Referat
Social- og Sundhedsudvalget
24-09-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Retningslinjer for tildeling af § 18-midler 2019
  åbent 3 Etablering af læge- og sundhedshuse
  åbent 4 Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialom-rådet
  åbent 5 Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
  åbent 6 LÆR AT TACKLE Projekt
  åbent 7 Udfordringsret – Fleksibel anvendelse af boliger på psykiatri- og handicapområdet.
  åbent 8 Løvstikkens fremtid
  åbent 9 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. november 2018
  åbent 10 Opfølgning på Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017
  åbent 11 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2018
  åbent 12 Tilsyn 2018 Plejecenter Nørremøllecentret
  åbent 13 Tilsyn 2018 Plejehjemmet Toftegården
  åbent 14 Tilsyn 2018 Plejecenter Klippebo
  åbent 15 Tilsyn 2018 Socialpsykiatrien Område Vest (Midtpunktet og Vestergade)
  åbent 16 Tilsyn 2018 Voksenhandicap Dagtilbud Klippely
  åbent 17 Frivillighedsstrategi, midtvejsevaluering
  åbent 18 Mødeplan 2019
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 20 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye forlod mødet efter punkt 10, kl. 19,54.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Centerchef Trine Dorow og Frivillighedskoordinator Birgitte Eybye deltager under punkt 2.

Centerchef Trine Dorow deltager under punkterne 3 og 4

Centerchef Michael Hansen Bager deltager under punkterne 5, 6, 7 og 8

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 9 til 14

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Retningslinjer for tildeling af § 18-midler 2019

27.15.12P21-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Der er udarbejdet forslag til nye retningslinjer og administrative procedurer for tildeling af § 18-midler til godkendelse i udvalget. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At de opdaterede retningslinjer og den administrative procedurer for tildeling af § 18-midler godkendes

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
De opdaterede retningslinjer og administrative procedurer for tildeling godkendes med tilføjelsen at ansøgere i ansøgning opgiver foreningens likvide formue og hvad den er opsparet til.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget gav i forbindelse med udmøntning af §18-midlerne i foråret 2018 udtryk for ønske om at retningslinjerne for tildeling af § 18-midlerne i højere grad kobles til kommunens Frivillighedsstrategi, som bygger på den fælles frivillighedspolitik, ”Fælles på Bornholm”. Der blev udtrykt ønske om, at § 18-midlerne er med til at: 

·         Synliggøre og fremme betydningen af frivilligt socialt arbejde

·         Udbygge de sociale fællesskaber og netværk i kommunen

·         Skabe helhed i indsatsen i det sociale arbejde

·         Der skabes rammer, som forbedrer og udbygger det frivillige sociale arbejde

·         Frivillige tiltrækkes og fastholdes

·         Skabe grobund for mangfoldighed indenfor og omkring det frivillige sociale arbejde

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af § 18-midlerne, hvor kriterierne for tildeling præciseres.   

 

Tildeling af tilskud fra puljen beror på en individuel konkret vurdering og prioritering af den enkelte ansøgning, hvor der vil blive lagt vægt på følgende:

a)    at den frivillige indsats er vigtig i forhold til afholdelse af aktiviteten

b)    fortløbende og flerårige aktiviteter vægtes frem for enkeltstående arrangementer

·         at der er tale om et længerevarende, sammenhængende forløb og/ eller en række af aktiviteter, som kan være til gavn for målgruppen over en længere tidsperiode

c)    at aktiviteten er til gavn for et betydeligt antal borgere i kommunen

·         at tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere og frivillige og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer den enkelte bruger til gavn

d)    at aktiviteten fremmer positive sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk

·         at ansøger arbejder med at fastholde og inspirere brugere og frivillige samt tiltrække nye brugere og frivillige.

e)    at foreningen er åben og fællesskabende for alle i målgruppen herunder at

·         aktiviteten giver sårbare mennesker med knappe ressourcer mulighed for at deltage

·         initiativet vurderes at have betydning for flere udsatte borger

·         prioritering af en social indsats i forhold til svage og udsatte grupper i samfundet

f)    at aktiviteten foregår i en fælles indsats i samarbejde mellem flere foreninger, lokal fora eller kommunale institutioner evt. i form af partnerskabsaftaler

g)    at ansøgere også søger andre finansieringskilder end puljen for frivilligt socialt arbejde f.eks. gennem sponsorater, andre puljer og fonde, medlemsbidrag og at foreningen ikke har en væsentlig likvid formue til dækning af udgiften

 

Hoved- og udviklingspulje

Hidtil er tildeling af midler foregået 2 gange årligt, men for at bedre udnyttelse af den samlede pulje foreslås én årlig runde suppleret med en mindre udviklingspulje, der kan søges løbende.

 

·         Hovedpuljen har årlig ansøgningsfrist 1. onsdag i november og udgøres af det samlede budget for § 18-midler plus evt. overført mindreforbrug fra foregående år minus allerede disponerede beløb som følge af tidligere flerårige bevillinger og minus 50.000 kr. disponeret til Udviklingspuljen

·         Udviklingspuljen på kr. 50.000, skal sikre en større fleksibilitet i uddelingen af midlerne, og er reserveret til at støtte fornyelse, udvikling og initiativer, der opstår i årets løb. Puljen kan derfor søges løbende i perioden fra 1. januar til 30. september.  I udviklingspuljen kan der administrativt bevilliges op til kr. 5.000 pr. ansøgning i henhold til de fælles tildelingskriterier.

 

Administrativ og politisk behandling af ansøgningerne

Forud for udvalgets behandling af ansøgningerne til Hovedpuljen udarbejdes en samlet oversigt over ansøgninger til Hovedpuljen med en administrativ vurdering af i hvor høj grad ansøgningen skønnes at understøtter ovenstående kriterierne. Der arbejdes med 3 kategorier:

·         1 opfylder retningslinjerne 

·         2 retningslinjerne delvist opfyldt

·         3 væsentlige afvigelser i forhold til retningslinjerne

 

Den administrative vurdering er baseret på en vægtning af ansøgningen i forhold ovenstående kriterier, men det skal understreges, at det ikke er tale om et facit men en administrativ vurdering, der kan understøtte den politiske prioritering. Administrationens begrundelse for kategoriseringen kan samtidig danne grundlag for den skriftlige afgørelse på ansøgningen. 

 

Udvalget har udtrykt ønske om, at foreningernes likvid formue skal være et centralt kriterium for tildeling af midler.  Det er administrationens vurdering, at en vurdering af om en forenings likvide formue er svær at administrere bl.a. fordi det kræver en betydelig administrativ og regnskabsmæssig sagsbehandling af hver enkel ansøgning. En likvid formue på ansøgningstidspunktet kan således være udtryk for, at foreningen har ’sparet op’ til en given bestemt aktivitet eller indkøb. Foreningernes likvide formue oplyses i ansøgningen, men indgår ikke som et væsentligt kriterium i den administrative kategorisering af ansøgningen.

 

Det foreslås, at ansøgningerne til Hovedpuljen behandles som et samlet punkt på udvalgets møde i december, idet den udarbejdede oversigt er et regneark, der giver mulighed for at udvalget kan prioritere og fordele midlerne på mødet. Der er udarbejdet et eksempel på hvorledes oversigten vil kunne se ud.  Af sagsfremstillingen vil det endvidere fremgå, hvor stort et beløb henholdsvis kategori 1, 2 og 3 beløber sig til. 

 

Sagsfremstillingen vil desuden indeholde en oversigt over administrative bevillinger fra Udviklingspuljen i det forløbne år.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Forslag til Retningslinjer § 18; 10. september 2018 (DOCX)

2.
Forslag til Oversigt § 18 til Hovedpuljen 2019; September 2018 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Etablering af læge- og sundhedshuse

29.00.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunen har været i dialog med praktiserende læger på Bornholm angående muligheden for at søge puljemidler til etablering af læge og sundhedshuse. Lægerne i Rønne Lægehus ønsker at indgå et samarbejde med kommunen med henblik på en mulig ansøgning om puljemidler til etablering af et kommunalt læge- og sundhedshus i Rønne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a.    At udvalget træffer beslutning om der skal arbejdes videre med at konkretisere en mulig ansøgning til ”Puljen til etablering af læge og sundhedshuse”

b.    Såfremt det besluttes at arbejde videre med en konkretisering af en mulig ansøgning til ”Puljen til etablering af læge og sundhedshuse” tages afsæt i model 1

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Social- og Sundhedsudvalget vil grundlæggende ikke påtage sig risici men anerkender omvendt behovet for at udvikle det lokale sundhedstilbud. Social- og Sundhedsudvalget afventer vedtagelsen af en Sundhedsreform, idet strukturelle ændringer i ansvar og opgavefordeling kan ændre betingelserne for alle aktørerne og åbne andre muligheder for samarbejde. Når en Sundhedsreform er vedtaget vil Social- og Sundhedsudvalget behandle en samlet strategi for udvikling af det lokale sundhedstilbud i samarbejde med alle aktørerne.

 

Sagsfremstilling

Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og sundhedshuse, som understøtter lægedækning i alle del af landet. På den baggrund er der på finansloven 2017 afsat 800 mio. kr. til en pulje til læge- og sundhedshuse, hvoraf 200 mio. kr. blev udmøntet i en pulje primo 2018. Regioner og kommuner var ansøgningsberettigede. Udmøntning af den resterende pulje afventes. 

 

Formålet med etablering af læge- og sundhedshuse er at understøtte en modernisering af organisering af almenpraksis og styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. Etablering af større og moderne lægepraksis kan ligeledes medvirke til at fremme rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis og dermed sikre bedre lægedækning. Bornholm er generelt udfordret i forhold til rekruttering af læger i almen praksis, samtidig med at der er en række læger, der forventes at gå på pension indenfor en kortere årrække. Problemer med lægemangel på Bornholm var også baggrunden for etablering af praksisklinikken på Bornholms Hospital i 2016.

 

I forbindelse med puljeopslaget til læge- og sundhedshus i foråret 2018 har der været en indledende dialog med de praktiserende læger på Bornholm om et evt. samarbejde om at søge støtte fra puljen med det formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis og dermed understøtte udviklingen og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

 

Af dialogen er det blev tydeligt, at det primært er lægerne i Rønne Lægehus der på kort sigt har ønsker til et samarbejde med henblik på at udvikle Rønne Lægehus til et tidsvarende læge- og sundhedshus jf. oplægget fra Rønne Lægehus ’Kan Rønne Lægehus transformeres til Rønne Læge og Sundhedshus’.  

 

Oplægget fra Rønne Lægehus indebærer, at BRK etablerer et moderne læge- og sundhedshus ved køb af Rønne lægehus’ nærværende bygninger på markedsmæssige vilkår og udvider med en tilbygning.

 

Læge- og sundhedshuset bliver således en kommunal ejendom, hvor lokalerne kan lejes ud til større faglige fællesskaber med fælles hjælpepersonale og privatpraktiserende sundhedspersoner. Lokalerne vil også kunne anvendes til kommunale sundhedstilbud, fx til sygeplejeklinik. Aktuelt er der dog ikke umiddelbart behov for flere kommunale lokaler til sundhedsområdet. 

 

Et eventuelt køb af ejendom, samt udlejning af lokaler skal ske på sædvanlige markedsvilkår. Kommunen må i den forbindelse ikke yde driftstilskud, hvorfor lejen skal fastsættes til en størrelse der gør at kommunen ikke lider et tab og således indirekte giver driftsstøtte. Evt. tomgangsleje vil dog påhvile kommunen.

 

Under forudsætning af, at der igen kommer et puljeopslag til Puljen til etablering af læge og sundhedshuse kan kommune søge finansiering til etablering af et sådant kommunalt læge- og sundhedshus. Der kan tænkes forskellige modeller i forhold til en puljeansøgning:

 

·         Model 1: Kommunen søger om tilskud til såvel køb af eksisterende bygning såvel som tilbygning. 

Model 1 har den væsentligt fordel, at kommunen ikke skal prioritere anlægsmidler til etablering af et kommunalt læge- og sundhedshus. I det tidligere puljeopslag var ét af kriterierne for tildeling af puljemidler spørgsmålet om kommunen selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering, hvorfor en ansøgning om fuld finansiering evt. kan reducere kommunens mulighed for at få andel i puljen.

·         Model 2: Kommunen finansierer selv køb af Rønne lægehus’ nuværende bygning og søger om tilskud til tilbygningen.

Model 2 fordrer, at kommunen skal prioriterer anlægsmidler til køb af Rønne lægehus’ nuværende bygning, men bidrager samtidig med en betydelig egenfinansiering til investeringen og øger evt. muligheden for at få andel i puljen.

·         Model 3: Rønne Lægehuse overdrages til en investor, (En af lægerne) som lejer ud på markedsvilkår. BRK indgår samarbejde om at søge puljemidler til udvidelse i henhold til deres ønsker.

·         Model 4: Rønne Lægehus består i sin form som et I/S, og BRK søger puljemidler i samarbejde med I/S til udvidelse i henhold til deres ønsker.

 

De 4 modeller har været forelagt lægerne i Rønne Lægehus på møde den 5. september. Lægerne har efterfølgende meldt tilbage, at de peger på model 1 og 2 som realistiske samarbejdsmodeller.  Model 3 og 4 finder lægerne ikke er attraktive at gå ind i, idet lægerne i disse modeller fortsat er ”bundet i mursten”.

 

Såfremt udvalget træffer beslutning om, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af en mulig ansøgning, vil ansøgningen – i forbindelse med næste puljeopslag - bliver forelagt Social- og Sundhedsudvalget, Natur- og Miljøudvalget og Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Et kommunalt læge- og sundhedshus vil være attraktivt for praktiserende læger at arbejde i og give gode uddannelsesforhold, der øger muligheden for rekruttering af praktiserende læger. Et kommunalt læge- og sundhedshus er desuden attraktivt for kommende læger, idet der ikke er binding i mursten, men alene i klinikdrift.

 

Det påhviler regionen at sikre lægedækning, men det er i kommunens interesse at understøtte denne, idet den fortsatte udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bl.a. den kommunale akutfunktion fordrer et tæt samarbejde med praktiserende læger og hospitalet. 

 

Der er møde i Kontaktforum mellem BRK og praktiserende læger på Bornholm den 9. oktober, hvor der kan ske en yderligere afklaring af muligheden for samarbejde mellem BRK og Rønne Lægehus om etablering af et kommunalt Læge- og Sundhedshus i Rønne. 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model jf. ovenstående. Model 1, 3 og 4 skønnes udgiftsneutrale for kommunen, mens model 2 kræver en kommunal anlægsbevilling. De økonomiske konsekvenser vil blive konkret belyst i forbindelse med en eventuel ansøgning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Kan Rønne Lægehus transformeres til Rønne Læge- og Sundhedshus? (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet  

83.01.02P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på implementering af ”Cura - Nyt IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen om status på implementering af CURA tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 4. juni 2018 en orientering om det nye IT-system på Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet kaldet Cura, herunder en tidsplan for implementering af systemet. Endvidere blev udvalget orienteret om etablering af en læringsorganisation som led i implementeringen.

Tidsplanen i forhold til implementering af Cura i Center Ældre og i størstedelen af Center Sundhed forløber planmæssigt og Cura forventes her fortsat at gå i luften 5. november 2018.

 

Implementering af Cura i Center Psykiatri og Handicap og på Misbrugsområdet i Center Sundhed bliver forsinket. Her var det oprindeligt planlagt at gå i luften primo 2019, men aktuelt forventes ibrugtagning tidligst at kunne ske medio 2019. Der arbejdes fortsat med at sikre de endelige aftaler om tidsplanen.

 

I læringsorganisationen på ældre- og sundhedsområdet har der vist sig behov for individuelle undervisningslicenser til alle fremtidige brugere af Cura, hvilket ikke var indeholdt i den oprindelige plan. I samarbejde med IT-afdelingen er der fundet en løsning der sikrer, at alle medarbejdere, der skal uddannes i Cura får en individuel undervisningslicens. 

 

Der arbejdes i læringspakker og læringsteam og medarbejderne er i fuld gang med Læringspakke 3.  Cura-instruktørerne gør et stort og godt arbejde i samarbejde med deres ledere i de etablerede læringsteam.  Der etableres et lokal undervisningsmiljø i oktober måned, som vil være en kopi af det kommende Cura i kommunen, så alle medarbejdere får mulighed for at ”afprøve” det kommende Cura før go-live 5. november.

 

For at minimere udfordringerne i overgangen fra ét it-system til et andet gennemføres bl.a. en prøvekonvertering af data til Cura, herunder en kvalitetscheck og kvalitetssikring af overførte data.  I forhold til medarbejderne er der opmærksomhed på, at medarbejderne med uddannelsen i Cura får et ’kørekort’, men at fortroligheden med systemet først erhverves med erfaring.  I forbindelse på go-live etableres ligeledes en supportorganisation med 24/7 bemanding og hotline, til indrapportering og håndtering af eventuelle problemer og prioritering af løsningerne i tæt samarbejde med leverandør og IT-afdeling.

Styregruppen har således fokus på sikker drift og på medarbejderne, når Cura går i drift 5. november og arbejder på - men kan ikke give fuld garanti for - en gnidningsløs overgang, hvor medarbejderne er trygge i brugen af Cura.  

 

Endvidere skal bemærkes, at snitfladen til overførsel af borgerdata mellem Cura og Devikas køkkensystem ikke vil være klar til go-live, så der udarbejdes en midlertidig løsning for at sikre sikker drift på bestillinger og ændringer til leverancerne af mad.

 

Implementering af Cura følger i øvrigt tidsplanen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

27.03.40P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a.    at Rammeaftale 2019-2020 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde sendes i høring i Bornholms Ældreråd og Handicaprådet, så høringssvar foreligger ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018

b.    at Rammeaftale 2019-2020 (Udviklingsstrategi og Styringsaftale) for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2018:
a) Godkendt
b) Anbefales

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2018:

 

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018:

Sagsfremstilling

 

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12.oktober.

 

 

 

Rammeaftale 2019-2020

 

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.

 

I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

 

Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet.

 

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020

 

KKR Hovedstaden har på møde d. 12. juni 2018 besluttet, at fokusområdet for Rammeaftalen 2019-2020 er en aktuel og relevant tilbudsvifte i hovedstadsregionen. Fokusområdet om en relevant og aktuel tilbudsvifte vil dermed præge det udviklingsarbejde, der bliver sat i værk af Embedsmandsudvalget frem mod 2020. Tilbagemeldinger fra kommunerne er, at de oplever, at det kan være svært at finde det rette tilbud til visse typer af borgere. Det kan fx dreje sig om komplekse borgere med flere diagnoser, udadreagerende og lavt begavede borgere, borgere der lider af angst, plejekrævende borgere med misbrug m.v.

 

Det overordnede mål med fokusområdet vedr. en relevant og aktuel tilbudsvifte at få en styringsmodel, der sikrer, at tilbudsviften løbende tilpasses kommunernes behov på området og at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte. Dermed skal kommunerne i større grad opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne.

 

Fokusområdet sigter mod at udvikle:

 

·         En kontraktstyringsmodel, der sikrer, at tilbuddene møder de kommunale kvalitetskrav og strategier

·         En økonomimodel for oprettelse af specialiserede tilbud

 

Udover de ovennævnte fokusområder er der er række næsten afsluttede og igangværende udviklings- og analyseprojekter, der alle har og kan få positiv indflydelse på opgaveløsningen i BRK:

 

·         Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD

 

·         Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser

 

·         Trygheds- Taskforce vedrørende forebyggelse af vold på botilbud

 

·         Styrkede indsatser overfor børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser

 

·         Kommunernes anvendelse af Børnehus Hovedstaden

 

·         Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

For uddybninger se bilag 1: Bilag 2 – Teknisk bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020

 

Styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020

 

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i

hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

 

Styringsaftalen omfatter:

1. En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.

2. Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har i perioden 2011-2018 indgået aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Region Hovedstaden har indgået aftalerne fra 2014.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

 

Aftalen lyder:

 

·         At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014

 

Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent.

 

I takstberegningen for 2018 har kommunerne i gennemsnit anvendt en overheadprocent på 6,2.

 

Der foretages årlige analyser af udviklingen i udgifter per dag i kommunerne og Region Hovedstaden, som drøftes i KKR og kommunaldirektørkredsen (K29). Der foretages således dels en takstanalyse, dels en analyse af tillægstakster.

 

Styrings- og udviklingstiltag for 2019-2020

 

KKR Hovedstaden opfordrer hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Herunder opfordres kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til systematisk at arbejde med følgende områder:

 

·         At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.

 

·         At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på myndighedssiden.

 

·         At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.

 

·         At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen.

 

·         At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne.

 

·         At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne.

 

·         At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne

 

Aftale om udvikling i udgifter per dag, aftaler, takstmodel og procedurer er beskrevet i det tekniske bilag om styringsaftalen.

 

For uddybninger se bilag 2: Bilag 1 – Teknisk bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2019-2020

 

Særlige forhold i forhold til Bornholms Regionskommune

 

Børneområdet – Center for Børn og Familie

Der skal i samarbejdet være fokus på:

-      at mindske sårbarheden i forhold til de fagspecialer, som vedrører en lille målgruppe f.eks. området for hjerneskader og spiseforstyrrelser på børneområdet.

-      at bidrage til den kommunale økonomiske styring i tilknytning til regionens kapacitetstilpasninger.

-      at identificere nye målgrupper - f.eks. unge med omfattende psykiske vanskeligheder og en spiseforstyrrelse.

 

Voksenområdet – Center for Psykiatri og Handicap

Set i lyset af, at de nyoprettede særlige pladser i psykiatrien ikke matcher behovet i kommunerne, findes det meget relevant at udviklingsstrategien har fokus på at tilbudsviften passer med de tilbud som kommunerne efterspørger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Til høring i Bornholms Ældreråd den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:
Bornholms Ældreråd har ingen bemærkninger til rammeaftale 2019 - 2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

 

 

Til høring i Handicaprådet den 1. oktober 2018:

 

Handicaprådet, den 1. oktober 2018:

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Bilag 2 – Teknisk bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 (PDF)

2.
Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020 (PDF)

3.
Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020 (PDF)

4.
Oversigt over administrative ændringer i Rammeaftale (PDF)

5.
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud (XLSX)

6.
Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc. (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  LÆR AT TACKLE

81.50.15A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Psykiatri og Handicap ønsker at udbrede ’Lær at tackle’-kurser på Bornholm over de kommende år og finansiere det ved en omlægning af ressourcer fra ’Forgrundsgruppen vedr. psykisk sygdom’. På baggrund af særdeles positive erfaringer med LÆR AT TACKLE angst og depressionskurser for unge i alderen 15 – 25 år, ønsker Center for Psykiatri og Handicap at udvide disse tiltag til et større omfang og en bredere målgruppe.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, herunder at de hidtidige midler disponeret til Forgrundsgruppen vedr. psykisk sygdom'(tidl. Landsindsatsen mod depression) på kr. 115.538 kr. fra 2019 omdisponeres til den beskrevne indsats – LÆR AT TACKLE

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

Forgrundsgruppen, der tidligere har gennemført 4-5 årlige foredrag/aktiviteter med fokus på psykisk sygdom nedlægges og budgettet anvendes til LÆR AT TACKLE. Forgrundsgruppens medlemmer, har været konsulteret om dette og alle har bekræftet at de er enige i en nedlæggelse af forgrundsgruppen. Indsatserne i LÆR AT TACKLE rammer mange af de samme problemstillinger som forgrundsgruppen har behandlet over årene, men mere handlingsorienteret end de foredrag som gruppen har haft succes med gennem årene.

 

Det seneste år har der desuden været et meget omfattende foredragsprogram via Peer-projektet og SIND, som har lignet Forgrundsgruppens aktiviteter. Det forventes at SIND og Peer-projektet stadig vil arrangere denne type af foredrag.

 

Om LÆR AT TACKLE

LÆR AT TACKLE er den mest udbredte patientuddannelse i Danmark. Programmet er udviklet i USA på Stanford universitet.

 

Programmet er funderet i kognitiv udviklingspsykologi og baseret på filosof Albert Banduras begreb Self-efficiency, hvis mål er at opbygge den enkeltes tro på egne evner til fx at fastholde et job på trods af sygdom, indgå i sociale sammenhænge eller på anden måde skabe et godt liv, selv om man er syg.  Kurserne fokuserer ikke på deltagernes diagnoser, men på en hverdag med helbredsmæssige udfordringer.

 

Et LÆR AT TACKLE- kursus består af 6-7 mødegange af 2 ½ time. Komiteen for Sundhedsoplysning varetager uddannelse af instruktører, som – støttet af komiteen – afholder LÆR AT TACKLE – kurser i kommunerne.

 

I kommunalt regi samles kursisterne på hold, hvor de gennem undervisning, dialog og øvelser lærer at håndtere individuelle problemer i forbindelse med hverdagens udfordringer.

 

LÆR AT TACKLE kurserne er kendetegnede af at kursisterne mødes på tværs af sygdom og diagnoser, og pårørende erfaringer.

Underviserne har selv erfaring med sygdom eller med livet som pårørende, og fokus lægges på deltagernes håndtering af sygdoms symptomer og situation som pårørende.

 

Udbredelse

•   66 % af alle danske kommuner udbyder kurserne

•   29 lande udbyder kurserne

•   22.000 danskere har gennemført et LÆR AT TACKLE kursus

 

Evidens og forskning på området

Internationale og danske undersøgelser har blandt andet fundet moderat til god evidens for, at kurserne giver deltagerne en oplevelse af:

•   Bedre selvvurderet helbred

•   Reduktion af bekymring for helbred

•   Reduktion af smerte

•   Reduktion af træthed

•   Reduktion af funktionsnedsættelse

•   Øget fysisk aktivitet

•   Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer

•   Øget tro på egne evner til at tackle sygdom og symptomer (Self – efficiency)

 

Hvilke kurser ønskes udbudt?

Center for Psykiatri og Handicap planlægger at udbyde følgende LÆR AT TACKLE kurser i perioden september 2018 – januar 2022:

 

2 x årlige LÆR AT TACKLE - Angst og depressions kurser (ungekurser 15- 25 år)

2 x årlige LÆR AT TACKLE - Angst og depressions kurser (voksenkurser 25 -?)

5 x kurser LÆR AT TACKLE kurser målrettet pårørende:

- LÆR AT TACKLE - Livet som pårørende til unge med angst, depression og selvskade

- LÆR AT TACKLE - Livet som pårørende til borgere med demens

- LÆR AT TACKLE- Livet som pårørende til borgere med misbrug

- LÆR at TACKLE- Livet som pårørende til voksne med psykisk sygdom

- LÆR AT TACKLE- Livet som forældre til et barn i fare for at opleve eksklusion

 

Alt efter tilmelding til de enkelte kurser udbydes de evt. endnu engang i forløbet.

 

I perioden drejer det sig således om minimum 17 kurser af 8-12 deltagere, hvilket vil sige at ca. 190 borgere får tilbudt et kursusforløb i perioden.

 

Forudsætninger der skal opfyldes, for at kunne udbyde kurserne.

 

•   Der skal uddannes en ekstra instruktør til LÆR AT TACKLE - Angst og depression, da de nuværende to er for lidt ved sygdom, arbejde, ferie etc.

 

•   Der skal have uddannes tre voksne instruktører til LÆR AT TACKLE - Angst og depression hos voksne

•   Der skal uddannes minimum 8 – helst 10 instruktører til LÆR AT TACKLE -Livet som pårørende. Hvis vi går efter specifik erfaring med emnet – ellers kan vi nøjes med 6

 

•   Koordinator skal uddannes i LÆR AT TACKLE - Livet som pårørende, for bedst muligt at kunne støtte op om instruktørerne.

 

For at finde disse instruktører kræver det nedsættelse af en / flere arbejdsgrupper på tværs af kommunens centre, da instruktørerne skal findes og rekrutteres af fagpersonale der kender de mulige instruktører og tror på at disse vil kunne magte opgaven.

 

Arbejdsgruppen kan/skal også i fællesskab:

 

-    stå for at få koordineret informationsmøder i forbindelse med rekruttering af deltagere på kurserne.

-    finde egnet / egnede lokaler til kurserne.

 

Både af hensyn til instruktører og kursister, er det vigtigt at det enkelte kursus holdes i de samme lokaler hver gang. Dette da der er tale om sårbare borgere, hvor alene en anden lokaler betyder øget fravær.

 

Succeskriterier

•   At få rekrutteret det nødvendige antal kvalificerede instruktører

 

•   At disse instruktører fastholdes i projektet og oplever øget trivsel ved at de oplever at kunne gøre en særlig forskel for den enkelte frivillige indenfor personlig udvikling, jobparathed og psykisk bedring, og at deltagerne der tilbydes på kurserne at de oplever ligeværd, frirum og personlig udvikling.

 

•   At ca. 190 borgere får tilbudt et kursusforløb i perioden

 

•   At disse borgere gennem deltagelse oplever øget grad af oplevelse af:

-    Forbundenhed

-    Håb og optimisme

-    Identitet

-    Mening

-    Empowerment

 

Økonomiske konsekvenser

Samlet estimeret overblik over udgifter - 2019-2021

2019

Kr. 113.250,-

2020

Kr. 113.250,-

2021

Kr. 113.250,-

Udgifter i alt

Kr. 339.750,-

 

Derudover bidrager udviklingskonsulenten fra Psykiatri og handicap som koordinator for indsatsen, som varetages indenfor den eksisterende bevilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Strategiplan LÆR AT TACKLE (DOCX)

2.
Abonnemlentstyper LÆR AT TACKLE (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udfordringsret – Fleksibel anvendelse af boliger på psykiatri- og handicapområdet.

27.00.00P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det foreslås at ansøge staten om muligheden for også at anvende alle boligerne i kommunens botilbud som midlertidige botilbud. Ansøgningen er en del af ’udfordringsretten’, som giver kommuner mulighed for at udfordre gældende regler og lovgivning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Godkendt, forslaget sendes i høring i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Alle botilbud på Bornholm er opført som almene boliger efter almenboliglovens § 105. Når en borger inden for handicapområdet visiteres til et varigt botilbud sker det typisk til en almen bolig kombineret med bo-støtte efter servicelovens § 85.

 

Bornholms Regionskommune har de senere år, med succes, udfordret tankegangen omkring hvilke boformer der er mest hensigtsmæssige for især målgrupper indenfor handicapområdet (fx udviklingshæmning, autisme). Det har nemlig vist sig, at mange borgere i varige botilbud kan flytte i egen bolig efter en målrettet pædagogisk indsats.

 

Som en del af statens mulighed for at udfordre gældende regler foreslås det derfor at ansøge om, at alle kommunens botilbud, der er bygget efter almenboligloven fleksibelt kan anvendes til midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, hvor kommunen i stedet bliver lejer af boligerne og påtager sig de forpligtelser der er forbundet hermed. Det giver bedre mulighed for at vurdere borgerens behov og forsøge at træne til at bo i egen bolig, uden for et botilbud.

 

Dette kan fx ske ved at udvide området for anvendelsen af almenboliglovens § 56 til også at dække lejeforhold i medfør af servicelovens § 107:

 

Almene ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller regionen betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Ved lejekontraktens ophør skal boligen afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse.

 

Det er tanken, at kommunen skal kunne leje en hvilken som helst bolig i forbindelse med botilbuddet til brug for midlertidige botilbud, således at boligerne anvendes forskelligt, alt efter hvilket tilbud den pågældende borger har behov for.

 

Fx en bolig udlejes via kommunen til en borger som et midlertidigt botilbud. Det vurderes efter en periode, at borgeren har behov for et varigt botilbud. Lejeforholdet mellem kommunen og den almene bolig ophører, og borgeren indtræder i lejeforholdet for den pågældende bolig i stedet.

 

Boligen overgår derved til ”normal” almen bolig igen.

 

Kommunen kan indgå aftale om leje af en anden ledig almenbolig i botilbuddet med henblik på at stille denne til rådighed til et midlertidigt botilbud.

 

Vurderes det derimod, at borgeren ikke har behov for et botilbud fremadrettet, hjælpes borgeren videre i egen bolig, og den pågældende almene bolig kan igen anvendes til enten midlertidigt botilbud via kommunen eller et varigt botilbud med egen lejekontrakt mellem borger og almen bolig.

 

For borgerne vil det betyde at de i større omfang kan tilbydes midlertidige botilbud på Bornholm. Både fordi konstruktionen gør det muligt for borgere, der ikke har fået førtidspension, at bo i boligerne og fordi udbuddet af midlertidige botilbud øges.

Økonomiske konsekvenser

Det vil være en økonomisk fordel for kommunen at få denne fleksibilitet, idet botilbuddene får mulighed for at løse opgaver der ellers skal købes af andre leverandører, som ofte er udenfor kommunen. I de tilfælde betales der en merpris i form af fortjeneste hos private leverandører eller ’overhead’ hos andre kommunale leverandører.

 

Det er vanskeligt at vurdere økonomien, idet boligerne i botilbuddene først kan anvendes fleksibelt, i takt med at borgerne flytter ud eller dør. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Udfordringsret - Udkast ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Løvstikkens fremtid

27.27.45A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

 

Efterspørgslen af pladser på Løvstikken er fortsat faldende og der forventes ikke en øget efterspørgsel. Det er derfor nødvendigt at undersøge andre muligheder for at BRK kan tilbyde de borgere der har behov for institutionel aflastning de nødvendige pladser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    At udvalget tager orienteringen til efterretning,

b)    At procesplanen tages til efterretning, og

c)    At punktet sendes til drøftelse i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

a) Orienteringen taget til efterretning
b) Procesplanen taget til efterretning
c) Punktet sendes til drøftelse i Handicaprådet

 

Sagsfremstilling

Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for betydelige funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

 

Løvstikken indeholder to tilbudstyper: Serviceloven § 107 (midlertidigt botilbud til voksne) og Serviceloven § 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) fordelt på en Aflastningsafdeling med 11 pladser og en Døgnafdeling med 5 pladser.

 

Målgrupper (godkendt af socialtilsynet)

·         0 til 18 år (udviklingshæmning)

·         18 til 40 år (sjældent forekommende funktionsnedsættelse)

·         0 til 18 år (multipel funktionsnedsættelse)

·         0 til 18 år (sjældent forekommende funktionsnedsættelse)

·         18 til 40 år (multipel funktionsnedsættelse)

·         18 til 40 år (udviklingshæmning)

 

I forbindelse med etableringen af Løvstikken blev det besluttet at tilbuddet organisatorisk skulle placeres i Center for Børn og Familie hvilket fungerer tilfredsstillende.

 

Efterspørgslen af pladser på Løvstikken er fortsat faldende, og der forventes ikke en øget efterspørgsel.

På børneområdet bliver en større andel af døgnaflastningerne varetaget af plejefamilier og behovet for institutionel aflastning er faldende for børn med funktionsnedsættelser.

 

Belægningen i Løvstikken de sidste 3 år har været:

 

Døgn 0-18: 7 brugere hvoraf 2 er flyttet i egen bolig, 1 er flyttet til andet tilbud, så der er pt. 4 borgere, hvoraf 2 bliver 18 år i løbet af 2019.

 

Aflastning 0-18: 7 brugere hvoraf 1 er flyttet til døgnafdelingen, resten er fyldt 18 år og overgået til voksen aflastning, eller fået egen bolig. Der er pt. 3 borgere.

 

Aflastning 18- : 12 borgere hvoraf 6 er flyttet i egen bolig. Der er pt. 6 borgere.

 

Det er derfor nødvendigt at undersøge andre muligheder for at BRK kan tilbyde de borgere der har behov for institutionel aflastning de nødvendige pladser.

 

Det skal udredes i Center for Børn og Familie og Center for Psykiatri og Handicap hvilke forventninger der er til det fremtidige behov, hvordan og hvor aflastningspladserne kan etableres, eventuelt ved at sammentænke eksisterende botilbud i BRK til sikring af fagligt robuste fællesskaber og robuste økonomiske driftsenheder.

 

Det skal ligeledes undersøges hvilke eventuelle bygningsmæssige ændringer det vil kræve samt en eventuel genberegning af takster.

 

Procesplan

 

 September 2018 - BSU/SSU orientering

-      Personalemøde Løvstikken

-      Orientering af og drøftelse i Handicaprådet

-      Informationsmøde borgere/forældre

 

Oktober – november 2018

-      Beskrivelse og kvalificering af forslag til fremtidig løsning

 

 December 2018 - BSU/SSU Præsentation af løsning

-      Høring af Handicaprådet

-      Personalemøde Løvstikken

 

 Februar 2019 - BSU/SSU indstiller løsning til ØEPUs og KBs beslutning

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje pr. 1. november 2018

27.39.04S29-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er blevet beregnet nye frit valgs priser for kommunens levering af praktisk hjælp og personlig pleje. Det sker med udgangspunkt i regnskab for 2017 samt nye mål for brugertidsprocenten (BTP, en model der er et udtryk for, hvor meget af plejepersonalets arbejdstid, der bruges ude hos borgerne).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at de nye frit valg priser 2018 godkendes, og at priserne kommer til at gælde fra 1. november 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Anbefales

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte frit valg priser for levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen. Det sker i henhold til bekendtgørelsen om frit valg af leverandør af hjemmehjælp (fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83) Med udgangspunkt i regnskab 2017 samt nye mål for kommunens brugertidsprocent BTP, (som er udtryk for, hvor meget af plejepersonalets arbejdstid, der bruges ude hos borgerne) er der nu beregnet nye frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje.

 

Der er to forhold i vores ældrepleje, der nødvendiggør en tilretning af målene for brugertidsprocenten, BTP. Begge forhold har flyttet på den andel af tid, som personalet bruger ude hos borgerne.

 

De to forhold, der nødvendiggør en tilretning, er:

 

1) Timer anvendt til Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

Med indførelse af Den Rehabiliterende Organisation blev Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde (DTR) en del af den nye hverdag for plejepersonalet.

På DTR-møderne sker der en tværfaglig drøftelse af borgernes rehabiliteringsmål og rehabiliteringsplaner. Det sker for at sikre, at der hele tiden, og hvor det overhovedet er muligt, arbejdes koordineret og fagligt i et rehabiliterende sigte.

Borgernes kontaktpersoner deltager i møderne, og der drøftes op til 10 borgeres aktuelle situation på et møde af en times varighed. Det tværfaglige ligger i, at der, ud over plejepersonalet, også deltager terapeuter og sygeplejersker i møderne samt visitatorer fra Myndighed og ledere og planlæggere. Der holdes møder i alle teams hver uge.

 

Plejepersonalets deltagelse på Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde er finansieret af værdighedspuljen.

 

2) Timer anvendt som FOKUStid

På finansloven for 2018 er der afsat midler til en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem og i plejecentre og i friplejeboliger. Bornholms Regionskommune har ansøgt og fået bevilliget midler herfra.

Udmøntningen af midlerne i hjemmeplejen sker ved, at der for social- og sundhedsassistenterne dagligt bliver afsat 20 minutters FOKUStid på kørelisten, medens social- og sundhedshjælperne får afsat to x 15 minutters FOKUStid om ugen (på hverdage) og at der dagligt afsættes 10 minutters FOKUStid til to dagvagter og to aftenvagter pr. team. FOKUStiden skal bruges til uforudsete opgaver, dokumentation, opsamling og beredskab, kollegahjælp og faglig sparring samt til de medarbejdere, som bærer nødkaldstelefon.

 

Udmøntning af puljen blev behandlet og godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde 23. marts 2018.

 

I tabellen nedenfor ses ændringen i brugertidsprocenten i procent, som følge af de timer plejepersonalet bruger på De Tværfaglige Rehabiliteringsmøder samt FOKUStid.

 

Ændringen af brugertidsprocenten fremgår af nedenstående tabel

Brugertidsprocent

Dag

Øvrig tid

Tidligere mål for brugertidsprocenten

65,34 %

65,88 %

Reduktion i pct. som følge af Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

-0,81 %

 

Reduktion i pct. som følge af FOKUStid

-3,20 %

-2,33 %

Nyt mål for brugertidsprocenten

61,33 %

63,55 %

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af priserne på baggrund af regnskab 2017 samt ændrede mål for brugertidsprocenten giver følgende priser pr. 1. november 2018

 

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

438,82 kr. pr. time

548,53 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

458,47 kr. pr. time

573,09 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

556,45 kr. pr. time

695,56 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

820,92 kr. pr. time

1.026,15 kr. pr. time

 

Til sammenligning kan det oplyses, at de tilsvarende priser for 2017 fremskrevet til 2018 pris og lønniveau er følgende

 

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

430,31 kr. pr. time

537,89 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

450,38 kr. pr. time

562,98 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

532,57 kr. pr. time

665,72 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

845,63 kr. pr. time

1.057,04 kr. pr. time

 

Priserne pr. 1. november 2018 vil ved årsskiftet blive fremskrevet med gældende PL og blive anvendt frem til, at der beregnes nye priser i 2019 på baggrund af regnskab 2018.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Opfølgning på Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017

29.09.20G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 3. september 2018 blev udvalget orienteret om udført tilsynsbesøg i hjemmeplejen i Allinge i oktober 2017. Tilsynsrapporten blev taget til efterretning og udvalget bad om en orientering om handleplanens effekt på forholdene på førstkommende møde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At opfølgningen tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018.

Opfølgningen taget til efterretning, sendes til Ældrerådet til orientering

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerheds besøg i hjemmeplejen i Allinge mundede ud i en vurdering af ”behandlingsstedet” som blev indplaceret i kategorien mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Tilsynsrapporten er bilagt sagen her.

 

Der er følgende muligheder for kategorisering efter tilsynsbesøg:

0.        Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

1.        Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

2.        Større problemer af betydning for patientsikkerheden

3.        Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden

 

Vurderingen af hjemmeplejen i Allinge er altså i den mildeste kategori af kritik.

 

I forlængelse af tilsynsbesøget iværksattes en række foranstaltninger i en handleplan for at kvalitetssikre den sundhedsfaglige dokumentation. Handlingerne er målrettet dels mod hjemmeplejen i Allinge og dels hjemmeplejen som helhed.

 

Status på opfølgningen er, at handleplanen helt er fulgt op i hjemmeplejen Allinge, mens de resterende 6 teams kun helt har gennemført indsatserne for januar og februar, men kun delvist eller slet ikke de planlagte indsatser for maj – juni. Der er dog løbende gennemgang med medarbejderne af de retningsgivende dokumenter (juni-oktober), således at medarbejdernes forståelse for og brug af dokumenterne i det daglige arbejde løbende øges.

 

I forlængelse af mødet i SSU blev der iværksat en lille stikprøveundersøgelse af 40 borgere med ordinerede sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen. Det overordnede indtryk er, at der stadig er et forbedringspotentiale i den sundhedsfaglige dokumentation – hvilket også stemmer overens med, at handleplanen ikke er gennemført fuldt ud.

 

Såvel den aktuelle status som resultatet af stikprøverne taler sit tydelige sprog om, at der skal iværksættes en ny og struktureret plan, som sikrer, at den sundhedsfaglige dokumentation forbedres.

 

I korte træk vil handleplanen fokusere på:

 

·         De elementer af handleplanen, som ikke er gennemført – såvel sidemandsoplæring af medarbejderne som sikring af, at dokumentationen er korrekt. Dette gennemføres i september og oktober, således at data er ensartet og opdateret, inden vi overgår til nyt omsorgssystem, Cura. Hvor der er mulighed for det, gives Hjemmeplejen administrativ bistand til at opdatere dokumentationen, så medarbejderne kan bruge så meget tid hos borgerne som muligt.

 

·         For at sikre, at denne handleplan følges, gennemføres der ugentlige stikprøver, som overvåger fremdriften i hvert enkelt team; der gives feed back til teamleder, som er ansvarlig for at realisere planen. Opfølgningen varetages af afdelingslederne med afrapporteringspligt til ældrechef.

 

Konklusion/resumé:

Den sundhedsfaglige dokumentation for borgere, der har ordineret sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen, er ikke tilstrækkeligt fagligt funderet og detaljeret. Det betragtes som alvorligt, selvom det ikke er på de mest kritiske målepunkter, med risiko for borgers live og helse, at manglerne forefindes.

 

Som følge heraf igangsatte Hjemmeplejen ved indgangen til 2018 en læringsproces, som både skulle sikre forståelse for dokumentationskravene hos medarbejderne og at dokumentationen fremover hos alle borgere vil leve op til kravene. Imidlertid viser status i september, at læringsprocessen ikke er gennemført som planlagt, hvilket nu fører til, at Hjemmeplejen udruller en ny handleplan og sikrer dens gennemførelse ved mere systematisk opfølgning og kontrol.

 

Målet er, at den sundhedsfaglige dokumentation skal have høj kvalitet, hvilket bør komme til udtryk i, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremover vil konstatere færre målepunkter, hvor kravene ikke er opfyldt.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 5. november 2018 modtage en opdateret status på om de ønskede resultater er opnået.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsynsrapport Ældre, Allinge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Lunden 2018     

27.12.16K09-0203

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018.
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 06. april 2018 (Afdelingerne Paradisvej 11 og 83), og den 20. april 2018 (Afdelingerne Blommelunden- Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Lunden(Afdelingerne Paradisvej 11 og 83)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboere og pårørende er tilfredse med det samlede tilbud der gives på Lunden. Der er tale om kompetente og kvalificerede faste medarbejdere, der yder en hjælp og støtte der kvalitativt er rigtig god.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

 

 

Lunden(Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden)

Det er Tilsynets oplevelse, at beboere og pårørende er tilfredse med det samlede tilbud der gives på Lunden. Der er tale om kompetente og kvalificerede faste medarbejdere, der yder en hjælp og støtte der kvalitativt er rigtig god.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Lunden(Afdelingerne Blommelunden og Rosenlunden) har ved mail af den 29. maj 2018 givet en for Tilsynet tilfredsstillende tilbagemelding på hvorledes borgernes dokumentation fremadrettet sikres ajourført.

 

Til kommentering i Handicaprådet:

 

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:

Vi bemærker os:
Beboerne er generelt tilfredse med personalet og den hjælp de får samt de samlede tilbud og der er tilfredshed med maden.
For lidt tid til dokumentation.
Ikke fuld udnyttelse af klippekortsordningen.
Det kniber for mange af beboerne at forstå mål og afgive ønsker i forbindelse med rehabiliteringen.
Der er anbefaling om at dokumentation skal ajourføres med henblik på personligt værgemål.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilsyn 2018 Plejecenter Nørremøllecentret

27.12.16K09-0205

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 29. maj 2018 Nørremøllecentret 1 (Afdeling øst) og den 30. maj 2018 Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord og vest) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

 

Nørremøllecentret 1 (Afdeling øst) og Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord og vest)

Det er Tilsynets samle oplevelse, at beboere og pårørende på Nørremøllecentret er tilfredse med det samlede tilbud der gives. Tilsynet oplever kompetente og kvalificerede medarbejdere, der yder en hjælp og støtte der kvalitativt er rigtig god.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:


Vi bemærker os:
Beboerne er generelt tilfredse med personalet og den hjælp de får, samt med de samlede tilbud og der er tilfredshed med maden.
Der er tidspres.
For lidt tid til dokumentation.
Ikke fuld udnyttelse af klippekortsordningen.
Det kniber for mange beboere at forstå mål og afgive ønsker i forbindelse med rehabiliteringen.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsyn 2017 Nørremøllecentret 1 (Afdeling øst) (DOC)

2.
Tilsyn 2018 Nørremøllecentret 2 (Afdeling nord og vest) (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2018 Plejehjemmet Toftegården

 

27.12.16K09-0206

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 06. juni 2018 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

Samlet indtryk

 

Det er Tilsynets oplevelse, at Toftegården er et godt og trygt sted for beboerne. Der er tilbud om mange gode aktiviteter, og de pårørende føler sig velkomne og inddraget.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilsynet har, fra leder Susanne Møller pr. mail af den 20. juli 2018, modtaget fyldestgørende redegørelse for progressionen i arbejdet omkring konkret beboer.

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:

Vi bemærker os:
Beboerne er generelt tilfredse med personalet og den hjælp de får samt med de samlede tilbud og der er tilfredshed med maden.
Der er tidspres.
For lidt tid til dokumentation.
Det kniber for mange beboere at forstå mål og afgive ønsker i forbindelse med rehabiliteringen.
Tilsynet anbefaler, at leder sørger for gennemgang af samtlige beboeres dokumentation.

 

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsyn 2018 Plejecenter Klippebo

 

27.12.16K09-0209

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 09. juli 2018 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne; om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen; de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver, opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at Klippebo er et godt og trygt sted for beboerne. Der tilbydes en række tilbud om aktiviteter og ture som beboerne har mulighed for at deltage i. Tilsynet oplever en engageret personalegruppe, der arbejder med respekt for beboerne og med de pårørende.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

•   Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der bliver foretaget en lægefaglig vurdering om genoplivning, når borger udtrykker, at der ikke ønskes genoplivning. Jfr. ”Anmodning om lægelig vurdering af borger, bruger, beboer,(BBB) ved fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling.” 

 

Tilbagemelding fra leder ønskes senest den 15. september 2018.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Klippebos leder har, ved mail af den 16. august 2018, redegjort for opfølgning på anbefaling, og Tilsynet har godkendt den fremsendte opfølgning.

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Til kommentering i Ældrerådet den 18. september 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 18. september 2018:


Vi bemærker os:
Beboerne er generelt tilfredse med personalet samt med de samlede tilbud og der er tilfredshed med maden.
Der er stort tidspres.
For lidt tid til dokumentation.
Ikke fuld udnyttelse af klippekortordningen.
Det kniber for mange af beboerne at forstå mål og afgive ønsker i forbindelse med rehabiliteringen.
Der anbefales en lægefaglig vurdering ved fravalg af beboernes livsforlængende behandling (herunder genoplivning)

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Tilsyn 2018 Socialpsykiatrien Område Vest

(Midtpunktet og Vestergade)

 

27.12.16K09-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018.
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Vest (Midtpunktet og Vestergade) henholdsvis den 31. maj 2018, og den 11. juni 2018.

 

Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Midtpunktet 

Tilsynet finder, at Midtpunktets aktivitets- og samværstilbud er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering, når aktiviteter skal planlægges. Det er Tilsynets opfattelse, at brugerne er meget glade for at komme i Midtpunktet.

 

Tilsynet finder desuden

 

 

 

Der er forbindelse med tilsynet givet følgende anbefalinger: Ingen.

 

Vestergade

Tilsynet finder, at Vestergade er et godt tilbud til brugerne, hvor de kan være aktive i trygge omgivelser, men også, hvor de kan blive udfordrede, hvis det er det, som der er behov for.

 

Tilsynet finder desuden.

 

 

Der er forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

 

Rapporten fremsendes for Handicaprådes kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsynsrapport Midtpunktet 2018 (DOC)

2.
Tilsynsrapport Vestergade 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

 16  Tilsyn 2018 Voksenhandicap Dagtilbud Klippely

 

27.12.16K09-0207

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at tilsynet tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018.
Tilsynet taget til efterretning

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Klippely den 12. juni 2018. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•   Tilbuddets fysiske standard

•   Samarbejde/kommunikation

•   Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•   Administration, egenbetaling m.m.

•   Magtanvendelser/omsorgspligt

•   Tilbuddets personalepolitik m.m.

•   Tilbuddets personaleplanlægning

•   Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•   Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet finder, at brugerne af Klippely fortsat oplever at have en god og spændende arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor lige netop deres arbejdsindsats er synlig og værdsættes, samt en arbejdsplads der i høj grad giver dem en arbejdsidentitet

 

Tilsynet finder desuden:

 

•   at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

 

•   at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes for Handicaprådets kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 Til kommentering i Handicaprådet:

Handicaprådet den 10. september 2018:

Taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Tilsynsrapport Klippely 2018 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Frivillighedsstrategi, midtvejsevaluering

00.15.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

27-08-2018

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

17

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2016 ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019”, bestående af en række tværgående indsatser og særlige indsatser på fire udvalgte områder. Formålet er at skabe rammer og forudsætninger for en mere målrettet styrkelse af samspillet mellem de kommunale enheder, frivillige og foreningslivet.

En midtvejsevaluering viser at de fleste tværgående indsatser er gennemført eller delvis gennemført.

På de fire udvalgte områder har de respektive politiske udvalg vedtaget handleplaner, hvor der især på de tre områder har været gennemført en række initiativer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      At Klima- og Bæredygtighedsudvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning, og herunder være opmærksom på de tilbagestående udfordringer i gennemførelsen af frivillighedsstrategien.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. august 2018

Taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 22. december 2016 ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019”, indeholdende en række tværgående indsatser og fire udvalgte områder til en særlig målrettet indsats.

Den 21. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen handleplaner for hvert af de fire udvalgte områder:

·         Den rehabiliterende organisation

·         Integration af flygtninge

·         En åben og inkluderende folkeskole

·         Sunde og grønne lokalsamfund

Det ultimative mål for strategien er at hele (BRK-) organisationen indtænker frivillige og partnerskaber med foreningslivet i opgaveløsninger og udvikling af nye initiativer, hvor det er muligt, og sammen med erhvervslivet, hvor det giver mening.

Hertil er BRK organisationen ikke nået endnu, men de mange aktiviteter som led i strategien har været et stort skridt i denne retning.

Det skal her pointeres at samarbejde mellem kommunen, foreningslivet og frivillige IKKE er af ny dato. Flere kommunale enheder har mange års erfaringer med at samarbejde med foreninger og frivillige, f.eks. indenfor lokalområdeudvikling, aktivitetscentre, kulturlivet mm.

 

Frivillighedsstrategien har suppleret og styrket dette mangeårige samarbejde på flere områder:

·         Det er blevet nemmere og mere attraktivt at være frivillig på Bornholm, herunder med oprettelsen af en frivilligportal, samarbejdet gennem Frivillig Forum Bornholm med nu ca. 25 medlemsorganisationer og én indgang til BRK gennem frivillighedskoordinatoren.

·         Det er blevet nemmere og mere attraktivt for kommunale medarbejdere at samarbejde med frivillige, herunder med beskrevne procedurer og vejledninger, kontaktpersoner i forhold til frivillighedsstrategien, øget koordinering mm.

·         På flere områder oplever borgerne sammenhæng mellem indsatserne fra fagprofessionelle og frivillige, f.eks. på integrationsområdet.

·         Der er skabt flere anledninger til at den frivillige verden og kommunen mødes og samarbejder, f.eks. i forbindelse med Frivillig Fredag/Uge 39 med bl.a. fonds- og foreningsmesse.

 

Den tværgående indsats

 

Kontaktpersoner: Alle centre har udpeget en central nøgleperson med ansvar for implementering af frivillighedsstrategien.

 

Procedurer: Flere institutioner har udarbejdet specifikke procedurer for samarbejdet med frivillige, og netværket har bl.a. fokus på frivillighed med aktiviteter i frivilligugen, uge 39.

Retningslinjer/håndbog: Med udbygningen af kommunens hjemmeside om frivillighed synes der ikke umiddelbart at være et behov for en håndbog. Hjemmesiden gør det muligt til stadighed at udbygge og tilpasse viden og vejledninger mv.

 

Vidensbank for kommunalt ansatte om frivillighed bliver løbende ajourført af frivillighedskoordinator og flyttes til kommunens intranet Dragenettet under ’netværk’

Frivilligcenter: Frivillig Forum Bornholm (FFB) afleverede i juli 2017 en indstilling omkring etablering af et frivilligcenter, på baggrund af oplysninger og erfaringer fra andre af landets kommuner. Forslaget indgik i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2018, men førte ikke til afsættelse af midler til etablering af et frivilligcenter.

 

Kompetenceudvikling: Der er ikke modtaget konkrete ønsker fra kommunens centre og institutioner om kompetenceudvikling af medarbejdere. Der har været afholdt et gratis webinar for kommunalt ansatte med titlen ”Styrk samarbejdet med frivillige i offentlige institutioner”,

og kommunen har gennem Frivillig Forum Bornholm været medarrangør af kompetencekurser til frivillige foreninger.

Rammer og ressourcer: Der er stor søgning efter økonomisk tilskud til foreninger. På hjemmesiden oplyses om puljer og fonde, og henvises til konsulenter i kommunen der kan være behjælpelige med ansøgninger.

Omkring 40 foreninger har via kommunen modtaget gratis login til Schultz Puljeguide, hvor de selv har mulighed for at søge midler blandt ca. 1200 fonde og puljer.

Lokaler: Et samlet notat over lokaler, der kan benyttes af foreninger og frivillige, er under udarbejdelse og ventes klar i løbet af efteråret 2018.

Portal: En frivilligportal www.frivilligbornholm.dk blev taget i brug 1. september 2017. Her kan udbydes frivilligopgaver, annonceres begivenheder, oplyses om udstyr/grej til låns og der arbejdes aktuelt på at få en samlet foreningsoversigt. Portalen ejes af Frivillig Forum Bornholm, der finansierer driften over det årlige driftstilskud fra kommunen.

 

Handleplaner

 

Den rehabiliterende organisation

BRK er meldt ind i organisationen i Cykling uden Alder, med adgang til bookingsystem og forsikring af de frivillige.

·         Sammen med Cykling uden Alder er afholdt et PR-event i sensommeren 2017, hvor der blev cyklet med rickshaw cykler og beboere fra Domen i Allinge til Is-Kalas i Sandvig t/r

·         Et rekrutteringsopslag på Frivilligportalen lægges op umiddelbart efter sommerferien 2018

·         Der er et tiltag i støbeskeen i forhold til de lokale medier for at fortælle historien om de gode cykeloplevelser mhp. at rekruttere flere frivillige cykelpiloter

·         I forbindelse med ”Frivillig Fredag” 28. september 2018 er der planlagt en PR-event ved Aakirkeby-Hallerne, hvor folk kan prøve/se, hvor dejligt det er at cykle en tur med nogen

Gennemførelsen af handleplanen har været forsinket, bl.a. af det store ekstra arbejde, som plejeboligområdet fik i forbindelse med et meget intenst forløb med byggeri af 11 køkkener og iværksættelse af leve-bo miljø med udgangspunkt heri.

 

Integration af flygtninge

I samarbejde med lokalsamfundet, Byting, borgerforeninger og idrætsforeninger rundt på øen, har integrationsafdelingen afholdt informationsmøder med borgere og nye danskere, hvor der er skabt mange gode relationer, hvilket også opleves ved, og gennem åbne husmøder i de nye borgeres bofællesskaber.

En sidegevinst til integrationsarbejdet er, at der i flere byer er oprettet grupper af kontaktpersoner som både borgere og kommune kan henvende sig til, når der kommer nye beboere til byen og hvis de har spørgsmål til det lokale liv.

De involverede byer er Klemensker, Aakirkeby, Pedersker, Hasle, Nexø og Rønne.

 

En åben og inkluderende folkeskole

Alle folkeskolerne på Bornholm har i forskellig grad samarbejde med frivillige. De fleste gennem Åben Skole projekter, skoletjenesten og lokale foreninger.

 

I forbindelse med handleplanen er der i skolelederregi blevet drøftet retningslinjer for samarbejdet med frivillige bl.a. i forhold til information på skoleporten om anvendelsen af frivillige og den fælles indgang FrivilligBornholm.dk. Personalet på skolerne har fået introduceret frivillighedspolitikken og strategien. Derudover er ”samarbejdet med frivillige” blevet et tilbagevendende punkt på ledermøderne til gensidig inspiration.

 

Skolerne arbejder bl.a. med:

·         Skoletjenesten Bornholm

·         Diverse Åben Skole projekter, herunder egne puljemidler

·         Naturvidenskabsfestivallen i uge 39

·         Samarbejde med erhvervslivet om First Lego League(FLL)

·         Samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om bl.a. Edison

·         Samarbejde med UU og de erhvervsdrivende om diverse tiltag der understøtter elevernes uddannelsesvalg fx karrierelæring, BUM (Bornholms Uddannelses Messe)

·         Lokalt samarbejde med foreninger, erhvervsdrivende, forældreforeninger m.m.

·         Samarbejde med frivillige om lokale projekter fx læsemakkerprojektet i Nexø, praktiske opgaver m.m.

·         at eleverne af og til deltager som frivillige fx ved at gå Lucia på et plejehjem, pyntning af bibliotekets/byens juletræ m.m.

Det har vist sig svært at rekruttere frivillige i skoletiden, så derfor har fokus primært været på samarbejdet med kulturinstitutioner og de erhvervsdrivende.

 

Sunde og grønne lokalsamfund

Indsatsen i handleplanen har fokus på at skabe et sted, hvor unge på Nordbornholm kan hænge ud og være aktive i timerne efter skole. Projektet vil involvere unge i 6-9. klasserne, således at de selv er med til at skabe stedet og til at tage ansvar for udviklingen i deres lokalsamfund.

Status: På grund af fraflytning af ansvarlig medarbejder og organisationsændringer efter kommunalvalget er gennemførelsen af denne handleplan blevet forsinket, og vil først blive gennemført efter sommerferien 2018.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af de konkrete tiltag afholdes inden for budgettet for de respektive politiske udvalg, eller vil blive forsøgt afholdt gennem fundraising.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag:

·         Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019

·         Handleplaner for frivillighed og partnerskaber, KB-beslutning 21-09-2017

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 27. august 2018

1.
Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 (PDF)

2.
Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 (PDF)

3.
Handleplaner for frivillighed og partnerskaber, KB-beslutning 21-09-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Mødeplan 2019

00.22.04A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2019 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 15.00

 

Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2018:

a) Taget til efterretning
b) Møderne fastsættes til kl.15,00, dog starter møderne i november og maj, hvor der er dialogmøder, kl. 13,00

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 20.9.2018 at godkende mødeplanen for 2019 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Social- og Sundhedsudvalget har møder følgende dage i 2019:

7. januar

4. februar

11. marts

1. april

6. maj

3. juni

26. august

23. september

4. november

2. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Mødeplan 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

19

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    At punkt 5, ”Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet” er jf. tidsplan sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd

b)    At punkt 7, ” Udfordringsret – Fleksibel anvendelse af boliger på psykiatri- og handicapområdet” sendes i høring i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

a) og b) godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

20

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Situationen omkring Klippely, Skovhjælperne, blev drøftet
Udvalgsmødet den 5. november 2018 starter kl. 13,00

 

a)    Forslag om at Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 5. november 2018 starter kl. 13,00, grundet dialogmøder med de 3 centre.