Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
07-03-2018 kl. 08:00
møderum 2, Rønne Bibliotek, Pingells Alle 1, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af formand
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 5 Præsentation af Bornholms Folkebiblioteker
  åbent 6 Procedure for anvendelse af frie midler
  åbent 7 Evaluering af Bornholms Teater
  åbent 8 Valg til Folkeoplysningsudvalget
  åbent 9 Anlægsbevilling til idrætsforeninger
  åbent 10 Tilretning af tilskudsregler
  åbent 11 Udmøntning af strategien kloge kvadratmeter i Gudhjem
  åbent 12 Taxikørsel - taktsændringer
  åbent 13 Drøftelse af BRKs mulighed for at understøtte uddannelser på Bornholm
  åbent 14 Forslag om udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm
  åbent 15 Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 16 Godtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83
  åbent 17 Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 19 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

1

 

 

Fraværende

Anne Thomas

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af formand

00.01.00A30-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget peger på Maria Fromseier Kjærgaard

Formanden vælges endeligt på mødet i marts.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Maria Fromseier Kjærgaard er valgt som formand

Sagsfremstilling

I henhold til § 22 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 af lov om kommunernes styrelse vælger udvalget sin formand blandt sine medlemmer.

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Udvalget vælger selv sin formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand…”.

 

Valget ledes af det medlem, der er ældst i anciennitet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

4

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget peger på Brian Kofoed.

Næstformanden vælges endeligt på mødet i marts.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Brian Kofoed er valgt som næstformand

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald det medlem, der har ledet formandsvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.22.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

5

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at forslag til forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget for perioden 2018 – 2021 drøftes og endeligt godkendes på møde den 7. marts 2018.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018.

Udvalget udtaler, at forretningsordenen kan godkendes, som den foreligger, på mødet i marts.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Med henvisning til udkast for styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune er der udarbejdet forslag til forretningsorden for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget for perioden 2018 – 2021.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 10. januar 2018

1.
Udkast til forretningsorden til JUFU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Præsentation af Bornholms Folkebiblioteker

21.00.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget bliver præsenteret for Bornholms Folkebiblioteker.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·        at orientering om Bornholms Folkebiblioteker tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lederen af Bornholms Folkebiblioteker giver en introduktion til folkebibliotekerne og viser rundt på Rønne Bibliotek.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Procedure for anvendelse af frie midler

20.00.00A26-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Inden for driftsbudgettet på fritids- og kulturområdet har udvalget en pulje på 75.000 kr. bestående af frie midler. I dag fordeles puljen efter en procedure fastsat i 2015 af det tidligere Fritids- og Kulturudvalg. Udvalget skal tage stilling til, om de vil fortsætte med gældende procedure eller om der skal foretages ændringer.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·        at gældende procedure for anvendelse af udvalgets frie midler fortsætter indtil videre

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget råder over en pulje på 75.000 kr. (i 2018) bestående af frie midler. Anvendelsen af puljen følger en procedure fastsat af det tidligere Fritids- og Kulturudvalg.

Ifølge proceduren kan rammen disponeres efter ansøgninger, som udvalget tager løbende stilling til. Puljemidlerne kan ligeledes anvendes til aktiviteter og initiativer, der iværksættes af det politiske fagudvalg.

I forhold til ansøgninger mailer administrationen i dag ansøgningen til udvalgets medlemmer. Hvis ikke mindst ét medlem fra udvalget melder tilbage inden en nærmere fastsat tidsfrist, afvises ansøgningen administrativt. Hvis derimod et eller flere medlemmer ønsker ansøgningen behandlet i udvalget, sættes ansøgningen på dagsordenen til det førstkommende udvalgsmøde, hvor udvalget træffer en afgørelse.

 

Udvalgsformanden har desuden bemyndigelse til at træffe beslutning om ansøgninger op til 5.000 kr. pr. ansøgning. Udvalget orienteres halvårligt (december og juni) om status på bevillinger fra puljen. I udgangspunktet har alle borgere/ initiativtagere adgang til at søge fra puljen, men puljen annonceres ikke.

Siden 2015 er puljen primært blevet disponeret efter ansøgning. Den er blevet anvendt til at støtte en bred vifte af formål, som enten har været historisk betinget eller har faldet uden for øvrige puljers støtteområde. Det drejer sig konkret om tilskud til ærespræmier, rejselegater, julekoncert med Rønne Byorkester, veteranfodbold, køb af miniarena og streetbane og motionspas +55.

Puljen har ikke været anvendt til at understøtte politiske målsætninger eller nye initiativer iværksat af udvalget.

 

Til orientering er der indkommet tre ansøgninger, der afventer politisk behandling:

·        Foreningen Front For Krigsveteraner søger om støtte til WM i fodbold på Læsø fra den 1.-3. juni 2018

·        Nexø Sejlklub søger om støtte til Offshore Race Week Bornholm 2018

·        Ansøgning om støtte fra Handicap Tour De Bornholm 2018

 

Desuden har Kulturskolen behov for finansiering af de nye politisk besluttede aktiviteter med dans og forfatterskole. De frie midler kan sammen med kultur og fritidsområdets øvrige midler være en mulig finansieringskilde til dette.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Evaluering af Bornholms Teater

20.01.02G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings-, og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Teater skal evalueres for den forløbne periode af egnsteateraftalen 2017-2020. Evalueringen forventes påbegyndt primo 2018 og afsluttes medio 2019. Udvalget orienteres om evalueringens formål og forventede forløb.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

·        at orientering om evaluering af Bornholms Teater tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udtaget 13 af landets 33 egnsteatre til evaluering, heriblandt Bornholms Teater. På vegne af projektstøtteudvalget meddeler Slots- og Kulturstyrelsen, at evalueringsprocessen forventes påbegyndt primo 2018 og afsluttet senest medio 2019. Orienteringsbrev af 24. januar er bilagt.


Styrelsen oplyser, at formålet med evaluere de enkelte egnsteatre er at bidrage til udviklingen af teatrets faglige og kunstneriske niveau. Desuden er det en måde, hvorpå projektstøtteudvalget sikrer, at de statslige midler går til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre. Såfremt dette ikke er tilfældet, og der ikke ses en mulighed for udvikling, kan støtteprojektudvalget ifølge gældende lovgivning træffe beslutning om, at det statslige tilskud og den statslige refusion skal bortfalde.

Evalueringen vil blive foretaget af to eksterne evaluatorer. Kommunens kulturledelse, dvs. kulturchef og kulturudvalgsformand forventes at bidrage til evalueringsprocessen ved at deltage i et interview og en gruppesamtale med teatrets ledelse.

Styrelsen meddeler, at såfremt Bornholms Teater lever op til det påkrævede kunstneriske og faglige niveau vil teatret og kommunen modtage den endelige evalueringsrapport sammen med projektstøtteudvalgets anbefalinger til Bornholm Teaters fremtidige udvikling.
  
Ifølge tidsplanen vil Projektudvalget for Scenekunst give en tilbagemelding på evalueringen senest i september 2019. 


Bornholms Teater blev senest evalueret i 2011.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. marts 2018

1.
Orienteringsbrev fra Slots- og Kulturstyrelsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Valg til Folkeoplysningsudvalget

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er afholdt valg til Folkeoplysningsudvalget d. 19. februar 2018. De valgte foreningsrepræsentanter og tilforordnet for perioden 2018-2021 indstilles til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller til Kommunalbestyrelsen,

·        at Kommunalbestyrelsen godkender valg af medlemmer og tilforordnet inkl. stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Udvalget indstiller de valgte foreningsrepræsentanter og tilforordnet til kommunalbestyrelsens godkendelse

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægt for Folkeoplysningsudvalget § 2, består udvalget af 12 medlemmer, heraf ni foreningsrepræsentanter og en tilforordnet udpeget på valgmødet den 19. februar 2018:

 

Michael Kofoed (AOF) og Aage Larsen (LOF)

 

Ole Dreyer (Viking Atletik), Kim Jacobsen (Handicap Idrætsforening Bornholm) og Kai Dahl Andersen (Aakirkeby Idrætsforening)

 

Birgitte Sonne Hansen (Trup Ting Tang), Britta Hansen (Metodistkirkens spejdere i Rønne) og Bjarne Stefaniuk (Bådemotorklubben Columbus)

 

Christian Thøgersen (Aftenskolen for Specialundervisning)

 

Steen Grønnegaard (AOF)

 

Derudover er to medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer på kommunalbestyrelsens konstituerende møde:

 

Kirsten Wendell (A) og René Danielsson (C)

De selvorganiserede grupper havde mulighed for indstilling af en person til gruppen Øvrige foreninger.  Der var annonceret om muligheden for at opstille som selvorganiseret, men der forelå ingen indstilling herom forud for valgmødet.

 

Til valgmødet den 19. februar var mødt 17 repræsentanter fordelt på 16 foreninger ud af 216 mulige.

 

Repræsentanterne blev på valgmødet opdelt i de respektive grupper. Grupperne kom til enighed om de valgte, og der blev derfor ikke afholdt valghandling. På selve valgmødet var det ikke muligt at vælge suppleanter for samtlige nyvalgte medlemmer. De fire medlemmer, som ikke havde mulighed for at få stedfortrædere på mødet, har efterfølgende fundet disse. De valgte samt stedfortrædere indstilles hermed til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Alle de valgte har mindst en stedfortræder.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til idrætsforeninger

00.01.00A00-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I august 2017 reserverede det daværende Fritids- og Kulturudvalg i alt 262.725 kr. til finansiering af tilskud til tre idrætsforeninger. De reserverede midler indgår i en restpulje på 1,434 mio. kr. til formål inden for fritids- og kulturområdet.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger på den baggrund om en anlægsbevilling til tilskud til idrætsforeningerne, idet projekterne forventes færdiggjort til sommer

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)   at der gives en anlægsbevilling på i alt 256.188 kr. til henholdsvis Rønne Idrætsklub Fodbold, Aakirkeby Idrætsforening og Viking Rønne Fodboldklub,

b)   at der tilsvarende afsættes rådighedsbeløb på tilsammen 256.188 kr., finansieret af driftsbudgettet under bevilling 21 Kultur og fritid, restpuljen på 1,434 mio. kr., og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

a) Anbefales

b) Anbefales

c) Anbefales

Sagsfremstilling

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalg fordelte den 28. august 2017 en restpulje på 1,434 mio. kr. til formål inden for fritids- og kulturområdet. Puljen består af overførte midler fra 2016 og forventede overskydende midler i 2017. Af denne pulje blev der reserveret budget til tilskud til tre anlægsprojekter til tre idrætsforeninger.

Der blev afsat 55.000 kr. til Rønne Idrætsklub Fodbold til udvidelse af nuværende aktivitetsområde på Rønne Stadion Nord.

Aakirkeby Idrætsforening fik tildelt et budget på 71.500 kr. til at etablere en beachvolley- og håndboldbane på en af foreningens tennisbaner, der ikke længere benyttes til tennis.

Endelig blev der reserveret 136.225 kr. til Viking Rønne Fodboldklub til at etablere belysning og kunstgræs på Oasen i Rønne. Jf. tabel 1. Projekterne forventes færdige til juli.Tabel 1. Oversigt over projekttilskud

Tilskudsmodtager

Formål

Bevilling ekskl. moms

Beløb inkl.

momsref. MA85%

Rønne Idrætsklub Fodbold

Aktivitetsområde på Rønne Stadion Nord

55.000

66.265

Aakirkeby Idrætsforening

Beachvolley- og håndboldbane

71.500

86.145

Viking Rønne Fodboldklub

Belysning og kunstgræs, Oasen

129.688*

156.250

I alt

256.188

308.660

*Nettobeløbet er beregnet ud fra det ansøgte beløb på 156.250 kr. inkl. 25 pct. moms, således at tilskudsmodtager ikke bevilges et tilskud ud over det ansøgte beløb.


De samlede anlægsudgifter udgør 256.188 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til udbetaling af tilskud på i alt 308.660 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 256.188 kr. til Rønne Idrætsklub Fodbold, Aakirkeby Idrætsforening og Viking Rønne Fodboldklub.

 

Beløb i kr.

Rønne Idrætsklub Fodbold

55.000

Aakirkeby Idrætsforening

71.500

Viking Rønne Fodboldklub

129.688

I alt ekskl. momsrefusion

256.188


Beløbet på 256.188 kr. finansieres af restpuljen på 1,434 mio. kr. under bevilling 21 Kultur og fritid. Finansieringen fra restpuljen forudsætter, at overskuddet på fritids- og kulturområdet overføres fra 2017 til 2018, hvilket forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2018.

Det budgetterede tilskud til Viking Rønne Fodboldklub på 129.688 kr. er reduceret med 6.537 kr. ekskl. moms i forhold til det oprindeligt reserverede budgetbeløb til klubben på 136.225 kr. ekskl. moms. De indkomne tilbud på arbejderne udgør 156.250 kr. inkl. 25 pct. moms, hvorfor der kun kan udbetales et tilskud på dette beløb, hvilket svarer til en nettoudgift for kommunen på 129.688 kr. 

På den baggrund vil der være en mindre rest på 6.537 kr. tilbage i puljen i forhold til det oprindeligt reserverede beløb på i alt 262.725 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilretning af tilskudsregler

18.15.30A30-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

07-12-2017

6

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

10-01-2018

8

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

10

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune strammer op i forhold til indhentelse af børneattester. Det indstilles derfor, at Folkeoplysningsudvalget anbefaler en tilretning af tilskudsreglerne.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

·        at udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i tilskudsreglerne for folkeoplysning

 

Folkeoplysningsudvalget den 7. december 2017:

Anbefales med følgende formulering: Foreningen er forpligtet til at indhente børneattester på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Desuden anbefales tilføjelsen: Oplysninger om håndtering af indhentede børneattester, som udarbejdes administrativt og tilføjes tilskudsreglerne.

 

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller til Job-, Udviklings- og fritidsudvalget:

·        at udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i tilskudsreglerne for folkeoplysning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at anbefalingen godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

For at sikre børn og unge i foreningslivet ønsker Bornholms Regionskommune at understrege vigtigheden af, at der jævnligt indhentes børneattester på ledere og instruktører i de folkeoplysende foreninger. De gældende tilskudsregler anviser ikke nogen tidsplan for indhentelsen. Administrationen foreslår derfor, at der sættes en tidsramme, således, at foreningen forpligtes til at indhente børneattester hver andet år. Foreningerne har fortsat pligt til, jf. Folkeoplysningsloven, at indsende erklæringen om indhentelse af børneattester en gang årligt, såfremt foreningen modtager tilskud eller får anvist lokaler.

 

Administrationen foreslår derfor, at der under ”Erklæring om indhentelse af børneattest” i Tilskudsreglerne tilføjes følgende:

 

-      Foreningen er forpligtet til at indhente børneattester på ledere og instruktører mindst hver andet år.

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 7. december 2017

1.
Tilskudsregler Folkeoplysning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Udmøntning af strategien kloge kvadratmeter i Gudhjem

20.00.00G01-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

11

 

Hvem beslutter

Natur - og Miljøudvalget beslutter

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede henholdsvis den 6. og 4. december 2017, at der skal ses nærmere på muligheden for at udmønte kommunens ejendomsstrategi om at samle flere aktiviteter på færre adresser, også kaldet ”kloge kvadratmeter”. Derfor fremlægges nu status i henhold tidligere beslutning, samt en videre gennembearbejdning af procesplan for kloge kvadratmeter i Gudhjem, der ligeledes ønskes vedtaget for kommende sager, i øvrige byer på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)   at udvalget godkender den udvidede procesplan for det nuværende og kommende arbejde med ”Kloge kvadratmeter” i henhold til BRK ejendomsstrategi

b)      at udvalget godkender, at Ejendomsservice organiserer et dialogmøde mellem repræsentanter for Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Natur- og Miljøudvalget og 2 repræsentanter for henholdsvis Gudhjemhuset, Gudhjem bibliotek og Klippebo, hvorunder scenarier og muligheder kan drøftes forud for beslutning om evt. udmøntning af ejendomsstrategien og ”Kloge kvadratmeter” i Gudhjem.

 

Natur - og Miljøudvalget den 6.marts 2018:

Godkendt.

 

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen har en ejendomsstrategi, der har til formål at sikre at de kommunale ejendomme - ligesom de økonomiske ressourcer - forvaltes og anvendes bedst muligt. Denne ambition forudsætter bl.a., at der løbende sker en tilpasning af kommunens ejendomsportefølje i forhold til behovet og et fortsat fokus på at optimere udnyttelsen af bygningerne.

Strategiens mål om en bedre udnyttelse af kommunens bygninger kaldes også ”kloge kvadratmeter” og udmøntes bl.a. ved at samle foreningsaktiviteter i de enkelte byer på færre adresser. Ejendomsservise har i denne proces omkring Gudhjem, udarbejdet en præcisering af procesplan for arbejdet med Kloge Kvadratmeter, som fremover ønskes anvendt ved udmøntning af BRK-ejendomsstrategi i de øvrige byer på Bornholm. Vedlagt som bilag 1.

Ejendomsservice har analyseret på foreningsbygninger i Gudhjem i henhold til ejendomsstrategien, hvorfor følgende bygninger har været vurderet:

 

Klippebo (den tidlige del af plejecenteret), Gudhjemhuset og Gudhjem Bibliotek.

 

Den 18. januar 2018 afholdte Ejendomsservice et borgermøde i Gudhjem, i den gamle del af Klippebo, Solstien 1. Det vurderes at der var over 60 fremmødte borgere og repræsentanter fra diverse foreninger og brugere af husene. Ejendomsservice fremlagde vilkår for konceptet ”Kloge Kvadratmeter” og gennemgik overordnet driftsbudget for de 3 huse, samt fremlagde en status for kendt og aftalt benyttelse og belægningsgraden af lokalerne.

Formålet med mødet var at orientere og inddrage lokalsamfundet, således at eventuelle kommende ændringer i placering af fritids- og kulturaktiviteter, sker i forståelse med lokalsamfundet og byen.

 

Ejendomsservice fremlagde tydeligt, at incitamentet for konceptet ”Kloge Kvadratmeter” er at opnå en økonomisk besparelse, og frigøre midler til andre formål.

Åbningstema på diskussionen var, at Ejendomsservice foreslog at alle aktiviteter i de 3 huse samledes på Klippebo, i de lokaler der stod tomme. Derudaf udsprang en meget fin og konstruktiv dialog om anderledes og forskellige løsninger og muligheder.

 

Da borgermødet blev afsluttet, nedsatte de fremmødte deltagere en arbejdsgruppe, der skulle arbejde på en vision for de omfattede bygninger, primært med udgangspunkt i boligsituationen på Bornholm/Gudhjem.

 

Ejendomsservice viste Klippebo’s ledige lokaler frem for denne arbejdsgruppe den 23. januar 2018. Efterfølgende er der fra arbejdsgruppen fremsendt et forslag til udvikling af ”Kloge Kvadratmeter” i Gudhjem. Vedlagt som bilag 2.

 

Ejendomsservice har i samme forbindelse, uopfordret modtaget et forslagsskrift om yderligere og forsat anvendelse af Gudhjem Bibliotek. Vedlagt som bilag 3.

 

Bygningsstatus:

Gudhjemhuset:

Der er et enkelt eksisterende erhvervslejemål i Gudhjemhuset, i sidebygningen. Gudhjemhuset trænger til et generelt kvalitetsløft, især på de energibesparende tiltag. Huset istandsættes løbende af ejendomsservice, og er i øjeblikket ved at få skiftet enkelte vinduer, og flere følger. Der er etableret handicaptilgængelighed for brugere, men ikke handicaptoilet i selve huset. Det er et stort ønske fra husets brugere at der etableres et sådant. Tegning af Gudhjemhuset med angivelse af anvendelse er vedlagt som bilag 4.

Driftsudgifter er kr. 158.811 om året. Netto anvendt areal 211 m2.

 

Biblioteket:

Biblioteket fremstår som velpasset og i god stand, uden kommende istandsættelsesarbejder af væsentlig omfang.

Gudhjem havn, som er kommunalt ejet, henviser deres lystsejlergæster til underetagen på Gudhjem bibliotek, hvori der i kælderetagen findes badefaciliteter og vaskeri.  

Gudhjem havn havde i 2017 over 1000 overnatninger, der gav en indtægt til BRK på kr. 170.000. Dertil skal lægges det beløb som lystsejlerne lægger i ”Byen” som anslås at udgøre ca. 400.000 kr. Hvis biblioteket sælges, må kommunen samtidig forholde sig overordnet til, hvad en eventuel lukning af Gudhjem bibliotek har af konsekvenser for Gudhjem havn som turistmål. Hvis et salg af Gudhjem bibliotek besluttes, anbefales det derfor at være med en klausul om uopsigelighed af brugsretten til bade- og vaskefaciliteter, som havnen har i dag. Der er ikke udarbejdet tegningsmateriale, idet hele underetagen, ca. 105 m2, er bibliotek, og overetagen, ca. 65 m2, er i fuld anvendelse til fjernundervisning samt kontorfacilitet for pendlere/hjemmearbejdsplads.

Driftsbudget kr. 56.066. Netto anvendt areal ca. 170 m2.

 

Klippebo:

Den vestre del af det tidligere Klippebo plejecenter, er forbundet til eksisterende plejecenter med en forbindelsesgang, hvorfor det eksisterende plejecenter fortsat bruger diverse rum i bygningen.

Bygningen fremstår slidt af ælde, men brugbar. Ved indretning til kulturaktiviteter må der påregnes at skulle anvendes midler til diverse istandsættelse og rumsammenlægninger m.m. Bygningen har handicap faciliteter og handicap toilet.

Den vedhæftede tegning (bilag 5 og 6) viser de lokaler der er i anvendelse og hvortil der er knyttet aftaler og ligeledes de lokaler der er til rådighed, for nye aktiviteter. 

Kan der organisatorisk samtænkes omklædning og bad for klippebo’s personale og hjemmeplejepersonale vil det yderligere frigøre et samlet areal på 130 m2 på 1. sal til foreningsaktiviteter m.m.

Driftsudgifter anslås til kr. 500.000 om året. Netto anvendt areal ca. 145 m2.

 

Opsummering:

 

-      Gudhjem bibliotek har samlet netto 170 m2

-      Gudhjemhuset har samlet netto 211 m2.

-      Klippebo, der er netto 346 m2 til rådighed (hertil eventuelt yderligere 130 m2 ved organisatorisk samling)

 

Stikordsreferat fra borgermødet er vedlagt som bilag 7.

 

 

Dialogmøde - Muligheder og kombinationer:

Ejendomsservice organiserer et dialogmøde mellem repræsentanter for Job, Udviklings- og Fritidsudvalget og Natur- og Miljøudvalget og udvalgte repræsentanter for Gudhjemhuset, Gudhjem bibliotek og Klippebo, hvorunder scenarier og muligheder kan drøftes forud for beslutning om evt. udmøntning af ejendomsstrategien og ”Kloge kvadratmeter” i Gudhjem.

 

Der er følgende scenarier, der kan arbejdes videre med:

 

A)     Der arbejdes videre med kvalificering af forslag, udarbejdet af Gudhjem arbejdsgruppe, der primært omhandler at skabe bo-muligheder i Gudhjem i henhold til bilag 2. Gudhjemhuset og Biblioteket består.

 

B)     Der arbejdes videre med en forretningsmodel og yderligere kvalificering af det indsendte forslag om ekstensiveret anvendelse af Gudhjem bibliotek som mini-konference lokation, i ydersæsoner. Gudhjem Bibliotek består.

 

C)     Klippebo indrettes som hovedbygning for fritids- og kulturtilbud i Gudhjem. Der arbejdes på en organisatorisk samling af velfærdsfaciliteter for Plejecenter Klippebo og Hjemmeplejepersonale. Aktiviteter i Gudhjemhuset og Biblioteket flyttes til Klippebo. Gudhjemhuset og Biblioteksbygningen sælges og midler kan evt. bruges til indretning af kulturtilbud på Klippebo.

 

D)     Klippebo indrettes som hovedbygning for fritids- og kulturtilbud i Gudhjem. Gudhjemhuset flyttes til Klippebo og Biblioteket bevares i sin nuværende form og placering. Gudhjemhuset sælges, og midler kan evt. bruges til indretning af kulturtilbud på Klippebo.

 

 

Organisation
Processen er varetaget af en arbejdsgruppe bestående medarbejdere fra Center for Ejendomme og Drift og Center for Natur, Miljø og Fritid.

Økonomiske konsekvenser

Klippebo holdes nuværende i fuld drift på grund af de aktiviteter der allerede er i bygningen, hvorfor driftsudgifterne er konstante ved ændret og øget anvendelse.

 

Klippebos samlede driftsudgifter udgør 943.936 kr. Heraf bruges ca. 500.000 kr. til den gamle del, som er i spil til ”Kloge Kvadratmeter”.

 

Gudhjemhuset beløber sig til 158.811 kr. i årlige driftsudgifter.

 

Gudhjem Bibliotek beløber sig til 56.066 kr. i årlige driftsudgifter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 6. marts 2018

1.
Analyse og Procesplan - Bilag 1 (PDF)

2.
Kloge m2 i Gudhjem - Bilag 2 (PDF)

3.
Gudhjem som seminar - Bilag 3 (PDF)

4.
Gudhjemhuset - Bilag 4 (PDF)

5.
Klippebo stueetage - Bilag 5 (PDF)

6.
Klippebo 1 sal - Bilag 6 (PDF)

7.
Stikordsreferat - Borgermøde i Gudhjem Bilag 7 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Taxikørsel - takstændringer

22.11.26G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

12

 

Hvem beslutter

Job- Udviklings og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Dantaxi Bornholm 4x48 anmoder om takstændring for at kunne opretholde taxadækning af hele Bornholm samt for at dække den generelle prisudvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget godkender stigning i grundtaksten fra 55. kr. til 58 kr. samt en generel 2 % stigning på alle takster til ikrafttræden pr. 1. april 2018

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget, den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dantaxi Bornholm 4x48 har ved brev af den 16. februar 2018 ansøgt om ændring af de gældende takster for taxikørsel på Bornholm.

 

Anmodningen sker

 

a) På baggrund af den gennerelle prisudvikling
Ansøgningen sker med henvisning til taxi-indekset for 2. kvartal 2017, der udviser en stigning på 2 % i forhold til indekset fra 2. kvartal 2015, der var baggrunden for reguleringen pr. 1.5.2016.

 

b) For at opretholde taxadækningen af hele Bornholm
Udover prisreguleringen er der tidligere godkendt en ekstraordinær stigning på 4 kr. pålagt grundtaksten. Denne ekstraordinære stigning skete som en del af aftalen mellem Bornholms Regionskommune, Dantaxi(Hovedforeningen) og Dantaxi Bornholm om betjening af hele Bornholm – denne aftale er beskrevet nedenfor under Modellen.

 

Ny situation efter af Dantaxi(Hovedforeningen) er fusioneret med Taxi Nord 4x48
Efter at Dantaxi og Taxi Nord 4x48 fusionerede i 2017, valgte det nye selskab Dan taxi 4x48 med udgangen af november 2017, at opsige deres del af aftalen(Bornholmermodellen) med

den begrundelse, at den var blevet langt dyrere for dem end forventet, da aftalen blev indgået i 2016.

 

Dantaxi 4x48 Bornholm vil selv videreføre Bornholmermodellen
Dantaxi 4x48 Bornholm har imidlertid valgt at videreføre den aftale, som var indgået med kommunen, men står nu med hele udgiften alene, da hovedforeningen ikke længere bidrager til ordningen.

 

Baggrunden for at hæve grundtaksten yderligere 3 kr. til 58 kr.
Dette er en uholdbar situation, som søges løst via den nye anmodning om takststigning, således at Dantaxi 4x48 Bornholm stadig kan sikre hele øen en ordentlig taxiservice.

 

Dantaxi 4x48 Bornholm foreslår derfor på baggrund af ovenstående, at kommunen accepterer en ekstraordinær stigning i grundtaksten på yderligere 3 kr. udover den almindelige stigning på de 2 %, jf. oversigt nedenfor over den samlede stigning på alle takster. For grundtaksten betyder det en stigning fra 55 kr. til 58 kr.

 

Prisen er fortsat langt under det maksimale prisloft
Dantaxi 4x48 Bornholm bemærker i deres ansøgning, at priserne efterfølgende stadig vil ligge langt under det prisloft Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat i forbindelse med vedtagelsen af den nye taxilov.

 

Modellen

Ved ture hvor taxien sendes mere end 15 kilometer efter en tur, garanteres der en minimumsbetaling på 200 kr.

Bogholderiet fratrækker kundens betaling for turen, og supplerer op, hvis turen koster mindre end skitseret ovenfor. For at modtage denne betaling skal man stå til rådighed for bestillingskontoret, såfremt bestillingskontoret kan anvise flere ture i området. Denne ordning finansieres via indbetaling fra tilladelsesindehaverne på kr. 300 pr. måned pr. tilladelse. Beløbet styres via separat konto, hvor evt. overskud udbetales til tilladelsesindehaverne. Det er frivilligt om man ønsker at deltage i ordningen, men det er ikke frivilligt om man vil køre efter turene.

 

Ordningen har fungeret i det ny Aalborg Kommune siden 2008, og har bevirket en stor tilfredshed fra kundernes side, og tilfredse chauffører og vognmænd. Ordningen er godkendt af Aalborg Byråd.

 

Rammevilkår taxierhvervet

Dantaxi 4x48 Bornholm har i dag 14 biler på gaden. Derudover har Pedersker Taxi en. Alt i alt giver det 15 tilladelser i drift.

 

Proces vedrørende antal biler

Der er efter den nye taxilov pr. 1. januar 2018 ikke mulighed for at kommunen kan opslå flere ledige tilladelser. Efter den nye lov, kan der søges universaltilladelse til taxikørsel ud fra de antal ledige tilladelser, der bliver givet frit i hele landet.

 

Takststigning

Dantaxi 4x48 søger om følgende takststigning for stadig at kunne bevare den aftalte model for taxibetjening af hele øen:

 

For små vogne (indtil 4 personer)

                                    Nuværende                                     Ny takst

Grundtakst                    55,00                            58,00

Km. Takst dag takst       11,25                            11,50

Km. Takst nat takst        14,50                            15,00

Ventetid pr. time            345,00                          350,00

Time betaling                 350,00                          355,00

 

For store vogne (indtil 8 personer)

                                                       Nuværende                                Ny takst

Grundtakst                    55,00                            58,00

Km. Takst dag takst       14,50                            15,00

Km. Takst nat takst        17,25                            18,00

Ventetid pr. time            345,00                          350,00

Time betaling                 365,00                          370,00

 

Lift Vogne

                                                       Nuværende                                Ny takst

Grundtakst                    55,00                            58,00

Km. Takst dag takst       15,50                            16,00

Km. Takst nat takst        18,25                            19,00

Ventetid pr. time            360,00                          365,00

Time betaling                 380,00                          385,00

 

Andre takster:

                                                       Nuværende                                Ny takst

Cykler pr. stk.                20,00                            25,00

Barnestol                       100,00                          100,00

 

Time betaling herunder rundture, erlægges for mindst 4 timer.

Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18:00 til 06:00 og fra fredag kl. 18:00 til mandag morgen kl. 06:00 samt øvrige helligdage.

 

Lovgrundlag

Taxilov, LOV nr. 1538 af 19/12/2017.

Tilladelser udstedt før denne dato administreres dog fortsat af Bornholms Regionskommune, jf. § 36, stk. 4. Loven finder bortset fra §§ 12-16, 18 og 19 ikke anvendelse for tilladelser og godkendelser udstedt i medfør af lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013. For sådanne tilladelser og godkendelser finder de hidtil gældende regler i lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 og regler udstedt i medfør heraf anvendelse, indtil tilladelserne og godkendelserne udløber eller ombyttes.

 

Høring

Sagen har været sendt i høring hos Pedersker Taxi. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Drøftelse af BRKs mulighed for at understøtte uddannelser på Bornholm

54.00.00G01-0051

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har udtrykt ønske om at drøfte mulighederne for, hvorvidt BRK kan betale for restpladser på uddannelser, som ikke kan besættes, og/eller støtte etablering af skolehjem i tilknytning til grundforløbsuddannelser, hvor Bornholm har særlige forudsætning. Lovgrundlaget er ikke klart, og det vil kræve yderligere undersøgelser af bl.a. konkrete uddannelser, når det skal afklares, om støtten er lovlig. Udvalget kan drøfte, om administrationen skal arbejde videre med idéen, herunder om der skal foretages undersøgelser for bestemte uddannelser.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        sagen til drøftelse, herunder om udvalget peger på bestemte uddannelsesretninger, der skal undersøges.

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget, den 7. marts 2018:

Udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med idéen om at der skal foretages undersøgelser for bestemte uddannelser.

Sagsfremstilling

1. Økonomisk støtte til oprettelse af uddannelsestilbud

Ved oprettelse eller drift af uddannelsestilbud på Bornholm kan der på grund af økonomiske udfordringer være et ønske om, at kommunen yder tilskud til ubesatte uddannelsespladser eller stiller en kommunal garanti inden oprettelsen af en ny uddannelse. Et sådant tilskud eller en garanti fra kommunen vil som udgangspunkt kræve lovhjemmel, hvis der er tale om en kompetencegivende uddannelse. Undtagelsen kan være, hvis der er tale om støtte til en uddannelse som kommunen efterspørger for at kunne udføre sine lovpligtige opgaver, f.eks. pædagoguddannelse eller uddannelse af SOSU-assistenter.

Det betyder, at regelgrundlaget for de relevante uddannelser skal undersøges enkeltvis.

Hvis der er politisk ønske om at understøtte bestemte uddannelser, hvor lovgrundlaget ikke umiddelbart tillader det, kan der indhentes en forhåndsudtalelse om lovligheden fra det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen. Der vil her være mulighed for at belyse de særlige udfordringer og muligheder, der er for Bornholm.

  

2. Etablering af skolehjem

Bornholm har muligheder for at tiltrække elever fra resten af Danmark både til skolepraktik og grundforløb 1og 2 indenfor en række erhvervsuddannelser på Erhvervsskolen(Campus). Bornholm kan være attraktiv fordi der er pres på samme uddannelser i resten af landet og mulighederne for skolepraktik er, alt andet lige, nogen gange bedre på Bornholm. Bornholm kan også tilbyde mindre enheder og mere nærhed, hvilket foretrækkes af elever med særlige behov.

I tilknytning til dette skal det undersøges hvordan BRK, enten alene eller i samarbejde med Campus Bornholm, kan etablere skolehjem og finansieringen heraf.

Der er en række regler tilknyttet disse skolehjem, herunder hvem der kan bo på disse skolehjem, hvad det koster, regler for at bo der under skolepraktik, m.v.

 

Opsummering

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med problemstillingen, vil der blive udarbejdet yderligere materiale på baggrund af udvalgets drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag om udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm

54.00.00G00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

31-01-2018

4

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

31-01-18

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger i dag ikke en sammentænkt og helhedsorienteret strategi for uddannelsesområdet på Bornholm. En strategi på området vil medvirke til dels ensrettede indsatser og dels en udnyttelse af de synergipotentialer der er i en sammentænkt indsats, som skal medvirke til et så stort og bredt udbud af uddannelse på Bornholm som muligt. Der foreslås derfor udarbejdet en strategi på området. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte udarbejdelse af helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm.

·        at udvalget beder uddannelsesudvalget under udvalget om at forestå udarbejdelsen af forslag til strategi for uddannelsesområdet på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 31. januar 2018:

a) Udvalget peger på, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der udarbejdes en helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm
b) Udvalget peger på, at uddannelsesudvalget under udvalget forestår udarbejdelsen af forslag til strategi for uddannelsesområdet på Bornholm. Der udarbejdes et kommissorium, som forelægges udvalget på det kommende udvalgsmøde i marts.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018:

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

 

 


 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget drøfter kommissoriet for udarbejdelse af en helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm.

·        at udvalget fremsender kommissoriet til Uddannelsesudvalget med det opdrag at udarbejde et udkast til helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Uddannelsesområdet, her defineret som uddannelse efter grundskoleniveauet, er på Bornholm udfordret en lang række områder og som ofte er forskellige afhængigt af om det vedrører ungdoms- eller videregående uddannelser.

Det er afgørende med et velfungerende uddannelsesområde – ikke mindst på Bornholm. Uddannelse er en væsentlig faktor ift. borgernes chancer for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidigt er kvalificeret arbejdskraft afgørende for virksomhedernes fortsatte vækst.  

Udfordringerne er som nævnt mange og forskellige - og det samme gælder indsatserne for at styrke området. Allerede i dag, bliver der gjort en stor indsats for at løfte uddannelsesområdet på Bornholm. Men indsatserne er i dag, i nogen grad opdelte, bl.a. som følge af indsatserne finansiering. Tiltag på ungdomsuddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, varetages primært inden for rammerne af andre indsatser på beskæftigelsesområdet, mens indsatser på det videregående område finansieres af midler (et engangsbeløb) fra det tidligere Bornholms Akademi, der er øremærket området og som er begrænsede.

Strategi og midler
Der er for nuværende ikke afsat midler til en samlet indsats på uddannelsesområdet og som nævnt medfører det bl.a. at indsatserne i nogen grad kan opfattes som fragmenterede. En anden og væsentlig årsag kan være, at der for nuværende ikke findes en helhedsorienteret og nærværende strategi for uddannelsesområdet på Bornholm.

En strategi på uddannelsesområdet vil kunne medvirke til at sikre en fælles retning for de forskellige indsatser der igangsættes på Bornholm og medvirke til at sikre udnyttelse af de synergipotentialer der er i en sammentænkt indsats. Det vil være væsentligt, at der på Bornholm udarbejdes en helhedsorienteret strategi for hele uddannelsesområdet.

 

Handleplan
Det foreslås, at der i tillæg til strategien udarbejdes en handleplan for uddannelsesområdet på Bornholm, som hvert år revideres og derved sikrer, at den understøtter startegien bedst muligt og samtidigt tager højde for de nyeste tendenser og behov.

 

Analyser
Det foreslås, at der løbende i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen gennemføres en række mindre analyser og fremskrivninger, der kobles med eksisterende evalueringer på uddannelsesområdet, der tilsammen kan understøtte strategiarbejdet.

 

Inddrage uddannelsesudvalget
Det foreslås, at Uddannelsesudvalget under Job, Udviklings- og Fritidsudvalget udarbejder et forslag til en helhedsorienteret strategi i samarbejde med Job, Udviklings- og Fritidsudvalget, til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Det foreslås endvidere at Uddannelsesudvalget forestår det årlige udarbejde med at revidere forslag til handleplan til godkendelse i Job, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at udgifterne til en række mindre analyser i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne kan beløbe sig til 15.000 kr. årligt.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

 

Forslag til kommissorie jf. udvalgets beslutning af den 31/1-2018.

 

Baggrund og formål

Uddannelse er en væsentlig faktor ift. borgernes muligheder for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidigt er kvalificeret arbejdskraft afgørende for Bornholms fortsatte vækst. Bornholm oplever nu og fremadrettet et faldende befolkningstal, der kombineret med et generelt lavere uddannelsesniveau (dog undt. EUD), nødvendiggør at Regionskommunen understøtter at der skabes et godt match mellem udbuddet af uddannelser, herunder efter-/videreuddannelse og erhvervslivets efterspørgsel efter kompetencer. Samtidigt er det afgørende, at flest mulige bornholmere får en uddannelse og løbende har mulighed for at opkvalificere sig igennem et langt arbejdsliv.

 

Der bliver allerede i dag gjort en stor indsats for at løfte uddannelsesområdet på Bornholm. Men indsatserne er i dag, ikke systematisk sammentænkt, bl.a. som følge af indsatsernes finansiering og fraværet af en fælles strategi. Tiltag på ungdomsuddannelsesområdet, herunder erhvervsuddannelserne, varetages primært inden for rammerne af andre indsatser på beskæftigelsesområdet, mens indsatser på det videregående område finansieres af midler (et engangsbeløb) fra det tidligere Bornholms Akademi, der er øremærket området og som er begrænsede.

Det er afgørende med et velfungerende uddannelsesområde – ikke mindst på Bornholm og dette skal en helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet medvirke til at understøtte. Det er således med det formål at sikre fælles retning i uddannelsestiltagene og ikke mindst et bedre match mellem efterspørgsel og udbud af kompetencer.

 

Målsætninger

Det er målet, at en helhedsorienteret strategi på uddannelsesområdet skal medvirke til at sikre en fælles retning for de forskellige indsatser der igangsættes på Bornholm. For derigennem at sikre udnyttelse af de synergipotentialer der er i en sammentænkt og systematisk indsats og dermed i højere grad sikrer den uddannelsesindsats, som bedst muligt understøtter fortsat vækst og udvikling på Bornholm – til glæde for den enkelte og samfundet som helhed. Den konkrete strategi, samt vision, mission og mål skal defineres i strategien.

 

Der skal udarbejdes en helhedsorienteret strategi for uddannelsesområdet, som bl.a. har fokus på, fx:

 

Med helhedsorienteret menes en strategi som tillige adressere de områder der kan understøtte uddannelsesområdet, fx:

 

Aktiviteter og opgaver

 

Strategi + handleplan
Strategien skal indeholde forslag til prioriterede indsatser, herunder aktiviteter/initiativer som kan understøtte, at strategien på sigt efterleves. Det foreslås, at der i tillæg til strategien udarbejdes en kortfattet handleplan for uddannelsesområdet på Bornholm, som hvert år revideres i Job, Udviklings- og Fritidsudvalget (JUFU) og derved sikrer, at den understøtter strategien bedst muligt og samtidigt tager højde for nye tendenser og behov.

 

Handleplanen kan indeholde konkrete forslag til prioriterede tiltag målrettet de områder der er nævnt under afsnittet målsætninger.

 

Analyser og evalueringer

Det foreslås, at der løbende i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen gennemføres en række mindre analyser og fremskrivninger, der kobles med eksisterende evalueringer på uddannelsesområdet.

 

Ansvar og møder

Det er Job, Udviklings- og Fritidsudvalget der er opdragsgiver på strategien for uddannelsesområdet på Bornholm og dermed udvalget der er ansvarlig for strategiens indhold. Det er Uddannelsesudvalget der udarbejder et forslag til strategien, der skal godkendes i JUFU. Når strategien er godkendt i JUFU sendes strategien til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Strategiprocessen indledes med et møde mellem JUFU og Uddannelsesudvalget, hvor JUFU redegør for deres prioriteringer og ønsker til strategiens indhold. Når der foreligger et udkast til strategien afholdes endnu et møde hvorefter Uddannelsesudvalget tilretter strategien i dialog med JUFU.

 

Kommunikation

Der skal kommunikeres før, under og efter at strategien er vedtaget, med henblik på at skabe størst mulig opbakning og inddragelse i de aktiviteter der igangsættes i forbindelse med strategien. Det er Job, Udviklings- og Fritidsudvalget der er ansvarlig for ekstern kommunikation om strategien.

 

Evaluering

Det foreslås at strategien evalueres efter to år, sådan at det sikres at strategien fortsat er relevant og evt. kan tilrettes ift. ny viden og prioriteringer. Handleplanen evalueres årligt men kan indeholde flerårige mål.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.17.00G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget

Resumé

Drøftelse af behov for en egentlig strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        punktet til drøftelse med henblik på at anmode administrationen om at udarbejde et egentlig forslag til - Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Udvalget ønsker at administrationen udarbejder et forslag til strategien.

Sagsfremstilling

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og ud fra befolkningsprognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

 

Dette kan enten anskues som et problem eller som en unik mulighed for at sætte et særligt fokus på muligheden for at bo og leve på Bornholm. Eller med andre ord:

 

·        At der både er behov for og en enestående mulighed for at tiltrække nye beboere til Bornholm

·        At tiltrækning af nye beboere vil afhjælpe en række af de problemer, som i dag er aktuelle på Bornholm

·        At tiltrækning forudsætter en række investeringer både i boliger, administrativt personale, uddannelser mv.

 

Inden en endelige strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft kan udarbejdes, ønskes en drøftelse af de rammer som skal danne grundlaget for den fremtidige tilflytterstrategi.

 

Først og fremmest skal der vel tages stilling til, hvilken type tilflyttere, der forekommer mest interessante. 

 

Såfremt ønsket alene er at imødegå den forventede mangel på arbejdskraft, skal indsatsen primært rettes i mod de grupper, som der forventes i særdeleshed at være mangel på – dvs. faglærte, SOSU-udannede mv.

 

Er formålet derimod at øge befolkningsgrundlaget generelt med henblik på at skabe et bedre grundlag for kommunens økonomi, øens funktionsevne og grundlaget for opretholdelse af de nuværende skoler og uddannelsesinstitutioner mv. er det en bredere kreds, der er i fokus.

 

Omvendt er de virkemidler, der skal bringes i anvendelse, afhængig af hvilken type tilflytning, der eftertragtes.

 

Såfremt det er det brede formål med tilflytning, der ønskes opnået, skal der ske en identifikation af hvilke segmenter, der skal arbejdes imod, og dermed hvilke virkemidler der skal bringes i anvendelse.

 

Følgende er forslag til målgrupper til oplæg til drøftelse

 

1.    ”Den traditionelle tilflytter”, dvs. en person som enten i forvejen har en tilknytning til Bornholm eller som nærer et specifikt ønske om at flytte til Bornholm. I nær tilknytning til denne gruppe er

2.    fraflytteren, dvs. en person som tidligere har boet på Bornholm, men som fx i forbindelse med videreuddannelse er fraflyttet, samt

3.    den uddannelsessøgende, hvis fortsatte tilknytning til Bornholm måske kan sikres gennem tiltag i forbindelse med uddannelsen mv. og

4.    den ikke herboende uddannelsessøgende, som i forbindelse med uddannelse får en tilknytning til Bornholm

5.    ”Den utraditionelle tilflytter”, som tiltrækkes af de ændrede muligheder for work/life balance mv.

6.    Udpendleren, som fx ser bopæl på Bornholm som et alternativ til fjerne, trafikalt belastede forstæder til København eller

7.    indpendleren, der måske med tiden kan ændres til fuldtidsbornholmer

8.    Iværxættere, der tillokkes af de relativt lave huspriser eller andet

9.    udlændinge som følge af en målrettet rekrutteringsindsats.

 

For hver af disse grupper er det formentlig helt specifikke indsatser, der vil have størst effekt. Der er bl.a. en tæt sammenhæng med den bebudede uddannelsespolitik.

 

En tilflytningsstrategi skal desuden -udover at udpege de grupper, der bør satses på - udpege de indsatser, som skal iværksættes i forhold til hver enkelt af de udpegede grupper. På dette grundlag kan der herefter udarbejdes konkrete handlingsplaner/påbegyndes konkrete handlinger, forudsat det økonomiske råderum er til stede.

 

Nogle af de temaer som kan være relevante at sætte fokus på er:

 

De reelle Job nu og på sigt

Alle målgrupperne efterspørger job- og karriemuligheder. Job og

karriere er en af de afgørende faktorer, der i mange tilfælde udløser en flytning

for en person eller familie. Derfor er det essentielt, at vi i højere grad synliggør diversiteten af jobudbud. Derudover er det for flere af målgrupperne vigtigt, at de kan se et karriereforløb på Bornholm, og ikke kun en jobmulighed her og nu. Endelig skal der være opmærksomhed på at netop dette tema har tæt sammenhæng med erhvervslivets vækst – at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed.

 

Image – Hvad skal Bornholm sælges på

Image og anseelse er et tema, der for alle målgrupperne fremstår som utroligt

vigtigt for lysten til at bosætte sig i et område Bornholm lider fortsat af fordomme om ”Udkantsdanmark”. Andre har deres viden fra medierne, hvor især dårlige historier har sat deres præg på opfattelsen af kommunens image, fx på skoleområdet.

Bornholms Regionskommune har derfor et behov for at arbejde med kommunens image, fremme de gode historier og måske skabe en samlet fortælling om Bornholms Regionskommune.

 

Boligmuligheder

Der er ingen tvivl om at bolig er et af de helt centrale emner som er vigtige for potentielle tilflyttere. Så udbud af interessante og relevante boliger er afgørende og er i høj grad koblet op på en kommende boligpolitik, men også lavpraktiske initiativer som let adgang til en oversigtover ledige bolig som fx en portal med oversigt over nuværende muligheder kan være nye initiativer.

 

Fællesskab og netværk

Undersøgelser blandt tilflyttere til provinsen viser, at et øget fællesskab og tættere netværk er nogle af de værdier og konkrete rammer de nye tilflyttere efterspørger.

Dette kan tale for at udbygge det eksisterende samarbejde med by og borgerforeningerne, hvor der i 2017 er afholdt en række fællesmøder med dette for øje.

 

Kultur og fritidstilbud
Det vil i denne forbindelse også være relevant at se på og præsentere de kultur og fritids muligheder Bornholm tilbyder og hvordan nye tilflyttere bliver ”inviteret indenfor”.

 

Der vil uden tvivl være en række andre temaer som skal indgå.

 

I forlængelse af en ny strategi kan der udarbejdes en konkret handlingsplan. Til inspiration  for denne og den videre drøftelse, følge her nogle konkrete eksempler på nuværende eller mulige  indsatser i tilfældig rækkefølge:

-      tilflytterkonsulenten

-      samarbejde med BAG-landet (nyt)

-      samarbejde med nyhedsmedie om en nyhedsplatform med nyheder, jobmuligheder, boliger, aktiviteter mm. Specielt målrettet Bornholmere udenfor Bornholm.(nyt)

-      Tilflytter brochurer, reklamefinansieret via Bornholmstidende. Udkommer 2 x årligt og sendes til nye tilflytere.(nyt)

-      Velkomstmøde 4 x årligt med deltagelse af evt. borgmester, udvalgsformand eller kommunaldirektør. Kan afholdes rundt på Bornholm i samarbejde med borger og byforeninger.(nyt)

 

Pulje til øget tilflytning

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat en pulje til at understøtte øget tilflytning(prøveboliger, markedsføring etc.).

Aftaleteksten er følgende:

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til at arbejde med at øge tilflytningen til øen.

Puljen kan fx anvendes til forsøg med en øget tilgængelighed af attraktive midlertidige lejeboliger, som erfaringen viser er helt afgørende for, at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Bornholm. Den midlertidige bolig skal lette beslutningen om flytningen ti Bornholm, og være mellemstationen inden fx køb af en bolig.

Puljen kan også anvendes til forsøg med en øget synliggørelse af allerede eksisterende billige attraktive lejeboliger med begrænset lejeperiode og anden form for markedsføring som kan øge tilflytningen til Bornholm.

Forslaget skal ses i sammenhæng med EBU-11, hvorfor det samlede budget til tilflytningsområdet hæves til 1,4 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

 

Det har i praksis vist sig at være meget vanskeligt at indgå i samarbejder omkring prøveboliger mv., da en kommunes handlemuligheder er meget snævre på dette felt.

 

Det kan derfor overvejes at lade puljen finansierer andre initiativer som understøtter en øget tilflytning og dermed et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen før der træffes egentlige beslutninger om indsatser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16 Godtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83

15.20.00G01-0196

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

16

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse efter § 83 efter lov om en aktivbeskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        forslag til retningslinjer for udbetaling af godtgørelse jf. §83 i lov om en aktivbeskæftigelsesindsats til drøftelse med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

Sagsfremstilling

Kommunen skal fastsætte retningslinjer for udbetaling af godtgørelse efter § 83 efter lov om en aktivbeskæftigelsesindsats til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere.

Kommunen kan maximalt udbetale 1.000 kr pr. måned til rimelige og begrundet udgifter, der er en følge af deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beløbet er skattepligtigt.

Center for Job, uddannelse og rekruttering fremsætter forslag til retningslinjer til udvalgets beslutning ved starten af en ny valgperiode og ved ændringer af bestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83.

Forslag til retningslinjer for udbetaling af godtgørelse efter lov om en aktivbeskæftigelsesindsats § 83:

Bornholms Regionskommune bevilger godtgørelse ved deltagelse i vejledning og opkvalificering efter lovens kapitel 10 og ved deltagelse i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11.

Transport
Der kan ydes godtgørelse til transport ved deltagelse i tilbud, hvor tilbuddet er placeret uden for deltagerens egen takszone jf. BAT’s zoneinddeling.
Denne bestemmelse kan afviges, såfremt deltageren pga. helbredsforhold, ikke ved egen hjælp kan transporterer sig til tilbudsstedet.

Når den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet og retur er mindre end 24 km, kan godtgørelsen udgøre den faktiske udgift ved transport med BAT, dog maximalt 1.000 kr. (før skat).

Afhængig af tilbuddets længde kan der ydes godtgørelse til billetter, klippekort eller periodekort. Godtgørelsen kan ligeledes udbetales hvis transporten gennemføres ved egen transport med bil, knallert mv.

Når den daglige transport mellem bopæl og tilbudsstedet og retur er mere end 24 km kan der efter ansøgning suppleres med transportgodtgørelse efter lovens § 82.

Transport af tilbudssted
Når der deltages i et af kommunens egne tilbud, der indeholder transport fra hjemmet og til tilbudsstedet; udbetales der godtgørelse på 1.000 (før skat).
Godtgørelsen udbetales af jobcenteret til tilbudsstedet.

Arbejdstøj
Godtgørelse til arbejdstøj kan kun udbetales til arbejdstøj, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendige for at deltage i tilbuddet, og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet.

Godtgørelsen til arbejdstøj kan kun udbetales på baggrund af de faktiske afholdte udgifter.

Bevilling
Senest ved tilbuddets start skal det fremgå af deltagerens plan om der er bevilget godtgørelse efter lovens § 83.
Af planen skal det fremgå:

·        Størrelsen af godtgørelsen

·        Udbetalingstidspunkter af godtgørelse

·        Udbetalingsmåde

·        Hvilke udgifter godtgørelsen er bevilget til

 

Kommunikation
Retningslinjerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, retningslinjerne er videreførelse af gældende praksis

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

17

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene drøfter langsigtede strategiske mål, indsatser og initiativer på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget,

a)      drøfter langsigtede strategiske mål i forlængelse af visionsseminaret

b)      drøfter indsatser og initiativer for udvalgets område

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen holdt visionsseminar d. 27./28. februar 2018, hvor de overordnede mål for Bornholms udvikling, og strategierne for at nå dertil, blev drøftet.

Visionsseminaret er kommunalbestyrelsens startskud til målprocessen for de kommende fire år. I forlængelse af visionsseminarets drøftelser er det således udvalgenes opgave i løbet af foråret at gøre visionerne konkrete både som langsigtede strategiske mål, og i årlige delmål, der indgår i budgetprocessen.

Det er forventningen, at dele af udvalgets område, ikke vil være omfattet af den strategiske ramme, som kommunalbestyrelsen drøfter på visionsseminaret. Der vil dog, for udvalget, stadig være behov for styring og udvikling af disse dele, og udvalget opfordres derfor til at drøfte indsatser og initiativer også her.

De indsatser og initiativer, der ikke omfattes af den strategiske ramme, bliver samlet op i udvalgets samlede arbejdsprogram. Udvalgets arbejdsprogram består således af langsigtede strategiske mål, årlige delmål samt indsatser og initiativer uden for den strategiske ramme.

Processen forløber således, at udvalgene på møderne i

-      marts drøfter langsigtede strategiske mål for udvalgets område

-      april drøfter første udkast til langsigtede strategiske mål, samt udmøntningen i årlige delmål

-      maj drøfter endelige udkast til langsigtede strategiske mål, samt årlige delmål

-      juni godkender udvalget et samlet arbejdsprogram for valgperioden bestående af langsigtede strategiske mål, udmøntningen i årlige delmål for budget 2019 samt øvrige indsatser og initiativer

Det bemærkes her, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget behandler visionsseminaret første gang 5. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-03-2018

19

 

 

Integration

 

Nyhedsbrev

Hvert år udarbejdes der 3 til 4 nyhedsbreve på integrationsområdet.

Årets første nyhedsbrev blev sendt ud den 19. februar 2018 til nedenstående modtagere der alle har ønsket at modtage nyhedsbrevet via mail.

 

Lokale bornholmere

Ungdommens Røde Kors

DFUNK (Dansk flygtningehjælp ungdom)

Værftet i Nexø

Bornholms Flygtninge Venner

Vineyard

DGI

 

Du kan læse nyhedsbrevet i vedhæftede bilag: Nyt fra integrationsafdelingen 1.2018

 

Nyt tiltag - Frivillige lektie og sprogvenner
Integrationsafdelingen har igangsat et nyt initiativ hvor lokale bornholmere kan blive frivillige lektie- og sprogvenner for flygtninge.

 

Formålet med initiativet er dels, at flygtningene får træning i det danske sprog og dermed styrket deres sproglige kompetencer, de får mulighed for at møde en lokal bornholmer som kan være med til at give dem netværk, begge dele fremme integrationen og flygtningenes muligheder for beskæftigelse.

 

Herudover giver tiltaget også de lokale bornholmere mulighed for at få en aktiv og bidragende rolle i den kommunale integrationsindsats.

 

Der har været afholdt informationsmøde den 7. februar 2018.
Grundet flere tilkendegivelser fra interesserede som var forhindret den 7. februar afholdes der endnu et informationsmøde den 7. marts 2018.

 

Der er lige nu 17 frivillige bornholmske lektie- og sprogvenner.

Du kan læse mere om lektie- og sprogvenner i vedhæftede folder

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. marts 2018:

Drøftet forslag til studietur/inspirationstur for udvalget i maj måned.

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. marts 2018

1.
NYT FRA INTEGRATIONSAFDELINGEN 1, 2018 (PDF)