Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
11-04-2018 kl. 08:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oversigt over tidligere mål på kultur- og fritidsområdet
  åbent 3 Status for den beskæftigelsesrettede indsats
  åbent 4 Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar
  åbent 5 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
  åbent 6 Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019
  åbent 7 Procesplan for udarbejdelse af ny kulturstrategi
  åbent 8 Tour de Bornholm Nexø søger tilskud til Handicap Tour Coop Bornholm
  åbent 9 Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 10 Orientering om håndhævelse af bopælspligten i de 8 byer
  åbent 11 Ungerådgivningen Bornholm - status primo 2018
  åbent 12 Orientering om procesplan for Uddannelsesstrategi
  åbent 13 Udpegning af medlemmer til referencegruppen
  åbent 14 Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm
  åbent 15 Kompetenceplan til Lov om en aktiv beskæftigelses indsats
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 17 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra René Danielsson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Poulsker Idrætsforening (PIF) deltager i mødet fra 8.00 til 8.30.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Oversigt over tidligere mål på kultur- og fritidsområdet

00.22.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

I forlængelse af kommunalvalget i november 2017, har Fritids- og kulturadministrationen udarbejdet en oversigt over samtlige mål i politikker, strategier og det tidligere fagudvalgs mål, så det nye Job-, Udviklings- og Fritidsudvalg kan drøfte de fremtidige mål på et oplyst grundlag.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget,

a)    At udvalget drøfter oversigten over de eksisterende indsatser og mål på fritids- og kulturområdet i forhold til de tilgængelige midler

b)    At udvalget drøfter puljemidler og fagråds funktion i forhold til realiseringen af de strategiske mål på fritids- og kulturområdet

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Ad a) Drøftet.
Ad b) Drøftet.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalvalget i november 2017 har Fritids- og kulturadministrationen udarbejdet et supplement til det kommende punkt om fagudvalgenes samlede styringsgrundlag. På baggrund af kommunalbestyrelsens visionsseminar i Ystad d. 27.-28. februar 2018 kan bilagte oversigt tjene til en synliggørelse af de eksisterende mål på området, og kan dermed indgå i målarbejdet for indeværende periode.

Formålet med den bilagte oversigt over indsatsområder og mål i politikker, strategier og politiske mål på fritids- og kulturområdet er at tydeliggøre de konkrete mål, som tidligere er opstillet på området, herunder også de økonomiske forhold samt status på de opstillede mål. I oversigten indgår Kulturpolitikken, Kulturstrategien, Kulturaftalen, Bibliotekspolitikken, Idrætspolitikken, Idrætsstrategien, de politiske mål for 2018 samt Folkeoplysningspolitikken.

 

Der indgår en række mål i hver politik og strategi, som ikke nødvendigvis er koordineret. Der lægges derfor op til en drøftelse af såvel de eksisterende mål og det videre strategiske målarbejde, således at der opnås de bedst mulige synergieffekter mellem de forskellige indsatsområder og mål.

 

Sammenfattende kan det siges, at

·         Der er mange mål

·         Der er begrænset koordinering mellem målene, og

·         Der er afsat begrænsede midler til at opnå målene

 

Råd og udvalg på fritids- og kulturområdet

Der er ligeledes bilagt en oversigt over midlerne på området fordelt på Kunst- og Kulturhistorisk Råd, Musik- og Teaterrådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folkeoplysningsudvalget, hvoraf det fremgår, at der er forskel på de økonomiske forudsætninger for at understøtte de politiske mål. De kulturelle råd har hver en budgetteret pulje på ca. 250-370.000 kr., mens både Folkeoplysningsudvalget og Idrættens Videns- og Kompetenceråd har et årligt driftsbudget på ca. 50.000 kr. Der har dog i nogle år været tilført ad hoc-puljemidler.

Der lægges op til en drøftelse af den fremtidige strategiske anvendelse af de faglige og økonomiske ressourcer, som fagråd og Folkeoplysningsudvalg repræsenterer.

 

Politikker og strategier

I øjeblikket arbejdes der med at formulere retningslinjer for den strategiske udvikling på udvalgets resortområder. Der er således taget initiativ til formuleringen af en strategi på uddannelsesområdet og tilflytningsområdet, hvor kultur- og fritidsområdet også forventes at indgå som en del af de strategiske indsatser. Der arbejdes desuden på formuleringen af en kulturstrategi.

 

Administrationen opfordrer til, at udvalget tilstræber en sammenhæng på tværs af samtlige politiske dokumenter og målsætninger inden for udvalgets ressortområde ved at introducere en bredere kulturforståelse. Ved at tage udgangspunkt i kultur som den måde, vi tilrettelægger vores liv og samfund på, bliver det muligt at arbejde helhedsorienteret med de strategiske indsatser. Dermed erstattes det gængse kulturbegreb, hvor kultur kun forstås som kunst, litteratur, teater mv. Den bredere forståelse af kulturbegrebet vil således have indflydelse på formuleringer i strategierne på udvalgets område og være mere til at understøtte sammenhængen på tværs.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Oversigt over tidligere mål på fritids- og kulturområdet (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status for den beskæftigelsesrettede indsats

15.20.00G01-0197

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget                     

Resumé

I forlængelse af kommunalvalget i november 2017, har Center for Job, Uddannelse og Rekruttering udarbejdet en status som belyser indsats, nuværende mål i Beskæftigelsesplan 2018 samt aktuelle status, så det nye Job-, Udviklings- og Fritidsudvalg kan drøfte de fremtidige mål på et oplyst grundlag.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget,

·         at udvalget drøfter den beskrevne status over de eksisterende indsatser og mål

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalvalget i november 2017 har Center for Job, Uddannelse og rekruttering udarbejdet et supplement til punktet om langsigtede mål i forlængelse af visionsseminaret. På baggrund af kommunalbestyrelsens visionsseminar i Ystad d. 27.-28. februar 2018 kan følgende status tjene til en synliggørelse af de eksisterende mål på området, og aktuelle status for disse, og kan dermed indgå i målarbejdet for indeværende periode.

 

Status for indsats

 

Økonomi –Af følgende opgørelse for seneste valgperiode 2013 til 2017 fremgår, at der er sket et fald på ca. 50 mio.kr. i den samlede udbetaling af offentlig forsørgelse fra Bornholms Regionskommune.

 

Der er således tale om en faldende tendens, som både har gjort sig gældende under perioden med lavkonjunktur og som fortsætter nu da opsvinget er begyndt at tage fart.

Specielt er der tale om stor succes med at få ledige i job, både dagpenge-, kontanthjælps- og integrationshjælpsmodtagere. Men også personer i fleksjob og på sygedagpenge kommer hurtigt tilbage i beskæftigelse, dette skal sammenholdes med at der også samtidig er færre som får tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at borgerne ikke flyttes fra den ene offentlige ydelse til den anden, men reelt kommer i beskæftigelse.  

 

Ekstern bedømmelse - Der har i perioden været gennemført ekstern evaluering via konsulenthuset Marselisborg, som slår fast at der er tale om et veldrevet center, hvor indsatserne i vid udstrækning er tilpasset de konkrete behov, og hvor resultaterne ligger betydeligt over det forventede. Revisionsvirksomheden BDO har foretaget forvaltningsrevision af 4 udvalgte Business cases. Her er konklusionen, at der er fuld overensstemmelse mellem det er besluttet at gennemføre og det der er udført, og at den forventede gevinst optimering har fundet sted.

 

Oversigt over udviklingen i perioden samt indsatser

Bornholm - Alle ydelser under ét/Samlede udgifter før statsrefusion.
(Forsørgelsesydelser fx sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge m.fl.)

Tekstfelt: Eksterne evalueringer 2017 -
        - Marselisborg rapport – Generel evaluering
        - BDO forvaltningsrevision af 4 business cases

Offentlige udgifter, løbende priser (kr.)

Tekstfelt: Succes med fx
      - Fleksjob
      - Unge i uddannelse
      - Kontanthjælpsmodtagere
      - Dagpengemodtagere
      - Flygtninge
      Tekstfelt: Indsatser 2018 jf. Beskæftigelsesplan
      - Alle skal med (ex. udfordrede unge, flygtninge kvinder, kontanthjælpsmodtagere med andre udfordringer)
      - Rekruttering/Kvalificeret arbejdskraft
      - Uddannelse til alle hvor det er relevant
      Både videregående uddannelse men også ungdomsuddannelse, FGU og STU for at få udsatte grupper med i jobvæksten.
      Bornholm

1. kvt 2013

307.199.278

2. kvt 2013

282.654.235

3. kvt 2013

262.155.036

4. kvt 2013

271.970.938

1. kvt 2014

301.735.098

2. kvt 2014

261.556.162

3. kvt 2014

251.843.596

4. kvt 2014

268.198.120

1. kvt 2015

279.996.276

2. kvt 2015

253.178.005

3. kvt 2015

243.543.332

4. kvt 2015

257.505.618

1. kvt 2016

266.524.996

2. kvt 2016

238.550.878

3. kvt 2016

226.958.887

4. kvt 2016

241.546.438

1. kvt 2017

255.914.244

2. kvt 2017

235.989.642

 

3. kvt 2017

4. kvt 2017

219.472.644

232.589.827

 

 

 

 

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner

Ledighedsudviklingen januar 2007 til november 2017

Figur 1: Udviklingen i bruttoledigheden, sæsonkorrigeret og faktisk antal ledige,
januar 2007 – november 2017


Figur 1. viser udviklingen i bruttoledigheden, sæsonkorrigeret og faktisk antal ledige., hvor der for begge kategorier er tale om et fortsat fald. En del af stigningen 3.kvartal 2016(26 personer) skyldes, at flere integrationsydelsesmodtagere visiteres jobparate.

 

Stigende beskæftigelse
Siden 1. kvartal 2015 har beskæftigelsen på Bornholm været svagt stigende sammenlignet med samme kvartal året før. Fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017 er beskæftigelsen steget med 1,3 pct., svarende til en stigning på 174 fuldtidsbeskæftigede.

 

Antal stillinger i Jobnet

 

Antal stillinger

Bornholm

1kv15-4kv15

950

1kv16-4kv16

1.250

1kv17-4kv17

1.364

Kilde: Jobnet.dk Anm.: Stillinger i Jobnet omfatter alene job med almindelige ansættelsesvilkår.

 

 

Status for udvalgte målgrupper:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over udvikling November 2017 sammenlinet med året før

 

 

Figur 2: Forsikrede ledige over 30 år                        Figur 3: Kontanthjælp over 30 år

                                    

 

I figur 2. 3. og 4. er de enkelte ledige fordelt på forsikrede og ikke-forsikrede ledige

   

 

 

 

Figur 4: Forsikrede ledige under 30 år                     

 

 

 

 

Figur 5: Uddannelseshjælp 2.12 under 30 år                                 Figur 6: Uddannelseshjælp 2.13 under 30 år

 

                     

                               

 

2.12 er de uddannelsesparate og 2.13 er de aktivitetsparate (problemer ud over ledighed)

 

Råd og udvalg på beskæftigelsesområdet

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm varetager følgende opgaver:

Indgår i et samspil med Bornholms Regionskommune og understøtter beskæftigelsesindsatsen

Rådgiver og går i dialog med kommunen om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og det regionale Vækstfora. Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed

Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje. Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

 

Vækstforum – Ud over erhvervsudvikling forholder de regionale vækstfora sig også til beskæftigelse, uddannelse og fritid- og kulturtilbud.

 

Uddannelsesudvalget - som nedsættes af dette udvalg til koordinering og vejledning i forhold til uddannelsesområdet på Bornholm.

 

Integrationsrådet – som nedsættes af kommunen til vejledning af kommunen i integrationsindsatsen.

 

Politikker og strategier

Den primære indsats bliver beskrevet i Beskæftigelsesplanen, som udarbejdes i fællesskab mellem administrationen og udvalget.

Under udarbejdelse – strategi for tilflytning og rekruttering, en samlet uddannelsesstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Beskæftigelsesplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar  

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Den nytiltrådte kommunalbestyrelse afholdte i februar et visionsseminar, hvor overordnede visioner for Bornholm blev drøftet og formuleret. Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner er mundet ud i én hovedvision, som lyder: Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028.

Med afsæt i denne overordnede vision har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til:

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af den overordnede vision og visionssporene skal fagudvalgene nu konkretisere langsigtede mål for valgperioden.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a.    Udvalget udarbejder langsigtede mål i forlængelse af resultaterne fra visionsseminaret.

b.    Udvalget drøfter mål for budget 2019.

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:
Ad a) Drøftet.
Ad b) Drøftet.

 

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-møderne, skal udvalgene nu blive mere konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden.

Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner, er mundet ud i en hovedvision, der lyder som følger:

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

For at nå nærmere en indfrielse af visionen har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

Udvalgene skal på møderne i april udforme langsigtede mål, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne i april skal udvalgene derudover drøfte hvilke mål, der i 2019 skal sættes for at nå de langsigtede mål. Udvalgene skal på møderne i maj drøfte de endelige mål for 2019 til endelig vedtagelse i juni, således at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og den økonomiske fordeling.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

 

Input til mål

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og Center for Natur, Miljø og Fritid har i fællesskab på baggrund af de drøftelser udvalget havde den 7. marts 2018 udarbejdet nogle mulige forslag til langsigtede mål samt som inspiration også eksempler på mulige delmål og tiltag, som udvalget kan overveje i de kommende drøftelser. Forslagene ses af vedhæftede bilag.

Efter udvalgets drøftelser vil de mål udvalget vælger at arbejde videre med blive indarbejdet i den vedhæftede målskabelon.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Målskabelon 2018 (DOCX)

2.
Input til mål til JUFU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.30.10P19-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Job-, Udviklings og Fritidsudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 11,6 mio. kr. Herudover overføres der 14,7 mio. kr. vedr. anlæg.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren og koncerndirektøren for kultur og fritid indstiller,

·         at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Indstiller budgetoverførslerne til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2017. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs områder udviser driften et samlet overskud på 3,2 mio. kr. på den overførbare ramme, mens driften på det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgs område udviser et overskud på 17,9 mio. kr. på den overførbare ramme, i alt 21,1 mio. kr., jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Heraf overføres netto 9,5 mio. kr. til/fra andre bevillinger, således at der i alt overføres 11,6 mio. kr.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Bevillingen viser et samlet overskud på 3.151.000 kr. hvoraf 1.079.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Center for Natur, Miljø og Fritid har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet 1,0 mio. kr. af overskuddet vedrører tiltag som er besluttet af Fritids- og Kulturudvalget i 2017 men ikke gennemført endnu, mens 0,9 mio. kr. vedrører disponerede men ikke udbetalte bevillinger til kulturelle formål.

Overførslen reduceres med 174.000 kr. som overføres til bevilling 13 Undervisning, idet koordinatoren for skoletjenesten indtil udgangen af 2018 er forudsat finansieret af overskud på kultur- og fritidsområdet, men er ansat på skoleområdet hvor udgiften afholdes.

 

Bevilling 22 Biblioteker

Bevillingen viser et samlet overskud på 81.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 59 Idrætsområder

Bevillingen er ny fra 1. januar 2017. Overskuddet fra Bornholms Idrætsområder overføres til bevillingen.

 

Bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse

Bevillingen viser et samlet overskud på 5.884.000 kr. hvoraf 2.090.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

Center for Job, Uddannelse og Beskæftigelse har anmodet om at få hele overskuddet overført, idet overskuddet vedrører flexpuljen med 1,2 mio. kr. og flerårige puljer og projekter på integrationsområdet med 2,7 mio. kr. Herudover er der sparet op til en diplomuddannelse med fokus på god borgerservice, som 45 medarbejdere gennemfører i foråret 2018.

 

Bevilling 42 Erhverv (2017)

Bevillingen er omfattet af særlig overførselsret og er fra 1. januar 2018 flyttet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Bevillingen viser et overskud på 11.974.000 kr. hvoraf 10.072.000 kr. følger bevillingen, mens overskuddet vedrørende Bornholms Akademi på 1.902.000 kr. overføres til bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse.

 

Anlæg

På det tidligere Fritids- og Kulturudvalgs område er der en række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 14.702.586 kr.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2018 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Drift

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 21.090.000 kr. hvoraf 3.169.000 kr. ligger uden for rammen for den automatiske overførselsadgang.

 

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2017

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2018

Beløb der ikke overføres

21 Kultur og Fritid

3.151

7,6%

2.073

1.079

1.079

3.151

0

22 Biblioteker

81

0,6%

81

0

0

81

0

41 Uddannelse og Beskæftigelse

5.884

7,8%

3.794

2.090

2.090

5.884

0

42 Erhverv

10.072

 

10.072

0

0

10.072

0

 Bornholms Akademi

1.902

 

1.902

0

0

1.902

0

I alt

21.090

 

17.922

3.169

3.169

21.090

0

 

Det indstilles at der overføres 11.637.000 kr. til 2018 jf. sagsbeskrivelsen som genbevilges som anført i tabellen nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Genbevilling 2018

21 Kultur og Fritid

2.977

22 Biblioteker

81

59 Idrætsområder

793

41 Uddannelse og Beskæftigelse

5.884

 Bornholms Akademi

1.902

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11.637

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Anlæg

På anlægssiden overføres 14.702.586 kr. jf. nedenstående tabel:

 

Projekt

Budget

Regnskab

Fremskrivning

Overført

 rådighedsbeløb

Center for Natur, Miljø og Fritid

 

 

 

 

Kultur og fritid

 

Projekt Mountainbikespor

415.000

373.500

Ingen

41.500

Aakirkeby-Hallerne, renovering 2017

211.693

194.451

Ingen 1)

17.242

Nyvest Centret, renovering 2017

106.428

106.945

Ingen 1)

-517

Nexø Hallen, renovering 2017

47.466

0

Ingen

47.466

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, renovering 2017

176.375

0

Ingen

176.375

DGI-Hallen, renovering 2017

26.421

30.343

Ingen 1)

-3.922

Rønne Svømmehal, renovering 2017

36.831

36.978

Ingen 1)

-147

Østermariehallen, energirenov.

51.980

0

Ingen

51.980

Bornholms Idræts- & Kulturcenter, energirenov.

360.570

0

Ingen

360.570

DGI-Hallen, energirenov.

37.970

0

Ingen

37.970

Gudhjem Svømmehal, vandbehandlingskrav

5.129.761

2.716.343

Ingen

2.413.418

Rønne Svømmehal, vandbeh.krav/renovering

4.671.555

3.958.699

Ingen

712.856

Klemensker Svømmebad, vandbeh.krav

2.600.000

30.164

Ingen

2.569.836

Renoveringspulje til selvejende haller

53.579

0

Ingen 1)

53.579

Energirenov.pulje selvejende haller/forsamlingshuse

190.120

0

Ingen

190.120

Pulje til "åbne" selvejende haller

630.000

0

Ingen

630.000

Bornholms Museum

6.600.000

290.500

Ingen

6.309.500

Nylars Samlingshus, energirenov.

182.810

0

Ingen

182.810

Nyker Forsamlingshus, energirenov.

303.930

0

Ingen

303.930

Arnager Medborgerhus, energirenov.

55.550

0

Ingen

55.550

Klemensker IF, klubhus, energirenov.

309.180

0

Ingen

309.180

Knudsker IF, klubhus, energirenov.

243.290

0

Ingen

243.290

1) Projektet er afsluttet i 2017. Restbudget overføres til Renoveringspulje til selvejende haller.

 

 

 

I alt - Center for Natur, Miljø og Fritid

14.702.586

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

 

 

 

14.702.586

 

De væsentligste overførsler vedrører anlægstilskuddet til Bornholms Museum og vandbehandlingskrav i svømmebassiner. Flere bevillinger er givet sidst på året 2017 og overføres således til 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg.

 

Udvalgene drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme for udvalget.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme.

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

 

 

Den fremadrettede proces

På udvalgsmøde i april påbegyndes de indledende drøftelser til besparelsesforslag inden for ovenstående spareramme. På udvalgsmødet i maj 2018 fremsættes konkrete forslag til besparelser og på udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget indstiller til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder idet der den 22. juni der deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Procesplan for udarbejdelse af ny kulturstrategi

20.00.00G01-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Ved udgangen af 2017 udløb kulturstrategien for Bornholms Regionskommune. På baggrund af et politisk ønske fremlægges forslag til procesplan for udarbejdelsen af en kulturstrategi, som skal sætte kursen for den kommunale prioritering på kulturområdet. I samme forbindelse indstiller administrationen, at udvalget drøfter, hvorvidt en ny kulturstrategi rejser et behov for at revidere gældende kulturpolitik fra 2015.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for fritid og kultur indstiller,

a)    at behovet for en ny kulturpolitik drøftes

b)    at et af de to i sagsfremstillingens nævnte forslag til procesplan for udarbejdelse af kulturstrategi godkendes

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Ad a) Drøftet
Ad b) Forslag 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2017 udløb Bornholms Regionskommunes kulturstrategi 2014-2017. I denne forbindelse er der blevet fremsat et politisk ønske om, at der i løbet af 2018 bliver udarbejdet en ny strategi, der skal sætte kursen for kommunens indsats på kulturområdet.


Administrationen indstiller, at processen starter med en politisk drøftelse af, hvorvidt en ny kulturstrategi rejser et behov for at revidere gældende kulturpolitik, så den afspejler de aktuelle politiske ønsker for kulturområdets udvikling. Dette gælder også udvalgets og kommunalbestyrelsens tanker om kultur- og fritidsområdets styrke og potentiale for tiltrækning af tilflyttere og samspillet med udvalgets øvrige ansvarsområder.

Administrationen anbefaler derfor, at kulturpolitikken revideres, så der sikres en rød tråd fra vision (hvor vil vi hen) over den nye strategi (hvordan når vi derhen) til de konkrete mål.

Såfremt kulturpolitikken ønskes revideret, inddrages revisionen som del af det forestående arbejde med udviklingen af en ny kulturstrategi. Hvis gældende kulturpolitik derimod ønskes opretholdt, vil denne udgøre udgangspunktet for det kommende strategiarbejde. Kommunens kulturpolitik er bilagt. Den er fra 2015 og beskriver en kulturpolitisk vision samt de tre pejlemærker samarbejde, variation og stedbundne potentialer.

Nedenfor fremlægges to forskellige forslag til en procesplan for udarbejdelse af en kulturstrategi. Den første tager udgangspunkt i en kort og centralt styret proces. Det andet forslag lægger op til et længere og mere borgerinddragende forløb.

I begge forslag vil processen blive fulgt administrativt af centerchef for Natur, Miljø og Fritid, Louise Lyng Bojesen, biblioteksleder Jon Madsen og kulturskoleleder Mikael Sondered

Forslag 1. Kort og centralt styret proces

Processen indledes med en drøftelse af behovet for at revidere gældende kulturpolitik. Herefter
lægges det strategiske arbejde ud til kommunens kulturelle fagråd Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd. Ultimo april gennemfører administrationen en workshop for rådene, hvor de inviteres til at bidrage med input til den nye strategis format og indhold (og evt. en ny kulturpolitik)

Dato

Beskrivelse af aktiviteter og aktører

11. april

Behov for ny kulturpolitik drøftes i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Procesplan for en ny kulturstrategi godkendes i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

23. april

Workshop for Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd

1. juni

1. udkast af kulturstrategi og evt. ny kulturpolitik behandles i Kunst- og Kulturhistorisk Råd

19. juni

1. udkast af kulturstrategi og evt. ny kulturpolitik behandles i Musik- og Teaterrådet

5. september

2. udkast af kulturstrategi og evt. ny kulturpolitik behandles i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

På baggrund af bidragene fra workshoppen udarbejder administrationen første udkast til en ny kulturstrategi (og evt. ny kulturpolitik).

Udkastet forelægges til drøftelse i de kulturelle råd på deres ordinære møder i juni. Justeringer foretages på baggrund af tilbagemeldingerne fra fagrådene, hvorefter andet og endelige oplæg fremsendes til politisk behandling i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget i starten af september.

Forslag 2. Borgerinddragende proces

I lighed med forslag 1 starter processen med
en drøftelse af behovet for at revidere gældende kulturpolitik. Såfremt det er ønsket, at kulturpolitikken revideres, fremlægges et udkast til en ny kulturpolitisk vision til politisk godkendelse på udvalgsmødet i maj. Ved samme lejlighed sætte udvalget rammen for, hvad den nye strategi skal indeholde ved at beslutte strategiens indsatsområder.

Ultimo maj afholdes en åben workshop, hvor interesserede borgere, foreninger, institutioner og kulturelle aktører inviteres til at komme med input til, hvordan strategiens indsatsområder kan understøttes. Udvalget deltager også. Efterfølgende gennemføres en separat workshop med foreningen Kulturvækst Bornholm, som primært består af selvejende, professionelle kulturinstitutioner. 

Dato

Beskrivelse af aktiviteter og aktører

11.april

Procesplan for ny kulturstrategi behandles i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Behov for ny kulturpolitik drøftes i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

9.maj

Evt. godkendelse af ny kulturpolitisk vision i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Godkendelse af ny kulturstrategis indsatsområder i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

29. maj

Åben workshop med politisk deltagelse

Uge 25

Workshop med foreningen Kulturvækst Bornholm

Uge 35

Drøftelse af 1. udkast af ny kulturstrategi på åbent borgermøde med politisk deltagelse

Uge 40

Drøftelse af 2. udkast af ny kulturstrategi i de kulturelle råd

7. november

Endelig udkast til ny kulturstrategi behandles i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget


I løbet af sommeren udarbejder administrationen et udkast til en ny kulturstrategi på baggrund af bidragene fra de to workshops. Udkastet fremlægges til drøftelse på et åbent borgermøde i slutningen af august.  Ved at holde to åbne møder gives borgerforeninger m.fl. mulighed for sikre mandat fra deres respektive bestyrelser. 

Efter mødet bearbejdes udkastet yderligere, hvorefter det forelægges for de kulturelle råd. I denne proces involveres Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd som følgegrupper, som har til opgave løbende at kvalitetssikre indholdet af en ny kulturstrategi.

Det endelige udkast forventes behandlet i udvalget i starten af november.

I denne proces vil den nye kulturpolitik og kulturstrategi blive koordineret med de øvrige strategier, der er under udarbejdelse på udvalgets område i det omfang det er relevant. Det er aktuelt Strategi for tilflytning og Strategi for uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Bornholms Regionskommunes kulturpolitik (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Tour de Bornholm Nexø søger tilskud til Handicap Tour Coop Bornholm

18.13.00Ø40-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Tour de Bornholm Nexø ansøger om 20.000 kr. til Handicap Tour Coop Bornholm, som erstatter det tidligere motionscykelløb Handicap Tour de Bornholm, som blev nedlagt i efteråret 2016.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Fritid og Kultur indstiller,

·         at udvalget drøfter om der kan bevilges et tilskud på 20.000 kr. som ansøgt

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Der bevilges et beløb på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Tour de Bornholm Nexø har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 20.000 kr. til at gennemføre Handicap Tour Coop Bornholm 2018.  Arrangementet er et motionscykelløb for handicappede og udviklingshæmmede.

 

Det fremgår af ansøgningen, at motionscykelløbet Handicap Tour De Bornholm blev nedlagt i september 2016 efter 25 års virke. Ansøger fremfører, at Erhvervslivet i Nexø siden hen har forsøgt at videreføre konceptet i samme regi, og derfor har stiftet foreningen Tour de Bornholm Nexø. Foreningen består af fire personer fra erhvervslivet i Nexø, der i samarbejde med Coop vil afvikle løbet under navnet Handicap Tour Coop Bornholm. Foreningen afholdte Handicap Tour Coop Bornholm i 2017, hvor der ifølge ansøger deltog 300 personer.

Ansøger oplyser, at foreningen i forbindelse med opstarten har behov for midler til landsdækkende markedsføring, så der bliver skabt bevidsthed om, at løbet fortsat eksisterer. Udgifter til ny hjemmeside, brochurer, blanketter, porto samt materiel til løbets afvikling skal ligeledes afholdes.

 


Foreningen har budgetteret med samlede udgifter til løbet på i alt 75.000 kr. Der budgetteres med indtægter på i alt 55.000 kr. bestående af bidrag fra følgende bidragsydere:

 

Erhvervsgruppe Østs Venner

10.000 kr.

Coop Bornholm

10.000 kr.

Sponsorater fra erhvervslivet i Nexø

25.000 kr.

Andre sponsorer

10.000 kr.

I alt

55.000 kr.

 

Det resulterer i et finansieringsbehov på det ansøgte beløb, som søges fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Det tidligere Fritids- og Kulturudvalget bevilgede et tilskud på 20.000 kr. til samme formål i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 20.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalgets frie tilskud, som i budget 2018 er på 75.226 kr. Der er d.d. et rådighedsbeløb på 69.706 kr.

Såfremt tilskuddet på 20.000 kr. bevilges vil der være 49.706 kr. tilbage i puljen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal udpege en observatør fra øens sports- og kulturliv til Bornholms Vækstforum for perioden 2018-2022.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Fritid og Kultur indstiller,

·         at udvalget udpeger en observatør fra øens sports- og kulturliv til Bornholms Vækstforum 2018-2022 blandt de tre indstillede kandidater

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Udvalget udpeger Jacob Bjerring-Hansen som observatør i Bornholms Vækstforum.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter den 22. marts sammensætningen af Bornholms Vækstforum for perioden 1.april 2018 til og med 31. marts 2022. 

Ifølge Lov om erhvervsfremme skal Bornholms Vækstforum bestå af 21 medlemmer. Dog har Kommunalbestyrelsen mulighed for at supplere med observatører. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret ved møderne. Kommunalbestyrelsen har valgt at udpege seks observatører til det nye Vækstforum herunder en repræsentant fra øens sports- og kulturliv.

I februar blev en formel procedure for udpegningen af observatøren fra øens sports- og kulturliv politisk godkendt.

Ifølge denne procedure udpeger kommunens to kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd tilsammen fire kandidater, hvoriblandt det stående politiske fagudvalg for fritids- og kulturområdet udpeger en observatør.

Kommunens Musik-og Teaterråd og Kunst- og Kulturhistorisk Råd indstiller hver en repræsentant fra øens kulturliv, mens Idrættens Videns- og Kompetenceråd indstiller to repræsentanter fra det bornholmske idrætsliv. 

Med henvisning til ligestillingsloven skal det efterstræbes, at kandidatfeltet har en ligelig fordeling af begge køn.


Der forelægger nu i alt tre indstillinger fra de kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd, idet sidstnævnte kun har fremsendt en stilling. Jf. nedenfor.

Indstillede

Indstillet af

Jacob Bjerring-Hansen

Kunst- og Kulturhistorisk Råd

Daniel Mühlendorph Jensen

Musik- og Teaterrådet

Karen-Margrethe Hansen Bager

Idrættens Videns- og Kompetence Råd


Udvalget skal udpege en observatør fra øens sports- og kulturliv til det nye Vækstforum blandt de indkomne indstillinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Håndhævelse af bopælspligten – en orientering  

03.01.04A08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Sekretariatet er bedt om at give en status for arbejdet med bopælspligten i de 8 byer Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem-Melsted, Svaneke, Nexø, Åkirkeby og Klemensker. Der gives en orien­tering om dialogen med udvalgte boligejere i de 8 byer, som ikke anvender sine boliger til hel­års­bolig­formål. Endvidere orienteres om mulige initiativer mhp. infor­ma­­tion og dialog om den relevante lovgivning i bl.a. planloven og boligreguleringsloven, og om mulige reak­tioner over for de ovennævnte boligejere, herunder ved indgivelse af politianmeldelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker kvartalsvis opfølgning.

Sagsfremstilling

 

Indledning

I 2013 besluttede kommunalbestyrelsen at ophæve bopælspligten på Born­holm, bortset fra i byerne Rønne, Hasle, Allinge, Gudhjem-Melsted, Svaneke, Nexø, Åkirkeby og Kle­men­sker.

 

Ultimo 2016 blev kommunalbestyrelsen orienteret om en evaluering af bopælspligt og dispen­sations­regler.

 

I tiden efter beslutningen i 2013 om den delvise ophævelse af bopælspligten, og opgaven med bopælspligtens overholdelse i de 8 byer, har administrationen behandlet ansøgninger fra borgere og hen­vendelser fra borgerforeninger.

 

I tiden derefter blev politikerne opmærksomme på at reglerne ikke blev efterlevet som forud­sat og Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at tilføre ressourcer, så der var mulighed for en opsøgende kontrol af overholdelsen af helårsboligpligten, så­­ledes at Sekretariatet kunne opnor­meres med en ½ juriststilling.

 

Møder har været holdt med forenin­gerne i Svaneke og Gudhjem-Melsted, og i efteråret 2017 har den nye medarbejder i Sekretariatet bl.a. været på en rundtur i de pågældende byer og dér fået udpeget boliger, hvor bopælspligten ikke blev overholdt.

Med udgangspunkt i samkøring af data om helårsboliger og data om personer tilmeldt folke­registeret er der tilvejebragt oversigter over ubeboede boliger, hvor bopælspligten mulig­vis ikke blev overholdt.

 

Med udgangspunkt heri har der været, og vil der blive, rettet henvendelse til ejerne af disse boliger mhp. en dialog med ejerne for at få oplyst årsagen til, at boligerne fremstår som ube­boede. Der har indtil nu været skrevet til boligejere i Svaneke, Gudhjem-Melsted og Allinge. Arbejdet med etablering af dialog med boligejere i Allinge og i de øvrige byer vil blive fortsat.

 

Aktuelt er der ca. 120 sager, hvor der har været skrevet til de pågældende boligejere.

 

En del af boligejernes tilbagemeldinger har endnu ikke været sagsbehandlet, men der tegner sig dog et billede af, at visse af boligerne er ubeboede, fordi de er eller vil blive sat til salg, fordi de er under en større ombygning, eller fordi ejerne anser at have ret til at anvende boli­gerne som de vil, herunder til ferie- og fritidsformål for ejeren eller ved udlejning til turister. 

 

I visse tilfælde har det endvidere vist sig, at ejerne tidligere har opnået tilladelse til en anden anvendelse, som ikke er blevet registreret behørigt, hvilket også kan omfatte en personlig og betinget tilladelse til at erhverve en bolig i forbindelse med et arbejde på Bornholm, hvor der for ansættelsen har været behov for en bolig hér, men hvor den pågældende ikke har kunnet opgive sin bolig og folkeregistermæssige registrering ”ovre”.

 

Bopælspligt

 

Planloven - lokalplaner

Planloven udgør grundlaget for lokalplaner, hvori det er bestemt, at boliger i de 8 byer alene må anvendes til helårsbeboelse – dvs. at de ikke må anvendes til ferie og fritidsformål.

 

Lokalplanerne giver ikke kommunen ret til at kræve, at en ejer rent faktisk tager bopæl i sin bolig og til­melder sig folke­registeret på boligens adresse. En fol­ke­registertilmelding kan være bevis på, at boligen ikke anvendes bare til ferie- og fritidsformål, men kan altså ikke kræves.

 

En lokalplan kan således alene anvendes til at undgå, at boliger til helårsbeboelse (i strid med lokalplanen) anvendes til ferie- og fritids­formål.

 

Efter planloven er det muligt at give et påbud om ophør med en anvendelse i strid med en lokalplans bestemmelser, dvs. påbyde et omgående ophør med boligens anvendelse til ferie- og fritidsformål.

 

Anvendelsen af en bolig i strid med en lokalplan, og en eventuel overtrædelse af et påbud, udgør en strafbar handling, som kan straffes med såvel bøder som dagbøder.

 

Det er som udgangspunkt derudover en mulighed, at udbyttet ved den strafbare handling kan søges helt eller delvist konfiskeret, dvs. at man kan søge at konfiskere fortjenesten, som ejeren har opnået ved den ulovlige udlejning af sin bolig og ved at overtræde et påbud.

 

Der vil blive udarbejdet et notat om mulighederne og hjemmelsgrundlaget for at give et påbud om ophør med, og for at straffe for, overtrædelse af en lokalplans bestemmelser, eller mere konkret hér udlejning til ferie- og fritidsformål i strid med en pligt til helårsboliganvendelse.

 

 

Boligreguleringsloven

Et supplerende lovgrundlag udgøres af boligreguleringsloven, som bl.a. indeholder bestem­melser om en ejers pligt til at sørge for, at en bolig til helårsbeboelse fortsat benyttes til hel­års­beboelse.

 

Administrationsgrundlag for ”dispensationer” fra bopælspligten

I forbindelse med bopælspligtens ophævelse tilvejebragte kommunalbestyrelsen et admini­stra­tionsgrundlag mhp. at give mulighed for at bopælspligten i de 8 byer også kunne anses for op­fyldt, hvis en ejer

-      har arbejde på Bornholm, og derfor behov for en bolig, men ikke har folkeregister­adresse på Bornholm

-      sygdom eller alderdom gør, at ejeren må flytte fra din bolig og på f.eks. på plejehjem

-      foretager en omfattende ombygning af sin bolig, som gør den ubeboelig, dog maksimalt i et år

 

For byerne Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker gælder dette desuden, hvis ejer

-      har boet på ejendommen i minimum 2 år, men arbejde eller uddannelse gør, at ejeren bliver nødt til at flytte fra Bornholm

-      er død, og arvingerne ønsker at bevare en tilknytning til Bornholm

 

I alle tilfælde skal ejer ansøge om tilladelse, som vil være personlig og tidsbegrænset.

 

 

Afledte problemstillinger

I forbindelse med arbejdet med bopælspligten er der undervejs konstateret afledte problem­stillinger, som på forskellig vis vil kunne anvendes over for ejere, som anvender sine boliger til ulovlige ferie- og fristformål, for derved at motivere ejerne til at efterleve reglerne.

 

Bygningsmæssig problemstilling

 

Ved en gennemgang af billeder på udlejningsbureauernes hjemmesider kan man, ud­over at konstatere boligers ulovlige anvendelse til ferie- og fritidsformål, også konstatere, at nogle (nyerhvervede) boliger må mangle byggetilladelse til den indretning, der er lavet for nylig.

 

Det drejer sig om sundhed og sikkerhed, især vedrørende brandsikring, så der, som en side­gevinst i arbejdet med bopælspligtens over­holdelse, vil skulle ske en inddragelse af bygge­myndig­hederne, dvs. BYG i Tejn, så man dér som led i kommunens handlepligt overfor ulovlige for­hold kan reagere, når sådanne ulovlige forhold konstateres.

 

Lejeretlig problemstilling

 

Et særligt problem er udlejningen af helårsboliger i den ”mørke tid”, dvs. efterår og vinter, til almindeligt bolig­søgende, her­under familier med børn. Udlejning sker oftest i løbet af efteråret.

Der er så tale om en korttidsudlejning, der enten fremgår af en lejekontrakt eller fordi lejeren opsiges, således at lejeren skal fraflytte boligen i løbet af foråret.

 

I den ”lyse tid”, dvs. i sommermånederne, udlejes de samme boliger så til turister, der betaler en langt højere leje, end den almindelige lejer kan (og skal) betale. Denne praksis er næppe lovlig, i hvert fald ikke i forhold til boligernes anvendelse til ferie- og fritidsformål. Der er til­syneladende ingen praksis eller viden om, at en lejer har nægtet at fraflytte en lejet bolig, fordi korttidsudlejningen eller opsigelsen var ulovlig.

 

Uenighed om ulovlig korttidsudlejning eller ulovlig opsigelse hører under boligrettens område, og Husleje­nævnet har ikke kompetence til at behandle den slags sager, men kan tage stilling til fx huslejens størrelse eller en udlejers økonomiske krav efter en lejers fraflytning.

 

Kommunen har formentlig kun begrænset mulighed for at intervenere i en sag om ulovlig kort­tids­udlejning. Udlejer vil dog få et betydeligt problem, hvis lejerne nægter at flytte, og udle­jeren derfor ikke kan opfylde sine aftaler om udlejning af boligen til turister til ferie- og fritids­formål.

 

Skatteretligt aspekt

 

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at en ulovlighed næppe står alene, sådan som både ulovlig udlejning til ferie- og fritidsformål og ulovlige bygningsindretninger der er omtalt ovenfor. I det omfang det er muligt, kunne en dialog med SKAT måske afsløre ubeskattede fortjenester ved udlejning af en bolig til ferie- og fritidsformål. Måske kan dialogen også bidrage til opgørelse af ejernes fortjenester ved den ulovlige udlejning med henblik en påstand om kon­fiskation, hvis dette er muligt under en straffesag mod ejeren. Den sidste del af problemstillingen vil være omfattet af ovennævnte notat, som vil blive udarbejdet.

 

 

Initiativer

I de fortsatte bestræbelser på at sikre, at bopælspligten overholdes i de 8 byer, ser vi umiddel­bart følgende mulige initiativer:

 

Fortsættelse af det ovennævnte igangværende arbejde.

 

Arbejde med etablering af en dialog med ejerne af ubeboede boliger til helårsbeboelse i de 8 byer fortsættes, og der søges indledningsvis etableret en konstruktiv dialog med henblik på at boligerne igen kan anvendes til helårsbeboelse.

 

Derudover intensiveres arbejdet med kontrol af den ulovlige anvendelse af helårsboliger til ferie- og fritidsformål. Arbejdet skal dels have fokus på politianmeldelser, dels have fokus på indsamling af bevismateriale til brug for politiets arbejde med politianmeldelserne.

 

Etablering af en ”tilflytterliste”

 

I et samarbejde mellem enheder i kommunen kan der etableres en serviceløsning, hvor tilflyt­tere kan tilbydes boliger, som vil blive ledige som led i bestræbelserne på, at boliger til helårs­beboelse (igen) anvendes til helårsbeboelse, uanset om boligerne på det seneste slet ikke har været beboet, eller at boliger efter en ulovlig anvendelse igen skal anvendes til helårsbeboelse.

 

Dialog med lokalforeninger

 

Etablering og udbygning af dialogen med lokalforeningerne i de 8 byer vil fortsat udgøre en vigtig del af opgaven med at sikre, at bopælspligten overholdes. Selvom det er en myndig­heds­opgave at reagere på overtrædelser, er det vigtigt, at opgaven også er forankret i lokale interesser og behov.

 

Dialog med udlejningsbureauer

 

Etablering af dialog med bureauer, der formidler udlejning af ferieboliger på Bornholm. Målet skal være, at bureauerne bliver særligt opmærksomme på kunder med boliger i de 8 byer, så kunderne kan undgå at udleje boliger til ferie og fritidsformål, og derved overtræde bestem­melser om bopælspligt, så de risikerer politianmeldelse etc.

 

Dialog med lokale ejendomsmæglere

 

Etablering af dialog med de lokale ejendomsmæglere om bestemmelserne om bopælspligten i de 8 byer, således at ejendomsmæglerne i deres formidling og rådgivning af sælgere og købere af boliger i de 8 byer kan sikre, at der er fuld viden om bopælspligten i de 8 byer, og at en erhvervelse og anvendelse af en bolig i en af disse 8 byer i strid med bopælspligten vil være ulovlig og forbundet med en betydelig risiko for politianmeldelse etc.

 

 

 

Dialog med lokale advokater

 

Etablering af dialog med de lokale advokater om deres forpligtelser i forhold til rådgivning af klienter om bopælspligten og anvendelsen af boliger i de 8 byer med bopælspligt og risikoen for politianmeldelse, hvis anvendelsen vil være i strid med bopælspligten.

 

Dialog med SKAT

 

Etablering af en dialog med SKAT om visse boligejeres selvangivne indtægter og udgif­ter ved deres udlejning til ferie- og fritidsformål. Dette skal ske med henblik på at opgøre fortje­nesten, som boligejerne har opnået ved den ulovlige udlejning. I forbindelse med en politianmeldelse for ulovlig udlejning til ferie- og fritidsformål kan politiet anmodes om at konfiskere fortjenes­ten ved den ulovlige udlejning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Konskevenser af manglende overholdelse af bopælspligten i Gudhjem (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ungerådgivningen Bornholm - status primo 2018

15.20.05P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

11

 

Hvem beslutter

 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

 

Resumé

November 2015 blev der etableret en ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Der er udarbejdet en status for indsatsen i 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Taget til efterretning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Job, Udvikling og Fritidsudvalget, den. 11. april 2018:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Ungerådgivningen tilbyder rådgivning i forhold til unge med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre rusmidler. Tilbuddet er gratis og retter sig mod tre grupper:

·         Unge under 30 år, som tilbydes individuelle samtaleforløb og gruppeforløb

·         Forældre/pårørende, som tilbydes rådgivning og gruppeforløb

·         Fagfolk/professionelle, som tilbydes sparring i forhold til konkrete rusmiddel-relaterede udfordringer i (sam-)arbejdet med unge

 

Ungerådgivningen har lokaler i Ungeporten på Merkurvej 10 i Rønne, men tager efter nærmere aftale også ud på øen.

 

Indsatsen i 2017 og aktuel status

Efter en kort periode i begyndelse af 2017, hvor Ungerådgivningen - af personalemæssige årsager – kørte på lavt blus, blev Ungerådgivningen med ny besætning kickstartet i marts 2017. Ungerådgivningen og de nye ungerådgivere har siden marts 2017 oplevet en særdeles positiv periode og er blevet taget godt imod af de bornholmske unge, deres forældre og de mange samarbejdspartnere.

 

Ungerådgivningen havde i foråret 2017 fokus på introduktion af de nye ungerådgivere og (gen)etablering af kontakterne i netværket. Dette har båret frugt – både i form at en større bevidsthed om Ungerådgivningen blandt unge, forældre og samarbejdspartnere, en større synlighed og tilgængelighed, en ny fortælling om hvad Ungerådgivningen er samt en øget tilgang til selve rådgivningstilbuddet. Siden medio 2017 har den konkrete kontakt med unge og forældre haft første prioritet samtidig med at netværksaktiviteter og samarbejde er blevet udviklet og genetableret.

 

På nuværende tidspunkt er der rigtig godt gang i samtaler og indsatser i forhold til de unge – dog er der fortsat ”luft” til at tage flere unge ind, idet der er et rigtig godt flow i gruppen af henviste unge. Ungerådgivningen har endnu ikke måttet afvise henvendelser og har fortsat mulighed for at agere hurtigt, når der kommer en ny henvendelse, hvilket er afgørende for at den unge kan hjælpes med denne forebyggende og fastholdende indsats.     

 

Fremadrettet vil Ungerådgivningen – ud over fortsat at være tilgængelige og til rådighed for samtaler med unge og forældre – fokusere på de lidt mere langsigtede effekter af Ungerådgivningens indsats, herunder monitorering af de unges status i forhold til uddannelse, forsørgelse m.v. Derudover vil Ungerådgivningen være undersøgende i forhold at nå ud til flere forældre til unge – også forældre til unge, der ikke nødvendigvis er i aktuel kontakt med Ungerådgivningen.

Der er udarbejdet et statusnotat for Ungerådgivningen Bornholm, januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

-       

Supplerende sagsfremstilling og/eller 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2018

1.
Ungerådgivningen Bornholm – statusnotat, januar 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om procesplan for Uddannelsesstrategi

54.00.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Præsentation af procesplan for udarbejdelse af uddannelsesstrategi. Når der er udpeget en referencegruppe til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, Indledes processen med at der afholdes en workshop med deltagelse af udvalget, referencegruppen og en række andre nøgleaktører. Drøftelserne fra workshoppen inddrages som grundlag for uddannelsesstrategien, der forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:
Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for udarbejdelse af uddannelsesstrategi, der indebærer, at der etableres en referencegruppe i april og at der afholdes en strategiworkshop i maj, med bred deltagelse fra relevante aktører, herunder uddannelses-, erhvervs-, kultur- og fritidsinteressenter.

 

 

Denne procesplan indeholder forslag til overordnede rammer for uddannelsesstrategien, herunder forslag til strategiske fokusområder. Der er opstillet fem forslag til fokusområder der skal strukturere processen med udarbejdelsen af uddannelsesstrategien.

 

1)    Sammenhæng fra grundskole til ungdoms- og videregående uddannelse.

Herunder:

·         udvikling af nye uddannelses- og karrierevejledningstiltag

·         synliggør karriereveje på Bornholm

 

 

2)    Et attraktivt udbud af uddannelser – attraktive kompetencer til erhvervslivet.

Herunder:

·         afdækning af uddannelsesbehovet

·         tiltrækning af uddannelser, herunder efter-/videreuddannelse (fx Datamatiker og Innovation & Entrepreneurship)

·         fastholdelse af uddannelser, herunder efter-/videreuddannelse

·         tilskyndelse til udvikling af alternative undervisningsformer

·         fastholdelse og tiltrækning af elever og studerende til Bornholm

·         aktivt spille ind med de områder hvor Bornholm er unikke (ny)

 

3)    En attraktiv uddannelses- og studie ø – vi skaber attraktive rammer.

Herunder:

·         kultur- og fritidstilbud til unge (tilpasset de unges levemønstre)

·         opbygning af et attraktivt studiemiljø

·         etablering af attraktive studieboliger

·         vi skal tilbyde hele ”pakken” (studiebolig, uddannelse og fritidstilbud) (ny)

·         understøtte/synliggør flere studiejobs til unge

 

4)    Livslang læring – efter-/videreuddannelse målrettet erhvervslivets behov.

Herunder:

·         tiltrækning af uddannelser, herunder efter-/videreuddannelse

·         fastholdelse af uddannelser, herunder efter-/videreuddannelse

 

5)    Samarbejdet mellem kommune, uddannelse og erhvervsliv.

Herunder:

·         samarbejde med uddannelsesinstitutioner, elever, studerende og virksomheder

·         sikre tilknytning til Bornholm for bornholmske elever og studerende der tager hele eller dele af deres uddannelse uden for øen (såvel ”tvunget” ved at uddannelsen ikke finde på øen, som frivilligt).

 

Forslag til program for strategi workshop

Strategi workshoppen afholdes mandag den 7. maj fra kl. 9:30 til kl. 13:30 i aulaen, Uddannelsescenter Snorrebakken. Bemærk at oplægsholderne endnu ikke inviteret, hvormed der kan forekomme ændringer.

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget er arrangør og indbyder deltagerne til strategi workshoppen.

 

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Udpegning af medlemmer til referencegruppe (Uddannelsesudvalg)  

54.00.00A30-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Det foreslås at nyt Uddannelsesudvalg i første omgang nedsættes som en referencegruppe af hensyn til fremdriften i strategiprocessen. Desuden foreslås det, at udvalgssammensætningen i begrænset omfang revideres og udvides ift. tidligere Uddannelsesudvalg.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at udvalget nedsætter et rådgivende Uddannelsesudvalg (referencegruppe) under udvalget.

b)    at udvalget sammensætter det rådgivende Uddannelsesudvalg som foreslået på mødet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Ad a) Godkendt.
Ad b) Udvalget godkender sammensætning af udvalget.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har på mødet den 31. januar peget på at et uddannelsesudvalg under udvalget forestår udarbejdelse af forslag til strategi for uddannelsesområdet på Bornholm, en indstilling som Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. februar.

 

I den foregående valgperiode var Uddannelsesudvalget nedsat som et §17 stk. 4 udvalg. Et §17 stk. 4 udvalg nedsættes af Kommunalbestyrelsen. Af hensyn til fremdriften i strategiarbejdet foreslås det, at et nyt Uddannelsesudvalg i første omgang nedsættes af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget som en referencegruppe. Vurderes det hensigtsmæssigt, kan Uddannelsesudvalget senere konstitueres som et §17 stk. 4 udvalg.

 

På baggrund af erfaringerne med det tidligere Uddannelsesudvalg, foreslås det, at udvalgssammensætningen i begrænset omfang revideres og udvides.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget vil på mødet får forelagt et konkret forslag til medlemmer af Uddannelsesudvalget.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering fungerer som sekretariat for Uddannelsesudvalget. Referater og dagsordener til Referencegruppens møder offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Uddannelsesudvalgets sammensætning skal sikre, at repræsentanter for alle relevante aktører inddrages og derved får mulighed for at opnå den bedst mulige koordination af indsatser og mest mulig synergieffekt.

 

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm

15.00.00G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

46

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Regionskommunen har mulighed for at anvende udfordringsretten og derved dispensere fra gældende regler. En mulig dispensation ift. gældende regler om udbudsretten af videregående uddannelser, vil muliggør flere videregående uddannelser på Bornholm. Der stilles forslag om et tre årigt forsøg om oprettelse af et studiecenter, hvor studerende på fjernstudier understøttes af Regionskommunen, således at gennemførelsesprocenten stiger og fjernstudierne gøres attraktive. Formålet er at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte anvendelse af udfordringsretten ift. forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at kommunalbestyrelsen godkender anvendelse af udfordringsretten i forhold til forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 29. september 2017 i brev til borgmesteren opfordret kommuner og regioner til at benytte den udvidede udfordringsret, der giver mulighed for forsøgsmæssigt at dispensere fra statslige regler. Forsøg med dispensation fra gældende regler forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning, forud for fremsendelse af ansøgningen til pågældende ressortministerie.

Allerede i dag forekommer der områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm – en problemstilling der dog særligt gør sig gældende på de områder hvor der ikke findes dækkende uddannelser lokalt. Derfor er der på Bornholm et stort ønske om at udvide antallet af uddannelser lokalt, men et lavt befolkningsgrundlag udgør en udfordring for et større udbud af uddannelser lokalt.

Fjernstudier kan være en umiddelbar løsning. Men netop fjernstudier, er sjældent de unges første valg, hvilket bl.a. hænger sammen med at man som studerende ikke får den sociale dimension og samtidigt kræver det væsentligt mere af den enkelte studerendes arbejdsmoral, når de ikke er en del af et fysisk fagligt og socialt netværk på studiet. Samtidigt kan Bornholms Regionskommune ikke med gældende regler understøtte studerende der tager et fjernstudie, hvis dette udbud ligger uden for Hovedstadsregionen. Udbuddet af fjernstudier i hovedstadsregionen er yderst begrænset, mens der i andre regioner findes et større udbud af fjernstudier.

På forsøgsbasis ønskes muligheden for at oprette et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret skal være for alle studerende uanset, hvor (fjernstudie) uddannelsesudbuddet er forankret i Danmark.

Formålet er, at flere bornholmere vil opfatte et fjernstudie som et reelt alternativt, til det at fraflytte øen i forbindelse med et studie og at der, dermed bliver et større ”udbud” af uddannelser på Bornholm.

Det er ambitionen, at der i 2019 er startet 2 nye (fjernstudie-) uddannelser op på Bornholm, med minimum 8 studerende. I 2020 er der i alt 4 (fjernstudie-) uddannelser på Bornholm, med minimum 16 studerende. I 2021 er der i alt 6 (fjernstudie-) uddannelser med minimum 24 studerende. På langt sigt ønskes det, at samtlige danske udbudte fjernstudie kan følges fra Studiecentret og at fjernstudierne opfattes som et reelt alternativt til det at flytte fra øen og tage en uddannelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes en udgift til forsøget, som i 2018 afholdes af midler til videregående uddannelser (Bornholms Akademi). Derudover skal der søges midler via Kommunalbestyrelsen evt. ifm. budget 2019 til driften i forsøgets 3 årige periode, der samlet beløber sig til omkring 400.000 kr.

 

Periode:

År 0

År 1

År 2

År 3

Projektperiode:

2018

2019

2020

2021

Aktivitet:

Udvikling og etablering

Drift og forsat udvikling

Drift og forsat udvikling

Drift og evaluering

Finansiering

Videregående uddannelsesmidler (Bornholms Akademi)

Der søges midler ifm. budget 2019

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2020)

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2021)

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. januar at indstille ”Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm” til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen valgte på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar at følge udvalgets indstilling.

 

Ansøgning om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm, blev fremsendt den 7. februar til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Den 13. marts fremsender Uddannelses- og Forskningsministeriet svar på ansøgningen. Af svaret fremgår det, at ministeriet vurderer, at der med den skitserede studiecenter-model ikke er behov for at dispensere fra gældende regler. Til grund for ministeriets vurdering ligger bl.a., at det på studiecenteret ikke vil være muligt at deltage i den fremmødeundervisning, der eventuelt vil finde sted i forbindelse med gennemførelsen af uddannelser udbudt som e-læring. Eventuel fremmødeundervisning vil skulle gennemføres på den uddannelsesinstitution, som udbyder uddannelsen.

 

Skal forsøget med et studiecenter realiseres, jf. sagsfremstillingen, vil det indebære en udgift på omkring 400.000 kr. over tre år (2019-2021).

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Kompetenceplan til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik og Integration

15.20.00G01-0195

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som en del af administrationsgrundlaget er der udarbejdet kompetenceplaner, der inden for de enkelte lovområder fastlægger retningslinjer for organisering og placering af kompetencen til at træffe administrative afgørelser.
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har opdateret tidligere godkendt kompetenceplaner og udarbejdet rettelser som alene sikrer tilpasning til lovændringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at de tilpassede kompetenceplaner for lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik godkendes og Integrationsloven indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Kompetenceplaner for lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om aktiv socialpolitik godkendes og Integrationsloven anbefales godkendt af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af administrationsgrundlaget inden for Udvalgenes ansvarsområde, er der udarbejdet kompetenceplaner, der inden for de enkelte lovområder fastlægger retningslinjer for organisering og placering af kompetencen til at træffe administrative afgørelser.

 

Administrationen har opdateret eksisterende kompetenceplan for Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov om aktiv socialpolitik og Integrationsloven med ændringer af redaktionel karakter eller ændringer som følge af ny lovgivning.

Der er således ikke ændret i delegeringsniveauer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 11. april 2018

1.
Kompetenceplan - Aktiv beskæftigelsesindsats FEB 2018 (DOCX)

2.
Kompetenceplan_Aktiv_Socialpolitik (DOCX)

3.
Fuld kompetenceplan - Integrationsloven (003) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Intet sendes i høring.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

17

 

 

Job, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 11. april 2018:

Der har været møde i Kulturministeriet vedrørende Kulturaftalerne.

 

Der var dialogmøde i Gudhjem mandag d. 9. april 2018 angående "Kloge m2".