Referat
Natur- og Miljøudvalget
30-01-2018 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 3 Prioritering af anlægsmidler havne samt renoveringspulje til kommunale havne uden for Rønne, 2018
  åbent 4 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2018
  åbent 5 Campus Bornholm & Åvangsskolen - Trafikal vurdering
  åbent 6 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018
  åbent 7 Eco Beach Camp: orientering om afgørelse
  åbent 8 Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017
  åbent 9 Udpegning af delegerede til Dansk Affaldsforening
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Der er udsendt et ekstra punkt vedr. anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm, der er optaget på en tillægsdagsorden.

 

Fremover vil sager vedr. køb og salg af ejendomme blive behandlet i ØEPU som første instans.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 at afsætte rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Byggeudvalget har foretaget en tilbudsindhentning af bygherrerådgiveropgaven og ved konkurrenceudsættelse fundet en samarbejdspartner. På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift nu om en anlægsbevilling til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for udbud af projekteringsfasen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.125.000 kr. inkl. moms til inddragelsesfase og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet, og

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 nye plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen blev truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

Det nedsatte byggeudvalg har sammen med BDO (statsautoriserede revisorer og konsulenter) indhentet tilbud på bygherrerådgiveropgaven. Der blev i oktober 2017 prækvalificeret 6 bygherrerådgivere, hvoraf de 3 bedst egnede blev opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Den 30. november 2017 modtog byggeudvalget en indholdsdefineret præsentation af 2 ud af de 3 indbudte bygherrerådgivere, idet den ene bygherrerådgiver valgte at trække sig forud for præsentationen og tilbudsafgivningen.

Byggeudvalget valgte derefter, i samarbejde med BDO, at indgå samarbejde med Gpp Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af de nye plejeboliger i Hasle.

 

Der vil blive fremlagt en orientering fra byggeudvalget vedrørende tidsplan og udbudsform for selve byggeopgaven på fagudvalgsmøderne i henholdsvis marts og april måned 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende plejeboligbyggeriet i Hasle. Der vil blive fremlagt flere bevillingssager senere i projektforløbet, til projektering og gennemførelse af byggesagen.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 2.125.000 kr. inkl. moms. til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for projekteringsfasen, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet. Der er budgetlagt med anlægsudgifter på i alt netto 99,4 mio. kr. til projektet i perioden 2018 til 2021 – heraf er der afsat 4,378 mio. kr. i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Prioritering af anlægsmidler havne samt renoveringspulje til kommunale havne uden for Rønne, 2018

08.03.00S49-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev der, ud over anlægspuljen til havne, også afsat en renoveringspulje til kommunale havne uden for Rønne. Sagen vedrører prioritering af disse to anlægspuljer.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. Hertil kommer en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på ca. 647.000 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til projektet på Helligpeder Havn. Der er således et forventet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på ca. 1.661.000 kr.

Rådighedsbeløbet i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne udgør 1.500.000 kr.

 

Forslag til prioritering af i alt 3.095.000 kr. fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i den disponible anlægspulje til havne for i alt 1.595.000 kr. godkendes,

b)    at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne for i alt 1.500.000 kr. godkendes, og

c)    at der søges tilskud fra EU mv., hvor dette er muligt og ikke allerede er sket.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.


Sagsfremstilling

Den disponible anlægspulje til havne

 

Rådighedsbeløbet vedrørende den ikke prioriterede anlægspulje på havnene, foreslås prioriteret efter de af kommunalbestyrelsen vedtagne kriterier:

 

  1. Forbedringer af arbejdsvilkårene for brugere og ansatte
  2. Sikring af havneværker, m.m., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen
  3. Omstillings- og udviklingsprojekter
  4. Æstetiske forbedringer

 

Center for Natur, Miljø og Fritids forslag til prioritering af disponible midler i 2018 tager udgangspunkt i indkomne anlægsønsker i forbindelse med brugerrådsmøderne i 2017. Referat af disse, og tidligere års møder, ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje i 2018: 

 

1.      Vejprojekt i Hammerhavn. Ombygningen af Hammerhavnen er blevet en endnu større succes end forventet. De mange brugere og besøgende betyder stor slidtage på den vej, der betjener havnen. Vejen er nedlagt som offentlig vej, og bør forbedres så den får samme standard som resten af havnen. Der er udarbejdet tre forslag med forskellig belægning af vejbanen; henholdsvis grus, asfalt eller azobetræ (som foreslået i konkurrenceforslaget).  Alle forslagene indeholder granit-rendestene, som man kender fra Bornholms Kunstmuseum og NaturBornholm. Det foreslås at etablere brostens-render samt et prøvefelt med azobetræ. Budget 400.000 kr.

2.      Adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn. Ydermolen i inderhavnen, som er den mest brugte kaj i Gudhjem, er uhensigtsmæssig høj, hvorfor en forbedring med en adgangsbro, der går fra østkajen i samme højde som denne kaj, vil øge sikkerheden og forbedre adgangen til bådene væsentligt. Det foreslås at etablere en ca. 0,8 meter bred bro i rustfrit stål og bornholmsk egetræ, hvilket også er brugernes ønske. Brugerne har endvidere foreslået en ombygning af havnesignalet for lukket havn, så signalet bliver identisk med signalet i Allinge og Svaneke. Budget 220.000 kr.

3.      Badefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn. For at fortsætte succesen med badefaciliteter på de bornholmske havne, forslås det at foretage en ombygning af ”Snetippet”, hvor der etableres udspring på 3-5 meter samt en badetrappe direkte i havet. Ombygningen kan på sigt danne grundlag for et saunaprojekt samt en lille sandstrand inde i havnen. Etablering af badefaciliteter i havnen er fremført som et ønske af havnens brugere, som også har efterspurgt fjernelse af støvgener på arealet syd for mellembassinet. Belægningen på dette areal ændres fra grus-belægning til græsarmering.  Budget 230.000 kr.

4.      Mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke. Brugerne har udtrykt ønske om, at havnene investerer i mobile tømningsanlæg, som sejlerne kan anvende, når de har brug for at tømme deres holding-tank i havnen. Det foreslås at starte med at etablere anlæg i de større havne. Budget 125.000 kr.

5.      Toilet til brugerne af bystranden i Hasle. Budget 120.000 kr.

  1. Toilet og bad på Nørresand Havn. Brugerne har længe ønsket et toilet på havnen, og det vil nu kunne etableres ved hjælp af en medfinansiering på 200.000 kr. til et outdoor-projekt, der ud over toilet og bad også indeholder etablering af bådhus og sauna på havnen. Budget (medfinansiering) 200.000 kr.

7.      Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter. Budget 300.000 kr.

 

 

Tidligere prioritering vedrørende projektet på Helligpeder Havn fastholdes. I 2016 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget 300.000 kr. til medfinansiering af et sikringsprojekt på Helligpeder Havn. Der blev i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder. Det prioriterede restbeløb på 210.000 kr. opretholdes til færdiggørelse af projektet.

 

Der blev i 2017 prioriteret 400.000 kr. til medfinansiering af reduktion af bølgeuro i Hasle Havn i forbindelse med et planlagt husbådeprojekt. Denne prioritering er ikke længere aktuel.

 

Rådighedsbeløb 2018

1.224.000 kr.

Forventet overført

647.000 kr.

I alt til rådighed

1.871.000 kr.

Helligpeder Havn

-210.000 kr.

Disponibelt

1.661.000 kr.

Prioriteret punkt 1-7

-1.595.000 kr.

Restbeløb

66.000 kr.

 

 

 

Renoveringspuljen til havne uden for Rønne

 

 

Renoveringspuljen til havne uden for Rønne på 1.500.000 kr. foreslås prioriteret på følgende måde:

 

  1. Fugning Gudhjem Havn. Fugearbejdet på Gudhjem Havn vil være starten på det planlagte klimasikringsprojekt, hvor der samlet set er budgetteret med sikringsarbejder for over 10.000.000 kr. på Gudhjems to havne. Arbejdet vil blive udbudt på sædvanlige vilkår. Budget 750.000 kr.
  2. Renovering af bad og toilet på Hasle Havn. Ombygning og renovering af servicebygningens faciliteter. Budget 350.000 kr.
  3. Renovering af vaterlister. Renovering af vaterlister i Svaneke Havn, Gudhjem Havn, Tejn Havn, Hasle Havn samt renovering af vaterlister og brodæk i Hammerhavn. Budget 400.000 kr.

 

Til rådighed

1.500.000 kr.

Prioriteret punkt 1-3

-1.500.000 kr.

Restbeløb

0 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, men der forventes overført ca. 647.000 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til projektet på Helligpeder Havn. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på ca. 1.661.000 kr.

 

Rådighedsbeløbet i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne udgør 1.500.000 kr.

 

Forslag til prioritering af disse to anlægspuljer fremgår af sagsfremstillingen og vil blive fulgt op med ansøgning om anlægsbevillinger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2018

05.01.00S00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2018 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 17.631.900 kr.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres, men et prioriteret beløb i 2017 på 3,0 mil kr. til trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2018 vil således samlet være på ca. 20.630.000 kr.

Anlægsopgaverne i 2018 omfatter asfaltarbejder, renovering af broer og bygværker, kabellægning af gadebelysningsanlæg, trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen, trafiksikkerhedsplan 2018-2025, samt trafikprojekt Damgade Nexø.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

·         at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2018 godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Forslag til prioritering af anlægsmidler er følgende:

·         Asfaltarbejder til 8.500.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet vejmarkering. Prioriteres med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps. I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader – disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data udarbejdes et oplæg til den mest fordelsagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2018.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.900.000 kr. Samlet er der registreret 310 større og mindre broer og bygværker på det samlede Bornholmske vejnet. Renoveringen foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte arbejder i 2018. Supplerende hertil 5-års plan for perioden 2016-2020 for udførte og planlagte brorenoveringer.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg i 2018 til 900.000 kr. I 2018 planlægges udført en række kabellægninger på gamle luftledningsanlæg hvor eksisterende masteanlæg (træmaster / stålmaster) ikke længere vil kunne bære anlægget. Arbejdet planlægges udført i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte kabelarbejder i 2018.

·         Trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen til 6.750.000 kr. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt der nærmere redegør for projektet. Anlægssummen til ombygningen af vejene i området forventes at beløbe sig til 6,75 mil kr.

Projektet var prioriteret i 2017 med 3,0 mil kr. Det er derved en forhøjelse på 3,75 mio. kr. til samlet 6,75 mio. kr.

·         Trafiksikkerhedsarbejder til 1.250.000 kr. Trafiksikkerhedsplan 2018 – 2025 har været i høring og er under bearbejdning, i planen er prioriteret en række projekter der vil forbedre trafiksikkerheden på Bornholm. Til realisering af trafiksikkerhedsarbejder afsættes en årlig pulje til mindre akutte projekter samt forbedring af skoleveje og cykelstikrydsninger mv. Projekterne vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne.

·         Forbedring af de trafikale forhold på Damgade i Nexø ved Piledamstræde 100.000 kr. Etablering af bedre adgangsforhold i krydset i forbindelse med etablering af ny virksomhed i det tidligere Nexø Vandværk.

 

Den disponible anlægspulje på vejområdet er oprindelig afsat for at kunne finansiere nye vej- anlægsprojekter, dog således at større driftsrelaterede vedligeholdelsesopgaver også medtages i prioriteringen.

Gennem de seneste 10 års driftsmæssige besparelser på vejområdet, har det politiske udvalg i stigende grad valgt at finansiere større driftsopgaver over anlægsområdet, som konsekvens af de gennemførte driftsbesparelser, idet disse opgaver ellers ikke vil kunne gennemføres.

En nærmere beskrivelse af projekt, kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravstildelingskriterier og udbudsform samt et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i 2018 i puljen til vejanlæg på 17.631.900 kr. er afsat under Center for Natur, Miljø og Fritid. Dertil forventes overførsel af prioriterede midler på 3.000.000 kr., således at det samlede disponible rådighedsbeløb i 2018 udgør ca. 20.630.000 kr. Denne sag indeholder prioriteringer for samlet 20.400.000 kr. Resten af puljen er ikke prioriteret.

Når prioriteringen af anlægsmidlerne efterfølgende bliver fulgt op af bevillingsansøgninger, vil anlægsbevillingerne blive givet til Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift, afhængigt af hvilket center, der har ansvaret for de enkelte projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Asfaltarbejder oversigtskort 2018 (PDF)

2.
Asfaltarbejder -liste 2018 (PDF)

3.
Anbefalede broarbejder 2018 og oversigtskort 2016 - 2020 (PDF)

4.
Anbefalede gadelys kabellægning 2018 (PDF)

5.
Trafikprojekt - Piledamsstræde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Campus Bornholm & Aavangsskolen - Trafikal vurdering

05.13.00P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

De videregående uddannelser på Bornholm samles i et Campus på Minervavej i Rønne. Færdslen i området øges derfor. Der er udarbejdet en trafikal vurdering af området, som indeholder et løsningsforslag til afvikling af trafikken til, fra og i området. Et særligt fokus i trafikbilledet er adgangen til Aavangsskolen, hvor en stor del af færdslen er bløde trafikanter, der føler utryghed på vejen til og fra skolen.

 

Det ændrede trafikmønster kommer til at påvirke beboerne i området omkring Campus. Det anbefales derfor, at der afholdes et borgermøde, hvor de berørte beboere og andre interesserede i øvrigt inviteres. Mødet bør afholdes inden en egentlig projektering påbegyndes.

 

Under forudsætning af at projekteringen igangsættes medio marts måned 2018, kan det forventes at hovedparten af anlægsarbejderne er tilendebragt inden åbningen af Campus efter sommerferien.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a) at den trafikale vurdering med løsningsforslag tages til efterretning

b) at der afholdes et borgermøde for berørte beboere og andre interesserede vedrørende det forestående projekt

c) at repræsentanter fra Center for Natur, Miljø og Fritid, Campus Bornholm og Aavangsskolen deltager i borgermødet

d) at projekteringen igangsættes umiddelbart efter afholdelse af borgermødet

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.

Sagsfremstilling

 

De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt over flere adresser i Rønne, men samles nu til et samlet Campus på Minervavej og Merkurvej. Campusområdet er placeret i et villakvarter, hvilket giver en række udfor­d­ringer i forhold til at håndtere den øgede trafik til og fra campus. Trafikafviklingen til og fra campus bør håndteres under stor hensyntagen til beboerne i området, og samtidig skal der sikres god tilgængelighed til campus, også med et særligt fokus på de bløde trafikanter.

 

I dag er der ca. 120 ansatte og 460 studerende tilknyttet faciliteterne på Minervavej og Merkurvej. Efter udbygningen forventes antallet af ansatte at stige til ca. 260 og antallet af studerende at stige til 1.650. Det vil betyde, at trafikken til og fra campusområdet vil øges markant.

 

Aavangsskolen ligger umiddelbart nordvest for Campus. Hovedparten af de elever, der går eller cykler til skolen, ankommer via Smallesund og Merkurvej. Elever og forældre oplever strækningen som utryg, og denne problemstilling forventes at blive forværret, når trafikken til campus øges. Derfor er der behov for at forbedre faciliteterne for de lette trafikanter til Aavangsskolen.

 

I forbindelse med etablering af Campus Bornholm har vejmyndigheden i Center for Natur-, Miljø og Fritid undersøgt de trafikale forhold i området med henblik på at identificere og vurdere relevante problemstillinger samt at opstille løsningsforslag.

 

I forbindelse med vejmyndighedens arbejde med den trafikale vurdering, har der været sammensat en styregruppe som den 29. november 2017 har godkendt et sammendrag og anbefaling til løsning af de trafikale udfordringer, som er i området i forhold til Campus og Aavangsskolen. Styregruppen er sammensat med repræsentation af BAT, Campus Bornholm og kommunens vejmyndighed og drift.

 

Styregruppen anbefaler i vedlagte bilag - Trafikal vurdering – sammendrag og anbefaling fra styregruppen november 2017 - følgende anlægsløsninger for, at forbedre trafikafviklingen ved campus og samtidig sikre adgangsforholdene for de bløde trafikanter til Aavangsskolen. I bilaget er løsninger beskrevet inkl. tegningsbilag.

 

·         Figur 3: Ny tilslutning til Østre Ringvej ved Smallesund – minimal løsning – der på baggrund af trafiksimulering og kapacitetsberegninger vurderes værende tilstrækkelig.

·         Figur 4: Fremrykkede busstop på Borgmester Nielsens Vej ved Smallesund – som værende den mest trafiksikre af de to valg.

·         Figur 6: Cykelgade – som sikrer den gående og cyklende færdsel ind til Campus/Aavangsskolen ved at skille trafikarterne ad.

·         Figur 7: Dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside. Denne løsning er mest trafiksikker da der er færre krydsningspunkter.

 

Det ændrede trafikmønster kommer til at påvirke beboerne i området omkring Campus. Det anbefales derfor, at der afholdes et borgermøde, hvor de berørte beboere og andre interesserede inviteres. Mødet bør afholdes inden en egentlig projektering påbegyndes.

 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for gennemførelse af projektet som vedhæftes dagsordenen som bilag. Under forudsætning af at projekteringen igangsættes medio marts måned 2018, kan det forventes at hovedparten af anlægsarbejderne er tilendebragt inden åbningen af Campus medio august måned. Der er i tidsplanen ikke taget hensyn til lukning af asfaltværket i juli måned, ligesom der skal tages hensyn til at der i sagens natur ikke er indgået kontrakt med entreprenør for udførelse af anlægsarbejderne og at det er med forbehold for dette at tidsplanen er udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne til ombygningen af vejene, som foreslået af styregruppen, forventes at beløbe sig til ca. 6,75 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

 

Det af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede beløb til projektet i 2017 på 3 mio. kr. forventes overført til 2018. Den resterende del foreslås finansieret af anlægspuljen for vejanlæg 2018.

Der vil blive fremlagt en anlægsbevillingssag senere i projektforløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Trafikal vurdering af september 2017 (PDF)

2.
Kapacitetsberegninger for færdslen i området af november 2017 (PDF)

3.
Trafikal vurdering – sammendrag og anbefaling fra styregruppen november 2017 (PDF)

4.
Bilag. Tidsplan for projektet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

05.01.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 74 særskilte entrepriser. Offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise eller en kombination af flere / alle entrepriser.

Kontrakten forventes indgået ultimo marts med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet for 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 8.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader - disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2018 vil beløbe sig til 8.500.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2018, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Asfaltarbejder - oversigtskort 2018 (PDF)

2.
Asfaltarbejder - liste 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Eco Beach Camp: orientering om afgørelse  

04.14.00P19-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget orienteres.

Resumé

Miljø- og Fødevareklagenævnet har omgjort Kystdirektoratets afslag på en ansøgning om lovliggørende dispensation til placering og udformning af træplateauer til opstilling af telte på campingpladsen, Eco Beach Camp, Vestre Strandvej 37-39, Balka, til en dispensation med vilkår om, at telte og tilhørende plateauer fjernes fra området uden for sæsonen. Klagenævnet fastholder Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til køkken-/cafévogn på den ansøgte placering.

Indstilling og beslutning

·         Koncerndirektøren indstiller, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansvaret for administration af campingreglementet og dermed campingpladserne på Bornholm ligger under Natur- og Miljøudvalget og administreres i det daglige af center for Natur, Miljø og Fritid. Natur- og Miljøudvalget orienteres her om en afgørelse truffet af Kystdirektoratet og behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet og som har betydning for kommunens videre administration af campingreglementet på den pågældende campingplads.

 

Eco Beach Camp er en ca. 3000 m2 stor campingplads indrettet i 2016 på det areal, hvor den tidligere Holms Camping lå. Hele området ligger indenfor strandbeskyttelseslinien og adskilt fra kyststrækning­en af en klitrække. Campingpladsen er omfattet af Natur­beskyttelses­lovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinien, som sikrer en generel friholdelse af kystområd­er­ne mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. I henhold til en deklara­tion fra 1961, må området dog lovligt anvendes til campingplads og til opstilling af campingvogne.

 

                              

Eco Beach Camp ligger i Balka.  Strandbyggelinien er markeret med skravering.                                                  

Eco Beach Camp er indrettet med 8 éns bomuldstelte på 24 m2, placeret på hver deres fritliggende træplateau. Plateauerne kan fjernes efter sæsonen slutter. Syv af teltene bruges til beboelse. Der findes en toiletbygning på arealet samt en mobil køkken/café, beklædt i douglasfyr, også på træplateau, umiddelbart bag klitten.

 

            

Her kan anes teltene på deres plateauer.                                    Det ansøgte projekt.

 

Bornholms Regionskommune anmeldte den 31. maj 2016 en række ulovlige forhold på Eco Beach Camp til Kystdirektoratet. Anmeldelsen blev af campingpladsens ejer fulgt op med en ansøgning til direktoratet om dispensation til lovliggørelse af forholdene.

 

Den 10. november 2016, meddelte Kystdirektoratet dispensation til toiletbygningen men gav afslag på den del af ansøgningen, som omhandlede placering og udformning af træplateauerne, opstilling af telte og køkken/cafévogn. Samtidig meddelte Kystdirektoratet påbud om lovliggørelse af forholdene inden den 10. januar 2017.

 

Kystdirektoratet begrundede afgørelsen med, at teltene m.v. ligger indenfor strandbeskyttelses­linien og derfor forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven, da den foreslåede nyindretning betragtes som en tilstandsændring. Ligeledes vurderer Kystdirektoratet, at projektet fremstår meget synligt fra vandsiden og at det medfører en væsentlig landskabelig påvirkning. Herudover, kunne en dispensation for bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinien skabe præcedens.

 

Campingpladsens ejer har fremhævet, at det nye projekt påvirker landskabet mindre end det tidligere anlæg, er i naturlige materialer og er baseret på et bæredygtigt koncept. Ejeren har udpeget, at der tidligere var kiosk på grunden og at køkken/cafévognen erstatter en fastligger fra tidligere tider. Eco Beach Camp vil herudover kun være åben for gæster i perioden 1. maj – 15. september, hvorved sæsonen forkortes i forhold til tidligere. Der henvises også til to andre ejendomme, hvor der er etableret træplateauer indenfor strandbeskyttelseslinien og til det telt, som står foran træplateauerne, hvorfra der udbydes forskellige vandsportsaktiviteter. Sidst påpeges det, at den kommende ændring i naturbeskyttelsesloven peger på et øget hensyn til turistvirksomhed.

 

Til ovenstående, har Kystdirektoratet bemærket, at køkken/cafévognen ikke ønskes placeret samme sted som den oprindelige kiosk, og at den fastliggende campingvogn ikke nødvendigvis var lovligt placeret. Kystdirektoratet har også bemærket, at det forhold, hvorved en landskabelig påvirkning er ”mindre” end tidligere ikke giver grundlag for en dispensation. De to nævnte ejendomme med træplateauer ligger begge udenfor strandbeskyttelseslinien, og teltet på stranden har opnået en sæsonvis dispensation. Sidst kan nævnes, at den eventuelle lovændring ikke giver anledning til at tro, at sagen vil afgøres på anden vis.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter bemærket, at naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1 indeholder et generelt forbud mod tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinien, herunder bebyggelse m.v. Efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, kan der dog i særlige tilfælde dispenseres for strandbeskyttelseslinien, såfremt dispensationen ikke danner præcedens. Denne bestemmelse administreres meget restriktivt. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der, for så vidt angår teltene og plateauerne, er tale om sådant et særligt tilfælde. Der lægges vægt på, at der igennem en længere årrække – 1962-2015 - har været drevet campingplads på stedet og at telte og plateauer kan fjernes udenfor sæsonen. Herudover, vurderes der, at benyttelse af teltene og plateauer ikke medfører en større belastning end ved den tidligere benyttelse til campingplads og den kortere sæson vil medføre færre gæster. Derfor opnås der en dispensation med vilkår om, at telte og tilhørende plateauer fjernes fra området uden for sæsonen, der løber fra 1. maj – 15. september.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastholder Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til køkken-/cafévogn med tilhørende træplateau på den ansøgte placering, da den virker dominerende i kystlandskabet. Her lægges vægt på, at vognen ikke størrelses- eller udseendemæssigt kan sidestilles med en traditionel campingvogn. Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der, med baggrund i, at der tidligere har stået en kiosk på pladsen, vil dog kunne meddeles dispensation, såfremt den mobile køkken/cafévogn placeres landværts bag teltene og eventuelt fjernes udenfor sæsonen.

 

Som konsekvens af klagenævnets afgørelse, inviterer Natur, Miljø og Fritid campingpladsens ejer, Rind & Co ApS til et møde, hvor de nye forudsætninger sammenholdes med muligheder og begrænsninger i campingreglementet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017

86.01.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er gennemført en evaluering af de politiske målsætninger for kommunen på fødevareområdet. Resultatet fremlægges. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget bemærker at det er flot såsom madspildet er reduceret.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har opstillet målsætninger for forbrug af lokale og økologiske råvarer i de kommunale køkkener, herunder målsætninger for madspild. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at alle kommunale køkkener skal være spisemærkeregistrerede med sølvmærket, hvilket betyder, at køkkenerne er certificeret via Fødevarestyrelsen med 60-90 % økologisk råvareforbrug. Beslutningen om certificering blev truffet for at sikre forankringen af resultaterne, som var opnået under økologiomlægningen.

 

I forbindelse med fastlæggelse af takster for madservice til hjemmeboede pensionister primo 2017 blev det besluttet ultimo 2017 at evaluere de politiske målsætninger på fødevareområdet 2017.  Ønsket om en evaluering udsprang bl.a. fra, at det blev besluttet ikke at hæve taksterne, men at holde udgifterne til økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

 

Som det fremgår af nedenstående evaluering indfries målsætningerne på fødevareområdet i stor udstrækning. En fortsat målopfyldelse forudsætter dog et vedvarende fokus fra ledelsen og køkkenmedarbejdere i de enkelte køkkener og institutioner, løbende monitorering samt vejledning fra Mad- og måltidsfunktionen i Center Sundhed. Målopfyldelsen forventes efterlevet i 2018 inden for nuværende økonomiske ramme.

 

 

 

  Evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017.

Mål

Målopfyldelse

Bemærkninger

Minimum 60 % økologiske råvarer i de kommunale køkkener

 

Målet indfriet. 

·         En samlet økologiprocent på 64 %

 

Økologiprocenten mellem køkkenerne varierer betydeligt fra 54 til 88 %.

Alle kommunale køkkener er sølvcertificeret

(60-90 % økologi)

Målet er delvist indfriet, idet 18 ud af 23 køkkener er sølvcertificeret.

5 køkkener er bronzecertificeret (30-60 % økologi)

Samtlige køkkener forventes sølvcertificeret senest medio 2018.

Minimum 15 % lokale råvarer i de kommunale køkkener i 2017 – stigende til 40 % lokale råvarer i 2020

Målet for 2017 er indfriet med 19 % forbrug af lokale råvarer (måling gennemført 1. kvaltal 2017) 

 

Målopfyldelsen frem mod 2020 afhænger af følgende indsatser:

Øget tilgængelighed af lokale produkter i indkøbsaftalen og en understøttelse af køkkenernes valg og anvendelse af lokale råvarer. Dette kræver fortsat samarbejde mellem BRK’s mad- og måltidskonsulent, køkkenerne, fødevaregrossist samt Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

 

Maksimalt 10 % mad-spild i 2020

 

Afventer

Madspildsindsatsen har primært været målrettet Devikas produktionskøkken i Nexø. Det er lykkedes at bringe spildet i køkkenet ned under 5 %. Tillige er der blevet foretaget analyser af spildet i rådhuskantinerne og iværksat tiltag her, som der følges op på i 2018.

 

Der iværksættes spildanalyser i samtlige køkkener i BRK i 2018, som danner udgangspunkt for indsatsen på området.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Uddybende bemærkninger til evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udpegning af delegerede til Dansk Affaldsforening

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal udpege to delegerede til årsmøde i Dansk Affaldsforening.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalget udpeger to delegerede til årsmødet i Dansk Affaldsforening

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udsætter sagen.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget udpeger to delegerede til Dansk Affaldsforenings årsmøde. Bofa er medlem af Dansk Affaldsforening, der er en medlemsorganisation for kommunale affaldsselskaber i Danmark.

Det årlige møde afholdes hvert år et nyt sted i landet typisk over to døgn og finder sted første gang 22. og 23. marts 2018, hvor bestyrelsen for de næste fire år vælges. Udover de delegerede deltager Bofas ledelse i årsmøderne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Invitation Affald 2018 - bestyrelsesmedlemmerne_final (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

11

 

 

Henvendelse fra Bornholms Landbrug vedhæftet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget ønsker, at henvendelsen fra Bornholms Landbrug behandles på et dagsordenspunkt på næste møde.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
VS Blomsterstribeprojekt 2018 (MSG)

2.
Blomsterstribeprojekt 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grund