

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

En bygherre ønsker at etablere 18 boliger på adressen Sct. Mortens Gade 48 i Rønne, og har i den forbindelse anmodet om en planlægning der kan muliggøre dette.

Bebyggelsen tænkes opført i 2 etager og med en bebyggelsesprocent op til 70.

I kommuneplanens rammer og i den gældende lokalplan tillades 1,5 etagers boliger og en maks. bebyggelsesprocent på 65.

En gennemførsel af det påtænkte byggeri kræver derfor en forudgående planlægning med ny kommuneplanramme og lokalplanlægning.

Forud for planlægningen for projektet skal der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

·        Der iværksættes udarbejdelse af et forslag til- kommuneplantillæg og lokalplan.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

En bygherre ønsker at opføre 18 udlejningsboliger ved Sct. Mortens Gade 48 i Rønne, på tomten efter et nedbrændt diskotek. Området er på 2249 m² og er lokaliseret bag facadebebyggelserne ud mod Sct. Mortens Gade og Fru Krabbes Vej.

Der ønskes en bebyggelse i to plan med en højde på maksimalt 7,3 m. Tag beklædningen ønskes enten som organisktag eller tegltag. Den ansøgte bebyggelse er ikke i overensstemmelse med den gældende kommune- eller lokalplan og overskrider blandt andet de hidtil gælde rammer for bebyggelses tæthed i området.

En virkeliggørelse af det ønskede projekt kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan som kan rumme den ønskede bebyggelsesprocent og et toetagers byggeri.

 

 

Den aktuelle grund markeret med grøn

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. september 2018

1.
forslag til bebyggelsesplan og facade (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Likviditetsoversigter 31. august 2018

00.32.18G01-0006

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. august 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·        at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo august 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i sidste år og året før.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 201,6 mio. kr. er faldet med 29,5 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2018. Denne udvikling er som forventet og kan henføres til flere leverandørudbetalinger, blandt andet som følge af et højere niveau af anlægsaktiviteter hen over sommeren.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 342,1 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udvikling i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 20,8 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,8 mio. kr. vedr. drift og 42,3 mio. kr. vedr. anlæg. Der til er medtaget to reguleringer, som er blevet kendte efter opfølgningen pr. 30. april 2018.

·        Efterbetaling på 8,0 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2017, som følge af at den samlede aktivitet i Region Hovedstaden i 2017 endte med at ligge lavere end det aftalte niveau. Forskellen mellem det aftalte og det faktiske niveau pr. region, fordeles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal.

·        Midtevejsregulering af bloktilskud på ca. 20 mio. kr. som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2018.

 

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg i budgetoverslagsår. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til renteindtægterne i 2017.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

1.
Beholdninger pr. 31. august 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Godkendelse af driftsbudget for 2018 for Bo42, afd. Rosenlunden

03.11.01Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

13

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

19

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen er blevet anmodet om at godkende driftsbudget for 2018 for Bo42, afd. Rosenlunden, idet ingen beboere mødte frem og godkendte budgettet på afdelingsmøde den 14. september 2017 og der derfor ikke kunne ske formel godkendelse af driftsbudgettet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·        Driftsbudget for 2018 for Bo42, afd. Rosenlunden, godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Bo42 har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende driftsbudget for 2018 for afdeling Rosenlunden, jf. almenboliglovens § 42, idet ingen beboere mødte frem og godkendte budgettet på afdelingsmøde den 14. september 2017, på trods af, at de var rettidigt og retmæssigt indkaldt til mødet. Der kunne derfor ikke ske formel godkendelse af driftsbudgettet, og kommunalbestyrelsen skal foretage godkendelsen i stedet.

 

Driftsbudgettet indeholder ingen lejestigning.

 

Afdeling Rosenlunden ligger i tilknytning til Aktivitets- og Plejecenter Lunden og består af 18 ældre- og handicapegnede boliger på hver 63 m2.

 

Driftsbudgettet er efterfølgende blevet enstemmigt godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 26. september 2017.

 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer jf. almenboliglovens §§ 164-165. Tilsynet har gennemgået det fremsendte budget for 2018 samt afdelingens regnskab for 2016 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. september 2018

1.
Bo42, Afdeling 14 og Afdeling Rosenlunden, godkendelse af driftsbudget 2018 (MSG)

2.
2018 05 21 Rosenlunden Budget 2018 BRK (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Godkendelse af budget 2019 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret

82.00.00Ø00-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

16

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

20

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2017 samt budget for 2019 for De 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret.

Baseret på det udarbejdede budget skal der varsles en huslejestigning på 2 %. Stigningen skal varsles senest den 30/9 2018, så den kan træde i kraft pr. 1/1 2019.

Indstilling og beslutning

 

Koncerndirektøren for Ejendomme og Drift indstiller

·       at regnskab for 2017 og budget 2019 godkendes.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 udviser et overskud på kr. 112.294 mod budgetteret kr. 45.800.
At overskuddet er højere end budgetteret skyldes primært:

 

- Nettokapitaludgifter er kr. 26.184 lavere end budgetteret.

- Offentlige og andre fast udgifter, i alt er kr. 22.569 lavere end budgetteret primært fordi der brugt kr. 7.532 mindre på ”Vandafgift” og kr. 15.487 mindre på ”El og varme fællesarealer” og ”Fyringskontrol”

- Variable udgifter i alt er 13.727 lavere end budgetteret primært på grund af at der er brugt kr. 10.469 mindre på ”Alm. vedligeholdelse”.

 

Henlæggelsen, akkumuleret underskud er nedbragt med kr. 112.294 og udgør kr. 149.666 pr. 31/12 2017.

 

Budgettet for 2018 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2017- Huslejestigningen skal varsles senest den 30/9 2018 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2019 og dermed få driften til at balancere i 2019.

 

For at få driften til at balancere og afviklet det akkumulerede underskud på kr. 149.666 indenfor 6 år, er der budgetteret med en huslejestigning på 2 %.

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

 

Boligydelsen (et tilskud til huslejen som beboerne kan søge) vil for de flestes vedkommende stige som følge af huslejestigning og dermed kompensere for noget af huslejestigningen. Boligydelsen er individuelt beregnet og afhænger af indkomst, formue og lejevilkår. Det er derfor ikke muligt at sige noget generelt om, hvor meget boligydelsen vil kompensere.

Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning A/S og ikke revideret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, boligernes drift skal hvile i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. september 2018

1.
Regnskab 2017 for de 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret (PDF)

2.
Budget 2019 17 kommunale almene plejeboliger på Nørremøllecentret (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2017

05.03.06S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-09-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

21

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet renovering af broer og bygværker 2017, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a)   at anlægsregnskabet for projektet renovering af broer og bygværker 2017 godkendes, og

b)   at overskuddet på 35.489 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. september 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2017.

 

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet.

Prioriteringen af brorenoveringerne blev foretaget med baggrund i brorenoveringsdatabasesystemet Broconsult.

Renoveringen omfattede følgende prioriterede bygværker:

·        Bro nr. 1085 – Strandvejen, Hasle, strømpeforing

·        Bro nr. 3035 – Kanegårdsvej, Rønne, renovering

·        Bro nr. 3040 – Tassevejen, Aakirkeby, renovering

·        Bro nr. 3045 - Kællingebyvejen, Pedersker, totaludskiftning med rør

·        Bro nr. 3056 – Rispebjergvejen, Povlsker, totaludskiftning med rør

·        Bro nr. 3502 - Kirkevej- Rutsker, strømpeforing

·        Bro nr. 3540 – Risenholmvej, Gudhjem, totaludskiftning med rør

·        Bro nr. 1502 – Nordre Strandvej, Sandkås, renovering

·        Bro nr. 3058 – Dammegårdsvej, Klemensker, renovering

·        Bro nr. 3513 – Smedevej, Snogebæk, totaludskiftning

·        Bro nr. 3517 – Klintevej, Aakirkeby, totaludskiftning

·        Bro nr. 4005 – Lærkegårdsvej, Tejn, stibro gl. banedæmning, strømpeforing

·        Særeftersyn på diverse broer.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af PL Entreprise A/S.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Samlet

forbrug

Projektering

576.256

30.542

606.798

Kontraktarbejder

1.680.866

409.412

2.090.278

Ekstraarbejder

17.435

 

17.435

I alt

2.274.557

439.954

2.714.511

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

2.750.000

2.714.511

35.489

 

Overskuddet på 35.489 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Formand for Beredskabskommissionen

00.01.00A21-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

22

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand.

Det samlede beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget. Dette taget i betragtning samt grundet stort arbejdspres ønsker borgmesteren at delegere sin formandspost i Beredskabskommissionen til formand for Natur og Miljøudvalget gældende for resten af indeværende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·        at Forsvarsministeren anmodes om at godkende, at formandsposten for Beredskabskommissionen delegeres til formanden for Natur og Miljøudvalget gældende for den resterende del af indeværende valgperiode.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2, hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12. Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2, bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer. Herudover skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen.

 

Borgmesteren er født formand, medmindre forsvarsministeren i særlige tilfælde har godkendt, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen udpeges til formand. Bestemmelsen om borgmesterens formandskab er begrundet i et ønske om at sikre, at beredskabskommissionen og dermed beredskabsarbejdet får en central placering i kommunen.

 

Det samlede beredskab i Bornholms Regionskommune er underlagt Natur- og Miljøudvalget. Dette taget i betragtning samt grundet stort arbejdspres ønsker borgmesteren at delegere sin formandspost i Beredskabskommissionen til formand for Natur og Miljøudvalget gældende for resten af indeværende valgperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

1.
Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Udpegning af nyt medlem til byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

11

 

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

23

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017, er der etableret en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeget to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Formand for byggeudvalget, udpeget af Natur og Miljøudvalget har valgt at forlade byggeudvalget, hvorfor der skal udpeges et nyt medlem.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Økonomi indstiller,

·        at Natur- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

NMU indstiller Leif Olsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·        En repræsentant fra Natur - og Miljøudvalget

·        En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·        Centerchef fra Ejendomme og Drift

·        Centerchef fra Center for Ældre

·        Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·        En plejecenterleder fra Center for Ældre

·        Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·        Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

 

De nuværende udvalgsrepræsentanter er Kirsten Wendell (SSU) og Andreas Ipsen (afgående)

 

Projektstatus august 2018 er, at der er udarbejdet første udkast til byggeprogram, og arbejdet med at prækvalificere 5 rådgivere der skal deltage i en design- og arkitektkonkurrence, er igangsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Orientering om borgmesterbeslutning efter styrelseslovens § 31

02.00.10A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

24

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen orienteres om borgmesterens beslutning efter styrelseslovens § 31, stk. 1, truffet den 29. juni 2018, vedrørende præcisering af udpegningen af medlemmer og udpegning af ny suppleant til Hegnsynet for Bornholm

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 7. december 2017 blev der efter indstilling fra de to valggrupper udpeget tre medlemmer, herunder en formand, og tre suppleanter til Hegnsynet for Bornholm.

Det fremgik af sagsfremstillingen, at mindst ét af medlemmerne skulle være plantningskyndigt og ét medlem skulle være bygningskyndigt og tilsvarende for de udpegede suppleanter. Det skulle præciseres ved udpegningen, hvem der var udpeget med de nævnte kvalifikationer.

Dét blev desværre overset.

 

Hegnsynet er ikke beslutningsdygtigt, før kommunalbestyrelsen har præciseret udpegningen.

Derudover har valggruppe AFKØÅ meddelt, at Mads Jacobi ønskes udpeget som suppleant for Klaus Hermansen i stedet for Michael Benzon.

 

Da der blev indbragt sager for hegnsynet i kommunalbestyrelsens sommerferie, blev det nødvendigt at få præciseret udpegningen.

Det fremgår af styrelseslovens § 31, stk.1, at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal senest på førstkommende ordinære mødeorientere kommunalbestyrelsen om afgørelsen.

 

Med henvisning til denne bestemmelse udpegede borgmesteren den 29. juni 2018 Klaus Hermansen som bygningskyndigt medlem, og Mads Jacobi blev udpeget som bygningskyndig suppleant for ham.

Jens Haagensen blev udpeget som plantningskyndigt medlem, og Jacob Schødt Larsen blev udpeget som plantningskyndig suppleant for ham.

De pågældende medlemmer og deres suppleanter har tilkendegivet, at de har de nødvendige kompetencer. Det skal bemærkes, at der ikke er krav om en faglig sagkundskab, men alene en vis viden og erfaring på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Huslejenævnet - suppleant for udlejerrepræsentant

03.09.15A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

25

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

Borgmesteren har på vegne af kommunalbestyrelsen besluttet at udpege en suppleant for udlejerrepræsentanten i Huslejenævnet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at

·        Tom Jensen er udpeget som suppleant for Jan Rasch Andersen efter indstilling fra Bornholms Grundejerforening.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ved konstitueringen den 7. december 2017 efter indstilling fra Bornholms Grundejerforening udpeget Jan Rasch Andersen som repræsentant for udlejerne i Huslejenævnet.

 

Der blev ikke udpeget en suppleant på det konstituerende møde, men Bornholms Grundejerforening har nu peget på Tom Jensen som suppleant.

 

 

Udpegningen sker for indtil 4 år, dog kan et medlem vælge at udtræde af nævnet efter at være fyldt 67 år.

 

Udpegningen gælder for valgperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

 

Udpegningen af en suppleant er blevet nødvendig i forbindelse med en konkret opstået sag i huslejenævnet i juni måned, og borgmesteren har derfor i medfør af kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, truffet beslutning om udpegningen, idet sagens dels ikke tålte opsættelse frem til det næste ordinære møde i kommunalbestyrelsen i september, og dels gav sagen ikke anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen, jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 2.

 

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven §§ 35-44a

Lejelovens §§ 106 og 109

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  FGU - Indstilling af kommunale bestyrelsesmedlemmer

15.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Job, Udviklings og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med oprettelsen af de nye FGU institutioner, skal Bornholms regionskommune indstille 3-4 personer til den nye FGU bestyrelse. Det er undervisningsministeren som udpeger de endelige bestyrelser ud fra de indstillede personer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   Anbefaling af den foreløbig indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelsen eller

b)   Indstiller 1 eller flere personer

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. september 2018:

Indstilling a anbefales

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

B) anbefales, idet den til enhver tid fungerende formand for udvalget indstilles.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget, formanden for Børne- og Skoleudvalget samt chefen for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 truffet og offentliggjort sin beslutning om FGU dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer. Der oprettes i alt 27 institutioner og 88 skoler i Danmark.

 

I Bornholms Regionskommune kommer der en selvejende FGU institution, idet Bornholm er udpeget som ”sit eget” dækningsområde under KKR-Hovedstaden.

 

Dette er umiddelbart positivt, da det betyder, at der oprettes en selvstændig FGU institution under Undervisningsministeriet på Bornholm, med selvstændig bestyrelse. Alternativt ville der blive oprettet en FGU satellit skole under et andet dækningsområde sammen med en række andre kommuner.

 

Økonomisk udfordret fra start
Økonomisk vil der følge en grundbevilling med på 4 mio. kr. til en FGU institution, hvor der vil være 1,7 mio. kr. til en satellit skole.

Men den nye skole vil allerede fra start være udfordret på den fremtidige drifts økonomi, da Undervisningsministeriet har beregnet, at en bæredygtig skole skal have ca. 470 elever, hvor FGU skolen på Bornholm forventes at have mellem 110-170 elever.

Bornholms Regionskommune vil samlet komme til at betale 65% af skolens drift, hvilket betyder, at kommunen har en stor interesse i at den nye FGU institution kommer til at blive drevet så effektivt som muligt, således at skolens budget primært benyttes til den direkte undervisning over for elever og i mindre grad går til bygningsdrift, administration og ledelse.

 

Der er senere en kort gennemgang af de umiddelbare muligheder for valg af driftsmodel af den kommende FGU institution. Det er den kommende bestyrelse for FGU, som kan træffe beslutning om valg af driftsmodel.

 

Oprettelse af institutionen og bestyrelse

Institutionerne skal den 1. august 2019 være klar til at påbegynde udbuddet af forberedende

Grunduddannelse(FGU). Indtil da etableres de første bestyrelser. Hertil skal kommunalbestyrelserne i hver dækningsområde udpege mindst 3 kommunale og maksimalt 4 kommunale repræsentanter.

 

Når kommuner, organisationer og institutioner har indstillet udpegningsberettigede og navne på de første bestyrelsesmedlemmer, beslutter ministeren den første bestyrelses sammensætning. Således ligger beslutningskompetencen i forhold til sammensætningen af den første bestyrelse hos ministeren.

 

Styringsmodel

Bestyrelsen til de nye FGU-institutioner oprettes efter nedenstående model:

Bestyrelsen består af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal.

 

Bestyrelsens funktionsperiode er på 4 år og følger normalt valgperioden for

kommuner.

 

Bestyrelsen sammensættes, så følgende i institutionens dækningsområde udpeger

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen:

 

1) Kommunalbestyrelserne

2) Arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation

3) Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud

af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.

 

Endvidere udpeges af og blandt institutionens medarbejdere 2 medlemmer til

bestyrelsen, af hvilke det ene medlem har stemmeret. Den konkrete bestyrelsessammensætning vil inden for disse rammer skulle

fremgå af institutionens vedtægt.

 

Bestyrelsen vælger 1 formand blandt de udefrakommende medlemmer.

 

Der kan ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer

uden stemmeret. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for offentlig innovation regler om vederlag.

Første bestyrelse

For hver institution nedsættes med virkning fra den 1. september 2018 eller

snarest derefter en første bestyrelse ud fra de krav om sammensætning og udpegningsret

som gælder for den ordinære bestyrelse. Indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

 

Den 24. august 2018 var der deadline for, at kommunerne fremsendte deres indstilling til KKR Hovedstadens sekretariat, som herefter videresender indstillingerne samlet til ministeriet.

 

De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Der er en række krav til bestyrelsernes kompetencer og opgaver. Deraf følger ligeledes en række krav til de personer, der indstilles. Her er der fokus på indsigt, viden og erfaring med uddannelsesplanlægning, ledelse, kvalitetssikring, organisation og økonomi samt arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigede.

Kommunens begrundelse for udpegning af medlemmer af den kommende FGU bestyrelse skal sendes med til KKR og efterfølgende ministeriet.

I lovgrundlaget er der ikke nogle restriktioner på, hvem kommunalbestyrelserne udpeger. Således kan det lovgivningsmæssig både være tale om kommunale embedsmænd og politikere. Det handler om, hvem der har indgående kendskab til institutionsdrift, målgruppen, den kommunale ungeindsat mv.

 

Bornholm

Det ønskes, at der fra Bornholms Regionskommune udpeges 3 personer, og eventuelt 4, alt efter udfaldet af størrelsen på den samlede bestyrelse.

 

For de nye bestyrelser vil der i slutningen af september 2018 blive afholdt workshops om opgave mv.

 

Midlertidig udpegning af medlemmer til den nye FGU bestyrelse
Undervisningsministeriet har fastlagt en tidsplan hvor bl.a. kommunen allerede den 23/8-18 skulle indstille kommunens repræsentation til KKR Hovedstaden, som senest den 24/8-18 skulle indgive et samlet forslag til de forskellige bestyrelser i KKR Hovedstadens område.

 

Af gode grunde var dette meget vanskeligt at nå i forlængelse af sommerferie og planlagte udvalgsmøder.

 

KKR Hovedstaden har derfor anbefalet kommunerne, at såfremt de ikke kan nå den egentlige politiske behandling, at udpege en foreløbig repræsentant(fx borgmester/Udvalgsformand), og i forbindelse med indstillingen tage forbehold for den politiske behandling.
Herefter kan kommunen efter den konkrete stillingtagen indmelde den/de personer kommunen har besluttet til KKR og Undervisningsministeriet.

 

Ud fra dette er følgende personer foreløbig indstillet på vegne af Bornholms Regionskommune:

 

Fungerende formand for Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget Brian Kofoed(V), som repræsentant for det udvalg som har budgetansvaret for den kommunale andel af FGU uddannelsen og ansvaret for langt den største andel af målgruppen 18-25 år.

 

Formand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis(Ø), som repræsentant for det udvalg som ”afleverer” unge til FGU uddannelsen 16-18 år

 

Chef for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Allan Westh.

Sidstnævnte er ud fra at der specielt i FGU institutionens etableringsfase er mange administrative og økonomiske rammer som skal aftales, hvor der specielt er tale om mange snitflader til Center for Job, uddannelse og rekruttering. Finansieringen af FGU vil for 65% vedkommende være en kommunal andel.

Er i dag kommunens repræsentant i bestyrelsen for Bornholms Produktionshøjskole.

 

Det er op til udvalgene at drøfte om denne indstilling skal ændres eller fastholdes, og ud fra dette afgive en ny indstilling eller anbefaling til kommunalbestyrelsen endelige godkendelse.

 

Muligheder og udfordringer ved etablering af en FGU institution på Bornholm:

Det er som nævnt den nye bestyrelse for FGU institutionen, som skal træffe beslutning om den endelige udformning af den bornholmske FGU institution.

Kommunen har således alene indflydelse via de udpegede bestyrelses medlemmer.
Men for at give udvalg og kommunalbestyrelsen et indblik i de muligheder og udfordringer den kommende bestyrelse skal forholde sig til, har administrationen sammen med ledelsen af campus Bornholm opstillet 3 modeller for en fremtidig FGU institution.

Bornholm skal skabe rammen for en bæredygtig FGU institution med et forventet elevgrundlag på mellem 110 (ministeriets beregningsgrundlag) og 150-170 elever (anslået ud fra de nuværende elever på Produktionsskole, AVU, EGU mv.).

Ministeriet har beregnet at der skal være ca. 470 elever for at sikre et bæredygtig grundlag for en FGU institution, som skal udbyde de 3 linjer:

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er derfor oplagt, at Bornholm skal se på alle muligheder for at sikre en så optimal drift som muligt, hvor den begrænsede økonomi anvendes til undervisning og ikke administration.

 

En af mulighederne er samdrift hvor det mest oplagte valg vil være samdrift med Campus Bornholm, som i forvejen er både den lokale men også ministerielle satsning på at sikre et udbud af ungdomsuddannelser på Bornholm. Her har argumentationen netop været at samle forskellige typer uddannelser under et tag, og derved minimere udgiften til administration til fordel for undervisning.

 

Ud fra dette er følgende 3 modeller beskrevet, der naturligvis alle vil indeholde fordele og ulemper. Ud fra et driftsmæssigt perspektiv er det administrationens vurdering, at model 1 vil være den model som både nu og på sigt vil skabe den mest bæredygtige ramme for et udbud af FGU uddannelse på Bornholm.


I forløbet har der været drøftelser med arbejdsmarkedsparter som er enige i, at det vigtigste er at sikre en så effektiv driftsøkonomi som muligt, og at der derfor også er enighed om, at der vil være behov for en grad af samdrift, for at minimere driftsudgifterne.

Uanset valg af model skal der nu igangsættes et arbejde med udpegning af bestyrelse, ansættelse af leder og derefter skabe den helt rigtige ramme for et både økonomisk og pædagogisk spændende FGU tilbud, som kan være netop det tilbud som kan få endnu flere unge Bornholmere over i ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm.

 

Model 1 – FGU samdrift med Campus Bornholm

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:


Model 2 – FGU samdrift med Campus Borholm

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:

 

Model 3 – FGU uden samdrift med Campus Bornholm

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssig betydning. Dog skal kommunen betale, hvad der svarer til 65% af driftsudgifterne for den kommende FGU institution. Så valg af institutions drift, etablering af visitationsgrundlag, forretningsgange og snitflader til Bornholms Regionskommune, specielt Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil være afgørende i den indledende fase for at sikre en stabil drift og økonomistyring.

 

Retsgrundlag

FGU-loven

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Grønbechs Gård, bestyrelsen

20.04.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

27

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Grønbechs Gårds bestyrelse.

Indstilling og beslutning

Valggruppe 1, AFKØÅ indstiller,

·        at Anne Thomas udpeges til bestyrelsen for Grønbechs Gård

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:
Godkendt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 medlem til Grønbechs Gårds bestyrelse.

Anne-Dorthe Elling Nilsson blev udpeget 25. januar 2018, men er udtrådt af bestyrelsen, idet hun er flyttet fra Bornholm.

 

Medlemmet behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

 

Til varetagelse af foreningens virke nedsættes en bestyrelse på 7 medlemmer efter følgende fordeling:

·        1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen

·        1 medlem udpeges af Foreningen ACABs bestyrelse.

·        1 medlem udpeges af Kunstakademiets Designskole, Bornholm.

·        4 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling

 

Udpegningen for det af Bornholms Regionskommune udpegede medlem gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Lovgrundlag

Vedtægter for Grønbechs Gård

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

1.
Vedtægter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Mødeplan 2019 for kommunalbestyrelsen, ØEPU og de stående udvalg

00.22.04A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

28

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplan for 2019 for kommunalbestyrelsen (KB), Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (ØEPU) og de stående udvalg skal fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes

b) møderne i Kommunalbestyrelsen begynder kl. 18.00

c) Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg fastlægger hver især mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Godkendt, idet Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets møde den 5. juni 2019 søges flyttet

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser, som fremgår af udkast til mødeplan.

 

Møderne i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget holdes onsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet med undtagelse af april af hensyn til påsken.

 

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, således at de sager, der går videre efter udvalgsbehandling, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møder i ØEPU og KB.

Mødedagene for de stående udvalg og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. september 2018

1.
Mødeplan 2019 udkast til KB m.fl. september 2018 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-09-2018

29

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2018:

Orientering givet

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: Salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt; anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

107. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

108. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

109. Lukket punkt: Anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

110. Lukket punkt: Anlægsbevilling