Referat
Natur- og Miljøudvalget
06-11-2018 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Ejendomme og drift samt Center for Natur, Miljø og Fritid
  åbent 3 Oversigt over busforsinkelser samt generel statu på BAT.
  åbent 4 Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars
  åbent 5 National cyklistundersøgelse 2018, sammenfatning af resultater
  åbent 6 Forlængelse af kontrakter i beredskabet
  åbent 7 Gensidig orientering
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  lukket 100 Lukket punkt. Anlægsbevilling
  lukket 101 Lukket punkt. Drift 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandling af punkt 3 deltager projekt- og kvalitetsleder Lars Nygaard.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde vedr. budget 2019 – Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid.

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·       at dialogen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Natur- og Miljøudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centrene kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Kl. 14.00 Center for Ejendomme og Drift

Ann Juul Nielsen

Carsten Pedersen

Jonas Graulund Larsen

Kim Eilif Rasch Pedersen

Lars Nygaard

Michael Birkebæk Lau

Nina Kragskov

Sanne Kofod


Kl. 15.00 Center for Natur, Miljø og Fritid

Andreas Lund Povlsen

Annette Birk Hansen

Carsten Clemmensen

Hanne-Jytte Vejdiksen

Jens Hjul-Nielsen

Jon Madsen

Kim Guldberg Pedersen

Lars Peter Schultz

Maj-Britt Hansen

Michael Brandt-Bernbom

Mikael Sondered

Palle Kreutzberg Tourell

Steffen Christian Gerdes

Torben Larsen

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Oversigt over busforsinkelser samt generel status på BAT

00.22.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

3

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Natur- og Miljøudvalget har ved deres møde den 4. september 2018 ønsket en oversigt over busforsinkelser, samt en generel status på BAT. Der er udarbejdet en oversigt over forsinkelser målt på alle afgange fra 13. august 2018 til og med 14. oktober 2018.

 

Derudover gives der en generel status på BATs driftssituation.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·       At orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning og udvalget udtrykker tilfredshed med udviklingen hos BAT.

Sagsfremstilling

Forsinkelser

Der er udarbejdet en oversigt over forsinkelser målt på alle afgange fra 13. august 2018 til og med 14. oktober 2018.

 

Udgangspunktet for oversigten er, at vise den gennemsnitlige maksimale forsinkelse ude på ruterne, altså den længste gennemsnitlige ventetid man kan opleve på ruten – dette fordeler sig over alle ture over hele døgnet, ligesom der er trukket data ud på de ture, der ankommer til undervisningen på campus med ringetider 08.10 og 08.30 hvor primærgruppen er anvendere.

 


Grafisk oversigt over gennemsnitlige forsinkelser på BAT busruter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data reflekterer den samlede faktiske køretid på den enkelte rute uden hensyn til f.eks. nedbrud på turniveau, hvorfor enkeltstående større forsinkelser afledt af defekt angiver et mere negativt billede end den almindelige forsinkelsesrate ved normal gennemført kørsel på den enkelte tur. Der vil derfor være kunder, der oplever enten større eller mindre forsinkelser end den grafiske fremstilling. 

 

Det er BATs egen vurdering, at forsinkelserne er på et acceptabelt niveau ud fra de nuværende forhold, men at BAT ønsker at reducere tallene yderligere. Dette gøres ved fremadrettet køreplanlægning inddrages statistik på turniveau for yderligere optimering indenfor de givne rammer, f.eks. i form af differentierede køretider. Dette arbejdes der allerede med i planlægningsfasen til kommende køreplaner. Der er i indeværende køreplansperiode øget fokus på materiellet på belastede afgange, hvilket gerne skal afspejles i yderligere nedgang i forsinkelserne.

 

Personale, chauffører

Chaufførniveauet er fuldt optimeret. BAT er i den nuværende bemanding i stand til at afvikle daglig drift uden overarbejde. Ultimo november vil der være tilgang af yderligere 6 chauffører, der alle overgår til BAT efter endt kvalificering gennem samarbejde med Jobcenteret. Disse 6 chauffører skal anvendes til at nedbringe restferier og afspadseringssaldi. BAT har siden udgang september selv afviklet al kørsel ud fra normalen.

 

Samarbejde ledelse og chauffører

Der er generelt en positiv stemning på arbejdspladsen, chaufførerne giver på flere måder udtryk for, at de kan se positive forandringer der tilgodeser et godt arbejdsmiljø og personlige forhold på arbejdspladsen. Der er en klar gensidig kommunikation og samarbejde omkring tiltag og retninger.

 

Personale, værksted

Èn mekaniker aftræder pr. 7. november til afvikling af ferie og afspadsering forud for efterløn. BAT har en jobannonce ude, og der er indkommet kvalificerede ansøgere.

 

Det er aftalt mellem ledelse og værkstedspersonale, at der, indtil en ny værkfører er fundet, arbejdes med en løsning, hvor driftsledelsen dagligt følger op på prioritering og planlægning af værkstedets indsats.

Det er ligeledes aftalt, at der nu bliver ro til flytning og vinterklargøring ud fra de allerede aftalte forløb, hvorfor en værkførerstilling først opslås senere. Der er kvalificeret personale på værkstedet til at varetage de enkelte opgaver forbundet med stillingen, disse kvalifikationer udnyttes indtil videre, ligesom det var tilfældet ved sidste værkførerskift.

 

Værksted, flytning og tiltag

Leverandør af det for flytningen nødvendige materiel har meldt tilbage, at det kan forventes, at alt materiel til liftetablering på Nyboes står klar medio november. En fuld flytning forventes derfor at kunne foretages ultimo november – primo december. Der er tale om specielt fremstillede stålkasser, der skal indstøbes i beton i gulvet, som modvægte til de mange tons en lift med bus skal løfte. Det er lokale leverandører, der står for selve flytning og etablering af eksisterende lift.

BAT værksted kører lige nu vinterkampagne på samtlige busser, hvor det sikres at alle oliefyr og varmesystemer er testet igennem i alle køretøjer inden d. 1. november. Derudover gennemgås samtlige dæk for mønsterdybde og eventuel sipning, så der køres med bedst muligt vejgreb på alle busser.

BAT iværksætter et forsøg med deciderede vinterdæk på to af vore busser. Dels for at afklare virkningsgraden, dels for at måle slid, støj m.m., ud fra en både objektiv og subjektiv vurdering fra henholdsvis værksted og chauffører. Derudover har værkstedet piggede dæk liggende til to af de fem Scandia busser, disse dæk fulgte med ved overtagelsen af busserne, og det er aftalt, at de ligeledes monteres og dermed indgår i forsøget. Evt. nye vinterdæk indkøbes på fælge, sådan at der kan skiftes hurtigst muligt over til andet køretøj, hvis en bus med monterede vinterdæk udgår af tjeneste for længere tids reparation. Værkstedet samler de objektive resultater af forsøget, BAT-drift sørger for de subjektive resultater, herunder chaufførernes oplevelse med de andre dæk.

 

Kundeinformation

De 17 nye Count Down moduler rundt om på øen fungerer efter hensigten. To placeringer skal optimeres i forhold til lysindfald, da de drives af solceller. Dette sker gennem afgrening af eksisterende bevoksning på stoppestedsniveau eller direkte flytning til anden placering indenfor stoppestedets radius. Modulerne er i første omgang alene monteret på de eksisterende standere. Optimeringen er sat i værk og forventes udført snarest.

 

ID for pensionister

Fra 1. september 2018, da Bornholmslinjen overtog sejladsen til Bornholm, var det ikke længere muligt af få udstedt eller fornyet DSB-legitimationskort på Bornholm. BAT har siden forgæves forsøgt at etablere et samarbejde med DSB for at overtage udstedelsen af ID-kort til førtidspensionister på Bornholm, men DSB ønsker ikke at indgå i et sådant samarbejde, og arbejder i stedet på at samle denne ordning på få udvalgte adresser.

 

For at hjælpe vore bornholmske førtidspensionister, har BAT derfor lavet en løsning, hvor man gratis kan få udstedt et lokalt gældende ID-kort for førtidspensionister til brug i BATs busser.

 

Kortet kan benyttes ved kørsel med alle BATs busser til at rejse på de for børn gældende vilkår. Kortet som BAT udsteder kan dermed KUN bruges på Bornholm.

 

Vedr. lanceringen af BAT førtidspension ID er dette ikke et krav for at køre med BAT, men et tilbud til lokale borgere om en forenklet og gratis løsning. BAT anerkender til fulde stadig DSB legitimationskort i alle vore busser.

 

MobilePay

Er pr. 22. oktober udfaset som fast betalingsmiddel til chaufførerne. BAT har meddelt dette i god tid via lokale medier, BATs hjemmeside og opslag i busserne. Chauffører har alle fået oplæring i, hvordan de bedst hjælper kunder, der stadig ønsker at betale med MobilePay til at anvende den elektroniske betalingsløsning. Der er ingen yderligere planer om at ændre betalingsformer eller nuværende salgskanaler. Man vil således forsat kunne betale kontant direkte i bussen, på vort kontor eller salgssteder, med MobilePay ved køb i appen eller på vort kontor eller med dankort og kreditkort på vores hjemmeside, på vort kontor samt vore salgssteder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Datagrundlag for busforsinkelser kan indhentes hos Bjarne Freund-Poulsen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars

20.10.00P27-0001.

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

4

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Med udgangen 2018 udløber kommunens toårige partnerskabsaftale med foreningen Multihuset i Østerlars om drift af et multihus i lokaler på Mosaikskolen. Der er ikke afsat et kommunalt driftstilskud til multihuset i 2019 og frem, hvorfor der skal tages politisk stilling til multihusets fremtid. Administrationen fremlægger en række scenarier, som kan danne udgangspunkt for den politiske drøftelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·       at udvalget drøfter fremtiden for Multihuset i Østerlars.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:
Udvalget har drøftet de forskellige scenarier, men finder det ikke muligt at anvise en løsning inden for udvalgets økonomiske rammer. Udvalget anbefaler løsningsforslag model 1.

Sagen oversendes derfor til ØEUP og KB, med anbefaling om at godkende en vedvarende finansiering af driftsudgifterne til Multihuset.

Sagsfremstilling

I 2016 indgik BRK og foreningen Multihuset i Østerlars en toårig partnerskabsaftale om at etablere et multihus i bygninger på Mosaikskolen i Østerlars. Mosaikskolen var en kommunal skole som året forinden var blevet nedlagt i forbindelse med en ny skolestruktur. Med genåbningen af skolens bygninger ønskede foreningen at skabe et samlingspunkt for ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.
 
Partnerskabsaftalen var tidsbegrænset til to år, idet projektet skulle gennemføres over en forsøgsperiode. De to år skulle vise om projektet var levedygtigt som permanent facilitet, og om der kunne skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.


I partnerskabsaftalen fik foreningen stillet en del af bygningerne (hovedbygningen) vederlagsfrit til rådighed.
Ved budgetliget for 2017 blev der afsat 219.000 kr. (2016-tal) i årene 2017 og 2018 til at finansiere differencen fra tomgangsdrift af bygningen til fuld drift af Multihusets lokaler. Lokalefordelingen vedlægges som bilag 1.

I løbet af sommeren 2018 har kommunen været i dialog med foreningen Multihuset, som tilkendegiver, at det ikke har været muligt for Multihuset at opnå bæredygtig drift i løbet af den toårige aftaleperiode.
Senest har Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget (d. 26. september) afholdt et dialogmøde med foreningen og fået fremvist Multihuset.

Da der ikke er afsat er afsat midler til fortsat drift af Multihuset i 2019 og frem skal der tages politisk stilling til husets fremtid. Til dette formål opridser administrationen fire scenarier, der kan danne grundlag for den politiske drøftelse.

1. Der afsættes budget i 2019 og frem
Partnerskabsaftalen forlænges og der afsættes samtidig budget på 226.966 kr. (2018-tal) til at finansiere differencen i henhold til eksisterende aftale, som ikke omfatter opvarmning af hovedhuset.

2. Multihusets lokaler udstykkes og overdrages til foreningen

Kommunens jurister vurderer, at det er muligt at dele ejendommen matrikulært, så det bliver muligt at udstykke arealet inden for rammerne af gældende lovgivning. Hvis kommunen giver tilskud til Multihusets aktiviteter, vil det desuden være muligt at beslutte at overdrage lokalerne til en almennyttig forening uden forudgående udbud og til en pris, der ikke svarer til markedsprisen. Foreningen vil således kunne købe lokalerne for et symbolsk beløb.

Der er ikke foretaget detaljerede beregninger på dette, men det anslås at der skal afsættes ca. 400.000 kr. til udmatrikulering og en efterfølgende teknisk opdeling af de ændrede forsyningsledninger.

Det er derefter en mulighed at give tilskud til foreningen på lige fod med øvrige foreningsejede medborgerhuse.

Der er i 2019 afsat et budget på 230.965 kr. i kommunal driftsstøtte til foreningsejede medborgerhuse. Budgettet fordeles af en fordelingsnøgle godkendt i Fritids- og Kulturudvalget d. 8. juni 2016 efter oplæg fra de otte foreningsejede medborgerhuse. Fordelingsnøglen bygger på husenes basisudgifter dvs. udgifter til el, vand, varme og forsikringer.

Med udgangspunkt i driftsåret 2017 vil Multihuset modtage 46.000 kr. i en eventuel ny fordeling af midler til foreningsejede medborgerhuse. Jf. nedenfor
Note: Udgifterne for de nuværende foreningsejede medborgerhuse er fra 2015 og er fremregnet til 2017-priser i beregningen. Multihusets udgifter er i 2017-priser.                                                                                                                  
I denne model vil foreningen kun få finansieret 40% af de driftsudgifter til lokaler, som indgår i beregningsmodellen. Det vil sige, at Multihuset selv skal finansiere 60% af de i skemaet nævnte udgifter og vil derudover have udgifter til bl.a. indvendig og udvendig vedligeholdelse samt ejendomsskatter og afgifter. Der vil sandsynligvis være mulighed for indhente finansiering via lejeindtægter.

Et evt. tilskud til Multihuset på 46.000 kr. årligt vil naturligvis betyde, at de nuværende foreningsejede medborgerhuse samlet set vil få tildelt 46.000 kr. mindre om året.

3. Der udarbejdes en langsigtet bygningsstrategi

Hovedhuset udmatrikuleres og frasælges, og den eksisterende mellembygning, reduceres i omfang, og adskilles fra hovedhus, ved delvis nedrivning. Se bilag 2

 

Bilag 2 vedlægges som dialoggrundlag, til fastsættelse af den fremtidige bygningsstruktur.

Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på den skitserede løsning. Dette kan foretages, hvis der kan findes en bygningssammensætning og anvendelse, der er brugbar i forhold til Multihusets fremtid.

4. Multihuset sættes til salg
Der returneres til beslutningen af 16. juni 2016, hvor det blev besluttet at sætte Mosaikskolen til salg til markedspris. De foreninger, som i dag har aktiviteter i Multihuset vil være nødsaget til at finde andre lokaler.

Kommunen har en forpligtelse til at anvise ledige lokaler til godkendte folkelysende foreninger. Det vil formentlig være muligt at finde nye lokaler til flere af de nuværende aktiviteter, men de aktiviteter, der finder sted i gymnastiksalen og i skydekælderen under gymnastiksalen vil det være vanskeligt at finde egnede lokaler til i nærområdet.

Øvrige foreninger og kommercielle/private brugere har kommunen ingen forpligtelser overfor.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. november 2018

1.
Lokalefordeling jf. partnerskabsaftale af 19-12-2016 (PDF)

2.
Forslag til ny bygningsstruktur (PDF)

3.
Partnerskabsaftale af 19-12-2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  National cyklistundersøgelse 2018, sammenfatning af resultater

05.13.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

5

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Resumé

Det Kommunale Cykelfagråd, der er en forening bestående af en række kommuner – herunder Bornholms Regionskommune, har i samarbejde med firmaet Megafon gennemført en national cyklistundersøgelse i sommeren 2018 i 32 kommuner. Til undersøgelsen er anvendt en repræsentativ bruttostikprøve fra telefonlister fra de enkelte kommuner, hvilket betyder, at resultaterne af undersøgelsen stammer fra borgerne i de respektive kommuner.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·       At orienteringen tages til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelt

Bornholms Regionskommune deltog i 2018 for første gang i den nationale cyklistundersøgelse, og resultatet af undersøgelsen var for Bornholms Regionskommunes vedkommende meget tilfredsstillende.

Begrundelsen for at deltage i undersøgelsen har været at få et overblik over de lokale cyklisters vurdering af forholdene for cyklisterne på Bornholm. Det er hensigten indtil videre at deltage i de efterfølgende undersøgelser der gentages hvert andet år for at få et overblik over de punkter, hvor der kan/bør ske en forbedring af forholdene for vore cyklister.

Resultaterne vil således blive anvendt i den daglige prioritering af driften, men også i forhold til trafiksikkerhed og udbygning af cykelvejnettet.

 

Konklusion

Bornholms Regionskommune ligger signifikant over lands- og regionsgennemsnittet med hensyn til tilfredse cyklister, hvilket bidrager til, at der er en generel høj tilfredshed blandt de bornholmske cyklister.

Specielt trygheden (både i forhold til overfald og trafiksikkerhed) er meget høj, men også tilfredsheden med omfanget af cykelstinettet, fremkommeligheden og cykelparkeringspladser er meget høj.

Der er selvfølgelig også områder, hvor Bornholms Regionskommune ikke scorer så højt, og det er vedligeholdelsen af vores cykelstier med hensyn til fejning, snerydning mv., her ligger Bornholm under niveauet for hele Danmark. Der er heller ikke den største tilfredshed med mulighederne for at kombinere cykling med offentlig transport.

 

Natur, Miljø og Fritids bemærkninger

Bornholm har generelt en høj tryghed grundet lav kriminalitet, men det er naturligvis også glædeligt at cyklisterne opfatter Bornholm som et sikkert sted at færdes. Derudover får Bornholms Regionskommune også cadeau for det meget store cykelvejsnet, vi har her på øen.

Den mindre tilfredshed med vedligeholdelsen af cykelvejnettet, kan måske blandt andet tilskrives, at der ikke ryddes sne i åbent land og måske også de belægninger, der lægges på cykelstierne. Der har flere gange været henvendelser om overfladebelægningerne på cykelstierne (løse skærver tromlet ned i asfalt).

 

Resultaterne på landsplan, Tabelrapport og Sammenfatningsrapport for Bornholm er vist i vedlagte bilag.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. november 2018

1.
Nationalcyklistundersøgelse2018-Bornholms Regionskommune-af1.pdf (PDF)

2.
Nationalcyklistundersøgelse2018-Bornholms Regionskommune-af1.pdf (PDF)

3.
Sammenfatningsrapport: Den Nationale Cyklistundersøgelse, 2018. (MSG)

4.
image001 (JPG)

5.
image002 (PNG)

6.
image003 (PNG)

7.
image004 (PNG)

8.
image005 (PNG)

9.
image006 (PNG)

10.
Sammenfatning Bornholm-af1 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forlængelse af kontrakter i beredskabet

14.00.00Ø54-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

6

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse af brand- og redningsopgaverne i kommunen behandlet som følge af, at hovedparten af aftalerne udløber med udgangen af april måned 2019. På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 23. maj 2018 blev punktet returneret til Natur- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Bornholms Regionskommune har indgået aftaler om ekstern varetagelse af det operative beredskab (Brand og redning) i de 3 distrikter kommunen er opdelt beredskabsmæssigt i. Aftalerne udløber alle pr. 30. april 2019, dog er der aftalt mulighed for forlængelse af de 2 af aftalerne, mens der fortsat arbejdes på at fastlægge et grundlag for den 3. aftale.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018 blev de eksisterende aftaler for varetagelse af brand- og redningsopgaverne i kommunen drøftet som følge af, at hovedparten af aftalerne udløber med udgangen af april måned 2019.

 

Beskrivelse af de eksisterende aftaler

 

Distrikt 1 - Rønne

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Falck Danmark A/S omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Rønne i perioden 1. september 2014 til 30. april 2019. Aftalen indebærer samtidig varetagelse af den samlede vagtcentralhåndtering for Bornholms Brandvæsen. Der er option på forlængelse af aftalen i yderligere 2 gange 1 år på samme vilkår.

 

 

 

Distrikt 2 - Nexø

Bornholms Regionskommune indgik i februar 2011 en aftale med Falck Danmark A/S omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Nexø i perioden 1. maj 2011 til 30. april 2017. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. januar 2017 at forlænge aftalen på samme vilkår med 2 år til 30. april 2019. Der er option på forlængelse af aftalen på samme vilkår i yderligere 2 år.

 

Distrikt 3 - Allinge

Bornholms Regionskommune indgik i juni 2014 en aftale med Beredskabsstyrelsen omkring varetagelse af det operative beredskab i distrikt Allinge samt varetagelse af højderedningsberedskabet for hele kommunen i perioden 1. september 2014 til 30. april 2019.

 

Siden aftalen om brandslukning i distrikt Allinge blev indgået mellem Beredskabsstyrelsen og regionskommunen i 2014, er udbudsreglerne ændret, og aftalen kan således ikke umiddelbart forlænges. Der arbejdes på at skabe et grundlag, der fastlægger grundlaget for en ny aftale.

 

Samlet oversigt over branddistrikter

 

 

Distrikt

Operatør

Kontrakt udløber

Forlængelse

Distrikt 1 – Rønne

Falck

30/4-2019

2 x 1 år

Distrikt 2 – Nexø

Falck

30/4-2019

1 x 2 år

Distrikt 3 – Allinge

Beredskabsstyrelsen

30/4-2019

Der arbejdes på at tilvejebringe et nyt grundlag

 

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

7

 

Orientering. Østersøens miljøtilstand.

Status for godkendelse af swimmingpools.

Status for arbejdet med helhedsplan for Rønne.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Orientering modtaget.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. november 2018

1.
Svar til Bornholms Kommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

06-11-2018

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:

Der er ingen sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt. Anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt. Drift