Referat
Natur- og Miljøudvalget
06-03-2018 kl. 14:00
affaldstårnet, BOFA
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Introduktion til Bofa
  åbent 3 Valg af formand
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2018
  åbent 6 Prioritering af anlægsmidler havne samt renoveringspulje til kommunale havne udenfor Rønne, 2018
  åbent 7 Campus Bornholm & Åvangsskolen - Trafikal vurdering
  åbent 8 Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret
  åbent 9 Udmøntning af strategien kloge kvadratmeter i Gudhjem
  åbent 10 Indsats på forurenede grunde i 2018 og kommende år.
  åbent 11 Forsøg med indretning af vejbanen Store Torv 2018
  åbent 12 Nedlæggelse af vejareal - Rosenvej, Rønne
  åbent 13 Forbedring af udkørselsforholdene fra Piledamstræde til Damgade Nexø
  åbent 14 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2018
  åbent 15 Anlægsbevilling til anlæg af adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn
  åbent 16 Anlægsbevilling til renovering af vaterlister på havnene
  åbent 17 Anlægsbevilling til mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke
  åbent 18 Anlægsbevilling til fugning på Gudhjem Havn
  åbent 19 Anlægsbevilling til anlæg af badefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 20 Anlægsbevilling til renovering af bad og toilet på Hasle Havn
  åbent 21 Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter
  åbent 22 Anlægsbevilling til anlæg af toilet til brugerne af bystranden i Hasle
  åbent 23 Anlægsbevilling til vejprojekt i Hammerhavn
  åbent 24 Ansøgning om dispensation fra økologisk dyrkning
  åbent 25 Projekt om bæredygtig outdoorturisme under Nordisk Ministerråd
  åbent 26 Udpegning af delegerede til Dansk Affaldsforening
  åbent 27 Forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget
  åbent 28 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 29 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Introduktion til Bofa

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

NMU får en rundvisning og introduktion til Bofa.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen til Natur- og Miljøudvalgets områder modtager udvalget en introduktion til og en rundvisning på Bofa.

Udvalget mødes i affaldstårnet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

3

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Leif Olsen.
Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Leif Olsen blev valgt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

4

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget peger på Andreas Ipsen.
Næstformanden vælges endeligt på mødet i marts.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Andreas Ipsen blev valgt.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2018

05.01.00S00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

4

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I anlægsbudgettet for 2018 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 17.631.900 kr.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres, men et prioriteret beløb i 2017 på 3,0 mil kr. til trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen forventes overført. Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2018 vil således samlet være på ca. 20.630.000 kr.

Anlægsopgaverne i 2018 omfatter asfaltarbejder, renovering af broer og bygværker, kabellægning af gadebelysningsanlæg, trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen, trafiksikkerhedsplan 2018-2025, samt trafikprojekt Damgade Nexø.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

·         at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2018 godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til prioritering af anlægsmidler er følgende:

·         Asfaltarbejder til 8.500.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet vejmarkering. Prioriteres med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps. I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader – disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data udarbejdes et oplæg til den mest fordelsagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2018.

·         Renovering af broer og bygværker til 2.900.000 kr. Samlet er der registreret 310 større og mindre broer og bygværker på det samlede Bornholmske vejnet. Renoveringen foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte arbejder i 2018. Supplerende hertil 5-års plan for perioden 2016-2020 for udførte og planlagte brorenoveringer.

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg i 2018 til 900.000 kr. I 2018 planlægges udført en række kabellægninger på gamle luftledningsanlæg hvor eksisterende masteanlæg (træmaster / stålmaster) ikke længere vil kunne bære anlægget. Arbejdet planlægges udført i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte kabelarbejder i 2018.

·         Trafikprojekt Campus Bornholm & Aavangsskolen til 6.750.000 kr. På dette møde er der et selvstændigt dagsordenspunkt der nærmere redegør for projektet. Anlægssummen til ombygningen af vejene i området forventes at beløbe sig til 6,75 mil kr.

Projektet var prioriteret i 2017 med 3,0 mil kr. Det er derved en forhøjelse på 3,75 mio. kr. til samlet 6,75 mio. kr.

·         Trafiksikkerhedsarbejder til 1.250.000 kr. Trafiksikkerhedsplan 2018 – 2025 har været i høring og er under bearbejdning, i planen er prioriteret en række projekter der vil forbedre trafiksikkerheden på Bornholm. Til realisering af trafiksikkerhedsarbejder afsættes en årlig pulje til mindre akutte projekter samt forbedring af skoleveje og cykelstikrydsninger mv. Projekterne vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med frigivelse af anlægsmidlerne.

·         Forbedring af de trafikale forhold på Damgade i Nexø ved Piledamstræde 100.000 kr. Etablering af bedre adgangsforhold i krydset i forbindelse med etablering af ny virksomhed i det tidligere Nexø Vandværk.

 

Den disponible anlægspulje på vejområdet er oprindelig afsat for at kunne finansiere nye vej- anlægsprojekter, dog således at større driftsrelaterede vedligeholdelsesopgaver også medtages i prioriteringen.

Gennem de seneste 10 års driftsmæssige besparelser på vejområdet, har det politiske udvalg i stigende grad valgt at finansiere større driftsopgaver over anlægsområdet, som konsekvens af de gennemførte driftsbesparelser, idet disse opgaver ellers ikke vil kunne gennemføres.

En nærmere beskrivelse af projekt, kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravstildelingskriterier og udbudsform samt et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i 2018 i puljen til vejanlæg på 17.631.900 kr. er afsat under Center for Natur, Miljø og Fritid. Dertil forventes overførsel af prioriterede midler på 3.000.000 kr., således at det samlede disponible rådighedsbeløb i 2018 udgør ca. 20.630.000 kr. Denne sag indeholder prioriteringer for samlet 20.400.000 kr. Resten af puljen er ikke prioriteret.

Når prioriteringen af anlægsmidlerne efterfølgende bliver fulgt op af bevillingsansøgninger, vil anlægsbevillingerne blive givet til Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift, afhængigt af hvilket center, der har ansvaret for de enkelte projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Asfaltarbejder oversigtskort 2018 (PDF)

2.
Asfaltarbejder -liste 2018 (PDF)

3.
Anbefalede broarbejder 2018 og oversigtskort 2016 - 2020 (PDF)

4.
Anbefalede gadelys kabellægning 2018 (PDF)

5.
Trafikprojekt - Piledamsstræde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Prioritering af anlægsmidler havne samt renoveringspulje til kommunale havne udenfor Rønne, 2018

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev der, ud over anlægspuljen til havne, også afsat en renoveringspulje til kommunale havne uden for Rønne. Sagen vedrører prioritering af disse to anlægspuljer.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. Hertil kommer en forventet overførsel fra 2017 til 2018 på ca. 647.000 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til projektet på Helligpeder Havn. Der er således et forventet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på ca. 1.661.000 kr.

Rådighedsbeløbet i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne udgør 1.500.000 kr.

 

Forslag til prioritering af i alt 3.095.000 kr. fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i den disponible anlægspulje til havne for i alt 1.595.000 kr. godkendes,

b)    at forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne for i alt 1.500.000 kr. godkendes, og

c)    at der søges tilskud fra EU mv., hvor dette er muligt og ikke allerede er sket.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.


 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den disponible anlægspulje til havne

 

Rådighedsbeløbet vedrørende den ikke prioriterede anlægspulje på havnene, foreslås prioriteret efter de af kommunalbestyrelsen vedtagne kriterier:

 

 1. Forbedringer af arbejdsvilkårene for brugere og ansatte
 2. Sikring af havneværker, m.m., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen
 3. Omstillings- og udviklingsprojekter
 4. Æstetiske forbedringer

 

Center for Natur, Miljø og Fritids forslag til prioritering af disponible midler i 2018 tager udgangspunkt i indkomne anlægsønsker i forbindelse med brugerrådsmøderne i 2017. Referat af disse, og tidligere års møder, ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

 

Forslag til prioritering af den disponible anlægspulje i 2018: 

 

 1. Vejprojekt i Hammerhavn. Ombygningen af Hammerhavnen er blevet en endnu større succes end forventet. De mange brugere og besøgende betyder stor slidtage på den vej, der betjener havnen. Vejen er nedlagt som offentlig vej, og bør forbedres så den får samme standard som resten af havnen. Der er udarbejdet tre forslag med forskellig belægning af vejbanen; henholdsvis grus, asfalt eller azobetræ (som foreslået i konkurrenceforslaget).  Alle forslagene indeholder granit-rendestene, som man kender fra Bornholms Kunstmuseum og NaturBornholm. Det foreslås at etablere brostens-render samt et prøvefelt med azobetræ. Budget 400.000 kr.
 2. Adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn. Ydermolen i inderhavnen, som er den mest brugte kaj i Gudhjem, er uhensigtsmæssig høj, hvorfor en forbedring med en adgangsbro, der går fra østkajen i samme højde som denne kaj, vil øge sikkerheden og forbedre adgangen til bådene væsentligt. Det foreslås at etablere en ca. 0,8 meter bred bro i rustfrit stål og bornholmsk egetræ, hvilket også er brugernes ønske. Brugerne har endvidere foreslået en ombygning af havnesignalet for lukket havn, så signalet bliver identisk med signalet i Allinge og Svaneke. Budget 220.000 kr.
 3. Badefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn. For at fortsætte succesen med badefaciliteter på de bornholmske havne, forslås det at foretage en ombygning af ”Snetippet”, hvor der etableres udspring på 3-5 meter samt en badetrappe direkte i havet. Ombygningen kan på sigt danne grundlag for et saunaprojekt samt en lille sandstrand inde i havnen. Etablering af badefaciliteter i havnen er fremført som et ønske af havnens brugere, som også har efterspurgt fjernelse af støvgener på arealet syd for mellembassinet. Belægningen på dette areal ændres fra grus-belægning til græsarmering.  Budget 230.000 kr.
 4. Mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke. Brugerne har udtrykt ønske om, at havnene investerer i mobile tømningsanlæg, som sejlerne kan anvende, når de har brug for at tømme deres holding-tank i havnen. Det foreslås at starte med at etablere anlæg i de større havne. Budget 125.000 kr.
 5. Toilet til brugerne af bystranden i Hasle. Budget 120.000 kr.
 6. Toilet og bad på Nørresand Havn. Brugerne har længe ønsket et toilet på havnen, og det vil nu kunne etableres ved hjælp af en medfinansiering på 200.000 kr. til et outdoor-projekt, der ud over toilet og bad også indeholder etablering af bådhus og sauna på havnen. Budget (medfinansiering) 200.000 kr.
 7. Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter. Budget 300.000 kr.

 

 

Tidligere prioritering vedrørende projektet på Helligpeder Havn fastholdes. I 2016 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget 300.000 kr. til medfinansiering af et sikringsprojekt på Helligpeder Havn. Der blev i 2017 meddelt en anlægsbevilling på 90.000 kr. til medfinansiering af sikringsarbejder. Det prioriterede restbeløb på 210.000 kr. opretholdes til færdiggørelse af projektet.

 

Der blev i 2017 prioriteret 400.000 kr. til medfinansiering af reduktion af bølgeuro i Hasle Havn i forbindelse med et planlagt husbådeprojekt. Denne prioritering er ikke længere aktuel.

 

Rådighedsbeløb 2018

1.224.000 kr.

Forventet overført

647.000 kr.

I alt til rådighed

1.871.000 kr.

Helligpeder Havn

-210.000 kr.

Disponibelt

1.661.000 kr.

Prioriteret punkt 1-7

-1.595.000 kr.

Restbeløb

66.000 kr.

 

 

 

Renoveringspuljen til havne uden for Rønne

 

 

Renoveringspuljen til havne uden for Rønne på 1.500.000 kr. foreslås prioriteret på følgende måde:

 

 1. Fugning Gudhjem Havn. Fugearbejdet på Gudhjem Havn vil være starten på det planlagte klimasikringsprojekt, hvor der samlet set er budgetteret med sikringsarbejder for over 10.000.000 kr. på Gudhjems to havne. Arbejdet vil blive udbudt på sædvanlige vilkår. Budget 750.000 kr.
 2. Renovering af bad og toilet på Hasle Havn. Ombygning og renovering af servicebygningens faciliteter. Budget 350.000 kr.
 3. Renovering af vaterlister. Renovering af vaterlister i Svaneke Havn, Gudhjem Havn, Tejn Havn, Hasle Havn samt renovering af vaterlister og brodæk i Hammerhavn. Budget 400.000 kr.

 

Til rådighed

1.500.000 kr.

Prioriteret punkt 1-3

-1.500.000 kr.

Restbeløb

0 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr.

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, men der forventes overført ca. 647.000 kr., hvoraf 210.000 kr. er øremærket til projektet på Helligpeder Havn. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på ca. 1.661.000 kr.

 

Rådighedsbeløbet i renoveringspuljen til havnene uden for Rønne udgør 1.500.000 kr.

 

Forslag til prioritering af disse to anlægspuljer fremgår af sagsfremstillingen og vil blive fulgt op med ansøgning om anlægsbevillinger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Campus Bornholm & Aavangsskolen - Trafikal vurdering

05.13.00P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

5

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

De videregående uddannelser på Bornholm samles i et Campus på Minervavej i Rønne. Færdslen i området øges derfor. Der er udarbejdet en trafikal vurdering af området, som indeholder et løsningsforslag til afvikling af trafikken til, fra og i området. Et særligt fokus i trafikbilledet er adgangen til Aavangsskolen, hvor en stor del af færdslen er bløde trafikanter, der føler utryghed på vejen til og fra skolen.

 

Det ændrede trafikmønster kommer til at påvirke beboerne i området omkring Campus. Det anbefales derfor, at der afholdes et borgermøde, hvor de berørte beboere og andre interesserede i øvrigt inviteres. Mødet bør afholdes inden en egentlig projektering påbegyndes.

 

Under forudsætning af at projekteringen igangsættes medio marts måned 2018, kan det forventes at hovedparten af anlægsarbejderne er tilendebragt inden åbningen af Campus efter sommerferien.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a) at den trafikale vurdering med løsningsforslag tages til efterretning

b) at der afholdes et borgermøde for berørte beboere og andre interesserede vedrørende det forestående projekt

c) at repræsentanter fra Center for Natur, Miljø og Fritid, Campus Bornholm og Aavangsskolen deltager i borgermødet

d) at projekteringen igangsættes umiddelbart efter afholdelse af borgermødet

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at de følger indstillingen.

 

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget godkender det vedlagte løsningsforslag med uddybningerne i den supplerende sagsfremstilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Indstillingen anbefales, idet udvalget anbefaler størst muligt vægt på trafiksikkerhed ved projekteringen.

Niclas Fick kan ikke medvirke, idet han mener, at der bør laves forsøg med brug af buslommen modsat Landemærket og andre periodevise og midlertidige forsøg i området til evaluering inden permanente tiltag/anlæg laves.

 

Sagsfremstilling

 

De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt over flere adresser i Rønne, men samles nu til et samlet Campus på Minervavej og Merkurvej. Campusområdet er placeret i et villakvarter, hvilket giver en række udfor­d­ringer i forhold til at håndtere den øgede trafik til og fra campus. Trafikafviklingen til og fra campus bør håndteres under stor hensyntagen til beboerne i området, og samtidig skal der sikres god tilgængelighed til campus, også med et særligt fokus på de bløde trafikanter.

 

I dag er der ca. 120 ansatte og 460 studerende tilknyttet faciliteterne på Minervavej og Merkurvej. Efter udbygningen forventes antallet af ansatte at stige til ca. 260 og antallet af studerende at stige til 1.650. Det vil betyde, at trafikken til og fra campusområdet vil øges markant.

 

Aavangsskolen ligger umiddelbart nordvest for Campus. Hovedparten af de elever, der går eller cykler til skolen, ankommer via Smallesund og Merkurvej. Elever og forældre oplever strækningen som utryg, og denne problemstilling forventes at blive forværret, når trafikken til campus øges. Derfor er der behov for at forbedre faciliteterne for de lette trafikanter til Aavangsskolen.

 

I forbindelse med etablering af Campus Bornholm har vejmyndigheden i Center for Natur-, Miljø og Fritid undersøgt de trafikale forhold i området med henblik på at identificere og vurdere relevante problemstillinger samt at opstille løsningsforslag.

 

I forbindelse med vejmyndighedens arbejde med den trafikale vurdering, har der været sammensat en styregruppe som den 29. november 2017 har godkendt et sammendrag og anbefaling til løsning af de trafikale udfordringer, som er i området i forhold til Campus og Aavangsskolen. Styregruppen er sammensat med repræsentation af BAT, Campus Bornholm og kommunens vejmyndighed og drift.

 

Styregruppen anbefaler i vedlagte bilag - Trafikal vurdering – sammendrag og anbefaling fra styregruppen november 2017 - følgende anlægsløsninger for, at forbedre trafikafviklingen ved campus og samtidig sikre adgangsforholdene for de bløde trafikanter til Aavangsskolen. I bilaget er løsninger beskrevet inkl. tegningsbilag.

 

·         Figur 3: Ny tilslutning til Østre Ringvej ved Smallesund – minimal løsning – der på baggrund af trafiksimulering og kapacitetsberegninger vurderes værende tilstrækkelig.

·         Figur 4: Fremrykkede busstop på Borgmester Nielsens Vej ved Smallesund – som værende den mest trafiksikre af de to valg.

·         Figur 6: Cykelgade – som sikrer den gående og cyklende færdsel ind til Campus/Aavangsskolen ved at skille trafikarterne ad.

·         Figur 7: Dobbeltrettet fællessti langs den vestlige vejside. Denne løsning er mest trafiksikker da der er færre krydsningspunkter.

 

Det ændrede trafikmønster kommer til at påvirke beboerne i området omkring Campus. Det anbefales derfor, at der afholdes et borgermøde, hvor de berørte beboere og andre interesserede inviteres. Mødet bør afholdes inden en egentlig projektering påbegyndes.

 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for gennemførelse af projektet som vedhæftes dagsordenen som bilag. Under forudsætning af at projekteringen igangsættes medio marts måned 2018, kan det forventes at hovedparten af anlægsarbejderne er tilendebragt inden åbningen af Campus medio august måned. Der er i tidsplanen ikke taget hensyn til lukning af asfaltværket i juli måned, ligesom der skal tages hensyn til at der i sagens natur ikke er indgået kontrakt med entreprenør for udførelse af anlægsarbejderne og at det er med forbehold for dette at tidsplanen er udarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne til ombygningen af vejene, som foreslået af styregruppen, forventes at beløbe sig til ca. 6,75 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

 

Det af Teknik- og Miljøudvalget prioriterede beløb til projektet i 2017 på 3 mio. kr. forventes overført til 2018. Den resterende del foreslås finansieret af anlægspuljen for vejanlæg 2018.

Der vil blive fremlagt en anlægsbevillingssag senere i projektforløbet.

Supplerende sagsfremstilling til NMU den 6.3.2018

På baggrund af bemærkningerne modtaget i forbindelse med borgermødet den 20. februar, bemærkes følgende:

 

Trafikale gener ved den ekstra trafik til/fra Campus

De fleste forslag indeholder flytning af trafik fra ”eget” område til naboområder og naboveje med forskellige begrundelser. Forslagene vurderes alle at medføre en forringet trafiksikkerhed og trafikafvikling i forhold til styregruppens forslag, hvor specielt trafiksikkerhed og tryghed er prioriteret højt. Dette uddybes nedenfor.

 

Minimering af parkeringssøgetrafik

Den fremtidige biltrafik på Smallesund – og i området som helhed - kan reduceres markant såfremt der etableres parkeringsrestriktioner på parkeringspladsen foran Campus.

 

Et forslag er at give de ansatte, bevægelseshæmmede mv. en parkeringstilladelse (mærkat i forruden), og evt. sælge et fast antal parkeringstilladelser til øvrige elever. Herved vil uhensigtsmæssig parkeringssøgetrafik i området kunne reduceres markant.

 

Alternative parkeringsmuligheder skal undersøges. Evt. øst for Østre Ringvej. Trygge og trafiksikre gangruter mellem Campus og de nye p-pladser skal planlægges.

 

Trafiksanering af vejene i området med reduceret skiltet hastighed og parkeringsforbudszoner

Der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger jf. vejreglerne i hele området, og skiltes for reduceret hastighed via etablering af en hastighedszone og etablering af parkeringsforbuds zoner på de nærliggende veje.

 

Overvågning af trafikken før og efter åbning af Campus

Der udføres før- og eftermålinger af trafikmængder og hastigheder på veje hvor der er risiko for sivetrafik.

 

Nødvendige afværgeforanstaltninger iværksættes (bump, sideheller og evt. vejlukninger om nødvendigt) såfremt der opstår problemer.

 

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed har haft højeste prioritet i udarbejdelsen af styregruppens forslag. Der har i udarbejdelsen af forslaget været særlig fokus på opretholdelse og sikring af god trafiksikkerhed for de folkeskoleelever, der skal til og fra Åvangsskolen. De foretrukne ruter for elever til og fra Åvangsskolen er:

 

1.    Jernbanestien nord for skolen

2.    Merkurvej syd for skolen

 

Der har i styregruppen været fokus på at sikre, at de lette trafikanter langs ruterne ikke blandes med biltrafik til og fra Campus. Dvs. Jernbanestien opretholdes uden etablering af nye krydsningspunkter med biltrafik. Ligeledes sikrer styregruppens forslag, at elever til og fra Åvangsskolen kan komme til og fra cykelstierne langs Borgmester Nielsens Vej uden at komme i konflikt med biltrafik til og fra Campus. Dvs. de lette trafikanter er adskilt fra biltrafikken i området. Vejlukningen af Smallesund ved Merkurvej/Borgmester Nielsens Vej sikrer dette.

 

Forslag biltrafik på/langs Jernbanestien

Et par af de indkomne forslag indeholder etablering af en vej med biltrafik til og fra Campus mellem Byledsgade og Campus. Dette vurderes at give en forringet trafiksikkerhed for skoleelever, der færdes langs jernbanestien nord for skolen.

 

Forslag om flytning af vejlukning på Smallesund fra Borgmester Nielsens Vej til jernbanestien

En række forslag omhandler flytning af vejlukningen på Smallesund fra Borgmester Nielsens Vej til en placering ved jernbanestien. Lette trafikanter, bl.a. skoleelever, til og fra Åvangsskolen via Merkurvej blandes herved med biltrafik til og fra Campus. Det vurderes, at forslagene giver en forringet trafiksikkerhed og øget utryghed for skoleelever der færdes via Merkurvej syd for skolen. Konsekvenserne skal undersøges og præciseres yderligere.

 

Trafikafvikling og busser

De indsendte forslag vil fordele trafikken til andre veje i forhold til styregruppens forslag. Med hensyn til opretholdelse af god trafikafvikling i området vurderes dette ikke, at give anledning til udfordringer, da der generelt er god kapacitet på vejene i området.

 

Forslaget om, at flytte vejlukningen af Smallesund til Jernbanestien, vil medføre at bussstoppestederne på Borgmester Nielsens Vej, må flyttes væk fra ind- og udkørslen til Smallesund. Dette medfører større gangafstande for buspassagerne og vil kunne påvirke incitamentet for at anvende busserne i negativ retning.

 

Et forslag omfatter flytning af busstoppestederne fra Borgmester Nielsens Vej til en placering ved Rønne Hallen/stadion. Dette medfører markant mere trafik på og ved parkeringspladsen ved Rønne Hallen samt Byledsgade, hvor der i forvejen er meget trafik i spidsbelastningsperioden om morgenen. Endvidere er der ingen cykelstier på Byledsgade hvorfor løsningen kan øge utryghed og risikoen for ulykker. Endelig har det hidtil været et krav fra BAT at busserne får stoppested på Borgmester Nielsens Vej.

 

I andre forslag flyttes busstoppestederne til en placering ved den gamle Pinsekirke (Landemærkets tilslutning til Borgmester Nielsens Vej red.).

Herved bliver der ca. 250m længere gangafstand til/fra Campus. Dette medfører risiko for at færre tager bussen.

 

To forslag omfatter etablering af en ny vejforbindelse gennem kolonihaverne syd for Campus. En væsentlig trafikal ulempe ved dette forslag, at det vil flytte biltrafik til Ystadvej.

 

Der er fremsat forslag om differentiering af mødetiderne på hhv. Campus og Åvangsskolen, således at trafikken kan fordeles tidsmæssigt. F.eks. mødetid på Åvangsskolen kl 8.00 og Campus kl 8.15. Dette vurderes at have en positiv effekt på trafikafviklingen i morgenmyldretiden og kan endvidere være medvirkende til en reduktion af behovet for antallet af parkerings- og afsætningspladser.

 

Parkering

Der er i kommentarer rejst bekymring om antallet af parkeringspladser i området i fremtiden med de mange nye elever og ansatte på Campus. Bekymringen går bl.a. på:

 

·         Risiko for omfattende parkering på de nærtliggende boligveje

·         Der er i forvejen omfattende brug af p-pladsen ved hallen om morgenen

·         Begrænsede parkeringsmulighederne for de ansatte på Åvangsskolen

·         Omfanget af søgetrafik i området

 

En af Åvangsskolens bemærkninger er, at der ikke ønskes afsætningsmuligheder for elever på Merkurvej.

 

Forslag til løsninger:

·         At der i forhold til styregruppens forslag, ikke projekteres med afsætningsmuligheder på Merkurvej men, at der indrettes parkeringspladser i det omfang der er muligt.

·         Samlet vurdering af behovet for parkeringspladser i området. Evt. anvendelse af parkeringspladserne ved Jehovas Vidners lokale i Byledsgade er nævnt som en mulighed. Dette forudsætter dialog med grundejer.

·         Etablering af standsning- og parkeringsforbud på boligveje i området; f.eks. i tidsrummet kl 7.30 – 15.00 på hverdage på alle boligveje i området. Det skal findes en løsning for de beboere, som f.eks. ikke har parkeringsplads på egen grund mv. Løsning kan f.eks. være udstedelse af beboerlicenser.

·         Planlægning af parkeringsrestriktioner på parkeringspladserne i området, således, at uhensigtsmæssig parkeringssøgetrafik i området reduceres. Den fremtidige biltrafik på Smallesund kan reduceres markant såfremt der etableres parkeringsrestriktioner på parkeringspladsen foran Campus.

·         Evt. igangsætning af mobilitetsplan og udarbejdelse af skoletrafik-politik med henblik på at reducere antallet af bilister til Campus og Åvangsskolen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Trafikal vurdering af september 2017 (PDF)

2.
Kapacitetsberegninger for færdslen i området af november 2017 (PDF)

3.
Trafikal vurdering – sammendrag og anbefaling fra styregruppen november 2017 (PDF)

4.
Bilag. Tidsplan for projektet (PDF)

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

5.
Borgerhenvendelser vedr styregruppens anbefaling - Campus og Åvangsskolen 01 marts (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene drøfter langsigtede strategiske mål, indsatser og initiativer på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at udvalget

a)      Drøfter langsigtede strategiske mål i forlængelse af visionsseminaret

b)      Drøfter indsatser og initiativer for udvalgets område

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen holdt visionsseminar d. 27./28. februar 2018, hvor de overordnede mål for Bornholms udvikling, og strategierne for at nå dertil, blev drøftet.

Visionsseminaret er kommunalbestyrelsens startskud til målprocessen for de kommende fire år. I forlængelse af visionsseminarets drøftelser er det således udvalgenes opgave i løbet af foråret at gøre visionerne konkrete både som langsigtede strategiske mål, og i årlige delmål, der indgår i budgetprocessen.

Det er forventningen, at dele af udvalgets område, ikke vil være omfattet af den strategiske ramme, som kommunalbestyrelsen drøfter på visionsseminaret. Der vil dog, for udvalget, stadig være behov for styring og udvikling af disse dele, og udvalget opfordres derfor til at drøfte indsatser og initiativer også her.

De indsatser og initiativer, der ikke omfattes af den strategiske ramme, bliver samlet op i udvalgets samlede arbejdsprogram. Udvalgets arbejdsprogram består således af langsigtede strategiske mål, årlige delmål samt indsatser og initiativer uden for den strategiske ramme.

Processen forløber således, at udvalgene på møderne i

-      marts drøfter langsigtede strategiske mål for udvalgets område

-      april drøfter første udkast til langsigtede strategiske mål, samt udmøntningen i årlige delmål

-      maj drøfter endelige udkast til langsigtede strategiske mål, samt årlige delmål

-      juni godkender udvalget et samlet arbejdsprogram for valgperioden bestående af langsigtede strategiske mål, udmøntningen i årlige delmål for budget 2019 samt øvrige indsatser og initiativer

Det bemærkes her, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget behandler visionsseminaret første gang 5. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udmøntning af strategien kloge kvadratmeter i Gudhjem

20.00.00G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede henholdsvis den 6. og 4. december 2017, at der skal ses nærmere på muligheden for at udmønte kommunens ejendomsstrategi om at samle flere aktiviteter på færre adresser, også kaldet ”kloge kvadratmeter”. Derfor fremlægges nu status i henhold tidligere beslutning, samt en videre gennembearbejdning af procesplan for kloge kvadratmeter i Gudhjem, der ligeledes ønskes vedtaget for kommende sager, i øvrige byer på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at udvalget godkender den udvidede procesplan for det nuværende og kommende arbejde med ”Kloge kvadratmeter” i henhold til BRK ejendomsstrategi

b)      at udvalget godkender, at Ejendomsservice organiserer et dialogmøde mellem repræsentanter for Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Natur- og Miljøudvalget og 2 repræsentanter for henholdsvis Gudhjemhuset, Gudhjem bibliotek og Klippebo, hvorunder scenarier og muligheder kan drøftes forud for beslutning om evt. udmøntning af ejendomsstrategien og ”Kloge kvadratmeter” i Gudhjem.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt.

 

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:


Sagsfremstilling

Kommunen har en ejendomsstrategi, der har til formål at sikre at de kommunale ejendomme - ligesom de økonomiske ressourcer - forvaltes og anvendes bedst muligt. Denne ambition forudsætter bl.a., at der løbende sker en tilpasning af kommunens ejendomsportefølje i forhold til behovet og et fortsat fokus på at optimere udnyttelsen af bygningerne.

Strategiens mål om en bedre udnyttelse af kommunens bygninger kaldes også ”kloge kvadratmeter” og udmøntes bl.a. ved at samle foreningsaktiviteter i de enkelte byer på færre adresser. Ejendomsservise har i denne proces omkring Gudhjem, udarbejdet en præcisering af procesplan for arbejdet med Kloge Kvadratmeter, som fremover ønskes anvendt ved udmøntning af BRK-ejendomsstrategi i de øvrige byer på Bornholm. Vedlagt som bilag 1.

Ejendomsservice har analyseret på foreningsbygninger i Gudhjem i henhold til ejendomsstrategien, hvorfor følgende bygninger har været vurderet:

 

Klippebo (den tidlige del af plejecenteret), Gudhjemhuset og Gudhjem Bibliotek.

 

Den 18. januar 2018 afholdte Ejendomsservice et borgermøde i Gudhjem, i den gamle del af Klippebo, Solstien 1. Det vurderes at der var over 60 fremmødte borgere og repræsentanter fra diverse foreninger og brugere af husene. Ejendomsservice fremlagde vilkår for konceptet ”Kloge Kvadratmeter” og gennemgik overordnet driftsbudget for de 3 huse, samt fremlagde en status for kendt og aftalt benyttelse og belægningsgraden af lokalerne.

Formålet med mødet var at orientere og inddrage lokalsamfundet, således at eventuelle kommende ændringer i placering af fritids- og kulturaktiviteter, sker i forståelse med lokalsamfundet og byen.

 

Ejendomsservice fremlagde tydeligt, at incitamentet for konceptet ”Kloge Kvadratmeter” er at opnå en økonomisk besparelse, og frigøre midler til andre formål.

Åbningstema på diskussionen var, at Ejendomsservice foreslog at alle aktiviteter i de 3 huse samledes på Klippebo, i de lokaler der stod tomme. Derudaf udsprang en meget fin og konstruktiv dialog om anderledes og forskellige løsninger og muligheder.

 

Da borgermødet blev afsluttet, nedsatte de fremmødte deltagere en arbejdsgruppe, der skulle arbejde på en vision for de omfattede bygninger, primært med udgangspunkt i boligsituationen på Bornholm/Gudhjem.

 

Ejendomsservice viste Klippebo’s ledige lokaler frem for denne arbejdsgruppe den 23. januar 2018. Efterfølgende er der fra arbejdsgruppen fremsendt et forslag til udvikling af ”Kloge Kvadratmeter” i Gudhjem. Vedlagt som bilag 2.

 

Ejendomsservice har i samme forbindelse, uopfordret modtaget et forslagsskrift om yderligere og forsat anvendelse af Gudhjem Bibliotek. Vedlagt som bilag 3.

 

Bygningsstatus:

Gudhjemhuset:

Der er et enkelt eksisterende erhvervslejemål i Gudhjemhuset, i sidebygningen. Gudhjemhuset trænger til et generelt kvalitetsløft, især på de energibesparende tiltag. Huset istandsættes løbende af ejendomsservice, og er i øjeblikket ved at få skiftet enkelte vinduer, og flere følger. Der er etableret handicaptilgængelighed for brugere, men ikke handicaptoilet i selve huset. Det er et stort ønske fra husets brugere at der etableres et sådant. Tegning af Gudhjemhuset med angivelse af anvendelse er vedlagt som bilag 4.

Driftsudgifter er kr. 158.811 om året. Netto anvendt areal 211 m2.

 

Biblioteket:

Biblioteket fremstår som velpasset og i god stand, uden kommende istandsættelsesarbejder af væsentlig omfang.

Gudhjem havn, som er kommunalt ejet, henviser deres lystsejlergæster til underetagen på Gudhjem bibliotek, hvori der i kælderetagen findes badefaciliteter og vaskeri.  

Gudhjem havn havde i 2017 over 1000 overnatninger, der gav en indtægt til BRK på kr. 170.000. Dertil skal lægges det beløb som lystsejlerne lægger i ”Byen” som anslås at udgøre ca. 400.000 kr. Hvis biblioteket sælges, må kommunen samtidig forholde sig overordnet til, hvad en eventuel lukning af Gudhjem bibliotek har af konsekvenser for Gudhjem havn som turistmål. Hvis et salg af Gudhjem bibliotek besluttes, anbefales det derfor at være med en klausul om uopsigelighed af brugsretten til bade- og vaskefaciliteter, som havnen har i dag. Der er ikke udarbejdet tegningsmateriale, idet hele underetagen, ca. 105 m2, er bibliotek, og overetagen, ca. 65 m2, er i fuld anvendelse til fjernundervisning samt kontorfacilitet for pendlere/hjemmearbejdsplads.

Driftsbudget kr. 56.066. Netto anvendt areal ca. 170 m2.

 

Klippebo:

Den vestre del af det tidligere Klippebo plejecenter, er forbundet til eksisterende plejecenter med en forbindelsesgang, hvorfor det eksisterende plejecenter fortsat bruger diverse rum i bygningen.

Bygningen fremstår slidt af ælde, men brugbar. Ved indretning til kulturaktiviteter må der påregnes at skulle anvendes midler til diverse istandsættelse og rumsammenlægninger m.m. Bygningen har handicap faciliteter og handicap toilet.

Den vedhæftede tegning (bilag 5 og 6) viser de lokaler der er i anvendelse og hvortil der er knyttet aftaler og ligeledes de lokaler der er til rådighed, for nye aktiviteter. 

Kan der organisatorisk samtænkes omklædning og bad for klippebo’s personale og hjemmeplejepersonale vil det yderligere frigøre et samlet areal på 130 m2 på 1. sal til foreningsaktiviteter m.m.

Driftsudgifter anslås til kr. 500.000 om året. Netto anvendt areal ca. 145 m2.

 

Opsummering:

 

-      Gudhjem bibliotek har samlet netto 170 m2

-      Gudhjemhuset har samlet netto 211 m2.

-      Klippebo, der er netto 346 m2 til rådighed (hertil eventuelt yderligere 130 m2 ved organisatorisk samling)

 

Stikordsreferat fra borgermødet er vedlagt som bilag 7.

 

 

Dialogmøde - Muligheder og kombinationer:

Ejendomsservice organiserer et dialogmøde mellem repræsentanter for Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Natur- og Miljøudvalget og udvalgte repræsentanter for Gudhjemhuset, Gudhjem bibliotek og Klippebo, hvorunder scenarier og muligheder kan drøftes forud for beslutning om evt. udmøntning af ejendomsstrategien og ”Kloge kvadratmeter” i Gudhjem.

 

Der er følgende scenarier, der kan arbejdes videre med:

 

A)    Der arbejdes videre med kvalificering af forslag, udarbejdet af Gudhjem arbejdsgruppe, der primært omhandler at skabe bo-muligheder i Gudhjem i henhold til bilag 2. Gudhjemhuset og Biblioteket består.

 

B)    Der arbejdes videre med en forretningsmodel og yderligere kvalificering af det indsendte forslag om ekstensiveret anvendelse af Gudhjem bibliotek som mini-konference lokation, i ydersæsoner. Gudhjem Bibliotek består.

 

C)    Klippebo indrettes som hovedbygning for fritids- og kulturtilbud i Gudhjem. Der arbejdes på en organisatorisk samling af velfærdsfaciliteter for Plejecenter Klippebo og Hjemmeplejepersonale. Aktiviteter i Gudhjemhuset og Biblioteket flyttes til Klippebo. Gudhjemhuset og Biblioteksbygningen sælges og midler kan evt. bruges til indretning af kulturtilbud på Klippebo.

 

D)    Klippebo indrettes som hovedbygning for fritids- og kulturtilbud i Gudhjem. Gudhjemhuset flyttes til Klippebo og Biblioteket bevares i sin nuværende form og placering. Gudhjemhuset sælges, og midler kan evt. bruges til indretning af kulturtilbud på Klippebo.

 

 

Organisation
Processen er varetaget af en arbejdsgruppe bestående medarbejdere fra Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Klippebo holdes nuværende i fuld drift på grund af de aktiviteter der allerede er i bygningen, hvorfor driftsudgifterne er konstante ved ændret og øget anvendelse.

 

Klippebos samlede driftsudgifter udgør 943.936 kr. Heraf bruges ca. 500.000 kr. til den gamle del, som er i spil til ”Kloge Kvadratmeter”.

 

Gudhjemhuset beløber sig til 158.811 kr. i årlige driftsudgifter.

 

Gudhjem Bibliotek beløber sig til 56.066 kr. i årlige driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagsfremstillingen indeholder 7 bilag.

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

1.
Analyse og Procesplan - Bilag 1 (PDF)

2.
Kloge m2 i Gudhjem - Bilag 2 (PDF)

3.
Gudhjem som seminar - Bilag 3 (PDF)

4.
Gudhjemhuset - Bilag 4 (PDF)

5.
Klippebo stueetage - Bilag 5 (PDF)

6.
Klippebo 1 sal - Bilag 6 (PDF)

7.
Stikordsreferat - Borgermøde i Gudhjem Bilag 7 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Indsats på forurenede grunde i 2018 og kommende år.

09.08.00K07-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur og Miljø har udarbejdet udkast til plan for den forventede indsats med feltundersøgelser og iværksættelse af eventuelle afværgeforanstaltninger på grunde med kendt gammel jordforurening. Udkastet skal efter jordforureningsloven i offentlig høring i fire uger inden Natur- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·         at udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2018 og kommende år sendes i offentlig høring.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af jordforurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave. Kommunen har ligeledes opgaven med planlægning og sagsbehandling på råstofområdet.

 

I henhold til jordforureningsloven skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i offentlig høring i fire uger inden Natur- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Natur og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforurenings- og råstofområdet.

 

Natur og Miljø har et årligt budget på ca. 1,3 mio. kr. (inkl. udgifter til råstofopgaver) til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler.

 

I den årlige prioritering af indsatser er der en række forhold der skal tages i betragtning. Dels skal der samles op på de senere års indsatser, dels er der ny viden, nye krav eller ændrede borgerønsker.

 

Opsamling på tidligere undersøgelser og afværgeforanstaltninger

I 2016 har kommunalbestyrelsen bevilget ca. 1,4 mio. til afværgeforanstaltninger på tre grunde i Østergade 49-51 og Østervoldgade 12 og 14 i Rønne.

 

Afværgeforanstaltningerne i Østervoldgade 12 og 14 er gennemført i 2017. Der er etableret sug under gulv og de foreløbige opfølgende målinger indikerer, at afværgeforanstaltningerne virker efter hensigten på luften i boligerne. I 2018 og kommende år vil der forsat blive målt på luften i boligerne for at se, om afværgeforanstaltningerne virker hele året og i alle forskellige vejrsituationer.

 

Udluftning i kældrene i Østergade 49-51 er gennemført i 2016 og 2017. Arbejdet med at få tætnet kloaksystemet, så der ikke trænger forurenet vand ind i kloakken og damper af og i husene i området er forsinket, da der har vist sig en ny utæthed. I 2018 håber vi, at det både lykkes at få kloakken tæt og at få foretaget indeluft-målinger i alle seks udlejningsboliger i ejendommen, så det kan afgøres om de igangsatte afværgeforanstaltninger er tilstrækkelige, eller om der skal udføres flere.

 

I 2017 er der ved renserigrunden på Sandemandsvej 5 i Rønne etableret nogle nye boringer,

der skal være med til at give et bedre kendskab til geologien i området således, at Natur og Miljø kan undersøge, om grundvandet og dermed drikkevandet er truet. 

 

Afværgeforanstaltninger vil efter en nærmere vurdering formentlig blive fortaget i 2018 eller 2019.

 

På en tredje renserigrund på Birkebakken 10 i Allinge, er der i 2017 foretaget en stor undersøgelse for at afgrænse forureningen. Undersøgelse og dialog med de involverede parter, har været en meget stor opgave i 2017. Afværgeforanstaltninger skal gennemføres i 2018.

 

I 2017 er arbejdet i forbindelse med supplerende undersøgelser på renserigrunden Birkebakken 10 blevet mere omfattende end forudset. Dette har medført, at en række tidligere prioriterede opgaver har måttet udskydes.

 

Ny viden fra grundvandskortlægning

I forbindelse med at grundvandskortlægningen for grundvandsområdet i Stampen og Robbedale er afsluttet, har det vist sig, at en del af erhvervsgrundene i området ved Sandemandsvej i Rønne ligger indenfor det grundvandsdannende område. På denne baggrund er tre grunde, hvor der kan være fare for forurening med klorerede opløsningsmidler, prioriteret til indledende undersøgelse i 2015, 2017, 2018 og 2019. Resten af grundene, ca. 15 i alt, vil efter dialog med Rønne Vand og Varme, der indvinder drikkevand fra disse grundvandsmagasiner, i kommende år blive sat på prioriteringslisten.

 

Gamle jordforureningssager og mulige trusler

Fra 2014 fik Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år fra 2014 skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. Et fælles IT-system er implementeret. En første analyse viser, at ca. 20 sager skal gennemgås for at finde ud af, hvor mange sager der skal behandles.

 

Løbende prioriteringsproces

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye og i enkelte tilfælde gamle sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye eller gamle sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser, der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der inden for ét år skal udføres undersøgelser mv.

 

Værditabsordning

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Natur og Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på at tage hensyn til borgere/virksomheder, der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Natur og Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Forslag til nye undersøgelser

På baggrund af ovenstående foreslås følgende grunde undersøgt i 2018:

·         To verserende sager (Birkebakken 10 – Allinge og Østergade 49-51 og Østervoldgade 12 og 14 - Rønne)

·         Sandemandsvej 5, Rønne.

·         Én grund, der ligger i grundvandsdannende område ved Sandemandsvej i Rønne (Sandemandsvej 29)

·         Én renserigrund i Rønne (Nørregade 7A og 7B).

·         Godthåbsvej 55 – gøres færdig i 2018.

 

Antallet af afværge- og oprensningssager har tidligere været ret begrænsede på Bornholm. Dette er dog ved at ændre sig. I forbindelse med de seneste års kortlægning af grunde, hvor der tilbage i tiden er foregået forurenende virksomhed, har der på enkelte grunde vist sig et behov for oprensning. På baggrund af erfaringerne fra disse sager vil Natur og Miljø fortsat opprioritere grunde, hvor der tidligere har været renserivirksomhed, og hvor en eventuel forurening ikke er afklaret. I den kommende 10 års-periode skønner Natur og Miljø med nuværende viden, at der kan blive tale om måske ca. én oprensningssag pr. år.

 

Natur og Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager efter, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger enten i særligt drikkevandsområde eller nærområde ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen, og i 2015 er to lossepladser undersøgt, uden at der blev fundet et problematisk indhold af gas. Fra 2020 og frem vil flere lossepladser blive undersøgt for lossepladsgas.

 

 

Love

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1190 af 27. september 2016, med de ændringer, der følger af § 36 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og § 7 i lov nr. 204 af 28. februar 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

1.
Oversigt over grunde der skal undersøges i 2018 og kommende år (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

  11   Forsøg med indretning af vejbanen Store Torv 2018

05.00.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med forsøgsordningen på Store Torv i Rønne foretages der i løbet af 2018 forsøg

med at ændre på vejens indretning således at hastighed sænkes og støj fra motorkøretøjer

reduceres. Formålet med forsøget er at samle erfaring i forhold til en fremtidig indretning af Store Torv.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget godkender forsøget med ændret indretning af vejbanen på Store Torv.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt med den tilføjelse at busserne skal kunne passere vejbumpene uden at blive påvirkede.

Sagsfremstilling

På møde den 4. december 2017 i Teknik- og Miljøudvalget blev det besluttet, at Center Teknik

og Miljø i samarbejde med interessentgruppen allerede nu igangsætter arbejdet med at

forberede processen og mulighederne for forsøg med trafikfrit Store Torv i 2018.

 

Ved organisations ændring i Bornholms Regionskommune pr. 1. januar 2018 er Center for

Teknik og Miljø blevet nedlagt og vejmyndigheden placeret i Center for Natur, Miljø og Fritid,

der varetager det videre myndighedsansvar og arbejde omkring indretning af vejanen på Store

Torv.

 

Interessentgruppen og Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller til at der i 2018 forsøges med

en anden trafikregulering end forsøget med Shared Space i 2017.

 

Der tænkes en indretning af vejbanen med bump med det formål at nedsætte hastighed og

støj fra trafikken og påvirke trafikafviklingen så der kommer mindre motoriseret færdsel ad

Store Torv jf. principtegning nedenfor:

 

 

Bump vil blive etableret i perioden medio maj 2018 og til medio september 2018 / medio oktober.

 

Formålet med indretningen er at der sker en hastigheds reduktion fra de gennemsnitligt 30 km/t der er mål uden ændringer i vejbanens indretning til 20 km/t.

 

Der vil i forbindelse med det internationale madmarked blive lavet et forsøg med bilfrit torv, hvor der i den uge (28 eller 29) markedet foregår vil blive spærret for trafik langs med Store Torv.

 

I ugerne efter det internationale madmarked vil der blive foretaget forsøg med kun at have bustrafik og cykler langs med Store Torv. Der vil i denne periode være adgang til parkeringspladsen på Store Torv fra Snellemark.

 

Vejmyndigheden forhandler nærmere med politiet om skiltning og indretning af vejbanen.

 

Der evalueres foretages en midtvejsevaluering af forsøget af interessentgruppen omkring Store Torv og Bornholms Regionskommune. Ved udgangen af 2018 foretages en samlet evaluering af forsøget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Indretning af vejbanen med bump og tavler med videre anslås at beløbe sig til 150.000 kr.

Udgifterne afholdes indenfor eksisterende budget på vejmyndighedsområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Nedlæggelse af vejareal - Rosenvej, Rønne

05.01.22G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs-, og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra Bo42 vedr. nedlæggelse af Rosenvej i Rønne som vej, for at kunne skabe et sammenhængende boligområde med grønne attraktive arealer med bl.a. legepladser samt kanal til afledning af regnvand.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at kommunen imødekommer Bo42 tilbud om nedlæggelse af Rosenvej i Rønne som vej,

b)    Omkostninger til nedlæggelse af vejen i form af bl.a. bistand fra landinspektør, deklarationer, flytning af passagerly, gadebelysning, vejinstallationer og etablering af mulige nye stianlæg skal afholdes af Bo42.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Bo42´s foreløbige helhedsplan i Afdeling 56 arbejdes der pt. om at nedlægge Rosenvej i Rønne som vej, for at kunne skabe et sammenhængende boligområde med grønne attraktive arealer med bl.a. legepladser samt kanal til afledning af regnvand.

Se bilag 1.

 

Henvendelsen har været til gennemsyn i Center for Natur, Miljø og Fritid, Center for Ejendomme og Drift samt Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, og de har følgende bemærkning:

 

Rosenvej har som sådan ikke den store betydning for afvikling af den offentlige trafik i området, så den kan nedlægges som offentlig vej, hvis dette ønskes, hvilket dog kræver en del sagsbehandlingstid samt vejjuridisk bistand.
Der bør dog opretholdes en stiforbindelse gennem ”Rosengade” eller på et areal tæt på den nuværende placering af vejen. Denne sti behøver som udgangspunkt ikke være offentlig, og kan være privat fællessti, men med en deklaration om færdsel for det offentlige.

 

På nuværende tidspunkt betjenes Rosenvej med offentlige transport, og skal busnettet omlægges vil der blive anlægsomkostninger til flytning af stoppesteder og passager-ly m.v.

BAT har ingen udfordringer ved ændringer af Rosenvej, så længe en eventuel ændring af ruteføring ikke forlænger køretiden på ruterne.

 

Plan vurderer, at helhedsplanen ikke er i strid med den gældende planlægning for området.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til nedlæggelse af vejen i form af bl.a. bistand fra landinspektør, deklarationer, flytning af passagerly, gadebelysning, vejinstallationer og etablering af mulige nye stianlæg skal afholdes af Bo42.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forbedring af til- og udkørselsforholdene fra Piledamstræde til Damgade Nexø

05.13.00S00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

13

 

Hvem beslutter

Natur-og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 30. januar 2018 har udvalget behandlet en prioritering af anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 100.000 kr. til forbedring af til- og udkørselsforholdene fra Piledamstræde til Damgade i Nexø.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af trafikprojektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    At der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til trafikprojektet

b)    At der afsættes rådighedsbeløb på 100.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    At anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af ny virksomhed i det tidligere Nexø Vandværk beliggende Piledamstræde, har BRK modtaget en henvendelse om forbedring af de til- og udkørselsmæssige forhold fra Piledamstræde til Damgade, idet lastbiler i dag ikke kan komme rundt i vejkrydset uden at komme op på fortovsbelægningen.

I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for trafikløsningen.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgiften til trafikprojektet, vil beløbe sig til 100.000 kr.

Udgiften, som forventes afholdt i 2018, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

1.
Trafikløsning Piledamstræde / Damgede - Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2018

05.03.06S00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 30. januar 2018 har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 2.900.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2018.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.900.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2018

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 2.900.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringen foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker, er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i 2018. supplerende hertil 5 års dispositionsplan for perioden 2016 – 2020 for udførte og planlagte brorenoveringer.

Renoveringen omfatter i 2018 følgende bygværker:

·         Bro nr. 1026 – Melstedvej, fugtisolering og betonreparationer på bygværket

·         Bro nr. 1518 – Segenvej , udskiftning af ødelagte frontmure med indstøbte betonrør samt erosionssikring ved ind og udløb med stensætning.

·         Bro nr. 3021 – Hjortevej. Totaludskiftning af eks. konstruktion med ny præfabrikeret betonelement-tunnel.

·         Bro nr. 4034 – Cykelstibro, Søbækken Nexø, eks. gamle jernbanebro udskiftes med ny konstruktion i Fiberline eller Azobe dimensioneret til cykelstianlægget.

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2018, vil beløbe sig til 2.900.000 kr.

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som forventes afholdt i 2018, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til anlæg af adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn  

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 220.000 kr. til anlæg af adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 220.000 kr. til anlæg af adgangsbro i havnebassinet samt ændring af indsejlingslys i Gudhjem Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 220.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ydermolen i inderhavnen, som er den mest brugte kaj i Gudhjem, er uhensigtsmæssigt høj – både i forhold til eksisterende anvendelse og de fremtidige planer, der er for Gudhjem Havn. Det foreslås derfor at forbedre broens anvendelsesmuligheder med en adgangsbro i en højde, der er passende for lystbåde. Broen foreslås udført som en 0,8 meter bred adgangsbro udført i bornholmsk egetræ og båret af rustfrit stål, der går fra Østkajen i samme højde som denne. Dette vil øge sikkerheden og forbedre adgangen til bådene væsentligt. Den nye adgangsbro er et brugerønske.

 

Brugerne har endvidere foreslået en ombygning af natsignaleringen for lukket havn, så signalet bliver identisk med signalet i Allinge Havn og Svaneke Havn.

 

Budget: 220.000 kr. Heraf 180.000 kr. til broen og 40.000 kr. til nyt natsignal.

Af de 40.000 kr. til nyt natsignal påregnes 10.000 kr. disponeret til rådgivning til ansøgning hos Kystdirektoratet. Projektet er konstrueret og beregnet i et tidligere projekt på en anden havn.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 220.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til renovering af vaterlister på havnene

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

16

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder 400.000 kr. til renovering af vaterlister. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering af vaterlister

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af udtjente traditionelle dobbelte vaterlister i Svaneke Havn, Gudhjem Havn, Tejn Havn, Hasle Havn, Hammerhavnen og udtjente dele af brodæk i Hammerhavn.

En vaterliste er et stykke tømmer, der er monteret på siden af kajen, og som er en affændring af granitvæggen. 

 

Figur 1 Traditionel dobbelt vaterliste

 

Figur 2 Ny type vaterliste

 

De eksisterende dobbelte vaterlister på ovennævnte havne har en alt for kort levetid, da der i samlingerne opstår råd og svamp. Disse vaterlister erstattes med vaterlister skåret i et stykke bornholmsk Douglas-gran.

Metoderne der anvendes er gennemprøvede på de bornholmske havne, så der vil ikke være udgifter til andet end håndværksydelser.

 

Budget: 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 400.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne. Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.500.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne for 1.500.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

17

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 125.000 kr. til mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 125.000 kr. til mobile tømningsanlæg til lystbådenes holding-tanke

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 125.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Brugerne har udtrykt ønske om, at havnene investerer i mobile tømningsanlæg, som sejlerne kan anvende, når opholdet i havnen er så langt, at de har brug for at tømme deres holding-tank. Det vil blive et behov i alle vores havne, og disse anlæg kan flyttes mellem havnene om nødvendigt. Et rådighedsbeløb på 125.000 kr. vil kunne finansiere to anlæg, som i første omgang vil blive placeret i Nørrekås Lystbådehavn og Tejn Havn.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 125.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til fugning på Gudhjem Havn  

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

18

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder 750.000 kr. til fugning på Gudhjem Havn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til fugning på Gudhjem Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fugearbejdet på Gudhjem Havn vil være starten på det planlagte klimasikringsprojekt, hvor der samlet set er budgetteret med sikringsarbejder for over 10 mio. kr. bare på Gudhjems to havne.

Når en mole skal klimasikres til de belastninger, som prognoserne peger på, skal den sikres, så den er mindst 30 % stærkere, end da den blev opført for over 100 år siden. Disse forstærkningsarbejder har Center for Natur, Miljø og Fritid arbejdet meget med de sidste 10 år. Arbejdet omfatter en udfræsning af fugerne til bæredygtig bund (min. 50 mm dybe), i-boring af rustfri stål-trækstænger, samt udfugning med ekspanderende selvprimende specialmørtel med stor styrke.

Arbejderne igangsættes efter sæsonen 2018, når vejret er optimalt til fugearbejde.

Budget: 750.000 kr. Heraf 60.000 kr. til rådgivning og 690.000 kr. til håndværkerydelser.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 750.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor RønneDet korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.500.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne for 1.500.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til anlæg af badefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn  

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

19

 

 

 

 

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 230.000 kr. til anlæg af badefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 230.000 kr. til anlæg af havnefaciliteter samt fjernelse af støvgener i Nørrekås Lystbådehavn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 230.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at fortsætte succesen med badefaciliteter på de bornholmske havne forslås det at foretage en ombygning af ”Snetippet”, hvor der etableres udspring på 3-5 meter samt en badetrappe direkte i havet.

Badefaciliteterne kan på sigt danne grundlag for et saunaprojekt samt en lille sandstrand inde i havnen. Etablering af badefaciliteter i havnen er fremført som et ønske af havnens brugere, og ses som et fint supplement til bestræbelserne for at få en havnefront i Rønne.

Brugerne har også efterspurgt en løsning på at fjerne støvgener på arealet syd for mellembassinet. Denne bevillingsansøgning omfatter også en ændring af dette færdselsareal fra grus-belægning til græsarmering. 

 

Figur 3 Kort over Snetippets placering samt areal for støvbekæmpelse

 

Budget: 230.000 kr. Heraf 40.000 kr. til støvgener, 30.000 kr. til rådgivning og 160.000 kr. til badefaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 230.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til renovering af bad og toilet på Hasle Havn

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

20

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til kommunale havne uden for Rønne, herunder 350.000 kr. til renovering af bad og toilet på Hasle Havn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til renovering af bade- og toiletfaciliteter på Hasle Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 350.000 kr. finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter ombygning og renovering af servicebygningens bade- og toiletfaciliteter.

Eksisterende bade- og toiletfaciliteter er uændrede fra da bygningen blev opført i 1980’erne. Dertil kommer, at bygningen er meget slidt, umoderne og ufleksibel - og dermed også vanskelig at rengøre, så den fremtræder indbydende for de mange besøgende gæstesejlere. Vi ved, at indbydende bade- og toiletfaciliteter er vigtige for gæstesejlere.

De eksisterende faciliteter, hvor toiletter, håndvaske og brusere er placeret på række i et stort rum med spanske vægge, ønskes ombygget til selvstændige badeværelser med toilet, brus og håndvask i et rum. Dette vil også betyde, at man kan nøjes med at have åbent for det antal badeværelser, der er behov for, i f.eks. ydersæsonen.

Budget: 350.000 kr. Heraf 40.000 kr. til rådgivning og 310.000 kr. til håndværkerydelser.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 350.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.500.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af renoveringspuljen til havne udenfor Rønne for 1.500.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter  

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

21

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 300.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m.

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter. Ofte forelægges projekterne på et meget tidligt stadie det lokale brugerråd, og i den sammenhæng er der tit brug for skitser, visualiseringer, prisberegninger, opmålinger, forundersøgelser, osv. Andre gange er der brug for ekstern rådgivning til at søge tilladelser hos f.eks. Kystdirektoratet, inden projekteringen af et projekt igangsættes.

 

Dertil kommer at mange af projekterne på havnene er relativt små (under 200.000 kr.), hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at skulle forelægge projektet til politisk behandling af to gange; først søge bevilling til planlægning og forberedelse, og dernæst søge bevilling til detailprojektering og udførelse af selve projektet.

 

Udgifterne til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter hertil anslås i 2018 til at udgøre 300.000 kr. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til anlæg af toilet til brugerne af bystranden i Hasle

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

22

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 120.000 kr. til anlæg af toilet til brugerne af bystranden i Hasle. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til anlæg af toilet til brugerne af bystranden i Hasle

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye bystrand er en succes, og det har længe været et stort ønske at få et toilet tættere på stranden. Havnen ønsker at opføre et handicaptoilet i en træbygning, der er beliggende tæt på bystranden, så toilettet også kan bruges af havnens øvrige brugere.

 

Indvendigt udføres toiletbygningen i rengøringsvenlige robuste materialer.

 

Budget: 120.000 kr. Heraf 10.000 kr. til rådgivning og 110.000 kr. til håndværkerydelser.

 

Driften af toilettet dækkes af yderligere indtægter på Hasle Havn, der stammer fra en stigning i antallet af gæstesejlere samt indtægter fra nye erhvervslejemål – begge dele afledt af videreudviklingen af havnen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 120.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevilling til vejprojekt i Hammerhavn

08.00.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

23

 

 

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

 

Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 400.000 kr. til et vejprojekt i Hammerhavn. Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til et vejprojekt i Hammerhavn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid

d) at der søges tilskud fra EU, m.v., hvor dette er muligt og ikke allerede sket. Evt. tilskud vil medføre justeret anlægsbevilling.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ombygningen af Hammerhavnen er blevet en endnu større succes end forventet. De mange brugere og besøgende betyder stor slidtage på den vej, der betjener havnen. Vejen er nedlagt som offentlig vej og bør forbedres, så den får samme standard som resten af havnen.

 

Figur 4 Vejen til Hammerhavnen februar 2018

 

Figur 5 Planlagt prøvefelt

 

Der er udarbejdet tre forslag med forskellig belægning af vejbanen; henholdsvis grus, asfalt eller azobetræ (som foreslået i det konkurrenceforslag, der blev udarbejdet i forbindelse med projektet Mulighedernes Land). Alle forslagene indeholder granit-rendestene, som man kender fra Bornholms Kunstmuseum og NaturBornholm. Herved sikres, at der ikke står store vandpytter langs med kørearealet.

Det foreslås at etablere granit-rendestene samt et mindre prøvefelt med azobetræ, der hvor belastningen er størst. Vejopbygningen i prøvefeltet vil være azobe-stave lagt ned i vejbanen i stabilt materiale, efter det samme princip som opholdsarealerne omkring multihuset.

Budget: 400.000 kr. Heraf 40.000 kr. til rådgivning og 360.000 kr. til entreprenørydelser.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 400.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Rådighedsbeløbet i den disponible anlægspulje til havne udgør i 2018 i alt 1.224.000 kr. Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 kan endnu ikke opgøres endeligt, idet regnskab 2017 ikke er afsluttet, med der forventes overført ca. 647.000 kr. Der er således et beregnet disponibelt rådighedsbeløb i puljen på 1.871.000 kr.

Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. januar 2018 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne for 1.805.000 kr. Dette dagsordenspunkt udgør en del af prioriteringen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Ansøgning om dispensation fra økologisk dyrkning

13.06.03Ø54-0291

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

24

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Grundet kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre forpagtningsaftalerne til økologisk drift søger Bornholms Landbrug dispensation til at fortsætte deres markforsøg på det areal, de forpagter af kommunen da nogle af forsøgene omfatter brug af plantebeskyttelsesmidler.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Indstillingen kan ikke anbefales.
Andreas Ipsen og Torben Rønne-Larsen ønsker at give dispensation som ansøgt.

Nicklas Fick ønsker ikke, at der gives dispensation.

Leif Olsen og Ole Rødvig anbefaler at arealet sælges.

Sagsfremstilling

Bornholms Landbrug har siden 1997 forpagtet et areal på ca 7,6 ha beliggende vest for Åkirkeby langs Kalbyvej og Rønnevej af Bornholms Regionskommune. Arealet bruges til at gennemføre en række planteforsøg.

 

I Forsøgsmarken udføres en række lokale forsøg, men også et sted imellem 20 – 30 landsforsøg på forskellige kornsorter. Det anderledes klima på Bornholm gør det både nødvendigt og interessant at udføre landsforsøg på Bornholm. I 2017 blev der dyrket 400 forskellige kornsorter, dyrket i små parceller. Nogle af kornsorterne indgår i forsøg med forskellige plantebeskyttelsesmidler, som er væsentlige for landmændene at få afprøvet.

 

Det er afgørende for landmændene, at de har et uafhængigt afprøvningssystem, hvor de er sikre på at de fremkomne resultater ikke er påvirkede af producenternes ønske om, at netop deres produkter giver de højeste udbytter. I forsøgsmarken undersøges også de optimale doseringer, for at sikre at landmændene får den rette rådgivning om dosering.

 

Når den kommunale jord skal ændres til økologisk dyrkning, giver de nye betingelser ikke mulighed for at fortsætte planteavlsforsøg på det pågældende areal. Bornholms Landbrug søger derfor kommunalbestyrelsen om dispensation til fortsat at anvende arealet til forsøgsmark, idet der ikke er tale om landbrugsdrift i traditionel forstand. Alle bornholmske landmænd har gavn af forsøgsmarken. Der er både forsøg, der henvender sig til konventionelle landmænd og forsøg, der er målrettet økologiske landmænd. Sortsforsøgene har alle gavn af, idet de bliver afprøvet både med og uden svampebekæmpelse. Beliggenheden tæt på Bornholms Landbrugs kontorer i Åkirkeby er en fordel, når forsøgene skal overvåges.

 

Kan der ikke opnås dispensation til at fortsætte den eksisterende forsøgsmark, så er Bornholms Landbrug interesseret i at købe den pågældende matrikel.

Beskrivelse af arealet

Det pågældende areal er omfattet af kommuneplanramme 210.B.06 Kalbyvejen/Rønnevej samt 210.B.05 Kannikevangen og er udlagt til helårsboligformål.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede 29-06-2017 at der sælges for 2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio kr. i 2019 af de kommunale landbrugsjorde der ikke er omfattet af kommuneplanrammer. Da de pågældende arealer er omfattet af kommuneplanrammer og er planlagt til udvidelse af Åkirkeby sættes de ikke til salg.

 

Tilgrænsende kommunale arealer

Kommunen ejer de tilgrænsende marker, der også ligger vest for Åkirkeby. De bortforpagtes i dag til en økologisk landmand.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser omkring ”Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift” er generelt behandlet i kommunalbestyrelsens beslutning 29-06-2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Projekt om bæredygtig outdoorturisme under Nordisk Ministerråd

00.03.10P20-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

25

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget orienteres.

Resumé

Bornholms Regionskommune deltager med en repræsentant i en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd sammen med Åland, Færøerne, Grønland og Island. Gruppen har i januar 2018 igangsat et analyseprojekt vedrørende muligheder for certificering af bæredygtig outdoorturisme i de fem deltagende lande/regioner. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og udføres af Center for Regional- og Turismeforskning i samarbejde med Københavns Universitet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune deltager med en repræsentant i en arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd, som hedder Småsamfundsgruppen. Småsamfundsgruppens opgave er at lave mindre samarbejdsprojekter omkring miljøforhold og bæredygtig udvikling af betydning for mindre samfund i Norden og i Arktis. De andre samfund i gruppen er Åland, Færøerne, Grønland og Island. Der er tale om en arbejdsgruppe på embedsmandsniveau.

 

Småsamfundsgruppen har hvert år mulighed for at søge nogle midler hos Nordisk Ministerråd til projekter. Projekterne skal involvere mindst tre af de deltagende lande/regioner. Småsamfundsgruppen har i 2017 formuleret et projekt vedr. bæredygtighedscertificeringer af outdoorvirksomheder.

 

Baggrunden er, at outdoorturisme er en vigtig aktivitet i mange nordiske småsamfund herunder de fem lande/regioner i Småsamfundsgruppen, hvor der er en rigdom af naturressourcer. Der er en stigende efterspørgsel efter oplevelser og aktiv ferie i naturen, og der er derfor et lokalt og regionalt vækstpotentiale for outdoorturisme. I områderne findes der allerede en del spredte og forskellige outdooraktiviteter, ofte udbudt af små virksomheder.

 

Med en potentiel vækst i turismen og i outdooraktiviteter er det relevant at sætte fokus på, at udviklingen sker på en bæredygtig måde, hvor outdoorturismen bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. En certificerings- eller mærkningsordning for bæredygtig outdoorturisme kan være et muligt middel, der kan være med til at understøtte, at outdooraktører efterlever en række kriterier i forhold til bæredygtighed men også f.eks. sikkerhed og kvalitet. En samlet mærkningsordning kan også bidrage til en større fælles synlighed og markedsføring, hvor aktørerne kan markedsføre sig på den grønne profil.

 

Småsamfundsgruppen ønsker derfor med projektet at få undersøgt og beskrevet dels hvilke af denne typer ordninger, der findes i forvejen, og dels potentialet for anvendelse af sådanne ordninger i de fem deltagende lande/regioner.

 

Projektet er et analyseprojekt, som skal indsamle, frembringe og formidle viden om bæredygtighedscertificeringsordninger og deres potentiale. Dette vil bl.a. kunne give lokale outdooraktører og turismeorganisationer mere og bedre viden om deres handlemuligheder i forhold til bæredygtig udvikling af outdoorturisme samt give lokale beslutningstagere og myndigheder mere og bedre viden om potentialet for samarbejde med turismens aktører om forvaltning af outdoorturismens naturgrundlag i form af natur og kulturarv.

 

Projektet har et budget på 250.000 dkk, og det er Nordisk Ministerråd som har bevilget midlerne.

 

Der er i januar 2018 indgået kontrakt med Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) om udførelse af projektet. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Universitet (KU), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved seniorforsker Berit C. Kaae. Projektleder er Lene Feldthus Andersen, som er direktør for CRT. Småsamfundsgruppen er styregruppe for projektet.

 

Projektet er startet op i januar 2018 og forventes afsluttet i efteråret 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Udpegning af delegerede til Dansk Affaldsforening

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

9

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

26

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal udpege to delegerede til årsmøde i Dansk Affaldsforening.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at udvalget udpeger to delegerede til årsmødet i Dansk Affaldsforening

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udsætter sagen.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

NMU udpeger Torben Rønne-Larsen og Ole Rødvig.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøudvalget udpeger to delegerede til Dansk Affaldsforenings årsmøde. Bofa er medlem af Dansk Affaldsforening, der er en medlemsorganisation for kommunale affaldsselskaber i Danmark.

Det årlige møde afholdes hvert år et nyt sted i landet typisk over to døgn og finder sted første gang 22. og 23. marts 2018, hvor bestyrelsen for de næste fire år vælges. Udover de delegerede deltager Bofas ledelse i årsmøderne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Invitation Affald 2018 - bestyrelsesmedlemmerne_final (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

09-01-2018

5

 

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

27

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         At forslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 6. marts 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 9. januar 2018:

Udvalget udtaler, at forretningsordenen kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Natur- og Miljøudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden for NMU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

28

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Pkt. 9 sendes til høring i Handicaprådet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-03-2018

29

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. marts 2018:

Der afholdes en workshop medio marts om plejecenterbyggeriet i Hasle.


Der er ca. budget til ti dages snerydning ialt.