Referat
Social- og Sundhedsudvalget
03-12-2018 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status på arbejdet med en tværgående folkesundhedspolitik
  åbent 3 Projekt - Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm
  åbent 4 Revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101
  åbent 5 Rehabiliteringscenter Sønderbo
  åbent 6 Tilsyn 2018 Rehabiliteringscenter Sønderbo
  åbent 7 Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp i 2018 - hjemmeplejen
  åbent 8 Orientering om handlinger på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd
  åbent 9 Procesbeskrivelse - Omlægning af Skovhjælperprojektet på Klippely
  åbent 10 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 11 Beskæftigelsesplan 2019
  åbent 12 Status for midler til frivilligt socialt arbejde 2019
  åbent 13 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 14 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

1

 

 

Fraværende

Jonna Nielsen mødte ind under punkt 7.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Centerchef Trine Dorow deltager under punkterne 1-6

Centerchef Birgit Mortensen deltager under punkterne 7-8

Frivillighedskonsulent Birgitte Eybye deltager under punkt 12.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status på arbejdet med en tværgående folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte på sit møde den 4. juni 2018 arbejdet med udarbejdelse af en folkesundhedspolitik for Bornholms Regionskommunes, som revision af kommunens eksisterende sundhedspolitik. Der gives en status på arbejdet.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller, 

a)    At orientering tages til efterretning

b)    At orienteringen sendes til øvrige fagudvalg

c)    At fagudvalgsformændene bedes om at facilitere samtalen om sundhed ved samtalesalonen den 17. januar 2019

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

a) Orienteringen taget til efterretning,
b) Orienteringen sendes til de øvrige fagudvalg,
c) Fagudvalgsformændene bedes facilitere samtalen om sundhed ved samtalesalonen den 17. januar 2019.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte arbejdet med en folkesundhedspolitik med afsæt i, at ikke blot alder, køn, gener og livsstil spiller en rolle for den enkeltes sundhed, men også uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning, miljø, trafikforhold, fritidsmuligheder mv. har en afgørende rolle.

 

Arbejdet på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed, og sunde rammer for borgerne etableres i høj grad af alle andre kommunale områder end sundhedsområdet.

Med afsæt i udvalgets godkendelse af en procesplan for en tværgående folkesundhedspolitik er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række af kommunens centre.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til rammer til en folkesundhedspolitik, der har fokus på, at alle kan bidrage til de overordnede mål med Bornholm Regionkommunes folkesundhedspolitik:

·         Længere liv og flere gode leveår for alle bornholmere

·         Mindre social ulighed i sundhed

 

Arbejdsgruppen tager endvidere udgangspunkt i, at sundhed handler om fysisk, social og psykisk sundhed og at alle elementerne er afgørende for, om vi trives og udfolder os. 

 

Med afsæt i de største sundhedsudfordringer for bornholmerne, peger arbejdsgruppen på 3 overskrifter:  

·         Alle for folkesundheden

·         Mindre social ulighed i sundhed

·         Mere sundhed for pengene

 

 

 

Det er vigtigt for udvikling og forankring af folkesundhedspolitikken, at såvel den udsatte borger, børnefamilien som arbejdsgiverens forståelse og syn på sundhed inddrages.

 

 

 

For at få så ’bredt’ et input til folkesundhedspolitikken som muligt planlægges med afholdelse af en såkaldt samtalesalon med deltagelse af:

 

·         Interesserede borgere (opfordring om tilmelding via annoncering, opslag, BRK.dk mv.)

·         KB og repræsentanter fra bl.a. Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, dagligvareforretninger, faglige organisation, arbejdsgiverforeninger, borgerforeninger, forældrebestyrelser, DGI m.fl. (via invitationer).

 

En samtalesalon er en faciliteret samtale i mindre grupper i hyggelige rammer, hvor samtalen faciliteres af en bordformand. 

 

Samtalesalonen om sundhed afvikles over en lettere anretning/middag i Åkirkebyhallerne den 17. januar kl. 16.30-19.30.  Der planlægges med ca. 100 deltagere.

 

For at forankre folkesundspolitikken bredt både politisk og administrativt i kommunen foreslås endvidere, at formændene for fagudvalgene og centercheferne varetager opgaven som bordformænd.

 

Der planlægges desuden målrettede workshop for mere udsatte borgere tilknyttet jobcentre, børn- og familiecentret m. fl.

 

Proces efter samtalesalonen

I henhold til procesplanen vil Center for Sundhed - med input fra samtalesalonen og de målrettede workshops - udarbejde et foreløbigt udkast til folkesundhedspolitik til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11. marts samt til kommentering i øvrige fagudvalg også i marts 2019.  Social- og Sundhedsudvalget forventes at behandle et endeligt udkast til folkesundhedspolitikken på sit møde den 1. april, hvorefter det foreslås, at udkastet til en folkesundhedspolitik sendes i en bredere høring, der også omfatter en offentlig høring og en høring blandt deltagerne i samtalesalonen.  Det skal bemærkes, at der kun er tid til en kortere høringsperiode, hvis folkesundhedspolitikken skal kunne godkendes i KB inden sommerferien.  Høringsperioden vil evt. kunne forlænges, hvis der gives dispensation for sagsfristen.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Revideret tids- og procesplan for Folkesundhedspolitikken (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Projekt - Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm

29.09.08P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune, Center for Sundhed indgår i et tværsektorielt projekt der har til formål at øge adgangen til og anvendelsen af forebyggelses- og behandlingsindsatser for personer med diabetes og multisygdom på Bornholm. 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med midler fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) afvikles over de næste 4,5 år et tværsektorielt projekt på Bornholm, der skal øge adgangen til og anvendelsen af forebyggelses- og behandlingsindsatser for personer med diabetes og multisygdom på Bornholm. 

 

Projektet ønsker at skabe bedre sundhed og forebyggelse for borgerne på Bornholm. Udgangspunktet er at undersøge og forbedre forløbene for personer med diabetes og multisygdom, og inkludere sundhedsprofessionelle fra alle de sektorer, der møder de pågældende borgere.

 

Projektet forventes bl.a. at give bud på, hvordan personer med diabetes og multisygdom kan fastholde deres kontakt med de praktiserende læger gennem hele deres sygdomsforløb, hvordan hospital og praksislæger kan samarbejde om multisygdom, og hvordan de kommunalt ansatte kan supplere gennem de kommunale sundhedstilbud.

 

Projektet er tilrettelagt som et initiativ inden for de nuværende rammer for almen praksis, hospital og kommune. Der er derfor ikke tale om nye, kliniske tiltag, men om en omorganisering og justering af den praksis, der foregår i dag, så tilbuddene bedst muligt matcher borgernes behov.

 

Projektet består af seks indsatsområder:

·         Indsatsområde 1: Afdækning af personer med diabetes og multisygdoms’ perspektiver på egen sygdom og sundhedsvæsenets indsats.

·         Indsatsområde 2: Afdækning af sundhedsprofessionelles perspektiver på forløb for personer med diabetes og multisygdom og sundhedsvæsenets indsats.

·         Indsatsområde 3: Udvikling af en interventionsmodel til optimering af tilbud til personer med diabetes og multisygdom og tværsektorielt samarbejde for personer med diabetes og multisygdom

·         Indsatsområde 4: Afprøvning af gennemførlighed af den udviklede interventionsmodel

·         Indsatsområde 5: Evaluering af effekten af en justeret interventionsmodel

·         Indsatsområde 6: Formidling af projektets resultater samt implementering af resultaterne til regionens øvrige personer med diabetes og multisygdom.

 

Interventionsmodellen vil blive udviklet og afprøvet i ovenstående seks trin, med involvering af sundhedsprofessionelle fra de tre sektorer såvel som personer med diabetes og multisygdom og deres pårørende. Der er over en 4,5-årig periode i alt 7 mio. kr. til initiativet.

 

Projektets fem parter (Bornholms Hospital, Almen praksis på Bornholm, BRK, Steno Diabetes Center Copenhagen og Forskningsenheden for Almen Praksis på Københavns Universitet) har alle deltaget i udviklingen af projektet.

 

Projektet er vigtigt for BRK, idet det tilstræbes at få viden om, hvorledes bl.a. kommunen kan tillægge sine indsatser overfor borgere med kronisk sygdom, så det bedst matcher borgerens behov.

Økonomiske konsekvenser

Det er ingen udgifter for Bornholms Regionskommune forbundet med projektet. Kommunen bidrager i projektet med personaleressourcer – primært Center for Sundheds to konsulenter for kronisk sygdom – og kommunen kompenseres herfor. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101  

27.36.04P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center Sundhed har revideret kvalitetsstandarden for den sociale behandling for stofmisbrug efter §§ 101 i lov om social service.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At revideret kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug efter § 101 sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist til den 14. december 2018

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 30. januar 2017 kvalitetsstandarden for behandling af stofmisbrug jf. § 101.

 

I medfør af § 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 skal kvalitetsstandarden som minimum revideres hvert 2. år.

 

Der er på den baggrund foretaget en revision af kvalitetsstandarden.  Der er overvejende foretaget redaktionelle rettelser bortset fra i afsnit 5 omhandlende organisatorisk struktur, hvor antallet af lægekonsulenttimer er tilrettet, som konsekvens af den besparelse der er lagt på området i forbindelse med budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Revideret kvalitetsstandard for behandling for stofmisbrug jf. Servicelovens § 101 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Rehabiliteringscenter Sønderbo  

27.36.08A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgets dialogmøde med Center Sundhed blev udvikling af tiltag og strategi for Sønderbo kort præsenteret. Fra udvalgets medlemmer blev udtrykt ønske om en nærmere orientering, herunder om udfordringer i forhold til borgere med problemskabende adfærd.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Sønderbos døgntilbud er etableret i henhold til Servicelovens § 84, stk. 1 og 2, hvoraf det fremgår, at kommunen kan tilbyde et midlertidigt døgntilbud for borgere over 65 år og skal tilbyde et aflastende ophold i henhold til serviceloven.

 

Udviklingen i ”Det nære Sundhedsvæsen” stiller en række forventninger og krav til kommunerne på sundheds- og rehabiliteringsområdet og har også betydet, at hospitalerne udskriver hurtigere end tidligere og med kortere ’varsel’.  Denne udvikling har medført et stort pres på Sønderbos midlertidige døgntilbud og væsentligt flere komplekse og sammensatte borgerforløb.  

 

Borgere med problemskabende adfærd:

En af problemstillingerne er den nødvendige indsats i forhold til borgere med problemskabende adfærd.

 

Nogle borgere visiteres til Sønderbo, fordi de har en problemskabende adfærd derhjemme og ikke kan tilbydes hjælp i eget hjem.  Andre borgere med demens og svære kognitive forstyrrelser, kan ved et ophold på Sønderbo blive udfordret på grund af de ikke kendte rammer, mange skift i hverdagen og en stor udskiftning af borgere. Mange af de skift der foregår på Sønderbo i løbet af en dag kan for borgere med demens - på grund af deres frustrationer, afmagt og ikke-forståelse for hvad der sker - resultere i problemskabende adfærd (af nogen kaldet udad-reagerende).

 

Når en borger har en problemskabende adfærd på gangene eller på fællesarealer på Sønderbo, kan det påvirke de andre borgere negativt og samtidig ”udstilles” borgeren på en ikke værdig måde. Det påvirker de mentalt friske borgere i deres dagligdag og deres rehabiliteringsforløb på Sønderbo – og terminale borgere kan blive meget utrygge, når borgerne med demens går rundt og ind på andre borgeres stuer.

 

For at forebygge dette er det nødvendigt for Sønderbo at prioritere ”en til en” kontakt af personale til disse borgere. Desuden er Sønderbo i tæt kontakt med Psykiatrisk Center, hvor psykiater følger borgerens udvikling tæt på baggrund af Sønderbo’s observationer og afhjælper med medicinsk behandling, hvor det er muligt, således at borgeren kan få så værdig og tålelig en hverdag som mulig. Når der er flere borgere på samme tid med kognitive udfordringer kan det være nødvendigt med ”en til en” kontakt på flere borgere samtidig, så de ikke kommer til at forulempe hinanden – eller andre borgere. Nødvendige, men meget ressourcekrævende indsatser, der også stiller betydelige krav til personales kompetencer. 

 

Udvikling af Sønderbos døgntilbud:

Sønderbo er udfordret i forhold til tilbuddets nuværende rammer og indhold, og der er behov for en strategi for Sønderbo, jf.  notat fra ledelsen på Sønderbo:  ”Rehabiliteringscenter Sønderbo’s udfordringer – som oplæg til drøftelse med henblik på udarbejdelse af tiltag og strategi for Rehabiliteringscenter Sønderbo”.

 

Det fælles lederforum mellem Center Sundhed og Center Ældre har på den baggrund igangsat et arbejde med at analysere behov og udarbejde forslag til udvikling af Sønderbos rammer (både de fysiske og kompetencemæssige). Formålet er at sikre, at Sønderbo kan varetage de opgaver, der knytter sig til at være kommunens primære midlertidige døgntilbud til hjemmeboende borgere med behov for rehabilitering, pleje og omsorg, når indsatsen ikke kan tilbydes i borgerens eget hjem.

 

Der planlægges bl.a. med en workshop i februar 2019, hvor der vil være fokus på at få afdækket, hvad der aktuelt kan gøres for at sikre borgere med behov for et døgnophold på Sønderbo hensigtsmæssige og værdige forløb.

Kære alle 
     
     Sønderbos målgruppe og opgaver har udviklet sig gennem de senere år - både som følge af ”Den rehabiliterende organisation” på Ældre og Sundhedsområdet, sundhedsaftalen med regionen samt udviklingen i ”Det nære Sundhedsvæsen” generelt. Det har skabt et behov for at få tydeliggjort Sønderbos akutelle målgrupper, tilbud/indhold samt udfordringer for at skabe en fælles forståelse af Sønderbos rolle og opgaver i det samlede tilbud. 
     For at sikre en sådan fælles forståelse har Lederforum mellem Ældre og Sundhed besluttet at afholde en workshop mellem de primære involverede afdelinger i forhold til Sønderbo. Det vil sige; myndighed indenfor Ældre og Psykiatri og Handicap, Sygeplejen, Genoptræningen – samt Sønderbo. 
     
     Håber derfor, at I som ledere og udvalgte medarbejdere vil deltage i en workshop den 16. november 12. oktober 2018 fra kl. 9-12 for at bidrage til en fælles forståelse, men også med henblik på input til en revidering af kvalitetsstandarden og den fremtidige udvikling af Sønderbo. Program følger, men vi vil gerne have, at I allerede nu reserverer dagen. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at forestå workshoppen med Janike Thisen, Mette Marker og Tina Elleby Frigaard og undertegnede. 
     
     Jeg vil jer ledere om at videresende mødeindkaldelsen til udvalgte medarbejdere i jeres afdeling (1-2 medarbejdere) - som I finder det relevant for og som har deres gang på Sønderbo. 
     
     Venlig hilsen Tina, Mette, Janike og Lisbeth
 


Det er forventningen, at arbejdet vil være afsluttet april 2019 og kunne præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget i maj eller juni 2019.

Kære alle 
     
     Sønderbos målgruppe og opgaver har udviklet sig gennem de senere år - både som følge af ”Den rehabiliterende organisation” på Ældre og Sundhedsområdet, sundhedsaftalen med regionen samt udviklingen i ”Det nære Sundhedsvæsen” generelt. Det har skabt et behov for at få tydeliggjort Sønderbos akutelle målgrupper, tilbud/indhold samt udfordringer for at skabe en fælles forståelse af Sønderbos rolle og opgaver i det samlede tilbud. 
     For at sikre en sådan fælles forståelse har Lederforum mellem Ældre og Sundhed besluttet at afholde en workshop mellem de primære involverede afdelinger i forhold til Sønderbo. Det vil sige; myndighed indenfor Ældre og Psykiatri og Handicap, Sygeplejen, Genoptræningen – samt Sønderbo. 
     
     Håber derfor, at I som ledere og udvalgte medarbejdere vil deltage i en workshop den 16. november 12. oktober 2018 fra kl. 9-12 for at bidrage til en fælles forståelse, men også med henblik på input til en revidering af kvalitetsstandarden og den fremtidige udvikling af Sønderbo. Program følger, men vi vil gerne have, at I allerede nu reserverer dagen. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at forestå workshoppen med Janike Thisen, Mette Marker og Tina Elleby Frigaard og undertegnede. 
     
     Jeg vil jer ledere om at videresende mødeindkaldelsen til udvalgte medarbejdere i jeres afdeling (1-2 medarbejdere) - som I finder det relevant for og som har deres gang på Sønderbo. 
     
     Venlig hilsen Tina, Mette, Janike og Lisbeth
 


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Rehabiliteringscenter Sønderbo’s udfordringer – som oplæg til drøftelse med henblik på udarbejdelse af tiltag og strategi for Rehabiliteringscenter Sønderbo (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Tilsyn 2018 Rehabiliteringscenter Sønderbo

27.12.16K09-0213

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:
Rapporten taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 10. september 2018 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

 

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets oplevelse, at Sønderbo opfylder funktionen som aflastningssted og sted for midlertidigt ophold, Det er også Tilsynets opfattelse, at Sønderbo forventes at kunne klare alle opgaver, så snart sygehuset udskriver borgere, som ikke kan komme hjem til eget hjem. Dette kan give meget komplekse faglige udfordringer, som søges løst på bedste vis for borgerne.

 

Tilsynet har desuden givet anledning til at udtale, at beboerne får den hjælp, som de har ret til og behov for set i forhold til serviceloven og de gældende kvalitetsstandarder i kommunen m.m.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet én anbefaling:

 

•   Tilsynet anmoder ledelsen om en redegørelse for, hvordan problemet med den manglende dokumentation løses, og især, hvordan man vil løse situationen med den mangelfulde udfyldelse af de 12 sygeplejefaglige problemområder. Redegørelsen skal være Tilsynet i hænde senest d. 18. november 2018.

 

Rapporten fremsendes til Ældreråd og Handicapråd for kommentering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Til kommentering i Bornholms Ældreråd den 30. oktober 2018:

 

Bornholms Ældreråd, den 30. oktober 2018:
Personalet føler sig presset pga. langtidssygemeldinger.
Tilsynet har bedt om redegørelse senest d. 18.11.2018, for hvordan problemet med manglende dokumentation løses med henblik på udfyldelse af 12 sygeplejefaglige problemområder.

 

Til kommentering i Handicaprådet den 12. november 2018:

Handicaprådet den 12. november 2018:

Handicaprådet ønsker en opfølgning, når redegørelsen foreligger.

 

Tilsynet har den 15. november 2018, modtaget en fyldestgørende redegørelse for hvordan, Sønderbo fremadrettet vil sikre at borgerens dokumentationen er ajourført og sikret. Tilsynet har taget redegørelsen til efterretning, og har ingen yderligere kommentarer.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Tilsynsrapport Rehabiliteringscenter Sønderbo 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp i 2018 - hjemmeplejen

27.36.04K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center for Ældre har gennemført 55 kvalitets- og tilsynsbesøg hos tilfældigt udvalgte borgere, som modtager hjemmehjælp fra enten den kommunale eller de private leverandører i 2018. Resultatet er opgjort i den årlige redegørelse for udførte kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2018.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         at tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist til den 14. december 2018.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Tilsynsredegørelsen sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist til den 14. december 2018.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter § 83 i serviceloven løses i overensstemmelse med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter § 83 og i henhold til kommunens kvalitetsstandard.

Tilsynet har som udgangspunkt kontrol med, at den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede, men det er også en dialog med borgerne om den oplevede kvalitet.

 

Tilsynet er organisatorisk placeret i Center for Ældre. Der er foretaget interview af 5 % af de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp på udtræksdatoen. Der er udvalgt borgere, så man geografisk dækker hele øen, og der er en forholdsmæssig fordeling af borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør og fra de private leverandører.

 

Kvalitets- og tilsynsbesøget tager udgangspunkt i 6 spørgsmål til borgerne:

1.    Kommer hjælpen til den aftalte tid?

2.    Oplever du, at du får den hjælp, du er bevilget?

3.    Oplever du, at du får den aftalte hjælp, uanset hvem der kommer?

4.    Medvirker hjælpen til, at du i højere grad kan klare dig selv i dagligdagen?

5.    Oplever du, at den hjælp du får, giver mulighed for at levere et godt og aktivt liv?

6.    Er du tilfreds med den leverede hjælp?

Spørgsmål 4 og 5 er nye, hvorfor der ikke er sammenlignelige tal for 2016 og 2017.

 

Tilsynet finder, at der er sket en positiv udvikling i borgernes oplevelse af kvaliteten af hjemmeplejen, men også at der kan ske forbedringer på nogle punkter. Der er derfor givet 2 anbefalinger.

 

Tilsynets anbefalinger:

·         Tilsynet finder, på baggrund af borgernes tilkendegivelser vedr. oplevelse om, hvorvidt hjælpen kommer til tiden, at indsatsen, som er igangsat i hjemmeplejen på baggrund af tidligere års anbefalinger, er i en god proces, og det anbefales at indsatsen med forventningsafstemning med borgerene fortsættes af hjemmeplejen, og at tidspunktet dokumenteres i borgernes mappe i hjemmet.

·         Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen stadig skal arbejde med forventningsafstemning omkring antallet af medarbejdere, som borgeren kan forvente kommer i hjemmet.  Indsatsen bør dokumenteres, så det fremgår af borgerens mappe i hjemmet, hvor mange medarbejdere, der forventes at kunne komme i hjemmet.

Anbefalingerne følges op af tilsynet i 2019.

 Tilsynet kan på baggrund af de gennemførte besøg konkludere,

 

 

Hjemmeplejens ledelse har imødeset Tilsynets rapport og konstaterer, at der er sket en positiv udvikling i borgernes oplevelse af kvalitet og tilfredshed, siden sidste tilsyn. Hjemmeplejen vil fortsat arbejde med dette og have særligt fokus på Tilsynets anbefalinger vedrørende tydeligere forventningsafstemning med borgerne omkring såvel tidspunkt for besøgene som antallet af medarbejdere, der kommer i borgernes hjem.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg i hjemmeplejen 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Orientering om handlinger på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds besøg i Sygeplejen Rønne Syd

29.09.15G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd; der er endnu ikke modtaget en skriftlig rapport på baggrund af tilsynet, men på trods heraf har der siden besøget været gennemført kontrol af kvaliteten af medicindispenseringen hos alle borgere, som er ordineret hjælp hertil. Kontrollen blev igangsat på baggrund af, at Styrelsen fandt alvorlige fejl i to ud af to dispenseringer.

 

Der er desuden indledt et fagligt samarbejde mellem Center for Ældre og Center for Sundhed om fremtidige løsninger, så kvalitetsniveauet løftes i forbindelse med sundhedsfaglig dokumentation og medicindispensering. Arbejdet udfolder en række temaer, som tilsammen har til formål at øge patientsikkerheden.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

 

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til Ældrerådet til orientering.
Udvalget får en opfølgning på udvalgsmødet den 1. april 2019.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed var d. 3. oktober 2018 på tilsynsbesøg i Sygeplejen i Rønne Syd og gennemgik de retningsgivende dokumenter samt den generelle brug heraf; der var fra Styrelsen ingen bemærkninger til hverken kvalitet eller brug/forståelse af dokumenterne.

Derimod var der alvorlige fejl i begge de dispenseringer, som Styrelsen efterfølgende gennemgik. Der er tale om dispenseringer, som er delegeret til og udføres af Hjemmeplejen.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke fremsendt sin tilsynsrapport om besøget, men de har mundtligt orienteret om, at de forventer at påbyde Hjemmeplejen i BRK at sikre forsvarlig medicinhåndtering og at de, som følge heraf, på et reaktivt besøg vil undersøge, om påbuddet er efterlevet og dermed kan ophæves.

 

Handlinger i umiddelbar forlængelse af Styrelsens besøg

I samarbejde mellem Center for Sundhed og Center for Ældre blev der straks iværksat en omfattende kontrol af alle dispenseringer på hele øen. Ledere og medarbejdere fra de to centre har været på besøg hos næsten samtlige borgere, som er ordineret hjælp til medicindispensering.

 

Status (22. november) på kvalitetskontrollen er, at:

·         hos alle borgere, som modtager hjælp til dispensering af risikopræparater, er kontrol gennemført

·         hos alle borgere, som modtager hjælp til dispensering af social- og sundhedsassistenter, er kontrol gennemført

·         hos 80 % af alle borgere, bosat i plejeboligområdet, er kontrol gennemført. De sidste 20 % kan ikke gennemføres p.t. på grund af overgang til Cura

·         alle fundne fejl er rettet, således at kvaliteten aktuelt, som følge af kontrollen, lever op til de retningsgivende dokumenter og Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter

Det har været højt prioriteret at sikre borgerne mod risiko for fejlmedicinering og derfor er der blevet rettet fejl, både i dokumentationen og i de konkrete dispenseringer, hvor de har forekommet.  Derudover har det også været hensigten at skabe et mere detaljeret billede af, om mængden af fejl var så stor, som tilsynsbesøget kunne antyde. Det er baggrunden for beslutningen om at besøge alle borgere og ikke blot nøjes med en stikprøvekontrol.

 

Foreløbig vurdering i forlængelse af kvalitetskontrollen

Overordnet kan det konkluderes, at der er fundet alvorlige fejl ved denne medicinkontrol. Hverken omfanget af fejl eller fejlenes karakter er tilfredsstillende. At der er fejl i forhold til de retningsgivende dokumenter og i forholdet mellem det ordinerede og det faktisk dispenserede, er imidlertid ikke ensbetydende med, at borgerne reelt er blevet fejlmedicineret. Der er indbygget en række øvrige kontrolmekanismer i medicinadministrationen (hos de borgere, som får hjælp til at indtage medicinen).  Endelig skal det anføres, at der ikke har været konstateret fejl, som er en direkte trussel mod borgers liv og helse.

 

På trods af dette, ser vi med stor alvor på, at der er mange mangler i den sundhedsfaglige dokumentation og at der begås fejl i selve dispenseringsopgaven.

 

Handleplan udarbejdes

Der er en handleplan under udarbejdelse med allerede fastlagte temaer, som vil blive præsenteret i sin aktuelle form på udvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Procesbeskrivelse - Omlægning af Skovhjælperprojektet på Klippely

27.54.08A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

KB vedtog på sit møde den 12. november 2018, at besparelsen på 0,6 mio. kr. vedr. omlægningen af Skovhjælperprojektet til Team Østergade udskydes til 2020, hvilket øger udgifterne med 0,6 mio. kr. i 2019.

Det blev ligeledes besluttet at Social- og Sundhedsudvalget fik til opgave at fremlægge et forslag til gennemførelse af omlægning af Skovhjælperprojektet i 1. halvår 2019.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller

a)    At orienteringen tages til efterretning

b)    At procesplanen drøftes og besluttes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:
a) Orienteringen taget til efterretning
b) Procesplanen drøftet og godkendt
    Mødet planlægges afholdt den 22. januar 2019, kl.16.30 - 18,00.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har fået til opgave at fremlægge et forslag til gennemførelse af omlægningen af Skovhjælperprojektet for kommunalbestyrelsen til beslutning i 1. halvår 2019. Udvalget orienteres d. 3. december 2018 om tilbuddene indenfor voksenhandicapområdet og baggrunden for forslaget, samt forslag til en procesplan.

 

Procesbeskrivelse

På baggrund heraf inviteres til møde med de relevante parter stormøde i uge 4. 

 

Foreløbig dagsorden for stormødet:

1.    Velkomst v. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegaard

2.    Om beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud på voksenhandicapområdet v. Psykiatri og Handicapchef Michael Hansen Bager

3.    Dialog om muligheder og perspektiver

4.    Eventuelt.

 

Foreløbig deltagerkreds: Social- og sundhedsudvalget, Skovhjælperne, evt. kontaktpersoner, pårørende, Naturstyrelsen, leder og pædagoger fra Team Østergade, myndighedsafdelingen, borgere fra Team Østergade

 

Efter stormødet varetager Psykiatri- og handicapchefen en proces, hvor der på baggrund af stormødet, drøftes muligheder mellem bl.a. Naturstyrelsen og Team Østergade.

 

Udvalget får mulige løsningsforslag til behandling i marts/april 2019, med henblik på indstilling til ØEPU/KB.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser for Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Set under et er der overført et overskud på 13,3 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 16,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2018.

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019, tages stilling til om eventuelt ikke-disponerede midler på bevilling 31 Ældre skal tilgå de likvide midler.

c)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at det forventede underskud på 1.157.000 kr. på den overførbare del af bevilling 32 Psykiatri og handicap finansieres af det forventede overskud på den ikke-overførbare del af bevillingen vedrørende særligt dyre enkeltsager, og at et eventuelt samlet overskud tilføres de likvide midler i forbindelse med overførselssagen

d)     at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles tillægsbevilling på 10.939.000 på den ikke-overførbare bevilling (ekskl. 32 Psykiatri og Handicap) som anført i tabel 1, finansieret af de likvide midler

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

a) Budgetopfølgningen taget til efterretning
b) Det anbefales at eventuelt ikke- disponerede midler på bevilling 31 Ældre skal tilgå de
    likvide midler
b) Anbefales
c) Anbefales.

 

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

For Center for Ældre forventes samlet set mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i 2018. Med et overført underskud på 0,9 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 6,1 mio. kr.

Resultatet kan henføres til mindreforbrug på Myndighed, som primært skyldes et fald i de leverede servicelovsydelser (SEL), betaling for vente- og hospicepladser, samt fællesudgiftsområdet, hvor afsatte midler ikke anvendes fuldt ud i 2018. Modsat forventes der et merforbrug i hjemmeplejen bl.a. på grund af et væsentligt fald i indtægterne samt plejehjem- og centre som primært kan henføres til tre dyre enkeltsager som ikke er budgetlagt på området, samt en stigning i plejetyngden henover året.

 

 

For Center for Psykiatri og Handicap forventes samlet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2018. Med et overført overskud på 4,6 mio. kr. forventes årets resultat at blive et underskud på 1,2 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til opholdsbetalinger til nye botilbud. På baggrund af få sager ses en stigning på ca. 5,9 mio. kr. i forhold til sidste års regnskab.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2018.

Resultatet af mindreforbruget kan henføres til indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

 

 

For Center for Sundhed forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2018. Med et overført overskud på 9,6 mio. kr. forventes årets resultat at blive et overskud på 11,1 mio. kr.

EUD reformen og dimensioneringsaftalen på SOSU området som KKR tiltrådte september 2016, vil i en overgangsperiode i 2017 og 2018 naturligt betyde mindre aktivitet, og dermed mindreforbrug grundet færre igangværende sosu-elever.

Center for Sundhed har besluttet, at iværksætte en række aktiviteter i flere af centerets afdelinger, der medfører engangsudgifter i året, finansieret af overskud fra 2017.

 

Følgende bør bemærkes ift. det forventede overskud på 11,1 mio. kr.

6,4 mio. kr. kan direkte henføres til sosu-elevområdet. Dette overskud er politisk disponeret i 2019 og 2020 til dækning af merforbrug som følge af igangsættelse af tiltag for at øge rekrutteringen til området. 1,0 mio. kr. vedrører implementering af det nationale program for hjemmemonitorering af Tele-kol.  Projektet er forsinket på landsplan og forventes implementeret i 2019. Beløbet er disponeret i 2019.

3,7 mio. kr. er således, hvad der forventes i overskud på øvrige driftsposter, hvoraf 1,8 mio. kr. er overført overskud fra 2017, som endnu ikke er disponeret.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. i 2018, som primært kan henføres til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet og en efterbetaling for 2017.

 

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018. Merforbruget kan henføres til førtidspension.

Økonomiske konsekvenser

På Social- og Sundhedsudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2017 overført et overskud på 13,3 mio. kr. Med et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. forventes overskuddet øget til 16,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2018.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2018

Afvigelse i pct.

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Ældre

7.024

 

1,9 %

 

-895

6.129

 

31 Ældre

7.024

 

1,9 %

 

-895

6.129

 

Center for Psykiatri og handicap

-5.784

2.032

2,7 %

62,0 %

4.627

-1.157

2.032

32 Psykiatri og Handicap

-5.784

2.032

2,7 %

62,0 %

4.627

-1.157

2.032

Center for Sundhed

1.517

-10.839

1,0 %

4,7 %

9.552

11.069

-10.839

33 Sundhed

1.517

-10.839

1,0 %

4,7 %

9.552

11.069

-10.839

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

 

-99

 

0,0 %

 

 

-99

34 Sociale ydelser

 

-99

 

0,0 %

 

 

-99

Social- og Sundhedsudvalget

2.757

-8.907

0,4 %

1,7 %

13.284

16.041

-8.907

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 20. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2019 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes

b)    At Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til orientering i Integrationsrådet, Handicaprådet og Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes med få rettelser til Beskæftigelsesplan 2019.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der i udmøntningen af beskæftigelsesplanen er særligt fokus på rekruttering til Social- og Sundhedsudvalgets områder, hvor det ses at medarbejderne forventes at forlade arbejdsmarkedet i en højere takt end der aktuelt kan rekrutteres.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. september 2018 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 

Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i de visioner Kommunalbestyrelsen har besluttet, beskæftigelsespolitiske mål, tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2018 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels understøtte den positive udvikling i tilflytningen til Bornholm. 

 

Særligt for social- og sundhedsudvalget

 

For Social- og sundhedsudvalget henledes opmærksomheden de dele af bekskæftigelsesplanen, som vedrører udvalgets område: Borgere med handicap (s. 8), Den sammenhængende ungeindsats (s.14) og at flere førtidspensionister skal i småjobs (s. 17).

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf kun det 7. punkt ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” er nyt.

 

Ministerens mål er vejledende for kommunerne og skal således ikke nødvendigvis indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

 

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

 

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

 

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

 

7.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 

 

 

Kvalificeret arbejdskraft på Bornholm

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere får en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færrest mulige personer modtager midlertidig eller varig offentlig forsørgelse.

 

Dette søges løst ved, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen samt særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor samarbejdet på tværs af de kommunale centre er centralt.

 

I forbindelse med den stigende efterspørgsmål på arbejdskraft er der et udvidet fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra det øvrige Danmark samt udlandet.

 

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2019. 

 

Procesplan

Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til udvalgsorientering for behandling ved deres møder ultimo november/primo december 2018.

 

Formelt fra ministeren er der krav om, at Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, sendes til høring i Det regionale Arbejdsmarkedsråd og efterfølgende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Beskæftigelsesplan 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status for midler til frivilligt socialt arbejde 2019

27.15.12P21-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At ansøgningerne behandles

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Ansøgningerne behandlet, afgørelserne lagt som bilag til referatet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 24. september 2018 nye retningslinjer for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde, med én årlig ansøgningsrunde, samt en udviklingspulje;

Hovedpuljen, har ansøgning i november og udbetaling i januar, og søges til nye initiativer og udvidelse af aktiviteter, og til foreninger /organisationer /grupperinger som støtte til tilbagevendende aktiviteter og indsatser, hvor tilskuddet kan søges for et årig, toårig eller for en treårig periode alt efter projekt og indsats.

Udviklingspuljen, støtter fornyelse, udvikling og initiativer der opstår i årets løb. Puljen kan søges i perioden fra 1. januar til 30. september, og bevilliges administrativt på op til kr. 5.000 pr. ansøgning med tildeling til aktiviteter og indsatser i samme kalenderår.

 

De indkomne ansøgninger er lagt som bilag og det skal noteres at der i kolonnen med oplysning om forrige års tilskud til ansøger, for visse foreninger er noteret ½ år. Dette for at gøre opmærksom på at disse ansøgere til forårspuljen 2018, fik tildelt et uforholdsmæssigt mindre beløb, grundet det lille restbeløb i puljen.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

§ 18 puljens størrelse, samlet:                                                kr. 1.205.148

 

Disponerede midler for 2019:

-          Udviklingspuljen                         kr.   50.000

-          Frivillighedsprisen                       kr.   27.000

-          Flerårige bevillinger                     kr. 776.078

 

I alt:                                                                                 -   kr. 853.078

 

Rest til fordeling i 2019 blandt indkomne ansøgninger:              kr. 352.070

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 3. december 2018

1.
Retningslinjer § 18 (PDF)

2.
Tildelinger (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

13

 

 

Indstilling og beslutning

Den koordinerende centerchef indstiller,

·         At punkt. 4 "Revideret kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101" sendes i høring i Handicaprådet og punkt. 7 "Tilsynsredegørelse - personlig og praktisk hjælp i 2018 - hjemmeplejen" sendes i høring i ældrerådet.
Begge punkter med høringsfrist til den 14. december 2018

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

03-12-2018

14

 

 

Der planlægges besøg i de centre der refererer til Social- og sundhedsudvalget i marts og april.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2018:

Den gensidige orientering til efterretning.