Referat
Natur- og Miljøudvalget
04-09-2018 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Nye muligheder for produktion af kostleverancer til Bornholms Regionskommune
  åbent 3 Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2017
  åbent 4 Anvendelse af havnearealer
  åbent 5 Parkeringsstrategier i udvalgte byområder
  åbent 6 Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift - opfølgende spørgsmål samt salg af jord
  åbent 7 Bekæmpelse af rynket rose status 2018
  åbent 8 Danmarks Naturkanon
  åbent 9 Rottehandleplan 2018 - 2021
  åbent 10 Ansøgning fra Foreningen Bornholm om optagelse i Grønt Dialogforum
  åbent 11 Udpegning af nyt medlem til byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 12 Status på driftsituationen hos BAT
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 103 Lukket punkt; anlægsbevilling
  lukket 104 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 105 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 106 Lukket punkt: orienteringssag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

1

 

 

Fraværende

Andreas Ipsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Nye muligheder for produktion af kostleverancer til Bornholms Regionskommune

27.00.00A00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Hospital har overskydende køkkenkapacitet, og hospitalet og Bornholms Regionskommune er ved at undersøge muligheder for et fælles produktionskøkken på Bornholms Hospital. Kostproduktionen i Bornholms Regionskommune har tidligere alene foregået i regi af DEVIKA, men bl.a. som følge af selvstændig madproduktion på en række plejehjem, er der en forholdsvis lille produktion af mad tilbage i DEVIKA. Derfor er både de økonomiske og organisatoriske forhold ved alternativ levering af kostleverancer til Bornholms Regionskommune ved at blive undersøgt. Det gælder både et samarbejde med Bornholms Hospital, men dertil også delvise leverancer fra private leverandører.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         sagen til drøftelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

NMU beder SSU om at vurdere muligheden for en revision af kvalitetsstandarderne for madproduktionen. Derudover ønsker NMU en nærmere beregning af omkostningerne ved at sende madproduktionen i udbud samt en vurdering af, hvorvidt det er realistisk.

Der skal ske en undersøgelse af, hvorvidt plejecentrene kan løse opgaven med at producere mad til udkørsel.

Der skal udarbejdes beregninger af merudgiften ved at producere varm mad i stedet for kølemad i DEVIKA.

Derudover skal kørselsudgifterne til levering af varm mad beregnes.

Når disse oplysninger foreligger, skal NMU have en sag på dagsordenen igen.

 

Sagsfremstilling

Nuværende produktion af mad til plejecentre og hjemmeboende pensionister

Bornholms Regionskommune har besluttet at etablere selvstændige køkkener på regionskommunens plejehjem, så maden laves i leve/bo miljøer på det enkelte plejecenter.

Indtil nu har DEVIKAs centralkøkken i Rønne leveret mad til plejecentrene og til BRKs kantiner. Maden til 200 pensionister leveres fra DEVIKAs køkken i Nexø. Med lokalproduktion af mad på de enkelte plejecentre lukkes centralkøkkenet i Rønne.

DEVIKA leverer i øjeblikket kølemad/vakuumpakket mad til 200 hjemmeboende pensionister, Toftegården, dagcenter i Nexø og Rønne, samt Sønderbo. Maden udbringes en gang ugentligt, som kølemad/vakuumpakket mad til hjemmeboende pensionister og to gange ugentligt til plejecentrene.

Udgiften til udbringning af kølemad/vakuumpakket mad er i øjeblikket estimeret til 570.000 kr. om året.

DEVIKA har en kostdagspris, som et gennemsnit af både normal mad og skåne/specialkost, på 124,99 kr. pr kostdag eksklusiv løn til leder.

 

Alternativer til DEVIKA

Samarbejde med Bornholms Hospital

Bornholms Hospital leverer i øjeblikket alene varm mad til deres patienter og kantine samt psykiatrisk center. Deres produktion af skåne- og specialkost er af en anden type og mængde, end hvad Devika lever i dag.

Skal der indledes samarbejde med Bornholms Hospital, vil der fremover blive leveret varm mad dagligt. Det vil dels betyde ændrede, og formentlig øgede, udgifter til selve produktionen, hvortil der kommer daglig udbringning.

Indtil den juridiske udredning i forhold til en fremtidig samarbejdskonstruktion er færdiggjort, så arbejdes der fortsat med de økonomiske nøgletal og budgetter for et fremtidigt muligt køkkensamarbejde mellem Bornholms Hospital og DEVIKA, hvorfor nedenstående tal skal tages med forbehold.

De foreløbige beregninger viser, at en fremtidig gennemsnitlig kostdagspris er 205,58 kr. Hertil kommer udbringning af den varme mad, som skønnes at koste 2.190 mio. kr. om året mod nuværende udbringning af kølemad som koster 570.000 kr. om året.

 

Private leverandører

Administrationen har rettet en uforpligtigende henvendelse til to private leverandører af varm mad for at høre, om der kunne være interesse for at levere varm mad til hjemmeboende pensionister og Toftegården, dagcenter i Nexø og Rønne, samt Sønderbo. Begge private leverandører har svaret positivt tilbage og er interesseret i at levere til BRK.

Det skal bemærkes, at ingen af de to private leverandører kan levere speciel/skånekost, hvorfor denne skal leveres fra plejecentre eller andre alternativer.

Den ene private leverandør tilbyder udbringning, mens den anden ikke har denne mulighed, hvorfor BRKs skal stå for denne udbringning

Den ene private leverandør har en kostpris for den varme mad på 55 kr., en biret koster 21 kr. og Frokost/smørrebrød kan købes for 12 kr., samt et administrationsgebyr på 40 kr. om ugen

Den anden private leverandør har en kostpris for den varme mad på 57 kr. en biret koster 21 kr. og frokost madpakke koster 37 kr. Her foretages udbringning 7 dage om ugen og denne koster 100 kr. om ugen inklusiv administration

Til sammenligning koster DEVIKAs hovedret ca. 62 kr. efter det oplyste.

 

For at kommunen skal opfylde forpligtelsen om frit leverandørvalg på madservice, skal kommunalbestyrelsen skabe mulighed for, at der kan vælges mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal.

 

Man kan skabe det frie valg efter 2 modeller. Enten ved at indgå kontrakter med kvalificerede leverandører, eller beslutte at tilbyde fritvalgsbeviser.  Bornholms Regionskommunen har besluttet at benytte fritvalgsbeviser, da ingen private leverandører har ønsket at indgå kontrakt.

 

Kontrakten kan indgås efter 2 modeller, enten godkendelsesmodellen, som vi hidtil her i kommunen har anvendt, eller udbudsmodellen.

 

Brug af fritvalgsbevis giver borgeren ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale, og giver ret til tilskud i samme størrelsesorden, som der gives til den kommunale leverandør. Kommunen kan også her stille krav til, at leverandøren lever op til kravene i godkendelsesordningen.

 

Hvis private leverandører skal overtage kommunens forsyningspligt, så skal opgaven i et egentlig udbud, og Devika vil herefter ingen funktioner have.

 

Erfaringsmæssig vil det tage 6-9 mdr. og koste ca. 250.000 kr. til konsulentbistand at gennemføre et udbud i denne størrelsesorden.

 

Hvis prisen efter udbud viser sig at være højere end den, borgerne selv betaler i dag, så skal forskellen afholdes af kommunen. Tilsvarende bliver det en kommunal udgift at afholde udgifter til transport, hvis ikke denne del kan konkurrenceudsættes til private.

 

Afslutningsvis skal bemærkes, at der alene er tale om en uformel henvendelse til de private leverandører, og skulle man træffe politisk beslutning om private leverancer vil en afdækning af, om BRK ønsker at overdrage opgaven til et eller flere private firmaer, kræve et egentlig udbud. Som anført ovenfor vil dette tage 6-9 mdr. og afdækningen vil koste 250.000 kr. Forudsætningen er desuden, at Devika får tilført 0,6 mio. kr. i 2019, da de fortsat skal levere maden, indtil til evt. udbud er afdækket.

 

Sammenligning af økonomi ved de forskellige leverancer

 

Hvem

Varm hovedret

Biret

Frokost/smørebrød

Kostpris pr dag

Kørsel/administration

Privat 1

55 kr.

21 kr.

12 kr./stk./= 36 kr./dag

112 kr.

Kan ikke bringe ud – det skal BRK klare

Prisen for administration 40 kr. pr borger pr uge

Privat 2

1)

 

 

57 kr.

21 kr.

Madpakke 3 stk. smørebrød+ ostemad

37.00

115 kr.

100 kr. pr uge pr borger inklusiv administration

Devika

Ca. 62 kr.

 

 

124,99 kr.

Med administration men UDEN kørsel 2)

Samarbejde med BO Hospital

 

 

 

205,58 kr.

Med delvis administration men UDEN kørsel 3)

1)    Privat 1 vil ikke levere specialmad og vil ikke ind i kommunens system, dvs. hele visitationsdelen. Borgeren kan ringe hver dag og melde sig til og på. Privat 2 kører over hele øen, 7 dage om ugen og leverer ml 10:30 -12:30.

2)    Prisen hos DEVIKA er for kølemad. De har en samlet pris pr kostdag på 124, 99 kr. og denne pris er med arbejdsløn men uden lederløn.

3)    Bornholms Hospital har en samlet kostpris pr dag på 222,78 pr dag, men heri indgår også mellemmåltid. Prisen er uden forretning/afskrivning, bestyrelseshonorar og central opvask

 

Ovenstående er foreløbige beregninger, og der vil til Økonomi, -Erhvervs, - og Planudvalget møde den 3. oktober 2018 være en fuldt belyst sag med økonomi til beslutning.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse til NMU 4.9.2018:

Teksten i sagsfremstillingen ”Indtil nu har DEVIKAs centralkøkken i Rønne leveret mad til plejecentrene og til BRKs kantiner. Maden til 200 pensionister leveres fra DEVIKAs køkken i Nexø. Med lokalproduktion af mad på de enkelte plejecentre lukkes centralkøkkenet i Rønne” er ikke korrekt, da alt mad laves i Nexø på nær mødeforplejning og bageri.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Anlægsregnskab for renovering af broer og bygværker 2017

05.03.06S00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for projektet renovering af broer og bygværker 2017, idet projektet er afsluttet i regnskab 2018. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a)    at anlægsregnskabet for projektet renovering af broer og bygværker 2017 godkendes, og

b)    at overskuddet på 35.489 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2018 til 2019.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017 en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. til renovering af broer og bygværker 2017.

 

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet.

Prioriteringen af brorenoveringerne blev foretaget med baggrund i brorenoveringsdatabasesystemet Broconsult.

Renoveringen omfattede følgende prioriterede bygværker:

·         Bro nr. 1085 – Strandvejen, Hasle, strømpeforing

·         Bro nr. 3035 – Kanegårdsvej, Rønne, renovering

·         Bro nr. 3040 – Tassevejen, Aakirkeby, renovering

·         Bro nr. 3045 - Kællingebyvejen, Pedersker, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 3056 – Rispebjergvejen, Povlsker, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 3502 - Kirkevej- Rutsker, strømpeforing

·         Bro nr. 3540 – Risenholmvej, Gudhjem, totaludskiftning med rør

·         Bro nr. 1502 – Nordre Strandvej, Sandkås, renovering

·         Bro nr. 3058 – Dammegårdsvej, Klemensker, renovering

·         Bro nr. 3513 – Smedevej, Snogebæk, totaludskiftning

·         Bro nr. 3517 – Klintevej, Aakirkeby, totaludskiftning

·         Bro nr. 4005 – Lærkegårdsvej, Tejn, stibro gl. banedæmning, strømpeforing

·         Særeftersyn på diverse broer.

 

Entreprisen blev udført i overensstemmelse med udbudsmaterialet – asfaltentreprisen blev udført af PL Entreprise A/S.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Vej, park og anlæg, har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

 

Beløb i hele kroner

Forbrug

 2017

Forbrug

2018

Samlet

forbrug

Projektering

576.256

30.542

606.798

Kontraktarbejder

1.680.866

409.412

2.090.278

Ekstraarbejder

17.435

 

17.435

I alt

2.274.557

439.954

2.714.511

 

 

Beløb i hele kroner

Anlægs-bevilling

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

2.750.000

2.714.511

35.489

 

Overskuddet på 35.489 kr. overføres til den disponible anlægspulje, veje og broer i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2019.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anvendelse af havnearealer

08.00.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Der opleves stigende interesse for anvendelse af kommunalt ejede arealer og bygninger på de kommunale havne. Interessen kommer blandt andet fra etablerede erhvervsdrivende, nye igangsættere, pop-up salgsvogne, foreninger m.fl.

For at drøfte muligheder og ønsker inviteres brugerrådene, herunder erhvervsforeningerne og borgerforeningerne i Hasle, Allinge, Gudhjem og Svaneke til møde med Natur- og Miljøudvalget. På baggrund af disse møder udarbejdes et forslag til retningslinjer for fremtidig anvendelse af kommunalt ejede havnearealer og bygninger gældende for alle kommunalt ejede havne.

Indstilling og beslutning

Udvalgsformanden indstiller,

a) at havnenes brugerråd samt andre lokale interessenter i Allinge, Gudhjem, Svaneke og Hasle i løbet af efteråret 2018 inviteres til dialogmøder med NMU om den fremtidige anvendelse af havneområderne.

b) At NMU på sit møde i januar 2019 drøfter udvalgets ønsker på basis af dialogmøderne.

c) at der på NMUs møde i februar 2019 forelægges et forslag til retningslinjer, indeholdende såvel generelle retningslinjer som retningslinjer for de enkelte havne.

d) at dette forslag sendes i høring i 14 dage hos deltagerne i dialogmøderne.

e) at NMU på sit møde i marts 2019 vedtager de endelige retningsliner.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der opleves stigende interesse for anvendelse af kommunalt ejede arealer og bygninger på de kommunale havne. Interessen kommer blandt andet fra etablerede erhvervsdrivende, nye igangsættere, pop-up salgsvogne, foreninger m.fl.

Der er mange forskellige holdninger til, hvad der bør fremmes, og under hvilke forudsætninger de nye tiltag skal godkendes. Igennem årene har der været praksis for, at nye tiltag af en vis størrelse drøftes på havnenes brugerrådsmøder, inden der gives de nødvendige tilladelser.

Havnearealerne er reguleret af flere lovgivninger og bestemmelser, herunder byggelovgivningen, planlovgivningen, vejlovgivningen m.fl. For visse havnearealer er der vedtaget bevarende lokalplaner.

Grundet sagen om udbud af en kommunalt ejet bygning og tilhørende udendørsareal på havnen i Gudhjem og den efterfølgende sagsbehandling og kommunikation med den eventuelt kommende lejer, ønsker udvalgsformanden, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af kommunalt ejede havnearealer og bygninger.

 

For at drøfte muligheder og ønsker inviteres brugerrådene, herunder erhvervsforeningerne og borgerforeningerne i Hasle, Allinge, Gudhjem og Svaneke til møde med Natur- og Miljøudvalget. På baggrund af disse møder udarbejdes et forslag til retningslinjer for fremtidig anvendelse af kommunalt ejede havnearealer og bygninger gældende for alle kommunalt ejede havne.

 

Tidsplan for udarbejdelsen af retningslinjer:

 

·         4. september 2018                 Drøftelse af proces og tidsplan i NMU

·         Oktober/november 2018          Dialogmøder med brugerråd m.fl.

·         November/december 2018       Sagsbehandling af udkast til retningslinjer

·         Januar 2019                          Dagsordenspunkt NMU, drøftelse af ønsker                

·         Februar 2019                         Dagsordenspunkt NMU, drøftelse af nye retningslinjer

·         Marts 2019                            Dagsordenspunkt NMU, godkendelse af retningslinjer

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Parkeringsstrategier i udvalgte byområder

05.09.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Trafikafviklingen i de bornholmske byer og den tilhørende udfordring med parkering af biler og turistbusser, ikke mindst i turistsæsonen, har betydet at administrationen i 2017 påbegyndte at afdække hvilke muligheder, der kunne gøres til genstand for drøftelse med relevante foreninger og det politiske niveau.

Administrationen har udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af parkeringsstrategier i Gudhjem, Svaneke, Allinge-Sandvig og Nexø.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at arbejdet med udarbejdelsen af parkeringsstrategier i Gudhjem, Svaneke, Allinge-Sandvig og Nexø igangsættes som skitseret.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Trafikafviklingen i de bornholmske byer og den tilhørende udfordring med parkering af biler og turistbusser, ikke mindst i turistsæsonen, har betydet at administrationen i 2017 påbegyndte at afdække hvilke muligheder, der kunne gøres til genstand for drøftelse med relevante foreninger og det politiske niveau. Status for det igangværende arbejde er som følger:

 

Gudhjem

Der er afholdt møde i Gudhjem den 9. oktober 2017, hvor repræsentanter fra Gudhjem var inviteret til dialog med Bornholms Regionskommune om udfordringerne i byen.

 

Efter mødet har Center for Natur, Miljø og Fritid foretaget en vurdering af de forslag, der fremkom ved mødet og påbegyndt screening af mulige tiltag, som skal danne baggrund for, at forbedre trafikafviklingen og forøge parkeringskapaciteten i byen.

 

Screening af mulige tiltag og en trafikal vurdering af disse er udarbejdet, og på baggrund af denne screening er dialogen med repræsentanter for Gudhjem fortsat. Screening og dialogen med byens borgergrupper skal danne grundlag for en sammenhængende parkeringsstrategi.

 

Parkeringsstrategien skal tage højde for sæsonvariationen, understøtte et attraktivt bymiljø og en hensigts­mæssig trafikafvikling både sommer og vinter. Såvel screening som strategi omfatter udelukkende den offentlige parkering i Gudhjem.

 

Den lokale trafikgruppe (bestående af Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening, Chr. Ø-Farten, Flådeselskabet Atlanten og Gudhjem By- og Mindeforening) har kommenteret på screening af mulige tiltag og fremsendt et alternativt forslag. Et forslag som trafikgruppen ønsker analyseret og detaljeret af kommunen, for derefter at drøfte en strategi mellem trafikgruppen og kommunen.

 

Svaneke

Arbejdet med at kortlægge eksisterende parkeringsforhold, screening af mulige alternative parkeringsmuligheder, herunder hvordan trafikken i byen er hen oversommeren, er påbegyndt i juli 2018. Denne screening af trafikken skal bearbejdes, og et notat om trafik- og parkeringsstrategi skal danne grundlag for det videre arbejde, om trafikale løsninger i og omkring Svaneke. En dialog som er aftalt skal foregå med byens forskellige borgergrupper.

 

Allinge-Sandvig

Der er påbegyndt udarbejdelse af en ydelsesbeskrivelse, i forhold til en screening af byens trafikale udfordringer.

 

Nexø

Der er endnu ikke igangsat et administrativt arbejde for Nexø omkring parkeringssituationen.

 

Proces og tidsplan for det videre arbejde:

 

·         Gudhjem

Udkast til parkeringsstrategien færdiggøres og drøftes med trafikgruppen og det administrative niveau i efteråret 2018, hvorefter NMU orienteres om udkastet. Herefter indkaldes til offentligt møde med NMU. Efter mødet behandles udkastet i NMU.

 

·         Svaneke

Der udarbejdes udkast til en parkeringsstrategi som drøftes med borgergrupperne i Svaneke i efteråret 2018. Efterfølgende indkaldes til offentligt møde med NMU. Efter mødet behandles udkastet i NMU.

 

·         Allinge-Sandvig

Der igangsættes en screening af trafikken på samme vis som det er foretaget i Gudhjem og Svaneke. Dette arbejde gennemføres i foråret og sommeren 2019. Herefter udarbejdes udkast til en parkeringsstrategi som drøftes med borgergrupperne i Allinge-Sandvig i efteråret 2019. Efterfølgende indkaldes til offentligt møde med NMU. Efter mødet behandles udkastet i NMU.

 

·         Nexø

Der igangsættes en screening af trafikken på samme vis som det er foretaget i de øvrige byområder. Dette arbejde gennemføres i foråret og sommeren 2020. Herefter udarbejdes udkast til en parkeringsstrategi som drøftes med borgergrupperne i Nexø i efteråret 2020. Efterfølgende indkaldes til offentligt møde med NMU. Efter mødet behandles udkastet i NMU.

 

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af, at tidsplanen baseres på det administrative forslag, vil udgifterne til konsulenter m.v. kunne afholdes indenfor nuværende driftsbudget på vejmyndighedsområdet. Det vil samtidig være muligt at gennemføre det interne administrative arbejde jf. den beskrevne proces indenfor de nuværende personaleressourcer, såfremt det administrative forslag til tidsplan fastholdes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift,  opfølgende spørgsmål samt salg af jord

13.06.03A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning 29-06-2017 har forvaltningen igangsat den vedtagede model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift. Det er forvaltningens ønske, at politikerne tager stilling til de spørgsmål, som forpagterne har stillet i forbindelse med opsigelserne.

Der er i Budget 2018 og 2019 indsat budgetmål om, at der skal sælges for 2,5 mio. kr. landbrugsjorde. Den 29-06-2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet at der sælges for 2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 af de kommunale landbrugsjorde, der ikke er omfattet af kommuneplaner. Forvaltningen fremligger en strategi for opnåelse af budgetmålet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller at,

a) Model for ændring af forpagtningsaftaler fortsætter som vedtaget af kommunalbestyrelsen 29-06-2017. De opsagte forpagtninger, hvor forpagteren ikke ønsker at blive autoriseret økolog, udbydes til autoriserede økologiske landmænd i efteråret 2018

b) der kan byttes areal, således at forpagteren kan dyrke et kommunalt areal konventionelt, men et tilsvarende eller større areal økologisk på sine egne arealer.

c) den fremlagte strategi for salg af landbrugsarealer godkendes.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Indstillingens pkt. a) og c) anbefales.

Indstillingens pkt. b) kan ikke anbefales.

Sagsfremstilling

Af de 52 landbrugsforpagtninger (246 ha) dyrkes de 6 af Bornholms Regionskommune (13 ha). Alle 46 øvrige forpagtere (233 ha) har modtaget opsigelse på de forpagtede arealer. Bornholms Regionskommune har fået 35 tilbagemeldinger (204 ha). Alle undtagen én ønsker at fortsætte i 2018. 20 forpagtninger (126 ha) forventer at gå i gang med at blive autoriserede økologer. 8 af disse ønsker dog at bytte areal således, at de dyrker det kommunale areal konventionelt, men et tilsvarende areal på egne arealer økologisk. 5 forpagtere er allerede autoriserede økologer. 11 forpagtninger (49 ha) ønsker ikke at blive autoriserede økologer, men vil gerne dyrke jorden efter økologiske principper. 3 forpagtninger (21 ha) stopper efter 2018. Og 1 har søgt dispensation til at fortsætte forsøgsmarker (8 ha). De 11 forpagtere (29 ha), som ikke har meldt tilbage, forventes ikke at ville blive autoriserede økologer. Det vil sige, at hvis man indregner, at forpagterne får lov at bytte areal, så vil 126 ha blive hos 20 eksisterende forpagtere og dyrkes økologisk fra 2019, mens 99 ha skal udbydes i en udbudsrunde i efteråret 2018.

 

De 11 forpagtninger (49 ha), som ikke ønsker at blive autoriserede økologer, menes ikke at opfylde kravet fra kommunalbestyrelsens beslutning 29-06-2017, hvor der står at ”Jorderne kan fra 2018-19 udbydes til forpagtning med krav om, at forpagteren skal være statskontrolleret økologisk producent eller være under omlægning”. Ved at jorderne dyrkes efter økologiske principper opnås dog de samme fordele for natur og miljø som for autoriserede økologiske bedrifter. Arealerne vil dog ikke i statistikken fremstå som økologiske, og omfanget af autoriserede bedrifter på Bornholm vil ikke øges.

 

De forpagtere, som ønsker at bytte areal, således at forpagteren får lov at dyrke det kommunalt ejede areal konventionelt, men til gengæld dyrker et tilsvarende privatejet areal økologisk har angivet som argument for deres ønske, at forpagteren således kan få en bedre sammenhæng på sin økologiske del af bedriften, end hvis han dyrkede det kommunale areal økologisk. Forpagterne vil omlægge således, at deres tidligere konventionelt dyrkede arealer bliver konverteret til økologisk dyrkning. Fordelen for kommunen er, at der bliver større sandsynlighed for, at det kan lykkes den pågældende forpagter at blive autoriseret økolog og dermed øge andelen af økologisk dyrkede arealer. Det er dog ikke for alle et ultimativt krav og nogle eller alle disse forpagtere kan godt tænkes at blive autoriserede, selv om de ikke kan bytte.

 

Strategi for salg af landbrugsjorder

Der skal i budget 2018-19 tilsammen sælges for 2,5 millioner kommunalt ejet landbrugsjord. Kommunen ejer ca 246 ha landbrugsjord. Kommunalbestyrelsen har 29-06-2017 besluttet ”at der sælges for 2 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. af de kommunale landbrugsjorde, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer”.

For at opnå budgetmålet udvælges ca 25 ha landbrugsarealer, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer. I udvælgelsen af arealer vælges først og fremmest de arealer, hvor forpagterne ikke ønsker at dyrke jorden økologisk. Dernæst vælges de største og mest regulære landbrugsarealer. Ved at vælge store og regulære landbrugsarealer forventes det, at kommunen opnår en højere pris pr ha for arealerne. Og det forventes, at der bliver færre omkostninger til klargøring af salg, jo færre enheder der skal sælges.

 

De udvalgte ca 25 ha sættes til salg og alle sælges, hvis der kommer bud, der matcher den ønskede pris. Hvis denne proces mod forventning ikke skaffer 2,5 mio. kr., finder administrationen flere arealer at sælge. Hvis det som forventet giver mindst 2,5 mio. kr., så sættes der ikke flere kommunale landbrugsjorder til salg.

Tidsplan for salg af arealer er, at arealerne udbydes til salg pr. 1. oktober 2018. Anden runde, hvis den er nødvendig, udbydes til salg pr 1. marts 2019.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. september 2018

1.
Model for ændring af forpagtningsaftaler til økologisk drift - Bilag (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Bekæmpelse af rynket rose status 2018

01.13.29P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Status for bekæmpelse af rynket rose 2017 og planerne for den videre bekæmpelse

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at status tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for 2017 og overslagsårene bevilliget 200.000 kr til mekanisk bekæmpelse af rynket rose på de kommunale arealer. Hermed fremlægges status på bekæmpelsen i 2017 og planerne for den videre indsats i 2018 og videre frem.

Forekomst rynket rose på kommunale arealer:

 

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De røde prikker er forekomst af rynket rose. De gule prikker angiver, at der er mekanisk bekæmpet én gang.

 

For at få et overblik over populationen har vi registreret forekomsten af rynket rose på alle kommunale kystnære arealer. Vi koncentrerer indsatsen her, fordi det er på disse arealer, at rynket rose udgør den største trussel mod den oprindelige natur. Vi har bygget registreringen op således, at man kan se, hvor mange gange vi har bekæmpet hver forekomst af planten, således vi kan følge med i hvor mange mekaniske bekæmpelser, man skal igennem før planten er væk det pågældende sted. Det vil give os bedre erfaringer til at vurdere, hvor meget det kræver at bekæmpe planten.

 

Bekæmpelsesstrategi

Vi anvender en kombination af oprykning og opgravning. Ved oprykning tager man tager fat i planten og rykker den op af jorden, her vil noget af roden følge med op, men det meste af roden bliver i jorden. Oprykning udføres med en maskine eller manuelt med et håndholdt redskab. Ved opgravning løsner man jorden og trækker de løsnede rødder op af jorden. Her vil meget af roden følge med op, men der vil stadig være noget i jorden. Opgravning udføres som hovedregel manuelt med spade.

 

Vi vil gerne af med helt små populationer så hurtigt som muligt, for at gøre antallet af steder der skal bekæmpes og overvåges så lille som muligt. Står der enlige buske eller helt små populationer, så vil vi bruge opgravning for at få så meget rod med og dermed slå planten meget tilbage. Det bliver dog hurtigt svært at få overblik over rodsystemet, når man graver op, og det er fysisk meget hårdt arbejde at grave. Dette sætter sine naturlige grænser for, hvor store populationer, man kan satse på at grave op. Ved maskinel opgravning laver man et stort indgreb på arealet og det er meget svært at holde styr på, hvad der sker med rødderne, når maskinerne først går i gang. Derfor holder vi os helst til manuel opgravning.

 

Vi vil gerne bruge så meget maskinel indsats som muligt, da den manuelle indsats er fysisk meget belastende og tidskrævende. Nogle steder kan vi udnytte, at jorden er løsnet ved maskinel oprykning til dernæst at udføre noget manuel opgravning, da jorden er løsnet ved oprykningen.

 

Der, hvor vi graver op, kommer vi tilbage hvert år, indtil planten er helt væk. Der, hvor vi rykker op maskinelt, vil vi nogle gange springe et eller to år over for at stænglerne kan få tilstrækkelig styrke, så de ikke knækker for let, når vi trækker i dem. De skal jo gerne have noget rod med op.

 

De steder, hvor vi har indhegninger der afgræsses, vil vi udnytte afgræsningen i bekæmpelsen. Det gælder f.eks på Hammerslet ved Svaneke, hvor vi bruger en kombination af kratrydning og afgræsning. Kratrydning og afgræsning udpiner planterne og vil på længere sigt slå dem ihjel, hvis man tilrettelægger tingene ordentligt. Men det er en mere langsommelig bekæmpelse end at oprykning og opgravning. Til gengæld er den ikke så arbejdskrævende. Vi vil løbende evaluere metoderne ud fra vores erfaringer samt ekstern viden og søge at gøre indsatsen mere effektiv.

 

Vi arbejder fra nordspidsen af Bornholm og øst rundt om øen. Det passer godt med, at vi har lavet bekæmpelsesforsøg i Osand ved Sandvig og Næs ved Allinge, og at disse steder er næsten fri for rynket rose. Her kan vi få planten udryddet snart. Når vi går østpå fra Allinge, så er Sandkås er det første område, hvor der er stor forekomst af rynket rose. Her lavede vi i 2017 den første indsats med maskine.


Oprykning og opgravning ved Sandkås

Gul farve angiver at populationerne har været udsat for én behandling. Polygoner angiver større populationer, mens prikker er enkeltindivider eller små populationer.

 

Ved Sandkås havde rynket rose bredt sig i nogle store populationer, og her blev disse rykket op. Dels ved brug af almindelig grab på lastbil, hvor planterne blev grabbet direkte op på ladet og kørt til BOFA. Dels ved brug af specialindkøbt optrækkerbeslag til skovtraktor. Fra skovvognen blev roserne samlet i store bunker, der blev afhentet med lastbil. Hvor der stod enkeltbuske blev disse gravet op. Kysten var generelt ret tilgroet, og vi benyttede, til naboernes store glæde, lejligheden til at få lavet en generel rydning langs kysten.

 

Ud over den store indsats ved Sandkås har vi taget fat på at grave nogle af de små populationer op. Dette er sket ved Næs ved Allinge for at følge op på bekæmpelsesforsøget, ved Salene vest for Gudhjem, på Melsted Strand og mellem Svaneke og Listed.

 

Redskaber

Ud over almindelig spade og grab til lastbiler har vi indkøbt nogle specialredskaber som forhåbentligt vil vise sig mere effektive. Til manuel oprykning har vi indkøbt en ”extractigator” som er udviklet i Canada til optrækning af træer og buske. På dansk kaldes den gyvelsnapper eller træoptrækker. Til maskinel oprykning har vi indkøbt et specialmodul – et optrækkerbeslag ”uprooting jaws” som kan spændes på kranen på en skovtraktor, samt et der kan spændes på en lastbilkran eller rendegraverarm. Disse har en bred plastflade som klemmer omkring planterne hvor en almindelig grab har en smal metalkant.

 

 

Gyvelsnapper til manuel brug                          Optrækkerbeslag til maskiner

 

Økonomiske konsekvenser

Budget

Der blev brugt 174.000 kr i 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Danmarks Naturkanon

01.05.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Miljø- og fødevareministeriet har 22. august 2018 offentliggjorde en proces for opdatering af Danmarks Naturkanon. Natur- og Miljøudvalget anmodes om at bemyndige Natur og Miljø til at indsende Bornholms Regionskommunes bidrag til denne proces.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·         At Natur og Miljø bemyndiges til at indsende Bornholms Regionskommunes bidrag til opdateringen af Danmarks Naturkanon.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen offentliggjorde den 22. august 2018 en proces med at opdatere Danmarks Naturkanon med det ønske, at den skal formidle viden om den danske natur og give flere lyst til at bruge den.

Alle kommuner er i den forbindelse blevet opfordret til at melde særlig smukke eller interessante naturområder ind i processen.

Kommunernes forslag vil sammen med de forslag, der kommer fra

offentligheden, indgå i en pulje, hvorfra en jury nominerer 30 steder på tværs af

landet. De 30 steder vil komme i spil i en borgernær proces, der i slutningen af året

ender med 15 steder, der skal indgå i Danmarks Naturkanon.

 

I arbejdet er der opstillet følgende kriterier for juryens arbejde med at udvælge de

nominerede områder:

·         Det enkelte sted skal have en smuk natur og have noget særligt, der er værd at besøge.

·         Stedet skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.

·         Der skal være offentlig adgang til hele stedet eller til væsentlige dele af stedet

·         og en naturlig indgang for besøgende

·         Stedet skal være en specifik geografisk lokalitet, som nemt kan formidles.

 

Natur og Miljø vil tage udgangspunkt i disse kriterier i deres indstilling, på 3 – 5 områder som skal sendes til Miljøstyrelsen inden 23. september 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Rottehandleplan 2018 - 2021

09.13.01P15-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Rottehandlingsplanens formål er at beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på Bornholm. Ny lovgivning på området og øget ressourcetræk i forbindelse med bekæmpelsen betyder at taksten for finansiering af området må hæves.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) At ”Rottehandlingsplan 2018-2021 for Bornholms Regionskommune” vedtages.

b) At bidragstaksten hæves til 29 promille

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig, og den skal revideres hvert tredje år.

 

Handlingsplanen skal indeholde:

·         Overordnede mål for rottebekæmpelsen

·         Oversigt over tildelte ressourcer

·         Målbare succeskriterier

·         Konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål.

 

Bornholms Regionskommune har udarbejdet handlingsplanen for 2018-2021, og den afløser den hidtidige handlingsplan for årene 2016-2018.

 

I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 

·         Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1.

·         Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9.

·         Fødevarevirksomheder.

·         Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.

·         Havnearealer.

·         Kommunale genbrugspladser.

·         Deponeringsanlæg

·         Vildtfodringspladser.

 

Bornholms Regionskommunes visioner er, at der ikke er synlige rotter, hvor mennesker færdes. For at nå frem til de overordnede visioner er der udarbejdet nogle mål fordelt på 2 områder: Mål for byerne og mål for åbent land.

 

Mål for byerne

For at nå målet i byerne vil kommunen sørge for:

1.    At kloakkerne er i god stand, så rotterne ikke forlader kloakkerne og søger op på overfladen.

2.    At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne.

3.    At rottebestanden i kloakkerne reduceres med de mest effektive bekæmpelsesmetoder.

4.    At få alle offentlige og private kloakledninger kortlagt i GIS

5.    At alle flexboliger får opsat en rottespærre.

 

Mål for åbent land

For at nå målene i åbent land vil kommunen sørge for:

1.    At sikre en hurtig indsats

2.    Sørge for at der sikres og renholdes omkring ejendommene (begrænsning af rotters levemulighed)

3.    At få kortlagt alle foderpladser i GIS

4.    At alle tomme boliger/ flexboliger lever op til sikring og renholdelse af ejendomme.

 

Udover at Bornholms Regionskommune skal levere en effektiv rottebekæmpelse, er det vigtigt at få udbredt budskabet om sikring og renholdelse så forståeligt og bredt som muligt. De kommunale rottefængere, skal ved bekæmpelse af rotter, give en god, let og forståelig vejledning samt information til borgerne/ virksomhederne for at bidrage til positive løsninger af rotteproblemer

 

Ændringer i lovgivningen har desuden afstedkommet følgende nye områder i forhold til sidste handleplan på området.

 

Bornholms Regionskommune har i handlingsplanen givet accept til privat rottebekæmpelse i kommunen under forudsætning af, at de private bekæmpere efterkommer de vilkår, der er i handlingsplanen.

 

Bornholms Regionskommune skal over en 3 årig periode, hvor der er opnået tilladelse og det er teknisk muligt, opsætte rottespærre, på private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Men det er den kommunale rottekonto, der skal betale for rottespærre, vedligeholdelse og service.

 

Bornholms Regionskommune skal ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevare-virksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, uden ugrundet ophold undersøge anmeldelse og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også i weekender og helligedage.

 

Det betyder, at der pr. 1. jan. 2019 skal være indført en vagtordning, der dækker weekender og helligdage, hvor der ikke er almindelig drift.

 

Bornholms Regionskommune forudser derfor, at det er nødvendigt at øge promillesatsen, da der ikke på nuværende tidspunkt er nok midler til også at dække opsætning af rottespærre og vagtordning, når der også skal foretages en tilbagebetaling på rottekontoen. Dette beskrives nedenfor under afsnittet økonomiske konsekvenser.

 

Økonomiske konsekvenser

Frem mod 2012 har der været et overskud på skadedyrsbekæmpelsen, hvorfor promillen sænkes med vedtagelsen af budget 2012. Efterfølgende øgede udgifter har medført, at promillen over årene er hævet. Som følge af at udgifterne løbende er steget, har den forhøjede promille ikke kunnet dække udgifterne, og der er akkumuleret et underskud på området.

 

Siden er fulgt en række lovændringer på området, der har stillet øgede krav til indsatsen.

 

I 2012 kommer det første krav om, at der skal udarbejdes en rottehandlingsplan på baggrund af Miljøstyrelsens minimumskrav.

 

·         For at begrænse rotteanmeldelser på kommunale institutioner, stilles der krav om opsætning af rottespærrer på kommunale institutioner og skoler, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

·         Kampagnebesøg ændres fra, at alle ejendomme i landzone og landbrug i byerne får besøg 2 gange årligt til, kampagnebesøg hvor ejendommene bliver inddelt i
rød kategori; rotter på ejendom m. besøg minimum 3 gange,
gul kategori; opfølgende besøg i 1½ år
og grønne ejendomme; uden rotter, besøg hvert 1½ år. Denne ændring for at der skulle findes mere tid til at bekæmpe rotter, der hvor de var, med den hensigt at fokusere bekæmpelsesindsatsen.

 

I 2015 bliver reglerne vedrørende udlægning af gift strammet, således at man nu ikke længere må bekæmpe i åbent land, men kun op til 10 m fra ejendommen, hvilket bl.a. ses afspejlet i stigningen af anmeldelser og besøg i beboelser, jf. nedenfor.

 

Generelt ses der i perioden 2012 til 2017 både en jævn stigning af rotteanmeldelser i beboelser og at der gås fra i gennemsnit at have ca. 2 besøg pr. anmeldelse nu er oppe på 3,2 besøg pr. anmeldelse.

År 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Samlet antal anmeldelser

4.021

3.903

3.770

4.207

4.511

4.792

 

Anmeldelser i beboelse

177

256

280

348

422

418

 

Antal besøg i beboelse

371

564

645

993

1271

1363

 

Antal pga. kloak

98

141

107

97

122

103

 

En udfordring er, at mange grundejere ikke er opmærksomme på, at de har en forpligtigelse til at vedligeholde deres ejendomme /stikledninger, inden rotterne er trængt ind i deres huse. Det betyder, at de kommunale rottefængere bruger utrolig meget tid på at finde fejlen/bruddet på stikledningen. Det øgede antal besøg i beboelser betyder, at udgifterne til området stiger som følge af, at denne type sagsbehandling er mere kompleks og tidskrævende i forhold til krav til dokumentation, udgifter til bekæmpelsen, information og vejledning.

 

Her ud over har Bornholms Regionskommune ca. 2-3 tilfælde om året, hvor bekæmpelse omfatter en evt. genhusning. For de anmeldelser kan der være rigtig mange opfølgende besøg af den kommunale rottefænger og den administrative myndighed.

 

Årsagerne til de øgede udgifter skal findes altså findes både i det stigende antal af besøg og de ændrede lovmæssige rammer for bekæmpelsen.

 

Dette billede ses også af oversigten nedenfor.

 

Mio. kr.

Promille

Indtægter

Udgifter u. moms

Udgifter inkl. moms

Regnskab u. moms (positive tal = underskud

negative tal = overskud)

Regnskab inkl. moms (positive tal = underskud negative tal = overskud)

Akkumuleret resultat
(opgjort siden 2003)
(positive tal = underskud)

2012

0,08

-2,6

3,6

4,5

1,0

1,8

0,1

2013

0,08

-2.4

3,2

4,0

0,8

1,6

1,7

2014

0,10

-3,0

3,4

4,2

0,3

1,1

2,9

2015

0,13

-3,9

3,9

4,8

0,0

0,9

3,8

2016

0,15

-4,5

4,4

5,5

-0,1

0,9

4,7

2017

0,18

-5,4

5,0

6,2

-0,4

0,8

5,5

2018

0,18

-5,4

6,4*

7,6*

1,0*

2,2*

7,7*

*)prognose

 

Det er på grund af de stigende udgifter ikke lykkedes at afdrage på underskuddet på området, der efter 2017 er på 5,5 mio kr. og ventes at være på 7,7 mio. kr. ved udgangen af året.

 

Der er med den seneste bekendtgørelse for området stillet yderligere krav til skadedyrsbekæmpelsen, herunder om

·         Vagtordning med weekendbemanding (fra 1. januar 2019)

·         Yderligere opsætning af rottespærrer (afsluttet inden 2021)

·         Øget tilsyn med private bekæmpere

 

For at imødekomme de ændrede krav i forhold til ny lovgivning og den mere omfattende sagsbehandling på området er området blevet opnormeret med en fuldtidsstilling i foråret 2018.

 

For at kunne dække de stigende udgifter til bekæmpelsen som følge af de lovmæssige ændringer samt for at afdrage på underskuddet anbefales det, at taksten hæves fra de nuværende 18 promille til 29 promille, hvorved det akkumulerede underskud forventes nedbragt i løbet af 13 år med de nuværende forhold og regler.

 

Udgift som følge af nuværende indsats

6,5 mio. kr.

Øgede udgifter som følge af ny lovgivning

0,3 mio. kr.

Moms*

1,3 mio. kr.

Udgifter i alt

8,1 mio. kr.

 

*Området er momsbelagt

 

Takststigningen vil blive vurderet medio 2019, lige som der vil ske en ekstern gennemgang af områdets organisering for at se om der er mulighed for optimering af driften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. september 2018

1.
Rottehandlingsplan 2018 - 2012 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning fra Foreningen Bornholm om optagelse i Grønt Dialogforum

00.17.00A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Bornholm har søgt om optagelse i Grønt Dialogforum. Natur- og Miljøudvalget kan beslutte at optage regionsdækkende foreninger, når disse beskæftiger sig med et eller flere emner, der traditionelt hører under natur- og miljøområdet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at Foreningen Bornholm optages i Grønt Dialogforum

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grønt Dialogforum er nedsat af Bornholms Kommunalbestyrelse og er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner.

 

Foreningen Bornholm har nu søgt om optagelse i Grønt Dialogforum og beskriver i deres ansøgning foreningens formål som følgende:

 

’Foreningens formål er at styrke og udbrede interessen for de naturskønne og historisk mindeværdige steder og bygninger på Bornholm, og arbejde for, at disse steder bliver bevaret, fredet og gjort alment tilgængelige for publikum. Det gælder alle offentligt ejede og - om muligt - privat ejede steder. Foreningen vil fremme formålet og vække interessen for dens opgaver ved foredrag, debat og ekskursioner og udbrede oplysning gennem egne skrifter, trykte og elektroniske medier’.

 

Ifølge forretningsordenen for Grønt Dialogforum kan Natur- og Miljøudvalget beslutte at optage andre regionsdækkende foreninger, når disse beskæftiger sig med et eller flere emner, der traditionelt hører under natur- og miljøområdet.

 

Det er Natur og Miljøs vurdering, at Foreningen Bornholm opfylder kriterierne for optagelse i Grønt Dialogforum og vil derfor indstille til, at foreningen optages.

 

Som bilag til dagsordenspunktet er vedlagt en beskrivelse af Foreningen Bornholms arbejde indsendt af foreningen samt forretningsordenen for Grønt Dialogforum, hvori den nuværende sammensætning af Grønt Dialogforum fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 4. september 2018

1.
Beskrivelse af Foreningen Bornholm fra ansøgning (DOCX)

2.
Forretningsorden for Grønt Dialogforum (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udpegning af nyt medlem til byggeudvalg i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

11

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2017, er der etableret en bygherreorganisation for opførelse af 60 nye plejeboliger i Hasle og derved udpeget to medlemmer til byggeudvalget fra henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Formand for byggeudvalget, udpeget af Natur og Miljøudvalget har valgt at forlade byggeudvalget, hvorfor der skal udpeges et nyt medlem.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Økonomi indstiller,

·         at Natur- og Miljøudvalget indstiller et medlem til byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

NMU indstiller Leif Olsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

 

For et byggeri af denne type afsættes der 24 måneder til forberedelse og projektering, planarbejde, udbudsforretning og 24 måneder til selve byggeriet, som forventes at stå færdigt medio 2021.

 

På den baggrund skal der nedsættes et byggeudvalg jævnfør retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger godkendt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2014.

 

 

Byggeudvalget skal bestå af:

·         En repræsentant fra Natur - og Miljøudvalget

·         En repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget

·         Centerchef fra Ejendomme og Drift

·         Centerchef fra Center for Ældre

·         Leder af Ejendomsservice (Projektleder)

·         En plejecenterleder fra Center for Ældre

·         Leder af hjælpemidler i Center for Sundhed

·         Bygherrerådgiver

 

Byggeudvalget har til opgave at fastholde projektets overordnede målsætning, samt at sikre overholdelse af de økonomiske- og tidsmæssige rammer.

 

De nuværende udvalgsrepræsentanter er Kirsten Wendell (SSU) og Andreas Ipsen (afgående)

 

Projektstatus august 2018 er, at der er udarbejdet første udkast til byggeprogram, og arbejdet med at prækvalificere 5 rådgivere der skal deltage i en design- og arkitektkonkurrence, er igangsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status på driftssituationen hos BAT

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

NMU modtager en kort orientering om driftssituationen på BAT.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for center for Ejendomme og Drift indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 4. september 2018:

Taget til efterretning, idet udvalget udtrykker deres anerkendelse af, at BATs drift har fungeret uforandret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at trafikschef Lars Bjørn Højbye er midlertidigt fritaget for tjeneste er der ansøgt og pr. 27. august 2018 og 6 måneder frem givet dispensation til transportlederfunktionen, fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Flytning af værksteds- og personalefaciliteter for BATs chauffører og værkstedspersonale fra Remisen er påbegyndt pr. 1. april og der er oprettet nye chaufførfaciliteter i BATs administrationsbygning på Munch Petersens Vej. Værkstedsfaciliteter forventes færdigetableret i lejede lokaler hos Nyboes Auto ultimo oktober 2018. Indtil de lejede lokaler er fuldt funktionsdygtige vil der stadig foregå delvise værkstedsarbejder på Remisen.

Medarbejdermæssigt har der hen over året været afgang på flere funktioner.

En driftsleder, to driftsassistenter, fem chauffører samt to håndværkere er fratrådt deres stillinger.

På Driftskontoret er der pr. 1. juni ansat en administrativ medarbejder, der sidder med alle administrative opgaver som specialist.

Derudover er der pr. 1. august tiltrådt to nye driftsassistenter, der er overgået fra chauffører til driften. Det vurderes ledelsesmæssigt, at driften dermed kan fastholdes og fremadrettet løses på daglig basis med disse tre personer.

 

På chaufførsiden har BAT gennem flere år haft et efterslæb, da det ganske enkelt har været svært at finde kvalificeret personale, særligt om sommeren. Dette har betydet, BAT gennem overarbejde har brugt mange ressourcer på, at afvikle egen drift henover flere perioder af året. BAT har iværksat et forløb i samarbejde med Jobcenter Bornholm, hvor seks nye kommende chauffører starter på kørekort og kvalifikationskurser 1. oktober 2018.

Det forventes at de nye chauffører vil kunne arbejde selvstændigt senest 1. januar 2019.

 

Derudover er der fuld bemanding på alle funktioner.

Afviklingen af den daglige busdrift kører i øvrigt helt planmæssigt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

04-09-2018

14

 

 

Natur- og Miljøudvalget, den 4. september 2018:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt; anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

106. Lukket punkt: orienteringssag