Referat
Klima- og Bæredygtighedsudvalget
28-05-2018 kl. 14:30
Mødelokale 1, Vibegård, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Langsigtede mål og mål for budget 2019
  åbent 3 Orientering om møde mellem arbejdsgrupper under Brigth Green Island og Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. juni 2018
  åbent 4 Opamling på dialogmøde om boligudvikling på Bornholm
  åbent 5 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 6 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt: orienteringssag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

1

 

 

Fraværende

Bente Helms.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kristian Pihl deltog under behandlingen af pkt. 4.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Langsigtede mål og mål for budget 2019

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

2

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udvalgene fastsætter langsigtede mål for udvalgets område. Udvalget fastlægger derudover budgetmål for budget 2019, der skal være med til at indfri de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) Udvalget beslutter langsigtede mål på udvalgsområdet

b) Udvalget beslutter budgetmål for 2019

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

ad a) Anbefales med visse rettelser.
ad b) Anbefales med visse rettelser.

Det tilrettede bilag oversendes til videre behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt Klima- og Bæredygtighedsudvalgets tidligere drøftelser, skal udvalget nu blive konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden, samt målene for budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på visionsseminaret arbejdet med en hovedvision, der lyder som følger:

 

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

 

For at nå nærmere en indfrielse af hovedvisionen har kommunalbestyrelsen på visionsseminaret arbejdet med seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

·         Nye værdifulde jobåbninger i 2028

·         Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

·         Bornholm er det attraktive tilvalg

·         Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

·         Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

·         Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af udvalgets drøftelser skal de langsigtede mål på udvalgets område fastlægges, herunder hvordan de relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens vision”. Dokumentet besluttes på kommunalbestyrelsens møde 28. juni.

 

Mål for 2019

På udvalgsmødet i maj skal udvalget derudover formulere og vedtage mål, der skal indgå i budget 2019. Målene skal medvirke til – på sigt – at indfri udvalgets langsigtede mål.

Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og de økonomiske prioriteringer i budgettet.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje langsigtede mål, mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til visionerne og budgetprocessen.

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

Udvalgets arbejdsprogram fastlægges i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 28. maj 2018

1.
Mål for KBU til mødet 28.05.2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Orientering om møde mellem arbejdsgrupper under Bright Green Island og Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. juni 2018

24.00.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

3

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter

Resumé

Klima- og Bæredygtighedsudvalget afholder d. 1. juni 2018 et møde med arbejdsgrupperne under Bright Green Island, som blev nedsat ved Bornholmerdøgnet/Stormødet for otte måneder siden. Formålet med mødet er at få en afsluttende afrapportering fra arbejdsgrupperne, således at ideer fra grupperne kan indgå i kommunens videre arbejde.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget afholder d. 1. juni 2018 et møde på Vibegård i Rønne med arbejdsgrupperne under Bright Green Island, som blev nedsat ved Bornholmerdøgnet/Stormødet for otte måneder siden. Formålet med mødet er at få en afsluttende afrapportering fra arbejdsgrupperne, således at ideer fra grupperne kan indgå i kommunens videre arbejde. Der afsættes tid til dialog med hver enkelt arbejdsgruppe, som kan fremlægge de ideer og forslag til opfyldelse af bornholmermålene.

 

For at sikre en bred forankring af det videre arbejde med Bright Green Island og bornholmermålene vil kommunen til efteråret invitere både borgergrupper og erhvervslivet til et samarbejde om tilslutningen til de otte bornholmermål, ligesom kommunen selv vil opsætte mål for sit bidrag til dette arbejde. Arbejdsgruppernes ideer og forslag på mødet den 1. juni 2018 vil være et vigtigt element i det videre arbejde.

 

Mødet den 1. juni 2018 er både en afslutning på det arbejde, der blev iværksat med arbejdsgrupperne på bornholmerdøgnet, og en videregivelse af stafetten i form af input til det videre arbejde med opfyldelse af bornholmermålene.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opsamling på dialogmøde om boligudvikling på Bornholm

00.15.02G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

4

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den 3. maj 2018 afvikledes et dialogmøde med investorer, ejendomsmæglere m.fl. og en række medlemmer af kommunalbestyrelsen. På mødet fremkom en forskellige ideer til tiltag, der kan understøtte udviklingen af nye boligområder på Bornholm. Det skal drøftes hvilke af disse ideer Bornholms Regionskommune vil arbejde videre med.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget,

a) at udpege elementer, der skal arbejdes videre med, med afsæt i de ideer, der er fremkommet på dialogmødet.

b) at KBU påtager sig at udforme en koordinerende proces i forhold til boligpolitik, herunder snitfladerne til tilflytterstrategi samt planlægning af udbud af offentlig service.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

ad a) Det anbefales, at de i sagsfremstillingen nævnte punkter skal afsøges yderligere.

ad b) Anbefales, at idet KBU udarbejder forslag til en boligpolitik i 2018.

Sagsfremstilling

Under mødet fremkom mødedeltagerne med en række forslag til tiltag, der kan bidrage til at øge antallet af boliger på Bornholm. – Både i forhold til at fremme nybyggeri og i forhold til at øge bosætning på Bornholm.

 

Forslagene fremgår nedenfor:

 

Lokalplaner:

·         Fremadrettet bør lokalplaner for områder, der er udlagt til byggeri af nye boliger, være mindre restriktive

·         Lokalplanen for Rævehøjen i Rønnes udkant bør ændres, så der stilles færre krav til boligernes udformning

 

Vedr. arealer, der er udlagt til byudvikling:

·         Kommunen opfordres til at udstykke og byggemodne et antal (fx 10) byggegrunde på området ved Rønne Syd, for at sætte gang i salget. Det samme forslag gælder andre arealer der er udlagt til byudvikling.

·         I forlængelse af ovenstående: en forlængelse af Sagavej foreslås

·         Der bør udarbejdes en skitse over hvordan området kan komme til at se ud med veje mm.

·         Kommunale byggegrunde skal sælges til markedspris, men spørgsmålet er, hvad markedsprisen er på grunde, der ikke kan sælges? BRK opfordres til at undersøge denne problematik

·         Boligportalen, der indeholder oplysninger om grunde (både privat- og kommunaltejede) til salg, skal synliggøres, og kendskabet til den udbredes

 

Typer af boliger, der er behov for

·         Tilflytterboliger, som kan lejes for en kort periode, evt. møbleret. Skivemodellen nævnes som eksempel. Denne er uden kommunal deltagelse

·         Mulighed for at etablere en bolig-jobordning

·         Soldaterboliger, 100 mindre lejeboliger til en favorabel pris

·         Bo42 vil gerne bygge etageejendomme, fx på boldbanen ved Østre Skole

·         Opførelse af ældrevenlige boliger vil frigøre boligmasse til yngre familier

 

Boligpolitik

·         BRK opfordres til at udarbejde en boligpolitik

·         BRK skal være mere tydelig, medvirke til at visualisere bosætningsmuligheder

 

Kommunale støttemuligheder

·         Kommunegarantier til privat andelsboligbyggeri

·         Indskud i almennyttigt byggeri

·         Udarbejde en business case

 

De fremkomne forslag og input skal drøftes med henblik på en politisk stillingtagen, til hvilke spor Bornholms Regionskommune vil arbejde videre ad.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle afsættes midler i budgettet for 2019 til at realisere de forslag, der skal arbejdes videre med.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

28-05-2018

6

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. maj 2018:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: orienteringssag