Referat
Klima- og Bæredygtighedsudvalget
29-10-2018 kl. 14:30
Mødelokale 1, Vibegård, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Visioner for den langsigtede udvikling i affaldsbehandling på Bornholm
  åbent 3 Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye er fraværende. Bente Helms og René Danielsson har orlov.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Visioner for den langsigtede udvikling i affaldsbehandling på Bornholm

07.01.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

2

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter.

Resumé

Bofa præsenterer et oplæg til overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling (frem til ca. 2035) i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at oplægget drøftes,

b) at KBU fortsætter behandlingen af emnet i overensstemmelse med nedenstående plan samt

c) at Bofa arbejder videre med kommende oplæg indenfor rammerne af den præsenterede vision.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:


Ad. a. drøftet

 

Ad. b. godkendt

Ad. c. godkendt.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var nye affaldsordninger under behandling på en række møder i KBU. Den daværende behandling blev afsluttet med en politisk beslutning om at udskyde processen, for at få tid til at indhente mere information.

Nu er behandlingen af emnet påbegyndt igen. Det begyndte med oplægget fra Lone Misfeldt fra Katzenmark ved seneste møde i KBU (17. september), hvor hun gennemgik erfaringer og idéer fra det øvrige land samt besvarede spørgsmål som en generel kvalificerende orientering. Oplægget dækkede blandt andet forhold som hente-/bringeordninger, sommerhuse, gamle bymidter samt visionære idéer fra det øvrige Danmark - alle områder, Katzenmark har erfaring i fra deres arbejde i det øvrige land.

 

På dette møde (29. oktober) vil Bofa præsentere et oplæg til de overordnede idéer og visioner for den langsigtede udvikling i affaldshåndtering og -behandling på Bornholm i lyset af de kommende års ændringer af rammebetingelser (se yderligere nedenfor).

Derefter (26. november) arbejdes videre med visioner, og det korte perspektiv – frem til 2022 - vil blive konkretiseret.

Sagen behandles derefter i Natur- og Miljøudvalget den 4. december, i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. december og på kommunalbestyrelsesmødet den 20. december, hvor de overordnede mål på både kort og langt sigt endelig vedtages.

Endelig (på mødet i KBU februar 2019) bliver udvalget præsenteret for de endelige rammer for et udbud af affaldsindsamling og – behandling for de kommende år. Sagen vil efterfølgende blive behandlet i NMU, ØEPU og endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Som nævnt ovenfor, vil Bofa på dette møde præsentere et oplæg for de langsigtede tanker og visioner på affaldsindsamlings -, - håndterings – og – behandlingsområdet.

Oplægget vil blandt andet behandle

 

·         De nationale og internationale rammevilkår

·         Kobling til Bright Green Island og Bornholmermål

·         Teknologisk udvikling

·         Spor og hovedindsatser frem mod 2032

·         Visionens påvirkning af omgivelserne

·         Organisering

·         Økonomi

 

Efter oplægget vil en drøftelse finde sted.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune

03.00.00P22-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

17-09-2018

3

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

3

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forlængelse af drøftelserne i Klima- og Bæredygtighedsudvalget er der udarbejdet et udkast til boligpolitik, samt en revideret tidsplan for processen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    udkastet til boligpolitik sendes i høring medio oktober

b)    procesplanen godkendes

c)    mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 17. september 2018:

Ad. a) udkastet sendes videre til Økonomi- og Planudvalget med få justeringer

Ad. b) anbefales

Ad. c) anbefales

 

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) det reviderede udkast til boligpolitik sendes i høring ultimo november

b) den reviderede procesplan godkendes

c) mål og indsatser i boligpolitikken efter endelig godkendelse indarbejdes i de relevante udvalgs arbejdsprogrammer

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

Ad. a. Oplæg til boligpolitik af 29.10.2018 anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Denne vedhæftes referatet. Mindretalsudtalelse fra Knud Henrik Folkmann fra Dansk Folkeparti om, at Dansk Folkeparti ikke kan medvirke, idet Bornholmermålene er en del af boligpolitikken.

Ad. b. anbefales

Ad. c. anbefales

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalgets drøftelser af boligpolitiske emner på mødet d. 27. august forelægges her et udkast til en boligpolitik for Bornholms Regionskommune.

Boligpolitikken har til formål at fremlægge de mål og principper regionskommunen vil lægge til grund for den fremtidige udvikling på boligområdet.

Udover dette indeholder udkastet til boligpolitikken også oplæg til strategiske indsatser, som skal realisere målene.

Udkastet til boligpolitik sendes i høring hurtigst muligt efter kommunalbestyrelsens møde d. 11. oktober.

Udvalget besluttede derudover på mødet i august en ny proces:

 

Udkastet til boligpolitikken er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til KBU den 29.10.2018

I forlængelse af drøftelsen af et udkast til boligpolitik på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 17. september foreligger vedhæftet et revideret forslag til en boligpolitik (version 18.10.2018).

De primære indholdsmæssige rettelser er: 1) et afsnit om de eksisterende boliger i det indledende afsnit ”Det går godt på Bornholm” og 2) i afsnit A. Et fleksibelt boligmarked… er præciseret, at de nævnte tal er mindstetal.

Derudover er foretaget en generel gennemskrivning med sigte på at forenkle og præcisere indholdet.   

Da KBU får forelagt et revideret udkast til boligpolitik inden videresendelse til behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen, er der behov for at ændre den i sagsfremstillingen ovenfor skitserede tidsplan hvad angår politisk behandling, høring og politisk vedtagelse.

 

Revideret tidsplan

 

Politisk behandling

Udkast til boligpolitik: KBU (17. september og 29. oktober), ØEPU (21. november), KB (29. november).

 

Høring

Høringsperiode: 30. november 2018 – 18. januar 2019

Offentligt borgermøde: torsdag den 10. januar 2019

Bearbejdning af høringssvar: 21. jan. 2019 – 12. feb. 2019

 

Politisk vedtagelse

KBU: 25. februar, ØEPU: 20. marts, KB: 28. marts 2019

 

Hvem høres?

Efter forventet godkendelse af forslag til boligpolitik på kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2018 sendes forslaget i offentlig høring, som annonceres på kommunens hjemmeside og i Rytterknægten. Forslaget sendes endvidere til de, der deltog på det indledende møde om optakt til boligpolitik den 3. maj 2018 samt til Handicaprådet og Bornholms Ældreråd, der er lovgivningsmæssigt høringsberettigede. Alle høringssvar medtages.

Foruden muligheden for at afgive et skriftligt høringssvar vil der også være mulighed for at deltage i et offentligt borgermøde, der holdes torsdag den 10. januar 2019. Nærmere tidspunkt og sted annonceres samtidigt med annonceringen af høringsperioden.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 17. september 2018

1.
Forslag boligpolitik (DOCX)

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 29. oktober 2018

2.
Forslag_boligpolitik_18.10.2018 (PDF)

3.
Boligpolitik 2018 291018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At punkt 3, Udkast til boligpolitik for Bornholms Regionskommune sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Gensidig orientering

00.01.00P35-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

29-10-2018

5

 

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 29. oktober 2018:

Intet.