Referat
Social- og Sundhedsudvalget
05-11-2018 kl. 13:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Sundhed
  åbent 3 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Ældre
  åbent 4 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 5 Orientering om samarbejde på hjerneskadeområdet
  åbent 6 Socialtilsynets rapport vedr. BRKs Stof- og Alkoholbehandling
  åbent 7 Opfølgning på risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017 - Status november 2018
  åbent 8 Evaluering af Hjemmeplejen
  åbent 9 Udfordringsret – Fleksibel anvendelse af boliger på psykiatri- og handicapområdet.
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Gensidig orientering
  lukket 100 Lukket punkt. Drift 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandlingen af punkt 2 deltager:

Sundhedschef Trine Dorow

Sønderbo: Laila Sommer

Sygeplejen: Charlotte Høffding Larsen

Sønderbo: Janike Thiesen

Hjælpemidler: Pia Juul Hansen

Hjælpemidler: Gulla Steenberg

Sygeplejen: Bitten Skov Olesen

Genoptræningen: Tashiea Stender Alstrup

KommunikationsCenteret: Connie Mogensen

KommunikationsCenteret: Thomas Mogensen

Genoptræning: Katja Madsen

Misbrug: Hanne Ulrich

 

Under behandlingen af punkt 3 deltager:

Centerchef Birgit Mortensen

Plejecenterleder Lene Olsen

Teamleder Lena Hartelius

So.su.ass. Lone Christoffersen

So.su.ass. Pernille Ipsen

So.su.ass. Jane Klausen

Faglig koordinator Hanne Jørgensen

Borgerambassadør Heidi Knudsen

Leder af Plejecenter Nylars Jannie Fuglsang-Damgaard

Myndighedskonsulent Mette Marker

So.su.ass. Rikke Bojer Knudsen

So.su.ass. Sussi Birkebæk Lau

Sygehjælper Winnie Danshøj Grøtner

Hjemmeplejeleder Annette Larsen (Hjemmeplejen Allinge, Hasle og Rønne)

 

Under behandlingen af punkt 4 deltager:

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen-Bager

Socialpædagog Helle Smidemann, Botilbuddet Gartnerparken

Pædagogmedhjælper Jesper Klindt, Socialpsykiatriens område vest

Sagsbehandler/socialrådgiver Mette Sode Hansen, Myndighed

Leder af vennepunktet Tina Rasmussen

Leder af Botilbuddet Nexøhuset Louise Kennet

 

 

 

Sundhedschef Trine Dorow deltager under punkterne 5, 6, 7 og 8

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen-Bager deltager under punkterne 5 og 9

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 7 og 8

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Sundhed

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget udvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center Sundhed.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis.  

 

Fra Center Sundhed deltager:

Sundhedschef Trine Dorow

Sønderbo: Laila Sommer

Sygeplejen: Charlotte Høffding Larsen

Sønderbo: Janike Thiesen

Hjælpemidler: Pia Juul Hansen

Hjælpemidler: Gulla Steenberg

Sygeplejen: Bitten Skov Olesen

Genoptræningen: Tashiea Stender Alstrup

KommunikationsCenteret: Connie Mogensen

KommunikationsCenteret: Thomas Mogensen

Genoptræning: Katja Madsen

Misbrug: Hanne Ulrich

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Ældre

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget udvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center Ældre.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center Ældre deltager:

 

Centerchef Birgit Mortensen

Plejecenterleder Lene Olsen

Teamleder Lena Hartelius

So.su.ass. Lone Christoffersen

So.su.ass. Pernille Ipsen

So.su.ass. Jane Klausen

Faglig koordinator Hanne Jørgensen

Borgerambassadør Heidi Knudsen

Leder af Plejecenter Nylars Jannie Fuglsang-Damgaard

Myndighedskonsulent Mette Marker

So.su.ass. Rikke Bojer Knudsen

So.su.ass. Sussi Birkebæk Lau

Sygehjælper Winnie Danshøj Grøtner

Hjemmeplejeleder Annette Larsen (Hjemmeplejen Allinge, Hasle og Rønne)

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At dialogen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Dialogen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget udvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center Psykiatri og Handicap.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Psykiatri og Handicap deltager:

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen-Bager

Socialpædagog Helle Smidemann, Botilbuddet Gartnerparken

Pædagogmedhjælper Jesper Klindt, Socialpsykiatriens område vest

Sagsbehandler/socialrådgiver Mette Sode Hansen, Myndighed

Leder af vennepunktet Tina Rasmussen

Leder af Botilbuddet Nexøhuset Louise Kennet

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om samarbejde på hjerneskadeområdet

27.36.04A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Orientering om det aktuelle tværfaglige samarbejde på hjerneskadeområdet. Der gives, i forbindelse med punktet en uddybende orientering om organiseringen af hjerneskadeområdet og hvordan den nuværende model er blevet udviklet med baggrund i sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

• at orienteringen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. juli 2018:
Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Landets kommuner har siden 2007 haft det fulde ansvar for rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade efter udskrivelse fra sygehuset. Der har siden 2011 været et nationalt fokus på hjerneskadeområdet. Der er i et bredt samarbejde gennem sundhedsstyrelsen udarbejdet et nationalt forløbsprogram for hjerneskadeområdet.

 

Med udspring i dette igangsatte Bornholms Regionskommune projektet: ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” i perioden 2012-2014. Dette afstedkom udarbejdelsen af et velfungerende tværsektorielt og internt (i BRK) samarbejde med fokus på rehabilitering af borgere med en erhvervet hjerneskade.

 

Erfaringerne fra samarbejdet, samt et nationalt servicetjek fra Sundhedsstyrelsen i november 2017, førte til et tilpasset samarbejde, der er beskrevet i vedhæftede ”Kommissorie for Hjerneskadeteam Bornholm”.

 

Kommissoriet beskriver ud fra målgruppen af borgere fra det fyldte 18 år med erhvervet hjerneskade, en tværfaglig samarbejdsmodel (Hjerneskadeteamet):

 

Kommissoriet og arbejdet omkring borgere med erhvervet hjerneskade, er centreret omkring et bredt tværfagligt samarbejde, hvor kerneindsatsen er at sikre koordinerede og sammenhængende hjerneskadeforløb i BRK. Målet med arbejdet, er at der udarbejdes fælles langsigtede mål omkring borgeren, således at udførerne er klar til opgaven, og dermed sikrer den nødvendige kvalitet i arbejdet fra start af.

 

Dette arbejde er blandt andet sikret gennem Hjerneskadekoordinator, der sikrer en kvalitativ første indgang i det kommunale system, samt koordinerer det videre forløb.

 

Derudover sker der, via kvartalsvise møder i den koordinerende Hjerneskadeteam, sikres udvikling på en bred tværfaglig front, samt i særlige komplekse personsager afholdes der ad hoc hjerneskademøder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. november 2018

1.
Kommissorie for Hjerneskadeteam Bornholm (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Socialtilsynets rapport vedr. BRK’s Stof- og Alkoholbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Socialtilsynet har efter anmeldt besøg den 31. maj 2018 godkendt BRK’s Stof og Alkoholbehandling. Endelig tilsynsrapport foreligger. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At tilsynsrapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Tilsynsrapporten taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Af Socialtilsynet rapport vedr. BRK’s Stof og Alkoholbehandling fremgår det, at tilbuddet er godkendt efter SEL § 101 og SUL § 141 til målgrupper af voksne borgere i alderen 18 -85 år med misbrugsproblematikker indenfor stof og alkohol. Tilsynsrapport er lavet på baggrund af et anmeldt tilsyn den 31. maj 2018.

 

Det fremgår af rapporten, at

·         Tilbuddet er et fagligt kvalificeret tilbud til den beskrevne målgruppe og at tilbuddet samlet set har den fornødne kvalitet i forhold til socialstyrelsens kvalitetsmodel.

·         Tilbuddets faglige tilgange er angivet at være kognitiv tilgang, skadereducerende tilgang, ressourceorienteret tilgang og Compassions fokuseret tilgang.

·         Tilbuddets metoder er angivet at være: Den kognitive metode (samtalemetode), Motiverende Samtale (MI) og Compassion Fokuseret Terapi.

·         Tilbuddets målgruppe er bred og borgerne har mange komplekse problemstillinger. I forbindelse med, at borgeren indskrives i misbrugsbehandling, laves der en systematisk udredning af borgerens problematikker og i det omfang der er brug for samarbejde med eksterne aktører, inddrages disse i borgerens mål.  Borgernes fysiske og mentale sundhed prioriteres højt og tilbuddet samarbejder med relevante sundhedsinstanser, så borgernes sikres en helhedsorienteret indsats ud fra deres individuelle behov.

·         Tilbuddets fysiske rammer understøtter tilbuddets kerneydelser i form af relevante rammer for medicinudlevering, individuelle samtaler og mulighed for gruppebehandling. Tilbuddet har valgt at indrette et mindre venterum og understøtte, at borgerne, modsat tilbuddets tidligere praksis i de tidligere fysiske rammer, i stedet benytter nærtliggende samværstilbud.

 

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af udvalgte temaer. Der gives en gennemsnitlig vurdering af kvaliteten fra 1: I meget lav grad opfyldt til 5: I meget høj grad opfyldt.

 

Tilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten af BRK’s tilbud indenfor de enkelte temaer fremgår af nedenstående tabel.  

 

Tema

Tilsynets gennemsnitlige vurdering

- Uddannelse og beskæftigelse

3,5

- Selvstændighed og relationer

3,5

- Målgruppe, metoder og resultater

3,7

- Sundhed og Trivsel

4,7

- Organisation og ledelse

4,3

- Kompetencer

5

- Fysiske rammer

3,5

 

 

Det Social tilsyn peger på 2 udviklingsområder:

·         Under temaet ”Målgruppe, metoder og resultater” anbefaler Socialtilbuddet, at det på tydeligvis fremgår af den løbende dokumentation (kontinuitetsark), hvornår der er tale om et behandlende forum eller et myndighedsforum, således at borgeren kan følge, hvilken ramme og kontekst de forskellige indsatser leveres i og borgeren indgår i.

·         Under temaet ”Fysiske rammer” anbefaler Socialtilbuddet, at tilbuddet sammen med borgerne undersøger om nogle borgeres ønske om fællesskab med hinanden og med personalet kan imødekommes.

 

Leder af Misbrug oplyser, at der er udarbejdet retningslinjer for den løbende dokumentation, så det fremgår tydeligt, om der er tale et behandlende forum eller et myndighedsforum. Endvidere er der igangsat en proces med henblik på, at få afdækket mulighederne for at imødekomme ønsket om fællesskab mellem borgere og med personalet. 

Tilsynsrapporten sendes Bornholms Ældreråd og Handicaprådet til kommentering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 1. oktober 2018

Taget til efterretning, idet der arbejdes videre med et sted til fællesskab for gruppen.

 

Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. november 2018

1.
Endelig tilsynsrapport for Bornholms Regionskommune Stof- og Alkoholbehandling 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opfølgning på risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen Allinge 2017 - Status november 2018

29.09.20G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social og Sundhedsudvalget blev orienteret d. 3. september 2018 om udført risikobaseret tilsyn i Hjemmeplejen i 2017. Efterfølgende d. 29. september blev udvalget orienteret om hjemmeplejens opfølgning på tilsynsrapporten, og om at der i udvalget møde d. 5. november vil blive givet en opdateret status på, om resultatet fra opfølgningen har givet de ønskede resultater.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At opfølgningen tages til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Opfølgningen taget til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af tilsynsbesøget iværksattes en række foranstaltninger i en handleplan for at kvalitetssikre den sundhedsfaglige dokumentation. Handlingerne var målrettede dels mod hjemmeplejen i Allinge og dels hjemmeplejen som helhed.

 

Med sundhedsfaglig dokumentation menes en række af de målepunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger i deres tilsyn og hver der konstateredes flere fejl ved besøget i Allinge.

 

Det drejer sig om punkterne:

·         Beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer (3)

·         Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlig læge (4)

·         Aktuel beskrivelse af pleje og behandling, opfølgning og evaluering (5)

·         Informeret samtykke (6)

·         Dokumentationen er overskuelig og systematisk og føres i en journal (7)

·         Samtykkekompetence/handleevne (36)

 

Konklusionen var, at den sundhedsfaglige dokumentation for borgere, der har ordineret sundhedslovsindsatser, som leveres af Hjemmeplejen, ikke var tilstrækkeligt fagligt funderet og detaljeret.

 

Som følge heraf igangsatte Hjemmeplejen ved indgangen til 2018 en læringsproces, som både skulle sikre forståelse for dokumentationskravene hos medarbejderne og at dokumentationen fremover hos alle borgere vil leve op til kravene. Imidlertid viste status i september, at læringsprocessen ikke fuldt ud var gennemført som planlagt, hvilket førte til, at Hjemmeplejen udarbejdede en ny handleplan.

 

Der er gennemført en stikprøvekontrol i uge 42, hvor der stadig manglede 2 uger af det tilrettelagte handleplansforløb. Resultaterne er sammenholdt med tilsvarende kontrol i uge 36. Den viser fremgang på de fleste målepunkter.

 

 

Hjemmeplejen sept. og okt. 2018

Ikke opfyldt uge 36

Ikke opfyldt uge 42

Opfyldt uge 36

Opfyldt uge 42

Forbedring på antal målepunkter fra uge 36 til 42

I 40 sager er 6 af Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter kontrolleret

119

98

121

142

 

21

 

Selvom der er fremgang, er der imidlertid langt til et tilfredsstillende niveau og derfor fastholdes handleplanens elementer, og der vil fortsat blive gennemført stikprøvekontroller; desuden vil der blive udarbejdet mere specifikke mål for kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation og en mere systematiseret kontrol.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført reaktivt besøg d. 3. oktober i hjemmeplejen i Allinge (opfølgning på 2017 besøget). Rapporten herfor er endnu ikke modtaget, men vil blive forelagt udvalget, så snart den er modtaget. Det fremgik af den mundtlige tilbagemelding, at Styrelsen tydeligt kunne se, at dokumentationens kvalitet var øget betydeligt i årets løb, om end der stadig er behov for at højne niveauet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ældrerådet har haft sagen til kommentering i sit møde d. 30. oktober 2018.

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:
Ældrerådet er opmærksomt på sagen og følger den. Ældrerådet afventer rapporten for gennemført aktivt besøg den 3. 10.2018 i hjemmeplejen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evaluering af Hjemmeplejen

27.00.00G01-1629

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og sundhedsudvalget besluttede i december 2017, at der via en spørgeskemaundersøgelse skulle iværksættes en evaluering af Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet. Den samlede proces skulle løbe til november 2018. Der foreligger nu en endelig afrapportering på arbejdet med evaluering af Hjemmeplejen, og der gives derfor en orientering til udvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Orienteringen taget til efterretning, og sendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

De lokale triogrupper har, som orienteret om på mødet d. 4. juni 2018, udarbejdet en handleplan for gennemgående arbejdsmiljøproblemstillinger. Der er nu arbejdet efter handleplanen, og der er udarbejdet en slutevaluering i september 2018. Handleplan inkl. slutevaluering vedlægges som bilag.

 

Der er i TRIO grupperne og sammen med medarbejderne arbejdet med følgende punkter:

 

·         Planlægning af kørelister

·         Serviceniveau og samarbejde med borgerne om dette

·         Arbejdsglæde, egne og kolleges

·         Samarbejde mellem medarbejder og leder/tillid

·         Den Rehabiliterende Organisation, herunder dokumentation.

·         Samt fysiske forhold på arbejdspladsen.

 

Evalueringen af de enkelte punkter fremgår af bilaget, men generelt kan siges, at evalueringen bl.a. viser, at det er nødvendigt med en fortløbende proces, hvis man skal vedblive at have tilfredsstillende resultater på disse vigtige områder, men også at flere, evt. modsatrettede, forhold har indflydelse herpå.

 

Evalueringen viser også, at et konstant fokus på emnerne har stor betydning for oplevelsen af at lykkes.

 

Puljen til Bedre Bemanding i Hjemmeplejen, udmøntet som FOKUS-tid, har positiv indflydelse på arbejdsglæden. 

 

Det kan konkluderes, at et fortsat fokus på emnerne i handleplanen er vigtigt, hvorfor Hjemmeplejen også ser frem til at fortsætte arbejdet i ”Analyse af Hjemmeplejen”.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. november 2018

1.
Samler - Handleplan inkl. slutevaluering for Hjemmeplejen vedr. arbejdsmiljjøproblemer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udfordringsret – Fleksibel anvendelse af boliger på psykiatri- og handicapområdet.

27.00.00P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-09-2018

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det foreslås at ansøge staten om muligheden for også at anvende alle boligerne i kommunens botilbud som midlertidige botilbud. Ansøgningen er en del af ’udfordringsretten’, som giver kommuner mulighed for at udfordre gældende regler og lovgivning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:
Godkendt, forslaget sendes i høring i Handicaprådet

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·         At forslaget om at Bornholms Regionskommune søger staten om mulighed for at anvende alle boliger i kommunens botilbud som midlertidige botilbud anbefales til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:
Anbefales

Sagsfremstilling

Alle botilbud på Bornholm er opført som almene boliger efter almenboliglovens § 105. Når en borger inden for handicapområdet visiteres til et varigt botilbud sker det typisk til en almen bolig kombineret med bo-støtte efter servicelovens § 85.

 

Bornholms Regionskommune har de senere år, med succes, udfordret tankegangen omkring hvilke boformer der er mest hensigtsmæssige for især målgrupper indenfor handicapområdet (fx udviklingshæmning, autisme). Det har nemlig vist sig, at mange borgere i varige botilbud kan flytte i egen bolig efter en målrettet pædagogisk indsats.

 

Som en del af statens mulighed for at udfordre gældende regler foreslås det derfor at ansøge om, at alle kommunens botilbud, der er bygget efter almenboligloven fleksibelt kan anvendes til midlertidige botilbud efter servicelovens § 107, hvor kommunen i stedet bliver lejer af boligerne og påtager sig de forpligtelser der er forbundet hermed. Det giver bedre mulighed for at vurdere borgerens behov og forsøge at træne til at bo i egen bolig, uden for et botilbud.

 

Dette kan fx ske ved at udvide området for anvendelsen af almenboliglovens § 56 til også at dække lejeforhold i medfør af servicelovens § 107:

 

Almene ældreboliger kan efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets bestemmelse lejes af kommunen eller regionen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Kommunen eller regionen betaler et beløb, som svarer til lejen for de boliger, der anvendes som aflastningsboliger. Ved lejekontraktens ophør skal boligen afleveres i samme stand som ved kontraktens indgåelse.

 

Det er tanken, at kommunen skal kunne leje en hvilken som helst bolig i forbindelse med botilbuddet til brug for midlertidige botilbud, således at boligerne anvendes forskelligt, alt efter hvilket tilbud den pågældende borger har behov for.

 

Fx en bolig udlejes via kommunen til en borger som et midlertidigt botilbud. Det vurderes efter en periode, at borgeren har behov for et varigt botilbud. Lejeforholdet mellem kommunen og den almene bolig ophører, og borgeren indtræder i lejeforholdet for den pågældende bolig i stedet.

 

Boligen overgår derved til ”normal” almen bolig igen.

 

Kommunen kan indgå aftale om leje af en anden ledig almenbolig i botilbuddet med henblik på at stille denne til rådighed til et midlertidigt botilbud.

 

Vurderes det derimod, at borgeren ikke har behov for et botilbud fremadrettet, hjælpes borgeren videre i egen bolig, og den pågældende almene bolig kan igen anvendes til enten midlertidigt botilbud via kommunen eller et varigt botilbud med egen lejekontrakt mellem borger og almen bolig.

 

For borgerne vil det betyde at de i større omfang kan tilbydes midlertidige botilbud på Bornholm. Både fordi konstruktionen gør det muligt for borgere, der ikke har fået førtidspension, at bo i boligerne og fordi udbuddet af midlertidige botilbud øges.

Økonomiske konsekvenser

Det vil være en økonomisk fordel for kommunen at få denne fleksibilitet, idet botilbuddene får mulighed for at løse opgaver der ellers skal købes af andre leverandører, som ofte er udenfor kommunen. I de tilfælde betales der en merpris i form af fortjeneste hos private leverandører eller ’overhead’ hos andre kommunale leverandører.

 

Det er vanskeligt at vurdere økonomien, idet boligerne i botilbuddene først kan anvendes fleksibelt, i takt med at borgerne flytter ud eller dør. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 1. oktober 2018:

Handicaprådet hilser med tilfredshed at forslaget giver mulighed for øget fleksibilitet til at finde de rigtige løsninger.

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 24. september 2018

1.
Udfordringsret - Udkast ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Ingen sager sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-11-2018

11

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2018:

Drøftet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt. Drift