Referat
Natur- og Miljøudvalget
10-04-2018 kl. 14:00
Devika, Paradisvej 72, Nexø
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Introduktion til Devika
  åbent 3 Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar
  åbent 4 Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
  åbent 6 Pulje til fremme af biodiversiteten - opfølgning
  åbent 7 Deltagelse i projekt om udvikling af støtteordninger under landdistriktspuljen
  åbent 8 Godkendelse af revideret forretningsorden for Grønt Dialogforum
  åbent 9 Orientering om projekter på naturområdet
  åbent 10 Udbud af det operative beredskab
  åbent 11 Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af resterende vinduer på Nexø Rådhus
  åbent 12 Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen
  åbent 13 Anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre
  åbent 14 Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016
  åbent 15 Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus
  åbent 16 Anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen
  åbent 17 Anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 19 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

1

 

 

Fraværende

Leif Olsen mødte kl. 14.50 under behandlingen af pkt. 2.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Bornholms Landbrug og Fødevarer deltog i mødet fra kl. 15.00-15.30.

Den udsendte tillægsdagsorden blev godkendt trods sen fremsendelse.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Introduktion til Devika

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

NMU får en introduktion til Devika.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen til Natur- og Miljøudvalgets områder modtager udvalget en introduktion til Devika.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar  

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Den nytiltrådte kommunalbestyrelse afholdte i februar et visionsseminar, hvor overordnede visioner for Bornholm blev drøftet og formuleret. Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner er mundet ud i én hovedvision, som lyder: Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028.

Med afsæt i denne overordnede vision har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til:

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af den overordnede vision og visionssporene skal fagudvalgene nu konkretisere langsigtede mål for valgperioden.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         Udvalget udarbejder langsigtede mål i forlængelse af resultaterne fra visionsseminaret.

·         Udvalget drøfter mål for budget 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-møderne, skal udvalgene nu blive mere konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden.

Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner, er mundet ud i en hovedvision, der lyder som følger:

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

For at nå nærmere en indfrielse af visionen har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

Udvalgene skal på møderne i april udforme langsigtede mål, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne i april skal udvalgene derudover drøfte hvilke mål, der i 2019 skal sættes for at nå de langsigtede mål. Udvalgene skal på møderne i maj drøfte de endelige mål for 2019 til endelig vedtagelse i juni, således at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og den økonomiske fordeling.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

 

Input til mål

Center for Natur, Miljø og Fritid og Center for Ejendomme og Drift har i fællesskab på baggrund af drøftelserne på Natur- og Miljøudvalgets møde 5. marts 2018 udarbejdet nogle forslag til mulige mål samt eksempler på mulige delmål til inspiration for udvalgets drøftelser.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil de langsigtede mål udvalget ønsker at arbejde videre med blive indarbejdet i den vedhæftede skabelon.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Målskabelon 2018 (DOCX)

2.
Oplæg til mulige mål for NMU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg.

 

Udvalgene drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme for udvalget.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

 

 

Den fremadrettede proces

På udvalgsmøde i april påbegyndes de indledende drøftelser til besparelsesforslag inden for ovenstående spareramme. På udvalgsmødet i maj 2018 fremsættes konkrete forslag til besparelser og på udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget indstiller til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder idet der den 22. juni der deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.30.10P19-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Natur- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 10,3 mio. kr. Herudover overføres der 55,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·         at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2017. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Natur- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 11,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres 0,9 mio. kr. til bevillinger under andre udvalg, således at der i alt overføres 10,3 mio. kr.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 51 Beredskab

Bevillingen viser et overskud på 100.000 kr. idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 52 Teknik, natur og miljø

Bevillingen viser et samlet underskud på 2.654.000 kr. idet der overføres et underskud på 3.809.000 kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne blev forhøjet i 2017 med henblik på at bringe området i balance, men aktiviteterne har været støt stigende, og underskuddet er steget med 242.000 kr. i 2017.

For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på 1.155.000 kr., som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Heri er medtaget et mindreforbrug på 984.000 kr. som følge af tidsmæssige forskydninger af projekter på råstof- og jordforureningsområdet på den ikke-overførbare ramme. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 godkendt at det konkrete mindreforbrug på områderne overføres.

Overførslen reduceres med 126.000 kr. vedrørende opgaver, der pr. 1. januar 2018 er overgået til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

 

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Bevillingen viser et samlet overskud på 6.782.000 kr., hvoraf 3.483.000 kr. ligger ud over den automatiske overførsel på 5 pct.

Center for Ejendomme og Drift har anmodet om at få overført hele beløbet. Der reserveres ca. 1 mio. kr. til vinterindsatsen som følge af snevejret i februar/marts 2018. Herudover er en række opgaver bestilt men ikke udført i 2017, ligesom der forventes en række indsatser i 2018, bl.a. vedrørende belysning.

Ved genbevillingen overføres 1 mio. kr. af overskuddet fra bevilling 54 Vej og park til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med tiltag omkring færdselsindretningen af veje i området omkring Campus.

 

Bevilling 54 Vej og park

Bevillingen viser et samlet overskud på 2.546.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Ved genbevillingen overføres 1 mio. kr. til bevilling 53 Veje, parker og anlæg jf. ovenfor.

 

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevillingen viser et samlet overskud på 3.018.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Overførslen reduceres med 793.000 kr. vedrørende Bornholms Idrætsområder, som fra 1. januar 2018 henhører under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Overførslen udgør herefter 2.225.000 kr.

 

Bevilling 56 Devika

Bevillingen viser et samlet overskud på 361.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et samlet overskud på 1.054.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Anlæg

På Natur- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 55.181.571 kr. netto.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2018 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udfør 11.207.000 kr., hvoraf 3.483.000 kr. ligger ud over rammen for den automatiske overførselsadgang.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2017

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2018

Beløb der ikke overføres

51 Beredskab

100

1,2%

100

0

0

100

0

52 Teknik og Miljø

1.155

3,6%

1.155

0

0

1.155

0

Skadedyrsbekæmpelse

-3.809

 

-3.809

0

0

-3.809

0

53 Veje, parker og anlæg

6.782

10,3%

3.299

3.483

3.483

6.782

0

54 Vej og Park

2.546

4,0%

2.546

0

0

2.546

0

55 Ejendomme og service

3.018

3,7%

3.018

0

0

3.018

0

56 DeViKa

361

1,6%

361

0

0

361

0

57 Kollektiv trafik

1.054

1,8%

1.054

0

0

1.054

0

I alt

11.207

 

7.724

3.483

3.483

11.207

0

 

Det indstilles at der overføres 10.288.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen, som genbevilges som anført i tabellen nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Genbevilling 2018

51 Beredskab

100

52 Teknik og Miljø

1.029

Skadedyrsbekæmpelse

-3.809

53 Veje, parker og anlæg

7.782

54 Vej og Park

1.546

55 Ejendomme og service

2.225

56 DeViKa

361

57 Kollektiv trafik

1.054

Natur- og Miljøudvalget

10.288

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Anlæg

På anlægssiden overføres 55.181.571 kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1.

 

Område

 

 

 

Overført rådighedsbeløb

Center for Natur, Miljø og Fritid – Natur og Miljø

11.747.518

Center for Natur, Miljø og Fritid – Bofa

2.891.000

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg

6.293.607

Center for Ejendomme og Drift – Bygninger

33.780.088

Center for Ejendomme og Drift – BAT

469.358

Natur- og Miljøudvalget i alt

55.181.571

 

De væsentligste overførsler på Center for Natur, Miljø og Fritid vedrører vej- og trafikanlæg ved Rønne Havn samt disponibel pulje til veje og broer.

 

Under Center for Ejendomme og Drift – Bygninger udgøres en stor del af budgetoverførslen af skolerne i Rønne med 9,8 mio. kr. og af puljen til læringsmiljøer med 4,8 mio. kr. Derudover er der en række renoveringsarbejder, som er forsinket i forhold til den afsatte økonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Anlæg - rådighedsbeløb til overførsel (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Pulje til fremme af biodiversiteten - opfølgning

01.05.00P20-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Center for Natur, Miljø og Fritid (herefter Natur og Miljø) har udarbejdet et forslag til, hvordan de midler på 605.342 kr., der er bevilget årligt til fremme af biodiversiteten, udmøntes.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    At Natur og Miljø arbejder videre med at få oprenset damme og søer samt genoprettet andre værdifulde naturområder

b)    At offentligheden informeres om ansøgningsmuligheder og rammerne for puljen

c)    At ansøgningen fra Bornholms Landbrug og Fødevarer til projekt vedr. blomsterstriber drøftes

d)    At ansøgningen fra Bornholms Biavlerforening drøftes

e)    At der årligt overføres 45.000 kr. fra puljen til de administrative udgifter til administration samt gennemførsel af projekter som beskrevet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Ad a) Godkendt.
Ad b) Godkendt, idet ansøgningsfristen for yderligere ansøgninger fastsættes til 1. juni 2018.
Ad c) Udvalget bevilliger 60.000 kr. til Bornholms Landbrug og Fødevarers projekt vedr. blomsterstriber.
Ad d) Udvalget bevilliger 15.000 kr. til Bornholms Biavlerforenings del 2 "oprettelse af skolebigård" samt godkender, at BRK ansøger om at blive certificeret som bivenlig kommune. Ad e) Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budget 2018 besluttet at afsætte en årlig pulje på 600.000 kr. i 2017-priser til fremme af biodiversitet. En styrkelse af biodiversiteten vil være med til at fremme Kommunalbestyrelsens målsætning på naturområdet, som beskrevet i kommuneplanen, hvoraf bl.a. fremgår:

Bornholms landskab og natur skal beskyttes og bevares. Det skal sikres, at værdifulde landskaber, geologiske dannelser og naturtyper ikke forringes, at den biologiske mangfoldighed bevares og øges, og at der skabes sammenhæng mellem naturområder.

Rammer for fremme af biodiversitet:

På kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2017, blev følgende rammer for fremme af biodiversiteten besluttet:

 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede tillige at puljen kan gå til foreninger o. lign. til realisering af projekter, der lever op til kriterierne.

 

Natur og Miljø har derfor udarbejdet et forslag til anvendelsen af puljen i 2018, som dels omfatter ansøgninger fra foreninger og dels målrettes mod særlige naturtiltag i samarbejde med relevante lodsejere.

 

Anbefalede projekter

Natur og Miljø har i starten af 2018 holdt møder med Bornholms Landbrug & Fødevarer og med Bornholms grønne interesseorganisationer (DOF, DN og Naturhistorisk Forening) for at drøfte og udveksle ideer og ønsker til hvordan puljen bruges bedst muligt.

 

Biodiversitetspuljen er også blevet drøftet med Naturstyrelsen, for at se om der kan være en synergieffekt i forhold til de naturprojekter de er ved eller har planer om at gennemføre.

 

Dialogen har medført at Natur og Miljø foreslår følgende fokuserede indsats i de kommende år:

 

Oprensning af vandhuller

I 1980-90érne etablerede og oprensede Bornholms Amt en lang række damme og småsøer. Det resulterede i at løvfrøbestanden steg markant. Det var løvfrøen som indikatorart man fokuserede på da tilstedeværelsen af mange løvfrøer betyder at der også er værdifulde levesteder for mange andre forskellige dyr og planter, der ellers ikke har så mange levesteder tilbage i det åbne land. Dammene er efterhånden groet meget til og trænger til genoprensning for at tilgodese løvfrøerne (og de mange andre dyr og planter der lever de samme steder).

Natur og Miljø har gennem de senere år fået en del henvendelser fra landmænd og andre lodsejere i det åbne land som har ønsket få genoprenset nogle af de søer og vandhuller der blev etableret i 1980-90érne.

For at få mest mulig biodiversitet for pengene er det Natur og Miljøs vurdering at oprensning af vandhuller bør prioriteres højt:

·         Der er interesse fra grundejere

·         Det er en forholdsvis ”billig” indsats og den kan effektiviseres hvis man laver mange på en gang

·         En mindre forundersøgelse har vist at mange af dammene er tilgroede og trænger meget til genoprensning og at naturindhold og biodiversitet kan øges betragteligt ved en forholdsvis lille indsats 

·         Ved at målrette indsatsen i særlige kerneområder kan der opnås en øget effekt af indsatsen i forhold til Naturstyrelsens indsatser med vådområder.

I den forbindelse vil Natur og Miljø indstille, at der planlægges en indsats for oprensning af vandhuller.

Indsatsen forventes at strække sig over 4 år og vurderes at koste ca. 200.000 kr. om året.

Vandhullerne vil blive udvalgt både på baggrund af ansøgninger efter annoncering samt opsøgende kontakt fra kommunen.

 

Genopretning og naturpleje

På mødet med de grønne organisationer blev muligheden for naturpleje og genopretning af en række værdifulde naturområder drøftet. Herunder også etablering af åbne vandløb og vådområder bl.a. i form af opgravning af rørlagte vandløb og grøfter.

Disse forslag til projekter vil blive vurderet nærmere på baggrund af dialog med berørte lodsejere og den øvrige tilrettelæggelse af naturplejen.

 

Løbende ansøgning

Natur og Miljø foreslår at der foruden den målrettede indsats etableres en mulighed for at foreninger og lignende løbende kan indsende ansøgninger om økonomiske støtte til projekter, der falder inden for de vedtagne rammer for biodiversitet. I lighed med administrationen af andre puljer i BRK foreslår Natur og Miljø at ansøgninger på op til 5.000 kr. behandles administrativt for at sikre en smidig sagsbehandling. Ansøgninger på beløb over 5.000 kr. forelægges til politisk behandling. Udvalget vil minimum én gang årligt blive orienteret om ansøgninger, der administrativt har fået tilsagn og afslag.

 

Natur og Miljø vil orientere Natur- og Miljøudvalget om status på øvrige projekter ultimo 2018.

 

 

Indkomne ansøgninger

Kommunen har allerede modtaget to forespørgsler om støtte til konkrete projekter, som Natur- og Miljøudvalget skal tage stilling til:

·         Bornholms Landbrug og Fødevarer søger støtte til etablering af blomsterstriber langs veje og markskel. Bornholms Regionskommune søges om 95.000 kr., der bl.a. skal dække uddeling af frøposer, monitorering og formidling (ansøgning vedlagt som bilag 1).

·         Bornholms Biavlerforenings (ansøgning vedlagt som bilag 2)

o    130 års jubilæum: økonomisk støtte til nogle arrangementer i jubilæumsugen (et observationsbistade)

o    Skolebigård: etablering af en permanent skolebigård (tre bistader og et klassesæt af bidragter).

o    Bivenlig kommune: Derudover anbefaler foreningen at kommunen søger om at blive certificeret som bivenlig kommune. Det kræver at kommunen tilplanter min 1 ha med bivenlig beplantning. Foreningen har efterfølgende tilkendegivet at hvis kommunen støtter landbrugets projekt med blomsterstriber kan kommunen også ad den vej blive certificeret som bivenlig kommune.

 

Natur og Miljø vurderer, at ansøgningen fra Bornholms Landbrug og Fødevarer ligger inden rammerne for fremme af biodiversitet, da det giver mere variation af fødegrundlaget, dækker store arealer, giver øget næringsgrundlag for fugle og insekter (mad til alle) og skaber mere sammenhængende natur på Bornholm. Tiltaget skaber dog ikke varig forbedring af biodiversiteten såfremt arealerne pløjes og tages ind i den almindelige omdrift igen.

Natur og Miljø indstiller at ansøgningen fra Bornholms Landbrug og Fødevarer på 95.000 kr. i 2018 drøftes.

 

I forhold til henvendelserne fra Dansk Biavlerforening vurderer Natur og Miljø, at ønsket om støtte til jubilæumsarrangementer og etablering af skolebigård ikke falder inden for rammerne for tildeling fra biodiversitetspuljen. Videre bemærkes, at kravene til certificering som bivenlig kommune bliver opfyldt gennem en evt. støtte til blomsterstribeprojektet fra Bornholms Landbrug og Fødevarer.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 605.342 kr. til biodiversitetpulje, projekter for biodiversitet.

 

Budgetoverslag:

 

Beløb i hele kroner

Budget

Oprensning af vandhuller

200.000

Naturpleje og genopretning af særlige naturområder

200.000

Pulje til ansøgninger

160.342

Administration af puljen

45.000

I alt

605.342

 

Der skal bruges personalemæssige ressourcer til at udarbejde og udføre projekterne samt administrere puljen i forhold til eksterne ansøgninger. Center for Natur, Miljø og Fritid foreslår derfor, at der årligt overføres 45.000 kr. fra puljen årligt til at dække udgifterne til dette.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Bilag 1 (PDF)

2.
Bilag 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Deltagelse i projekt om udvikling af støtteordninger under landdistriktsprogrammet

04.21.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug & Fødevarer (tidligere Bornholms Landbrug) er blevet kontaktet af Københavns Universitet, som spørger om kommunen er interesseret i, at indgå som lokal partner i et EU-finansieret forskningsprojekt om udvikling af nye støtteordninger under landdistriktsprogrammet med fokus på kollektive aftaler og aftaler baseret på opnåede resultater. Projektet er fuldt finansieret af EU og projektperioden er 4 år med start fra omkring april 2019.

Natur og Miljøudvalget skal tage stilling til om kommunen skal indgå som lokal partner i projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, indgår som lokal partner i projektet.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug & Fødevarer (tidligere Bornholms Landbrug) er blevet kontaktet af Københavns Universitet, som spørger om kommunen er interesseret i, at indgå som lokal partner i et EU-finansieret forskningsprojekt om udvikling af nye støtteordninger under landdistriktsprogrammet med fokus på kollektive aftaler og aftaler baseret på opnåede resultater.

Københavns Universitet har ansøgt om EU-midler til finansiering af projektet. Hvis ansøgningen går gennem vil projektet være fuldt finansieret og projektperioden være 4 år med start fra april 2019.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at designe nye aftaler mellem landmænd og myndigheder eller private parter vedrørende miljø-, natur- og klimavenlig landbrugsdrift.

Case på Bornholm

Der vil være 11 case studier spredt over hele EU, hvor der afholdes workshops med landmænd og andre interessenter for at udvikle nye støtteordninger og teste nye ideer. Hvis det er muligt at bruge eksisterende ordninger kan dette også testes. Der er meget frie rammer for, at projektets parter selv kan definere, hvilket geografisk område den bornholmske case skal dække og hvilke emner der skal fokuseres på. Det kan være alt fra hele Bornholm til et enkelt sogn/landskab. Emnerne kan fx være biodiversitet, vand, landskab, friluftsliv eller andet. Projektet er først og fremmest rettet mod landbruget, men skovarealer kan også indgå.

Der er et planlægningsmæssigt aspekt i projektet, da det handler om at fremme mulighederne for miljø-, natur- og klimavenlig landbrugsdrift. I og med at vi selv er med til at definere projektområde og temaer, får kommunen i nogen udstrækning mulighed for at understøtte den ønskede udvikling i forbindelse med opgaver som udpegningen af Grønt Danmarkskort og/eller projekter som Fremtidens Landskaber på Nordbornholm eller Den Grønne Bølge. Kommunens deltagelse i projektet kan desuden give værdifuld viden om, hvordan nye og nuværende støtteordninger bedst bruges lokalt, med henblik på at fremme bestemte mål, samt styrke samarbejdet og videndelingen mellem landbruget, lodsejere og Københavns Universitet.    

Forventninger til Bornholms Regionskommune

Den vigtigste rolle for kommunen og Bornholms Landbrug & Fødevarer er aktiv medvirken i organisering og afholdelse af 4-6 workshops med landmænd og andre interessenter. Workshoprækken skal bruges til at definere problemer og mål og til at finde nye måder at lave aftaler med landmændene. Udover denne kerneopgave forventes det, at kommunen og Bornholms Landbrug & Fødevarer er aktive sparringspartere i forhold til det mere forskningsmæssige som Københavns Universitet er ansvarlige for. Der vil også være muligt at deltage i møder på nationalt og internationalt niveau efter interesser og inden for de økonomiske rammer.

Tidsplan og ansøgning om EU-finansiering

Projektet finansieres af EU og Københavns Universitet står for ansøgningen. Ansøgningsproceduren er tofaset. Første ansøgning (fase 1) er sendt 13. februar 2018, med svar i juni 2018 om man er videre til anden runde, anden ansøgning (fase 2) 11. september 2018, endeligt svar i december 2018, projektstart april 2019. Projektet vil løbe over 4 år.

Økonomiske konsekvenser

Alle partnere får dækket 100 % af deres udgifter til løn og drift + 25 % i overhead. Københavns Universitet forventer på baggrund af det første rå-budget, at der vil være 75.000 € (560.000 DKK) til hvert case område. Dette beløb fordeles mellem Kommunen og Bornholms Landbrug sammen med aftale om arbejdsfordeling til fase 2 ansøgning.

Det samlede budget for projektet bliver på lige over 5 mio. €, hvis ansøgningen går igennem.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Bilag 1. Notat om ansøgning om EU projekt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Godkendelse af revideret forretningsorden for Grønt Dialogforum

00.17.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Forretningsordenen for Grønt Dialogforum ønskes revideret som følge af den ændrede politiske og administrative udvalgs- og centerstruktur. Forslag til revideret forretningsorden blev anbefalet af Grønt Dialogforum på første møde i indeværende valgperiode den 19. marts 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at den reviderede forretningsorden godkendes

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den eksisterende forretningsorden for Grønt Dialogforum ønskes revideret som følge af den ændrede politiske og administrative udvalgs- og centerstruktur.

 

Der er alene tale om en konsekvensrettelse af betegnelser, så Teknik- og Miljøudvalg erstattes af Natur- og Miljøudvalg, og Center for Teknik og Miljø erstattes af Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Forslag til revideret forretningsorden blev anbefalet af Grønt Dialogforum på første møde i indeværende valgperiode den 19. marts 2018.

 

Forslag til revideret forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Forslag til revideret forretningsorden for Grønt Dialogforum (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

  9   Orientering om projekter på naturområdetBehandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

 

 

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Udvalgsformanden har bedt om en oversigt over aktuelle projekter på naturområdet.

Der foretages en lang række løbende faste opgaver af både Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. De redegøres nedfor for opgaver med størst relation til naturområder.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden har bedt om en oversigt over aktuelle projekter på naturområdet.

Der foretages en lang række løbende faste opgaver af både Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Ejendomme og Drift. De opgaver med størst relation til naturområder er nævnt i punktform nedenfor.

 

Faste opgaver

·         Naturpleje: Pleje af fredede områder, gravhøje og andre fortidsminder, botaniske lokaliteter, geologiske lokaliteter mm

·         Vedligeholdelse af stier og publikumsfaciliteter (fugletårne, shelters mm)

·         Informationsmateriale (info-tavler i naturen, publikationer, hjemmeside mm)

·         Bæredygtig skovdrift af kommunens skove som alle er certificerede som bæredygtige.

 

Der gennemføres løbende en række opgaver, som med fordel organiseres og gennemføres som et projekt. Nogle projekter køres internt i BRK udelukkende med kommunale midler. Andre projekter er større og med eksterne samarbejdspartnere og evt. også ekstern finansiering. For tiden er følgende projekter i gang:

 

Projekter

Naturgenopretning

·         Skovgårdsløkken – genopretning af klippeløkke med skrueaks. I samråd med ekstern ildsjæl.

·         Grevens dal – rydning af opvækst

·         Genoprettelse af Præstemose ved Klemensker (har fået tilsagn om midler fra Grøn Ordning (vindmøllepenge til naturprojekter)

·         Genopretning af Kæmpeåen. Samarbejde med foreninger og lodsejere. Finansieret af Danmarks Naturfond

·         Vandplanprojekter - 7 indsatser med fjernelse af spærring og genoprettelse af vandløb

 

Friluftsliv

·         Etablering af nye kystnære shelterpladser. I samarbejde med foreninger. Ekstern finansiering.

·         Etablering af nyt støttepunkt for friluftslivet ved Pedersker Jagthus. I samarbejde med foreninger. Ekstern finansiering

·         Linjer i Landskabet - Stiprojekt omkring Aakirkeby. I samarbejde med foreninger og borgere. Ekstern finansiering.

 

Planlægning

·         Bidrag til kommuneplan og lokalplaner vedr. natur, landskab og friluftliv

o    Rammer for myndighedsudøvelse

o    Landskabskarakterkortlægning

·         Grønt Danmarkskort

o    Naturrådet er inddraget i processen. Natur og Miljø er i proces med et basiskort.

 

Større natur- og landskabsplanlægningsprojekter

·         Helhedsplan Allinge (plan- og natur projekt)

o    Handicapvenlig adgang til Næs

o    Muligheder for at etablere bedre sammenhæng mellem kyst og by

·         Fremtidens Landskaber på Nordbornholm. Samarbejdsprojekt med Københavns Universitet. Ekstern finansiering. Forslag til Landskabsstrategi for Nordbornholm har været præsenteret for borgere, foreninger, politikere (fra Natur- og Miljøudvalget) på en afsluttende workshop. Landskabsstrategien vil nu blive tilrettet på baggrund af input fra workshopdeltagerne. Derefter skal strategien behandles politisk og dele af den efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen

·         ”Den Grønne Bølge”. Projektidé affødt af bl.a. Fremtidens Landskaber på Nordbornholm. Mellem nordspidsen af Bornholm og Nexø findes et landskabsstrøg sammensat af småskove, naturområder, landbrugsarealer, mindre bebyggelsesområder og store vidtstrakte skovområder, som binder Bornholm naturmæssigt sammen. Projektet vil søge at binde disse områder sammen for at styrke dyr og planters spredningsmuligheder og ved etablering af stier og lejrpladser øge lette adgangen til og brugen af naturen. Den Grønne Bølge indgår i de nye Bornholmermål i forbindelse med revitaliseringen af Bright Green Island visionen. Projektet er i sin indledende fase, hvor der arbejdes på konceptudvikling, projektbeskrivelse og fundraising. 

 

Øvrigt

·         Sekretariat for Grønt Dialogforum

·         Deltagelse i arbejdsgruppe og projektsamarbejde under Nordisk Ministerråd

o    For tiden er følgende projekt i gang: Certificeringsordning i forhold til outdoorturisme (selvstændigt orienteringspunkt på NMU-møde 6. marts 2018)

·         Samarbejde med Destination Bornholm og Naturstyrelsen om naturinformation og rekreative tilbud

·         Omlægning af kommunale landbrugsarealer til økologisk drift

·         Biodiversitetspulje – afledte projekter. Fastlæggelse af indsatser indenfor de politisk godkendte rammer.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Udbud af det operative beredskab

14.00.00Ø54-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har indgået aftaler om ekstern varetagelse af det operative beredskab (Brand og redning) i de 3 distrikter kommunen er opdelt i. Aftalerne udløber alle pr. 30. april 2019, dog er der mulighed for forlængelse af de 2 af aftalerne.

 

Der bør tages stilling til, hvorledes det operative beredskab i fremtiden bør varetages. Administrationen har beskrevet 3 mulige scenarier, som følger:

 

·         Nyt udbud for distrikt Allinge og forlængelse af aftaler for distrikterne i Rønne og Nexø.

·         Nyt udbud for alle 3 distrikter.

·         Hjemtagelse af opgaven.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Eksisterende aftaler

 

Distrikt 1 -  Rønne

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Falck Danmark A/S omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Rønne i perioden 1. september 2014 til 30. april 2019. Aftalen indebærer samtidig varetagelse af den samlede vagtcentralhåndtering for Bornholms Brandvæsen. Der er option på forlængelse af aftalen i yderligere 2 gange 1 år på samme vilkår. Aftalen kan forlænges med 6 måneders varsel. Aftalen blev indgået på baggrund af udbud, hvor Bornholms Brandvæsen afgav kontrolbud.

 

Distrikt 2 - Nexø

Bornholms Regionskommune indgik i februar 2011 en aftale med Falck Danmark A/S omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Nexø i perioden 1. maj 2011 til 30. april 2017. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2017 at forlænge aftalen på samme vilkår med 2 år til 30. april 2019. Der er option på forlængelse af aftalen på samme vilkår i yderligere 2 år. Aftalen kan forlænges med 3 måneders varsel. Aftalen blev indgået på baggrund af udbud, hvor Bornholms Brandvæsen afgav kontrolbud.

 

Distrikt 3 - Allinge

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Beredskabsstyrelsen omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Allinge samt varetagelse af højderedningsberedskabet for hele kommunen i perioden 1. september 2014 til 30. april 2019. Der blev ikke udarbejdet kontrolbud.

 

Siden aftalen om brandslukning i distrikt Allinge blev indgået mellem Beredskabsstyrelsen og regionskommunen i 2014, er udbudsreglerne ændret, og forlængelse af aftalen er således ikke mulig. Samtidig betyder ændringen i udbudsreglerne, at en lignende overdragelse af opgaver i distrikt Rønne og Nexø heller ikke længere er mulig. Fremadrettet skal opgaven udbydes eller hjemtages.

 

Samlet oversigt over branddistrikter

 

Distrikt

Operatør

Kontrakt udløber

Forlængelse

Distrikt 1 – Rønne

Falck

30/4-2019

2 x 1 år

Distrikt 2 – Nexø

Falck

30/4-2019

1 x 2 år

Distrikt 3 – Allinge

Beredskabsstyrelsen

30/4-2019

Ikke muligt

 

 

Samordning af det statslige og det kommunale beredskab

Der blev i marts 2016 indgået en stemmeaftale på Christiansborg om udmøntning af besparelser i det statslige redningsberedskab jf. en tidligere indgået aftale om kommunernes økonomi i 2015. I den forbindelse blev det samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en model for et samordnet beredskab i mellem det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) og det kommunale redningsberedskab (Bornholms Brandvæsen) på Bornholm.

Gældende udbudsregler forhindrede en egentlig samordning af beredskaberne som sådan, hvorfor Kommunalbestyrelsen i september 2017 godkendte at samordne de 2 enheders frivilligområde fremadrettet og til dels fortsætte samarbejdet på indsatslederområdet indtil udgangen af april 2019.

Status er at arbejdet på frivilligområdet er iværksat, hvor det statslige beredskab varetager en frivillig operativ styrke på ca. 15 mand og hvor det kommunale beredskab varetager en frivillig styrke til indkvartering og forplejning på 5-8 mand. Der er indgået en særlig aftale med Beredskabsstyrelsen om samarbejdet på indsatslederområdet.  

 

Varetagelse af dykkertjeneste

Bornholms Regionskommune indgik i 2007 en aftale med Falck Danmark A/S om varetagelse af dykkertjenesten i kommunen. Aftalen er efterfølgende revideret i 2013. Aftalen kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

 

Eksisterende ejendomme og materiel

Bornholms Regionskommune ejer ejendommen Rønnevej 5C i Allinge som tidligere husede Allinge brandstation. Ejendommen er udlejet til Beredskabsstyrelsen indtil udgangen af april 2019 i forbindelse med varetagelsen af det operative beredskab i distrikt Allinge.

Regionskommunen ejer ligeledes ejendommen Fabriksvej 31 i Rønne som tidligere husede Rønne brandstation. Ejendommen anvendes i dag til flere forskellige kommunale formål.

Bornholms Brandvæsen råder i dag over de 4 større brandkøretøjer som indgår i aftalen for distrikt Rønne og over 1 køretøj som indgår i aftalen for distrikt Nexø. Hovedparten af de 5 køretøjer vurderes at være udtjente ved udløbet af aftalerne pr. 30. april 2019.

 

Fremtidige muligheder

Nedenstående muligheder er eksempler på en fremtidig varetagelse af det operative beredskab i Bornholms Regionskommune:

 

·         Nyt udbud for distrikt Allinge og forlængelse af aftaler for distrikterne i Rønne og Nexø.

Aftalen for distrikt Allinge kan ikke umiddelbart forlænges og skal derfor udbydes, alternativt hjemtages. Der er mulighed for at forlænge aftalerne for henholdsvis distrikt Rønne og distrikt Nexø i 2 år, således at disse aftaler udløber med udgangen af april 2021.

Det bør vurderes hvorvidt højderedningsberedskabet fortsat skal være en del af aftalen for distrikt Allinge eller om der skal indgås særskilt aftale herom.

Ved et udbud af distrikt Allinge, vil såvel private operatører, Beredskabsstyrelsen eller om muligt øvrige kommunale §-60 selskaber kunne byde på opgaven.

Ved et udbud bør der tages stilling til hvorvidt regionskommunen skal udarbejde et kontrolbud.

Der skal ved et udbud tages stilling til aftaleperioden og muligheden for forlængelse af aftalen.

Udbudsmaterialet bør af ressourcemæssige årsager udarbejdes eksternt af et konsulentfirma som har tilegnet sig specialviden på området. Det samme gælder udarbejdelse af et eventuelt kontrolbud på opgaven.

 

·         Nyt udbud for alle 3 distrikter.

En mulighed vil være at udbyde alle 3 distrikter samtidig, eventuelt i 3 delaftaler. Samlet set skønner administrationen, at der ved et samlet udbud kan opnås den mest økonomisk fordelagtige pris, grundet de logistiske stordriftsfordele.

Håndteringen af brandvæsenets vagtcentral, som disponerer mandskab og materiel til den forskellige opgaver bør fortsat være dækket af en kommende aftale.

Det bør vurderes hvorvidt højderedningsberedskabet fortsat skal være en del af aftalen for distrikt Allinge eller om der skal indgås særskilt aftale herom. Samtidig bør det overvejes hvorvidt aftalen om dykkerberedskabet skal indarbejdes i udbuddet.

Ved et samlet udbud, vil såvel private operatører, Beredskabsstyrelsen eller om muligt øvrige kommunale §-60 selskaber kunne byde på opgaven. Dog skønnes det umiddelbart vanskeligt for Beredskabsstyrelsen at kunne varetage brandstationer på øvrige lokaliteter end hvor centeret er placeret, pt. Allinge.

Ved et udbud bør der tages stilling til hvorvidt regionskommunen skal udarbejde et kontrolbud.

Der skal ved et udbud tages stilling til aftaleperioden og muligheden for forlængelse af aftalen.

Udbudsmaterialet bør af ressourcemæssige årsager udarbejdes eksternt af et konsulentfirma som har tilegnet sig specialviden på området. Det samme gælder udarbejdelse af et eventuelt kontrolbud på opgaven.

 

·         Hjemtagelse af opgaven.

Det kan besluttes at hjemtage opgaven ved udløb af de nugældende aftaler med udgangen af april måned 2019. Dette kan besluttes uden et udbud eller på baggrund af at beregningerne for et kontrolbud, hvor dette viser det mest økonomisk fordelagtige tilbud på opgaven.

Ved en hjemtagelse af opgaven skal regionskommunen anskaffe køretøjer og materiel til samtlige 3 distrikter, ligesom der skal etableres bygningsmæssige faciliteter i Nexø til brandstationsformål. I Rønne skal nuværende brugere af ejendommen på Fabriksvej henvises til ny lokation. Der foreligger ikke pt. et overslag på denne investering.

I tilfælde af en hjemtagelse af opgaven, vil der som udgangspunkt ske en virksomhedsoverdragelse af de ansatte deltidsansatte brandfolk på de 3 nuværende brandstationer. Hertil vil der skulle suppleres med ansættelse af yderligere et antal deltidsansatte brandfolk på brandstationen i Allinge, som i dag delvis betjenes af værnepligtige fra Beredskabsstyrelsens center i Allinge.

Håndteringen af brandvæsenets vagtcentral, som disponerer mandskab og materiel til den forskellige opgaver bør fortsat skulle varetages eksternt.

Det bør ved en hjemtagelse af opgaven vurderes hvorvidt højderedningsberedskabet fortsat skal være dækket fra distrikt Allinge eller om der skal indgås særskilt ekstern aftale herom.

 

Kontrolbud og eventuel hjemtagelse af opgaven.

Hvis det udarbejdede kontrolbud viser at dette er det mest økonomisk fordelagtige tilbud, kan regionskommunen beslutte at hjemtage opgaven.

Af udbudstekniske årsager skal der være en skarp adskillelse i mellem udbud og kontrolbud.

Kontrolbuddet vil afdække hvad en hjemtagelse måtte betyde økonomisk.

 

Hvis en operatør ophæver aftalen.

I gældende aftale om varetagelse af det operative beredskab i distrikt Nexø er følgende formuleret:

 

Hvor et leveringsophør efter en ophævelse vil være velfærdstruende for borgere, der er afhængige af serviceydelsen, kan ordregiveren uanset aftalens ophævelse kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for levering af serviceydelsen, indtil leveringen med rimeligt varsel kan overtages af ordregiver eller anden leverandør. Levering i overgangsperioden sker på samme vilkår som i den ophævede aftale, idet den leverandør, som hæver aftalen eller frem til ophævelsen har udøvet standsningsret, dog kan forlange forudbetaling for ydelserne.

 

I bemærkningerne i kontrakten desangående står følgende:

 

”Rimeligt varsel” skal tidsmæssigt muliggøre gennemførelse af et nyt udbud, indgåelse af kontrakt med anden leverandør og opstart af kontraktperiode.   

 

Ovenstående bemærkninger bør indarbejdes i en eventuel fremtidig aftale.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af resultatet for udbud eller hjemtagelse af opgaven.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af resterende vinduer på Nexø Rådhus

82.07.00Ø00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

11

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til renovering af administrationsbygninger, etape 1, til gennemførelse af den sidste etape af udskiftning af vinduer på Nexø Rådhus.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at anlægsbevillingen til renovering af administrationsbygninger, etape 1, forhøjes med 285.000 kr. til udskiftning af de resterende vinduer på Nexø Rådhus, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 3.785.000 kr.,

b) at det afsatte rådighedsbeløb tilsvarende forhøjes med 285.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger, og

c) at et eventuelt mindreforbrug ved afslutningen af vinduesudskiftningens sidste etape tilbageføres til den disponible anlægspulje til kommunale bygninger.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den sidste etape af udskiftningen af de resterende vinduer på Nexø Rådhus skal planmæssigt gennemføres. Vinduerne er utætte, hvilket skaber trækgener jf. den udfyldte APV. Vinduerne er af ældre dato med forsatsrammer og renovering/reparation kan ikke anbefales.

 

Funktionsmæssigt er nogle af vinduerne svære at åbne/lukke og føles meget skrøbelige.

 

Prisen er baseret på indhentet tilbud. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. maj 2016 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til renovering af administrationsbygninger, etape 1. Projektet omfatter renoveringsarbejder, herunder udskiftning af vinduer, på Landemærket 26 i Rønne og Møllevænget 1 i Nexø.

Denne del af vinduesudskiftningen på Møllevænget er afsluttet, medens styring af ventilation over vinduerne på Landemærket fortsat mangler at blive udført.

 

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 285.000 kr. til udskiftning af de resterende vinduer på Nexø Rådhus. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 3.785.000 kr.

Udgiften på 285.000 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til kommunale bygninger. Det afsatte rådighedsbeløb i denne pulje udgør 4.652.200 kr. i budget 2018. Hertil kommer 293.867 kr., som forventes godkendt overført fra 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned. Der er således i alt 4.946.067 kr. til rådighed i puljen.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen vil herefter udgøre 4.661.067 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til planlagt udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen

00.30.08G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

12

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 147.000 kr. til planlagte istandsættelsesarbejder i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 147.000 kr. til udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen,

b) at udgiften på 147.000 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, 

c) at et eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen er der planlagt følgende istandsættelsesarbejder vedrørende yderdøre i 2018. Eksisterende døre i begge idrætshaller er af ældre dato og er utætte, skæve og utidssvarende, og svære at betjene for brugerne.

Rønne Idrætshal:

Udskiftning af 2 stk. dobbelte døre

Udskiftning af 1 stk. skydedør

 

Søndermarkshallen:

Udskiftning af 1 stk. dobbelt dør

 

Diverse følgearbejder som el-arbejder og murerarbejder.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 147.000 kr. til udskiftning af døre i Rønne Idrætshal og i Søndermarkshallen, finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet. Det afsatte rådighedsbeløb i denne pulje udgør 673.900 kr. i budget 2018. Hertil kommer 501.837 kr., som forventes godkendt overført fra 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned. Der er således i alt 1.175.737 kr. til rådighed i puljen.

Det resterende disponible rådighedsbeløb i anlægspuljen vil herefter udgøre 1.028.737 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre

27.42.00G01-0052

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

13

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektørerne indstiller:

·         at anlægsregnskabet for Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2017 en anlægsbevilling på 33,766 mio. kr. incl. moms (udgifter) til Projekt måltider på bornholmske plejecentre – etablering af køkkener på plejecentre, samt en anlægsbevilling på -33,766 mio. kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet.

 

Projektet omfattede etablering af køkkener på plejecentrene Nørremøllecentret, Aabo og Lunden. I alt er der etableret 11 køkkener med formålet at øge mulighederne for at inddrage borgerne i selve planlægningen og tilberedningen af måltiderne.

 

Projektet blev finansieret 100 pct. af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til målrettet renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre.

Projektet har været yderst tidspresset på grund af vilkårene fra Sundheds- og Ældreministeriet og specielt ansøgningsfasen var tidspresset. Ansøgningen skulle indeholde projektering og prisoverslag på alle køkkener og det var derfor nødvendigt at indregne forholdsvis store marginer i budgettet, for at sikre, at den ansøgte ramme kunne holdes økonomisk. Bl.a. er der indregnet budget til vinterforanstaltninger samt diverse tekniske løsninger på alle plejecentre. 

 

Der er etableret 5 køkkener på Plejecenter Aabo, 5 køkkener på Nørremøllecentret samt 1 køkken på Plejecenter Lunden.

Alle anlægsarbejder har været i udbud. Ved licitationerne viste det sig, at budgetterne har været meget høje. Alle licitationsresultater var lavere end budgettet og den samlede økonomi for projektet er derfor også væsentligt under budgetteret niveau.

 

Det skal dog understreges, at alle køkkener er etableret og fungerer i henhold til projektbeskrivelsen, samt følger regler og krav i forhold til gældende lovgivning.

 

Køkkenmedarbejderne på plejecentrene har i forbindelse med etablering af køkkenerne deltaget i et kompetenceudviklingsforløb. Københavns Madhus har været tilknyttet som ekstern konsulent og forløbet blev gennemført i december 2017. Der er i primo 2018 etableret samarbejde mellem Center for Ældre og Center for Sundhed om yderligere kompetenceforløb, der skal målrettes både køkken- og plejepersonale. Desuden bidrager mad- og måltidskonsulent samt ernæringskonsulent fra Center for Sundhed løbende med sparring i de enkelte køkkener og med teamlederne.

 

Projektet har medført, at 73 pct. af plejecenterbeboerne i Bornholms Regionskommune, har mulighed for at modtage mad, der er fremstillet i leve-bo-køkkener. Ud af disse plejehjemsbeboere modtager ca. 97 pct. et eller flere måltider dagligt fra leve-bo-køkkenerne. Plejehjemmet Toftegården er ikke et plejecenter, og er derfor ikke omfattet af denne opgørelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har i samarbejde med Center for Ældre og Center for Sundhed gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

 

Udgifter

Beløb i mio. kr. incl. moms

 Budget

 Forbrug

 Overskud

Nørremøllecenteret

                    18,327

                    10,887

                      7,440

Plejecenter Aabo

                    13,016

                      8,944

                      4,072

Plejecenter Lunden

                      2,423

                      1,548

                      0,875

I alt

                    33,766

                    21,380

                    12,386

 

 

 

 

Samlet opgørelse

Beløb i mio. kr. incl. moms

Anlægsbevilling

 Forbrug

 Overskud

Udgifter

                    33,766

                    21,380

                    12,386

Tilskud

                  -33,766

                  -21,380

                  -12,386

Netto

-

-

-

 

Projektet er finansieret 100 pct. af Sundheds- og Ældreministeriet.

Køkkenerne er etableret på fælles boligarealer, da dette var et krav for at kunne opnå 100 pct. tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Hvis køkkenerne blev etableret på servicearealer, skulle der findes medfinansiering på 25 pct. af udgifterne. Idet køkkenerne er etableret på fælles boligarealer, har det jf. konteringsreglerne ikke være muligt at opnå momsrefusion af anlægsudgifterne. Både udgifter og tilskud er derfor registreret og afregnet incl. moms.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Social- og Sundhedsudvalget, idet projektet er gennemført som et koncernprojekt mellem Center for Ejendomme og Drift, Center for Ældre og Center for Sundhed.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsregnskab for belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016

05.01.00S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

14

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at anlægsregnskabet for projektet belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2016 godkendes, og

b) at overskuddet på 84.030 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2016 en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

 

Formålet med projektet var vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til opstribning.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne er udført som en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af NCC.

 

Der er udført belægningsvedligeholdelse på alle vejstrækninger jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

 2016

Forbrug

2017

Samlet

forbrug

Asfaltarbejder

9,054

1,896

10,950

Opstribning

0,729

 

0,729

Afvanding

0,237

 

0,237

I alt

10,020

1,896

11,916

 

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

12,000

11,916

0,084

 

Overskuddet på 84.030 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 10. april 2018

1.
Oversigtskort belægningsvedligeholdelse 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

15

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. november 2013, og forhøjelse af anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. april 2015.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektørerne indstiller:

a) at anlægsregnskabet for etablering af Nexø Børnehus godkendes, og

b) at overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1,872 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med etablering af et børnehus i Nexø. Samtidig blev rådighedsbeløbet til det samlede projekt forhøjet til 18,242 mio. kr.

Rådighedsbeløbet blev i forbindelse med budgetoverførslerne til 2014 og 2015 fremskrevet til 2015-priser, så det samlede rådighedsbeløb udgjorde 18,610 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2015 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 16,738 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling nu udgør 18,610 mio. kr.  

 

Byggeriet blev udbudt i hovedentreprise, og Nordbornholms Byggeforretning afgav det billigste tilbud.

Der var i opstartsfasen lidt udfordringer omkring udgravning, da Bornholms Museum fandt den såkaldte ”Nexø ugle”, som den er kommet til at hedde.

 

”Den lille Nexø ugle kan opleves i børnehuset, idet vi har fået indgraveret denne i gulvbelægningen ved hovedindgangen til børnehaven”.  

 

På baggrund af det arkæologiske fund blev tidsplanen presset, idet Bornholms Museum ville grave mere i byggefeltet, hvor bygningen skulle ligge.

Med ændringer og tilpasninger lykkes det i fællesskab blandt hovedentreprenøren og bygherre at nå i mål, så tidplanen kunne overholdes.

 

Der er tænkt på detaljerne, blandt andet med gulvvarme, lydisolering, handicaptoilet også til børn, udetoilet, motorik-multirum med ovenlys, et stillerum og vinduer i øjenhøjde.
Udenfor er området delt op med legeplads til både de store og de små børn, og børnehuset ligger tæt på grønne områder.

 

Byggeriet har opnået og tilpasset de elementer som brugerne og byggeudvalget havde stillet som krav og ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. november 2013 og 30. april 2015.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Samlet

2013

2014

2015

2016

2017

forbrug

Grundudgifter

0,109

0,727

0,562

 

 

1,398

Totalrådgivning

 

0,806

0,551

0,092

0,044

1,493

Håndværkerudgifter

 

 

13,988

0,398

0,185

14,571

Bygherreleverancer

 

 

0,113

 

 

0,113

Bygherrerådgivning

0,130

0,179

0,061

0,005

 

0,375

Øvrige omkostninger

0,007

0,028

0,358

0,009

0,041

0,443

I alt

0,246

1,740

15,633

0,504

0,270

18,393

 

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

18,610

18,636

18,393

0,243

*Beløbet er prisreguleret med 25.632 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017.

 

Overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet delvis blev finansieret af driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen

02.08.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

16

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016, med forhøjelse af anlægsbevillingen den 22. december 2016 og den 30. marts 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at anlægsregnskabet for renovering af renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen godkendes, og

b) at underskuddet på 220.929 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet 2018 i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. juni 2016 en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. til renovering af svømmesalen i Søndermarkshallen.

 

Formålet med projektet var genåbning af svømmehallen og renovering af bassinet, så de nye skærpede krav til vandbehandling pr. 1. juli 2017 kunne blive opfyldt. Renoveringen er udført på den sådan måde, at svømmesalen fremadrettet bør kunne anvendes som varmtvandsbassin med temperatur <34 grader til 20-25 personer ad gangen. Det er dog uvist, om myndigheden på området vil godkende svømmesalens nuværende filterkapacitet. Der er således risiko for, at filteret skal udskiftes inden bassinet kan tages i brug som varmtvandsbassin.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 250.000 kr., så den samlede anlægsbevilling udgjorde 1.702.000 kr. Forhøjelsen blev finansieret af Søndermarkshallens svømmesals driftsbudget under bevilling 55 Ejendomme og service. Forhøjelsen skyldtes et ønske om at etablere forbedrede adgangsvilkår til bassinet for handicappede personer i form af en selvbetjent lift.

Undervejs i renoveringen fremkom der uventede fordyrende krav til vandbehandling i bassinet. Det medførte, at kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 godkendte en forhøjelse af anlægsbevillingen på 200.000 kr., så den samlede anlægsbevilling nu udgør 1.902.000 kr. Forhøjelsen blev finansieret af puljen til idrætsønsker på idrætsområdet.

 

Projektet er udført i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Con Pro, der har udarbejdet projektbeskrivelse og projektbudget.

Opgaven blev udbudt og de indkomne bud på anlægsarbejdet lå inden for den oprindelige forventede økonomiske ramme.

Anlægsregnskabet for projektet viser et underskud på 220.929 kr., hvilket skyldes, at det undervejs i projektet blev fundet hensigtsmæssigt at flytte strømforsyning og sikringstavler til svømmesalens pumper og filtre, fra Søndermarksskolen, således at anlægget nu har egen strømforsyning og egne sikringstavler. Hermed blev svømmesalens strømforsyning gjort helt uafhængig af Søndermarksskolens.

 

Økonomiske konsekvenser

Projektet er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 30. juni 2016, den 22. december 2016 og den 30. marts 2017.

 

Beløb i hele kroner

 

Bevilling/ rådigheds-

beløb

Forbrug 2016

Forbrug 2017

Samlet forbrug

Under-skud

Projektering

 

144.595

95.000

239.595

 

Håndværkerudgifter

 

 

1.883.334

1.883.334

 

I alt

1.902.000

144.595

1.978.334

2.122.929

-220.929

 

Underskuddet på 220.929 kr. finansieres af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet 2018. Overførslen vil ske i forbindelse med den samlede budgetoverførselssag, som forelægges kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring

01.11.00P20-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

17

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet Den Grønne Ring – under Grøn Vækstprogrammet, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingerne er godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a) at anlægsregnskabet for projektet Den Grønne Ring – under Grøn Vækstprogrammet godkendes, og

b) at overskuddet på 5.047 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2013 en anlægsbevilling på 11,178 mio. kr. (udgifter) til projektet Den Grønne Ring samt en anlægsbevilling på -7,428 mio. kr. (indtægter) vedrørende eksterne tilskud til projektet fra LAG, Vejdirektoratets Cykelpulje og Naturstyrelsen. Nettobeløbet på 3,750 mio. kr. udgjorde Bornholms Regionskommunes egenfinansiering, idet følgende midler blev overført til projektet:

3 mio. kr. fra midler afsat til anlæg af cykelstier ved Ringvej nordøst om Rønne og 0,750 mio. kr. fra driftsbudgettet vedrørende grønne områder/skove.

Den Grønne Ring er et infrastruktur- og naturprojekt i et gammelt industrilandskab, der nu er forvandlet til et stort sammenhængende og meget varieret rekreativt område med spændende natur- og kulturhistorie. Fra Galløkken i syd til Nordskoven i nord er der nu mulighed for en lang række rekreative oplevelser på gangstier, mountainbikespor, ridestier mm. Projektet omfattede samtidig etablering af mere trafiksikre tilførselsveje til Den Grønne Ring. Projektets formidlingsdel bestod bl.a. af etablering af informationstavler ude i området og information på internettet og i diverse medier. Formidlingen skal give kendskab til de rekreative muligheder og bidrage til større forståelse af naturen, kulturen og historien omkring Rønne.

 

Projektet var et partnerskabsprojekt med Naturstyrelsen, hvor Naturstyrelsens del af projektet bestod i at opføre et multihus samt forbedre parkeringsforholdene ved Antoinette Strand. Naturstyrelsen fik desværre ikke tilladelse til at opføre multihuset, og deres andel af LAG-tilskuddet er derfor anvendt til de øvrige dele af projektet.

 

Som følge af, at bl.a. anlæg af cykelsti fik tilført budget fra Multihuset, er tilskuddet fra Vejdirektoratets Cykelpulje blevet højere.

 

Projektet blev primært etableret i 2014 og 1. halvår 2015. Den 30. juni 2015 var der frist for indsendelse af regnskab i forhold til det eksterne tilskud fra LAG,  og derfor var projektet i store træk færdigetableret i foråret 2015 og indvielse fandt sted den 10. maj 2015.

 

Herefter har projektet afventet udbetaling af specielt LAG-tilskuddet, der først kom den 24. januar 2017. De sidste anlægsarbejder har afventet udbetaling af LAG-tilskuddet for at sikre, at projektet balancerer. De sidste anlægsarbejder er derfor udført i 2017.

 

Mere om Den Grønne Ring:

https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturogfritidstilbud/Friluftsliv/Sider/Grøn-Ring.aspx

 

Økonomiske konsekvenser

Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift har i samarbejde gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingerne forelagt kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

 

 

 

UDGIFTER

Beløb i mio. kroner

 Budget

 Forbrug 2014

 Forbrug 2015

Forbrug 2016

Forbrug 2017

 Samlet forbrug

Anlæg af cykelsti

    5,150

     4,569

     3,784

     0,102

    8,455

Konsulent + landmåler

    0,515

     0,234

    0,234

Stier, trapper, nedgang og gangbro

    2,079

     1,569

     0,165

     0,339

    2,072

Shelters + bænke

    0,108

     0,005

     0,105

    0,109

Multihus + parkering

    1,935

     0,278

    0,278

Information

    0,100

     0,119

     0,050

    0,169

Skilte

    0,068

     0,066

    0,066

Projektledelse

    0,943

     0,180

     0,292

     0,236

    0,708

Revision

    0,020

Uforudsete udgifter

    0,261

 

 

 

 

 

I alt

  11,178

     6,834

     4,530

          -  

     0,727

  12,091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNE TILSKUD

 

 

 

 

 

 

Beløb i mio. kroner

Budget

Forbrug

 2014

Forbrug

 2015

Forbrug

 2016

Forbrug

 2017

Samlet

 forbrug

Grøn Vækstpuljen (LAG-ordning)

   -5,459

   -5,459

   -5,459

Vejdirektoratet

   -1,000

    -2,749

   -2,749

Naturstyrelsen

   -0,969

    -0,346

     0,208

   -0,138

I alt

   -7,428

    -0,346

    -2,749

   -5,459

     0,208

   -8,346

 

SAMLET OPGØRELSE

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevillinger

Rådigheds-beløb

Samlet

Forbrug

Overskud

Udgifter

11,178

11,178

12,091

-0,913

Tilskud

-7,428

-7,428

-8.346

0,918

Netto

3.750

3.750

3.745

0,005

 

Overskuddet på 5.047 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:
Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

10-04-2018

19

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 10. april 2018:
Orientering givet om forhold omkring Nørrekås og fra byggeudvalg.