Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
05-09-2018 kl. 08:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om projekt KLAP-job
  åbent 3 Stadionanalyse
  åbent 4 Orientering vedr. 25 års-reglen
  åbent 5 Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars
  åbent 6 Forlængelse af tilskudsperiode til DGI
  åbent 7 Kriterier for puljen til implementering af åbne haller
  åbent 8 Start- og Udviklingspuljen - Aakirkeby Idrætsforening ansøger om tilskud til amerikansk fodbold
  åbent 9 Forslag til ændring i kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet
  åbent 10 Indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2018
  åbent 11 Status Beskæftigelsesindsatsen
  åbent 12 Beskæftigelsesplan 2019
  åbent 13 Orientering om revideret procesplan for Uddannelsesstrategi
  åbent 14 Implementering af sammenhængende ungeindsats
  åbent 15 FGU - Indstilling af kommunale bestyrelsesmedlemmer
  åbent 16 Orientering fra Virksomhedsservice
  åbent 17 Initiativer til rekruttering af elever til sundhedsområdet
  åbent 18 Repatriering - hjælp til at flytte tilbage til sit hjemland
  åbent 19 Generel orientering om Integration
  åbent 20 Integrationsambassadør
  åbent 21 Indsatser støttet af integrationspuljen
  åbent 22 Samarbejdsaftale med Dansk Flygtninge Hjælp "Fritidspuljen"
  åbent 23 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 24 Gensidig orientering
  lukket 101 Lukket punkt: Anlægsbevilling
  lukket 102 Lukket punkt: Anlægsbevilling 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

1

 

 

Fraværende

Maria Fromseier Kjærgaard

René Danielsson

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Anne Thomas forlod mødet kl. 12.30

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om projekt KLAPjob

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres.

Resumé

Thomas Holberg, Steen Kofod, og Sasha Mastek fra landsforeningen LEV kommer og præsentere deres arbejde i projekt KLAPjob.

Indstilling og beslutning

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Orientering modtaget

Sagsfremstilling

KLAPjob er et projekt under Landsforeningen LEV, som laver skånejob til mennesker med kognitive vanskeligheder og som modtager førtidspension.

 

Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, erhvervet hjerneskade eller anden form for handikap, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

 

KLAPjob er finansieret af satspuljemidlerne, og har siden sin opstart i 2019 fået bevilliget lidt over 80 millioner over sammenlagt fire bevillinger. KLAPjob er gratis for kommunerne, og har på nuværende tidspunkt etableret godt 2.600 skånejobs på det ordinære arbejdsmarked rundt om i alle landets kommuner – ud af dem er 56 etableret på Bornholm.

 

Udover at orientere om KLAPjobs arbejde ønskes også en dialog med udvalget om, hvordan flere personer med kognitive handikap kan få muligheder på det ordinære arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Stadionanalyse

00.16.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

I efteråret 2017 besluttede DBU Bornholm og Bornholms Idrætsområder i samarbejde at gennemføre en analyse af de bornholmske fodboldstadions med det sigte, at skabe: ”Mest mulig fodbold – flest mulige steder”. Formålet med analysen har været at få kortlagt fodboldens vilkår for at skabe vækst i idrætten fremover. Alle foreninger, tilknyttet DBU Bornholm, har bidraget med input til analysen, således at der har kunnet skabes af et billede af de nuværende forhold og de planer klubberne selv har for at skabe udvikling i sporten.

 

Carsten Clemmesen, Natur, Miljø og Fritid, Leder af Idrætsområder deltager under punktet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at udvalget drøfter rapporten.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Rapporten taget til efterretning og sendes videre til Idrættens videns- og Kompetenceråd, idet der anmodes om at foretage en prioritering af baner og faciliteter, så frihedsgrader og muligheder for omprioriteringer kan drøftes med udvalget.

Sagsfremstilling

Bornholm råder i dag over 15 fodboldstadions med en del variation i aktiviteten. Rapporten tegner et billede af, at fodboldaktiviteten primært er koncentreret omkring byerne; Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge og Svaneke. 75% af øens registrerede fodboldspillere benytter de 7 stadions, der er beliggende i disse byer.

 

Et stadion råder over en kunstgræsbane, som benyttes af klubber fra hele øen. Det er især i perioder udenfor den ordinære fodboldsæson, at banen er meget benyttet. Men de seneste års klimatiske ændringer har medført, at banen har været af uvurderlig betydning for klubberne, til afvikling af træning og kampe i skuldersæsonerne. Analysen tegner et billede af, at der med fordel kan etableres endnu en kunstgræsbane på Bornholm. 

 

Stadions er segmenteret ud fra den aktivitet der er og det niveau der spilles på. Analysen viser, at der kan arbejdes endnu mere selektivt med denne segmenteringsmodel, således driftsmidlerne i højere grad allokeres der hen, hvor aktiviteten er størst.

 

Overordnet set råder klubberne over det udstyr, der er nødvendigt for deres aktivitet. Dog gav mange klubber udtryk for ønsket om hjul på alle mål, således de lettere lader sig transportere rundt på stadion. En investering der vil koste ca. 125.000 kr.

 

Især i de mindre byer uden for Rønne, benyttes stadions til mange andre formål end fodbold. Stadion er byens samlingssted. Analysen giver et billede af, hvilke andre idrætsgrene og borgergrupper der benytter stadion.

 

Nogle fodboldklubber gav udtryk for ideer til udviklingsprojekter. Der arbejdes med det sigte, at skabe øget tilgang til fodboldsporten. Hertil kommer DBU, DBU Bornholms og BRK’s Velfærdsalliance, som på en række aftalte områder skal medvirke til at skabe udvikling i bornholmsk fodbold.

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
-

Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Rapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering vedr. 25 års-reglen

18.15.15P21-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

06-06-2018

8

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

På baggrund af, at Viking Atletiks d. 3. maj 2017 sendte en forespørgsel vedr. omkostningerne ved en afskaffelse af 25 års-reglen i forbindelse med beregning af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Administrationen udarbejdede herefter et notat, der tidligere har været forelagt til drøftelse i Idrættens Videns- og Kompetenceråd og Folkeoplysningsudvalget.

 

Sara Wedell-Bollmann, Natur, Miljø og Fritid, Fritidskonsulent og

Vivian Højegaard, Natur, Miljø og Fritid, Specialist deltager.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Fritid indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget,

·         At udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 6. juni 2018:

Udskudt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Orienteringen taget til efterretning.
Udvalget finder ikke anledning til at justere nuværende regler, da denne model i forvejen tilgodeser variation i aldersfordelingen.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af Viking Atletiks forespørgsel d. 3. maj 2017 om, hvad det vil koste at afskaffe 25 års-reglen ved beregning af lokaletilskud, har administrationen udarbejdet en række beregninger. Ligeledes ønsker Viking Atletik en afklaring af, hvorvidt reglen har indflydelse på tilskuddet til de selvejende haller. I notatets beregninger er der taget udgangspunkt i Viking Atletik og afregningen for 2016.

 

Det er vanskeligt at forudse, hvor stor en del af årets budgetramme, der skal anvendes til afregning af lokaletilskud, da foreningernes tilskudsgrundlag beror på en række variabler: Lokaletilskuddet beregnes ud fra enten faktiske udgifter eller antal aktivitetstimer gange KL’s takst, som lægger loft for tilskudsgrundlaget. Der ydes tilskud på 65 %, hvorefter der fradrages for andelen af medlemmer over 25 år. Beløbene varierer fra år til år, hvilket vanskeliggør de præcise omkostninger ved afskaffelse af 25 års-reglen.

 

Beregningerne i notatet viser, hvad omkostningen vil beløbe sig til ud fra de foreninger, der på nuværende tidspunkt modtager lokaletilskud. Såfremt der ikke sker fradrag for medlemmer over 25 år, vil der være et ukendt antal foreninger, der udelukkende har medlemmer over 25 år, som vil kunne søge lokaletilskud. Omfanget af disse foreningers tilskudsberettigede udgifter kendes ikke. Det kan derfor ikke beregnes, hvad det koster helt at afskaffe reglen.

 

Det er ikke muligt præcis at beregne, hvad en forhøjelse af fradragsprocenten vil koste, da det er afhængigt af en række variabler, herunder hhv. foreningernes udgifter til lokaler, deres aktivitetstimetal samt medlemssammensætningen i det pågældende år. Jf. notatet vil udgiften ved at hæve fradragsprocenten fra 25 til 80 ligge et sted mellem 3 og 3,3 mio. kr.

 

Fradrag udover

25%

50%

65%

90%

Fradagsbeløb

892.954 kr. 

358.774 kr.

168.698 kr.

15.663 kr.

Lokaletilskud,

ekskl. moms

2.434.218 kr.

2.968.398 kr.

3.159.124 kr.

3.311.508 kr.

 

Hæves fradragsprocenten fra 25 til 65, som var resultatet ved den endelige afregning for 2016, ville udgiften formentlig kunne holdes indenfor budgettet. Der skal dog kalkuleres med, at en forhøjning af procenten kan have en afledt effekt blandt foreningerne, hvilket kan betyde en højere udgift til lokaletilskud end umiddelbart beregnet.

 

Det samme gør sig gældende i forhold til forslaget om at forhøje tilskudsprocenten fra 65 til en ikke-specificeret sats, fx 70. Besparelsen i 2015, hvor tilskudsprocenten blev sat ned fra 75 til 65 og fradragsprocenten blev sat ned fra 33 til 25, vurderes at have haft en afsmittende effekt på foreningernes udgifter. Foreningerne har udvist større forsigtighed, hvilket har bevirket et gradvist større mindreforbrug på området. En modsat effekt må derfor også kunne påregnes.

 

En forhøjelse af tilskudsprocenten til 70 vil formentlig stadig efterlade luft i budgettet til at bære en forventet øget søgning om tilskudsmidler. Der er ca. 3,2 mio. kr. i budgettet i 2017 ekskl. forventede udisponerede midler.

 

 

Tilskudsprocent: 70

Fradragsprocent: 25

Tilskudsprocent: 70

Fradragsprocent: 33

Tilskudsprocent: 70

Fradragsprocent: 50

Tilskud ekskl. moms

2.624.019 kr.

2.836.709 kr.

3.196.736 kr.

 

Hvis man vælger at justere på tilskudsprocenten, vil fradragsprocenten falde i forhold til endelige afregninger for de seneste år. Det vil sandsynligvis være muligt at justere begge procenter, så tilskudsprocenten hæves til 70 og fradragsprocenten til fx 33, med mulighed for tilpasning til budgetrammen ved endelig afregning. Det vurderes umiddelbart at kunne holdes indenfor det afsatte budget. Denne model vil formentlig bevirke en større søgning om lokaletilskud, og derfor en højere udgift end i skemaet ovenfor.

 

De mange variabler, der har indflydelse på den endelige udgift til lokaletilskud, nødvendiggør at reglerne sikrer økonomisk råderum mellem á conto-udbetaling og endelig afregning, så det er muligt at styre tilskuddet i forhold til budgettet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars

20.10.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

En toårig partnerskabsaftale mellem BRK og Multihuset i Østerlars udløber med udgangen af 2018 ligesom den økonomiske støtte fra BRK kun er afsat i budgettet til og med 2018. Udvalget skal drøfte om aftalen skal forlænges og hvilke muligheder der er for at videreføre støtten i 2019 og frem.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a)    at udvalget beslutter om partnerskabsaftalen mellem BRK og Multihuset skal forlænges fra 2019 og frem

b)    at udvalget beslutter om finansieringen af partnerskabsaftalen skal ske inden for egen ramme

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Genoptages.

Ad. A) Udvalget har drøftet ansøgningen og ønsker dialogmøde med Multihuset.
Ad. B) Administrationen undersøger muligheder for at finde frie midler i 2018 til brug for drift i 2019.

 

Sagsfremstilling

I 2016 indgår BRK og foreningen Multihuset i Østerlars en partnerskabsaftale om at etablere et multihus i bygninger på Mosaikskolen i Østerlars. Mosaikskolen er en kommunal skole som året forinden er blevet nedlagt i forbindelse med en ny skolestruktur. Med genåbningen af skolens bygninger ønsker foreningen at skabe et samlingspunkt for ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.

Partnerskabsaftalen er tidsbegrænset til to år, idet projektet skal gennemføres over en forsøgsperiode. De to år skal vise om projektet er levedygtigt som permanent facilitet, og om der kan skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.


I partnerskabsaftalen får foreningen stillet en del af bygningerne vederlagsfrit til rådighed.

Budgettet til genåbningen er bevilget i årene 2017 og 2018 i forbindelse med budgetaftalen for 2017.

I løbet af sommeren 2018 har kommunen været i dialog med foreningen Multihuset, som tilkendegiver, at det ikke har været muligt for Multihuset at opnå bæredygtig drift i løbet af den toårige aftaleperiode.


Der skal derfor tages politisk stilling til om partnerskabsaftalen med foreningen Multihuset skal forlænges fra 2019 og frem. En evt. forlængelse vil ske på grundlag af de samme vilkår, som øens øvrige kommunale medborgerhuse har i dag.

Ifølge deres hjemmeside bruges Multihuset i Østerlars af lokale og ødækkende foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at en forlængelse af partnerskabsaftalen vil medføre en årlig merudgift for kommunen på 325.000 kr. i de næste tre år (2019-2021). I dette beløb er indregnet en nødvendig istandsættelse af bygningernes tagoverflader, efterisolering af eksisterende tekniske installationer og rørføring. Herefter falder udgiften til 255.000 kr. hvilket svarer til de årlige driftsudgifter for den bygningsmasse, som gældende partnerskabsaftale omfatter.

Der er ingen frie midler på budget på fritids- og kulturområdet, som kan finansiere merudgiften. Såfremt beløbet skal finansieres inden for udvalgets egen ramme, skal der ske en omfordeling af gældende tilskud. I så fald vil der til næste udvalgsmøde blive fremlagt et forslag til finansiering. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Partnerskabsaftale med Multihuset Østerlars (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forlængelse af tilskudsperiode til DGI

18.15.10Ø40-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

07-06-2018

4

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalgt indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den 20. august 2015 et tilskud på i alt 40.000 kr. til foreningsudviklingsforløb i DGI Bornholm. Hver foreningsudviklingsforløb udløser et tilskud på 2.000 kr. Da der fortsat er midler tilbage af de oprindelige bevilling, ansøger DGI Bornholm om en forlængelse af tilskudsperioden.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalgt,

·         At udvalget drøfter, hvorvidt tilskudsperioden kan forlænges til udgangen af 2021

 

Folkeoplysningsudvalget den 7. juni 2018:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget at tilskudsperioden forlænges som ansøgt.

 

Koncerndirektøren indstiller,

·         At tilskudsperioden forlænges som ansøgt

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:
Godkendt

 

Sagsfremstilling

DGI Bornholm har siden Folkeoplysningsudvalgets bevilling på 40.000 kr. i 2015 gennemført otte foreningsudviklingsforløb. De første foreninger, der deltog i udviklingsforløbene var Nyvest IF, Aakirkeby IF, Østermarie IF og Bornholms Golfklub. Siden medio 2016 har også Allinge Sandvig Gymnastikforening (ASG), Klemensker IF, Tejn IF samt øens badmintonklubber gennemført et foreningsudviklingsforløb. Bevillingen udløb formelt ved udgangen af 2017.

 

Tejn IF deltog efterfølgende i DM i foreningsudvikling i 2017 og vandt, mens ASG blandt andet har lanceret Cross Gym med succes, og badmintonklubberne overvejer nu at samle kræfterne i DIF og DGI i et fælles badmintonudvalg.

 

Der er således udbetalt 16.000 kr. af de oprindeligt bevilgede 40.000 kr. Restbeløbet på 24.000 kr. anmoder DGI om at få forlænget tilskudsperioden for, da de er ved at indlede forløb i Østerlars Sport, Bornholms Taekwondo Klub samt indenfor skydning på tværs af øens skytteforeninger. Ligeledes viser DGI’s erfaringer med tilbuddet, at det tager lang tid for foreningerne at beslutte sig for at deltage. Såfremt fristen forlænges vil flere bornholmske foreninger således få mulighed for at deltage i de gratis forløb.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 40.000 kr. fra 2015 indgår i de disponerede midler i Start- og Udviklingspuljen. Hvis tilskudsperioden ikke forlænges, vil de resterende midler på 24.000 kr. tilbageføres til puljen, og vil dermed indgå i den samlede pulje til udlodning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udvidet anvendelse af puljen til implementering af åbne haller på Bornholm

00.01.00Ø40-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen prioriterede d. 30. marts 2017 en ekstra tilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner. I forlængelse heraf blev afsat en pulje på 0,75 mio. kr. til understøttelse af de tekniske installationer, der er nødvendige for at de selvejende haller kan blive åbne haller. Det foreslås, at puljen ligeledes kan anvendes til markedsføring af muligheden for fleksibel adgang i såvel kommunale som selvejende haller.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Natur, Miljø og Fritid indstiller til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget,

·         At udvalget godkender den udvidede anvendelse af puljen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Udvalget har godkendt at der maksimalt bruges kr. 25.000 til markedsføring af portalen WannaSport

Sagsfremstilling

Portalen WannaSport gør det muligt for uorganiserede sportsudøvere og andre brugere at booke ledige tider i de bornholmske idrætshaller. Portalen blev indkøbt i efteråret 2017, og har efterfølgende været i brug i de kommunale haller, mens der fortsat arbejdes på at få implementeret samme mulighed for fleksibel adgang i de selvejende haller.

For at øge brugen af portalen, og dermed sikre såvel bornholmere som turister mulighed for at udnytte de ledige tider i hallerne til idræts- eller andre rekreative aktiviteter, foreslås det derfor, at puljen til etablering af åbne haller fremover også kan anvendes til markedsføring af løsningen. Et større fokus på promovering vil øge kendskabet til portalen, og dermed forhåbentlig også sikre en bedre udnyttelsesgrad af de bornholmske idrætsfaciliteter.

 

Økonomiske konsekvenser

Der blev oprindeligt afsat 0,75 mio. kr. til understøttelse af etablering af åbne haller i de selvejende haller. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. oktober 2017 indkøbet af portalen WannaSport, der muliggør fleksibel booking af ledige tider i de bornholmske idrætsfaciliteter. Der blev i den forbindelse afsat i alt 120.000 kr. over en tre-årig periode til driftsudgifter for portalen. Der resterer således 630.000 kr. i puljen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Start- og Udviklingspuljen – Aakirkeby Idrætsforening ansøger om tilskud til amerikansk fodbold

18.15.10Ø40-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

13-08-2018

4

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Aakirkeby Idrætsforening (AaIF) ansøger om midler fra Start- og udviklingspuljen til udstyr, der kan understøtte opstarten af amerikansk fodbold i foreningen.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

·         At udvalget drøfter, hvorvidt det kan anbefales at yde tilskud

 

Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2018:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler at der ydes tilskud til udstyr (bolde, kegler, blocking shields og tackle dummy) samt til træneruddannelse for op til 5 personer, dog max. 4.400 kr. pr. kursusdeltager. Et samlet tilskud på max. 31.981 kr.

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:
Godkendt

 

Sagsfremstilling

AaIF har i samarbejde med to ildsjæle etableret Aakirkeby Bison Football som et nyt projekt på øen. Aktiviteten har den seneste måneds tid samlet mellem 20 og 30 unge mennesker fra hele øen. Foreningen kan spore et stort engagement fra spillere, som ellers ikke ville være en del af det etablerede foreningsliv, da en del af dem ikke føler sig tilpas i de mere almindelige former for holdsport som fodbold og håndbold.

 

Deltagerbetalingen bliver jf. ansøgningen 300 kr. for resten af året, og kontingentet vil derefter blive tilpasset foreningens øvrige aktiviteter.

 

Aakirkeby Bison håber at være klar til at deltage i turneringer i 2019, hvilket dog vil kræve yderligere viden, træning og udstyr. AaIF ansøger derfor om tilskud til udstyr og uddannelse af trænere med et samlet budget på 192.521 kr.

 

Budget:

10 bolde (senior og junior)

5.225 kr.

20 kegler

160 kr.

3 Blocking Shields

2.997 kr.

Tackle Dummy

1.599 kr.

20 senior spillerudstyrssæt

86.320 kr.

20 junior spillerudstyrssæt

68.720 kr.

5 træneruddannelser – DAFF niveau 1

27.500 kr.

I alt

192.521 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er 69.672 kr. i Start- og udviklingspuljen i budget 2018. Heraf er 49.672 kr. til udvalgets disposition. Der er desuden 144.000 kr. til rådighed på Fælles Formål.

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 13. august 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Yderligere oplysninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Forslag til ændring i kompetencefordelingsplan på folkeoplysningsområdet  

00.01.00A21-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Folkeoplysningsudvalget

13-08-2018

3

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Folkeoplysningsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af den politiske konstituering efter kommunalvalget den 21. november 2017, ønsker Folkeoplysningsudvalget at kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet ændres, så visse af de kompetencer, der blev udlagt til det tidligere Fritids- og Kulturudvalg samt administrationen tilbageføres til Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling og beslutning

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget,

·         At udvalget anbefaler den ændrede kompetencefordelingsplan til godkendelse

 

Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2018:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler den ændrede kompetencefordelingsplan til godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Job- Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:
Indstilling anbefales

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2016 en ændret kompetenceplan på folkeoplysningsområdet, der trådte i kraft den 1. april 2018. Ændringen bevirkede, at principielle og overordnede beslutninger, som Folkeoplysningsudvalget tidligere havde kompetence til at træffe på Kommunalbestyrelsens vegne, overgik til det politiske fagudvalg, mens mindre afgørelser overgik til administrationen.

 

Som følge af konstitueringen, hvor Fritids- og Kulturudvalget blev nedlagt, blev folkeoplysningsområdet pr. 1. januar 2018 en del af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets resortområde. Det nye udvalg har et større ansvarsområde, og Folkeoplysningsudvalget lægger derfor op til en revision af kompetencefordelingsplanen, der tilbagefører nogle af de overordnede kompetencer, for at sikre, at brugernes/borgernes viden og erfaring på folkeoplysningsområdet inddrages.

 

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet i foråret 2016 overgik beslutningskompetencen for Start- og udviklingspuljen fra Folkeoplysningsudvalget til det politiske fagudvalg. Budgetposten er dog fortsat forankret i Folkeoplysningsudvalgets budget.

Puljen støtter initiativer, der allerede er eller retter sig mod at blive folkeoplysende. Såfremt den foreliggende kompetencefordelingsplan godkendes tilbageføres denne kompetence til Folkeoplysningsudvalget.

 

Den gældende kompetencefordelingsplanen på folkeoplysningsområdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016, og ændringen i kompetenceplanen skal derfor også godkendes her.

Økonomiske konsekvenser

Beslutning om tildeling af støtte fra Start- og udviklingspuljen foretages efter den reviderede kompetenceplan af Folkeoplysningsudvalget. Puljen er i 2018 på 69.672 kr.

 

 

Bilag til Folkeoplysningsudvalget 13. august 2018

1.
Forslag til kompetencefordelingsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Indstillinger til kultur- og idrætsprisen

00.05.07G01-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Hvert år uddeler det stående fagudvalg på fritids- og kulturområdet Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris. I denne anledning skal udvalget indhente indstillinger til prisen i 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at udvalget indhenter indstillinger til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2018.

b) at prisoverrækkelsen afholdes fredag d. 9. november 2018 på Søndermarksskolen

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens indsats for det bornholmske kultur- og idrætsliv. Prisen består af et kontant beløb på maks. 25.000 kr., som kan uddeles til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper. Sidste års prismodtager var Tejn Idrætsforening.

Enhver borger, forening, organisation på Bornholm kan ifølge gældende retningslinjer indstille en kandidat til kultur- og idrætsprisen.

Dog har kommunens kulturelle råd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd en forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

Endvidere kan medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget fortsat indstille forslag til prismodtager/e.Tidsplan
Administrationen vil annoncere muligheden for at indstille modtagere af kultur-og idrætsprisen på kommunes hjemmeside. Frist for indsendelse af indstillinger er fredag den 19.oktober 2018 kl. 12.00.5.september

Fritids- og Kulturudvalget godkender at indhente indstillinger til årets pris

19. oktober kl. 12.00

Deadline for indsendelse af indstillinger

7.november

Fritids- og Kulturudvalget udpeger modtager af kultur- og idrætsprisen

9. november

Prismodtager offentliggøres og uddelesFritids- og Kulturudvalget udpeger modtageren/e af kultur- og idrætsprisen på udvalgsmødet d. 7. november.  Administrationen anbefaler, at Idrættens Videns- og Kompetenceråd, de kulturelle råd og alle indstillede kandidater inviteres til en offentlig reception, hvor prismodtager/e offentliggøres og modtager prisen af et medlem af Fritids- og Kulturudvalget.

Det indstilles, at receptionen afholdes fredag 9. november 2018 i Søndermarksskolens arena for mellemtrinet, som er den nye bygning i skolegården.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Retningslinjer for kultur- og idrætsprisen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status Beskæftigelsesindsatsen

15.20.00G01-0204

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

11

 

Hvem beslutter

Job, Udvikling og Fritidsudvalget orienterer

Resumé

Status for udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked samt beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Orientering modtaget

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive givet en kort status for udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked samt status for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen med fokus på nøgletal for:

o    Beskæftigelse og ledighed

o    Unge

o    dagpenge

o    kontanthjælp

o    sygedagpenge

o    fleksjob

o    førtidspension

o    ressourceforløb

o    Integration


 

 

 
Borgere i kommunen fordelt på arbejdsmarkedsstatus

(16-66 år)

 

1. kvartal 2018

 

 

Antal fuldtidspersoner

 

 

Andel af befolkningen, pct.

Andel af befolkningen ihele landet, pct.

 

Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året før,pct. point

Udvikling i andel af befolkningen i hele landet ift. samme kvartal året før, pct. point

Ydelsesmodtagere

6.169

25,5

18,4

-1,1

-0,5

A-dagpenge mv.

689

2,8

2,3

-0,0

-0,0

Kontanthjælp

Lp

408

1,7

2,1

-0,4

-0,2

Uddannelseshjælp

232

1,0

1,0

-0,1

-0,0

Integrationsydelse

179

0,7

0,5

-0,3

-0,1

Sygedagpenge

496

2,0

1,9

0,0

-0,1

Jobafklaringsforløb

202

0,8

0,5

0,0

0,0

Revalidering og forrevalidering

43

0,2

0,1

-0,0

-0,0

Ressourceforløb

177

0,7

0,6

0,1

0,1

Ledighedsydelse

95

0,4

0,4

0,0

0,0

Fleksjob

731

3,0

1,9

0,3

0,1

Førtidspension

2.254

9,3

5,5

-0,2

-0,1

Efterløn

665

2,7

1,5

-0,7

-0,3

Beskæftigede

12.033

49,7

-

0,0

-

SU-modtagere

1.040

4,3

-

-0,2

-

Øvrige

3.747

15,5

-

0,1

-

Befolkning (16-66 år)

24.203

-

-

-

-

Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og

 pendling ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i befolkningstallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt: Unge
   Andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes brobygningsforløb i en måned

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tekstfelt: Dagpenge
   Andel dagpengemodtager ud af arbejdsstyrken (16-66 år)

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt: Kontanthjælp
   Andel personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ud af befolkningen (16-66 år)

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tekstfelt: Fleks- og ledighedsydelse
   Andel personer i fleksjob ud af samt- lige personer i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse).

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt: Andelen af personer der er startet i et fleksjob på 10 timer eller derunder, og som minimum har været i fleksjob i 1 år, der øger deres effektive timer.

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tekstfelt: Integration
   Beskæftigelsesgrad for 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med udstedt CPR-nummer tre år forinden.

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt: Andel integrationsydelses-modtagere omfattet af integrationsprogrammet, som har deltaget i virksomhedspraktik, privat eller offentligt løntilskud

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på mødet den 21. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at:

·         Udvalget drøfter ministerens indsatsområder samt eventuelt udvalgets egen ønsker til særlige indsatsområder, og

·         Metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019 godkendes, således at der kan arbejdes videre med udarbejdelse af den endelige plan.

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Indstillingen er

Ad. A) drøftet

Ad. B) godkendt

Sagsfremstilling

Forslag til metode for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 vil tage udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske visioner og mål fastsat i Bornholms Regionskommune herunder tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 vil dels være en videreførelse af Beskæftigelsesplan 2018, idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019, og dels af en række nye indsatser styret af det seneste års udvikling på Bornholm. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at understøtte væksten i det Bornholmske samfund og dels sikre at alle borgere på Bornholm har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv.

 

Center for Job, Uddannelse og rekruttering vil fortsat have fokus på den gruppe borgere, som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at understøtte oprettelsen af nye job- og uddannelsesmuligheder på Bornholm. For at løse denne opgave vil centeret have en innovativ tilgang i samarbejdet med de bornholmske virksomheder og give inspiration til, hvordan denne gruppe borgere kan inkluderes.

 

De enkelte borgere vil opleve, at der arbejdes systematisk ud fra, at borgeren selv har ejerskab og ansvar for egen udvikling dette i et samspil med mål og midler, der kan forventes at føre til målrealisering for den enkelte.

I det omfang at arbejdskraften ikke findes på Bornholm, vil centeret indlede samarbejder med relevante aktører for at tiltrække yderligere kvalificeret arbejdskraft til Bornholm, det være sig både fra det øvrige Danmark som fra udlandet, specielt EU. 

 

Beskæftigelsesindsatsen søges løst i et samarbejde. Der er behov for en forsat udbygning af samarbejdet med erhvervslivet, øvrig aktører (uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiverorganisationer, praktiserende læger mf.) men også internt i Bornholms Regionskommune udvikles nye samarbejder omkring tværfaglige snitflader.

 

Ny lovgivning mv.

Der er de senere år vedtaget en række nye reformer på Beskæftigelsesområdet, som ser ud til at fortsætte med nye lovgivningsmæssige initiativer i 2019. Center for Job, uddannelse og Rekruttering vil løbende forholde sig til de muligheder dette giver, dels i det daglige arbejde og dels ved løbende at tilpasse organisationen og indsatsviften.

 

Ministermål

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt 7 beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvor af kun det sidste vedrørende flere handicappede på arbejdsmarkedet er nyt. 

 

Målene er vejledende for kommunerne og skal således ikke automatisk indgå i en beskæftigelsesplan.

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

7.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om revideret procesplan for Uddannelsesstrategi

54.00.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Referencegruppen foreslår Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget at ændre procesplanen for udarbejdelse af helhedsorienteret uddannelsesstrategi for Bornholm. Dette for at sikre egne og øvrige institutioners opbakning til og forpligtigelse over for strategien. Den foreslåede ændring vil udskyde færdiggørelsen af strategien.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget godkender ændring af procesplanen for udarbejdelse af helhedsorienteret uddannelsesstrategi for Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Der er jf. procesplanen for udarbejdelse af helhedsorienteret uddannelsesstrategi for Born-holm udarbejdet et udkast til strategien, som er behandlet i Referencegruppen under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Behandlingen af udkast til strategi i Referencegruppen viste et stort engagement blandt medlemmerne. Ikke mindst var der et ønske om at sikre ud-dannelsesinstitutionerne en vis grad af forpligtigelse over for strategien. En forpligtigelse af skoleområdet og uddannelsesinstitutionerne vil være afgørende for strategien og implemen-teringen af de strategiske indsatser, som strategien vil indeholde.

 

Referencegruppen ønsker at forlænge procesplanen, således at det bliver muligt for referen-cegruppens medlemmer, at få egne og øvrige institutioners opbakning til og forpligtigelse over for strategien. En forlængelse af procesplanen vil medvirke til at sikre en afgørende forankring af strategien, men vil tilsvarende udskyde færdiggørelsen af strategien.

 

Forslag til revideret procesplan er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Forslag til revideret tidsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Implementering af sammenhængende ungeindsats

15.20.00P20-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Fra januar 2019 får kommunerne ifølge en regeringsaftale det fulde ansvar for, at alle unge i alderen fra 15-25 år gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen skal kunne levere en såkaldt sammenhængende ungeindsats, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hvordan den sammenhængende ungeindsats implementeres og organiseres i Bornholms Regionskommune samt den udvalgsmæssige forankring af denne indsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at:

a)    Kommunalbestyrelsen nedsætter en politisk styregruppe, som den administrative styregruppe for sammenhængende ungeindsats kan rådføre sig med i løbet af afdæknings- og implementeringsfasen i efteråret 2018. Den politiske styregruppe skal som minimum bestå af udvalgsformændene for ØEPU, JUFU, SSU, BSU

b)    Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ud fra et forebyggelses- og samarbejdsperspektiv igangsættes og udvikles ved inddragelse af medarbejdergrupper bredt i BRK, som arbejder med borgere i alderen 0-30 år. Det er en udvidet målgruppeforståelse sammenlignet med regeringsudspillet, som alene har fokus på de 15-25 årige

c)     Udvalget tager til efterretning, at sammenhængende ungeindsats i Bornholms Regionskommune ønskes organiseret med udgangspunkt i den såkaldte ”udvidede samarbejdsmodel”.  

 

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Ad. A) Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen og anbefaler at den politiske styregruppe udvides med indtil 3 repræsentanter fra valggruppe 2.

Ad. B) Taget til efterretning

Ad. C) Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 vedtog Folketinget Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Med aftalen får kommunerne fra januar 2019 det fulde ansvar for unge fra 15-25 år. Derudover har kommunerne fortsat efter samme lovgivning ansvaret for gruppen af 25-29 årige, som ikke har en uddannelse.

 

Af den politisk aftaletekst hedder det, at:

 

”[…] 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Og de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan. Målsætningen afspejler således, at samfundet har ambitioner for alle unge, således at den unge kan forsørge sig selv.”

 

Målsætningen gælder alle unge
Der er således tale om en målsætning som gælder alle unge, og ikke kun særlige målgrupper.

 

BRK’s indsatser for de 15-25 årige håndteres i dag primært i de enkelte centre. Det er overvejende i forhold til komplekse enkeltsager, at der arbejdes på tværs af skole-, beskæftigelses- og socialområdet.

Opgaven er derfor at tilvejebringe et grundlag, der skal kvalificere beslutningen om, hvordan BRK fremover kan levere en endnu mere sammenhængende ungeindsats, som skal leve op til den politiske aftale på nedenstående eksisterende ansvarsområder og funktioner

 

·         Ungdommens Uddannelsesvejlednings(UU) eksisterende funktioner og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc.,

·         Monitorering, vejledning etc. af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. herunder målgruppevurdering i forhold til egu, FGU, STU og kommunens øvrige forberedende tilbud.

·         Angivelse af kendt behov for SPS [Specialpædagogisk støtte], pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats.

·         UU - Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

·         Jobcenter - Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen, egu mv.

·         Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.

·         UU - Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen med henblik på at sikre et aktuelt grundlag for arbejdet i den kommunale ungeindsats og en ensartet registrering nationalt.

·         Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støtte- kontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

 

Opgavernes organisatoriske placering

Af ovennævnte opgaver er størstedelen i dag placeret i Center for Job, uddannelse og rekrut-

terings Ungeport, hvor UU og jobcenterets myndighed er placeret. De specialiserede tilbud

er placeret i de øvrige fagcentre: Børn og Familie, Psykiatri og Handicap og Sundhed, mens
det egentlige skoletilbud er placeret i center for Skole.

 

Det er et krav, at alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats, der gør alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan de etablerer en sammenhængende ungeindsats. For at leve op til den nye lovgivning, skal kommunen sikre koordinering af den unges samlede sag, og den unge og den unges forældre skal opleve kommunen som én samlet instans.

 

Processen indtil nu

Chefgruppen har i foråret 2018 nedsat en projektgruppe og vedtaget et kommissorie, som skal sikre, at vi som kommune får gennemført de nødvendige skridt, som skal lede frem til, at vi ved årsskiftet 2018/19 kan leve op til de nye krav. 

 

·         I april afholdt to workshops med det formål at skitsere mulige perspektiver, formål, form og indhold for så vidt angår en sammenhængende ungeindsats i BRK. Workshop 1 havde fokus på de helt almindelige unge (ca. 80 %), som blot skal have en smule mere vejledning for at træffe de rigtige uddannelsesvalg. Workshop 2 havde fokus på gruppen af unge, som har brug for en mere omfattende støtte og vejledning fra kommunen for at komme i uddannelse/job (ca. 20 %).

Deltagerne til de to workshops (omkring 30 i alt) var centrale ledere og nøglepersoner omkring de unge fra hhv. grundskolerne, ungdomsskolen, specialskolerne, UU/Ungeporten, misbrug/ungerådgivningen, Kommunikationscenteret, PPR, Det Gule Team, myndighed i hhv. Psykiatri og Handicap og Børn og Familie samt de ansvarlige centerchefer og servicedirektør.

·         D. 27. juni måned havde kommunalbestyrelsen temamøde om Sammenhængende Ungeindsats som en del af budgetmøde 1. 

 

Forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats

På baggrund af den nye lovgivning, de tilbagemeldinger som er kommet fra relevante fagpersoner og politikere er der udarbejdet følgende forslag, som bygger på fælles unge fælles ansvar.


Den udvidede samarbejdsmodel som både vil sikre den ubureaukratiske vej for de fleste, som ikke eller kun i begrænset omfang har brug for vejledning og støtte, samtidig med at der sikres et fintmasket net for de unge som har særlige behov.

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætningen for at Bornholms Regionskommune kan komme i mål med den politiske målsætning er:
 

1)   Et skærpet fokus på tværfaglighed og indsatser på tværs af fagcentre.

2)   At der sikres en smidig og sikker økonomistyring af indsatser med fokus på kommunens samlede økonomi.

3)   At målsætningen kun kan opnås hvis alle i Bornholms Regionskommune har det fælles mål for det enkelte barn/unge som hedder uddannelse og job.

 

Dette er omsat til følgende 3 indsatser

Tekstfelt:

Tidsplan

Frem til jan 2019
I perioden fra nu og frem til udgangen af 2018 vil fokus være på den konkrete organisering, herunder valg af systemunderstøttelse af de nye fælles handleplaner, præcisering og tilretning af aftaler om samarbejder på tværs centre, oprettelse af kontaktperson for de grupper af unge som har behov for dette mv.

Tekstfelt: 2019 ->
Her vil der blive sat fokus på det fælles mål om uddannelse og job til alle unge, herunder forældresamarbejde. Det betyder at kultursporet ikke kun vil være begrænset til den egentlige målgruppe 15-25 år, men vil fokusere på alle børn og unge på Bornholm og ikke mindst deres forældre. Dette vil blive igangsat januar 2019 med inddragelse af relevante politiske udvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  FGU - Indstilling af kommunale bestyrelsesmedlemmer

15.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Job, Udviklings og Fritidsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med oprettelsen af de nye FGU institutioner, skal Bornholms regionskommune indstille 3-4 personer til den nye FGU bestyrelse. Det er undervisningsministeren som udpeger de endelige bestyrelser ud fra de indstillede personer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    Anbefaling af den foreløbig indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelsen eller

b)    Indstiller 1 eller flere personer

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

B) anbefales, idet den til enhver tid fungerende formand for udvalget indstilles.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 truffet og offentliggjort sin beslutning om FGU dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer. Der oprettes i alt 27 institutioner og 88 skoler i Danmark.

 

I Bornholms Regionskommune kommer der en selvejende FGU institution, idet Bornholm er udpeget som ”sit eget” dækningsområde under KKR-Hovedstaden.

 

Dette er umiddelbart positivt, da det betyder, at der oprettes en selvstændig FGU institution under Undervisningsministeriet på Bornholm, med selvstændig bestyrelse. Alternativt ville der blive oprettet en FGU satellit skole under et andet dækningsområde sammen med en række andre kommuner.

 

Økonomisk udfordret fra start
Økonomisk vil der følge en grundbevilling med på 4 mio. kr. til en FGU institution, hvor der vil være 1,7 mio. kr. til en satellit skole.

Men den nye skole vil allerede fra start være udfordret på den fremtidige drifts økonomi, da Undervisningsministeriet har beregnet, at en bæredygtig skole skal have ca. 470 elever, hvor FGU skolen på Bornholm forventes at have mellem 110-170 elever.

Bornholms Regionskommune vil samlet komme til at betale 65% af skolens drift, hvilket betyder, at kommunen har en stor interesse i at den nye FGU institution kommer til at blive drevet så effektivt som muligt, således at skolens budget primært benyttes til den direkte undervisning over for elever og i mindre grad går til bygningsdrift, administration og ledelse.

 

Der er senere en kort gennemgang af de umiddelbare muligheder for valg af driftsmodel af den kommende FGU institution. Det er den kommende bestyrelse for FGU, som kan træffe beslutning om valg af driftsmodel.

 

Oprettelse af institutionen og bestyrelse

Institutionerne skal den 1. august 2019 være klar til at påbegynde udbuddet af forberedende

Grunduddannelse(FGU). Indtil da etableres de første bestyrelser. Hertil skal kommunalbestyrelserne i hver dækningsområde udpege mindst 3 kommunale og maksimalt 4 kommunale repræsentanter.

 

Når kommuner, organisationer og institutioner har indstillet udpegningsberettigede og navne på de første bestyrelsesmedlemmer, beslutter ministeren den første bestyrelses sammensætning. Således ligger beslutningskompetencen i forhold til sammensætningen af den første bestyrelse hos ministeren.

 

Styringsmodel

Bestyrelsen til de nye FGU-institutioner oprettes efter nedenstående model:

Bestyrelsen består af 7-11 stemmeberettigede medlemmer i ulige antal.

 

Bestyrelsens funktionsperiode er på 4 år og følger normalt valgperioden for

kommuner.

 

Bestyrelsen sammensættes, så følgende i institutionens dækningsområde udpeger

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen:

 

1) Kommunalbestyrelserne

2) Arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation

3) Bestyrelser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud

af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.

 

Endvidere udpeges af og blandt institutionens medarbejdere 2 medlemmer til

bestyrelsen, af hvilke det ene medlem har stemmeret. Den konkrete bestyrelsessammensætning vil inden for disse rammer skulle

fremgå af institutionens vedtægt.

 

Bestyrelsen vælger 1 formand blandt de udefrakommende medlemmer.

 

Der kan ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer

uden stemmeret. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for offentlig innovation regler om vederlag.


 

Første bestyrelse

For hver institution nedsættes med virkning fra den 1. september 2018 eller

snarest derefter en første bestyrelse ud fra de krav om sammensætning og udpegningsret

som gælder for den ordinære bestyrelse. Indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt varetager bestyrelsens formand funktionen som institutionens leder.

 

Den 24. august 2018 var der deadline for, at kommunerne fremsendte deres indstilling til KKR Hovedstadens sekretariat, som herefter videresender indstillingerne samlet til ministeriet.

 

De kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Der er en række krav til bestyrelsernes kompetencer og opgaver. Deraf følger ligeledes en række krav til de personer, der indstilles. Her er der fokus på indsigt, viden og erfaring med uddannelsesplanlægning, ledelse, kvalitetssikring, organisation og økonomi samt arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigede.

Kommunens begrundelse for udpegning af medlemmer af den kommende FGU bestyrelse skal sendes med til KKR og efterfølgende ministeriet.

I lovgrundlaget er der ikke nogle restriktioner på, hvem kommunalbestyrelserne udpeger. Således kan det lovgivningsmæssig både være tale om kommunale embedsmænd og politikere. Det handler om, hvem der har indgående kendskab til institutionsdrift, målgruppen, den kommunale ungeindsat mv.

 

Bornholm

Det ønskes, at der fra Bornholms Regionskommune udpeges 3 personer, og eventuelt 4, alt efter udfaldet af størrelsen på den samlede bestyrelse.

 

For de nye bestyrelser vil der i slutningen af september 2018 blive afholdt workshops om opgave mv.

 

Midlertidig udpegning af medlemmer til den nye FGU bestyrelse
Undervisningsministeriet har fastlagt en tidsplan hvor bl.a. kommunen allerede den 23/8-18 skulle indstille kommunens repræsentation til KKR Hovedstaden, som senest den 24/8-18 skulle indgive et samlet forslag til de forskellige bestyrelser i KKR Hovedstadens område.

 

Af gode grunde var dette meget vanskeligt at nå i forlængelse af sommerferie og planlagte udvalgsmøder.

 

KKR Hovedstaden har derfor anbefalet kommunerne, at såfremt de ikke kan nå den egentlige politiske behandling, at udpege en foreløbig repræsentant(fx borgmester/Udvalgsformand), og i forbindelse med indstillingen tage forbehold for den politiske behandling.
Herefter kan kommunen efter den konkrete stillingtagen indmelde den/de personer kommunen har besluttet til KKR og Undervisningsministeriet.

 

Ud fra dette er følgende personer foreløbig indstillet på vegne af Bornholms Regionskommune:

 

Fungerende formand for Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget Brian Kofoed(V), som repræsentant for det udvalg som har budgetansvaret for den kommunale andel af FGU uddannelsen og ansvaret for langt den største andel af målgruppen 18-25 år.

 

Formand for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis(Ø), som repræsentant for det udvalg som ”afleverer” unge til FGU uddannelsen 16-18 år

 

Chef for Center for Job, Uddannelse og Rekruttering, Allan Westh.

Sidstnævnte er ud fra at der specielt i FGU institutionens etableringsfase er mange administrative og økonomiske rammer som skal aftales, hvor der specielt er tale om mange snitflader til Center for Job, uddannelse og rekruttering. Finansieringen af FGU vil for 65% vedkommende være en kommunal andel.

Er i dag kommunens repræsentant i bestyrelsen for Bornholms Produktionshøjskole.

 

Det er op til udvalgene at drøfte om denne indstilling skal ændres eller fastholdes, og ud fra dette afgive en ny indstilling eller anbefaling til kommunalbestyrelsen endelige godkendelse.

 

Muligheder og udfordringer ved etablering af en FGU institution på Bornholm:

Det er som nævnt den nye bestyrelse for FGU institutionen, som skal træffe beslutning om den endelige udformning af den bornholmske FGU institution.

Kommunen har således alene indflydelse via de udpegede bestyrelses medlemmer.
Men for at give udvalg og kommunalbestyrelsen et indblik i de muligheder og udfordringer den kommende bestyrelse skal forholde sig til, har administrationen sammen med ledelsen af campus Bornholm opstillet 3 modeller for en fremtidig FGU institution.

Bornholm skal skabe rammen for en bæredygtig FGU institution med et forventet elevgrundlag på mellem 110 (ministeriets beregningsgrundlag) og 150-170 elever (anslået ud fra de nuværende elever på Produktionsskole, AVU, EGU mv.).

Ministeriet har beregnet at der skal være ca. 470 elever for at sikre et bæredygtig grundlag for en FGU institution, som skal udbyde de 3 linjer:

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er derfor oplagt, at Bornholm skal se på alle muligheder for at sikre en så optimal drift som muligt, hvor den begrænsede økonomi anvendes til undervisning og ikke administration.

 

En af mulighederne er samdrift hvor det mest oplagte valg vil være samdrift med Campus Bornholm, som i forvejen er både den lokale men også ministerielle satsning på at sikre et udbud af ungdomsuddannelser på Bornholm. Her har argumentationen netop været at samle forskellige typer uddannelser under et tag, og derved minimere udgiften til administration til fordel for undervisning.

 

Ud fra dette er følgende 3 modeller beskrevet, der naturligvis alle vil indeholde fordele og ulemper. Ud fra et driftsmæssigt perspektiv er det administrationens vurdering, at model 1 vil være den model som både nu og på sigt vil skabe den mest bæredygtige ramme for et udbud af FGU uddannelse på Bornholm.


I forløbet har der været drøftelser med arbejdsmarkedsparter som er enige i, at det vigtigste er at sikre en så effektiv driftsøkonomi som muligt, og at der derfor også er enighed om, at der vil være behov for en grad af samdrift, for at minimere driftsudgifterne.

Uanset valg af model skal der nu igangsættes et arbejde med udpegning af bestyrelse, ansættelse af leder og derefter skabe den helt rigtige ramme for et både økonomisk og pædagogisk spændende FGU tilbud, som kan være netop det tilbud som kan få endnu flere unge Bornholmere over i ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm.

 

Model 1 – FGU samdrift med Campus Bornholm

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:


Model 2 – FGU samdrift med Campus Borholm

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:

 

Model 3 – FGU uden samdrift med Campus Bornholm

Tekstfelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne model vil FGU institutionen være:

 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssig betydning. Dog skal kommunen betale, hvad der svarer til 65% af driftsudgifterne for den kommende FGU institution. Så valg af institutions drift, etablering af visitationsgrundlag, forretningsgange og snitflader til Bornholms Regionskommune, specielt Center for Job, Uddannelse og Rekruttering vil være afgørende i den indledende fase for at sikre en stabil drift og økonomistyring.

 

Retsgrundlag

FGU-loven

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Orientering fra Virksomhedsservice

15.23.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

16

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

I efteråret igangsættes et nyt tiltag- Kontaktstrategi, som skal være med til fortsat at sikre- og udvikle samarbejdet med de bornholmske virksomheder omkring kvalificeret arbejdskraft.
Kontaktstrategien bliver udarbejdet i et kompetenceudviklingsforløb for virksomhedskonsu-lenterne i afdelingen virksomhedsservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Nyt tiltag kontaktstrategi

I efteråret 2018 bliver der udarbejdet en kontaktstrategi, der skal være med til fortsat at sikre- og udvikle samarbejdet med de bornholmske virksomheder.

 

Processen for udarbejdelsen af kontaktstrategien er tilrettelagt som et kompetenceudviklings-forløb for virksomhedskonsulenterne og har til formål at:

 

·         Styrke den strategiske og det operationelle fokus på at udvide virksomhedsnetværket(Flere bornholmske virksomheder skal finde det interessant/relevant at samarbejde med Jobcenteret)

·         Målrette den opsøgende kontakt til virksomheder med det største potentiale og behov for samarbejde

·         Styrke den samlede viden om det lokale arbejdsmarked gennem systematisk og effektiv vidensdeling

·         Styrke rammesætningen af ordinære job i mødet med virksomhederne

·         Styrke fokus på afdækning af virksomhedernes behov og sparring omkring substitutionsmuligheder

·         Styrke kompetencerne omkring forhandling af ordinære timer og evnen til at lukke en aftale

·         Styrke opfølgninger på praktikforløb, så erfaringer og opnående kompetencer i højere grad påvirker borgerens videre plan og jobsøgning, hvis praktikken ikke fører til et ordinært job

 

Leverandør af kompetenceudviklingsforløb

Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres af Marselisborg. Marselisborg er et konsulentfirma der i en lang årrække har gennemført kompetence-udviklingsforløb indenfor beskæftigelsesområder herudover har Marselisborg også praktisk kendskab og erfaring fra 3 sjællandske jobcentre hvor Marselisborg bistår jobcentrene med at udplacere borgerne på virksomhederne, de har herigennem indsigt i jobcentrenes rammevilkår. Marselisborg bruger denne praktiske erfaring til at udvikle redskaber, metoder og kompetenceudviklingsforløb.

Marselisborg har en differentieret medarbejderstab som samlet indeholder mangeårige erfaringer inden for undervisnings- og procesforløb på leder- og medarbejderniveau.

På Bornholm har Marselisborg bl.a. medvirket til udarbejdelsen af integrationsstrategien og strategisk plan for ungeindsatsen

 

Baggrund

I foråret 2017 blev der igangsat en stor analyse af beskæftigelsesområdet.

Analysen konkluderede, at virksomhedsindsatsen grundlæggende er veldrevet.
At Jobcenter Bornholm har en af landet højeste samarbejdsgrader med virksomhederne, men at der trods det, er et potentiale i at få skærpet en kontaktstrategi hvilket særligt skyldes to ting.

 

1)   Bornholms afsondrethed fra resten af landet øger behovet for et endnu bredere virksomhedssamarbejde inden for kommunens grænser.

2)   Der ses et uforløst potentiale i at udbrede virksomhedskonsulenternes praksis og tilgang til resten af teamet bestående af jobkonsulenter og fastholdelseskonsulenter.

 

Det er på denne baggrund at der nu iværksættes en proces med henblik på at udarbejde en kontaktstrategi.

 

Kontaktstrategien skal også ses sammen med Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets ønske om at udarbejde en strategi for Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, idet kontaktstrategien også skal medvirke et endnu bedre kendskab til de bornholmske virksomheders behov samt sikre, at både den på Bornholm bosiddende arbejdskraft kommer i spil, samtidig med at der iværksættes nye initiativer med henblik på at tiltrække den arbejdskraft, også udenøs, som der måtte være på særlige mangel områder.

 

Job, Udvikling og Fritidsudvalget vil blive inddraget i processen undervejs i forløbet med udarbejdelsen af kontaktstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har søgt og fået tildelt kr. 200.160 i puljemidler fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering.

 

Kompetenceudviklingsforløbet budget udgør kr. 244.200
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har en egen finansiering der udgør kr. 48.840 hertil kommer følgeudgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med afholdelse af kompetenceudviklingsforløbet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Initiativer til rekruttering af elever til sundhedsområdet   

81.07.00G01-0076

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunen oplever udfordringer med rekruttering af såvel elever til SOSU-uddannelserne som færdiguddannede social- og sundhedsassistenter. Efterspørgsel efter uddannede tandklinikassistenter er også stigende. Der foreligger forslag til initiativer, der imødegår nogle af udfordringerne, herunder bl.a. afprøvning af tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på SOSU-uddannelsen og oprettelse af to tandklinikassistent-elevpladser i Tandplejen. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at de beskrevne tiltag godkendes

b)    at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at udisponerede budgetmidler på elevområdet i 2018 og 2019 som følge af få SOSU-elever, anvendes til finansiering af de beskrevne indsatser til rekruttering af elever til SOSU-uddannelsen og elever til tandklinikassistent

c)    at kommunens afprøvning af tilbud om voksenelevløn - fra grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen til alle over 25 år, der starter i 2019 og 2020 - følges nøje og evalueres primo 2020, for at se om dette initiativ øger incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU-uddannelsen 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

a) Godkendt
b) Anbefales til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets godkendelse
c) Godkendt

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

a) Godkendt
b) Anbefales til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets godkendelse
c) Godkendt

 

Sagsfremstilling

Bornholm står overfor betydelige rekrutteringsproblemer på ældre- og sundhedsområdet.

 

Der er således i foråret 2018 foretaget en analyse af den forventede tilgang (nyuddannede) og afgang (efterløn/pension) af uddannede SOSU-medarbejdere i kommunen de kommende år og analysen peger på, at der uddannes betydeligt færre end det antal medarbejdere, der kan gå på efterløn/pension. Der skønnes således et ’underskud’ i både 2019 og 2020 på omkring 25 medarbejdere.

 

De faldende ungdomsårgange gør det således stadig sværere at rekruttere unge under 25 år til SOSU-assistentuddannelsen og der uddannes væsentlig færre end dimensioneret. Der er brug for initiativer til at rekruttere flere elever over 25 år for at kompensere for den faldende søgning fra de små ungdomsårgange og understøtte, at dimensioneringen af SOSU-uddannelsen på Bornholm udnyttes. 

 

Der er igangsat en række initiativer for at øge rekrutteringen til SOSU-uddannelsen på Bornholm jf. orienteringen til Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 5. marts 2018.

Bl.a. blev det tilbage i 2017 besluttet, at uddannede social- og sundhedshjælpere, med ansættelse i Center for Ældre, kunne tilbydes løn under uddannelsen på et særligt merithold, hvis de valgte at videreuddanne sig til social- og sundhedsassistent.

Initiativet blev finansieret af mindreforbruget på elevområdet, der netop skyldes manglen på elever på uddannelsen.

 

Der arbejdes videre på følgende indsatser:

 

1. Fra grundforløb til hovedforløb på SOSU-uddannelsen

Der er igangsat et indsats- og samarbejdsforløb mellem Center for Sundhed og Center for Ældre for at fastholde en gruppe grundforløbselever, der får et betragteligt hul i deres uddannelsesforløb. Eleverne afslutter deres grundforløb medio juni 2018 og der oprettes først et hovedforløb i august 2019. Dette betyder 14 måneders pause mellem grundforløb og hovedforløb, hvor eleverne står ”uden uddannelse eller beskæftigelse”.  Endnu et grundløb afsluttes igen i januar 2019, hvor samme problematik gør sig gældende, dog i en kortere periode.

For at mindske risikoen for frafald i ’pausen’ og undgå at eleverne forlader SOSU-området - og måske endda også Bornholm - tilbydes denne gruppe elever ansættelse i ufaglærte, tidsbegrænsede stillinger i Center for Ældre.  Lønudgiften vurderes at udgøre 168.762 kr. i 2018 og 853.187 kr. i 2019.

 

2. Løn som incitament for rekruttering – alle over 25 år får voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen

Som et nyt incitament afprøves endvidere, at alle over 25, der starter i 2019 og 2020, får voksenelevløn fra start af grundforløb 2 (GF2) på SOSU-uddannelsen.

 

Rekrutteringsproblemerne på Ældreområdet udgør en voksende økonomisk og kvalitetsmæssig udfordring for området bl.a. på grund af manglende mulighed for helhedspleje, øget brug af vikarer og skriftende personale hos borgeren. Hvis tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år øger tilgangen til SOSU-uddannelsen, er der således tale om en investering med stor og varig effekt på økonomien og kvaliteten på Ældreområdet. 

 

Et tilbud om voksenelevløn til alle over 25 år på SOSU-uddannelsen vil samtidig kunne understøtte kommunens strategi om øget tilflytning, idet tilflyttere vil kunne vælge en SOSU-uddannelse på Bornholm og opretholde job/indtægt, hvis kun ægtefæller har fået tilbud om job. 

SOSU-uddannelserne er uddannelser med kontraktslig ansættelse og elevløn under hele uddannelsen. Imidlertid blev der med den nye Erhvervsuddannelsesreform indført et obligatorisk grundforløb (GF2) for alle, som ønsker optag på SOSU-uddannelsen. Grundforløbet er normeret til 20 uger (der kan gives merit som afkorter forløbet) og er SU berettiget.

Hvis man er over 25 år er der mulighed for at opnå voksenelevløn eller voksenlærlingeløn, men der knytter sig en række betingelse til for at opnå dette:

·         For at kunne opnå voksenelevløn som 25 årig skal man have mindst 1 års erfaring inden for området mindst 24t/uge.

·         For at komme i betragtning til voksenlærlingeløn skal man være ufaglært, eller ikke have anvendt sin uddannelse de sidste 5 år og være ledig i mindst 6 måneder før start af uddannelsen.

 

For mennesker over 25 år, der har etableret sig med hus og familie mv. og ikke opfylder betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlingeløn kan det være vanskeligt at ’leve’ for SU under grundforløbet. I mange tilfælde er det ikke økonomisk muligt for denne gruppe at søge uddannelse, når det indebærer 20 uger på SU og herefter evt. den lave elevløn. Både Center for Sundhed og Center for Job, rekruttering og Uddannelse har flere eksempler på, at voksne kompetente ansøgere vælger uddannelsen fra af økonomiske årsager. Center for Sundhed har igennem den seneste tid så vidt muligt dispenseret for erfaringskravet for at kunne fastholde kvalificerede ansøgere.

Center for Sundhed og Center for Job, Rekruttering og Uddannelse foreslår derfor, at kommunen i en periode på 2 år ansætter alle over 25 år fra GF2 (grundforløbet) på voksenelevløn, for at se om dette initiativ kan øge incitamentet til at tiltrække og fastholde flere ansøgere over 25 år til SOSU uddannelsen.

 

Det forventes at betyde, at

·         At ca. 40 elever over 25 år i 2019 og yderligere 40 elever over 25 år i 2020 tilbydes voksenelevløn fremfor SU under GF2. (Øvrige elever over 25 år, der starter i 2019 og 2020 skønnes allerede at opfylde betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlinge løn)

·         At ca. 5 elever over 25 år der starter på hovedforløbet i 2019 og yderligere 5 elever i 2020 vil tilbydes voksenelevløn i stedet for den væsentlig lavere elevløn.  (Øvrige elever over 25 år, der starter i 2019 og 2020 skønnes allerede at opfylde betingelserne for enten voksenelevløn eller voksenlærlinge løn)

 

Den samlede merudgift - for at tilbyde alle over 25 år med opstart i 2019 eller 2020 voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen - skønnes at medføre en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. over perioden 2019-2022 jf. afsnittet ’Økonomi’. 

 

Udgiften er baseret på, at indsatsen bliver en succes og kan sikre et optag på ca. 64 elever årligt svarende til dimensioneringen -  i modsætning til i år, at det kun er lykkes at rekruttere i alt ca. 45 elever til SOSU-uddannelserne.

 

3. To tandklinikassistent elevpladser i Tandplejen

Der er en stigende efterspørgsel på uddannede tandklinikassistenter på Bornholm både hos de private tandlæger og hos den kommunale tandpleje. Der har ligeledes været konkrete henvendelser fra borgere, som har ønsket en sådan elevplads, såvel som Center for job, rekruttering og uddannelse har efterspurgt muligheden. Den samlede udgift udgør 857.325 kr. i perioden 2018-2021 jf. afsnittet ’Økonomi’. 

Økonomiske konsekvenser

Den manglede tilslutning til SOSU-uddannelsen, såvel som frafaldet på de igangværende hold forventes på nuværende tidspunkt at betyde et samlet overskud på budgetområdet på 7,0 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er overført overskud fra 2017. Heraf forventes 2,5 mio. kr. at skulle finansiere merudgifterne til meritholdet og Center for sundhed har lagt et spareforslag op til Budget 2019 på 0,9 mio. kr.  Herefter forventes der i 2019 at være udisponerede budgetmidler på SOSU-elevområdet på 3,6 mio. kr.

 

De samlede merudgifter i perioden 2018-2022 til ovennævnte 3 nye initiativer forventes at udgøre 4,3 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. foreslås finansieret af de udisponerede budgetmidler på elevområdet.   Der resterer herefter en samlet forventet merudgift på 0,7 mio. kr. i perioden 2018-2022. 

Såfremt spareforslaget til Budget 2019 ikke vedtages vil det være muligt at finansiere indsatserne fuldt ud af udisponerede budgetmidler/overskud på elevområdet. 

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering oplyser, at initiativerne vil medføre besparelser på kontanthjælpsområdet i kommunen, idet indsatsen vil flytte borgere fra kontakthjælpsområdet til selvforsørgelse.  Det er derfor indgået aftale mellem Center for Sundhed og Center for Job, Uddannelse og Rekruttering om at følge initiativerne nøje og at der udarbejdes en businesscase, der kan sikre evt. restfinansiering af indsatserne kan ske gennem en medfinansiering fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering. Ultimo 2019 gennemføres en evaluering af elevoptaget i 2019, der kan danne grundlag for udarbejdelse af en businesscase, hvis det viser sig, at indsatsen er en succes og sikre øget rekruttering til SOSU-uddannelsen.

 

Det skal bemærkes, at uden de foreslåede initiativer forventes antallet af ansøgere fortsat faldende med deraf følgende store konsekvenser for social- og ældreområdet i kommunen på både kort og længere sigt. 

 

Nedenstående er der nærmere redegjort for udgifterne i forbindelse med de foreslåede indsatser.

 

Vedrørende 1. Fra grundforløb til hovedforløb på SOSU-uddannelsen

Den samlede medudgiften at udgøre 168.762 kr. i 2018 og 853.187 kr. i 2019.

Der er i beregningen af udgiften taget udgangspunkt i ordinær ansættelse af tre elever i tre måneder i 2018 (juli, august og september) og 13 elever i 3,5 måneder i 2019 (maj, juni, juli og halvdelen af august).

Grundlaget er ansættelse i 30 timer ugentligt på grundlønstrin 11. I beregningen indgår pension, ferie, forsikring, beklædning og møder, men ikke arbejdstidsbestemte ydelser (aften, nat, lør, søn osv.)

Derudover allokerer de involverede centre samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole de nødvendige medarbejderressourcer til at sikre opmærksomhed og bevågenhed på indsatsen.

 

Vedrørende 2. Løn som incitament for rekruttering

Den samlede merudgift for at tilbyde alle over 25 år med opstart i 2019 eller 2020 voksenelevløn fra starten af grundforløb 2 på SOSU-uddannelsen skønnes at medføre en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2022. 

Økonomien består af to dele. Henholdsvis en beregning, der viser merudgiften ved at ansætte 5 elever på voksenelevløn fremfor ansættelse på ordinær elevløn, samt en beregning, der viser merudgiften ved at ansætte samtlige elever over 25 år fra GF2 på voksenelevløn. I forhold til sidstnævnte forudsættes det at andelen af disse elever udgør 2/3 af optaget.

 

Som nævnt er udgiften baseret på et optag på ca. 64 elever årligt svarende til dimensioneringen. Såfremt indsatsen ikke får den forventede effekt vil lønudgiften reduceres tilsvarende.

 

Merudgift ved ansættelse af elever på voksenelevløn frem for ansættelse på ordinær elevløn

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Merudgift ved ansættelse af elever på voksenelevløn fra GF2

 

 
 

 

 

 

 

 


Vedr. 3 udgift til to tandklinikassistentelever

Den samlede merudgift ved at uddanne 2 tandklinikassistenter er på 0,857 mio. kr. Beregning tager udgangspunkt i at der ansættes to tandklinikassistentelever; én med opstart 2018 og én med opstart i 2019. Der er endvidere i beregningen taget udgangspunkt i én elev under 25 år og én elev over 25 år.

 

 
 

 

 

 

 

 


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Repatriering - hjælp til at flytte tilbage til sit hjemland

32.36.00G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

18

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Der er den 1. juli 2018 sket ændringer i reglerne om repatriering ved Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Med udgangspunkt i lov om repatriering og de seneste ændringer vil administrationen gerne give udvalget en orientering om repatrieringsområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Orientering til efterretning

Sagsfremstilling

Indledning

Der er den 1. juli 2018 sket ændringer i reglerne om repatriering ved Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Med udgangspunkt i lov om repatriering og de seneste ændringer vil administrationen gerne give udvalget en orientering om repatrieringsområdet.

 

Repatriering

Udlændinge, der bor i Danmark, kan have et ønske om at vende tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Det kan f.eks. være flygtninge fra lande, hvor der efterfølgende har fundet en politisk og samfundsmæssig udvikling sted, der gør det muligt for flygtningene at vende tilbage og starte et nyt liv der.

 

Der er kun tale om repatriering, hvis tilbagevenden sker på frivilligt grundlag og med det formål at tage varig bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

 

Repatrieringsloven indeholder således en regulering af herboende udlændinges muligheder for at opnå økonomisk støtte og rådgivning i forbindelse med frivillig tilbagevenden til udlændingens hjemland eller tidligere opholdsland.

 

Generelt er følgende regler gældende for repatriering:

·         Reglerne dækker en relativ stor personkreds, herunder både flygtninge, familiesammenførte efter særlige regler og andre udlændinge fra lande udenfor EØS.

·         Der stilles ikke krav om, at opholdet her i landet skal have haft en vis varighed, for at der kan ydes hjælp til repatriering til flygtninge m.v.

·         Man kan kun modtage støtte til repatriering én gang

·         Som flygtning har man ret til at fortryde repatriering i op til 1 år, men mulighed for forlængelse i 1 år, dvs. maksimalt 2 år. Andre udlændinge har ikke fortrydelsesret.

·         Hvis man fortryder, skal alt, hvad man har modtaget af støtte, betales tilbage med 100 %. Det er kommunen, der skal inddrive gælden

 

Myndighedsopgaverne er efter loven fordelt på staten, kommunerne, Udbetaling Danmark og private aktører under aftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Efter repatrieringslovens har Udlændinge- og Integrationsministeriet ansvaret for den individuelle rådgivning af udlændinge, som udtrykker ønske om at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Udlændinge- og Integrationsministeriet varetager tillige den generelle informationsindsats vedrørende repatriering.

 

For at udlændinge kan få det bedst mulige grundlag for at tage stilling til repatriering, er der mulighed for at modtage generel rådgivning bl.a. om forholdene i hjemlandet, og om repatrieringens konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark. Den generelle rådgivning varetages af Dansk Flygtningehjælp og skal sikre, at udlændinge repatrierer på baggrund af en velfunderet beslutning herom. Dansk Flygtningehjælp rådgiver endvidere konkret om fremskaffelse af rejsedokumenter og om den praktiske organisering af rejsen samt fragt af personlige ejendele og erhvervsudstyr. De praktiske foranstaltninger foregår i samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og udlændingen selv.

 

Den kommunale administration af repatrieringsloven

Kommunerne har ansvaret for sagsbehandling og udbetaling af hjælp til repatriering, samt for at behandle ansøgninger om reintegrationsbistand. Udbetaling af reintegrationsbistand varetages derimod af Udbetaling Danmark.

 

Kommunerne har en særlig rolle i forbindelse med systematisk vejledning om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering. Vejledningen om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering skal ske i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven.

 

Hvilket fremgår af integrationslovens § 20 b, hvor der står at kommunen har pligt til som led i integrationsprogrammet at vejlede udlændingen om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven. Vejledningen om repatriering skal gives i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten.

 

Sagsgange vedr. vejledning ift. repatrieringsloven

Vejledningen om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering sker i Bornholms Regionskommune i Integrationsafdelingen i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven. Konkret vejledes der om repatriering i forbindelse med den løbende opfølgning på borgernes integrationskontrakter og når der i øvrigt er anledning hertil.

 

Vejledningsindsatsen for de borgere, der ikke omfattet af integrationskontrakten, varetages ved løbende annoncering (oplysning om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering) i Rytterknægten, samt med trykt (flersproget) oplysningsmateriale i Regionskommunens borgerservicekontorer.

 

Der har over de sidste 6 år, 2012-18, været i gennemsnit under 2 sager pr. år om repatriering. De nye regler om repatriering betyder, at der fremover bliver arbejdet systematisk med vejledning om repatriering, som et sidestillet tilbud til integrationsindsatsen.

 

Nye regler pr. 1.7.2018

Formålet med de seneste ændringer er, at indføre styrkede incitamenter for den enkelte flygtning til at repatriere samt systematisk kommunal vejledningspligt.

 

Dette indebærer konkret:

·         At kommunen efter ansøgning kan give tilladelse til, at en udlænding modtager hjælp til forsørgelse, f.eks. integrationsydelse, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende deltager i praktik eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, med henblik på senere at træffe beslutning om repatriering.

·         At kommunen i den forbindelse har pligt til at give meddelelse til den relevante arbejdsløshedskasse om, at den har givet en person tilladelse

·         At dette ikke påvirker den lediges rådighedsforpligtelse

·         At der dækkes udgifter til anskaffelse af nationalitetspas m.v. på højst 10.000 kr. pr. person

·         At der dækkes udgifter på højst 30.000 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 30.000 kr. pr. person

 

Herudover er der en række konsekvensrettelser i andre love.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Generel orientering om Integration

15.40.00G01-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

19

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

I forbindelse med topartsaftalen med KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en beskæftigelsesbonus til kommunerne når flygtninge opnår beskæftigelse.

 

Modellen for kommunal beskæftigelsesbonus er, at kommunerne i 2016 og 2017 får et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004, som i 4. kvartal i henholdsvis 2016 og 2017 er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren anbefaler at orienteringen modtages

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Orientering modtaget

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesbonus for Bornholms Kommune er beregnet til alt 1.200.000 kr.

Der er en stigning på 48 personer fra 4 kvartal 2016 (102) til 4. kvartal 2017 (150) der udløser bonussen.

Opgørelsen er baseret på lønmodtagerbeskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med min. 190 timers beskæftigelse i kvartalet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Integrationsambassadør

15.40.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

20

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Integration har fået tilsagn om finansiering af Integrationsambassadør-projekt, der har til for-mål at understøtte Regionskommunens målsætning om at 60% af øens flygtninge tilknyttes arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Projektet er 3½ årigt og finansieres af Styrelsen for International rekruttering og integration. Det er en forudsætning for styrelsens finansiering af projektet godkendes af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget beslutter, at godkende projekt Integrationsambassadør.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Integration i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har søgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration om midler til projekt ”Integrationsambassadør” med henblik på at styrke indsatsen yderligere for at få flygtninge integreret på det bornholmske arbejdsmarked. Formålet med projektet er at understøtte Regionskommunens ambitioner, om at 60% af mål-gruppen skal have opnået en tilknytning på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår i 2020.

 

Integrationsambassadør-projektet skal konkret understøtte en styrket koordineringen mellem interne og eksterne samarbejdspartnere, brancheforeninger og virksomheder. I projektet vil der være et særligt fokus på:

•   Screening af borgernes dansk kundskaber ift. uddannelses- og beskæftigelseskompetencer

•   Screening og gennemgang/tilretning af indsatsplaner i samarbejde med borgeren

•   Indsats for at flere unge borgere skal have et fritidsjob

•   Indsats for at flere kvinder kommer i beskæftigelse

•   Fastholdelse af borgere i beskæftigelse (efterværns indsats).

 

Projekt Integrationsambassadør har fået tilsagn om tilskud på samlet 1.766.580 kr. i projektperioden, der strækker sig frem 31-12-2021.

 

Tilsagnet er givet under betingelse af, at udvalget godkender projekt Integrationsambassadør.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres med midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøgningen til projekt Integrationsambassadør er vedlagt.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Ansøgning Integrationsambassadør (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Indsatser støttet af integrationspuljen

15.40.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

21

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Integrationspuljen har for nuværende støttet 10 projekter og arrangementer. Tiltagene har formået enten at styrke relationen mellem danskere og nye borgere; Styrke de nye borgeres deltagelse i Bornholms rige foreningsliv; Integrere de nye borgere i sociale tiltag i lokalsamfundet; Styrke det i forvejen flotte frivillige engagement på integrationsområdet. Det konkluderes derfor, at formålet med puljen leves ud i praksis. Der er 888.915 kr. tilbage i puljen.

Siden september 2017, har det været en generel betingelse for modtagelse af tilskud fra puljen, at der halvårligt samt ved projektets afslutning, indsendes en evaluering/tilbagemelding til Integrationsafdelingen, jf. ansøgers egne succeskriterier for indsatsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

•                at udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 05. september 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Der er afsat midler til økonomisk støtte af inddragelse af frivillige i integrationsindsatsen. Dels ved budget 2017, og dels ved en ekstra bevilling marts 2017. Formålet med puljen er at involvere og inddrage civilsamfundet i integrationsprocessen, jf. Integrationsafdelingens visioner og strategier: Civilsamfund og fællesskaber.

 

Status på evalueringer:

 

 

Aktør og projekt

Status

1

Bornholmske Flygtningevenner: Cykelprojekt

05-09-2018

2

Hasle Byting: Tilflytterarrangement

05-09-2018

3

Vennepunktet: Multikulturelt Rum

Tilbagemelding blev givet til EUB 09-11-2017

4

Aakirkeby Byting: Velkomst- og informationsmøde for flygtninge

05-09-2018

5

Værftet i Nexø: Fællesskab opstår gennem MAD og KREATIVE værksteder

05-09-2018, første ud af to

6

Bornholmske Flygtningevenner: Sycafé

05-09-2018

7

Rønne Vineyard: Fiskedag

05-09-2018

8

Rønne Vineyard: Weekendtur, Bornholm

05-09-2018

9

DGI Bornholm: Idræt for alle

05-09-2018, første ud af fire

10

Sprogcenteret og Bornholmske Flygtningevenner: Kursus om frivilliges mulighed for engagement på integrationsområdet

05-09-2018

 

Nedenfor fremlægges ni evalueringer i forkortet version. For yderligere uddybning se vedhæftede bilag.

 

Pkt. 1 – Bornholmske Flygtningevenner: Cykelprojekt

Bornholmske Flygtningevenner: ” Cykelprojekt - Kvinde kend din cykel og bliv fortrolig med at cykle”

Der er blevet bevilliget kr. 2.495 kr. til cykelhjelme og værktøj samt fem brugte cykler fra Vibegård.

 

Ansøgers egne succeskriterier: ”At de bliver fortrolige med at cykle og de på den måde kan blive som de danske kvinder.”

”At lære at cykle samt lærer de grundlæggende principper og færdselsregler ift. at begå sig i trafikken - så de også kan videregive dette til deres børn.”  

 

Evaluering:

Cykelprojektet forventes at starte op september 2018. Bornholmske Flygtningevenner holder Integrationsafdelingen orienteret.

 

Pkt. 2 - Hasle Byting: Tilflytterarrangement

Der er blevet bevilliget kr. 5.000 til Hasle Byting, oktober 2017. Der er dog kun udgifter for kr. 600. Midlerne blev brugt til at afholde arrangementet ”Spis og snak sammen”: Et sammenskudsgilde for alle borgere i Hasle. Oprindeligt skulle arrangementet være blevet holdt i oktober 2017, men blev udskudt til juni 2018.

 

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    ”At bringe lokalsamfundet og flygtninge tættere sammen.”

 

Evaluering:

Frivillighedsmedarbejder har været med i processen, ligesom den nye lektiecafé for nye borgere i Hasle blev brugt som platform for information og invitation ansigt-til-ansigt til de nye borgere.  Størstedelen af de nye borgere, som er bosiddende i Hasle mødte op: 12 voksne og 7 børn. Bornholmske Flygtningevenners Musikskole leverede blandt andre musik til. Lidt flere antal danskere mødte op.

 

Udtalelse fra en af arrangørerne i Bytinget: ”Det gik da bare SÅ godt igår til vores event! God stemning og masser af snak. Forslag til samtaleemner blev ikke nødvendige.” (Samtalekort udgjorde temaer, man kunne tage op, og tale om, hvis ikke snakken mellem nye og ”gamle” borgere kom naturligt.)

 

Frivillighedsmedarbejder har efterfølgende været i dialog med både arrangør og nye borgere, som samstemmigt fortæller om et vellykket og hyggeligt arrangement, hvor nye og ”gamle” borgere kom hinanden ved.

 

Pkt. 3 – Vennepunktet: Multikulturelt Rum

Tilbagemelding ved EUB-møde den 9-11-2017.

 

Pkt. 4 -Aakirkeby Byting: ”Velkomst- og informationsmøde for flygtninge”

Der er blevet bevilliget kr. 4.690 til Aakirkeby Byting, oktober 2017. Midlerne blev brugt til at afholde arrangementet ” Velkomst- og informationsmøde for flygtninge”

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    At nye borgere bliver introduceret til frivillighedskultur og foreningsliv.

B.    At nye borgere bliver aktive i det lokale foreningsliv.

 

Evaluering:

Frivillighedsmedarbejder har været involveret i processen, selve arrangementet og den efterfølgende evaluering. Langt størstedelen af de nye borgere bosiddende i Aakirkeby mødte op, både mænd, kvinder og børn. I alt kom der omkring 50 danskere og 50 nye borgere. Danskerne var enten frivillige i Bornholmske Flygtningevenner – og stod til rådighed for at hjælpe til - eller tilknyttet en af de tilstedeværende foreninger, som drejede sig om Aakirkeby Idrætsforening, kolonihaverne, Folkekirken og Evangelisk Luthers mission. Efter en fælles introduktion og velkommen, fik de nye borgere mulighed for at gå rundt blandt foreningernes stande og høre mere om medlemskab. Aaif kunne umiddelbart efter arrangementet berette om 20 nye medlemmer (13 til fodbold, 3 til volley og 4 til badminton). Evangelisk Luthers mission havde lavet aftaler med 8 nye borgere, Kolonihaverne fik 2 kontakter, som de ville gå videre med til foråret, og sognepræst i Folkekirken lavede spontant en aftale med en ny kvindelig borger om at mødes og strikke sammen. Interesser, som faldt uden for de fremmødte foreningers virke, blev skrevet op og siden fulgt op på. Alt i alt et særdeles vellykket arrangement, hvad angår samarbejde, antal fremmødte, stemningen og det efterfølgende antal nye medlemmer til Aakirkebys foreninger.

 

Pkt. 5 - Værftet: ”Madfællesskaber og kreativt værksted”

Der er blevet bevilliget kr. 38.700 til Værftet, 09-11-2017. Midlerne bliver brugt til at afholde madfællesskaber (12.000 kr. til ekstra materialer såsom borde, stole og service og lignende) og kreativt værksted (26.700 kr. til indkøb af: ”sy- og strikke udstyr til fælles projekter - ex symaskiner, tilbehør, stofrester og garn; indkøb af musikudstyr). Projektet forventes at køre til slutningen af 2018. Nærværende evaluering er derfor første ud af to evalueringer. Den anden og sidste forventes at være i hænde i slutningen af 2018/starten af 2019.

 

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    Et højt antal deltagere til aktiviteterne. Værftet forventer, at omkring 100 mennesker vil deltage i aktiviteterne.

B.    At de fremmødte ny-ankomne flygtninge får oplevelsen af at blive hjulpet i processen frem mod en vellykket integration

C.    At de lokale danske borgere, der melder sig som frivillige, oplever at kunne være til hjælp

 

Evaluering:

MAD-fællesskaber:

Værftet fortæller, at de gennem det sidste halve år (november 2017 – juni 2018) har haft otte aktiviteter, hvor mad har været et samlende element, og hvor ”(der er) alt mellem 40 og 150 deltagere per gang, og det har været en god blanding mellem nationaliteterne, som oftest med en overvægt af flygtningefamilier. Deltagerne har ytret at fællesskabet har været dejligt afslappet og ukompliceret at deltage i, og folk har udvist stor interesse for hinanden, og for at dele liv, livssituation, tanker og erfaringer. Ud af fællesskabet er desuden sprunget en større frimodighed til at ses udenfor Værftet, og til at hjælpe hinanden gensidigt, ved behov.”

 

KREATIVE fællesskaber

Gennem ¾ år har Værftet startet flere kreative tiltag, som alle foregår på ugentlig basis. Værftet fortæller, at de har:

A.    ”Et gratis musikværksted for børn fra lokalområdet, og det er primært flygtningebørn der deltager i aktiviteterne. Tilbuddet fortsætter efter sommerferien, hvor flere instrumenter og flere frivillige forsøges sat i spil.”

B.    ”Et skate værksted, aften skating samt skaterskole for flygtningebørn. Her kommer ml 10 og 30 deltagere hver gang, skater og hygger og øver tricks, og det er en god blanding af flygtningebørn og danske børn der deltager. Tilbuddet fortsætter efter planen efter sommerferien.”

C.    ”Et kreativt værksted for kvinder. De mødes ugentligt og snakker og arbejder på individuelle kreative projekter. I starten benyttede flygtningekvinderne sig af tilbuddet, men det er svært at finde et tidspunkt der passer godt for dem, og som også passer de danske kvinder, hvorfor flygtningekvinderne er begyndt at komme mindre.”

 

Pkt. 6 – Bornholmske Flygtningevenner: Sycafé

Der er blevet bevilliget kr. 9.250 til 5 symaskiner, nåle og tråd, stof, garn, strikkepinde og hæklenåle.

Ansøgers egne succeskriterier: ” Vores største succeskriterie er at få skabt en café som henvender sig til, og vækker interesse hos, vores herboende flygtninge, og særlig dem, som vi sjældent ser i vores andre caféer. At skabe et fællesskab, hvor der er grundlag for hygge og tryghed udenfor hjemmets rammer.”  

 

Evaluering:

Sy/strikke og hæklecaféen kører hver anden lørdag. De har holdt sommerferie, men forventes at starte op igen i september 2018. Bornholmske Flygtningevenner holder Integrationsafdelingen orienteret.

 

Pkt. 7 -Rønne Vineyard: Fisketur

Der er blevet bevilliget kr. 5.000 til Rønne Vineyard, 06-12-2017. Midlerne blev brugt til en fisketur d. 6. maj.

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    Aktiviteten opbygger relationer, kendskab til dansk og dansk kultur.

B.    At ca. 20 flygtninge kommer afsted

 

Evaluering:

Udtalelse fra Rønne Vineyard: ”Fisketuren blev en voldsom succes. Godt forarbejde med invitationer kombineret med godt vejr og biler der kørte i pendulfart gjorde at ca. 70 flygtninge dukkede op og vi fik en fantastisk dag sammen. Mange blev i 8 - 10 timer. Det var en stor succeshistorie.” 

 

Rønne Vineyard vurderer, at 3 ud af de 70 var fra asylcenter Slottet, resten var flygtninge med ophold Bornholms Regionskommune.

Pkt. 8 - Rønne Vineyard: Weekendtur

Der er blevet bevilliget kr. 12.250 til Rønne Vineyard, 06-12-2017. Midlerne blev brugt til en weekendtur d. 9 - 11 marts 2018 på Nordliv i Hasle.

 

Ansøgers egne succeskriterier: ”At 20 flygtninge deltager og kommer hjem med nye relationer til danskere og gode, glade oplevelser.”

 

Evaluering:

Udsnit fra Rønne Vineyards tilbagemelding: ”Vi var i alt 59 deltagere (35 voksne og 24 børn) fra 8 forskellige lande. Alle deltog i aktiviteter og praktiske opgaver på lige fod og der blev grinet og dannet venskaber på kryds og tværs. På trods af et kæmpe forarbejde med at invitere flygtninge, lykkedes det dog kun at have 6 flygtninge med på selve weekenden -og ikke 20 som planlagt.”

Projektet levede ikke op til formålet, hvad angår antal deltagende nye borgere. Rønne Vineyard fremlagde i deres evaluering en liste over de tiltag, de har gjort for at invitere nye borgere med. Selvom arrangementet ikke levede op til forventningerne, hvad angår antal deltagere, tyder det ikke på mangel på indsats fra Rønne Vineyards side.

 

Pkt. 9 - DGI: ”Idræt for alle på Bornholm”

Der er blevet bevilliget kr. 132.000 til DGI Bornholm, 06-12-2017. Projektet er to-årigt og forventes afsluttet november 2019. Nedenstående er den første halvårlige evaluering ud af i alt fire:

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    at afvikle 4 ø-dækkende "Kom og Prøv-arrangementer" med 25 deltagere pr. gang. Vi måler på antal arrangementer og antal deltagere.

B.    at vi får oprettet en uddannelse som "velkomstagenter", og at min. fem foreninger rekrutterer samlet 10 deltagere dertil - så vi får de områder dækket ind, hvor der er bosat særlig mange flygtninge.

C.    at vi får oprettet et Valgfag på Sprogskolen med "Trænerspiren", og at vi får uddannet min. 10 flygtninge som "Trænerspirer", der efterfølgende vil bruge sine kompetencer i øens idrætsforeninger.

Evaluering:

DGI fortæller, at de har brugt det første halve år på at skabe kontakter og på planlægningen af projektaktiviteterne i samarbejde med integrationsafdelingen og sprogcenteret. Herudover har DGI skaffet ni velkomstagenter (velkomstagenter skal ”sikre, at idrætsforeningerne tager så godt som muligt imod flygtningene i lokalområdet”). 

For flere informationer omkring projektet læs vedhæftede bilag ”DGI - Midtvejsevaluering, Idræt for alle på Bornholm”

 

Pkt. 10 - Sprogcenteret og Bornholmske Flygtningevenner: ”Kursus om frivilliges mulighed for engagement på integrationsområdet”

Der er blevet bevilliget kr. 5.000 til Kursus om frivilliges mulighed for engagement på integrationsområdet 09-05-2018.

Ansøgers egne succeskriterier:

A.    Så stor tilslutning til kurset som mulig (mindst 20 deltagere), hvervning af nye frivillige og efterfølgende positive tilbagemeldinger fra foreninger/organisationer, hvor de frivilliges indsats er til glæde og gavn for både frivillige og flygtninge.

Frivillighedsmedarbejder har været med i processen fra start til slut.

Kursusdagen blev afholdt lørdag d. 9 juni. På programmet var der oplæg af frivillighedsmedarbejder, som oplyste om kommunens integrationsindsats, og det man skal være opmærksom på, når man engagerer sig som frivillig på integrationsområdet. Herefter præsenterede de forskellige foreninger og organisationer kort sig selv, og den måde, de arbejder med integration af flygtninge på. Efterfølgende holdt konsulent fra Dansk Flygtningehjælp et tre-timers interaktivt oplæg om kulturmødet mellem flygtninge og frivillige. I alt var der 40 deltagere, hvoraf størstedelen var tilknyttet som frivillige i en forening/organisation, som er engageret på integrationsområdet. Med undtagelse af Red Barnet, var der repræsentanter fra samtlige frivilligbaserede aktører, som er engageret på integrationsområdet på Bornholm: Bornholmske Flygtningevenner, Dansk Flygtningehjælps Leg og Læring, Dansk Flygtningehjælps Ungdom DFUNK, Værftet, Bornholms kirkelige fællesskaber, Ungdommens Røde Kors, Bo42, DGI Bornholm og Integrationsafdelingens netværk af frivillige lektie- og sprogvenner.

 

Arrangementet var en stor succes, både hvad angår antal deltagere, samarbejdet, stemningen og tilbagemeldingerne omkring udbyttet, som kun har været positive. Af både deltagere og arrangører er der udtalt ønske om at gentage successen.

Efterfølgende har det vist sig, at Røde Kors dækker samtlige udgifter i forbindelse med kurset.

Opsamling

Ud fra ovenstående ni tilbagemeldinger/evalueringer på de projekter/arrangementer, der er givet tilskud til, kan det konkluderes, at puljens formål leves ud i praksis. Der er således skabt nye relationer mellem nye og ”gamle” borgere imellem, og flere nye borgere er blevet en del af foreningslivet. Ydermere har puljen betydet, at de frivillige i de forskellige foreninger/organisationer har fået et større kendskab til hinandens arbejde, og sammen har erhvervet sig ny viden på området. De frivillige har desuden i kraft af puljen kunne opstarte flere aktiviteter til gavn for både ”gamle” og nye borgere. Puljen har desuden betydet nye og udvidede samarbejder mellem kommunens integrationsafdeling og civilsamfundet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Vedhæftede bilag:

BhsTid - Aakirkeby arrangement, bragt 01-11-2017

BhsTid - Aakirkeby arrangement, bragt 27-10-2017

DGI - Midtvejsevaluering - Idræt for alle på Bornholm

Rønne Vineyard - Evaluering af Weekendtur på Nordliv, Hasle

Værftet - Midtvejsevaluering - Madfællesskaber og Kreative værksteder

 

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
BhsTid - Aakirkeby arrangement, bragt 01-11-2017 (PDF)

2.
BhsTid - Aakirkeby arrangement, bragt 27-10-2017 (PDF)

3.
DGI - Midtvejsevaluering - Idræt for alle på Bornholm (PDF)

4.
Rønne Vineyard - Evaluering af Weekendtur på Nordliv, Hasle (PDF)

5.
Værftet - Midtvejsevaluering - Madfællesskaber og Kreative værksteder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Samarbejdsaftale med Dansk Flygtninge Hjælp "Fritidspuljen"

15.40.00G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

22

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Resumé

Integrationsafdelingen ønsker at indlede et toårigt samarbejde med Fritidspuljen, som hører under Dansk Flygtningehjælp. Fritidspuljens konsulenter understøtter samarbejdet mellem kommuner og foreningsliv med henblik på at få børn af nye borgere (flygtninge) med i foreningslivet. Der er ingen omkostninger for BRK forbundet med konsulentbistanden.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget beslutter, at godkende samarbejdsaftalen.

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. september 2018:

Indstilling godkendt

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp stiller via Fritidspuljen gratis konsulentbistant til rådighed for kommuner, med det mål at flere flygtningebørn deltager i foreningslivet. Integrationsafdelingen er allerede rigtig godt i gang med at få flygtninge ud i foreningslivet, men finder det alligevel meget relevant at samarbejde med Dansk Flygtningehjælp (DFH) med   Fritidspuljen, da:

·         Fritidspuljen har stor erfaring og praktisk viden på området fra andre kommuner, som bringes konkret i spil i nærværende samarbejde

·         Konsulent fra Fritidspuljen og integrationsafdelingen vil på møder med foreningslivet kunne supplere hinanden med den specialviden parterne hver især besidder (Om hhv. de nye borgere på Bornholm og andre forhold, der specifikt gør sig gældende for Bornholm, og om deltagelse og fastholdelse i foreningslivet samt de gode erfaringer i andre kommuner)

·         Konsulent fra Fritidspuljen udgør en brugbar ressource: Faglig sparringspartner, oplægsholder og hjælpende hånd, både før, under og efter arrangementer, møder mv.

·         Signalværdien i, at en anerkendt NGO og kommune samarbejder om fælles mål betyder, at budskabet i pressen såvel som i mødet med foreningerne vil veje tungere.

 

Foreningslivet spiller ikke blot en stor rolle i det danske samfund, det har også en afgørende betydning i integrationsindsatsen af flygtninge. Integrationsafdelingen ønsker via samarbejdet med DFH at udnytte og aktivere det potentiale for medlemskab, der findes i det bornholmske foreningsliv, og give de nye borgere, som endnu ikke har stiftet bekendtskab - eller som af den eller anden årsag er stoppet igen – en let adgang til foreningslivet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag: Handleplan, Fritidspuljen - Samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune og Fritidspuljen - Bilag til samarbejdsaftale.

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018

1.
Samarbejdsaftale med Kommunen (DOCX)

2.
Bilag til samarbejdsaftalen med kommunen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

26

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018:

Punkt 7 sendes til orientering i Ældreråd og Handicapråd

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-09-2018

27

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. september 2018:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: Anlægsbevilling


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: Anlægsbevilling