Referat
Social- og Sundhedsudvalget
03-09-2018 kl. 15:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”
  åbent 3 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet
  åbent 4 Social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet
  åbent 5 Risikobareset tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017
  åbent 6 Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019
  åbent 7 Initiativer til rekruttering af elever til sundhedsområdet
  åbent 8 Risikobaseret tilsyn - Sygeplejen Allinge/Gudhjem 2017
  åbent 9 Risikobaseret tilsyn - Genoptræningen 2018
  åbent 10 Orientering om tilkøb af socialpædagogisk støtte under ferier
  åbent 11 Ny kvalitetsstandard servicelovens § 84, stk. 1.
  åbent 12 Tilsyn 2018 Ressourcevejen
  åbent 13 Tilsyn 2018 Socialpsykiatrien Område Øst
  åbent 14 Implementering af sammenhængende ungeindsats
  åbent 15 Frivillighedsprisen 2018
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt; anlægsbevilling 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Birgit Mortensen deltager i behandlingen af punkterne 2-7

Centerchef Trine Dorow deltager i behandlingen af punkterne 7-9

Centerchef Michael Hansen Bager deltager i behandlingen af punkterne 10-11

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Revidering af  ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”

00.01.00P22-0078

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

6

 

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016 besluttede partierne bag finanslovsaftalen at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af en værdighedspolitik i kommunerne. I Bornholms Regionskommune blev det besluttet, at værdighedspolitikken skulle indarbejdes i ældrepolitikken, som herefter skiftede navn til ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje”. Herefter benævnt ældrepolitikken. Finanslovsaftalen for 2018 har tilføjet et punkt om pårørende til politikken, hvorfor der er nu er udarbejdet et udkast til en ny ”Ældrepolitik - en værdig ældrepleje”, hvor punktet ”Pårørende” er medtaget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til revideret ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med frist d. 4. august 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Indstillingen godkendt, udkastet sendes i høring i Handicapråd og i Ældreråd med frist den 4. august 2018

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den reviderede ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeren har fastsat nærmere regler for kommunalbestyrelsens forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik. Politikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunen kan understøtte 1) livskvalitet, 2) selvbestemmelse, 3) kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) mad og ernæring samt 5) en værdig død. I 2018 har Ældreministeren meddelt kommunerne, at ”Pårørende” fremover skal indgå som et af de områder, som kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i politikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget har derfor afholdt temaeftermiddag med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, ældreorganisationer og ansatte m.fl. På temaeftermiddagen var der mulighed for at drøfte de 6 punkter i værdighedspolitikken, hvor især det nye punkt om ”pårørende”, havde fokus. Temaødet tjente dels som evaluering af de nuværende punkter i politikken og dels som inspiration til det nye punkt om ”Pårørende”.

 

På temadagen blev noteret synspunkter og kommentarer fra gruppedrøftelserne. Disse synspunkter og kommentarer er tilknyttet som bilag, og vil blive inddraget i det videre arbejde med at planlægge tilbud til borgerne. Det er Center for Ældres opfattelse, at deltagerne i temaeftermiddagen i øvrigt var tilfreds med ældrepolitikken.

 

Vedr. punktet ”Pårørende”, så er det Center for Ældres opfattelse, at et generelt ønske om forventningsafstemning med de pårørende kom til udtryk på temaeftermiddagen. Dette fremgik både af et fremført oplæg fra en pårørende, af oplæg fra Ældrerådet og fra gruppedrøftelserne. Der er derfor indført et punkt i ældrepolitikken om dette:

 

I det omfang den ældre samtykker, inddrages pårørende i en forventningsafstemning om samarbejdet mellem den ældre borger, pårørende og kommunen. Dette skal understøtte, at pårørende er en ressource, men især at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke føler sig alene i de opgaver, de måtte ønske at påtage sig.”

 

I Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 7. maj 2018 godkendte udvalget, at de midler, som kommer med finansloven for 2018 til en styrket indsat overfor pårørende til svækkede ældre, i alt 400.000 kr., bliver brugt på dels tilbud om aflastning i dagcentrene i Rønne og Nexø på helligdage, og øget fokus på tilbud om afløsning af pårørende i hjemmet.

 

Et andet punkt, som blev særligt noteret fra både de givne oplæg og fra drøftelserne, er ønsket om, at en fremtidig værdighedspolitik skal bredes ud til også at omfatte andre grupper borgere end ældre, f.eks. handicappede. Dette vil være i tråd med Social- og Sundhedsudvalget mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde. Dette arbejde vil med målets godkendelse blive iværksat ultimo 2018.                                                                                                                        

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 11. juni 2018:

Handicaprådet anbefaler Ældre og værdighedspolitikken.

Når der til efteråret arbejdes videre med værdighedspolitikken skal den udbredes til at favne mere bredt.

 

 

Sagen til høring i Bornholms Ældreråd den 19. juni 2018:

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Høringssvar:

”Revidering af ældrepolitik- en værdig ældrepleje”

Under forord i teksten mener vi at det bør tilføjes : I det omfang den ældre samtykker, eller pårørende har fuldmagt, inddrages pårørende i en forventningsafstemning……………

 

Vi mangler et overblik over effektiviteten, efter overgang fra rehabiliteringsteam til hjemmeplejen- det forlyder, at der ikke er ressourcer nok til at tage over.

Ældrerådet anbefaler at ansætte en pårørendekonsulent.

 

Sagen kommenteret af Ældresagen på Bornholm den 21. juni 2018:

Lagt som bilag

 

Administrativ tilføjelse pr. 7.  august 2018:

 

Ældrerådets ønske om tilføjelse vedr. fuldmagt imødekommes således, at teksten ændres til ”I det omfang den ældre samtykker, den pårørende har fremtidsfuldmagt eller er værge, inddrages pårørende….”.

 

Ældrerådet anbefaler ansættelse af en pårørendekonsulent, og Ældre Sagen på Bornholm peger på en pårørendevejleder. Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet en styrket indsats over for pårørende, herunder muligheden for ansættelse af en pårørendevejleder, men det blev anbefalet administrativt, at midlerne primært anvendes til direkte aflastning/afløsning af pårørende, idet der allerede eksisterer en række tilbud om rådgivning/støtte til pårørende. BRK har således en frivillighedskoordinator, en borgerambassadør, en demenskoordinator samt demensrådgivere (én stilling fordelt på 2 personer), hvis opgaver bl.a. er at yde rådgivning og støtte til pårørende.

 

Ældre Sagen foreslår også en mere gennemgribende ændring af politikken i deres høringssvar. Den ændring, som foreligger nu er lavet i forlængelse af drøftelserne på temadagen, og er foretaget i samme struktur som med de 5 foregående punkter omkring værdighed. En ændring, som foreslået af Ældre Sagen, gennemføres derfor ikke nu, men indgår i den proces, som udmønter Social- og Sundhedsudvalgets mål for budget 2019 om en tværgående værdighedspolitik for alle relevante dele af kommunens ansvarsområde.

 

Endelig har Ældre Sagen en bemærkning til ”Bolig og nærmiljø”, hvor man ønsker tilføjet, at ”de ældre skal have friheden til at vælge boform til i alle livets faser!”. Det anbefales, at dette ikke tilføjes i politikken, idet den ældres frie valg af bolig er sikret gennem lovgivning.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Noter fra gruppedrøftelser på temaeftermiddag om værdighedspolitik (DOCX)

2.
Ældrepolitik - en værdig ældrepleje - UDKAST maj 2018 (PDF)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

3.
Kommentar fra Ældresagen på Bornholm (DOC)

4.
Endeligt udkast - Ældrepolitik - en værdig ældrepleje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet

27.42.00P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

8

 

Bornholms Ældreråd

19-06-2018

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Socialudvalget godkendte den 6. januar 2014 den nuværende kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet.

Denne foreslås ajourført og opdateret for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får disse dækket i plejeboliger.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:

Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Ældrerådet

 

Servicedirektøren indstiller, at

·         Den reviderede kvalitetsstandard godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Den reviderede kvalitetsstandard godkendt

 

Sagsfremstilling

Borholms Regionskommune, Center for Ældre, har visitationsretten til 424 plejeboliger. Boligerne ejes delvis af almene boligorganisationer og dels af Bornholms Regionskommune.

 

Kvalitetsstandarden angiver målgruppen og serviceniveauet for tildeling af plejeboliger på Bornholm. Der er i forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarden tilføjet følgende ordlyd for at fremme at borgere med store plejebehov i hjemmet bedre får dækket disse i plejeboliger:

 

”Borgere, som ønsker plejebolig på et plejecenter, er berettiget til dette, hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i plejebolig”.

 

Der er desuden foretaget en række øvrige rettelser som f.eks. er af sproglig karakter, eller er udtryk for præcision af vilkår og forhold i forbindelse med ansøgning og godkendelse til plejebolig. Alle rettelser er markeret således, at det fremgår, hvor der foreslås rettelser i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sagen til høring i Bornholms Ældreråd den 19. juni 2018:

 

 

Bornholms Ældreråd, den 19. juni 2018:
Høringssvar

”Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger inden for ældreområdet ”.

Vi mener at det er et uværdigt træk, at det er prisen eget hjem/ plejecenter, som er afgørende for visitationen til plejecenter.

Ved befolkningen, hvordan man sender en sikker e-mail?

Ved afslag: Hvad står der i klagevejledningen?

Kan man klage andre steder udover til Center for Ældre?

 

Administrativ tilføjelse pr. 27. juni 2018:

Tilføjelsen til kvalitetsstandarden er ikke en stramning i forhold til, hvornår man kan komme på plejecenter.

Det er tvært i mod sådan, at selv om borger ikke grundlæggende opfylder kriterierne for at komme på plejecenter, men ønsker det alligevel, så giver den nye tilføjelse borgeren ret til en plads på plejecenter, når prisen for hjælp i eget hjem overstiger prisen i plejebolig.

 

Svar på de i høringssvaret stillede spørgsmål:

Ved befolkningen, hvordan man sender sikker e-mail?

 

Det kan Center for Ældre ikke garantere, men så formoder vi, at de enten ringer eller skriver brev.

 

Kan man klage andre steder udover til Center for Ældre?

 

Man kan ikke klage andre steder over afgørelsen end til Center for Ældre - se klagevejledningen, som altid sendes til borgere, der ikke får fuldt medhold i det, de søger om.

 

Ved afslag: Hvad står der i klagevejledningen?

 

Klagevejledning lagt som bilag..

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Udkast til kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger 2018 (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

2.
Klagevejledning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet  

27.36.04K09-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Som led i SATS-puljeaftalen for 2018-21, er der aftalt et nyt social- og plejefagligt tilsyn på ældreområdet. Tilsynet trådte i kraft 1. juli 2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning, og at sagen sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Orienteringen taget til efterretning, sagen sendes til Ældrerådet til orientering

Sagsfremstilling

Formålet med det nye tilsyn er, at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

·         personlig og praktisk hjælp og madservice

·         rehabiliteringsforløb

·         aflastning og afløsning og midlertidige ophold

·         socialpædagogisk bistand

·         genoptræning og vedligeholdelsestræning

 

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Udvælgelsen sker på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.

 

Alle enheder på ældreområdet, der er omfattet af det social- og plejefaglige tilsyn, skal registreres hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er sket for kommunens enheder.

 

Tilsynet er en 4-årig forsøgsordning. Det erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet. Det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret. Der er tale om et organisatorisk tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder ikke med de enkelte medarbejdere.

 

Der er tale om et tilsyn med fokus på dialog og læring. Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra besluttede målepunkter, skal målepunkterne også bidrage til læring. De enheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for læring og kvalitetsudvikling.

 

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering af om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes i en enhed, har den fornødne kvalitet, vurderes indenfor følgende temaer:

 

1) Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død.

2) Trivsel og relationer.

3) Målgrupper og metoder.

4) Organisation, ledelse og kompetencer.

5) Procedurer og dokumentation.

6) Aktiviteter og rehabilitering.

 

Der er to forskellige former for tilsyn: planlagte og reaktive. Styrelsen gennemfører tilsynene efter servicelovens §§ 150-150 d. De planlagte bliver varslet, før de finder sted. I varslingsbrevet bliver det beskrevet, hvad tilsynet vil se på, og hvem der skal være til stede. Et reaktivt tilsyn kan udføres med eller uden varsel.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed udfærdiger en tilsynsrapport efter besøget, som tilsendes kommunen. Rapporten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og plejeenhedens hjemmeside, hvis er en sådan, i 3 år, ligesom den vil være offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside i samme periode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017

29.09.20G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) udførte tilsynsbesøg i hjemmeplejen i Allinge d. 26. oktober 2017, og Center for Ældre har nu d. 11. juni 2018 modtaget den endelige rapport. Konklusionen på tilsynet er, at behandlingsstedet falder ind i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:T
Tilsynsrapporten tages til efterretning og udvalget forventer en orientering om handleplanens effekt på forholdene, på førstkommende møde. Der gives en foreløbig orientering til udvalget indenfor 8 dage, idet udvalget forventer at handleplanen er gennemført og virker.
Tilsynsrapporten sendes til Ældrerådet til orientering

 

Sagsfremstilling

STPS (tidl. Embedslægen) fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder både i det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Vurdering af patientsikkerheden er baseret på forhold, der er gennemgået i det aktuelle tilsyn, ud fra 37 målepunkter, som er meldt ud for årets tilsyn.

 

I hjemmeplejen i Allinge fandtes uopfyldte målepunkter for områderne instrukser, journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder. Fejlene var gennemgående i de 3 stikprøver, der blev foretaget.

 

Fundene ved tilsynet giver anledning til at STPS stiller følgende krav:

 

·         at ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for sundhedsfaglige dokumentation, og at personalet følger denne (målepunkt 1)

·         at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er fagligt vurderet og beskrevet i den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 3)

·         at der udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, og den revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand (målepunkt 4)

·         at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme (målepunkt 4)

·         at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5)

·         at lægens tilkendegivelser efter lægekontakt er dokumenteret, og at der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge (målepunkt 5)

·         at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation, ligesom patientens og eventuelt de pårørende/værges tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen (målepunkt 6)

·         at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig og systematisk og føres i én journal (målepunkt 7)

·         at der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning (målepunkt 28)

·         at det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 36)

·         Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående.

Ledelsen af hjemmeplejen i Allinge blev anmodet om at fremsende eventuelle faktuelle bemærkninger til rapporten, og en handleplan for opfyldelse af ovenstående punkter inden for 3 uger fra modtagelsen af den foreløbige rapport fra STPS, hvilket sket 21. februar 2018. 

De indsendte handleplaner og faktiske bemærkninger ændrer ikke på styrelsens vurdering og STPS vil foretage et opfølgende besøg i 2018.

 

Hjemmeplejen i Allinge oplyser, at der er arbejdet målrettet med handleplanen.

Med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer, har der været etableret målrettede oplæringsforløb på alle målepunkter.

Alle borgere, der får SUL indsatser, er gennemgået. Hvor der manglede dokumentation ang. sygdomme, handicap og habilitet, er der nu fulgt op.

Omkring dokumentation for de sygeplejefaglige problemområder er der lavet en aftale med Center for Sundhed om, at sygeplejen laver den første udredning. Opdateringen overgår til social- og sundhedsassistenten, når opgaven delegeres til Ældre. Der opleves stadig udfordringer på dette område, men der er fokus herpå, og udfordringerne bliver løst. Det er oplevelsen, at teamet har gennemgået en stor udvikling hvad angår dokumentation.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Udmøntning af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019

27.00.00Ø34-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

20-06-2018

3

 

Bornholms Ældreråd

09-08-2018

8

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BRK har fået tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet på 10,6 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018 til at styrke kommunens arbejde med en mere værdig ældrepleje og der er et foreløbigt tilsagn om et tilsvarende beløb i 2019.  Tilskuddet i 2019 kommer til udbetaling, hvis kommunen inden 1. november 2018 fremsender en redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019. Der er derfor udarbejdet et forslag til redegørelse for anvendelse af tilskuddet i 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At fordelingen af midler i 2019 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2018:

Indstillingen godkendt.

 

 

Servicedirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen

·         At fordelingen af midler i 2019 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Fordelingen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Sagsfremstilling

Forslaget til anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 er i stort omfang en videreførelse af igangværende aktiviteter, idet det af kontinuitetshensyn anbefales at fortsætte indsatserne i 2019.

 

Tilpasningen af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen og Plejeboligerne som anbefalet i ”Kommissorium for analyse af ældreområdet” medfører dog en omprioritering mellem enkelte delprojekter i værdighedspuljen:

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen (Indsats 1): I Hjemmeplejen differentieres borgerne på om de har et stort rehabiliteringspotentiale, et minimalt potentiale eller intet potentiale, og hyppigheden af tværfaglige rehabiliteringsmøder tilpasses tilsvarende. Dette vil reducere det samlede antal møder og frigive godt 0,55 mio. kr. pr. år.

·         Tværfaglige rehabiliteringsmøder på Plejecentre (Indsats 2): I Plejeboligområdet ophører de tværfaglige rehabiliteringsmøder. De erstattes i stedet af månedlige tværfaglige beboerkonferencer for de beboere der har eksplicitte ønsker til mål, der skal forbedre deres fysiske funktionsevne, og for beboere med risiko for funktionstab i forbindelse med sygdom og evt. indlæggelse på hospital. Dette vil reducere det samlede ressourceforbrug til møder med knap 0,55 mio. kr. pr. år.  

·         Dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre (Indsats 11):  Omlægningen af tværfaglige rehabiliteringsmøder til tværfaglige beboerkonferencer betyder også, at dokumentationskravet i forbindelse med tværfaglige rehabiliteringsmøder og rehabiliteringsplaner sænkes betydeligt, hvilket frigiver tid til samtale. Den dialogtid, som i dag anvendes til formaliserede samtaler i henhold til arbejdsgangen frigøres og ressourceforbruget reduceres med ca. 0,4 mio. kr. pr. år. 

·         Kvalitetsudvikling i det rehabiliterende arbejde (Indsats 19): Den aktuelle indsats i forhold til kvalitetsudvikling omfatter i øjeblikket til medfinansiering af 2 medarbejdere (samlet finansiering på 0,5 mio. kr.) i henholdsvis Center Ældre og Center Sundhed til generelt at understøtte kvaliteten i det rehabiliterende arbejde. Det anbefales at styrke kvaliteten og effekten af det rehabiliterende arbejde i Hjemmeplejen, hvorfor det foreslås, at der sker en styrket terapeutfaglig understøttelse af Hjemmeplejens medarbejdere i den direkte borgerrettede indsats. Dette vil styrke både medarbejdernes faglighed og effekten af deres indsats overfor borgerne med et rehabiliteringspotentiale. Den styrkede indsats kan finansieres af de frigjort frigjorte midler med ca. 1,5 mio. kr. pr. år

 

En status på øvrige indsatser under værdighedspuljen i 2018 viser, at budgettet er for højt i forhold til den faktiske aktivitet i indsats 3 ”Introduktionssamtaler til nye borgere i Hjemmeplejen” og indsats 13 ”Kørsel til aflastning og midlertidig ophold”.  Samtidig konstateres et øget pres på Sønderbo i weekends både i forhold til behovet for en rehabiliterende indsats samt i forhold til omsorgen til terminale borgere. Det anbefales derfor, at opprioritere med en sygeplejerske tilknyttet Sønderbo i dagstiden lørdag og søndag – dvs. en opprioritering af Indsats 5 ”Sønderbo – mere personale til en rehabiliterende indsats” og indsats 6 ”Sønderbo -  mere tid til omsorg til terminale borgere”.

 

I nedenstående tabel ses en samlet oversigt over udmøntning af midlerne i 2019 set i forhold til budget 2018 samt i forhold til anbefalingerne til en ændret udmøntning af midlerne i 2018 jf. ”Kommissorium for analyse af ældreområdet”. 

 

Af tabellen fremgår ligeledes, hvorledes indsatsen retter sig mod de forskellige elementer i værdighedspolitikken dvs.

·         Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (gul)

·         Selvbestemmelse (lys blå)

·         En værdig død (beige)

·         Mad og ernæring (lys lilla)

·         Livskvalitet (grøn)

 

 

 

 

 

 

Indsats

Indsatsen retter sig mod:

Budget 2018

Forslag til ændringer i  2018

Forslag til budget 2019

1 Tværfaglige rehabiliteringsmøder i Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

1.693.679

1.504.300

1.125.542

2 Tværfaglige rehabiliteringsmøder/tværfaglige beboerkonferencer på Plejecentre

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

953.753

771.497

406.986

3 Introduktionssamtaler til nye borgere i hjemmeplejen

Selvbestemmelse

313.870

278.990

209.230

4 Borgerambassadør

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

540.000

540.000

540.000

5 Sønderbo - mere personale til en rehabiliterende indsats

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

573.536

636.500

762.428

6 Sønderbo - mere tid til omsorg til terminale borgere

En værdig død

286.768

318.250

381.214

7 Sønderbo - kost og rehabilitering

Mad og ernæring

361.422

361.422

361.422

8 Forebyggende hjemmebesøg

Livskvalitet

507.250

507.250

507.250

9 Mere omsorgstid i forbindelse med dødsfald på Plejecentre

En værdig død

306.563

306.563

306.563

10 Dialogtid mellem borger og personale i hjemmeplejen (Borgere, der får personlig pleje)

Livskvalitet

2.223.243

2.223.243

2.223.243

11. Mere omsorgstid/dialogtid i mødet mellem beboer/personalet på plejecentre

Livskvalitet

415.945

277.296

0

12 Mere tid til beboere på plejecentre, der har brug for hjælp med spisning

Mad og ernæring

1.626.011

1.626.010

1.626.010

13 Kørsel til aflastning og midlertidig ophold

Livskvalitet

288.660

240.660

144.660

19 Kvalitetsudvikling i den Rehabiliterende organisation, inkl. flere teraperuter til Hjemmeplejen

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

516.300

1.015.017

2.012.450

18 Revision m.v. 

 

25.000

25.000

25.000

I alt

 

10.632.000

10.632.000

10.632.000

 

I bilag 1 ses redegørelsen til ministeriet for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune fra 2018 ligeledes via bloktilskuddet har fået tilført ca. 0,4 mio. kr. årligt til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre jf. Social- og Sundhedsudvalgets udmøntning af disse midler på møde den 7. maj 2018.

 

Værdighedspuljen samt midlerne til en styrket indsats overfor pårørende til svækkede ældre skal understøtte en kommunal værdighedspolitik jf. Social- og Sundhedsudvalgs forslag til revidering af ”Ældrepolitik – en værdig ældrepleje” på sit møde den 4. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til høring i Bornholms Ældreråd den 9. august 2018: 

 

Bornholms Ældreråd, den 9. august 2018:

Der er udarbejdet høringssvar som er vedlagt.

 

 

Til høring i Handicaprådet, den 13. august 

Handicaprådet den 13. august 2018:

Taget til efterretning.
Der kommer et orienteringspunkt på om rehabilitering på næste møde

 

Administrativ tilføjelse, den 15. august 2018

Supplerende i forhold til høringssvaret fra Bornholms Ældreråd kan følgende oplyses:

·         Vedrørende kørsel til aflastning og midlertidigt ophold:

o    De afsætte midlerne til befordring dækker kun vederlagsfri befordring til døgnophold (aflastning/midlertidigt ophold) på Sønderbo og Nylars. 

o    Det nye tilbud om aflastning på helligdage retter sig mod dagcentrene i Rønne og Nexø. Der er brugerbetaling til befordring til dagcentrene, og der er afsæt budget til at finansiere kommunens andel af øget befordring til dagcentrene. 

·         Vedrørende samtaler om valg af plejecenter kontra pleje i eget hjem:

o    Besparelsen på introduktionssamtalerne med borgerne i Hjemmeplejen har ikke umiddelbart betydning i forhold til at sikre ressourcer til samtaler med borgerne om valg af plejecenter kontra pleje i eget hjem, idet disse samtaler primært varetages af visitatorerne i Ældre.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 20. juni 2018

1.
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2019 (DOCX)

Bilag til Bornholms Ældreråd 9. august 2018

2.
Høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Initiativer til rekruttering af elever til sundhedsområdet   

81.07.00G01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunen oplever udfordringer med rekruttering af såvel elever til SOSU-uddannelserne som færdiguddannede social- og sundhedsassistenter. Efterspørgsel efter uddannede tandklinikassistenter er også stigende. Der foreligger forslag til initiativer, der imødegår nogle af udfordringerne, herunder bl.a. afprøvning af tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på SOSU-uddannelsen og oprettelse af to tandklinikassistent-elevpladser i Tandplejen. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, 

a)    at de beskrevne tiltag godkendes

b)    at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at udisponerede budgetmidler på elevområdet i 2018 og 2019 som følge af få SOSU-elever, anvendes til finansiering af de beskrevne indsatser til rekruttering af elever til SOSU-uddannelsen og elever til tandklinikassistent

c)    at kommunens afprøvning af tilbud om voksenelevløn - fra grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen til alle over 25 år, der starter i 2019 og 2020 - følges nøje og evalueres primo 2020, for at se om dette initiativ øger incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelsen 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

a) Godkendt
b) Anbefales til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets godkendelse
c) Godkendt

 

Sagsfremstilling

Bornholm står overfor betydelige rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet.

 

Der er således i foråret 2018 foretaget en analyse af den forventede tilgang (nyuddannede) og afgang (efterløn/pension) af uddannede SOSU-medarbejdere i kommunen de kommende år og analysen peger på, at der uddannes betydeligt færre end det antal medarbejdere, der kan gå på efterløn/pension. Der skønnes således et ’underskud’ i både 2019 og 2020 på omkring 25 medarbejdere.

 

De faldende ungdomsårgange gør det således stadig sværere at rekruttere unge under 25 år til SOSU-assistentuddannelsen og der uddannes væsentlig færre end dimensioneret. Der er brug for initiativer til at rekruttere flere elever over 25 år for at kompensere for den faldende søgning fra de små ungdomsårgange og understøtte, at dimensioneringen af SOSU-uddannelsen på Bornholm udnyttes. 

 

Der er igangsat en række initiativer for at øge rekrutteringen til SOSU-uddannelsen på Bornholm jf. orienteringen til Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 5. marts 2018.

Bl.a. blev det tilbage i 2017 besluttet, at uddannede social- og sundhedshjælpere, med ansættelse i Center for Ældre, kunne tilbydes løn under uddannelsen på et særligt merithold, hvis de valgte at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Initiativet blev finansieret af mindreforbruget på elevområdet, der netop skyldes manglen på elever på uddannelsen.

 

Der arbejdes videre på følgende indsatser:

 

1. Fra grundforløb til hovedforløb på SOSU-uddannelsen

Der er igangsat et indsats- og samarbejdsforløb mellem Center for Sundhed og Center for Ældre for at fastholde en gruppe grundforløbselever, der får et betragteligt hul i deres uddannelsesforløb. Eleverne afslutter deres grundforløb medio juni 2018 og der oprettes først et hovedforløb i august 2019. Dette betyder 14 måneders pause mellem grundforløb og hovedforløb, hvor eleverne står ”uden uddannelse eller beskæftigelse”.  Endnu et grundløb afsluttes igen i januar 2019, hvor samme problematik gør sig gældende, dog i en kortere periode.

For at mindske risikoen for frafald i ’pausen’ og undgå at eleverne forlader SOSU-området - og måske endda også Bornholm - tilbydes denne gruppe elever ansættelse i ufaglærte, tidsbegrænsede stillinger i Center for Ældre.  Lønudgiften vurderes at udgøre 168.762 kr. i 2018 og 853.187 kr. i 2019.

 

2. Løn som incitament for rekruttering – alle over 25 år får voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen

Som et nyt incitament afprøves endvidere, at alle over 25, der starter i 2019 og 2020, får voksenelevløn fra start af grundforløb 2 (GF2) på SOSU-uddannelsen.

 

Rekrutteringsproblemerne på Ældreområdet udgør en voksende økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området bl.a. på grund af manglende mulighed for helhedspleje, øget brug af vikarer og skriftende personale hos borgeren. Hvis tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-uddannelsen, er der således tale om en investering med stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på Ældreområdet. 

 

Et tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på SOSU-uddannelsen vil samtidig kunne understøtte kommunens strategi om øget tilflytning, idet tilflyttere vil kunne vælge en SOSU-uddannelse på Bornholm og opretholde job/indtægt, hvis kun ægtefæller har fået tilbud om job. 

SOSU-uddannelserne er uddannelser med kontraktslig ansættelse og elevløn under hele uddannelsen. Imidlertid blev der med den nye Erhvervsuddannelsesreform indført et obligatorisk grundforløb (GF2) for alle, som ønsker optag på SOSU-uddannelsen. Grundforløbet er normeret til 20 uger (der kan gives merit som afkorter forløbet) og er SU berettiget.

Hvis man er over 25 år er der mulighed for at opnå voksenelevløn eller voksenlærlingeløn, men der knytter sig en række betingelse til for at opnå dette:

·         For at kunne opnå voksenelevløn som 25 årig skal man have mindst 1 års erfaring inden for området mindst 24t/uge.

·         For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal man være ufaglært, eller ikke have anvendt sin uddannelse de sidste 5 år og være ledig i mindst 6 måneder før start af uddannelsen.

 

For mennesker over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn kan det være vanskeligt at ’leve’ for SU under grundforløbet. I mange tilfælde er det ikke økonomisk muligt for denne gruppe at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU og herefter evt. den lave elevløn. Både Center for Sundhed og Center for Job, rekruttering og Uddannelse har flere eksempler på, at voksne kompetente ansøgere vælger uddannelsen fra af økonomiske årsager. Center for Sundhed har igennem den seneste tid så vidt muligt dispenseret for erfaringskravet for at kunne fastholde kvalificerede ansøgere.

Center for Sundhed og Center for Job, Rekruttering og Uddannelse foreslår derfor, at kommunen i en periode på 2 år ansætter alle over 25 år fra GF2 (grundforløbet) på voksenelevløn, for at se om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU uddannelsen.

 

Det forventes at betyde, at

·         At ca. 40 elever over 25 år i 2019 og yderligere 40 elever over 25 år i 2020 tilbydes voksenelevløn fremfor SU under GF2. (Øvrige elever over 25 år, der starter i 2019 og 2020 skønnes allerede at opfylde betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlinge løn)

·         At ca. 5 elever over 25 år der starter på hovedforløbet i 2019 og yderligere 5 elever i 2020 vil tilbydes voksenelevløn i stedet for den væsentlig lavere elevløn.  (Øvrige elever over 25 år, der starter i 2019 og 2020 skønnes allerede at opfylde betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlinge løn)

 

Den samlede merudgift - for at tilbyde alle over 25 år med opstart i 2019 eller 2020 voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen - skønnes at medføre en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. over perioden 2019-2022 jf. afsnittet ’Økonomi’. 

 

Udgiften er baseret på, at indsatsen bliver en succes og kan sikre et optag på ca. 64 elever årligt svarende til dimensioneringen -  i modsætning til i år, at det kun er lykkes at rekruttere i alt ca. 45 elever til SOSU-uddannelserne.

 

3. To tandklinikassistent elevpladser i Tandplejen

Der er en stigende efterspørgsel på uddannede tandklinikassistenter på Bornholm både hos de private tandlæger og hos den kommunale tandpleje. Der har ligeledes været konkrete henvendelser fra borgere, som har ønsket en sådan elevplads, såvel som Center for job, rekruttering og uddannelse har efterspurgt muligheden. Den samlede udgift udgør 857.325 kr. i perioden 2018-2021 jf. afsnittet ’Økonomi’. 

Økonomiske konsekvenser

Den manglede tilslutning til SOSU-uddannelsen, såvel som frafaldet på de igangværende hold forventes på nuværende tidspunkt at betyde et samlet overskud på budgetområdet på 7,0 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er overført overskud fra 2017. Heraf forventes 2,5 mio. kr. at skulle finansiere merudgifterne til meritholdet og Center for sundhed har lagt et spareforslag op til Budget 2019 på 0,9 mio. kr.  Herefter forventes der i 2019 at være udisponerede budgetmidler på SOSU-elevområdet på 3,6 mio. kr.

 

De samlede merudgifter i perioden 2018-2022 til ovennævnte 3 nye initiativer forventes at udgøre 4,3 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. foreslås finansieret af de udisponerede budgetmidler på elevområdet.   Der resterer herefter en samlet forventet merudgift på 0,7 mio. kr. i perioden 2018-2022. 

Såfremt spareforslaget til Budget 2019 ikke vedtages vil det være muligt at finansiere indsatserne fuldt ud af udisponerede budgetmidler/overskud på elevområdet. 

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering oplyser, at initiativerne vil medføre besparelser på kontanthjælpsområdet i kommunen, idet indsatsen vil flytte borgere fra kontakthjælpsområdet til selvforsørgelse.  Det er derfor indgået aftale mellem Center for Sundhed og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering om at følge initiativerne nøje og at der udarbejdes en businesscase, der kan sikre evt. restfinansiering af indsatserne kan ske gennem en medfinansiering fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Ultimo 2019 gennemføres en evaluering af elevoptaget i 2019, der kan danne grundlag for udarbejdelse af en businesscase, hvis det viser sig, at indsatsen er en succes og sikre øget rekruttering til SOSU-uddannelsen.

 

Det skal bemærkes, at uden de foreslåede initiativer forventes antallet af ansøgere fortsat faldende med deraf følgende store konsekvenser for social- og ældreområdet i kommunen på både kort og længere sigt. 

 

Nedenstående er der nærmere redegjort for udgifterne i forbindelse med de foreslåede indsatser.

 

Vedrørende 1. Fra grundforløb til hovedforløb på SOSU-uddannelsen

Den samlede medudgiften at udgøre 168.762 kr. i 2018 og 853.187 kr. i 2019.

Der er i beregningen af udgiften taget udgangspunkt i ordinær ansættelse af tre elever i tre måneder i 2018 (juli, august og september) og 13 elever i 3,5 måneder i 2019 (maj, juni, juli og halvdelen af august).

Grundlaget er ansættelse i 30 timer ugentligt på grundlønstrin 11. I beregningen indgår pension, ferie, forsikring, beklædning og møder, men ikke arbejdstidsbestemte ydelser (aften, nat, lør, søn osv.)

Derudover allokerer de involverede centre samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole de nødvendige medarbejderressourcer til at sikre opmærksomhed og bevågenhed på indsatsen.

 

Vedrørende 2. Løn som incitament for rekruttering

Den samlede merudgift for at tilbyde alle over 25 år med opstart i 2019 eller 2020 voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen skønnes at medføre en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2022. 

Økonomien består af to dele. Henholdsvis en beregning, der viser merudgiften ved at ansætte 5 elever på voksenelevløn fremfor ansættelse på ordinær elevløn, samt en beregning, der viser merudgiften ved at ansætte samtlige elever over 25 år fra GF2 på voksenelevløn. I forhold til sidstnævnte forudsættes det at andelen af disse elever udgør 2/3 af optaget.

 

Som nævnt er udgiften baseret på et optag på ca. 64 elever årligt svarende til dimensioneringen. Såfremt indsatsen ikke får den forventede effekt vil lønudgiften reduceres tilsvarende.

 

Merudgift ved ansættelse af elever på voksenelevløn frem for ansættelse på ordinær elevløn

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Merudgift ved ansættelse af elever på voksenelevløn fra GF2

 
 

 

 

 

 

 


Vedr. 3 udgift til to tandklinikassistentelever

Den samlede merudgift ved at uddanne 2 tandklinikassistenter er på 0,857 mio. kr. Beregning tager udgangspunkt i at der ansættes to tandklinikassistentelever; én med opstart 2018 og én med opstart i 2019. Der er endvidere i beregningen taget udgangspunkt i én elev under 25 år og én elev over 25 år.

 

 
 

 

 

 

 

 


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Risikobaseret tilsyn - Sygeplejen Allinge/Gudhjem 2017

29.18.00K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) udførte tilsynsbesøg i Sygeplejen Allinge/Gudhjem d. 27. oktober 2017, og Sygeplejen har d. 12. februar 2018 modtaget den endelige rapport. Konklusionen på tilsynet er, at behandlingsstedet falder ind i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Tilsynsrapporten tages til efterretning, idet ledelsen af Sygeplejen har oplyst, at praksis er ændret i henhold til STPS henstilling.
Sendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

STPS (tidl. Embedslægen) fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder både i det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Vurdering af patientsikkerheden er baseret på forhold, der er gennemgået i det aktuelle tilsyn, ud fra 37 målepunkter, som er meldt ud for årets tilsyn.

 

Det fremgår af tilsynsrapporten, at

·         Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at organisationen overordnet virkede veldrevet med gode procedurer, høj grad af systematik og strukturer der gav plads til faglig refleksion og fælles vidensdeling og læring. Dette giver høj grad af patientsikkerhed. Næsten alle målepunkter var opfyldt og det var styrelsens vurdering at de uopfyldte målepunkter havde en mindre betydning for patientsikkerheden.

·         Styrelsen har ved vurderingen også lagt vægt på at personale og ledelse selv kunne se hvilke mangler der var i den sundhedsfaglige dokumentation og allerede ved tilsynet, igennem fælles refleksion, kom med forslag til hvordan de kunne imødekomme de uopfyldte målepunkter.

·         Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at de fleste målepunkter var opfyldt. Alle målepunkter indenfor instruksområdet var opfyldt. Indenfor den sundhedsfaglige dokumentation manglede der en konsekvent og ensartet dokumentation for oversigt over patientens sygdomme og funktionsnedsættelser, samt enkelte beskrivelser af patientens aktuelle og potentielle problemer. Ved medicinhåndteringen manglede i en enkelt stikprøve navn og cpr på patientens doseringsæsker.

 

 

 

 

Fundene ved tilsynet gav anledning til at STPS henstiller følgende:  

·         at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er fagligt vurderet og beskrevet i den sundhedsfaglige dokumentation (målepunkt 3)

·         at der udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, og den revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand (målepunkt 4)

·         at doseringsæsker/-poser mærkes med patientens navn og personnummer (målepunkt 23)

·         at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5)

 

Det fremgår endvidere af tilsynsrapporten, at STPS forudsatte, at behandlingsstedet opfylder ovenstående og det var styrelsens vurdering at der straks blev ændret praksis således at de uopfyldte målepunkter ville blive opfyldt.

 

Ledelsen af Sygeplejen har efterfølgende oplyst, at praksis er ændret i henhold til STPS henstilling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

1.
Tilsynsrapport - Sygeplejen Allinge/Gudhjem 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Risikobaseret tilsyn - Genoptræningen 2018

29.21.00K09-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) udførte tilsynsbesøg i Genoptræningen, Doktorbakken 10, Åkirkeby d. 25. juni 2018, og Genoptræningen har den 30. juli 2018 modtaget den endelige rapport. Konklusionen på tilsynet er, at behandlingsstedet falder ind i kategorien: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynsrapporten tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Tilsynsrapporten taget til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

STPS (tidl. Embedslægen) fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder både i det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Vurdering af patientsikkerheden er baseret på forhold, der er gennemgået i det aktuelle tilsyn, ud fra 23 målepunkter, som er meldt ud for årets tilsyn.

 

Det fremgår af tilsynsrapporten, at Styrelsen har vurderet, at

·         Genoptræningen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik,

·         der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden

·         at alle relevante målepunkter var opfyldt

 

Tilsynet har ikke givet anledning til henstillinger til yderligere tiltag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

1.
Tilsynsrapport, Genoptræning 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Orientering om tilkøb af socialpædagogisk støtte under ferier

27.48.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

En ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er trådt i kraft den 1. januar 2018. Loven giver mulighed for at Bornholms Regionskommune kan tilbyde borgere, på kommunens botilbud og bo-miljøer, at de kan tilkøbe socialpædagogisk ledelse under ferie.

Center for Psykiatri og handicap har givet lederen af det enkelte botilbud/bo-miljø mandat til, fra gang til gang, at vurdere om et ønske om ferie med tilkøb af ledsagelse kan imødekommes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:
Orienteringen taget til efterretning, sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune yder socialpædagogisk ledsagelse på én årlig ferie på op til 5 dages varighed. Serviceniveauet gælder for alle botilbud og bo-miljøer, som drives af Bornholms Regionskommune, og dermed for alle borgere, der har behov for socialpædagogisk ledsagelse, både bornholmske borgere og borgere fra andre kommuner, som er bosat på disse tilbud.

Ifølge loven om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie kan kommunerne give mulighed for, at borgere, på kommunens botilbud og bo-miljøer kan tilkøbe at det personale de kender fra deres botilbud eller bo-miljø kan komme med på ferie udover kommunens serviceniveau på de 5 dages ferie.

Det er et krav at

·    borgeren på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien

·    botilbuddet/bo-miljøet sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt

·    personalet skal være ansat i botilbuddet/bo-miljøet som tilbyder tilkøbet, er dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af de løn-og ansættelsesvilkår der følger af deres ansættelsesforhold.

I tilkøbsordningen skal borgeren dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi.

Bornholms Regionskommune får således ikke udgifter i forbindelse med at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse.

Det er dog vigtigt at afholdelsen af længere ferier eller flere ferier kan passes ind i driften på det enkelte botilbud/bo-miljø. Da borgerne skal have personale med fra botilbuddet/bo-miljøet så skal botilbuddet/bo-miljøet kunne fungere med vikarer mv. sådan at de tilbageblivende borgere ikke oplever en serviceforringelse. Det kræver også at den enkelte medarbejder er indstillet på at arbejdet udføres væk fra det primære arbejdssted i mere end de nuværende 5 dage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ny kvalitetsstandard servicelovens § 84, stk. 1.

27.21.12G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-06-2018

10

 

Handicaprådet

13-08-2018

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. Servicelovens § 84, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen (Bornholms Regionskommune) tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2018:
Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet.

 

Servicedirektøren indstiller,

·         At kvalitetsstandarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:
Kvalitetsstandarden godkendt

 

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden er ny, idet der ikke tidligere har været nogen fastsat kvalitetsstandard i Bornholms Regionskommune for denne paragraf. Hidtil har det alene været en konkret og individuel vurdering, i hvilket omfang der er bevilget aflastning og afløsning. Formålet med kvalitetsstandarden er at sikre lighed for de borgere der modtager støtte efter § 84.

 

Det gælder for de borgere som i fremtiden bevilges aflastning og borgere som allerede er det. Gevinsten for borgerne er ensartede vilkår. For sagsbehandlerne er det lettere at forventningsafstemme med borgerne og deres pårørende, når der er en kvalitetsstandard som rettesnor for hvad der kan forventes.

 

Ved afløsning beskrives det at kommunen fremover selv varetager opgaven med afløsning, i stedet for fx familiemedlemmer eller bekendte, som det kan være tilfældet i dag.

 

Der er aktuelt 11 borgere der modtager aflastning og/eller afløsning efter Servicelovens § 84. Der er stor variation blandt borgerne, som dels afspejler behov, men også udtrykker at ordningerne er etableret på forskellige tidspunkter og med forskellige formål.

 

Ydelsens omfang

Afløsning:

-          Ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal timer pr. uge.

 

Ydelsen bevilges som hovedregel max. en gang pr. uge i op til 3 timer pr. uge.

 

Aflastning:

-          Ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal døgn pr. år

 

Som hovedregel ydes der max. 52 aflastningsdøgn om året. Disse fordeles i hovedreglen på:

-          1 x aflastning månedligt svarende til 3 døgn pr. måned for perioden fredag – mandag

-          2 ugers ferieaflastning pr. år svarende til 14 døgn pr. år. Disse kan efter aftale afholdes samlet eller opdelt, aftale skal kunne lade sig gøre med udførertilbuddet. 

Økonomiske konsekvenser

I 2018 blev der brugt 1,4 mio. kr. efter § 84 i Center for Psykiatri og Handicap. De enkelte sager varierer fra ca. 15.000 kr. til ca. 250.000 kr. pr. sag. Forventningen til 2018 er ca. 10 % højere, men der er også borgere, som har modtaget aflastning, som forventes at flytte i botilbud senere på året, som vil få forbruget på § 84 til at falde. Omvendt vil forbruget på paragrafferne om botilbud stige.

 

§ 84 skal på den mådes ses i sammenhæng med øvrige ydelser og kan stige/falde afhængig af i hvilket omfang borgerne flytter i botilbud. Økonomien i det samlede regnestykke giver det derfor ikke mening at beskrive isoleret for § 84 og indgår derfor i den samlede budgetopfølgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-          Det skal specificeres at kvalitetsstandarden omhandler servicelovens § 84, stk. 1., der anfører at: - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Korrigeret tilrettet udkast tilknyttet dagsordenspunkt.

 

Til høring i Handicaprådet

Handicaprådet den 13. august 2018:

Indstilles godkendt med følgende bemærkning:

Handicaprådet konstater, at den nye kvalitetstandard gælder efter Servicelovens § 84 stk. 1.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget

1.
Udkast til Kvalitetsstandard SL § 84 (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

2.
Korrigeret Udkast til kvalitetsstandard - Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende Servicelovens § 84, stk. 1. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2018 Ressourcevejen

27.12.16K09-0200

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:
Tilsynet tages til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 24. april 2018. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at Ressourcevejen er et særdeles godt tilbud til målgruppen. Der udtrykkes stor tilfredshed fra brugersiden om indholdet og samværet. Personalet er kompetent, og har god forståelse for de problematikker, som brugerne udfordres af, og er gode til, sammen med brugeren, at finde løsninger.

 

Tilsynet finder:

 

•   at brugerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

 

•   hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 11. juni 2018:

Taget til efterretning.

Stor ros til personale for det gode arbejde der bliver udført og tilsynet, som har lavet rapporten.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

1.
Tilsynsynsrapport Ressourcevejen 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2018 Socialpsykiatrien Område Øst

(Aasen og Fontænehuset)

 

27.12.16K09-0201

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Øst (Aasen og Fontænehuset) den 23. april 2018. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at både Aasen og Fontænehuset opfylder deres formål, og giver de deltagene borgere et indholdsrigt tilbud, hvor der er mulighed for indflydelse på hverdagen og de aktiviteter, som der udbydes.

 

Tilsynet finder:

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes for Handicaprådes kommentering.

Økonomiske konsekvenser

_

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 11. juni 2018:

Taget til efterretning.

Stor ros til personale for det gode arbejde der bliver udført og tilsynet, som har lavet rapporten.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. september 2018

1.
Tilsynsrapport Område Øst 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Implementering af sammenhængende ungeindsats

15.20.00P20-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fra januar 2019 får kommunerne ifølge en regeringsaftale det fulde ansvar for, at alle unge i alderen fra 15-25 år gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen skal kunne levere en såkaldt sammenhængende ungeindsats, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvordan den sammenhængende ungeindsats implementeres og organiseres i Bornholms Regionskommune samt den udvalgsmæssige forankring af denne indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)    Kommunalbestyrelsen nedsætter en politisk styregruppe, som den administrative styregruppe for sammenhængende ungeindsats kan rådføre sig med i løbet af afdæknings- og implementeringsfasen i efteråret 2018. Den politiske styregruppe skal som minimum bestå af udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU

b)    Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ud fra et forebyggelses- og samarbejdsperspektiv igangsættes og udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på de 15-25 årige

c)    Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ønskes organiseret med udgangspunkt i den såkaldte ”udvidede samarbejdsmodel”.  

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

a) Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen og anbefaler at den politiske styregruppe udvides med indtil 3 repræsentanter fra valggruppe 2.

b) Taget til efterretning

c) Taget til efterretning

 

 

 

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 vedtog Folketinget Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Med aftalen får kommunerne fra januar 2019 det fulde ansvar for unge fra 15-25 år. Derudover har kommunerne fortsat efter samme lovgivning ansvaret for gruppen af 25-29 årige, som ikke har en uddannelse.

 

Af den politisk aftaletekst hedder det, at:

 

”[…] 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Og de øvrige 10 pct. skal

være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse,

har ret til en uddannelsesplan. Målsætningen afspejler således, at samfundet har ambitioner for alle

unge, således at den unge kan forsørge sig selv.”

 

Målsætningen gælder alle unge
Der er således tale om en målsætning som gælder alle unge, og ikke kun særlige målgrupper.

 

BRK’s indsatser for de 15-25 årige håndteres i dag primært i de enkelte centre. Det er overvejende i forhold til komplekse enkeltsager, at der arbejdes på tværs af skole-, beskæftigelses- og socialområdet.

Opgaven er derfor at tilvejebringe et grundlag, der skal kvalificere beslutningen om, hvordan BRK fremover kan levere en endnu mere sammenhængende ungeindsats, som skal leve op til den politiske aftale på nedenstående eksisterende ansvarsområder og funktioner

 

·         ”Ungdommens Uddannelsesvejlednings(UU) eksisterende funktioner og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc.,

·         Monitorering, vejledning etc. af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. herunder målgruppevurdering i forhold til egu, FGU, STU og kommunens øvrige forberedende tilbud.

·         Angivelse af kendt behov for SPS [Specialpædagogisk støtte], pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats.

·         UU - Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

·         Jobcenter - Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen, egu mv.

·         Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.

·         UU - Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen med henblik på at sikre et aktuelt grundlag for arbejdet i den kommunale ungeindsats og en ensartet registrering nationalt.

·         Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støtte- kontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

 

Opgavernes organisatoriske placering

Af ovennævnte opgaver er størstedelen i dag placeret i Center for Job, uddannelse og rekrut-

terings Ungeport, hvor UU og jobcenterets myndighed er placeret. De specialiserede tilbud

er placeret i de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Psykiatri og Handicap og Sundhed, mens
det egentlige skoletilbud er placeret i center for Skole.

 

Det er et krav, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, der gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de etablerer en sammenhængende ungeindsats. For at leve op til den nye lovgivning, skal kommunen sikre koordinering af den unges samlede sag, og den unge og den unges forældre skal opleve kommunen som én samlet instans.

 

Processen indtil nu

Chefgruppen har i foråret 2018 nedsat en projektgruppe og vedtaget et kommissorie, som skal sikre, at vi som kommune får gennemført de nødvendige skridt, som skal lede frem til, at vi ved årsskiftet 2018/19 kan leve op til de nye krav. 

 

·         I april afholdt to workshops med det formål at skitsere mulige perspektiver, formål, form og indhold for så vidt angår en sammenhængende ungeindsats i BRK. Workshop 1 havde fokus på de helt almindelige unge (ca. 80 %), som blot skal have en smule mere vejledning for at træffe de rigtige uddannelsesvalg. Workshop 2 havde fokus på gruppen af unge, som har brug for en mere omfattende støtte og vejledning fra kommunen for at komme i uddannelse/job (ca. 20 %).

Deltagerne til de to workshops (omkring 30 i alt) var centrale ledere og nøglepersoner omkring de unge fra hhv. grundskolerne, ungdomsskolen, specialskolerne, UU/Ungeporten, misbrug/ungerådgivningen, Kommunikationscenteret, PPR, Det Gule Team, myndighed i hhv. Psykiatri og Handicap og Børn og Familie samt de ansvarlige centerchefer og servicedirektør.

·         D. 27. juni måned havde kommunalbestyrelsen temamøde om Sammenhængende Ungeindsats som en del af budgetmøde 1. 

 

Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats

På baggrund af den nye lovgivning, de tilbagemeldinger som er kommet fra relevante fagpersoner og politikere er der udarbejdet følgende forslag, som bygger på fælles unge fælles ansvar.


Den udvidede samarbejdsmodel som både vil sikre den ubureaukratiske vej for de fleste, som ikke eller kun i begrænset omfang har brug for vejledning og støtte, samtidig med at der sikres et fintmasket net for de unge som har særlige behov.

Tekstboks:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen for at Bornholms Regionskommune kan komme i mål med den politiske målsætning er:
 

1)    Et skærpet fokus på tværfaglighed og indsatser på tværs af fagcentre.

2)    At der sikres en smidig og sikker økonomistyring af indsatser med fokus på kommunens samlede økonomi.

3)    At målsætningen kun kan opnås hvis alle i Bornholms Regionskommune har det fælles mål for det enkelte barn/unge som hedder uddannelse og job.

 

Dette er omsat til følgende 3 indsatser

Tekstboks:

Tidsplan

Frem til jan 2019
I perioden fra nu og frem til udgangen af 2018 vil fokus være på den konkrete organisering, herunder valg af systemunderstøttelse af de nye fælles handleplaner, præcisering og tilretning af aftaler om samarbejder på tværs centre, oprettelse af kontaktperson for de grupper af unge som har behov for dette mv.

Tekstboks: 2019 ->
Her vil der blive sat fokus på det fælles mål om uddannelse og job til alle unge, herunder forældresamarbejde. Det betyder at kultursporet ikke kun vil være begrænset til den egentlige målgruppe 15-25 år, men vil fokusere på alle børn og unge på Bornholm og ikke mindst deres forældre. Dette vil blive igangsat januar 2019 med inddragelse af relevante politiske udvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Frivillighedsprisen 2018

00.05.07G01-0053

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at sammenlægge de tidligere priser Handicapprisen og Ældreprisen til én samlet frivillighedspris. Frivillighedsprisen uddeles i forbindelse med Frivillig Fredag den 28. september 2018 i Aakirkeby Hallerne.

Social- og Sundhedsudvalget skal vælge en modtager af frivillighedsprisen for 2018 ud fra de indkomne indstillinger. Indstillingerne sendes ud til medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

·         Der udvælges en modtager af frivillighedsprisen ud fra de indkomne indstillinger

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Der blev valgt en modtager

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at sammenlægge de tidligere priser Handicapprisen og Ældreprisen til én samlet frivillighedspris. Med frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner hvoraf minimum 10.000,00 kroner skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.

 

Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger o. a., der udfører en særlig indsats for borgere på Bornholm.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal vælge en modtager af frivillighedsprisen for 2018 ud fra de indkomne indstillinger.

 

De samlede udgifter til uddelingen af frivillighedsprisen forventes at være 20.000,00 kroner til selve prisen, samt 7.000,00 kroner til annoncering, blomster, og andre udgifter i forbindelse med overrækkelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 27.000,00 kroner i 2018 fra § 18 puljen til at dække udgifterne i forbindelse med uddelingen af frivillighedsprisen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

16

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-09-2018

17

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

a) Dialogmødet planlægges til d. 24.9.2018, kl. 16,30 - 18,00
b) Ingen deltagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune

 

 

 

a)    Fastlæggelse af dato for dialogmøde mellem SSU/De frivillige foreninger, til forslag er d.25.9.2018, kl. 16,00 – 17,30

b)    Orientering om invitation til politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde (d.15.11.2018 i Ballerup)

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt; anlægsbevilling