Referat
Social- og Sundhedsudvalget
07-05-2018 kl. 13:30
Mødelokale C, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetdialogmøde med Center for Sundhed
  åbent 3 Budgetdialogmøde med Center for Ældre
  åbent 4 Budgetdialogmøde med Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på ældreområdet samt opfølgning på handlingsplan
  åbent 6 Tiltag på ældreområdet - sparekatalog 2018
  åbent 7 Langsigtede mål og mål for budget 2019
  åbent 8 Første udkast til besparelser på budget 2019
  åbent 9 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2017
  åbent 10 Styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre
  åbent 11 Kontaktforum med praktiserende læger på Bornholm
  åbent 12 Markedsafklaring af udbudsform i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Dialogmøder med centre:

 

1. slot: kl. 13,30 - 14,15 - Sundhed, Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne

2. slot: kl. 14,30 - 15,15 - Ældre, Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne

3. slot: kl. 15,30 - 16,15 - Psykiatri og Handicap, Mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne

 

 

Fra kl. 16.30 er der dialogmøde med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

 

 

Følgende personer er inviteret til at deltage under de enkelte punkter:

·         Centerchef Birgit Mortensen under punkt 5 og 6

·         Centerchef Michal Hansen Bager under punkt 9

·         Centercheferne Birgit Mortensen, Trine Dorow og Michael Hansen Bager under punkterne 7 og 8

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetdialogmøde med Center for Sundhed

00.30.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Ældre, Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         til dialog mellem Center for Sundheds repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet

Sagsfremstilling

 

Udvalgene har til formål at sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, der har været udgangspunktet i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål budgetdialogmøder med centrene under udvalgets område. Budgetdialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål for 2019. Derudover drøftes sparekataloget for 2019.

Centerchefen giver en status og et oplæg som input til drøftelse af udvalgets delmål for 2019. Derudover giver centerchefen en status på centerets økonomiske situation, og hvordan udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2018. Derudover drøftes sparekatalogets forslag med henblik på økonomiske og faglige konsekvenser i centeret.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetdialogmøde med Center for Ældre

00.30.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Ældre, Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         til dialog mellem Center for Ældres repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet

Sagsfremstilling

Udvalgene har til formål at sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, der har været udgangspunktet i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål budgetdialogmøder med centrene under udvalgets område. Budgetdialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål for 2019. Derudover drøftes sparekataloget for 2019.

Centerchefen giver en status og et oplæg som input til drøftelse af udvalgets delmål for 2019. Derudover giver centerchefen en status på centerets økonomiske situation, og hvordan udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2018. Derudover drøftes sparekatalogets forslag med henblik på økonomiske og faglige konsekvenser i centeret.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetdialogmøde med Center for Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de tre centre under udvalgets område; Center for Ældre, Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         til dialog mellem Center for Psykiatri og Handicaps repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet

Sagsfremstilling

Udvalgene har til formål at sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, der har været udgangspunktet i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål budgetdialogmøder med centrene under udvalgets område. Budgetdialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål for 2019. Derudover drøftes sparekataloget for 2019.

Centerchefen giver en status og et oplæg som input til drøftelse af udvalgets delmål for 2019. Derudover giver centerchefen en status på centerets økonomiske situation, og hvordan udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2018. Derudover drøftes sparekatalogets forslag med henblik på økonomiske og faglige konsekvenser i centeret.

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2019.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på ældreområdet samt opfølgning på handlingsplan

27.00.00P00-0184

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som et led i den politiske behandling af de budgetmæssige udfordringer og tiltag på ældreområdet forelægges en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Center for Ældre.

 

Budgetopfølgningen viser en forventet, samlet budgetbalance i Center for Ældre i 2018, som forudsat i den handlingsplan som blev iværksat i december- januar. Det betyder også, at det sparekatalog der blev udarbejdet i tilfælde af at handlingsplanen ikke havde den tilsigtede effekt, ikke på nuværende tidspunkt skønnes nødvendigt at tage i anvendelse for at sikre budgetbalance i 2018.

 

Ud over budgetopfølgningen gives også en status på handlingsplanen for ældreområdet. I forlængelse heraf præsenteres de forhold der fortsat arbejdes med for at optimere driften og økonomien på området.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller.

a)    At orienteringen om budgetopfølgningen for 2018 tages til efterretning

b)    At det videre arbejde med de driftsoptimerende og udgiftsreducerende tiltag tages til efterretning

c)    At Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om der skal iværksættes yderligere udgiftsreducerende tiltag jf. det udarbejdede sparekatalog til politisk prioritering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:
a) Taget til efterretning
b) Taget til efterretning, idet Social- og Sundhedsudvalget på sit møde i juni 2018 fastlægger   
    en indledende tids- og handleplan for de forskellige tiltag
c) Drøftet, idet der ikke iværksættes udgiftsreducerende tiltag jf. det udarbejdede
    sparekatalog til politisk prioritering

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser for Center for Ældre et forventet regnskab, der er i økonomisk balance.

 

Dette skal ses i lyset af at den forventede prognose for 2018 i november 2017 ved et uændret udgiftsniveau ville resultere i et merforbrug på 8,7 mio.kr. Med budgetoverholdelse i 2018 vil udgifterne på ældre- og sundhedsområdet været reduceret med omkring 20 mio.kr. i 2018 sammenlignet med 2015. Dette er den periode hvor de rehabiliterende arbejdsgange er blevet indført. Reduktionen er sket uden væsentlige serviceforringelser, og når der ses bort fra ændringerne i den demografiske udvikling og de nationale puljer på området.

 

Budgetopfølgningen

Den samlede budgetbalance afspejler dog både områder med mindreforbrug (+) og merforbrug (-):

 

1.    Budgetreduktion som følge af færre vikarer                                    - 2,0 mio.kr.

2.    Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen                    - 5,5 mio.kr.

3.    Tildeling af ydelser efter Servicelov og Sundhedslov m.m. + 8,3 mio.kr.

4.    Særlige enkeltsager på plejecentre                                                 - 1,9 mio.kr.

5.    Øvrige forhold                                                                            + 1,1 mio.kr.

 

Hertil kommer at der fortsat er en tvist med en anden kommune om betaling for en borger. BRK forventer at den anden kommune har betalingsforpligtelsen. Skulle dette vise sig ikke at blive udfaldet af tvisten, vil BRK blive pålagt en udgift på 2 – 4,7 mio.kr. som ikke er medregnet i ovenstående.

 

De enkelte poster i budgetopfølgningen er beskrevet i vedlagte bilag. Her skal hovedkonklusionerne blot trækkes frem:

 

Ad 1. Budgetreduktion som følge af færre vikarer.

Der er i budget 2018 indlagt en budgetreduktion i Hjemmeplejen som følge af brug af færre vikarer på 2 mio.kr. Et beløb som i 2019 vil stige til 4,5 mio.kr og i 2020 og frem til 5,5 mio.kr.

Anvendelse af vikarer i det omfang som var tilfældet i 2017 har aldrig været budgetlagt. En reduktion i vikarforbruget vil derfor bidrage til at Hjemmeplejen kan overholde deres hidtidige budget, og vil således ikke medføre mulighed for af reducere de budgetterede udgifter pr leveret time yderligere. Derfor vil et lavere vikarforbrug ikke i sig selv bidrage til at indfri den budgetlagte besparelse.

 

Ad 2. Manglende overholdelse af timepriserne i Hjemmeplejen

Der ses stadig en betragtelig driftsubalance i Hjemmeplejen. Det afspejler dels at medarbejderne ikke er ude i borgernes hjem i så høj grad som forudsat, og dels et højt sygefravær. Trods samlet budgetoverholdelse i Center for Ældre arbejdes der videre med en række forhold, der dels skal bringe Hjemmeplejens driftsbudget i balance, og dels afdække mulighederne for at reducere udgifterne pr leveret time yderligere (se nedenfor).

Hovedfokus i at sikre driftsbalance er en reduktion i sygefraværet, at de styrbare tillæg til medarbejderne nedbringes ved bedre planlægning, og at vikarforbruget holdes på gennemsnitligt 5% af lønbudgettet.

De øvrige tiltag der fortsat arbejdes med er skitseret nedenfor.

 

Ad 3. Tildeling af ydelser efter Servicelov og Sundhedslov

Alle borgere, der er visiteret til hjemmepleje, er som en del af de rehabiliterende arbejdsgange blevet gennemgået i forhold til deres rehabiliteringspotentiale. Der er som loven foreskriver udarbejdet en rehabiliteringsplan, der tværfagligt gennemgås med passende mellemrum. For at sikre en korrekt sammenhæng mellem serviceniveau og funktionsniveau, er alle borgere systematisk blevet gennemgået. Nogle borgeres funktionsniveau har bedret sig som følge af den rehabiliterende tilgang (ca. halvdelen), mens der for andre er sikret en optimeret planlægning i leveringen af indsatsen. Denne systematiske gennemgang har medført et betragteligt fald i antallet af visiterede timer.

 

Ad 4. Særlige enkeltsager på plejecentre

Hovedårsagen er tre særligt dyre enkeltsager i plejeboliger.

 

Ad 5. Øvrige forhold

Generelt lavere aktivitet og deraf følgende færre fællesudgifter er hovedårsagen.

 

Handleplanen

Den præsenterede handleplan i januar 2018 kan læses i sin helhed her. Nedenfor præsenteres kort hovedeffekterne af planens tre hoveddele, efterfulgt af en præsentation af den justerede handleplan for det videre arbejde:

A.    Korrekt visitation og planlægning

B.    Den Rehabiliterende Organisation

C.    Hjemmeplejen

 

Ad A. Korrekt visitation og planlægning

Som beskrevet ovenfor under budgetlægningen (punkt 3) har den systematiske gennemgang af alle borgere visiteret til hjemmepleje vist sig langt mere effektfuld end antaget. Fra et forventet merforbrug i november 2017 på 2 mio.kr. er prognosen nu et mindreforbrug på 8,3 mio.kr.

 

Som illustreret i figuren nedenfor har udviklingen i antallet af visiterede timer haft en klar nedadgående tendens siden iværksættelsen af Den Rehabiliterende Organisation til trods for et uændret serviceniveau og et stigende antal ældre over 65 år.

 

 

Handleplanen indeholdt også et fokus på at undersøge mulighederne for at reducere i antallet af borgere med under 2 timers hjælp om ugen. Dette arbejde har medført en række ændringer i tilgangen som dog kun gradvist vil få indflydelse på antallet af visiterede timer.

 

Det sidste forhold i handleplanen under denne hoveddel er forholdet mellem leverede og visiterede timer. Det er en budgetforudsætning at der kun leveres og dermed afregnes for 95% af de visiterede timer. I ovenstående figur er det forskellen mellem den grønne og den sorte linje. Der arbejdes fortsat med at sikre, at de leverede timer afspejler et ensartet serviceniveau på tværs af Bornholm indenfor den besluttede ramme.

 

Ad B. Den Rehabiliterende Organisation

At arbejde rehabiliterende og systematisk tværfagligt er en forudsætning for at flest borgere kan så meget selv som muligt. Det giver livskvalitet for den enkelte borger og letter presset på den kommunale økonomi i en tid hvor antallet af ældre stiger kraftigt og hvor rekrutteringsmulighederne er udfordret. Med andre ord er den rehabiliterende tilgang en forudsætning for at fastholde serviceniveauet til trods for et uændret beskatningsgrundlag og et stigende antal ældre.

 

Handleplanen i januar 2018 fokuserede på at optimere arbejdsgangene omkring den rehabiliterende og tværfaglige tilgang for at sikre at ressourcerne bruges der hvor de skaber den største værdi og mening, og at indsatsen dermed justeres til det konkrete behov. Dette arbejde har medført at antallet af rehabiliteringsmøder nu sættes ned. For nogle borgere, hvor potentialet er åbenlyst, intensiveres arbejdet, mens det nedjusteres eller helt sættes på pause for andre borgere. Det betyder, at de frigjorte ressourcer kan anvendes bedre; blandt andet på at sikre medarbejdernes kompetencer i at arbejde rehabiliterende især i Hjemmeplejen.

 

Det andet store fokus i handleplanen omkring rehabilitering var en analyse af enheden ’Rehabiliteringsteamet’. Analysen viser, at Rehabiliteringsteamet giver overskud. Med andre ord kommer investeringen hjem og mere til sammenlignet med alternativet: at borgerne i stedet går direkte i Hjemmeplejen. Den tværfaglige, intensive indsats efter Servicelovens §83a er således i gennemsnit tjent hjem efter ca. 4 måneder som illustreret i nedenstående figur. Dette har bidraget til at reducere borgernes funktionsniveau og dermed behovet for hjælp.

Der er fortsat en række forbedringsmuligheder i at få Rehabiliteringsteamet til levere med højere effektivitet og med større effekt, hvilket blot vil øge det økonomiske overskud, som Rehabiliteringsteamet giver.

 

 

 

Ad C. Hjemmeplejen

Handleplanen fokuserer på at få Hjemmeplejen til både at arbejde mere effektivt, med større kvalitet og med et bedre arbejdsmiljø.

Med det store fokus på økonomistyring samtidig med en række større udbrud af influenza og vintervejr har det været vanskeligt for Hjemmeplejen på tre måneder fundamentalt at ændre på det hidtidige billede. Som beskrevet ovenfor under budgetopfølgningen (nr. 2) er sygefravær og planlægning stadig de helt store fokusområder for Hjemmeplejens økonomiske vilkår og arbejdsmiljø.

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i de enkelte team (TRIO-grupperne) har fortsat initiativet med at bedre arbejdsmiljøet med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen. Der gives en særskilt status på dette arbejde på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2018.

I forhold til sygefraværet er det især langtidsfraværet der udfordrer økonomien, da det er vanskeligt at handle direkte på. I flere tilfælde er det ikke arbejdsrelateret, men der hvor det er, arbejdes med at tage højde for det i trivsels- og forebyggelsesarbejdet.

De faglige forudsætninger for at kunne fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau er også en stor del af kvalitetsarbejdet, der også omhandler konstateringerne i kvalitetstilsynet.

 

Det videre arbejde

Til trods for den aktuelle budgetoverholdelse i Center for Ældre afspejler budgetopfølgningen og status på handleplanen at der fortsat er meget at arbejde med. Fokus i det videre arbejde vil ud over det allerede beskrevne ovenfor koncentrere sig om følgende:

Ø  Analyse af om BRK udgiftsmæssigt ligger højere end andre kommuner, og i så fald en afdækning af hvorfor og hvad der skal til for at lære af de andre kommuner

 

Ø  Vagtplanlægning og daglig planlægning i Hjemmeplejen, herunder om alle opgaver skal udgå fra ’basen’ eller der fx kan køres hjemmefra

 

Ø  Undersøgelse af hvad ’øvrig tid’ i Hjemmeplejen indeholder. Er der obligatoriske opgaver, der ikke er afsat ressourcer til, eller andre opgaver der kan prioriteres anderledes. Dette for at sikre en brugertidsprocent som afspejler det ønskede niveau

 

Ø  Evaluering af dokumentationsniveauet

 

Ø  Undersøgelse af om Hjemmeplejen er organiseret optimalt:

o    Antal teams (størrelse, geografi, placering af ’baser’)

o    Opgavefordeling (ledelse, planlæggere, administrativt personale)

o    Samspillet mellem Hjemmepleje og Plejecentre

 

Ø  Evaluering af den anvendte styringsmodel i Hjemmeplejen

 

Ø  Tilpasning af Den Rehabiliterende Organisation i plejeboligerne (’DRO light’)

 

Ø  Fortsat dialog med FOA om mulighederne for individuelle aftaler der kan sikre fleksibilitet i opgaveløsningen, herunder ’interne vikaropgaver’

 

 

Nyt it-system kræver fokus

Endelig skal bemærkes at hele Center for Ældre (i samarbejde med Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap) er ved at påbegynde indfasningen af et helt nyt it-system. Alle medarbejdere skal således oplæres i at bruge dette nye system, hvilket er en kæmpe opgave, der kræver tilpasning til noget nyt og dermed tilvænning.

Selvom det nye system er mere brugervenligt og reducerer blandt andet dokumentationstiden vil der være en længere periode hvor systemet opleves som nyt og tidskrævende. Hvis denne overgang skal opleves som en så god proces som muligt uden for mange frustrationer og fejl er det afgørende at organisationen gives den fornødne ro til processen.

 

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser for Center for Ældre et forventet regnskab, der udviser balance.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

1.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Center for Ældre (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tiltag på ældreområdet - sparekatalog 2018

27.00.00P00-0183

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Direktionen har igangsat et intensiveret arbejde på ældreområdet med en række tiltag, både med henblik på optimeret udgiftsstyring og for at vurdere omkostningsniveauet på en række centrale områder.

 

I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde d. 25. januar 2018, at der skal forberedes et sparekatalog på 10 mio. kr. inden for bevilling 31Ældre med henblik på politisk prioritering, høring og beslutning i april og maj 2018, såfremt de iværksatte tiltag grundet usikkerhederne ikke i opfølgningen i april 2018 på baggrund af første kvartal viser sig tilstrækkelige.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at sparekataloget for bevilling 31 Ældre sendes i høring i Ældrerådet og i CenterMED for Ældre. Høringsfrist er d. 24. april 2018, kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Godkendt.

Sabine Nicoline Lyngberg og Carsten Scheibye kan ikke medvirke til at sende spareforslaget i høring.

 

Servicedirektøren indstiller

a)    at sparekataloget for bevilling 31 Ældre drøftes med henblik på stillingtagen til, om der er forslag, der skal iværksættes pr. 1. juni 2018 for at få udgiftsreducerende effekt allerede i 2018

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet, idet der ikke iværksættes udgiftsreducerende tiltag jf. det udarbejdede sparekatalog til politisk prioritering

 

Sagsfremstilling

Center for Ældre har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om udarbejdelse af sparekatalog for 2018 iværksat et grundigt arbejde med at udarbejde spareforslag. Medarbejderne har været inddraget i udarbejdelsen af forslagene via MED-udvalg og PersonalemødeMED. 

 

Oversigt over spareforslag:

 

I hele 1.000 kr.

Forslag vedr. serviceniveauændringer

1.6.2018

2019

Besparelsesforslag Plejeboligområdet:

Myndighed - motivere meget plejekrævende borgere til at flytte i plejebolig

490

839

Afskaffelse af "Det gode liv" materialer

119

204

Afskaffelse af "Det gode liv" løn

394

676

Bad hver 2. uge

84

143

Reducering personlig hygiejne 1,5 min. morgen og aften

705

1.208

Afskaffelse af pædagogiske måltider

222

380

Ingen pædagoger på plejeboligområdet

238

2.260

Rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge

271

465

Besparelsesforslag Hjemmeplejen:

Bad hver 2. uge 

474

813

Psykisk hjælp og støtte

645

1.105

Vask uden vand

1.511

2.590

Klippekort

805

1.498

Rengøring hver 3. uge

855

1.482

Spareforslag i alt

6.813

13.663

 

 

De konkrete spareforslag er beskrevet i bilagsmaterialet, herunder det nærmere grundlag og evt. konsekvenser af forslaget.

 

De beskrevne spareforslag summerer ikke med fuld effekt i 2018 til de 10 mio.kr. der var målet. Dels beror det på en forsigtig vurdering af, at det er lykkedes at reducere udgiftsniveauet jf. de iværksatte initiativer og dermed reducere behovet for sparekataloget; dels vil spareforslagenes årsvirkning gøre at et eventuelt underskud i 2018 vil kunne indhentes ved forslagenes fulde effekt i 2019.

 

Øvrige potentialer i Center for Ældres budget, som ikke kræver politisk stillingtagen, vil fortsat blive vurderet og indgå i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.3.2018.

Økonomiske konsekvenser

Der vil skulle foretages budgetmæssige tilpasninger i forhold til de forslag, som måtte blive vedtaget.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 24. april 2018:
Udkast godkendt, tilføjes at Bornholms Ældreråd ønsker en forklaring på hvorfor kommunens udgifter på hjemmeplejen tilsyneladende ligger højere end ved andre sammenlignelige kommuner.
Endeligt høringssvar vedhæftes referatet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse til mødet den møde 07-05-2018

 

Der er modtaget høringssvar fra Bornholm Ældreråd og CenterMed for Ældre.

 

Desuden er der modtaget kommentarer til sagen fra:

a)    Dansk Sygeplejeråd

b)    Danske Handicaporganisationer

c)    Ældresagen Bornholm

d)    Privatperson Jens Bagger

e)    FOA Bornholm

 

Ovenstående høringssvar og kommentarer lagt som bilag.

 

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 24. april 2018

1.
Høringssvar til sparekatalog 2018 (DOCX)

2.
Endeligt høringssvar (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2018

3.
Sparekatalog Center for Ældre 2018 og 2019 (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

4.
Høringssvar fra CenterMed for Ældre (DOCX)

5.
Kommentar- Dansk Sygeplejeråd (PDF)

6.
Kommentar - Danske Handicaporganisationer (DOC)

7.
Kommentar - Ældresagen Bornholm (DOC)

8.
Kommentar - privatperson Jens Bagger (DOC)

9.
Kommentar - FOA Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Langsigtede mål og mål for budget 2019

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene fastlægger langsigtede mål for udvalgets område, og arbejder med de budgetmål for budget 2019, der skal være med til at indfri de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Udvalget drøfter langsigtede mål samt budgetmål for 2019

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Drøftet

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-, april- og maj-møderne, skal udvalgene nu blive konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden, samt drøfte mål for budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på visionsseminaret arbejdet med en hovedvision, der lyder som følger:

 

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

 

For at nå nærmere en indfrielse af hovedvisionen har kommunalbestyrelsen på visionsseminaret arbejdet med seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

·         Nye værdifulde jobåbninger i 2028

·         Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

·         Bornholm er det attraktive tilvalg

·         Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

·         Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

·         Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af udvalgenes drøftelse skal de langsigtede mål på udvalgets område, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”. Dokumentet besluttes på kommunalbestyrelsens møde 28. juni.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne skal udvalgene derudover formulere mål, der skal indgå i budget 2019. Målene skal medvirke til – på sigt – at indfri udvalgets langsigtede mål.

Udvalgene skal på møderne i juni vedtage udvalgets endelige mål for budget 2019 således, at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og de økonomiske prioriteringer i budgettet.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje langsigtede mål, mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til visionerne og budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Første udkast til besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr., som blev fordelt på de stående udvalg. På de stående udvalgsmøder i april indledtes en drøftelse af mulige besparelser på budget 2019. Med afsæt i denne drøftelse er der udarbejdet et første udkast til besparelser på budget 2019 for de enkelte udvalg. 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·         udvalget drøfter første udkast til besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2018:

Drøftet, idet der ikke skal udarbejdes spareforslag på Center for Ældre til budget 2019, da det er besluttet at området skal analyseres først, det kan dog ikke udelukkes, at det kan føre til besparelser på området

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

På udvalgsmøde i april havde de stående udvalg en indledende drøftelse af mulige besparelser på budget 2019. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet et første udkast til besparelsesforslag for budget 2019, der er bilagt sagen.

 

 

 

Den fremadrettede proces

På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget oversender til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder idet der den 22. juni er deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

1.
Samling af foreløbige spareforslag SSU 020518 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2017   

27.12.16K09-0197

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynet har i 2017 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på nedenstående tilbud:

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af rapporterne for 2017 konkludere, at:

 

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:
Redegørelsen taget til efterretning. Udvalget udtrykker ros til tilsyn og medarbejdere

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·         Tilbuddets fysiske standard

·         Samarbejde/kommunikation

·         Tilbuddets ydelser

·         Retssikkerhed

·         Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·         Magtanvendelse/omsorgspligt

·         Tilbuddets personalepolitik m.m.

·         Tilbuddets personaleplanlægning

·         Øvrige

·         Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet vil i 2018 have nedenstående særlige fokusområder:

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse


Til kommentering i Handicaprådet den 16. april 2018:

 

Handicaprådet, den 16. april 2018:
Taget til efterretning.

Stor ros til både personale og tilsyn i forbindelse med arbejdet. 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre

27.36.08G01-1000

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2018

7

 

Bornholms Ældreråd

24-04-2018

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter 

Resumé

Der er på landsplan afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre. BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet. Der er udarbejdet et forslag til en styrket indsats i BRK, herunder forslag til udmøntning af kommunens andel af bloktilskuddet på området. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         forslag til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 24. april 2018, kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         At de administrative forslag godkendes som udsendt i høring uden ændringer.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:
Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje og kommunalbestyrelserne skal senest med udgangen af 2018 vedtage/revidere kommunens værdighedspolitik. I den forbindelse har partierne bag finansloven besluttet, at værdighedspolitikken også skal beskrive, hvorledes kommunen understøtter pårørende til svækkede ældre. Der er på landsplan afsat i alt 60 mio. kr. årligt fra 2018 til området, hvor BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan der skal arbejdes med området. Ministeriet skriver, at midlerne eksempelvis kan anvendes til ansættelse af pårørendevejledere.

 

Muligheden for ansættelse af en pårørendevejleder har været drøftet administrativt, men det anbefales, at midlerne primært anvendes til direkte aflastning/afløsning af pårørende, idet der allerede eksisterer en række tilbud om rådgivning/støtte til pårørende. BRK har således en frivillighedskoordinator, en borgerambassadør, en demenskoordinator samt demensrådgivere (én stilling fordelt på 2 personer), hvis opgaver bl.a. er at yde rådgivning og støtte til pårørende.

En styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre

Der er administrativt udarbejdet et forslag til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre på Bornholm, herunder udmøntning af kommunens andel af bloktilskuddet på området. 

Forslaget tager afsæt i ”Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 – 2020”, hvor der peges på behov for en tilpasning af BRKs aflastningstilbud, for i højere grad at tilgodese pårørendes behov for aflastning. 

 

Modellen indeholder 2 elementer:

a)    Tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage:

Dagcentrene i Rønne og Nexø har kun åbent på hverdage, hvorfor jul, påske og andre helligdage kan være en stor belastning for den pårørende, hvis ægtefællen i hverdagen er på dagcenter. Den pårørendes mulighed for at deltage i sociale sammenhænge i højtiderne er ligeledes udfordret.
Forslaget indebærer, at der holdes åbent fra kl. 11-16.30 for borgere i aflastning på dagcentrene i Rønne og Nexø 3 helligedage i julen og 3 helligdage i påsken samt store bededag, Kristi himmelfartsdag og pinsedag.

b)    Øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet

Afløsning i hjemmet tilbydes når øvrige kommunale tilbud ikke kan dække behovet. Det kan fx være til sociale arrangementer udenfor dagcenter åbningstider og i weekends. Det er aktiviteter som er afgørende for, at den pårørende kan finde overskud til at fortsætte omsorgsrollen i hjemmet omkring den demente. Afløsning i hjemmet er lille indgriben i hverdagen, men kan samtidig understøtte at borgeren vender sig til ”fremmed hjælp” og dermed letter overgangen til den forventelige kommende ”mere” støtte i hverdagen.
Det er vurderingen, at der er et stigende behov for afløsning i hjemmet og denne indsats især gør perioden ”ventetiden på plejebolig i eget hjem” udholdelig for den pårørende, for det er ofte i disse perioder at situationen i hjemmet bliver tilspidset

 

Det foreslås, at indsatserne igangsættes så hurtigt som muligt, men evalueres efter et år/medio 2019 med henblik på tilpasning/justering i forhold til erfaringer med indsatserne i det første år. 

Økonomiske konsekvenser

Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 har afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.  BRK forventes at få ca. 400.000 kr. årligt til indsatsen via bloktilskuddet.

Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet og kommer med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som udmeldes 1. juli 2018.  Aktiviteter igangsættes under forventning af at tilskudt tilgår de berørte afdelinger i Center for Ældre og Center for Sundhed.

 

Udgifter til modellens 3 elementer vurderes at beløbe sig til følgende: 

a)    Tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage udgør 206.648 kr.

·       Løn til 2 x 2 medarbejder på arbejde 9 helligdage fra kl. 11-17 (134.648 kr.)

·       Befordring tur/retur af gennemsnitlig 20 borgere, 9 gange til en gennemsnitlig udgift på 400 kr. pr. borger (72.000 kr.)

·       Udviklingen monitoreres og evalueres medio 2019.

b)    Øget anvendelse af tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet

·    Aktuelt er 11 borgere/pårørende visiteret til afløsning i hjemmet og modtager samlet 27 timers afløsning ugentligt svarende til gennemsnitligt 2,5 time pr. borger/pårørende ugentligt. Med den øgede fokus på pårørende og deres behov for afløsning i hjemmet jf. ovenstående anbefales, at restbeløbet på ca. 193.000 kr. tilføres budgettet til afløsning i hjemmet/BUM-budgettet, svarende til en udvidelse på knap 9 timers afløsning i hjemmet pr. uge afhængig af, om afløsningen i finder sted i dagtiden eller eftermiddag/aften.  

·       Udviklingen monitoreres og evalueres medio 2019.

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 24. april 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 24. april 2018:
Modellen
Punkt a. Vi bakker op om den
Punkt b. At der gives øget støtte til pårørende til meget svækkede ældre evt. ved hjælp af en pårørendekonsulent.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse til mødet den møde 07-05-2018

 

Bornholms Ældreråd har afgivet høringssvar jf. ovenstående og Ældre Sagen på Bornholm har kommenteret sagen således:

 

”Ældre Sagen på Bornholms opfatter, at initiativerne for åbning af dagcentrene på helligdagene samt afløsning af pårørende i hjemmet, som det fremgår af nedenstående modeller, er udmærket. Dog vil Ældre Sagen på Bornholm fortsat anbefale, at der ansættes en pårørende vejleder, da vi ikke mener, at de nævnte personer en frivillighedskoordinator, en borgerambassadør, en demenskoordinator samt demensrådgiveredækker området i tilstrækkeligt grad.”

Inden for de tilførte ressourcer har administrationen peget på en prioritering af øget mulighed for aflastning på helligdage og afløsning i hjemmet, for at imødekomme et ofte erklæret ønske fra pårørende om øget mulighed for, at de kan leve et tilnærmelsesvist almindeligt liv, trods den store støtte og hjælp, de yder deres demensramte familiemedlem. Det giver den enkelte pårørende mulighed for at komme hjemmefra til en given aktivitet, familiebesøg, læge/tandlægebesøg, hvile ørerne m.v. 

 

Den administrative prioritering er sket på bekostning af en pårørendekonsulent, da der ikke via de tilførte midler er økonomi til det hele.

 

Bilag til Bornholms Ældreråd 24. april 2018

1.
Høringssvar (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

2.
Kommentarer fra Ældresagen Bornholm (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Kontaktforum med praktiserende læger på Bornholm

16.40.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Efter aftale mellem det tidligere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Bornholms Praktiserende læger er der oprettet et kontaktforum. Der foreligger forslag til en revision af kommissoriet for Kontaktforum. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

a.    at revideret kommissorium mellem BRK og Bornholms Praktiserende læger tages til efterretning

b.    at der foruden formanden for Social- og Sundhedsudvalget udpeges yderligere en repræsentant fra udvalget til Kontaktforum

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

a) Til efterretning b) Carsten Scheibye

Sagsfremstilling

Kontaktforum mellem BRK og Bornholms Praktiserende læger har eksisteret siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne fik en række nye opgaver på sundhedsområdet.

 

Med praktiserende lægers overenskomst i 2011 blev det endvidere fastsat, at der i alle kommuner etableres kommunalt lægelige udvalg (KLU).  Arbejdet i de kommunalt lægelige udvalg skal bidrage til, at lægerne og kommunerne får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde om den brede vifte af emner, der i dag er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information og tillige sikre, at de aftalte indsatsområder i overenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt. 

 

Kontaktforum med Bornholms praktiserende læger har varetaget en række af de opgaver, der er beskrevet for de kommunalt lægelige opgaver.  BRK har i Kontaktforummet både været politisk og administrativt repræsenteret, idet kontaktforum har været sammensat af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, herunder formanden, 2 repræsentant fra Bornholms Praktiserende læger, herunder formanden for Bornholms Praktiserende læger, BRK’s servicedirektør, BRK’s Sundhedschef samt en konsulent fra Tværgående sundhedsteam i Center for Sundhed. 

 

På Kontaktforums møde i april 2018 blev det besluttet at Kontaktforum fremadrettet bliver et rent politisk forum.

 

Kommunen og praktiserende læger mødes allerede i en række administrative tværsektorielle fora, bl.a. i det fælles samordningsudvalg på Bornholm med tilknyttede driftsgrupper for somatik, voksenpsykiatri og børneområdet samt i samarbejdsfora omkring forløbsprogrammer.  I de administrative tværsektorielle fora behandles en række af de emner og problemstillinger der er beskrevet i kommissoriet for de kommunalt lægelige udvalg.

 

Der er derfor et ønske om, at Kontaktforum bliver et politisk forum, der kan supplere de administrative fora med en politisk dialog mellem BRK og Praktiserende læger på Bornholm, og hvor der kan foregå en løbende politisk dialog om udfordringer og mulige løsninger på aftalte indsatsområder i PLO-overenskomsten, sundhedsaftalen mv. I den politiske dialog kan der ligeledes ske en forventningsafstemning mellem BRK og Praktiserende læger og sikre politisk bevågenhed og forståelse for udfordringer og mulige løsninger.

 

Det reviderede kommissorium er bilaget, hvor BRK er repræsenteret ved 2 medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget, herunder formanden for udvalget. Tillige er det tidligere kommissorium vedlagt til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

1.
Kommissorium, Kontaktforum med praktiserende læger på Bornholm, 4. april 2018 (DOCX)

2.
Kommissorium, Kontaktforum med praktiserende læger på Bornholm, 3. marts 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Markedsafklaring af udbudsform i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle  

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget orienteres

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Det nedsatte byggeudvalg har igangsat processen med at udarbejde et byggeprogram, herunder også arbejdet med afdækning af den bedst egnede udbudsform der skal ligge til grund for den samlede projektfase og opførelse af Plejecenteret.

 

Bygherrerådgiver gpp arkitekter, har i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift, i perioden fra den 26. marts til den 16. april 2018, foretaget en markedsafklaring i dele af det marked, hvor mulige tilbudsgivere for det det endelige udbud omkring Hasle Plejecenter befinder sig.

Der har været afholdt et informationsmøde, med en sideløbende spørgeundersøgelse. Dialogen på informationsmødet og de 21 indkommende besvarelser peger entydigt på et ønske om totalrådgiverudbud i fag- eller storentrepriser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

·         At Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Tages til efterretning

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at byggeudvalget udarbejder et byggeprogram for opførelse af Hasle plejecenter, hvori projekteringen af det samlede projekt udbydes til en totalrådgiver.

b) at byggeudvalget prækvalificerer minimum 5 totalrådgivere i forbindelse med EU-udbuddet af rådgiveropgaven.

c) at totalrådgiveren efterfølgende udbyder anlægsarbejderne i fag- eller storentrepriser, betinget af den endelige projektudformning.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 8. maj 2018:

 

Sagsfremstilling

Med baggrund i Udbudslovens § 39, har byggeudvalget afsøgt interessen for at deltage i tilbudsgivningen i forbindelse med opførelsen af Hasle plejecenter. Markedsafklaringen er kun sket nationalt, og ikke i det samlede EU.

Markedsafklaringen blev annonceret i 3 dagblade, Bornholms Tidende, Licitationen og Jyllandsposten. Oplysninger om projektet og udbudsformerne var indrykket på BRK´s hjemmeside. Der var inviteret til orienteringsmøder i henholdsvis Rønne og København, for at give så mange tilbudsgivere som muligt lejlighed til at blive informeret og stille spørgsmål.

    

Mødet i København blev aflyst grundet ingen tilmeldte. Mødet i Rønne blev afholdt med et pænt fremmøde af mulige tilbudsgivere. Notat fra det afholdte møde i Rønne, vedlægges som bilag 1.

 

Sideløbende var det muligt for alle interesserede at fremsende et besvaret spørgeskema, hvori holdninger til de enkelte entrepriseformer kunne gives til kende. Spørgeskemaets udformning er vedlagt som bilag 2.

Ved fristens udløb den 16. april 2018, var der indkommet 21 besvarede spørgeskemaer.

 

Tilkendegivelser fra muligt bydende, jf. fremsendte spørgeskemaer

Ved gennemgang af de returnerede spørgeskemaer kan følgende konstateres.

 

Geografi

Af de 21 returnerede spørgeskemaer er der:

17 fra Bornholm

4 fra den øvrige del af Danmark

 

Tilkendegivelser omkring entrepriseformer

 

Fordeling af tilkendegivelser på de enkelte entrepriseformer.

Fag entreprise:

Positive tilkendegivelser                     18

Negative tilkendegivelser                     0

 

Storentrepriser:

Positive tilkendegivelser                     12

Negative tilkendegivelser                     4

 

Hovedentreprise:

Positive tilkendegivelser                       5

Negative tilkendegivelser                   10

 

Totalentreprise:

Positive tilkendegivelser                       4

Negative tilkendegivelser                     8

(Det skal bemærkes, at der kun er 2 totalentreprenør blandt de 4 svar. De 2 øvrige er underentreprenører der ønsker at afgive tilbud til en totalentreprenør)

Anbefaling til valg af entrepriseform

 

På baggrund af den samlede markedsafklaring, er det tydeligt at den største interesse ligger omkring fag- og storentrepriser.

 

1. prioritet.

Det vil derfor være byggeudvalgets anbefaling, at projektet udbydes i en kombination af fag- og storentrepriser, hvis fordelingsmæssige sammensætning byggeudvalget beslutter, når det endelige projekt kendes. Denne fordeling kan tidligst foretages primo 2019, i henhold til tidsplanen for opførelse af plejecenteret.

 

 

Begrundelsen for at udbyde i en kombination af fag- og stor entrepriser er:

 

•   fagentrepriser på udvalgte fag som murer, maler, el-arbejde tilgodeser en række mindre entreprenører.

•   storentrepriser på udvalgte delområder som råhus, tømrer, vvs- og ventilationsarbejder, tilgodeser at der også bliver interesse for opgaven uden for lokalområdet. Derved kan der opstå et bredere tilbudsfelt, hvilket er gavnligt for projektets økonomi.

•   ved opdeling af entrepriser i fag- og storentrepriser, bliver udfordringen omkring at kunne stille garanti mindre for en række bydende.

 

2. prioritet

Den dernæst prioriterede anbefaling være at udbyde i hovedentreprise.

 

Begrundelsen for at udbyde i hovedentreprise som 2. prioritet er:

•   Interessen for hovedentreprise blandt den største del tilbagemeldingerne, var ganske beskedent.

•   Det kan være en udfordring for en del entreprenører jf. spørgeskemaerne, at stille den krævede garanti.

•   En hovedentreprise vil give mulighed for større interesse blandt tilbudsgivere, uden for Bornholm og dermed mulighed for en anden konkurrencesituation.

 

På baggrund af valg af udbudsform, udarbejdes byggeprogrammet hen mod den entrepriseform på anlægsarbejdet, som der vælges.

 

Følges anbefalingen om prioritet 1 eller prioritet 2, skal der forinden anlægsprojektet sendes i EU-udbud til entreprenørerne, afholdes et udbud for totalrådgivningen, ligeledes et EU udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 7. maj 2018

1.
Bilag1 - Notat fra orienteringsmøde, markedsafklaring (PDF)

2.
Bilag2 - Spørgeskema (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·         At der ikke er punkter til høring

 

Social- Og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-05-2018

14

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. maj 2018:

udvalget orienterede hinanden.