Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
09-05-2018 kl. 08:00
Vibegård, mødelokale 1
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Præsentation af Bornholms Kulturskole
  åbent 3 Dialog med haludviklingsudvalg
  åbent 4 Budgetdialogmøde med Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
  åbent 5 Langsigtede mål og mål for budget 2019
  åbent 6 Budgetdialogmøde med Center for Natur, Miljø og Fritid vedr. fritidsområdet
  åbent 7 Første udkast til besparelser på budget 2019
  åbent 8 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2017
  åbent 9 Etablering af FGU(Forberedende grund uddannelse) på Bornholm
  åbent 10 Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm
  åbent 11 Generel orientering om Integration
  åbent 12 Behandling af ansøgninger til puljen integration af flygtninge i civilsamfundet
  åbent 13 Orientering fra Frivillighedsindsats
  åbent 14 Orientering om udsmykning af Vibegårds Runddel
  åbent 15 Start- og udviklingspuljen: Aakirkeby Idrætsforening
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 17 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Brian Kofoed.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Præsentation af Bornholms Kulturskole

20.07.00G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget bliver præsenteret for Bornholms Kulturskole.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

·        at orientering om Bornholms Kulturskole tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lederen af Bornholms Kulturskole giver en introduktion til kulturskolen og viser rundt.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialog med haludviklingsudvalg

04.04.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har dialogmøde med haludviklingsudvalget fra Poulsker Idrætsforening om den videre proces for etablering af en ny hal ved Snogebæk.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·        At Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har dialogmøde med haludviklingsudvalget fra Poulsker Idrætsforening om den videre proces for etablering af en ny hal ved Snogebæk.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetdialogmøde med Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

00.30.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de to centre under udvalgets område; Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og fritidsområdet under Center for Natur, Miljø og Fritid.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        til dialog mellem Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgene har til formål at sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, der har været udgangspunktet i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål budgetdialogmøder med centrene under udvalgets område. Budgetdialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål for 2019. Derudover drøftes sparekataloget for 2019.

 

Centerchefen giver en status og et oplæg som input til drøftelse af udvalgets delmål for 2019. Derudover giver centerchefen en status på centerets økonomiske situation, og hvordan udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2018. Derudover drøftes sparekatalogets forslag med henblik på økonomiske og faglige konsekvenser i centeret.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Langsigtede mål og mål for budget 2019

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene fastlægger langsigtede mål for udvalgets område, og arbejder med de budgetmål for budget 2019, der skal være med til at indfri de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller, at

·        Udvalget drøfter langsigtede mål samt budgetmål for 2019

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-, april- og majmøderne, skal udvalgene nu blive konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden, samt drøfte mål for budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på visionsseminaret arbejdet med en hovedvision, der lyder som følger:

 

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

 

For at nå nærmere en indfrielse af hovedvisionen har kommunalbestyrelsen på visionsseminaret arbejdet med seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

·        Nye værdifulde jobåbninger i 2028

·        Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

·        Bornholm er det attraktive tilvalg

·        Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

·        Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

·        Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af udvalgenes drøftelse skal de langsigtede mål på udvalgets område, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”. Dokumentet besluttes på kommunalbestyrelsens møde 28. juni.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne skal udvalgene derudover formulere mål, der skal indgå i budget 2019. Målene skal medvirke til – på sigt – at indfri udvalgets langsigtede mål.

Udvalgene skal på møderne i juni vedtage udvalgets endelige mål for budget 2019 således, at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og de økonomiske prioriteringer i budgettet.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje langsigtede mål, mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til visionerne og budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Mål_JUFU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetdialogmøde med Center for Natur, Miljø og Fritid vedr. fritidsområdet

00.30.02G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at som led i den politiske budgetproces hvert år afholdes et budgetdialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter fra de to centre under udvalgets område; Center for Job, Uddannelse og Rekruttering og fritidsområdet under Center for Natur, Miljø og Fritid.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        til dialog mellem Center for Natur, Miljø og Fritids repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalgene har til formål at sætte retning for udviklingen af deres politikområder. Dette skal ske i forlængelse af det målarbejde, der har været udgangspunktet i valgperioden, og i respekt for kommunalbestyrelsens visioner.

 

Udvalget afholder som led i den løbende dialog om budget og delmål budgetdialogmøder med centrene under udvalgets område. Budgetdialogmøderne har til formål at afdække udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan arbejde med i forhold til mål for 2019. Derudover drøftes sparekataloget for 2019.

 

Centerchefen giver en status og et oplæg som input til drøftelse af udvalgets delmål for 2019. Derudover giver centerchefen en status på centerets økonomiske situation, og hvordan udviklingen forventes at fortsætte i resten af 2018. Derudover drøftes sparekatalogets forslag med henblik på økonomiske og faglige konsekvenser i centeret.

 

Efter budgetvedtagelsen i oktober afholdes endnu et dialogmøde med henblik på at drøfte implementeringen af budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Første udkast til besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr., som blev fordelt på de stående udvalg. På de stående udvalgsmøder i april indledtes en drøftelse af mulige besparelser på budget 2019. Med afsæt i denne drøftelse er der udarbejdet et første udkast til besparelser på budget 2019 for de enkelte udvalg. 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

·        udvalget drøfter første udkast til besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Udvalget har drøftet udkast til besparelser. Udvalget bemærker, at besparelserne ikke understøtter kommunens vision.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-       Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-       Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-       Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-       Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-       Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-       Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

På udvalgsmøde i april havde de stående udvalg en indledende drøftelse af mulige besparelser på budget 2019. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet en første udkast til besparelsesforslag for budget 2019.

 

 

 

Den fremadrettede proces

På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget indstiller til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder idet der den 22. juni er deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Samling af foreløbige spareforslag JUFU 010518 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2017   

27.12.16K09-0197

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 fastslår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Tilsynet har i 2017 gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene (§104) på nedenstående tilbud:

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af rapporterne for 2017 konkludere, at:

 

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·        redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7.  maj 2018:

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tilrettelægger selv sit tilsyn. Jfr. de vedtagne retningslinjer baserer tilsynet sig dels på dialog og dels ved en fysisk gennemgang af tilbuddet. Tilsynet er et anmeldt dialogtilsyn, men jfr. retningslinjerne, kan der også foretages uanmeldte tilsyn. 

 

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at:

·        borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·        hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·        forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget og i Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, efter kommentering i Handicaprådet.

 

I tilsynet deltager, foruden tilsynspersonerne fra Center Ældre og Center Psykiatri og Handicap, teamlederen, medarbejder-, beboer/bruger- og pårørenderepræsentanter.  Der gennemføres, hvor dette er muligt, interviews med brugerrepræsentanter og pårørende.

Interviewene gennemføres efter en fastlagt guide, således at man sikrer, at der kommes rundt om alle væsentlige spørgsmål. Der gives desuden mulighed for drøftelse af de problemstillinger, som den/de interviewede måtte ønske at drøfte.

 

I forbindelse med tilsynsbesøget udfærdiges en tilsynsrapport efter en vedtaget skabelon.

Tilsynsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

 

·        Tilbuddets fysiske standard

·        Samarbejde/kommunikation

·        Tilbuddets ydelser

·        Retssikkerhed

·        Administration af beboermidler, egenbetaling m.m.

·        Magtanvendelse/omsorgspligt

·        Tilbuddets personalepolitik m.m.

·        Tilbuddets personaleplanlægning

·        Øvrige

·        Samlet indtryk af tilbuddet

 

Tilsynet vil i 2018 have nedenstående særlige fokusområder:

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Til kommentering i Handicaprådet den 16. april 2018:

 

Handicaprådet, den 16. april 2018:
Taget til efterretning.

Stor ros til både personale og tilsyn i forbindelse med arbejdet.Bilag til Handicaprådet 16. april 2018

1.
Rapport om udførte tilsynsbesøg i dagtilbud på voksenhandicapområdet 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Etablering af FGU(Forberedende grund uddannelse) på Bornholm

15.08.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

I løbet af foråret har der i alle fem KKR'er - kommunekontaktråd – været forhandlinger mellem kommunerne om, hvor ca. 90 nye FGU-uddannelsestilbud - deraf ca. 30 såkaldte moderinstitutioner - skal placeres. Der bliver således tale om ca. 30 selvejende FGU-institutioner. I Region Hovedstaden, som Bornholm hører under, har man delt sig op i 5 områder, hvoraf Bornholm af KKR Hovedstaden indstilles som det ene område (= etablering af moderinstitution).

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Godkendt

Sagsfremstilling

I løbet af foråret har der i alle fem KKR'er - kommunekontaktråd – været forhandlinger mellem kommunerne om, hvor ca. 90 nye FGU-uddannelsestilbud - deraf ca. 30 såkaldte moderinstitutioner - skal placeres.

Der bliver således tale om ca. 30 selvejende FGU-institutioner.

I Region Hovedstaden, som Bornholm hører under, har man delt sig op i 5 områder, hvoraf Bornholm af KKR Hovedstaden indstilles som det ene område(moderinstitution).

Nordsjælland hvor der peges på at Halsnæs og Helsingør får status af modercentre. Fem kommuner havde budt ind på at få en moderinstitution - Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund, og aftalen skal nu officielt godkendes i de enkelte byråd i dækningsområdet.

De nordkøbenhavnske, hvor der p.t. kun er skoler på området i Lyngby og Ballerup.


Frederiksberg og København, hvor borgmestrene er enige om at samarbejde som dækningsområder og også har dialog med Tårnby og Dragør, hvor der er forhandlinger på administrativt niveau.

Vestegnen, hvor en moderinstitution enten skal placeres i Albertslund eller Høje-Taastrup, og hvor det overvejes, om Høje-Taastrup skal arbejde sammen med Roskilde uden for regionen.

Bornholm skal have en særlig løsning og mulighed for samdrift med en eksisterende uddannelsesinstitution samt dispensation for aldersgrænsen på 25 år.

Udpegningerne skal være færdige 1. juni til indstilling til ministeriet.

Processen på Bornholm

Henvendelse til undervisningsministeriet
Borgmester og kommunaldirektør har den 26. marts 2018 fremsendt et brev til Undervisningsministeriet, for at understøtte indstillingen fra KKR Hovedstaden, herunder for at anmode om et møde mellem Undervisningsministeriet og relevante parter fra Bornholm (Kommune, Campus Bornholm, BornPro). Brevet er vedhæftet som bilag.

Kernen i henvendelsen er ønsket om en selvstændig FGU institution på Bornholm, samt at det vil være nærliggende at sammentænke en ny FGU institution med Campus Bornholm, som oprindeligt er en ide, som Undervisningsministeriets var med til at udvikle, for at sikre en robust uddannelsesudbyder på Bornholm. Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelse.

FGU moderinstitution på Bornholm forudsætning for bornholmske bestyrelse og 4 mio.kr i grundbevilling
Bornholm har ikke umiddelbart det antal unge i FGU målgruppen som understøtter en moderinstitution, men ved at lade en FGU institution indgå under Campus Bornholm, vil dette i nogen grad kunne kompensere for dette, ved at Campus Bornholm står for bygningsdrift, økonomi, HR og personale, mens den nye FGU uddannelse på den måde kan koncentrere sig om kerneopgaven omkring de unge.

Afgørende for dette er, at Bornholm tildeles en moderinstitution, og dermed en grundbevilling på 4 mio. kr. og at Bornholm på denne måde også sikres maksimal indflydelse ved at bestyrelsen for FGU er bornholmsk forankret, og ikke underlagt en bestyrelse som vil være forankret i Region Hovedstaden(se senere beskrivelse af konstruktionen for FGU skolerne).

Baggrund
Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU’en vil bestå af tre spor:

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne.

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (Hovedinstitutionen får ca. 4 mio. kr.).

 

Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr.

 

Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

 

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

 

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

 

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

 

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

 

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

 

Arbejdet i KKR Hovedstaden

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstande (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

 

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

 

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

·        Formand med erfaring fra selvejende institutioner

·        Ét medlem blandt de involverede kommuner

·        Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler

·        Ét medlem blandt de involverede VUC

 

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

 

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

 

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Brev Undervisningsministeriet FGU (PDF)

2.
Bilag 1_Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner (PDF)

3.
Bilag 2_FGU_Tidsplan (PDF)

4.
Bilag 3_Kort over KKR Hovedstaden FGU (PDF)

5.
Bilag 4_Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU (PDF)

6.
Bilag 5_Høringssvar fra KL vedr FGU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm

15.00.00G01-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

7

 

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

46

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

11-04-2018

14

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Regionskommunen har mulighed for at anvende udfordringsretten og derved dispensere fra gældende regler. En mulig dispensation ift. gældende regler om udbudsretten af videregående uddannelser, vil muliggør flere videregående uddannelser på Bornholm. Der stilles forslag om et tre årigt forsøg om oprettelse af et studiecenter, hvor studerende på fjernstudier understøttes af Regionskommunen, således at gennemførelsesprocenten stiger og fjernstudierne gøres attraktive. Formålet er at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte anvendelse af udfordringsretten ift. forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 10. januar 2018:

Udvalget udtaler at kommunalbestyrelsen godkender anvendelse af udfordringsretten i forhold til forsøg om flere videregående uddannelser på Bornholm.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Godkendt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 11. april 2018:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Udvalget beder om, at administrationen udarbejder 2 scenarier til budgetforhandlingerne. Et forslag med placering på campus samt alternativ placering.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 29. september 2017 i brev til borgmesteren opfordret kommuner og regioner til at benytte den udvidede udfordringsret, der giver mulighed for forsøgsmæssigt at dispensere fra statslige regler. Forsøg med dispensation fra gældende regler forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse af ansøgning, forud for fremsendelse af ansøgningen til pågældende ressortministerie.

Allerede i dag forekommer der områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på Bornholm – en problemstilling der dog særligt gør sig gældende på de områder hvor der ikke findes dækkende uddannelser lokalt. Derfor er der på Bornholm et stort ønske om at udvide antallet af uddannelser lokalt, men et lavt befolkningsgrundlag udgør en udfordring for et større udbud af uddannelser lokalt.

Fjernstudier kan være en umiddelbar løsning. Men netop fjernstudier, er sjældent de unges første valg, hvilket bl.a. hænger sammen med at man som studerende ikke får den sociale dimension og samtidigt kræver det væsentligt mere af den enkelte studerendes arbejdsmoral, når de ikke er en del af et fysisk fagligt og socialt netværk på studiet. Samtidigt kan Bornholms Regionskommune ikke med gældende regler understøtte studerende der tager et fjernstudie, hvis dette udbud ligger uden for Hovedstadsregionen. Udbuddet af fjernstudier i hovedstadsregionen er yderst begrænset, mens der i andre regioner findes et større udbud af fjernstudier.

På forsøgsbasis ønskes muligheden for at oprette et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret skal være for alle studerende uanset, hvor (fjernstudie) uddannelsesudbuddet er forankret i Danmark.

Formålet er, at flere bornholmere vil opfatte et fjernstudie som et reelt alternativt, til det at fraflytte øen i forbindelse med et studie og at der, dermed bliver et større ”udbud” af uddannelser på Bornholm.

Det er ambitionen, at der i 2019 er startet 2 nye (fjernstudie-) uddannelser op på Bornholm, med minimum 8 studerende. I 2020 er der i alt 4 (fjernstudie-) uddannelser på Bornholm, med minimum 16 studerende. I 2021 er der i alt 6 (fjernstudie-) uddannelser med minimum 24 studerende. På langt sigt ønskes det, at samtlige danske udbudte fjernstudie kan følges fra Studiecentret og at fjernstudierne opfattes som et reelt alternativt til det at flytte fra øen og tage en uddannelse.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Der forventes en udgift til forsøget, som i 2018 afholdes af midler til videregående uddannelser (Bornholms Akademi). Derudover skal der søges midler via Kommunalbestyrelsen evt. ifm. budget 2019 til driften i forsøgets 3 årige periode, der samlet beløber sig til omkring 400.000 kr.

 

 

 

 

 

Periode:

År 0

År 1

År 2

År 3

Projektperiode:

2018

2019

2020

2021

Aktivitet:

Udvikling og etablering

Drift og forsat udvikling

Drift og forsat udvikling

Drift og evaluering

Finansiering

Videregående uddannelsesmidler (Bornholms Akademi)

Der søges midler ifm. budget 2019

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2020)

Der søges midler ifm. budget 2019 (alternativt budget 2021)

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. januar at indstille ”Forslag om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm” til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen valgte på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar at følge udvalgets indstilling.

 

Ansøgning om anvendelse af udfordringsretten ift. mere videregående uddannelse på Bornholm, blev fremsendt den 7. februar til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

Den 13. marts fremsender Uddannelses- og Forskningsministeriet svar på ansøgningen. Af svaret fremgår det, at ministeriet vurderer, at der med den skitserede studiecenter-model ikke er behov for at dispensere fra gældende regler. Til grund for ministeriets vurdering ligger bl.a., at det på studiecenteret ikke vil være muligt at deltage i den fremmødeundervisning, der eventuelt vil finde sted i forbindelse med gennemførelsen af uddannelser udbudt som e-læring. Eventuel fremmødeundervisning vil skulle gennemføres på den uddannelsesinstitution, som udbyder uddannelsen.

 

Skal forsøget med et studiecenter realiseres, jf. sagsfremstillingen, vil det indebære en udgift på omkring 400.000 kr. over tre år (2019-2021).

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har på møde den 11. april ønsket et budget for nærværende tiltag. Siden dette tiltag første gang blev behandlet er der sket to ændringer, som bevirker at det er fundet hensigtsmæssigt, at opstille to mulige scenarier og opstille et budget for hvert af disse. De to ændringerne omfatter dels en kraftig reduktion i antallet af relevante videregående uddannelser, der udbydes som fjernundervisning og dels er der et underskud af kvadratmeter for videregående uddannelser på nyt Campus (mao. der mangler lokaler).

 

Scenarie 1: Et studiecenter, men med anden fysisk placering end Campus

I scenarie 1 fastholdes et studiecenter, hvor bornholmske studerende ved fjernstudier kan følge deres undervisning og indgå i et socialt fællesskab med andre fuldtids studerende der følger et fjernstudie. Samtidigt skal der ske en koordinering af studiecentrets aktiviteter, således at der optimalt er flere studerende der følger samme studie. Til studiecentret vil der være tilknyttet en deltidsmedarbejder, der sikre at alt praktisk omkring it-opkoblinger og printere fungerer, samt understøtter sociale aktiviteter for de studerende. Studiecentret placeres fysisk i kommunal bygning i Rønne (fx Østre skole eller på Landemærket). Nedenfor præsenteres udgifterne til et 3-årigt forsøg.

 

Budget: Scenarie 1

   

 

 

Scenarie 2: Et studiecenter, med fokus på efter-/videreuddannelse og anden fysisk placering end Campus

I scenarie 2 prioriteres indsatsen anderledes som en konsekvens af de to ændringer. Tiltaget vil primært være fokuseret på at understøtte en styrket efter-/videreuddannelsesindsats. Målgruppen vil være beskæftigede der tager et studie i fritiden (deltid). Modsat videregående uddannelser på fuldtid, så er der et stort udbud af digitale videregående uddannelser på deltid. I scenarie 2 placeres studiecentret i it-lokalerne på to (eller tre) af kommunens biblioteker. I budgettet er der taget afsæt i et studiecenter i Rønne og Nexø, henholdsvis 2 og 3 dage om ugen. Placeringen i bibliotekerne vil forventeligt muliggøre en større fleksibilitet i studiecentrets åbningstider (end i scenarie 1).

 

Budget: Scenarie 2

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Generel orientering om Integration

15.40.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Bornholms Regionkommune er tildelt en kvote på 41 flygtninge i år 2018.
Herudover kommer familiesammenføringer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·        At orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen ændrer landstallet fra 3.000 til 1.000 flygtninge, der skal boligplaceres i 2018.

 

Det betyder at Bornholms Regionkommunes kvote nedjusteres til 14 flygtninge i år 2018.
Hertil kommer familiesammenføringer.

 

Landstallet er Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange nyankomne flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne, efter de har fået en opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen baserer skønnet på, at færre personer ansøger om asyl i Danmark end forventet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Behandling af ansøgninger til puljen integration af flygtninge i civilsamfundet

15.40.00G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Der er afsat midler til økonomisk støtte til indsatser på integrationsområdet dels ved budget 2017, og dels ved en ekstra bevilling maj 2017. Fælles for indsatserne er et ønske om at involvere og inddrage civilsamfundet i integrationsprocessen.
Der skal søges tilsagn om økonomisk støtte i puljerne og der er den 7. juni 2017 besluttet retningslinjer for udmøntningen af disse.

Der er kommet 1 ansøgning på kr. 5.000, som er behandlet og imødekommet administrativt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      At bevilling på 5.000 kr. til ” Kursus om frivilliges mulighed for engagement på integrationsområdet” tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er afsat midler til økonomisk støtte til indsatser på integrationsområdet dels ved budget 2017, og dels ved en ekstra bevilling maj 2017. Fælles for indsatserne er et ønske om at involvere og inddrage civilsamfundet i integrationsprocessen.

 

Der skal søges tilsagn om økonomisk støtte i puljerne og der er den 7. juni 2017 besluttet retningslinjer for udmøntningen af disse.

a)      Puljen består af kr. 175.000 årligt i 2 år (jf. pkt. 13 fra udvalgsmøde i december 2016 ”Særlig indsats integration Jf. Budget 2017” (15.40.00G01-0004) samt en

 

b)     Tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i marts 2017 til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse til opnormering af integrationsområdet (00.30.10Ø00-0006).

 

Puljen er i forbindelse med budgetforlig 2018 indstillet til en reduktion med 250.000 kr. til 750.000 kr.

 

Ansøgningerne er behandlet efter de vedtagne fælles kriterier. Der er pt. 863.165 kr. tilbage i puljen.

 

Indkomne ansøgninger til puljen.

 

Integrationsafdelingen har behandlet 1 ansøgning.

Ansøgning på kr. 5000 (behandlet/afgjort)

 

 

Ansøgning på kr. 5000
Ansøger: Sprogcentret og Bornholms Flygtningevenner
Projektnavn: Kursus om frivilliges mulighed for engagement på integrationsområdet

 

Søger i alt: 5.000 kr. (Transport og forplejning)
Projektindhold: En kursusdag for frivillige.
Frivillighedsmedarbejder holder oplæg om kommunens integrationsindsats og samarbejde med civilsamfundet og frivillige. Konsulent fra Dansk Flygtningehjælp holder et tre-timers oplæg om kulturmødet mm. Undervejs vil deltagerne blive præsenteret for de frivilligbaserede fremmødte aktører på området, og som de kan blive en del af.

 

Behandling/afgørelse: Ansøgningen er godkendt med begrundelsen om at kursusdagen vil imødegå nedenstående vision på Integrationsområdet:

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Forbrug af frivilighedspulje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering fra Frivillighedsindsats

15.40.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Der er udarbejdet visioner og strategier for integrationsindsatsen på Bornholm.
Her gives en status på de forskellige tiltag der er igangsat indenfor civilsamfundet for at sikre, at de udarbejdede visioner og strategier effektueres.

 

Civilsamfundet spiller en stor og vigtig rolle i integrationsindsatsen og bidrager i høj grad til at flygtningene kommer i beskæftigelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Modtagelse af nye flygtninge

Ved modtagelse af nye flygtning gives følgende tilbud:

 

Modtagekorps
Der er etableret et modtagerkorps bestående af flygtninge som allerede er godt i gang med deres integrationsperiode og som gerne vil støtte nye flygtninge i den første tid. De hjælper med svar på de mange spørgsmål der opstår, hvilket bidrager til at den enkelte hurtigt får en hverdag og kan koncentrerer sig om de forskellige aktiviteter som flygtningene skal deltage i fra den første dag de ankommer.

 

 

 

 

Bofællesskaber

 

 

Sprogvenner

 

 

Datastue i Pedersker

 

 

Lektiecafé i Hasle

 

 

Frivillighedsportal som platform

 

 

Den 26. april vil flygtningene på sprogcentret blive introduceret til den nye portal under temaet aktivt medborgerskab.

 

Igennem frivilligt arbejde opnås større netværk og kompetencer, som kan skrives på CV’et, og som kan bruges på arbejdsmarkedet.

 

 

Herudover er der afholdt arrangementer og igangsat nye tiltag via frivillighedspuljen disse fremgår af vedhæftede oversigt over forbrug af frivillighedspuljen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Forbrug af frivilighedspulje (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om udsmykning af Vibegårds Runddel

20.04.02Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Primo 2016 modtog Bornholms Regionskommune en gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til kunstnerisk udsmykning af tre rundkørsler på ringvejen omkring Rønne.  På baggrund af et politisk ønske orienteres udvalget om forløbet for udsmykningen af rundkørslen ved Vibegård.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Fritid og Kultur indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

 Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk ønske orienteres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om udsmykningen af Vibegårds rundkørsel, som projektet har forløbet indtil nu.

Primo 2016 modtog Bornholms Regionskommune en gave fra Brdr. E., S. og A. Larsens Legat til kunstnerisk udsmykning af tre rundkørsler på ringvejen omkring Rønne. Modtagelsen af gaven var forudsat, at det ikke blev driftsmæssigt dyrere at vedligeholde rundkørslerne.

Konkret drejede det sig om udsmykning af rundkørslerne ved Torneværksvej, Snorrebakken og Vibegård.

Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd stod for at vælge de enkelte kunstværker. Til Vibegårds rundkørsel valgte rådet et værk af kunstnerduoen Randi og Katrine.

Da Vibegård rundkørsel var placeret på statslig grund, blev der søgt tilladelse i Vejdirektoratet om at placere kunst i rundkørslen. I foråret 2017 gav Vejdirektoratet tilladelse på betingelse af, at Bornholms Regionskommune dels overtog driften og vedligeholdelsen af rundkørslen og dels etablerede en række hastighedsbegrænsende foranstaltninger på og omkring rundkørslen. 

I september 2017 godkendte kommunalbestyrelsen, at kommunen overtog driften og vedligeholdelsen af Vibegårds runddel og afsatte 15.000 kr. årligt til formålet. Brdr. Larsens legat hævede projektrammen med 60.000 kr. med henblik på at finansiere de øgede etableringsudgifterne som følge af Vejdirektoratets krav.Vejdirektoratets tilladelse var desuden betinget af, at direktoratet fik dokumentation for kunstværkets fastgørelse i terræn, inden anlægsarbejdet blev påbegyndt. Arkitektfirmaet STEENBERGs tegnestue blev bestilt til at foretage en række statiske beregninger i forhold til forankringen af kunstværket, hvilket kostede 6.000 kr. ekskl. moms.

Udgiften var en uforudset udgift. Af hensyn til projektets videre forløb blev det administrativt besluttet at finansiere udgiften af en administrativ pulje på ca. 20.000 kr. placeret kulturbudgettet. Puljen administreres af administrationen og anvendes til ekstraordinære udgifter som følge af politiske beslutninger. (Jf. beslutning i Fritids- og Kulturudvalget 4.februar 2015)

 

Vejdirektoratet har accepteret dokumentationen fra Steenberg Tegnestue og stiller krav om, at kunstværket opfylder de punkter som STEENBERGs tegnestue angiver i deres beregningsnotater for, at kunstværket ikke blæser ud på vejbanen. Dette omfatter at værket har tilstrækkelig bæreevne og stabilitet, samt opfører sig som en stiv konstruktion og at fundamentet og forbindelse udføres som anvist på skitsen over værket.

Udsmykningen af Vibegårds rundkørsel forventes færdig i løbet af sensommeren.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Start- og udviklingspuljen: Aakirkeby Idrætsforening

18.15.30P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

12-04-2018

7

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

15

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Aakirkeby IF har ansøgt om starthjælp fra Start- og Udviklingspuljen til oprettelse af e-sport. Start- og Udviklingspuljen skal støtte initiativer og aktiviteter, der enten allerede er folkeoplysende eller sigter mod at blive det.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

-      At udvalget drøfter, hvorvidt der kan anbefales et tilskud til det ansøgte

 

Folkeoplysningsudvalget den 12. april 2018:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud til AaIF på 20.000 kr. til opstart af e-sport som ansøgt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets anbefaling om at bevillige på 20.000 kr. til oprettelse af e-sport i Aakirkeby IF. 

 

Sagsfremstilling

Aakirkeby Idrætsforening ansøger om midler til opstart af e-sport. Foreningen har såvel lokaler som instruktører på plads, men mangler finansiering af udstyr så initiativet kan sættes i gang. Målet er, at få flere og andre unge medlemmer end dem, der allerede i dag er sportsligt aktive indenfor foreningen. E-sport skal indledningsvist foregå én gang ugentligt. Hvis det lykkes at tiltrække nok medlemmer og instruktører, kan der afholdes e-sport oftere.

Aakirkeby Idrætsforening håber, at midler fra Start- og Udviklingspuljen vil inspirere andre sponsorer til at bidrage til initiativet.

 

Der forefindes allerede e-sport i Tejn Idrætsforening. Folkeoplysningsudvalget gav d. 14. marts 2017 et tilskud til Tejn IF på 20.000 kr. til opstart af e-sport.

 

 

 

 

Budget

Computere 10 stk.

100.000 kr.

Storskærme 2 stk.

10.000 kr.

Playstation 2 stk.

5.600 kr.

Counter Strike-spil 10 stk. i ét år

9.000 kr.

FIFA-spil 2 stk.

1.400 kr.

Just Dance-spil 1 stk.

400 kr.

Forlængerledninger og kabler

5.000 kr.

Alarm på kontor til opbevaring

3.000 kr.

Opbevaringshylder på kontor

1.500 kr.

I alt

135.400 kr.

 

    

Økonomiske konsekvenser

Start- og udviklingspuljen har et budget på 69.672 kr. i 2018.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 12. april 2018

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:
Ingen sager.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-05-2018

17

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. maj 2018:

Udvalget drøfter brev til kommunerne om beskæftigelsespolitiske mål, fra Beskæftigelsesministeriet.

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 9. maj 2018

1.
Brev til kommuner - Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 (1... (DOCX)

2.
Bilag 1 Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019 (DOCX)