Referat
Kommunalbestyrelsen
20-12-2018 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fremtidig organisering af erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm
  åbent 3 Udpegning af medlemmer til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden
  åbent 4 Fordeling af regionale midler for 2019
  åbent 5 Operatørkontrakter 2019 Business Center Bornholm og Destination Bornholm
  åbent 6 Nyt børnehus i Allinge
  åbent 7 Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne
  åbent 8 Godkendelse af privat dagtilbud - Hasle Naturbørnehave
  åbent 9 Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 10 Beskæftigelsesplan 2019
  åbent 11 Tilkendegivelse vedr. Bo42's renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling 56, Rønne
  åbent 12 Bornholm viser vej – vision om fremtidig affaldsbehandling
  åbent 13 Nye affaldsordninger fra 2022
  åbent 14 Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane
  åbent 15 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2018
  åbent 16 Forhøjelse af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn
  åbent 17 Godkendelse af spildevandstakster for 2019
  åbent 18 Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ejerstrategi
  åbent 19 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
  åbent 20 Likviditetsoversigter 30. november
  åbent 21 Kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg
  åbent 22 Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum
  åbent 23 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen, Torben Rønne-Larsen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Lykke Jensen er indkaldt som suppleant for Jonna Nielsen.

Knud Henrik Folkmann er indkaldt som suppleant for Torben Rønne-Larsen.

 

Punkt 6 udsættes til januar-mødet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fremtidig organisering af erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm

24.10.00G01-0180

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med ny lov om erhvervsfremme er der behov for at gentænke hele det lokale erhvervsfremmetilbud på Bornholm. Det kommer til at betyde en ny konstellation for hvordan erhvervsfremme indsatsen skal organiseres og udføres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at den fremtidige organisering godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Søren Schow afventer sin stillingstagen.

 

Kommunalbestyrelen den 20. december 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny lov om erhvervsfremme er der behov for at gentænke hele det lokale erhvervsfremmetilbud på Bornholm. Grunden til, at det skal gentænkes, er, at Erhvervshusene skal erstatte Væksthusene med nye opgaver og organisering. De regionale vækstfora nedlægges, og det regionale indspil til den nationale erhvervsfremmestrategi skal fremadrettet udarbejdes af Erhvervshusenes bestyrelser.

 

På Bornholm får vi fremadrettet en filial af Erhvervshus Hovedstaden (EHH). For at virksomhederne på Bornholm skal kunne få mest muligt ud af erhvervsfremmeindsatsen har Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm (BCB) og det kommende Erhvervshus Hovedstaden udarbejdet en forståelse for hvordan arbejdet med at tilbyde vejledning og værditilbud, målrettet virksomhederne, kommer til at foregå fra 2019.

 

Da det tænkte scenarie for Bornholm inkluderede to bestyrelser, er det aftalt at de to bestyrelser i praksis kommer til at virke som en og samme bestyrelse. Af hensyn til loven er de to bestyrelser dog adskilt på nogle punkter. Da loven foreskriver hvordan EHHs filial på Bornholm skal sammensættes, er det aftalt at på de punkter der vedrører EHHs input til Danmarks erhvervsfremmebestyrelse, samt EHH er formanden ansvarlig for den del af mødet. Ved de der vedrører det lokale arbejde med erhvervsfremme, herunder BCBs indsatsområder og møder bliver det filialbestyrelsens næstformand der bliver ansvarlig for den del af mødet. Dette er for at sikre så stort et samarbejde som muligt for henholdsvis EHHs indsats og BCBs indsats.

 

For at sikre den lokale forankring og fortsættelse af tanken omkring ”én indgang” i Bornholms Erhvervsservice og den stærke lokale forankring der er opnået med de tiltag der er gennemført indtil nu. BCBs del af bestyrelsen får et stort ansvar for at fortsætte arbejdet med Bornholms Erhvervsservice, men også for at sikre en stærk lokal forankring i forhold til at deltage i nationale indsatser, samt for at sørge for deltagere til lokale indsatser. Derfor er det også vigtigt at der er formanden for BCBs bestyrelse, der bliver næstformand for EHHs bestyrelse. Dette for at sikret et formandskab der har mandat til at træffe beslutninger, og sammen sikre en stærk tilstedeværelse af et samlet erhvervsfremme tilbud på Bornholm.

 

For at lette det daglige arbejde ansætter de to bestyrelser en fælles erhvervschef. Erhvervschefen bliver daglig leder af de ansatte i både EHH og BCB. Erhvervschefens løn betales med 50 % af BCB og 50 % af EHH. Erhvervschefen ansættes formelt i BCB.

 

Det er hensigten at der skal sidde to faste konsulenter fra EHH på Bornholm, samt et antal medarbejdere i BCB. Bemandingen af filialen drøftes løbende mellem direktøren for EHH, erhvervschefen og kommunaldirektøren.

 

BRK udarbejder en udviklingskontrakt med henholdsvis BCB og EHH. Dette gøres da tilskuddene til de to enheder betales af BRK. Filialbestyrelsen vil så, på baggrund af de indgåede udviklingskontrakter, indgå årlige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne er et vigtigt styringsværktøj for erhvervschefen, og det er erhvervschefen der er ansvarlig for at BCB og EHHs filial på Bornholm lever op til de fastsatte mål. BRKs ansvarsområder skal nærmere defineres, men vil bl.a. skulle håndtere kontrakterne med operatørerne, supplere erhvervsarbejdet i det daglige, tage del i processen omkring evt. udarbejdelse af en lokal erhvervsstrategi, deltage i udarbejdelsen af de regionale kapitler til erhvervsfremme-strategien m.v.

Erhvervschefen indgår en resultat- og opgavekontrakt med bestyrelsen. Denne danner grundlag for det daglige virke, opgaver og snitflader.

Økonomiske konsekvenser

I 2019, for Erhvervshus Hovedstadens del, vil det kun være de nuværende 753.000 kr. som betales af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. De resterende midler, svarende til 600.000, betales af de regionale midler.

 

For BCB betaler Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje de 2 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. betales af de regionale midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af medlemmer til den lokale filialbestyrelse for Erhvervshus Hovedstaden

24.10.00A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte filialbestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm. Bestyrelsens opgaver er, at udarbejde en lokal erhvervsstrategi i samarbejde med medarbejdere i BRK og Kommunalbestyrelsen, og at udarbejde et regionalt kapitel til den nationale strategi bestilt af KKR Hovedstaden.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 3 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer samt den siddende Borgmester som formand for bestyrelsen.

Øvrige medlemmer udpeges på Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At formandsposten tilfalder den til enhver tid siddende borgmester

b)    At kommunalbestyrelsen vælger de øvrige 3 medlemmer blandt den siddende kommunalbestyrelse

c)    At den beskrevne tidsplan for nedsættelse af filialbestyrelsen godkendes

d)    At følgende fordeling til de 4 erhvervsorganisationer godkendes

a.    Dansk Industri

b.    Dansk Erhverv

c.    Dansk Byggeri

d.    HORESTA

e)    At pladsen til en viden-institution tildeles Københavns Professionshøjskole

f)     At pladsen til en arbejdstagerorganisation tildeles efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab

g)    At pladsen, der erstatter et regionalt medlem tildeles et særligt medlem fra erhvervslivet udpeget af kommunalbestyrelsen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. december 2018:

Indstillingen anbefales, idet pladsen til en viden-institution tildeles Campus Bornholm

Søren Schouw kan ikke medvirke til indstillingens punkt d, men ønsker i stedet at flg. 5 organisationer indstiller til de 4 pladser:

Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Horesta og Landbrug og Fødevarer Bornholm.


Kommunalbestyrelen den 20. december 2018:

Indstillingen godkendt, idet pladsen til en viden-institution tildeles Campus Bornholm.

Valggruppe 1 udpeger Winni Grosbøll (født medlem) og Anne Thomas, Valggruppe 2 afventer til næste Kommunalbestyrelsesmøde med udpegning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte filialbestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden på Bornolm. Bestyrelsens opgaver er:

     -           Udarbejdelse af en lokal erhvervsstrategi i samarbejde med medarbejdere i BRK og kommunalbestyrelsen.

     -           Udarbejdelse af et regionalt kapitel til den nationale strategi bestilt af KKR Hovedstaden. Herunder skal det blandt andet også defineres, hvilke aktører der kan løfte opgaven.

 

Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 medlemmer til filialbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, heraf skal et medlem være formand for bestyrelsen. Formanden skal gerne have erhvervserfaring.

 

Øvrige medlemmer udpeges på mødet den 31. januar 2019.

 

Filialbestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden på Bornholm består af 13 medlemmer og er sammensat således:

-      1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand. Skal være folkevalgt og gerne have erhvervserfaring

-      3 medlemmer udpeges af og blandt Bornholms Kommunalbestyrelse.

-      4 medlemmer fra erhvervslivet udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de af Kommunalbestyrelsen udpegede erhvervsorganisationer.

-      1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen fra en viden- og uddannelsesinstitution.

-      1 medlem som udpeges af Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer arbejdstagere, efter indstilling fra lønmodtagerorganisationer.

-      1 medlem som erstatter et regionalt medlem

-      1 observatør fra Erhvervsministeriet.

-      1 observatør fra Erhvervshus Hovedstaden.

 

Der udpeges ikke suppleanter, og der er ikke mulighed for at lade sig repræsentere af en stedfortræder, hvis man er forhindret i at deltage i mødet.

 

Udpegningen er gældende for perioden 1. februar 2019 – 30. januar 2022.

 

Tidsplan

29-11-2018

Møde om bestyrelse og filial

BRK internt

19-12-2018

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i BCB

BCB

20-12-2018

Ekstraordinært ØEPU møde

BRK

20-12-2018

KB-møde

BRK

21-12-2018

Sende brev til de indstillingsberettigede organisationer

BRK

09-01-2019

Svarfrist fra de indstillingsberettigede organisationer

BRK

11-01-2019

ØEPU sagsfrist – dagsorden

 

21-01-2019

KB-sagsfrist - dagsorden

BRK

23-01-2019

ØEPU møde

 

31-01-2019

KB-møde

 

01-02-2019

Sende brev til de udpegede medlemmer og organisationer

BRK

11-02-2019

Filialbestyrelsen mødes første gang

 

 

Det foreslås, at udpegningen af den lokale bestyrelse fordeles på denne måde:

1 formand, der udpeges af KB. Skal være den til en hver tid siddende borgmester.

3 medlemmer, der udpeges af KB blandt KB medlemmer

4 medlemmer, der udpeges af KB blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små- og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer
Dansk Industri

Dansk Erhverv

Dansk Byggeri
HORESTA

1 medlem, der udpeges af KB blandt repræsentanter fra en videninstitution. Københavns Professionshøjskole

1 medlem, der udpeges af KB fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab

1 plads der erstatter et regionalt medlem som tildeles et særligt udpeget medlem. Udpeges af kommunalbestyrelsen

1 observatør fra Erhvervsministeriet

1 observatør fra EHH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foreslås desuden at der udpeges en fra erhvervsorganisationer som næstformand for at sikre, at erhvervet får indflydelse i formandsskabet.

 

Udpegningsbrevene er vedlagt som bilag.

 

Det skal påpeges at hvis man bliver udpeget til filialbestyrelsen, så bliver man samtidig også udpeget til BCBs bestyrelse. Dette gøres for at sikre bedst mulig forankring, og udnyttelse af ressourcer hvad angår erhvervsfremmeindsatsen lokalt. Dette understøttes også af, at der tænkes en fælles erhvervschef for både BCB og EHH indsatsen, samt at denne ansættes af en samlet bestyrelse.

 

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme §§ 12-13

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 20. december 2018

1.
Udpegninger arbejdstager (DOCX)

2.
Udpegninger erhvervsorganisationer (DOCX)

3.
Udpegninger videninstitution (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fordeling af regionale midler for 2019

24.10.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

4

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Historisk er de regionale midler fordelt efter en intern nøgle der i stor udstrækning tilgodeså Bornholms Vækstforum. Da Vækstforum nedlægges pr. 31.12.2018 skal der tages stilling til hvordan de regionale midler skal fordeles i 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At fordelingen af de regionale midler godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. december 2018:

Indstillingen anbefales

 

Kommunalbestyrelen den 20. december 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regionale midler

-          Historisk fordeling af midler

De regionale midler er til og med udgangen af 2018 fordelt efter en nøgle, der tilgodeser de regionale opgaver, BRK har påtaget sig. Dog har Vækstforum modtaget den største del af midlerne. For 2018 har midlerne været fordelt på følgende måde:

 

Af dette kan man se, at størsteparten af gået til at understøtte Vækstforum samt puljen af Regionale erhvervsfremmemidler. Det er disse midler, der fra 2019 og frem skal uddeles af den nationale erhvervsfremmebestyrelse i Silkeborg.

 

 

-          Budget 2019
Da den regionale økonomi fra 2020 endnu ikke er på plads, ser vi 2019 som et overgangsår. Dette er tilfældet organisatorisk, men i høj grad også økonomisk.
Den nuværende situation taget i betragtning er udgangspunktet for budget 2019 følgende:

 

Som det kan ses her, falder det regionale tilskud til BRK fra 22,1 mio. kr. til 18,4 mio. kr. Det er et fald på 3,7 mio. kr., svarende til 16,75 %. Erhvervsministeriet har tilkendegivet, at de vil prøve at hjælpe Bornholms Regionskommune med en overgangsfinansiering af Business Center Bornholm og Destination for 2019. Dette har de fastsat til 4,2 mio. kr. Det er indstillet i Finansloven og afventer i skrivende stund, at Finansloven godkendes. Det skal bemærkes, at de regionale midler ikke fremadrettet kan anvendes direkte til erhvervsfremme aktiviteter.

Idet Bornholms Regionskommune er blevet bedt om at indregne en generel besparelse på 10 % i forhold til erhvervsfremmemidler, er dette indregnet både i lønningerne til regionale opgaver (se note 1), samt i tilskuddene til Business Center Bornholm og Destination Bornholm for 2019.

De poster, der står under regionale opgaver: udgifter til BRK, kollektiv trafik, jordforurening og råstofområdet, er opgaver, der løses af Bornholms Regionskommune.

Det foreslås, at de to puljer, uddannelsespuljen og kulturpuljen, fortsat udbydes i 2019. Dette skyldes, at de to områder ikke er omfattet af den nye lov om erhvervsfremme og fremadrettet stadig anses som en regional opgave, som derved kan finansieres af de regionale midler. Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til hver pulje. Puljerne forankres i Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget. Dette dog kun for 2019 i første omgang.

Vi har fået lov til at anvende regionale midler til at sikre en videreførelse af Business Center Bornholm og Destination Bornholm i 2019, mod at vi arbejder hen i mod en varig løsning for begge organisationer. Igen er der dog indregnet en generel besparelse på 10 % i 2019-budgettet.

Hvis budgettet for 2019 viser sig at holde, vil man kunne råde over ca. 1,4 mio. kr., som kan anvendes til regionale opgaver, eller (i 2019) til erhvervsrettede formål.

Der skal dog bemærkes en stor usikkerhed med hensyn til budget 2019, som først bliver klarlagt i første kvartal 2019. Det skyldes, at Bornholms Vækstforum overfører driften af seks Strukturfondsprojekter og deres regionale medfinansiering til Erhvervsstyrelsen. Disse projekter har en regional medfinansiering på 8,2 mio. kr. i 2019 og 2020, der skulle komme fra de regionale udviklingsmidler, BRK skulle have været tilført i 2019 og 2020.  I første omgang havde man den forståelse, at Erhvervsstyrelsen ville overtage medfinansieringsforpligtelsen fra BRK. Dette viste sig midlertidigt ikke at være korrekt, idet Erhvervsstyrelsen efterfølgende meddelte, at BRK skulle indbetale beløbet ved udgangen af 2018. En udgift, som der ikke var regnet med i det regionale budget. BRK mente, at Erhvervsstyrelsen havde lovet, den ville overtage forpligtelsen. Efter forhandlinger mellem Erhvervsstyrelsen og Bornholms Regionskommune er parterne nået frem til en aftale. Aftalen betyder, at sekretariatet for den nye erhvervsfremmebestyrelse indstiller, at erhvervsfremmebestyrelsen skal bevilge halvdelen af de 8,2 mio. kr., således at BRK kun skal betale 4,1 mio. kr. Dette afhænger dog af, om erhvervsfremmebestyrelsen vil bevilge medfinansieringen på baggrund af en positiv indstilling fra Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet.

Hvis erhvervsfremmebestyrelsen ikke bevilger pengene, ender BRK med et minus på 2,7 mio. kr. i de regionale midler for 2019. Skulle den situation opstå, skal kommunalbestyrelsen tage særskilt stilling til finansiering heraf, og det anbefales derfor, at der udvises tilbageholdenhed med at anvende regionale midler til finansieringen af de seks strukturfondsprojekter er endeligt afklaret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Operatørkontrakter 2019 Business Center Bornholm og Destination Bornholm

24.10.00P20-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

5

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

For at sikre en videreførelse af det lokale erhvervsfremme set up, der har vist sig at virke, lægges der op til at operatørkontrakter for Business Center Bornholm og Destination Bornholm videreføres i 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At de nuværende kontrakter forlænges til at gælde for 2019

b)    At Business Center Bornholm og Destination Bornholm udarbejder handleplaner for arbejdet i 2019

c)    At der i løbet af foråret udarbejdes nye udviklings- og resultatkontrakter

d)    At kontrakterne behandles inden sommerferien 2019

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. december 2018:

Indstillingen anbefales.   

 

Kommunalbestyrelen den 20. december 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye lov om erhvervsfremme og Vækstforums nedlæggelse skal der findes en løsning for Business Center Bornholm og Destination Bornholm på både kort og lang sigt.

 

For at imødekomme begge parter på den korte bane anbefales det, at deres nuværende kontrakter videreføres i 2019. Dette gøres for at sikre stabilitet og videreførelse af det arbejde der allerede er i gang, samt overgangen til det nye erhvervsfremme set up på Bornholm. Dette set up skulle gerne være på plads inden udgangen af 2019.

 

Udfordringen for både BCB og Destination Bornholm er, at de er blevet mødt med et sparekrav på 10 % i forhold til deres nuværende bevillinger. Det er Erhvervsministeriet der har bedt Bornholms Regionskommune om at effektuere sparekravene i forhold til vores operatører. BRKs egen erhvervsindsats er også beskåret med 10 %.

 

Økonomisk kommer det for BCB at betyde deres tilskud bliver reduceret fra 3.326.895 kr. (PL fremskrevet) til 3.024.450 kr. Konsekvenserne af dette bliver aktiviteter der bliver reduceret eller stopper helt. Det drejer sig om:

-      Reducerer antal gå hjem møder

-      Udgiver B bladet 2 gange årligt i stedet for 4

-      Mentorprogram bliver stoppet

Der er vedlagt et bilag til sagen der redegør for de umiddelbare konsekvenser af besparelsen.

Økonomisk kommer det for Destination Bornholm at betyde deres tilskud bliver reduceret fra 2.668.545 kr. (PL fremskrevet) til 2.425.950 kr. Konsekvenserne af dette bliver aktiviteter der bliver reduceret eller stopper helt. Det drejer sig om:

-      Færre timer til temakoordinering

-      Reduceret midler til informationsservice og analyser

-      Reducerer udgifter til deltagelse i ”Bornholm i København”

Der er vedlagt et bilag til sagen der redegør for de umiddelbare konsekvenser af besparelsen.

 

Planen er, at der i løbet af foråret 2019 for begge operatørers vedkommende, skal forhandles nye udviklings- og resultatkontrakter med Kommunalbestyrelsen. Disse kontrakter skal så træde i kraft pr. 1. januar 2020, hvor vi også forventer at resten af den lokale organisering af erhvervsfremme indsatsen på Bornholm er på plads. Kontrakterne skal til politisk behandlingen inden sommerferien 2019, så begge organisationer har muligheder for evt. tilpasninger af ressourcer eller opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogle umiddelbare konsekvenser, da operatørkontrakterne er finansieret af de regionale midler for 2019.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Kommunalbestyrelsen 20. december 2018

1.
Besparelse BCB (PDF)

2.
Notat vedr besparelse på 275.000 kr (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nyt børnehus i Allinge

82.06.02P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

26

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Børne- og skoleudvalget blev på mødet d. 6. november 2018 præcenteret for en ny tidsplan for byggeriet. Ny tidsplan var vedlagt som bilag.

Børne- og skoleudvalget skulle endvidere afklare, om projektet skulle ændres senest ved udgangen af 2018. Driften af Tejn børnehus fortsætter uændret.

 

Børne- og skoleudvalget besluttede på mødet d. 6. november 2018, at der skal udarbejdes en procesbeskrivelse, der har som mål at etablere et nyt dagtilbud i Allinge placeret ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) samt at Tejn Børnehus bevares som selvstændig institution. Udvalget ønskede procesbeskrivelsen på dagsorden til udvalgets møde i december ’18 med henblik på at vurdere, om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at det oprindelige projekt skal ændres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    At procesplan for nyt børnehus i Allinge drøftes

b)    At Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Ad. a) drøftet

Ad. b) Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den ændrede procesbeskrivelse skal indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse hvorved den oprindelige beslutning om bygning af ét nyt børnehus på Nordlandet omgøres til at etablere et nyt børnehus med 70 børneenheder beliggende ved Bornholms idræts og kulturcenter og Tejn Børnehus bevares. Maike Fiil og Linda Persson undlader at stemme.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

ad a) Drøftet.

ad b) Børne og skoleudvalgets indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Leif Olsen kan ikke medvirke, idet han anbefaler, at man fortsætter arbejdet med 2 børnehuse i hhv Tejn og Allinge, og forudsætter, at forældrebestyrelserne høres, samt, at processkitsen om et samarbejde mellem BIKC og BRK konkretiseres, herunder at fordele og ulemper afklares.

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Udsat.

 

Sagsfremstilling

D. 19. november 2018 afholdt BRK et møde med BIKC med henblik på en fælles orientering om planer og status.

 

Her blev der i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice og Center for Børn og Familie og BIKC udarbejdet en tidsplan for opførelse af børnehus i Allinge, som belyser de aktiviteter, der skal udføres sideløbende eller i fællesskab, med henblik på politisk stillingtagen til, om den det oprindelige projekt skal ændres.

 

Følgende procesplan blev aftalt, hvori BIKC oplyste deres foreløbige plan for aktiviteter, som her er fremhævet med fed skrift:

 

Aktivitet

Delaktivitet

Bemærkninger

Politisk behandling

Leverance færdig

Statusmøde med Nordlandshallen BIKC

Orientering om planer og status

 

Hvor er BIKC i processen

Hvor er samarbejdsfladerne

Hvordan kan BRK støtte projektet

 

19. november 2018

Funktionsafklaring

 

BIKC udarbejder bygnings- og rumoversigt, funktioner m.m.

 

December 2018

Politisk strategi

 

Fremlæggelse af forslag til procesplan for opførelse af Børnehus i Allinge

BSU/(NMU)/ØEPU/KB

NMU orienteres

December 2018

Planafklaring

 

Planforhold omkring ny placering afklares

Hvis der vælges en placering i forbindelse med Nordlandshallen, skal der udfærdiges en ny lokalplan.

Ca. 9 måneder fra den igangsættes.

Inddragelsesperiode BRK/BIKC

Nedsættelse af fælles BRK/BIKC projektgruppe,

Afklarende brugermøder

Der kan nedsættes tværgående brugergrupper på tværs af BRK og BIKC og øvrige foreninger i området

Brugerinddragelsen omfatter repræsentanter for brugere, personale og eksterne interessenter i lokalområdet.

Der afholdes et inspirationsmøde og idemøde, sideløbende/sammen med BIKC arbejde

Evt. Politisk udpegelse/deltagelse i dialogforum/Borgermøder m.m.

Der vil blive fremlagt en sag forinden.

Marts 2019

Skitseforslag BIKC

BIKC udarbejder skitseforslag

Skitseforslag til brug for det videre fonds- og finansieringsarbejde

 

Marts 2019

Indholdsafklaring BIKC

BIKC samarbejder med diverse interessenter

Kærnehuset, Sundhedscenter/Trimcenter, Børn og ældre, Køkkenfaciliteter, lokal historisk arkiv, Børnehavesamarbejde, BRK m.m.

 

Marts 2019

Fondsarbejde BIKC

BIKC søger fonde

Det anslås at der er tilvejebragt fornødne midler i 2019.

Egen opsparing, Lånegaranti fra BRK, LAG Bornholm

BRK bidrager i fornødent omfang.

BIKC udfører selv afrapportering til fonde

 

December 2019

Projektering af Nordlandshallen BIKC

 

BIKC har indgået samarbejde med rådgiver om projektering af hovedprojekt til udbud

 

Juli/august 2020

Nedsættelse af byggeudvalg for Allinge Børnehus

Politisk sag

Kan det eksisterende byggeudvalg samles eller skal der udpeges et nyt udvalg.

BSU/NMU/ØEPU/KB

Efterår 2020

 

Byggeudvalg

Rådgiver, 2 udvalgsformænd, 2 Centerchefer, 2 ledere, 1 personale, 1 Forældre

 

 

 

Brugerudvalg

Rådgiver, Center for Børn og Familie, Forældre råd

Medarbejdere, Ejendomsservice, BIKC

 

 

Byggeproces Nordlandshallen BIKC

 

Opførelse af diverse bygninger og diverse ombygninger, incl. udbudsperiode.

Planarbejde, Udbud, Byggeperiode, aflevering

 

2022

Projektering af Allinge børnehus

BRK

Ejendomsservice har indgået samarbejde med ekstern rådgiver

 

2020/2021

Fysisk planlægning

 

 

 

 

 

Planarbejde

Undersøgelse af planforhold.

Afhængig af endeligt placeringsvalg.

Indstilling til NMU om igangsætning.

Udarbejdelsesperiode.

Sag til NMU derefter høringsperiode på 8 uger.

Godkendelse af KB

 

2021

 

Projekteringsændringer

Definering af evt. projektforandringer i henhold til bruger/personaleønsker. Der er samlet afsat en måneds tegnestuearbejde til opgaven i rådgivertilbud.

 

 

 

Projektering

Endelig projektering af hovedprojekt

Godkendelse på

NMU/BSU/ØEPU/KB

2021

 

 

 

Byggesagsbehandling

Forventet sagsbehandlingstid på min 5 måneder.

55 kalenderdage fra et fuldt belyst projekt er modtaget.

2021

 

Udbudsperiode

Projektet kører som totalrådgiveropgave, hvorfor rådgiver forestår alt udbud.

 

2021

 

Licitation

 

 

2021

 

Byggeperiode

 

 

2021/2022

 

Indflytning

 

 

2023

 

 

Opmærksomhedspunkter ved ikke at fastholde tidligere beslutning om at sammenlægge Tejn og Allinge børnehuse i et nyt fælles børnehus på Nordlandet:

 

Estimeret pasningsbehov (opgjort i børneenheder) for Alling/Tejn i perioden 2018-28

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0-2 årige

 31

 34

 37

 39

 40

 41

 42

 42

 43

 43

 44

3-5 årige

 47

 49

 52

 53

 55

 57

 59

 60

 61

 63

 64

 I alt

 78

 83

 89

 92

 95

 98

 100

 102

 104

 106

 107

 Sikkerhedsmargin 10 %

 8

 8

 9

 9

 9

 10

 10

 10

 10

 11

 11

 I alt inkl. sikkerhedsmargin

 86

 91

 98

 101

 104

 108

 110

 113

 115

 117

 118

 Kapacitet p.t.

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 102

 +/-

 16

 11

 4

 1

 -2

 -6

 -9

 -11

 -13

 -15

 -16

 Prognosetallene er omregnet til børneenheder, hvor et vuggestuebarn (0-2 år) tæller for 1,56 enheder og et børnehavebarn (3-5 år) tæller for 1,0 enhed.

 

Senest vedtagne befolkningsprognose viser et kapacitetsbehov i 2028 på 107 børneenheder, tillægges dette tal 10% som sikkerhedsmargin, så der kan tages højde for spidsbelastninger op til skolestart, vil der i 2023 være behov for kapacitet til yderligere 6 børneenheder. I 2028 vil der være et kapacitetsbehov på 118 børneenheder, det betyder at såfremt Tejn bevares og der skal bygges en institution i Allinge, så skal børnehuset have en kapacitet på 70 børneenheder mod Allinge børnehus, der i dag har plads til 54 børneenheder. Alternativt kan der forsøges at rekruttere dagplejere.

 

Besluttes det, at bevare børnehuse i både Tejn og Allinge, frem for den tidligere vedtagne beslutning, om et samlet børnehus, vil det i tilfælde af kommende fald i børnetal ikke være muligt at samle områdets børn i en institution, som det var hensigten med ét samlet børnehus.

Såfremt der skal være 2 børnehuse på Nordlandet, vil der kunne opstå usikkerhed hos forældre og personale om, hvorvidt de enkelte børnehuse vil være bæredygtige.

 

Opmærksomhed på at det, jf. strategien for fremtidens dagtilbud, kan blive nødvendig at fastholde eller øge ”puljen til små børnehuse” i tilfælde af det besluttes at bevare 2 børnehuse i området.

Der er i procesplanen for en projektændring ikke taget stilling til, om det at bevare Tejn børnehus, vil medføre øgede ejendomsdriftsudgifter.

 

I en ny institution i Allinge bør der jf. befolkningsprognosen være plads til 70 børneenheder. Det vil kræve store dele af udearealerne bag ved hallen. Grunden med tennisbanerne ejes af Allinge-Sandvig gymnastikforening og der har ikke været konkrete forhandlinger om vilkår for salg eller leje. Om børnehuset er på 60 eller 70 børneenheder gør ingen forskel driftsmæssigt, og de bæredygtighedsprincipper, der allerede er beskrevet vil stadig være gældende. En institution til 70 børneenheder vil koste 17,5 mio. kr. ifølge nøgletal, der er i dette tal ikke taget højde for køb eller leje af grund samt grundens beskaffenhed. Årlig bygningsdrift anslås til være mellem 500.000 kr. og 550.000 kr. med reference til Nexø Børnehus og Trilobitten.

Den nuværende årlige bygningsdrift i Allinge og Tejn Børnehus er 250.000 – 300.000 kr. pr. hus.

 

Det område, hvor et nyt dagtilbud påtænkes placeret ved BIKC, er opmålt til at være ca. 6.800 m2. Til sammenligning er grunden ved Nexø Børnehus 11.800 m2 og Nexø børnehus er 914m2. Størrelsen på grunden ved BIKC vanskeliggør umiddelbart eventuelle udvidelsesmuligheder, hvis det skulle blive nødvendigt på et senere tidspunkt.

 

Hvis der ikke bygges nyt samlet børnehus og Allinge og Tejn bevares, rammer institutionerne kapacitetsloftet inkl. sikkerhedsmargin i 2021/22, men dette er afhængig af om befolkningsprognosen for området holder. I øjeblikket er der kun 3 børn, der er skrevet op til at starte i de 2 børnehuse (ud over dem der går der for nuværende).

 

BIKC har oplyst, at de ønsker at samle byens aktiviteter og muligheder for områdets mindste børn i og omkring BIKC. Der er ikke oplyst konkrete mål med samarbejdet med BRK.

BIKC har ved mødet indikeret, at det er BRK der er bygherre og driftsherre af Børnehuset, men at det skal ses i sammenhæng med det byggeri BIKC påtænker.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke opføres et nyt fælles børnehus på Nordlandet, skal den tidligere besluttede driftsbesparelse på lederløn og basistilskud på 0,7 mio. kr. årligt tilbageføres. Som det fremgår af nedenstående, udgør beløbet 355.000 kr. i 2022 og 694.000 kr. fra 2023.

 

 

 

 

Besluttet driftsbesparelse ved opførelse af nyt børnehus i Allinge

 

(beløb i 1.000 kr.)

2019

2020

2021

2022

2023-

Nyt børnehus Allinge, driftsbespar. (2017)

0

-694

-694

-694

-694

Udskydelse Allinge Børnehus i ½ år (2018)

0

339

 

 

 

Udskydelse Allinge Børnehus i 2 år (2019)

0

355

694

339

 

I alt

0

0

0

-355

-694

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Forslag til areal til børnehave - BIKC (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne

28.00.00A00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-12-2018

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2017 at udvide kapaciteten i Rønne med op til 95 midlertidige børnehavepladser. Satellitten i bygning 9 på Østre Skole rummer 35 af de midlertidige pladser og en udegruppe-ordning tæller i alt 60 pladser i perioden januar-august.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. maj 2018 blev det besluttet at forlænge den midlertidige satellitløsning på kapacitetsproblemerne på dagpasningsområdet i Rønne med yderligere et år, dvs. i hele 2019.

 

På samme møde besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et politisk prioriteret antal langsigtede løsninger. Udgangspunktet i sagsfremstillingen var DGI-stadion med plads til 150 børneenheder, men kommunalbestyrelsen ønskede, at andre placeringer blev undersøgt. 

 

I denne masterplan for udvidelse af dagtilbuddet i Rønne foreslås der en udvidelse af den midlertidige løsning på Østre skole. Dertil er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde frem mod en permanent løsning af kapacitetsudfordringerne i Rønne.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at den midlertidige satellitløsning i bygning 9 på Østre Skole, inkl. udegruppe-ordning, forlænges i en overgangsperiode fra og med 2020 og indtil de øvrige faser i masterplanen er afklaret, og at bygning 9 udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder,

b)    at bygning 9 udvides til at kunne rumme 30 børneenheder ekstra, idet anlægsudgiften til ombygningen i 2019 på 1,8 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,

c)    at der etableres en legeplads ved bygning 9 på Østre Skole, idet anlægsudgiften hertil i 2019 på 0,5 mio. kr. finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning,

d)    at der rejses en sag i Natur- og Miljøudvalget med henblik på meddelelse af anlægsbevilling(er) til Center for Ejendomme og Drift,

e)    at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne på 1,3 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår, idet der afsættes budget fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes, og

f)     at procesplanen for den mere permanente udvidelse af kapaciteten i Rønne godkendes.

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Punkterne a, b, c, d og e anbefales.

Ad f) Fase 1 A anbefales, Fase 2 B anbefales, Fase 3 anbefales at afvente senere stillingtagen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Punkterne a, b, c, d og e anbefales.

Ad f) Fase 1 A anbefales, Fase 2 A og B anbefales, Fase 3 anbefales at afvente senere stillingtagen.

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet de anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstilling godkendt.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kan ikke medvirke til indstillingens punkt f, idet man under fase 2 ikke ønsker at etablere en dagsinstitution i den centrale, gamle bydel i Rønne og ej heller i privat regi.

 

Sagsfremstilling

Børnehusene i Rønne kan tilsammen rumme 104 vuggestue- og 309 børnehavebørn. Dette giver en grundkapacitet på 471 børneenheder, hvor en vuggestueplads tæller for 1,56 børneenhed og en børnehaveplads tæller for 1,00 børneenhed. (Børnehavebørn skal have 2,5 kvadratmeter hver og vuggestuebørn skal have 3,9 kvadratmeter).

 

Rønneinstitutioner

Vuggestuepladser

Børnehavepladser

Børneenheder

Trinbrættet Rønne Nord

36

87

143

Morbærstiens Børnehave

0

48

48

Børnehuset Skatteøen

24

46

83

Børnehus Søstjernen

14

53

75

Børnehaven Nordstjernen

11

26

43

Natur- og Skovbørnehuset

19

49

79

I alt

104

309

471

 

Efterspørgslen af daginstitutionspladser i Rønne har dog i store perioder af 2018 været større end grundkapaciteten på 471 børneenheder. Dette fremgår tydeligt af nedenstående graf, der viser at Rønne ikke ville have kunnet levere de efterspurgte pladser i perioden januar til juni/juli og muligvis heller ikke i slutningen af året, uden de midlertidige pladser.

 

 

Ifølge befolkningsprognosen for 2018 vil antallet af 0-6 årige stige i Rønne i årene fremover jf. tabellen nedenfor. Stigningen i antallet af 0-6 årige er ikke isoleret til Rønne-området, men forventes flere steder på øen. 

 

Befolkningsprognose for 0-6 årige i Rønne frem til 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDER

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

98

108

101

106

108

110

113

116

118

120

121

122

123

1

101

108

113

111

114

116

119

121

125

128

130

131

132

2

104

107

113

116

117

119

121

124

128

131

134

136

138

3

105

113

105

112

116

118

119

122

125

128

131

134

136

4

97

112

128

110

117

120

123

125

129

132

135

138

141

5

137

103

108

128

111

118

121

125

127

130

133

137

140

6

120

144

107

112

130

114

121

124

128

130

133

137

140

I alt

762

795

775

796

812

816

838

857

881

899

918

935

950

 

Note: Tallene for 2016, 2017 og 2018 er faktuelle tal pr. 1. januar, mens tallene 2019-2028 er prognosetal.

 

Nedenstående graf viser den forventede udvikling i pasningsgrundlaget for børn hjemmehørende i Rønne. Pasningsgrundlaget er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen ovenfor og er bedste bud på hvor mange børn, med bopæl i Rønne, der potentielt skal passes i Rønne i årene fremover.

 

Pasningsgrundlaget er opgjort i børneenheder, så det er direkte sammenlignelig med kapaciteten i børnehusene i Rønne. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem det beregnede pasningsgrundlag og det forventede antal børn i børnehusene i Rønne. Dette skyldes, at det eksisterer andre dagtilbud til børn i 0-6 årsalderen både kommunalt og privat. Dertil bliver nogle børn fra Rønne passet andre steder på øen eller hjemme. Omvendt bliver en del børn ude fra øen passet i Rønne og søgningen mod Rønne forventes at stige i de kommende år. Dette skyldes at ændringer i Dagtilbudsloven gør at forældre fremover skal have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens dagtilbud.

 

Ifølge befolkningsprognosen forventes pasningsgrundlaget i Rønne at stige med ca. to procentpoint p.a. i de næste 10-12 år. Det vil f.eks. betyde, at der i 2023 skal passes ca. ti procent flere børn i Rønne end tilfældet er i dag. Når pasningsgrundlaget forventes at stige med ca. 10 procent fra 2018 til 2023, så må det – alt andet lige – også forventes at efterspørgslen efter pladser i børnehusene i Rønne stiger med ca. 10 procent. Sammenholdt med en øget søgning mod Rønne på grund af lovændringen, må det forventes at der skal være en kapacitet i Rønne i 2023 på minimum 600 børneenheder.

 

Beregnet pasningsgrundlag i Rønne (i børneenheder) for årene 2016-2028

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7965-filer/image001.png

 

Note: Fra befolkningsprognosen 2018

 

Med en befolkningsprognose der viser stigende børnetal i Rønne i alle årene frem mod 2028, samt ændring i dagtilbudsloven med forældres ret til at ønske plads og stå på venteliste til dagtilbud, hvor som helst på øen, og med det faktum at bygning 9 på Østre skole kun er en midlertidig løsning, skal der findes en varig løsning på kapacitetsudfordringerne i Rønne.

Masterplan inddelt i en overgangsfase indtil fase 1, 2 og 3 er iværksat for tilstrækkelig kapacitet i Rønne:

Overgangsfase Østre skole bygning 9:

Indtil fase 1, 2 og 3 er afdækket, beregnet og etableret foreslås det, at det midlertidige dagtilbud på Østre skole i bygning 9 fortsættes. Det kræver, at bygning 9 opdateres og udvides til at kunne rumme ca. 60-65 børneenheder.

Der findes ikke andre alternativer til en midlertidig kapacitetsudvidelse i Rønne. Det er dog muligt – via ombygning – at udnytte hele bygning 9 på Østre Skole fuldt ud. I dag bliver kun cirka halvdelen af bygningen anvendt. Det vil det koste 1,8 mio. kr. i anlægssum at gøre bygning 9 klar til at huse 30 børneenheder ekstra, således at den kan rumme i alt ca. 60-65 børneenheder.

 

Med et tilbud til 60-65 børn i bygning 9, bør der også tildeles ressourcer svarende til et almindeligt børnehus. Derfor bør koordinatorstillingen opgraderes til en fuld lederstilling og dertil skal der afsættes yderligere ressourcer af til el, vand, varme og rengøring. Omvendt bliver udegruppe-ordningen nedjusteret når antallet af pladser i bygning 9 øges. Nettodriftsudgiften vil således løbe op i 1,3 mio. kr. årligt. Beregningen omfatter kun ekstra udgifter, idet de basale pasningsudgifter finansieres via ”pengene følger barnet”.

 

Det kan endvidere bemærkes, at der ikke er areal nok til at opstille yderligere legeredskaber på matriklen ved en udvidelse af antallet af børn. Matriklen skal udvides og der skal afsættes yderligere kr. 500.000 til formålet.  

 

 

Årlig drift af satellitten med 60-65 børn (inkl. udegruppe-ordning)

 

Løsning kapacitet i Rønne - årlig nettoudgift

 

Udegruppe med 25-30 børn i perioden april-juni

 

1,0 pædagogstilling

104

Satellit – bygning 9, Østre Skole (60-65 børn) hele året

 

Faglig pædagogisk leder Satellit 1,00 stilling

458

Grundtilskud - til vikarer m.m.

232

Bygningsdrift *) – foreløbigt estimat

294

I alt udegruppe og satellit

1.088

 

 

Forældrebetaling m.m.

 

Ændring forældrebetaling

-272

Ændring fripl. og søsk.rabat

112

Ændring private

315

Ændring fripl. og søsk.rabat

39

I alt forældrebetaling m.m.

194

 

 

I alt

1.282

*) Beløbet omfatter rengøring og opgradering fra tomgangsdrift til fuld drift af bygningen.

 

Permanent kapacitetsudvidelse, faserne 1, 2 og 3:

Nøgletalsudgifter i forbindelse med ny byggeri:

 

75 børneenheder

Ca. 17,5 mio. kr.

150 børneenheder

Ca. 33,0 mio. kr.

 

Der er ikke medregnet udgifter til køb af grund eller nedrivning af eksisterende bygningsmasse

 

Opførelsen af et nyt børnehus i Rønne vil koste 0,7 mio. kr. netto årligt til lederløn og basistilskud. Dertil kommer driftsudgifter til bygningen.

 

Fase 1- Rønne Nord:

a.    Udvidelse af Nordstjernen med ca. 25 børneenheder i samarbejde med Bo42, hvor Bo42 tegner, bygger og udlejer. Nordstjernens bygninger ejes af Bo42. 

Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

 

eller

 

b.    BRK bygger og udvider med ca. 25 børneenheder i tilknytning til Nordstjernen.

Det skal afdækkes om BRK kan bygge på en grund BRK ikke ejer.

Samarbejdet med Bo42, om leje og drift af dagtilbud bør derfor afdækkes.

 

En daginstitution i et boligsocialt byggeri anses for, at kunne være en beskyttelsesfaktor i forhold til at sikre sundhed og trivsel for børn i boligområdet.

 

Fase 2 – Rønne Centrum

a.    Ombygning af bygningsmasse ved det gamle gymnasium i Søborgstræde til et børnehus med ca. 75 børneenheder, hvor de nye ejere tegner, ombygger og udlejer. Der skal iværksættes en dialog med de nye ejere.

 

Og/eller

 

b.    Området ved Østre Skole (Sporteren) er så stort, at der kan bygges en større institution med tilhørende legeplads og parkeringsforhold. Anlægsbudgettet vil afhænge af hvor mange børneenheder der bygges til. Ifølge Ejendomme og Drift vil opførelsen af en ny institution med plads til 150 børneenheder koste ca. 33 mio. kr. Dertil skal der afsættes midler til anlæggelse af legeplads. Bygning 9 vil kunne være en del af institutionen og anlægsbudget vil muligvis kunne reduceres i forhold til dette.

 

Fase 3 – Rønne Syd

Forudsætningerne for befolkningsprognosens vækst er bl.a. at der sker væsentligt mere nybyggeri end der er realiseret de senere år. Det betyder at den vækst i børnetallet, der ses i befolkningsprognosen, er tæt knyttet til de boliger, der forventes opført i de kommende år. Det kan planlægningsmæssigst være naturligt at koble institutionsbyggeriet til de områder, hvor udviklingen forventes at ske.

 

ØEPU har i forbindelse med målarbejdet besluttet at påbegynde udviklingen af Rønne Syd, hvor der – afhængigt af, hvilken type boliger der bygges – vil kunne forventes at bosætte sig børnefamilier.

 

Plan har som konsekvens af ØEPU´s beslutning undersøgt mulighederne for placering af en ny institution i forbindelse med det forventede nybyggeri. I forhold til den forventede udvikling af Rønne Syd, er der således nedenfor udpeget to grunde, der begge er kommunalt ejede.

Figur 1 Oversigtskort

Område 1

Arealbeskrivelse

1.       Arealet er beliggende ved Smedegårdsvej bag den tidligere børnehave Marthas Minde.

2.       Arealet der kan overvejes til daginstitution er på ca. 17.000 m² og beliggende i landzone og omfattet af 3 km kystnærhedszonen.

3.       området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.24, rekreativt område ved Marthas Minde og udlagt til rekreativt område samt offentligt område.

4.       Syd for området er fredskov som rummer vådområdet Dammebæk. Mod vest er cykel/gangstien Marthasminde stien og parcelhuskvarteret ved Peter Ipsens Vej. Mod nord er et mindre boligkvarter ud til Smedegårdsvej og en hesteløkke. Mod øst er markarealer, spredt boligbebyggelse og Søndre Ringvej.

5.       der kan etableres køreadgang fra Smedegårdsvej med hovedadgang fra Åkirkebyvej. Denne løsning er imidlertid problematisk da Smedegårdsvej også er belastet af intern trafik i det tilknyttede parcelhusområde samt er adgangsvej til Søndermarksskolen. Alternativt kan trafikale løsninger med adgang fra Peter Ipsens Vej eller Sagavej vurderes.

6.       Området er kommunalt ejet.

 

Vurdering

-          Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.

-          Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.

-          Ved kommune- og lokalplanlægning kan området eller en del af området ændres til brug for institutionsformål.

-           På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

-          Vejadgangsforholdene skal bearbejdes.

 

 

Område 2

Arealbeskrivelse

  1. Arealet er beliggende ved den sydlige ende af Sagavej
  2. Arealet der overvejes til daginstitution er på ca. 10.500m² og beliggende i landzone.
  3. Området er omfattet af kommuneplanramme 101.R.14, Marthasmindeskoven, som rekreativt område, der ved lokalplanlægning kan overføres til byzone.
  4. Syd for området findes Sagavej og Fredensborgvej samt parcelhuskvarteret Rønne syd. Mod vest er Peter Ipsens vej kvarteret, og mod nord og øst er Marthasmindeskoven som er ca. 6,5 ha. Løvskov. Dele af skoven er fredskov.
  5. Der er fin adgang til området fra Sagavej og Fredensborgvej. En lokal bybus har stoppested over for området. Herudover er området tilknyttet cykel- og gangstiforbindelser.
  6. Området er kommunalt ejet.

 

Vurdering

-          Området er i direkte tilknytning til byen og omfattet af 3 km kystnærhedszonen hvilket kræver en særlig planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse i byzone. I dette tilfælde kan det være en del af udviklingsplanen for Rønne syd.

-          Området er omfattet af skovbyggelinje hvortil der forudsættes dispenseret i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan for området.

-           

-          Der kan planlægges så området ændres til brug for institutionsformål (Området var i den forrige kommuneplan udlagt til offentlige institutioner m.m.). På området kan der ikke længere lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse (f.eks. boliger) på grund af helikopterflyvepladsen, men det vil ikke berøre en daginstitution.

-          Der er gode adgangsforhold fra fordelingsvejen Sagavej.

 

Områderne er ikke registreret i kommunens bluespots kort og må dermed forventes at være uden for risiko ved ekstrem regn.

 

 

Procesplan

-          4. december: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen hvilke modeller procesplanen skal indeholde ud fra faserne 1,2 og 3

-          December/januar: afklaring af de besluttede modeller evt. i samarbejde med eksterne samarbejdsparter

-          Januar/februar: kvalificering af byggeprojekter

-          Marts: Politisk beslutning        

 

I takt med masterplanen for Rønnes udvikling, vil der blive set på nedlæggelse af øvrige børnehuse i forhold til efterspørgsel og drift der jfr. Strategi for dagtilbud, ikke længere vil være faglig eller økonomisk bæredygtig.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

Udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører anlægsudgifter for samlet 2,3 mio. kr. Anlægsudgifterne kan finansieres af forventede overførte midler fra 2018 under bevilling 11 Dagpasning. Finansieringsforslaget forudsætter, at overskuddet på bevilling 11 Dagpasning overføres fra 2018 til 2019, hvilket forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde i april måned 2019.

 

Drift

Der er i 2019 afsat 1,2 mio. kr. til satellitløsningen. Forlængelsen og udvidelsen af den midlertidige satellitløsning medfører årlige driftsudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2020 og indtil en varig kapacitetsudvidelse iværksættes. Der nedjusteres ganske betydeligt i udegruppe-ordningen hvilket er årsagen til at de årlige driftsudgifter ikke øges yderlige end de 0,1 mio. kr.

Det indstilles, at der tages stilling til finansieringen af driftsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsår.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Godkendelse af privat dagtilbud - Hasle Naturbørnehave

28.03.16P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

10

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

 

Resumé

Naturbørnehaven i Hasle er i sin nuværende form stiftet i april 2000, og er Bornholms sidste puljeinstitution. Da ordningen omkring puljeinstitutioner ikke længere eksisterer, skal der ske en omlægning til privat dagtilbud for at kunne ændre i børnetallet. Da institutionen oplever stor søgning af nye børn ønsker de en omlægning til privat dagtilbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Halse Naturbørnehave godkendes i henhold til de fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2018:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Naturbørnehaven i Hasle ansøger om godkendelse efter de politiske fastsatte godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud I Bornholms Regionskommune.

 

Ansøgningen er modtaget i Center for Børn og Familie den 29. oktober 2018. Sammen med ansøgningen er der vedhæftet vedtægter, som indeholder de relevante punkter. Institutionen ønsker at udvide fra 20 til 25 børn.

Der er med ansøgningen ikke fremsendt en tidssvarende læreplan. Naturbørnehaven i Hasle oplyser at de er i gang med at revidere deres nuværende læreplan ud fra gældende lovgivning og principperne i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.

Naturbørnehaven i Hasle er i kontakt med Byg og Miljø med henblik på ibrugtagningstilladelse efter de nødvendige bygningsændringer ved øget børneantal. ibrugtagningstilladelse skal fremvises inden den endelig godkendelse kan gives.

Økonomiske konsekvenser

Naturbørnehaven i Hasle har indbetalt depositum på kr. 30.000,- Beløbet tilbagebetales efter godkendelse.

Driftsgarantien er fastsat, til kr. 368.550,- Driftsgarantien beregnes på baggrund af det godkendte antal børn og det samlede månedlige tilskud over en periode på 3 måneder.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. december 2018

1.
Ansøgning om godkendelse til at overga° fra pulje til privat daginstitution (DOCX)

2.
Vedtægter Hasle Naturbørnehave 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.13.02P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

9

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

18

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.
Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser, som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget drøfter og beslutter hvilke indsatser, som skal iværksættes med henblik på at understøtte et fortsat udbud af kvalificeret arbejdskraft og øge tilflytningen på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Målgrupperne godkendes. De konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til mødet i januar ønskes følgende punkter belyst:
Udarbejde forslag til velkomstpakke med invitation/forpligtelser ifb. ned kulturelle tilbud. Målgruppen kunne være pendleransatte hos politiet, på sygehuset og ved militæret samt studerende.
Udarbejde forslag til involvering af lokale foreninger ifb med introduktion i lokalsamfundet. Evt. mentorordning. Målgruppe kunne være nytilflyttere.
Udarbejde forslag til hvordan afdækning af hvad tilflyttere ud over job, ønsker for at Bornholm bliver valgt som bopæl.
Udarbejde forslag til etablering af digitale arbejdsfællesskaber. Målgruppen kunne være udpendlere.
Udarbejde forslag til øget brug af de sociale medier, med fokus på synliggørelse af ledige jobs, ledige boliger, fritidstilbud og de gode tilflytter historier. Bred målgruppe.

Udarbejde forslag til hvordan vi kan understøtte en samlet portal, hvor lokale aktiviteter i kulturtilbud og foreninger kan synliggøres.
Udarbejde forslag til hvordan private værelsesudlejning kunne bringes i spil ifb. Med midlertidig bolig for tilflyttere.

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller,

·         at de konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

De konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

 

Punktet vil blive indledt med 2 korte oplæg om

 

Der vil af det følgende fremgå konkrete forslag til målgrupper, kanalstrategi og særlige indsatser, som kan indgå som inspiration til den politiske prioritering, ligesom processen ligger op til, at der på mødet kan fremkomme nye forslag og idéer, som kan kvalificeres til kommende møde i udvalget.

 

Nogle af de temaer som kan være relevante at sætte fokus på er:

 

De reelle Job nu og på sigt

Langt de fleste potentielle tilflyttere vil først flytte, når de er overvejende sikre på en reel jobmulighed. Job og karriere er en af de afgørende faktorer, der i mange tilfælde udløser en flytning for en person eller familie. Derfor er det essentielt, at vi i højere grad synliggør diversiteten af jobudbud på Bornholm. Derudover er det vigtigt, at man kan se et karriereforløb på Bornholm, og ikke kun en jobmulighed her og nu.

 

Image – Hvad skal Bornholm og Bonholmsregionskommune sælges på

Image og de reelle rammebetingelser er vigtige for lysten til at bosætte sig i et område. Bornholm lider fortsat af fordomme om ”Udkantsdanmark”. Andre har deres viden fra medierne, hvor især dårlige historier har sat deres præg på opfattelsen af kommunens image fx på skoleområdet.

Bornholms Regionskommune har derfor et behov for at arbejde med kommunens image, fremme de gode historier, som der også er mange af, og måske skabe en samlet fortælling om Bornholms Regionskommune samt det bæredygtige Bornholm.

 

Boligmuligheder

Der er ingen tvivl om, at bolig er et af de helt centrale emner, som er vigtige for potentielle tilflyttere. Så udbud af interessante og relevante boliger er afgørende og er i høj grad koblet op på den kommende boligpolitik, men også lavpraktiske initiativer som let adgang til en oversigt over ledige bolig som fx en portal med oversigt over nuværende muligheder kan være nye initiativer, der kan løses inden for denne ramme.

 

Fællesskab og netværk

Undersøgelser blandt tilflyttere til provinsen viser, at et øget fællesskab og tættere netværk er nogle af de værdier og konkrete rammer de nye tilflyttere efterspørger.

Dette kan tale for at udbygge det eksisterende samarbejde med by og borgerforeningerne, hvor der i 2017 er afholdt en række fællesmøder med dette for øje, og hvor JUFU netop har gennemført 4 nye møder med by- og borgerforeningerne.

 

Kultur og fritidstilbud
Det vil i denne forbindelse også være relevant at se på og præsentere de kultur og fritids muligheder Bornholm tilbyder og hvordan nye tilflyttere bliver ”inviteret indenfor”.

De beskrevne temaer er forsøgt indeholdt helt eller delvist i følgende indsatsplan, hvor der også er udarbejdet konkrete budgetforslag til indsatser i det omfang dette har været muligt ud fra nuværende vidensgrundlag.

 

I forlængelse af den politiske drøftelse og prioritering vil denne kunne tilrettes og udvides:

 

I forhold til A: Udvidet virksomhedsservice er der igangsat en proces med inddragelse af det politiske udvalg, virksomheder på Bornholm og andre samarbejdspartnere. De beskrevne indsatser dette punkt skal således ses i forlængelse af dette samt som en understøtning af beskæftigelsesplan 2019.

 

I forhold til B: Strategi og kommunikation er det centralt at forholde sig til hvilke primære målgrupper som vurderes at være af særlig interesse for sikre af kvalificeret arbejdskraft og tilflytning til Bornholm.

 

Ud fra tilflytteranalyser og den nuværende indsats i forhold til tilflytning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, er det særlig følgende grupper som vil være interessant:

 

1.       ”Den traditionelle tilflytter”, dvs. en person som enten i forvejen har en tilknytning til Bornholm eller som nærer et specifikt ønske om at flytte til Bornholm. Fx fraflytteren, dvs. en person som tidligere har boet på Bornholm, men som fx i forbindelse med videreuddannelse er fraflyttet

2.       Udlændinge (Primært EU/EFTA)

3.       Studerende (Fx sygeplejerske m.fl.)

4.       ”Den utraditionelle tilflytter”, som tiltrækkes af de ændrede muligheder for work/life balance mv. Børnefamilie som vil andet og mere end det storbyen kan tilbyde.

5.       Udpendleren, som fx ser bopæl på Bornholm som et alternativ til fjerne, trafikalt belastede forstæder til København.

6.       Indpendleren, der måske med tiden kan ændres til fuldtidsbornholmer

 

For hver af disse grupper er der helt specifikke indsatser, der vil have størst effekt. Af det følgende fremgår forslag til den generelle indsats.

 

I forlængelse af den konkrete drøftelse og politiske prioritering vil der kunne udarbejdes supplerende forslag til særlige indsatser, som bl.a. også skal ses sammen med den kommende uddannelsesstrategi og boligpolitik mm.

 

I denne forbindelse skal den konkrete kanalstrategi også præciseres, da denne i høj grad vil tage afsæt i de prioriterede målgrupper.

 

I forhold til C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, er de konkrete forslag udarbejdet på baggrund af erfaringen med den nuværende tilflytterindsats samt den opgavefordeling som er aftalt i forhold til tilflytterfunktionen i Business Center Bornholm, samt de erfaringer og forslag som er kommet i dialog med foreninger i løbet af 2017 samt senest udvalgets 4 møder med by- og borgerforeningerne på Bornholm.

 

AD A: Udvidet virksomhedsservice

Udvidet virksomhedsservice er en videreudvikling af det tætte samarbejde, som Jobcentret i en årrække har haft med lokale virksomheder.

 

Målet for den udvidede virksomhedsservice er:

 

 

Indsatser

 

Workindenmark

Det er virksomhedsservice opgave at rådgive og vejlede virksomheder om mulighederne for

at rekruttere medarbejdere i udlandet

 

Kampagner

Virksomhedsservice er ansvarlig for en opsøgende indsats, der er baseret på strategiske

overvejelser om dels virksomheder og brancher med rekrutteringsudfordringer og dels virksomheder, der repræsenterer relevante fagområder for ledige borgere.


Faglige organisationer inddrages i planlægning og udførelse af kampagner, når det er

relevant. Den strategisk opsøgende indsats tilrettelægges ud fra viden om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold, som hentes fra bl.a. arbejdsmarkedsbalancen.dk, det lokale jobbarometer, de lokale beskæftigelsesprognoser, webbaserede informationstjenester på brancheniveau m.v. og ikke mindst i et tæt samarbejde med jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenter, der har det primære og aktuelle målgruppekendskab.

 

Sociale medier

Jobcenter Bornholm har hidtil ikke udnyttet mulighederne for kommunikation med hverken

borgere eller virksomheder på de sociale medier i særlig høj grad. I 2019 bliver det et

fokusområde at få struktureret kommunikationen via de sociale medier.

 

Konferencer og deltagelse i andre relevante arrangementer
Bl.a. i regi af Jobservice Danmark, som fungerer som én indgang for virksomheder til det samlede beskæftigelsessystem, afholdes der en række netværksmøder og konferencer med henblik på at sikre arbejdskraftens bevægelighed på tværs af kommunegrænser. Det fungerer på tværs af hele beskæftigelsessystemet og i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Bornholm vil deltage i relevante aktiviteter med konkrete jobordrer fra bornholmske virksomheder.

 

 

Eksempel på årshjuls planlægning

Budget

Uddybende budgetAD B: Strategi og kommunikation

 

Forslag til indsats der kan styrke BRKs kommunikation ift. tilflytning og rekruttering af arbejdskraft.

Indsatser

Hjemmeside

BRKs hjemmeside brk.dk styrkes på indholdssiden (tekst/foto) ift. de aspekter, der vil kunne tiltrække tilflyttere og understøtte deres behov for info ift. at træffe beslutning om at flytte. Hjemmesiden skal give svar på, hvorfor man skulle flytte (f.eks. grøn ø, fællesskab, natur, kultur) – og give fakta og formidle visionerne om de kommunale serviceydelser.

 

Kommunikationsstrategi
Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, som blandt andet indeholder klare, strategiske budskaber og en kanalstrategi, herunder en kortlægning af nuværende profiler/brug af SoMe og en fremtidig strategi for anvendelsen af SoMe.

 

Historiefortælling
Der arbejdes målrettet på at fortælle omverdenen (lokalt og nationalt), hvad der foregår på Bornholm.Budget

Budget

 

AD C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere

Tilflytterservice Bornholm

Borgerservice får en central opgave i forbindelse med at kommunen via andre indsatser er lykkedes med at rekruttere nye borgere til Øen, at få budt de nye bornholmere velkommen på en god og positiv måde.

 

Opgaven er at få borgerne til at føle sig velkommen og imødekomme eventuelle behov for råd og vejledning, og på en serviceorienteret facon få beskrevet de eksisterende muligheder sammen med fagcentrene fx i forhold til valg af dagtilbud og skole.

 

Indsatser

 

Velkommen til Bornholm – Velkomstbrev
Borgerservice sender fra januar 2019 hver måned velkomstbrev til alle, der flyttet til kommunen i den seneste måned. Disse borgere udsøges i kommunens folkeregister.
Brevet er underskrevet af borgmesteren og sendes til borgernes e-boks.

Tilflytterguide

Der skal i 2019 udgives en tilflytterguide, som ikke er reklamefinansieret i samme grad som tidligere. Samtidig er tanken at tilflytterguiden også komme til at ligge som elektronisk dokument eller database, som vil kunne opdateres løbende.

 

Velkommen til Bornholm arrangementer – 4 årlige møder

Borgerservice koordinerer og gennemfører 4 årlige arrangementer for tilflyttere og pendlere til øen i samarbejde med BCB’s tilflytterservice og borgerforeningerne.
Arrangementerne lægges forskellige steder på øen. Tilflytterservice stiller sig til rådighed og skaber rammer for netværk i lokalsamfundet. Herudover skal øens mange kultur- og idrætstilbud tænkes ind i denne ramme, således at de netværk som nye borgere har behov for muliggøres. til at også de mange kulturelle aktiviteter, som findes på øen, kan blive en integreret del af velkomsten og synliggøre de mange muligheder og det rige foreningsliv der på Bornholm.

 

Tilflytterservice – Indgangen til Bornholms Regionskommune

Den kommunale del af tilflytterservice dækker primært kontakt til mennesker der overvejer at flytte til øen og som har brug for konkrete informationer om kommunen, f.eks. skoler, dagtilbud, sundhed m.v. Områder der stiller krav om lokalkendskab og kendskab til kommunens organisation. Borgerservice besvarer alle disse henvendelser på kommunens platforme, vedligeholder kredsen af kontaktpersoner i centrene og har dialogen indadtil i kommunens centre.

Der bliver én ansvarlig i Borgerservice, koordinerer og er kontakt for samarbejdspartnere, men opgaven forankres bredt i Borgservice, så løsningen ikke bliver for sårbar.

 

Årshjul og koordinering
Der skal skabes overblik, koordinering og synlighed af alle BRKs tilflytterrelaterede aktiviteter f.eks. i form af et årshjul.

Budget

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

17

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 20. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2019 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes

b)    At Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til orientering i Integrationsrådet, Handicaprådet og Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes med få rettelser til Beskæftigelsesplan 2019.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der i udmøntningen af beskæftigelsesplanen er særligt fokus på rekruttering til Social- og Sundhedsudvalgets områder, hvor det ses at medarbejderne forventes at forlade arbejdsmarkedet i en højere takt end der aktuelt kan rekrutteres.

 

Børne- og skoleudvalget den 4. december 2018:
Beskæftigelsesplanen anbefales godkendt.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. september 2018 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 

Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i de visioner Kommunalbestyrelsen har besluttet, beskæftigelsespolitiske mål, tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2018 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels understøtte den positive udvikling i tilflytningen til Bornholm. 

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf kun det 7. punkt ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” er nyt.

 

Ministerens mål er vejledende for kommunerne og skal således ikke nødvendigvis indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

 

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

 

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

 

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

 

7.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 

 

 

Kvalificeret arbejdskraft på Bornholm

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere får en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færrest mulige personer modtager midlertidig eller varig offentlig forsørgelse.

 

Dette søges løst ved, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen samt særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor samarbejdet på tværs af de kommunale centre er centralt.

 

I forbindelse med den stigende efterspørgsmål på arbejdskraft er der et udvidet fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra det øvrige Danmark samt udlandet.

 

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2019. 

 

Procesplan

Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til udvalgsorientering for behandling ved deres møder ultimo november/primo december 2018.

 

Formelt fra ministeren er der krav om, at Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, sendes til høring i Det regionale Arbejdsmarkedsråd og efterfølgende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Beskæftigelsesplan 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Tilkendegivelse vedr. Bo42's renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling 56, Rønne

03.02.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

8

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

11

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Landsbyggefonden ønsker en foreløbig tilkendegivelse af, hvorvidt Bornholms Regionskommune er indstillet på, at Bo42 og Landsbyggefonden arbejder videre med en helhedsplan for afdeling 56 i Rønne, der skal fremtidssikre afdelingens boliger.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) kommunalbestyrelsen tilkendegiver sin støtte til, at Bo42 arbejder videre med en endelig helhedsplan for afdeling 56, Rønne.

b) at den endelige helhedsplan forelægges for kommunalbestyrelsen til endelig beslutning om en iværksættelse af helhedsplanen.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Søren Schow kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

Venstre kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Bo42 har i november 2017 henvendt sig til Bornholms Regionskommune med henblik på en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen kan støtte en renoveringsstøttesag i Landsbyggefonden for afdeling 56 i Rønne. Afdelingen er beliggende i Nordparken på hhv. Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen.

 

Renoveringsstøtten ydes efter almenboliglovens § 91, og arbejderne finansieres i videst mulige omfang gennem lejeforhøjelser, anvendelse af boligorganisationens egne midler og dernæst via låneoptagelse. Det er en betingelse, at der stilles kommunegaranti for optagne lån, hvorfor det er nødvendigt med en tilkendegivelse fra kommunen i form af en anbefaling af projektet, inden der arbejdes videre.

 

Kommunen har ikke hermed stillet en kommunegaranti, men har mulighed for at stoppe en sag på et tidligere tidspunkt, hvis kommunen er klar over, at projektet ikke vil kunne opnå tilslutning og dermed kommunegaranti.

 

Regionskommunen har tidligere tilkendegivet sin støtte til en renoveringsstøttesag i Bo42’s afdeling 52, Svaneke. Her er der endnu ikke givet et endeligt tilsagn om godkendelse af helhedsplan og kommunegaranti. Den økonomiske ramme forventes her at ligge over 20 mio. kr. for 83 boliger.

 

Renoveringsprojektet

Det er vurderingen, at den nuværende boligmasse i afdeling 56 hverken imødekommer nuværende eller fremtidige behov for tilgængelighed (handicap- og ældrevenlige boliger). Herudover findes det fornuftigt, at nogle boliger ændres/ombygges til mindre lejemål for at imødekomme en efterspørgsel på flere mindre og billigere boliger.

 

I den foreløbigt udarbejdede helhedsplan ændres det samlede antal af boliger i afdelingen fra 154 boliger til 172 boliger og 2 gæsteværelser. Heraf vil 42 være såkaldte tilgængelighedsboliger.

 

Ud over selve boligmassen arbejder helhedsplanen med en lukning af Rosenvej for at skabe attraktive sammenhængende fællesarealer med plads til ophold, leg og klimaforanstaltninger. Kommunalbestyrelsen har allerede godkendt nedlæggelse af vejarealet på møde den 22. marts 2018.

 

Det kan i øvrigt bemærkes, at der i 2017 er indgået en strategisk samarbejdsaftale om en boligsocial indsats i Nordparken.

 

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport over afdelingens boligmasse og et foreløbigt økonomisk overslag fra arkitekten over ombygningsarbejderne på ca. 148 mio. kr. ekskl. byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, projektering og genhusning.

 

Der er afholdt besigtigelse af afdelingen med Landsbyggefonden den 13. november 2018, hvor Landsbyggefonden tilkendegav, at afdelingens ansøgning er blevet prækvalificeret til renoveringsstøtte. Det var Landsbyggefondens opfattelse, at det nuværende huslejeniveau i afdelingen sammenholdt med markedslejeniveauet generelt i Rønne ikke kan bære en lejeforhøjelse. De støtteberettigede arbejder vil derfor blive finansieret ved renoveringsstøtte, driftsstøtte og eventuelt kapitaltilførsel. Et foreløbigt udarbejdet byggeteknisk notat angiver dog at alene en mindre andel af arbejderne anses for at være støtteberettigede på nuværende tidspunkt og dermed omfattet af kommunegarantien (ca. 12 mio. kr.). Øvrige ustøttede arbejder vurderes foreløbigt at udgøre ca. 146 mio. kr.

 

Der skal foretages en opdeling af budgettet på støttede og ustøttede arbejder, samt en endelig plan for tilgængelighedsboliger og sammenlægningsboliger, før det er muligt at få et endeligt overblik over finansieringsbehovet og en eventuel lejeforhøjelse for lejerne. Det bemærkes, at uanset Landsbyggefondens vurdering af lejeniveauet for afdelingen, så vil de ustøttede arbejder fx i form af moderniseringer og almindeligt vedligehold skulle finansieres af afdelingens økonomi, evt. via lejeforhøjelser. En række af de ønskede ustøttede arbejder vil måske blive skåret fra eller udsat af hensyn til afdelingens økonomi.

 

Når den endelige helhedsplan er udarbejdet, vil finansieringsbehovet være kendt, og sagen vil blive forelagt for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men der vil på sigt skulle stilles en kommunegaranti for optagne lån i forbindelse med renoveringsstøtten, samt evt. ske en kapitaltilførsel, hvoraf kommunen bidrager med 1/5.

 

På nuværende tidspunkt er de samlede omkostninger af Landsbyggefonden estimeret til at udgøre ca. 158 mio. kr., men heraf anses kun en mindre andel for at være støtteberettiget (12. mio. kr.) og dermed omfattet af kommunegarantien. Det må dog forventes, at Bo42 vil tilrette helhedsplanen, således at flest mulige arbejder anses for at være støtteberettigede og dermed omfattet af kommunegarantien.

 

En kommunegaranti i forbindelse med renoveringsstøttesager er delvist regaranteret af Landsbyggefonden med 50 %.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. december 2018

1.
Bo42 - Foreløbig Helhedsplan vedr. afdeling 56, Rønne (MSG)

2.
Bo42 Følgebrev til Landsbyggefonden (PDF)

3.
Lokalsamfundsanalyse NordParken - Udkast - revideret (PDF)

4.
Strategisk samarbejdsaftale - 07.11.17 (PDF)

5.
2017.08.15 Godkendt Renoveringsanalyse (PDF)

6.
2017.09.01_Foreløbig helhedsplan Bo42 afd56 (PDF)

7.
2017-08-07_5871_Byggeteknisk rapport afd. 56 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

12  Bornholm viser vej – vision om fremtidig affaldsbehandling

07.01.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

20

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

12

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bofa præsenterer ”Bornholm viser vej” – et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling (frem til ca. 2035) i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm. Dertil et bilag med tilføjelser om visse økonomiske og driftsmæssige forhold som ønsket af KBU i forbindelse med præsentation på forrige møde. Det væsentligste element i visionen er, at alt affald på Bornholm genbruges eller genanvendes fra 2032. Visionen skal ses i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at visionen ”Bornholm viser vej” inklusive målsætningen om at genanvende eller genbruge alt bornholmsk affald fra 2032 godkendes.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:

Anbefalet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tidligere på året var nye affaldsordninger under behandling på en række møder i KBU. Den daværende behandling blev afsluttet med en politisk beslutning om at udskyde processen, for at få tid til at indhente mere information.

 

Nu er behandlingen af emnet påbegyndt igen. Det blev indledt med oplæg fra Lone Misfeldt fra Katzenmark ved tidligere møde i KBU (d. 17. september), hvor der blev gennemgået erfaringer og idéer fra det øvrige land, samt besvaret spørgsmål som en generel kvalificerende orientering. Oplægget dækkede blandt andet forhold som hente-/bringeordninger, sommerhuse, gamle bymidter samt visionære idéer fra det øvrige Danmark - alle områder Katzenmark har erfaring i fra deres arbejde i det øvrige land.

 

På forrige møde i KBU (d. 29. oktober) præsenterede Bofa et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm set i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

 

Visionen ”Bornholm viser vej” præsenteres i bilag 1. Det absolut væsentligste enkeltelement er, at Bornholm sætter som mål, at alt affald på øen genbruges eller genanvendes i 2032.

Som en udløber af mødet d. 29. oktober, bad KBU om yderligere oplysninger om visse økonomiske og driftsmæssige forhold. Disse præsenteres i vedlagte bilag 2, ”Notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold”.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med visionen søges i første omgang finansieret vha. interne omprioriteringer samt eksterne kilder.

Såfremt disse kilder ikke kan dække, estimeres de maksimale omkostninger til 30-75 kr. pr. husstand pr. år, svarende til 1-2 % takststigning, eller 1,5 mio. kr. i alt.

Denne eventuelle takststigning vil i så fald blive aktuel fra 2021 og fremefter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

De øgede ressourcer vil primært blive anvendt på to til tre årsværk fordelt på såvel timelønnet- som funktionærsiden.

 

Funktionærressourcen (ét årsværk) vil blive anvendt til at sikre fremdrift i projektet og afsøge finansieringskilder.

 

Timelønsressourcen (ét til to årsværk) vil blive anvendt til at fremme sortering primært på containerpladserne samt medvirke ved øgede eftersorteringstiltag.

 

Finansiering vil søges dækket ved intern omprioritering og ekstern finansiering. Kun hvis disse ikke kilder er tilstrækkelige vil taksstigningen blive gennemført i forbindelse med budget 2021.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. december 2018

1.
Tillæg til notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold (PDF)

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 26. november 2018

2.
Notat om visse økonomiske og driftsmæssige forhold_bilag til indstilling om fremtidig affaldsbehandling (PDF)

3.
Bornholm viser vej_bilag til indstilling vision om fremtidig affaldsbehandling (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Nye affaldsordninger fra 2022

07.01.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

21

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

13

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bofa præsenterer de overordnede principper for affaldshåndtering jævnfør ”Danmark uden Affald”, der skal implementeres senest i 2022.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at Klima– og Bæredygtighedsudvalget godkender de af Bofa anbefalede nye affaldsordninger fra 2022.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 26. november 2018:

Anbefales, idet der undersøges alternative muligheder for metalafhentning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2019:

Anbefales. Torben Rønne (DF) ønsker at følge KBU's indstilling.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen kan ikke anbefales grundet stemmelighed. Thomas Thors og Morten Riis anbefaler NMU's indstilling, Linda Kofoed Persson anbefaler KBU's indstilling, Søren Schow stemmer imod og Kirstine van Sabben undlader at stemme.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

For stemte 13 liste A, F, Ø, Å og K. Imod stemte 10, liste V, O, W

BOFA's anbefalede indstilling godkendt.

Bornholmerlisten, Dansk Folkeparti og Venstre kan ikke medvirke, da de ønsker at genanvendelsesprocenten er minimum 50%, men at det efterfølgende udbud skal gennemføres på en sådan måde, at det er muligt at se prisen pr. fraktion i affaldshåndteringsløsningen. Desuden skal affaldshåndteringen på Bornholm arrangeres på en sådan måde, at den enkelte husstand skal kunne tilvælge yderligere ordninger, såsom glas, metal og plast.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var nye affaldsordninger under behandling på en række møder i Klima- og Bæredygtighedsudvalget (KBU). Den daværende behandling blev afsluttet med en politisk beslutning om at udskyde processen, for at få tid til at indhente mere information.

 

Nu er behandlingen af emnet påbegyndt igen. Det blev indledt med oplæg fra Lone Misfeldt fra Katzenmark ved tidligere møde i KBU (d. 17. september 2018), hvor der blev gennemgået erfaringer og idéer fra det øvrige land, samt besvaret spørgsmål som en generel kvalificerende orientering. Oplægget dækkede blandt andet forhold som hente-/bringeordninger, sommerhuse, gamle bymidter samt visionære idéer fra det øvrige Danmark - alle områder Katzenmark har erfaring i fra deres arbejde i det øvrige land.

 

På forrige møde i KBU (d. 29. oktober 2018) præsenterede Bofa et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm set i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

 

Nu præsenteres Bofas planer for affaldshåndtering på Bornholm, der imødekommer kravene i Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden Affald”, der skal være implementeret i 2022 og første del af EU's affaldsdirektiv, der skal være implementeret i 2025.

Når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til indstillingen, vil Bofa udarbejde en detaljeret plan for affaldshåndtering og udbudsproces, der præsenteres for kommunalbestyrelsen i marts 2019.

 

Lovgivningsmæssige krav 2022

Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald” stiller en række krav til minimum 50 % genanvendelse af det indsamlede husholdningsaffald. Genanvendelsesmålet gælder syv udvalgte fraktioner: KOD (madaffald), pap, papir, glas, metal, plast og træ. Målet skal nås inden 2022.

 

Landsgennemsnittet i dag for de syv fraktioner er 35 % genanvendelse.

Genanvendelsesprocenten på Bornholm, er på 35 % for de syv fraktioner. 

 

Det nye genanvendelsesmål på 50 % gælder for de syv fraktioner samlet set. Det gælder for et landsdækkende gennemsnit, der er et fælles mål for hele Danmark. Kommunerne har metodefrihed hver især til at bidrage til at nå målet.

 

Ud af de syv fraktioner tilbyder Bofa i dag en ordning for de fem. Der er ikke en ordning for KOD (madaffald) og for så vidt angår plast er der en ordning for visse typer plast (emballageplast), men ikke for plast generelt.

 

Lovgivningsmæssige krav fra EU i 2025, 2030 og 2035

EU har med et nyt affaldsdirektiv stillet en række krav til medlemslandene for den fremtidige affaldshåndtering.  De væsentligste er højere krav til genanvendelse i årene fremover. Første gang i 2025, hvor det kræves at genanvendelsesprocenten når 55 %. Der er imidlertid ikke tale om målinger efter det samme system som i ”Danmark uden Affald”, idet der inddrages flere fraktioner.

Yderligere krav tilkommer i 2030 og 2035 ligesom det generelt må forventes, at kravene til genanvendelse vil fortsætte med at stige i de følgende år.

 

Nye affaldsordninger på Bornholm

Der er herunder en oversigt over eksisterende ordninger og forslag til nye ordninger på Bornholm. Bofa redegør for en anbefalet ny ordning og 3 alternative ordninger, der alle opfylder kendt lovgivning frem til 2030. Bemærk at det som hentes ved husstanden er henteordninger og det som bringes til miljøstation, kuber og containerpladser er bringeordninger.

 

Eksisterende ordning

Anbefalet ny ordning

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

status quo

 

Minimumsløsning:
status quo + madaffald

Minimumsløsning
+ metalkuber

Minimumsløsning
+ plast, samt glas og flasker

Hente

Hente

Hente

Hente

Hente

Restaffald

Restaffald

Restaffald

Restaffald

Restaffald

Pap og papir

Pap og papir

Pap og papir

Pap og papir

Pap og papir

Batterier

Batterier

Batterier

Batterier

Batterier

Småt elektronik

Småt elektronik

Småt elektronik

Småt elektronik

Småt elektronik

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

Storskrald (tilmeldeordning)

 

KOD (madaffald)

KOD (madaffald)

KOD (madaffald)

KOD (madaffald)

 

Plast, samt glas og flasker

 

 

plast, samt glas og flasker

Bringe

Bringe

Bringe

Bringe

Bringe

Glas og flasker i kuber

Glas og flasker i kuber *1

Glas og flasker i kuber

Glas og flasker i kuber

Glas og flasker i kuber *1

Miljøstationer *2

Miljøstationer *2

Miljøstationer *2

Miljøstationer *2

Miljøstationer *2

Containerplads *3

Containerplads *3

Containerplads *3

Containerplads *3

Containerplads *3

Haveaffald

Haveaffald

Haveaffald

Haveaffald

Haveaffald

 

Metal i kuber

 

metal i kuber

 

Genanvendelses

% = 35

Genanvendelses %
= 55

Genanvendelses
 = 50

Genanvendelses % = 51

Genanvendelses

% = 54

 

*1 mængden af kuber halveres p.g.a. samtidig husstandsindsamling

 

 

*1 mængden af kuber halveres p.g.a. samtidig husstandsindsamling

*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier

*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier

*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier

*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier

*2 restaffald, pap og papir, glas og flasker, samt batterier

*3 34 forskellige fraktioner

*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år

*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år

*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år

*3 34 forskellige fraktioner, stigende i de kommende år

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalet ny ordning: Bofa anbefaler således at udvide de eksisterende henteordninger med at afhente KOD (madaffald), plast, samt glas og flasker ved husstanden. Derudover foreslås det at borgere kan bringe metal til 200 nye kuber der etableres til metal rundt om på øen. Disse ordninger imødegår borgeres og turisters efterspørgsel på at sortere mere affald og vil betyde en genanvendelses procent på 55 når de er fuldt implementeret.

 

Det estimeres, at en gennemførelse af ovenstående vil medføre en prisstigning på ca. 15 %, svarende til ca. 450 kr. pr. hustand pr. år. Dette gælder fra 2022, hvor alle ændringer implementeres.

 

Alternativer: Der kan som alternativ gennemføres en ordning der som minimum tilføjer KOD (madaffald) til de eksisterende ordninger, dertil kan så evt. vælges enten metal i kuber eller plast, samt glas og flasker.

 

Husstandsindsamling af plast, samt glas og flasker skal til- eller fravælges sammen på grund af indsamlingsmateriel.

 

Både de anbefalede og de alternative ordninger vil sikre overholdelse af kendte krav frem til 2030, hvor førnævnte EU krav sandsynligvis vil betyde behov for yderligere ændringer.

 

De estimerede udgifter for affaldsfraktionerne fremgår af nedenstående skema:

 

 

Initial investering (afskrives på 15 år)

Løbende driftsomkostninger pr. år (eksl. afskrivninger)

Takst stigning i % pr. husstand

Takst stigning i kr. pr. husstand

KOD

22.000.000

3.750.000

5

150

Metal

1.500.000

250.000

> 1

20

Plast

13.000.000

2.750.000

 

270

Glas

 

2.300.000

9

 

Kommunikation

250.000

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af de af Bofa anbefalede nye affaldsordninger fra 2022, estimeres til at koste ca. 15 % takststigning, svarende til et beløb på ca. 450 kr. pr husstand pr. år.

 

De øvrige 3 alternative ordninger fremgår af ovenstående tekst og skema.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Alle priser er estimater. De endelige priser vil først være kendt efter gennemførelse af en udbudsproces. Detaljeret plan for udbudsproces og affaldshåndtering vil blive udvalgsbehandlet i marts 2019.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane

04.01.10Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

10

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

27

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger nu om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Tilskuddet skal anvendes til anlægsopgaver i forbindelse med etablering af en motorsportbane.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilskud til Bornholms Motorsport til etablering af en motorsportbane. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

Morten Riis kan ikke medvirke, idet han ønsker at afvente den verserende klagesag.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

Liste Ø, liste Å, liste F og Bente Helms kan ikke medvirke, idet de ønsker at afvente den verserende klagesag.

 

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2018 godkendte kommunalbestyrelsen kommuneplantillægget og lokalplanen for etablering af en motorsportbane ved Bolbyvej 12 i Klemensker.

Bornholms Motorsport (projektejer) ønsker derfor at påbegynde etableringen af banen.

 

Anlægsopgaverne fokuserer hovedsageligt på etablering af støjvolde, etablering af bane og rydning af areal. På et senere tidspunkt skal tilskuddet også bruges til renovering af bebyggelser, delvis rørlægning af grøft og udgravning af søer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane. Beløbet blev afsat under Teknik- og Miljøudvalget (Center for Teknik og Miljø), men blev efterfølgende flyttet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (Center for Erhverv, Byg og Sekretariat), ved organisationsændringen pr. 1. januar 2018.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid (Kultur og fritid), hvor projektet nu er forankret, søger om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Foreningen vil etablere en motorsportbane i Klemensker. Der er som nævnt afsat budget til formålet.

Idet anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid bliver budgettet nu flyttet til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. 

 

Budgettet på 500.000 kr. ekskl. moms svarer til udbetaling af et tilskud på 602.410 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Tilskuddet vil blive udbetalt løbende, når der foreligger dokumentation for at arbejdet er udført.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2018

05.01.12S00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

23

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 900.000 kr. til kabellægning af en række gadebelysningsanlæg med luftledningsanlæg samt udskiftning af gamle stål- og træmasteanlæg med en prioritering af de områder, der står for at skulle indgå i projekt LED-belysning.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til at påbegynde en renovering af disse kabel- og masteanlæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2018

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2018 finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 10.000 belysningsenheder. I forbindelse med projekt LED-belysning, 1. etape, er der behov for kabellægning af en række gamle masteanlæg med luftledninger, herunder udskiftning af stål og træmaster i nødvendigt omfang, i de berørte områder.

I 2018 er projekt LED-belysning påbegyndt i områderne Nyker, Klemensker, Rø, Tejn, Vestermarie, Rutsker, Lobbæk, Nylars og Hasle. Det vil primært være i disse områder, der vil være behov for kabellægning og udskiftning af masteanlæg.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.932.730 kr. inkl. overførsler fra 2017.

Center for Ejendomme og Drift - Vej, park og anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til kabellægning af gadebelysningsanlæg i 2018 og 2019, i forlængelse af projekt LED-belysning, 1. etape, vil beløbe sig til 900.000 kr.

Udgiften til kabellægning, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Forhøjelse af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

24

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en anlægsbevilling til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn på 650.000 kr.

Derudover bevilgede kommunalbestyrelsen et udlæg til Arnager Bådehavn på op til 1.300.000 kr.

Den private havn har siden modtaget endnu et tilsagn om tilskud til projektet og der er derfor behov for at der bevilges et højere udlæg til Arnager Bådehavn.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2019:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 at afsætte 650.000 kr. excl. moms til sikring af den over 100 år gamle træbro på Arnager Bådehavn. Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. december 2017 en anlægsbevilling, så der kunne igangsættes arbejder for 1.850.000 kr. excl. moms (1. etape). Projektet omfatter etablering af en ny bro i træsorten Azobe.

Projektet er en del af den sikringsforpligtelse, som kommunen påtog sig, da den i 2003 besluttedes at afvikle driftstilskuddene til de private havne.

Da Arnager Bådehavn er en lille privatejet havn, som ikke har mulighed for at skaffe likviditet til projektets udgifter i projektperioden, bevilgede kommunalbestyrelsen på samme møde et udlæg til havnen, udover anlægsbevillingen, på op til 1.300.000 kr.

Arnager Bådehavn havde på tidspunktet for godkendelse af anlægsbevillingen til medfinansiering af sikringsarbejder på Arnager Bådehavn samlede tilsagn og egenfinansiering på i alt 1.850.000 kr. De samlede projektudgifter udgjorde på daværende tidspunkt ca. 3 mio. kr. excl. moms.

 

Arnager Bådehavn har i september 2018 modtaget tilsagn fra Nordeafonden om et tilskud på 1.000.000 kr. Med det sidste fondstilskud har Arnager Bådehavn selv skaffet 65 pct. til den kommunale forpligtelse. Det ekstra tilskud gør, at projektudgifterne øges og derfor har havnen behov for, at der bevilges et højere udlæg til mellemfinansiering i projektperioden.

Det indstilles i denne sag, at kommunen yder et udlæg på op til 2.550.000 kr. til Arnager Bådehavn.

En efterkalkulation af budgettet har efter påbegyndelsen af projektet øget det totale budget fra 3.000.000 kr. til 3.400.000 kr.

 

Budget excl. moms

Kroner

Projektering

300.000

Entrepriser

2.900.000

Uforudsete omkostninger

200.000

Udgifter i alt

3.400.000

 

 

Det nye tilsagn om tilskud fra Nordeafonden gør, at projektet kan gå i gang med 2. etape.

Nu hvor broens Azobe-konstruktion er fuldstændig statisk gennemregnet, vil den nye bro ud over at være klimasikret, også have en levetid på over 100 år uden vedligeholdelse. Broen vil også kunne bære lastbiler, dumpers, gravemaskiner m.m. så alle forstærkninger, ombygninger og vedligehold af havnen, kan udføres uden at alt skal sejles ud til havnen med store ekstraudgifter til følge.

 

Da der forsat mangler en del af finansieringen bliver der alene indkøbt træ, så der enten

  1. kan rammes pæle og monteres nye dragere helt ud til havnen, eller
  2. der kan etableres en helt færdig bro så langt som muligt, men hvor der mangler nogle få fag i at nå helt ud til havnen. Ved sidstnævnte mulighed etableres der en overgang mellem ny og gammel bro. 

 

Hvis ikke det lykkes at finansiere den sidste etape, vil det betyde ekstra udgifter for Arnager Bådehavn til opstart og iland-transport af rammemaskinen to gange, eller udgifter til leje af stålplader til midlertidigt brodæk.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektets finansiering er således sammensat:

 

Finansiering excl. moms

Kroner

Tilsagn fra fonde

-2.000.000

Bornholms Regionskommune

-650.000

Egenfinansiering Arnager Bådehavn

-200.000

Manglende finansiering

-550.000

Indtægter i alt

-3.400.000

 

Anlægstilskuddet fra Bornholms Regionskommune til den private momsregistrerede havn er uændret på 650.000 kr.

 

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 14. november 2005 kan Bornholms Regionskommune yde private havne et rentefrit udlån i forbindelse med anlægsarbejder. Anlægsarbejderne kræver stor likviditet, idet tilskud først udbetales efter anlægsarbejdets færdiggørelse, og momsen kun kan hjemtages efterfølgende.

 

Havnen har nu behov for et samlet udlæg på op til 2.550.000 kr. Beløbet dækker de eksterne tilskud på i alt 2.000.000 kr. samt momsudgifter på i alt 550.000 kr.

Havnen tilbagebetaler udlægget, når tilskuddene er modtaget, og når momsbeløbet er refunderet fra SKAT.

 

Hele kroner

Tilskud Bornholms Regionskommune incl. moms

812.500

Udlæg, som tilbagebetales når fondsmidler og moms er afregnet

2.550.000

Samlede projektudgifter incl. moms

3.362.500

 

Der vil blive udfærdiget et skriftligt tillæg til den oprindelige aftale med Arnager Bådehavn omkring medfinansiering af projektet samt vilkår for udlæg af projektudgifter.

 

Arnager Bådehavn har ansøgninger liggende hos et par fonde for at skaffe den resterende finansiering. Hvis der gives afslag på disse ansøgninger, vil restfinansieringen på 550.000 kr. forslås prioriteret fra anlægspuljen for havnene 2019, hvorefter anlægsbevillingen til projektet vil blive ansøgt forhøjet.

 

Sagen forelægges til politisk behandling igen, hvis der opnås yderligere tilsagn om tilskud fra private fonde eller EU, og/eller ved en eventuel forhøjelse af anlægsbevillingen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Godkendelse af spildevandstakster for 2019

13.00.00S55-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

22

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Energi og Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for kloakområdet i 2019. Taksterne er uændrede i forhold til 2018 bortset fra almindelig indeksregulering på taksterne for fast vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at taksterne godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. november 2018:

Anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Spildevand A/S foreslår uændrede takster for bortskaffelse af spildevand i 2019. Dog er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag i takstbladet for 2019 pristalsreguleret i henhold til den gældende betalingsvedtægt (nettoindeks april 2019 = 102,6).

 

Det betyder:

·         at tilslutningsbidraget i 2018 fastsættes til 43.290 kr. ex moms (afrundet til nærmeste 10´er).

·         at det faste bidrag i 2018 fastsættes til 548 kr. ex moms (afrundet til nærmeste kr.)

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret, og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S - ejerstrategi

24.00.00A21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

12

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

18

 

Hvem beslutter

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejerstrategien for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S er gældende ind til årsskiftet. Det foreslås, at ejerstrategiens afsnit om sociale hensyn ændres, og at udkast til ny ejerstrategi godkendes, gældende fra den 1. januar 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

·         Den reviderede ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er eneaktionær i Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

 

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S blev etableret den 18. maj 2016 ved beslutning om gennem­førelse af fusion af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S og ved be­slut­­ning om gennemførelse af fusion af Østkraft Holding A/S og Østkraft Energiservice A/S.

 

Ved fusionen skete der en videreførelse af de fusionerede selskabers rettigheder og forplig­telser, og herunder også videreførelse af kommunens ejerstrategi for de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

 

Denne ejerstrategi for de kommunalt ejede forsyningsselskaber havde kommunalbestyrelsen godkendt på sit møde den 19. november 2015. Af næstsidste afsnit fremgår, at ejer­strategien er gældende for peri­oden 19. novem­ber 2015 til 31. december 2018.

 

Ejerstrategien for Kommunalt Ejede Forsyningsselskaber er vedhæftet som bilag 1.

 

Det foreslås, at ejerstrategien skal være relativt uændret gældende fra den 1. januar 2019, dog med ajourføringer vedrørende sociale hensyn, dertil kommer mindre ændringer som fx ændring af over­skriften, så det udtrykkeligt fremgår, at ejerstrategiens er for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

 

Ejerstrategien skal endvidere revurderes i forlængelse af kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny Udbuds- og Indkøbspolitik i 2019, hvor bl.a. afsnittene om sociale klausuler revideres.

 

Udkast til ejerstrategi for Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S vedhæftes som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. december 2018

1.
Ejerstrategi for kommunalt ejede forsyningsselskaber (PDF)

2.
UDKAST - Ejerstrategi - BEOFH AS - 2019 - final (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

00.30.14G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

6

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

19

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I sagen gennemgås budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 på drifts- og anlægsområderne samt konsekvenserne for kassebeholdningen. Dertil skal der tages stilling til tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser, at der i 2018 samlet set forventes et merforbrug på 34 mio. kr. på serviceområderne under driften, som finansieres af overført overskud fra 2017.

På de ikke-overførbare områder under driften forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 96,2 mio. kr. set i forhold til rådighedsbeløbet i 2018, hvilket primært skyldes tidsmæssige forskydninger i projektforløb og projekter der afventer politisk stillingtagen.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der meddeles negativ tillægsbevilling på 2.710.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 3 pkt. 1

c)    at der meddeles tillægsbevilling på

a.    1.306.000 kr. til bevilling 12 Børn og Familie

b.    6.037.000 kr. til bevilling 52 Teknik, natur og miljø

c.    7.142.000 kr. til bevilling 57 Kollektiv trafik

alle finansieret af næste års budget på bevillingernes rammer

d)    at der i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, tages stilling til om eventuelt ikke-disponerede midler på bevilling 31 Ældre skal tilgå de likvide midler.

e)    at det forventede underskud på 1.157.000 kr. på den overførbare del af bevilling 32 Psykiatri og handicap finansieres af det forventede overskud på den ikke-overførbare del af bevillingen vedrørende særligt dyre enkeltsager, og at et eventuelt samlet overskud tilføres de likvide midler i forbindelse med overførselssagen

f)     at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at mindreforbruget vedr. jordforureningsopgaver på 1.400.000 kr. overføres til 2019, som følge af tidsmæssig forskydning af projektets udgifter.

g)    at der meddeles negativ tillægsbevilling på 118.000 kr. vedr. øvrige bevillinger som anført i tabel 3 pkt. 3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen.

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg.

I bilag 5 findes en sammenskrivning af driftsbudgetopfølgningen på udvalg og bevillinger.

I bilag 6 findes en sammenskrivning af anlægsbudgetopfølgningen på udvalg og projekter.

I bilag 7 findes en uddybende budgetopfølgning for BAT

 

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på den overførbare ramme et forventet merforbrug på 34,0 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 82,6 mio. kr. som overordnet set finansierer forbruget i 2018. Samlet set forventes således et overskud på 48,6 mio. kr. i 2018 på den overførbare ramme.

På den ikke-overførbare ramme forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i 2018.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2018

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Børne- og Skoleudvalget

1.641

-

9.536

11.177

-

Social- og Sundhedsudvalget

2.757

-8.907

13.284

16.041

-8.907

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-5.476

8.751

10.681

5.205

8.751

Natur- og Miljøudvalget

-19.119

1.922

8.792

-10.327

1.922

Økonomi- , Erhvervs- og Planudvalget

-13.830

3.725

40.343

26.513

3.725

I alt 

-34.027

5.491

82.636

48.609

5.491

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

En del af forklaringen bag merforbruget på den overførbare ramme ligger i, at flere centre anvender overførte midler fra 2017 til engangsudgifter og forskudte opgaver, som fx medfinansiering af brobygningsforløb med Campus, udgifter til lege- og læringsmiljøer på dagtilbudsområdet, finansiering af fem måneders drift af projektet ”De Små Børns Bornholm” og udskudte arbejder på vej, park og anlæg.

Merforbruget dækker dog også over områder med en større og mere vedvarende ubalance i såvel negativ som positiv retning. Nedenfor gennemgås de større mer-/mindreforbrug

 

På dagpasningsområdet forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der fortsat hovedsageligt kan henføres til færre PAU-elever. Dertil passes der færre børn end der oprindeligt er budgetteret med. Endvidere er der kun anvendt en tredjedel af puljen til styrkelse af små børnehuse. Endelig forventes der mindreforbrug på økonomiske fripladser og søskendetilskud, der er årsagen til en forbedring på 0,3 mio. kr. siden opfølgningen pr. 30.april 2018.

 

På børne- og familieområdet forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Merforbruget på børn og familie dækker primært over et merforbrug på anbringelsesområdet grundet et fortsat højt niveau af anbringelser, samt et merforbrug på de forbyggende foranstaltninger drevet af et stadigt stigende forbrug i Det Tværgående Støttekorps. Merforbruget opvejes dog delvist af et mindreforbrug på administration samt på udføreenheder. Det forbedrede resultat skal primært tilskrives stillingsvakancer i PPR og Det Gule Team samt udskydelse af projektaktiviteter til 2019 vedr. ”projekt tættere på familien”

 

Skoleområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden opfølgningen 30. april. Flere skoler anvender af deres overførte overskud fra 2017 og andre skoler arbejder godt på at nedbringe underskud overført fra 2017. Dertil ses et mindreforbrug på fællesudgifterne. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april ses mindre ændringer på flere af skolerne. Forbedringen kan primært henføres til Åvangsskolen, der forventer mindreforbrug mod balance ved seneste budgetopfølgning.

 

Ældreområdet forventer et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. i 2018. Dette dækker dog over et større mindreforbrug på 6,7 mio. kr. som følge af et fald i de visiterede og leverede servicelovsydelser (SEL).

Modsat forventes et merforbrug i Hjemmeplejen, hvor udgifterne forventes at være 6,9 mio. højere end de afregnede indtægter. Dette kan bl.a. henføres til den gennemsnitlige brugertidsprocent der ligger på 58-59 pct., et noget højere sygefravær end indregnet i afregningspriserne (BUM-priserne) samt et meget stort og hurtigt fald i aktiviteten i starten af året, der har været svært at tilpasse udgifterne til. Plejehjem og –centre forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr., som primært kan henføres til tre dyre enkeltsager som ikke er budgetlagt på området, samt en stigning i plejetyngden henover året.

Dertil er der tale om en forbedring på 6,0 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Bedringen skal hovedsagelig tilskrives lavere forventninger til betaling for hospicepladser og plejetakst for færdigbehandlede patienter samt ikke mindst, at en stor del af midlerne på fællesudgifterne til bl.a. analyse af ældreområdet, nyt omsorgssystem og Den Rehabiliterende Organisation ikke anvendes fuldt ud i 2018.

 

Psykiatri og Handicap forventer samlet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2018 på den overførbare bevilling, hvilket en forbedring på 0,3 mio. kr. Merforbruget ses på betalinger til botilbud og mere præcist på udviklingen i 3 sager. Merforbruget opvejes delvis af et samlet mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager

 

Sundhedsområdet forventer på den overførbare bevilling et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. Der er iværksat en række aktiviteter, der medfører engangsudgifter i året, finansieret af overskud fra 2017. Dette modvirkes dog af et forventet mindreforbrug på elevområdet på 2,9 mio. kr. Ændringen siden budgetopfølgningen pr. 30. april kan tilskrives stillingsvakance og lavere aktivitet på døgnbemandingen på misbrugsområdet, lavere belægning på dagcentrene og færre engangsudgifter under sygeplejen.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. primært på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Der er tale om forværring på 8,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april. Hovedårsagen er en efterbetaling for 2017 på den kommunale medfinansiering, som følge af at den samlede aktivitet i Region Hovedstaden, i 2017 endte med at ligge lavere end det aftalte niveau. Forskellen mellem det aftalte og faktiske niveau pr. region, fordeles mellem kommunerne i forhold til indbyggertal.

 

Kultur- og fritidsområdet forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2018.  De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter, udbetaling af bevillinger givet i 2017, svarende til den sædvanlige procedure på området, samt forudbetaling af et tilskud for 2019.

 

På uddannelses- og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forbrug af overførslen til medfinansiering af brobygningsforløb med Campus og initiativer til at få flygtninge ud i lokalsamfundet med i alt 2,8 mio. kr. Dertil anvendes de overførte midler bl.a. til implementering af nyt fagsystem. En del af merforbruget kan tilskrives aftalen omkring Bornholms Akademi, hvor overført overskud skal dække årets drift. Der er tale om forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 30. april, hvilket primært kan tilskrives at projekterne praktikplads og tilflytterservice endnu ikke er disponeret.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der under uddannelse og beskæftigelse samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april forventedes balance mellem forbrug og budget. Mindreforbruget kan henføres til den positive jobudvikling for både modtagere af integrationsydelse, dagpenge og kontanthjælp.

 

På teknik, natur og miljø forventes samlet set et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2018. Udover anvendelse af overførsler fra 2017, dækker merforbruget hovedsageligt over skadedyrsbekæmpelsen og havnene. Dog er forventningen til skadedyrsbekæmpelsen forbedret, efter at udgifterne hen over sommeren har været lavere end samme tid sidste år og dermed lavere end forudsat, mens forventningen vedrørende havne er forværret. Ændringen vedrørende havne skyldes både at der var forventet flere indtægter, og at forbruget til vedligehold har været større end forudsat. På begge områder påregnes at det samlede underskud nedbringes over en årrække.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf det meste hidrører jordforurening og en igangværende sag omkring afværgeforanstaltninger

 

Ejendomme og drift forventer samlet set et merforbrug på 17,5 mio. kr. i 2018. Merforbruget vedrører forbrug af overført overskud fra 2017 til bl.a. udskudte arbejder og afvikling af afspadsering.

Dertil forventer BAT et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. dækkes af overførsel fra 2017. Det forventede merforbrug kan tilskrives:

·         Øgede personaleudgifter, som til dels er en følge af nedarbejdet skyldig afspadsering, dels er en følge af øget kørsel blandt andet til campus, men også på flere andre ruter

·         Øgede udgifter til brændstof, da prisen har været stigende igennem de seneste år

·         Øgede udgifter til materiel og vedligehold. Generelt er materiellet på både rutetrafik samt på den offentlige servicetrafik præget af dels at være udenfor garantiperioder, ligesom det er præget af den store mængde kørsel og dermed slidtage og vedligehold, der kræves.

·         Faldende indtægter. Det har ikke været muligt, at beskære kørslen i samme omfang som indtægterne har været vigende, uden at det ville have haft servicemæssige konsekvenser. Derimod har der været behov for at øge kørselstimerne og antallet af fastansatte.

·         Herudover ses et mindre merforbrug på udgifterne til eksterne vognmænd for lokal- og regional rutekørsel.

Budgetopfølgningen for BAT er uddybet i bilag og på udvalgets møde i januar 2019 fremlægges et opfølgende notat der indeholder en vurdering af de eventuelle fremadrettede økonomiske udfordringer og en prognose for forbruget i 2019. Herudover vil der indgå allerede planlagte tiltag til udgiftsreduktioner samt yderligere tiltag der vil kræve politisk stillingstagen, med henblik på at bringe budgettet i balance samt afvikle et overført underskud.  

 

For Økonomi, it og personale forventes samlet set et merforbrug på 6,7 mio. kr. i 2018. De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til implementering af nyt omsorgssystem, færdiggørelse af trådløse netværk samt opgradering af IT-systemer, finansieret at overførslen fra 2017 på 24,3 mio. kr. Der er tale om en forværring på 4,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.april, hvilket kan tilskrives opgraderingen af de centrale dele af kommunens IT-system og netværksudstyr, som der har været sparet op til.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket primært kan henføres til seniorjobs og tjenestemandspensioner.

 

For Erhverv, By og Sekretariatet forventes samlet set et merforbrug på 7,1 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 16,0 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 6,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt planlagt forbrug af overførte midler, hvor udbetalingen af udviklingsmidler, som er givet til flerårige projekter, følger sædvanlig procedure og finansieres via overført overskud. Derudover er der færre indtægter fra byggesagsgebyrer i forhold til budgetteret. Forværringen kan primært henføres til at der er kommet flere bevillinger til udbetaling under Vækstforum.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018 og skyldes at opfølgningen er baseret på, at der ikke afholdes folketingsvalg / folkeafstemning i 2018.

 

For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2018
overførbar

Forventet mer-/mindreforbrug i 2018
ikke-overførbar

30. april

31. okt

Ændring

30. april

31. okt

Ændring

Børne- og Skoleudvalget

-215

1.641

1.856

-

-

-

Social- og Sundhedsudvalget

-4.493

2.757

7.250

-1.210

-8.907

-7.697

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-8.016

-5.476

2.540

-

8.751

8.751

Natur- og Miljøudvalget

-15.558

-19.119

-3.561

2.000

1.922

-78

Økonomi- , Erhvervs- og Planudvalget

-4.886

-13.830

-8.944

3.536

3.725

189

I alt

-33.168

-34.027

-859

4.326

5.491

1.165

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

 

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2018. Hovedparten af anlæggene kan henføres til Natur- og Miljøudvalgets område.

 

På Natur- og Miljøudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 166,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 79,1 mio. kr., hvilket svarer til 47,5 %.

 

Det forventede mindreforbrug fremkommer primært via projekterne Trafikforanstaltninger ved Campus med 1,5 mio. kr., Kabellægning af gadebelysning 2017 med 1,0 mio. kr., Gadebelysning, LED-teknologi med 2,0 mio. kr., Belægningsvedligeholdelse med 1,8 mio. kr., Nedrivning af dele af gl. Klemensker skole med 1,8 mio. kr., Projektering, læringsmiljøer/madskoler med 1,0 mio. kr., Kongeskærskolen, nye læringsmiljøer med 4,7 mio. kr., Hjælpemiddeldepotet, tilbygning med 1,0 mio. kr., Snorrebakken 66, indretning til administrationsbygning med 7,3 mio. kr. samt Bofa, ny ecconomizer t/forbrændingsanlægget med 14,0 mio. kr. Dertil kommer nogle disponible anlægspuljer for veje, broer og havne, hvor projekterne er prioriteret af Natur- og Miljøudvalget, men som ikke forventes udmøntet fuldt ud i 2018.

 

En stor andel af mindreforbruget udgør rådighedsbeløb, hvor der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling samt projekter, hvor der er meddelt anlægsbevilling, men hvor projektet afventer politisk stillingtagen. Disse projekter omfatter primært Vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn (Havnepakke III) med 4,7 mio. kr., Pulje til øget trafiksikkerhed v/skoler (Hans Rømer Skolen) med 1,0 mio. kr., Pulje til vedligeholdelse af restboligmassen 2,9 mio. kr., Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne 6,5 mio. kr., Pulje til etablering af madskoler med 7,8 mio. kr., Renovering af administrationsbygninger, etape 2 med 1,2 mio. kr., Renovering af administrationsbygninger, etape 3 med 2,5 mio. kr. samt Nye plejeboliger med 2,3 mio. kr.

 

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 16,1 mio. kr., hvor der forventes forbrug på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. omfatter primært Bornholms Museum, hvor der alene forventes afholdt udgifter til projektering af projektet i 2018.

 

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 netto 3,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på netto 9,7 mio. kr. For så vidt angår køb og salg af ejendomme mv. forventes en samlet merindtægt på netto 7,3 mio. kr., medens der for udstykningsområderne samlet set forventes en mindreindtægt på netto 6,8 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat omfatter primært projekt Allinge områdefornyelse/helhedsplan med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

 

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgning på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilag 1 Resultatopgørelsen pr. 31. oktober for en mere fyldestgørende gennemgang.

 

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018, at der på det skattefinansierede område forventes et underskud i 2018 på 73,0 mio. kr. primært som følge af et merforbrug på serviceudgifterne og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet.

 

Derudover er der også en mindreindtægt som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2018, der betyder at BRK skal tilbagebetale ca. 20 mio. kr. til staten. Sammenholdt med lov- og cirkulæreprogrammet samt midt- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, indebærer det en mindreindtægt i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april på 15,5 mio. kr.

 

På det brugerfinansierede område forventes et overskud på 6,5 mio. kr. mens der for øvrige poster forventes et overskud på 2,1 mio. kr. Samlet set forventes der således et kassetræk på 64,4 mio. kr. på bagrund af vurderingerne i denne budgetopfølgning.

 

Tabel 2: Komprimeret resultatopgørelse

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2018

Korr. budget 2018

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.808,1

-2.787,4

-2.788,0

20,1

-0,5

-       Drift

2.749,2

2.830,8

2.776,5

27,3

-54,2

-       Renter

-2,8

-2,8

-4,3

-1,4

-1,4

-       Anlæg

92,5

170,9

88,7

-3,8

-82,2

Resultat af det skattefinansierede område

30,7

211,3

73,0

42,2

-138,4

Resultat af det brugerfinansierede område

-2,9

9,5

-6,5

-3,5

-16,0

Samlet resultat

27,8

220,9

66,5

38,7

-154,4

Øvrige poster

-4,4

-8,4

-2,1

2,3

6,3

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

23,4

212,5

64,4

41,0

-148,1

 

 

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Som det har været praksis i tidligere år meddeles tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto reduceres budgetterne med 2,7 mio. kr. på det ikke-overførbare område.

 

Der meddeles også tillægsbevillinger med lån af næste års budget de steder hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2018. Dette gøres for at overholde bevillingsreglerne for kommuner. Budgetterne forøges med 14,5 mio. kr. i 2018 og reduceres tilsvarende i 2019.

 

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor. Samlet set finansierer kassebeholdningen 11.657.000 kr. jf. nedenstående tabel:

 

Tabel 3: Bevillingsmæssige justeringer

Udvalg

Bevilling / Eventuel bemærkning

Beløb i kr.

Pkt. 1

Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbar områder jf. udvalgenes indstilling

SU

33 Sundhed

10.839.000

SU

34 Sociale ydelser

99.000

JUFU

41 Uddannelse og beskæftigelse

-8.751.000

 

NMU

52 Teknik, natur og miljø

-522.000

 

NMU

53 Veje, park og anlæg

-650.000

ØEPU

61 Økonomi og Personale

-2.995.000

ØEPU

64 Politikere

-730.00

I alt

Tilførsel til kassebeholdningen

-2.710.000

Pkt. 2

Tillægsbevilling vedr. overførbar områder - lån af næste års budget

BSU

12 Børn og familie

1.306.000

NMU

52 Teknik, natur og miljø

6.037.000

NMU

57 Kollektiv trafik

7.142.000

I alt

Finansieret af kassebeholdningen

14.485.000

Pkt. 3

Øvrige bevillinger

ØPU

91 Renteindtægter

270.000

ØPU

92 Renteudgifter

-1.710.000

ØPU

93 Afdrag på udlån

2.592.000

ØPU

94 Afdrag på lån 1)

-400.000

ØPU

97 Skatter

-540.000

ØPU

98 Balanceforskydninger

-330.000

I alt

Tilførsel til kassebeholdningen

-118.000

 

Samlet finansieret af kassebeholdningen

11.657.000

 

1) Bevilling til indfrielse af lån vedr. Slottet nedsættes ikke, men overføres til efterfølgende år, indtil lånene indfries.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. december 2018

1.
Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2018 (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Oversigt over udvalg, centre og bevillinger (PDF)

4.
Oversigt over budgetopfølgning på anlæg (PDF)

5.
Driftsopfølgning på udvalg og bevillinger (DOCX)

6.
Anlægsopfølgning på udvalg og projekter (DOCX)

7.
Uddybende budgetopfølgning pr. 31. oktober for BAT (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Likviditetsoversigter 30. november

00.32.18G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

20

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. november 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

Der er bilagt to oversigter. Den første oversigt (bilag 1) viser den faktiske beholdning ultimo november 2018, den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage, skøn over udviklingen i kassebeholdningen resten af året og disponeringer herunder specifikationer. Den anden oversigt (bilag 2) viser en grafisk oversigt over udviklingen i den daglige beholdning og gennemsnitlige beholdning seneste 365 dage i år og sidste år.

 

Den seneste udvikling i kassebeholdningen:

Den faktiske beholdning på 143,1 mio. kr. er faldet med 49,2 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2018. Denne udvikling svarer for en dels vedkommende til udviklingen sidste år hvor den faktiske beholdning faldt med 18,3 mio. kr.

Derudover kan en del af udviklingen henføres til en højere midtvejsregulering af bloktilskuddet. Forskellen fra sidste år er næsten 26 mio. kr. hvoraf ca. 8,5 mio. vedrører denne opgørelse. Endelig har der været højere udbetalinger til leverandører end i november 2017 samt højere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering og til sociale ydelser.

 

Den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage er på 327,8 mio. kr. Gennemsnittet er faldet med 5,3 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2018.

Kommunens målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet over 365 dage minimum skal være 75 mio. kr. er opfyldt.

 

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018:

Udviklingen i kassebeholdningen i 2018 vil løbende blive påvirket af kassefinansierede tillægsbevillinger, forventede mer-/mindreforbrug i året og forventet anvendelse af overførsler fra tidligere år.

Med budget 2018 blev der vedtaget et kassetræk på 23,4 mio. kr. Dertil er givet tillægsbevillinger for 32,4 mio. kr. finansieret af kassen.

Forventninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 er indarbejdet i opgørelsen af kassebeholdning med en forventet nettoeffekt på 28,5 mio. kr. vedr. drift og 96,2 mio. kr. vedr. anlæg.

Derudover bemærkes, at en vis andel af kassebeholdningen er reserveret til specifikke formål i 2018 og frem, som fx udskudt indfrielse af lån og midler reserveret til anlæg og ekstraordinære indsatser i budgetoverslagsårene. Det forventes, at Bofa i de kommende år skal investere som følge af ressourcestrategiplan 2019 mv.

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter ophører, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Se bilag 1 for en nærmere gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 2,8 mio. kr. i 2018. Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser en forventet renteindtægt af likvide aktiver på 2,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 12. december 2018

1.
Beholdninger pr. 30. november 2018 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Kompetencefordelingsplan mellem centre og fagudvalg

00.15.15A21-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

19

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

21

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Der er udarbejdet en ny kompetencefordelingsplan på de traditionelle tekniske områder som følge af den vedtagne styrelsesvedtægt samt den administrative organisering. Kompetencefordelingsplanen beskriver hvilke udvalg og centre, der har kompetence til at afgøre konkrete sager eller udføre de forskellige driftsopgaver.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at forslaget til kompetencefordelingsplan godkendes.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

Godkendt.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. december 2018:

Anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt, idet en mindre fejl vil blive rettet.

Der er blevet byttet om på kompetencen for klager og takster i forbindelse med Bat.

Skemaet tilrettes så takster behandles i KB, mens klager håndteres administrativt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune fik som følge af den politiske konstituering efter kommunalvalget en ny administrativ organisation per 1/1-2018. I den nye organisation er opgaverne på de traditionelle tekniske områder fordelt på flere centre i kommunen – Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar 2018 den nye styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune. Styrelsesvedtægten beskriver ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske fagudvalg.

 

Den nye styrelsesvedtægt og den nye administrative organisering har medført et behov for en opdateret kompetencefordelingsplan for de områder, der tidligere lå under Teknik- og Miljøudvalget.

Kompetencefordelingsplanen beskriver hvilke udvalg og centre, der har kompetence til at afgøre konkrete sager eller udføre de forskellige driftsopgaver.

Kompetenceplanen er bygget op omkring lovgivning samt kommunens driftsområder.

 

I kompetenceplanen anvendes følgende forkortelser for kompetence:

·         O for Orienteres

·         I for Indstiller

·         B for Beslutter

 

·         Adm for Administration

·         KBU for Klima- og Bæredygtighedsudvalg

·         NMU for Natur- og Miljøudvalget

·         ØEPU for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

·         KB for Kommunalbestyrelsen

 

Kompetenceplanen delegerer som under de tidligere udvalg beslutningskompetencen for en række opgaver til administrationen.

Den beskriver også kompetencen hos de forskellige udvalg i de sager, som skal behandles i flere udvalg.

Kompetenceplanen afspejler de beskrivelser af de forskellige udvalgs ansvarsområder, som det er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Kompetenceplanen kan forventes revideret med jævnlige mellemrum som følge af lovrevisioner eller implementering af ny lovgivning.

 

Kompetenceplanen indstilles til fagudvalgenes og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 26. november 2018

1.
Udkast til kompetencefordeling 2018_201118 (DOCX)

2.
Styrelsesvedtægt (PDF)

3.
Seneste organisationsdiagram (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum

19.00.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

12-12-2018

28

 

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

22

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. De nye vedtægter er fremsendt til kommunen til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør indstiller,

·         at nye vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december 2018:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. Bornholms Kunstmuseum har fremsendt de nye vedtægter til politisk godkendelse.


I det følgende gennemgås de centrale vedtægtsændringer. Vedtægterne er bilagt.


Vedtægter for Bornholms Museumsforening

Vedtægterne for Bornholms Museumsforening er senest godkendt i 2007.

I foreningens nye vedtægter er der blandt andet ændret i punkt 2, som omhandler generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, sammensætning og valgmåde, hvor det er blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Vedtægter for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

Vedtægterne for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er oprindeligt fra henholdsvis 2007 og 2011. Vedtægterne er blevet opdateret, så de afspejler bestemmelser i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fra 2010. Loven kaldes driftstilskudsloven og danner grundlag for tilsynet med de institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Opdateringen er foretaget som følge af Slots- og Kulturstyrelsens anbefaling i forbindelse med styrelsens kvalitetsvurdering af museerne i 2016.

I samme forbindelse anbefalede Slots- og Kulturstyrelsen, at Bornholms Kunstmuseums ansvarsmåde blev yderligere afgrænset for så vidt angik kunsthåndværk og nyere kunst herunder særligt lyskunst med henblik på at adskille museet fagligt fra andre museer, der også arbejdede med lyskunst. Kunstmuseets vedtægter punkt 2, som vedrører museets formål og ansvarsområde, er blevet justeret efter styrelsens anbefaling.

I begge museers vedtægter punkt 4, som bl.a. omhandler generalforsamling og valgmåde, er det blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Under samme punkt er der desuden blevet tilføjet to nye bestemmelser, som hhv. angiver, at det er formanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer i forening, som er tegningsberettet, og at bestyrelsen har mulighed for at meddele prokura.
 
Alle tre vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 17. maj 2018 og på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2018. Ifølge vedtægterne og museumsloven §14 stk. 3 skal vedtægtsændringerne godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. december 2018

1.
Vedtægter for Bornholms Museumsforening (PDF)

2.
Vedtægter for Bornholms Museum (PDF)

3.
Vedtægter for Bornholms Kunstmuseum (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0098

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

20-12-2018

23

 

 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt