Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
26-09-2018 kl. 08:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Rundvisning og dialogmøde Multihuset i Østerlars
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Orientering om status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
  åbent 5 Orientering om afgjorte ankesager
  åbent 6 Bright Green Island forankring i samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner
  åbent 7 Bopælspligt på Bornholm
  åbent 8 Status på kulturaftale 2018
  åbent 9 Kulturaftale 2019
  åbent 10 Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018
  åbent 11 Frivillighedsstrategi, midtvejsevaluering
  åbent 12 Status på anvendelse af midler til fri disposition
  åbent 13 Fremtidig arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd
  åbent 14 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2018
  åbent 15 Mødeplan 2019
  åbent 16 Temadrøftelse - Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 18 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Rundvisning og dialogmøde Multihuset i Østerlars

20.10.00P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

1

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

En 2-årig partnerskabsaftale mellem BRK og Multihuset i Østerlars udløber med udgangen af 2018 ligesom den økonomiske støtte fra BRK kun er afsat i budgettet til og med 2018.

Multihuset i Østerlars er beliggende i den tidligere kommunale skole. De kommunale bygninger er genåbent og stillet vederlagsfrit til rådighed for Multihuset i Østerlars.

 

Der skal derfor tages politisk stilling til om partnerskabsaftalen med foreningen Multihuset skal forlænges fra 2019 og frem og en eventuel forlængelse vil ske på grundlag af de samme vilkår som øens øvrige kommunale medborgerhuse har i dag.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         Rundvisning og orientering tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Orienteringen modtaget - administrationen udarbejder dagsordenspunkt til næste møde.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget og Natur- og Miljøudvalget er inviteret til en rundvisning og dialogmøde hos Multihuset i Østerlars.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

2

 

 

Fraværende

Knud Henrik Folkmann har meldt afbud

Brian Kofoed har meldt afbud

Kirstine van Sabben har meldt afbud

 

Anne Thomas gik kl. 10.30, herefter var Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget ikke er beslutningsdygtige.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Inge bemærkninger til dagsorden.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Jonna Nielsen er valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Nuværende næstformand har ønsket at fratræde, og der skal være valg af næstformand.

Næstformandens funktion er at fungere ved formandens forfald.

 

Valget ledes af formanden.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om status på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

15.20.00G01-0206

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Status for integrationsindsats viser, at Jobcenter Bornholm fortsat ligger i den absolutte top i Danmark. Jobcenter Bornholm ligger i juni 2018 på en 2. plads blandt landets jobcentre ift. beskæftigelsesgraden blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

• at udvalget tager orientering til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Seneste opgørelse fra jobindsats.dk viser at den bornholmske integrationsindsats fortsat er blandt landets absolut bedste. I juni 2018 er der samlet set 54,7% af de bornholmske flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der er i beskæftigelse. På landsplan er den tilsvarende andel 35,2%. På Bornholm er der 63,9 % af mændene og 40,3% af kvinderne der er i beskæftigelse, mens andelene for hele landet ligger på hhv. 46,3% og 20,3% for mænd og kvinder. Samlet set ligger Jobcenter Bornholm på en 2. plads, kun overgået af Vallensbæk/Ishøj kommune.

 

Figur: Top 10, Beskæftigelsesgraden blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Juni 2018.

Kilde: Jobindsats.dk + egne beregninger

 

Antalsmæssigt dækker andelene over 186 mænd og 75 kvinder på Bornholm. I perioden fra juni 2017 til juni 2018, viser udviklingen en stigningen i beskæftigelsen på knap 32% blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Procentvis står kvinderne for den største stigning i beskæftigelsen på Bornholm, da 50% flere kvinder er kommet i beskæftigelse. Blandt mændene er stigningen på knap 26%. Blandt top 10 kommunerne har Bornholm oplevet den 5. største stigning i beskæftigelsen blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

 

 

Figur: Udvikling i beskæftigelsesgraden blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Juni 2017 – juni 2018.

Kilde: jobindsats.dk + egne beregninger.

 

Resultaterne skal ses i lyset af, at Bornholm er den kommune blandt top 10-kommunerne der har modtaget flest flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

 

Tabel: Oversigt over antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Kilde: jobindsats.dk

Antallet af flygtninge og familiesammenførte dækker over de personer der har fået opholdsgrundlag som flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i perioden fra og med 2004 og til og med juni 2018 og som er ml. 18 og 66 år (juni 2018).

 

Økonomiske konsekvenser

De positive resultater har en gunstig indvirkning på det kommunale budget i form af resultattilskud, skatteindtægter samt sparet forsørgelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om afgjorte ankesager  

15.20.00G01-0207

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Klager over kommunale afgørelser på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område kan indbringes til Ankestyrelsen.

 

En ankestatistik forelægges halvårlig for udvalget.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2018

 

Ankestyrelsen har siden 2014 udsendt halvårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

 

Af følgende rapport fremgår tal for Bornholms regionskommune for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen i 1. halvår 2018 og antallet af modtagne klager.

Omgørelsesprocenten for Bornholm er 23% mod 30% på landsplan.

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2018 modtaget 56 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 82 sager.

 

Der er tale om 82 sager som er anket.

Kommunen har fået medhold i 57 sager.

Borger har fået medhold i 5 sager.

Kommunen er blevet bedt om at genbehandle 12 sager, hvor Ankestyrelsen enten mener der mangler oplysninger, eller at kommunen har begået alvorlige fejl i sagsbehandlingen, som vil kunne medføre en anden afgørelse.

I 8 sager er klagen afvist af Ankestyrelsen.

 

Der er i 1.halvår modtaget ca. 6.500 ansøgninger om ydelse indenfor de oplyste områder.

Hertil kommer ansøgninger om økonomisk støtte jf. lov om aktiv socialpolitik.

Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til sagsområder og afgørelsesmåder, for Bornholm Regionskommune og landet som helhed.

 

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype 1. halvår 2018

 

 

Nedenstående tabel viser tilgangen af sager i 1. halvår 2018 samt antallet af verserende sager, fordelt på lovområder.

 

 

Forklaring

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:

LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension

SDP: Sygedagpenge

SL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv)

ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven

 

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse, jf. følgende:

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden

grund bortfalder.

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der tale om alvorlige

sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

 

For mange kommuner kan der være ret få sager inden for de enkelte lovområder, og omgørelsesprocenten kan her bygge på få behandlede sager.

 

Yderligere data

Der er via Ankestyrelsens hjemmeside – tal fra Ankestyrelsen – mulighed for at hente mere detaljerede data for antallet af behandlede sager i den enkelte kommune.

Statistikken offentliggøres kvartalsvis.

Generelt om behandlingen af ankesager i Bornholms Regionskommune

Kommunen følger altid Ankestyrelsens afgørelse og forsøger i det omfang det er muligt at undgå klagesager, ved at belyse sagen så grundigt som muligt, og ved dialog med borgeren.

 

Men da der er tale om komplekse lovområder, hvor der indgår individuelle skøn, vil der være sager, som er nødt til at blive afklaret ved en ankeinstans, således at praksis fastlægges og kan følges i fremtidige sager.


Afgjorte ankesager vurderes derfor i de respektive teams med henblik på læring af disse.

For at forebygge ankesager generelt, men specielt på sygedagpengeområdet, er der indledt et udvidet samarbejde med fagforeninger og a-kasser, hvor der bl.a. sigtes mod fælles kompetenceudvikling af medarbejdere og aftaler om tidlig dialog for på den måde at inddrage fagforeningernes/A-kassernes viden om deres medlemmer tidligere i forløbet.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller


Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forankring af Bright Green Island i samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner

24.00.00G01-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

17-09-2018

5

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

6

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms lokale foreninger og kulturliv ønskes inddraget i arbejdet med den grønne omstilling under Bright Green Island visionen og de 8 Bornholmermål.

Som led i dette opfordres foreninger og kulturliv til, at formulere egne indsatser inden for Bornholmermålene, i det omfang det er relevant for den enkelte forening, event mv. Dette indskrives som et krav i forbindelse med samarbejdsaftaler mv.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At der indskrives passus om formulering af tiltag, der understøtter Bright Green Island visionen i samarbejdsaftaler med foreninger og kulturinstitutioner jf. nedenstående oplæg.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 17. september 2018:

Indstillingen anbefales, idet at det betones, at der er tale om en frivillig tilslutning og ikke et krav for at opnå kommunalt tilskud.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. september 2018:
Indstillingen anbefales, idet udvalget er enige i, at der er tale om en frivillig tilslutning og ikke et krav for at opnå kommunalt tilskud.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:
Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales med den tilføjelse, at Job-, Udviklings og Fritidsudvalget anbefaler, at det konkrete indhold drøftes med foreningerne.

 

Sagsfremstilling

Øens lokale foreninger og kulturliv ønskes inddraget i arbejdet med Bright Green Island visionen og de 8 bornholmermål og opfordres derfor til at medtænke og gennemføre grønne tiltag i relation til bornholmernes hverdag og fritidsliv.

 

Lokale foreninger og kulturliv anmodes derfor om, at formulere indsatser inden for Bornholmermålene, i det omfang det er relevant for den enkelte forening, event mv.

 

Konkret ønsker kommunen, at indskrive ovenstående forventning i samarbejdsaftaler med lokale foreninger og kulturinstitutioner, som kommunen yder tilskud til.

 

Relevante organisationer og institutioner

-          Foreninger i kommunalt ejede bygninger

-          Selvejende foreninger, som kommunen yder et driftstilskud til

-          Tilskud til foreningers kultur- og idrætsbegivenheder mv. via kommunale puljer

Vedr. foreninger i kommunalt ejede bygninger samt selvejende foreninger, som kommunen yder et driftstilskud til

 

Der indsættes en passus i samarbejdsaftalerne, omkring formulering af eget mål under et eller flere af Bornholmermålene, som er relevant for foreningen. Alternativt udarbejdes allonge til nuværende samarbejdsaftale.

 

Opfølgning på egne mål skal skrives ind i beretningen ved årsregnskabet. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med de foreninger, som BRK ikke har aftaler med i forvejen.

 

 

Vedr. Tilskud til foreningers kultur- og idrætsbegivenheder mv. via kommunale puljer

 

Der indarbejdes et spørgsmål som en del af ansøgningsskemaet, så indsats vurderes forlods.

Administrationen foretager ingen konkret opfølgning.

 

 

Forslag til tekst i samarbejdsaftaler

”Øens visioner for en grøn omstilling af Bornholm udtrykt i Bright Green Island visionen og de 8 bornholmermål skal så vidt muligt afspejles i alle dele af øens virke. Foreningen skal formulere mindst et årligt tiltag under et eller flere af Bornholmermålene, som er relevant for foreningen. Som inspiration til dette henvises til pjecen ’10 grønne skridt for foreninger’.

Opfølgning på foreningens egne mål skal skrives ind i beretningen ved årsregnskabet”.

 

Som inspirationsmateriale udarbejder administrationen pjecen ”10 grønne skridt”, der målrettes forenings- og kulturliv/events, og som udleveres sammen med oplæg til samarbejdsaftalerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Bopælspligten på Bornholm

03.01.04P22-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har ønsket kvartalsvise orienteringer om arbejdet med håndhævelse af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby. Denne orientering sker i forlængelse af orienteringen den 11. april 2018.

 

I sagen beskrives, dels fremgangsmåden hvormed de kontrolegnede boliger identificeres, dels arbejdet med at vurdere de enkelte sager i henhold til de gældende regler for tilladelser til fravigelse af bopæls­pligten. Endelig beskrives de foreløbige afledte effekter af arbejdet og de forventede næste skridt i arbejdet med håndhævelse af bopælspligten.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Orienteringen taget til efterretning. Punktet genoptages ved næste møde.
Orienteringen videresendes til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Til brug for JUFU’s møde den 11. april 2018 blev der udarbejdet en orientering (Pkt. 10 Hånd­hævelse af bopælspligten – en orientering), hvortil der indledningsvis henvises, jf. dette link.

 

Her orienteres om det fortløbende arbejde med kontrol af bopælspligten i de 8 byer, Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Aakirkeby. I sagen beskrives dels fremgangsmåden hvormed de kontrolegnede boliger identificeres, dels arbejdet med at vurdere de enkelte sager i henhold til de gældende regler for tilladelser til fravigelse af bopæls­pligten. Endelig beskrives de foreløbige afledte effekter af arbejdet og de forventede næste skridt i arbejdet med håndhævelse af bopælspligten.

 

Kontrol med overholdelse af bopælspligten

Der har siden orienteringen 11. april 2018 været rettet henvendelse til boligejere i Allinge, Klemensker og Aakirkeby om deres tilsyneladende mang­lende beboelse af deres helårsboliger. Der er således nu ca. 155 sager, hvor der har været skrevet til boligejere i byerne Allinge, Gud­hjem-Melsted, Klemensker, Svaneke og Aakirkeby. I den kommende periodevil der blive rettet henvendelse til bolig­ejere Hasle, Nexø og Rønne, hvor bopæls­pligten til­syne­ladende heller ikke overholdes.

 

Fremgangsmåde til fremfinding af de kontrolegnede boliger

Arbejdet med fremfinding af boliger til kontrol af bopælspligten sker ved indsamling af oplys­ninger om:

1.    Helårsboliger hvor ingen personer er tilmeldt folkeregisteret og boligen tilsyneladende ikke anvendes til beboelse

2.    Helårsboliger hvor ingen personer er tilmeldt folkeregisteret, og boligen ikke anvendes til helårsbeboelse, men derimod anvendes til ferie- og fritidsformål

3.    Helårsboliger hvor personer er tilmeldt folkeregisteret, men boligen anvendes tilsyne­ladende til ferie og fritidsformål

 

Endvidere indsamles oplysninger om kontrolegnede boliger på diverse udlejningsbureauers hjemme­sider, ligesom administrationen løbende modtager henvendelser fra borgere og fore­nin­ger om boliger, som der kan være grund til at undersøge nærmere.

 

Når de konkrete kontrolegnede boliger er identificeret og udtaget til kontrol, rettes der henvendelse til boligens ejer om den tilsyneladende manglende overholdelse af bopælspligten.

 

I forlængelse af disse henvendelser er der en dialog med boligejere, hvor fx oplyses, at boligen er ved at blive solgt, andre oplyser at der foretages en omfattende reno­vering af boligen, og nogle har blot ikke været opmærksomme på, at de har skulle ansøge om tilladelse til deres anvendelse. Andre boligejere fremsætter indsigelser, herunder via en advokat, og endelig er der en del, der ikke svarer, hvilket giver anledning til nærmere under­søgelser, herunder om deres bolig fx anvendes ulovligt til ferie- og fritids­for­mål, herunder ved udlejning til turister. Det bemærkes, at dialogen med boligejerne afpasses de administrative ressourcer, fordi det er vigtigt at kunne nå at sagsbehandle de enkelte sager inden for en rimelig frist.

 

Vurdering i forhold til tilladelser om fravigelser fra bopælspligten

I dialogen med boligejeren, som følger af henvendelsen om at boligen er udtaget til kontrol, er et omfattende arbejde med at vurdere, hvorvidt den enkelte udtagne bolig falder inden for de politisk vedtagne muligheder for at bopælspligten kan fraviges. Den 20. november 2014 ved­tog kommunalbestyrelsen et administrationsgrundlag, der giver følgende muligheder for at få tilladelse til at erhverve eller beholde en bolig, der er omfattet af bolpælspligten:

 

 

For byerne Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker gælder desuden, at der kan gives tilladelse:

 

 

Endelig kan der helt undtagelsesvis være specielle forhold, der gør sig gældende ved en bolig eller andre grænsetilfælde. Sager herom afgøres af Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (opr. Teknik- og Miljøudvalget).

 

 

De foreløbigt afledte effekter af arbejdet

Der har på det seneste været ganske mange forespørgsler på telefon og mail tillige med egentlige an­søg­nin­ger om tilladelser i forhold til konkrete boliger og det vurderes at omfanget af henvendelser og ansøgninger er stødt stigende. Dette formentlig som følge af den øgede omtale af problemet med overholdelse af bopælspligten og de iværksætte tiltag med henblik på at løse det.

 

Det forventes at der i de kommende måneder vil være flere tilfælde af politianmeldelser på baggrund af lovovertrædelse af bopælspligten.

 

Næste skridt

Fortsættelse af det igangværende arbejde

Arbejdet er som anført ovenfor blevet fortsat og fortsættes inden for de givne rammer til løs­ning af opgaver­ne. I forhold til doku­men­tation for ulovlig udlejning til ferie- og fritidsformål har særlig fokus været på at gøre det muligt for politiet at kunne løfte bevisbyrden ved en senere straffesag mod bolig­ejere, der kræves straffet for overtrædelse af bopælspligten. Bortset fra initiativ til straffesag ved en politi­anmel­delse tager BRK ikke initiativ til retssager ved dom­stolene mod boligejere.

 

Etablering af en tilflytterliste

Såvel tilflytterkonsulenten som BRKs Borgerservice modtager jævnligt henvendelser fra poten­tielle lejeremner. Derudover har lokale initiativtagere også etableret tilflytterlister. Det vurde­res at disse lister kan danne grundlag for anvisning af lejere til ledige boliger, så­fremt bolig­ejere henvender sig til BRK med ønske om at BRK anviser en lejer. Forinden etablering af en tilflytterliste skal det juridiske grundlag for en sådan liste dog afklares nærmere.

 

Dialog med lokalforeninger

Der har været en løbende dialog med lokale initiativtagere og foreningerne i Svaneke og Gud­hjem-Melsted og nu senest også foreningen i Allinge. De lokale kræfter bidrager med konkret viden om lokale forhold og har stillet sig rådighed for konkrete rundvisninger mv. Dialogen ventes at kunne fortsætte, herunder med inddragelse af foreninger i de øvrige 8 byer.

 

Dialog med udlejningsbureauer

Initiativ til dialog med udlejningsbureauer ventes gennemført i den kommende tid.

 

Dialog med lokale ejendomsmæglere

I forbindelse med møder medio 2018 med deltagelse af lokale ejendomsmæglere har problem­stil­lingen været drøftet, og yderligere dialog vurderes derfor at kunne ske efter behov.

Dialog med lokale advokater

Initiativ til dialog med lokale advokater er indtil videre udsat.

 

Dialog med SKAT

Dialog med SKAT er udsat indtil arbejdet med politianmeldelser konkretiseres, her­under mhp. vurdering af en hensigtsmæssig fremgangsmåde.

 

 

Øvrige nye initiativer

I arbejdet med kontrol af bopælspligten og tilladelser til fravigelse af bopælspligten har det vist sig, at der hos ganske mange er betydelig usikkerhed om grundlaget for bopælspligten og reg­lerne om flex-boliger. Mhp. afklaring af denne usikkerhed arbejdes der derfor på en kommende indstilling om dette til fremlæggelse på et senere møde.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på kulturaftale 2018

20.20.00G01-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Udvalget får en status på kommunens nuværende kulturaftale med Kulturministeren, som løber til og med 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2017 indgik Bornholms Regionskommune en kulturaftale for 2018 med Kulturministeren. Aftalen var en etårig tillægsaftale til en fireårige kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Med tillægsaftalen blev indsatsområderne og den økonomiske ramme fra kulturaftalen 2014-2017 videreført, dog med justeret indhold og målsætninger. Jf. nedenfor. 

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed


·         Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten blandt borgere på kommunens botilbud

·         Vi vil fremme samarbejdet mellem kommunen og øens kulturinstitutioner om udviklingen af kulturtilbud til borgere med nedsat funktionsevne

Bevægelse gennem kultur

Børn, Unge og Kultur

·         Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet

·         Vi vil øge udfordrede børns livskvalitet og læring 

·         Vi vil styrke talentudviklingen inden for teater

Skoletjenesten Bornholm

&
Projekt v. Bornholms Teater

 

Samtlige kulturregioner skal pr. 15. september indsende en årlig status til Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i aftalens målsætninger. I denne forbindelse orienteres Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget om status på BRK’s kulturaftale for 2018.

Status indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen er vedhæftet som bilag.

Resume af status for kulturaftale 2018

Sundhed og Kultur
Projektet Bevægelse gennem kultur, som er forankret i Center for Psykiatri og Handicap, er blevet videreført i 2018 og handler om at inddrage kulturelle oplevelser i rehabiliteringsforløb i kommunens socialpsykiatri. Overordnet viser erfaringerne, at det fortsat er de mest velfungerende borgere, som tager del i kulturtilbuddene, men for en stor gruppe kan der konstateres en udvikling i deres funktionsevne i forhold til almindelig daglig livsførelse samt øget energi og glæde.

I år er projektet udvidet til også at gælde udviklingshæmmede borgere i botilbud, hvilket har været en stor succes. Det har medført nye kulturelle muligheder for disse borgere, hvilket har bidraget til øget livskvalitet og nye venskaber mellem beboere på tværs af handicapområdets botilbud. Samtidig har de deltagende kulturinstitutioner fået øget erfaring om en ny brugergruppe, mens borgerne har stiftet bekendtskab med kulturtilbud, som de ellers ikke ville have valgt til. Det er håbet, at der vil opstå flere samarbejder mellem kulturinstitutionerne og botilbuddene i Psykiatri og Handicap på sigt.  

Børn, Unge og Kultur
I 2018 har dette indsatsområde omfattet tre nye tiltag, som har medført positive og interessante erfaringer. Med fortsat fokus på grundskolen har Skoletjenesten Bornholm påbegyndt arbejdet med at udbyde undervisningstilbud til dagsinstitutionsområdet. Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af kultur- og naturtilbud til småbørn og et billedrig undervisningskatalog, der skal fungere som en samtalebog mellem pædagogerne og børnene.


På baggrund af det tidligere kulturaftale-projekt, Kend din Ø, er der blevet udbudt tværfaglige kulturelle lørdagsarrangementer til hhv. plejefamilier, deres plejebørn og egne børn og to skoleklasser med trivselsudfordringer og deres forældre. Ønsket med arrangementerne var at skabe gode fællesoplevelser, hvor familien samledes om en fritidsaktivitet for derved at bidrage til øget trivsel i hverdagen. Det var et ukendt tilbud for plejefamilierne, hvorfor projektet skulle løbes i gang med ekstra information. Der opleves nu stor tilslutning til lørdagsarrangementerne fra både plejefamilier og de to skoleklasser.


Som en del af en indsats inden for talentudvikling er der blevet udbudt en talentlinje i teater (Teatertalent 2018) for unge mellem 15 og 25 år i samarbejde med Bornholms Teater. Talentlinjeholdet er på seks elever, og alle er udvalgt gennem en optagelsesprøve.  Undervisningen er først påbegyndt i september, men der er allerede nu positive tilbagemeldinger fra eleverne, som tyder på, at der er et potentiale for talentudvikling inden for teater på Bornholm.

Overordnet viser kulturaftalens foreløbige resultater, at øens kulturinstitutioner og kulturliv er relevante for flere samfundsgrupper og bidrager ikke blot til læring, men også til øget livskvalitet og almen trivsel. En af kulturaftalens største succes er de konkrete samarbejder, som aftalen afstedkommer på tværs af flere kommunale centre og kulturinstitutioner. Disse samarbejder er med til at sammensætte kommunens eksisterende ressourcer på nye måder, så der skabes flere og bedre kulturtilbud til øens borgere.


Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Status - Kulturaftale 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kulturaftale 2019

20.20.00G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Bornholms Regionskommune har en etårig kulturaftale med Kulturministeriet, som udløber med udgangen af 2018. Aftalen er en forlængelse af en fireårige kulturaftale, der løb fra 2014-2017. Kulturministeriet har meddelt, at Bornholms Regionskommunes nuværende kulturaftale for 2018, forlænges med et ekstra år. Administrationen har udarbejdet et oplæg til den etårige kulturaftale for 2019, som forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

·         at oplægget til en etårig kulturaftale for 2019 godkendes

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

I 2017 udløb Bornholms Regionskommunes fireårige kulturaftale med Kulturministeriet. Efter planen skulle der have været indgået en ny kulturaftale for perioden 2018-2021, men aftalen for 2014-2017 blev i stedet forlænget med et år. Forlængelsen skyldtes, at Kulturministeren ønskede at gentænke kulturaftaleordningen og eventuelt indfase en ny kulturaftalemodel fra 2019.

Det seneste år har der været dialog mellem Kulturministeren og landets kulturregioner om en revidering af gældende kulturaftalemodel. Af brev fra 9. maj 2018 meddeler Kulturministeren, at det ikke vil være muligt at indføre en ny ordning inden årsskiftet, hvorfor alle de kulturaftaler, som udløber ved udgangen af 2018, vil blive forlænget til og med 2019. Det forventes, at der vil blive indfaset en ny kulturaftalemodel ved indgangen til 2020. 

Kulturaftalen for 2019 skal tage udgangspunkt i den nuværende kulturaftale både hvad angår indhold og økonomi. Da aftalen for 2018 er en forlængelse af den fireårige aftale, vil aftalen for 2019 videreføre de samme indsatsområder og økonomiske rammer. Med kulturministerens udmelding bliver kulturaftalen 2014-2017 forlænget for andet år i træk.

Oplægget til den etårige kulturaftale for 2019 er vedlagt som bilag.


Kulturaftale for 2019


Ligesom kulturaftalen 2014-2017 og tillægsaftalen for 2018 sætter aftalen for 2019 fokus på indsatsområderne Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur. Under indsatsområdet Kultur og Sundhed fortsætter projektet Bevægelse gennem Kultur sin nuværende indsats. Parallelt hermed vil der blive set nærmere på, hvordan øens særegne naturarv i højere grad kan sættes i spil i forhold til at fremme borgeres livskvalitet, trivsel og sundhed.


Tabel 1. Samlet overblik over aftalens mål og projekter

Indsatsområde

Mål

Projekt

Kultur og Sundhed

·         Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten hos flere borgere

·         Vi vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og kommunen om udviklingen af kultur- og naturtilbud, der afprøver kulturens sundhedsfremmende potentiale

Bevægelse gennem kultur
&
Pilotprojekt

Børn, Unge og Kultur

·         Vi vil videreudvikle og implementere pædagogiske kulturtilbud til grundskolen

·         Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til dagsinstitutionsområdet

·         Vi vil styrke talentudviklingen inden for kunsthåndværk

Skoletjenesten Bornholm


Hvad angår indsatsområdet Børn, Unge og Kultur vil Skoletjenesten Bornholm fortsat arbejde med læringstilbud til grundskolen og dagtilbudsområdet. Der vil desuden blive arbejdet videre med kunstneriske talentudvikling. Hvor der i 2018 blev udbudt en talentlinje i teater i samarbejde med Bornholms Teater, vil Skoletjenesten Bornholm sætte fokus på udviklingen af et talentforløb i kunsthåndværk for udskolingselever.

Forudsat tillægsaftalens kommunalpolitiske godkendelse, forventes aftalen underskrevet ved udgangen af 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er i det kommunale budget for 2019 afsat 356.258 kr. til en kulturaftale. Staten bevilger et tilskud på 335.458 kr., hvilket resulterer i en samlet budgetramme for 2019 på 691.716 kr.

Tabel 2. Økonomisk oversigt for kulturaftalen 2019 (2019-priser)

Indsatsområde

Kulturregion Bornholm

Statslig bevilling

Total

Kultur og Sundhed

145.000

140.000

185.000

Børn, Unge og Kultur

211.258

195.458

406.716

Total

356.258

335.458

691.716

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Udkast til kulturaftale 2019 (DOCX)

2.
Brev af 9. maj 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

00.01.00Ø40-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. På samme møde blev tilskudskriterierne godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet.

Administrationen har prioriteret de 14 indkomne ansøgninger ud fra tilskudskriterierne og fremlægger hermed prioriteringen til politisk godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    at der gives tilsagn om tilskud på i alt 633.733 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, og

b)    at der gives afslag på fem ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling


Kommunalbestyrelsen godkender den 28. juni 2018, at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Tilskud gives efter de på samme møde godkendte tilskudskriterier. På mødet blev der også meddelt anlægsbevillinger til projektet.

Projektet blev finansieret af et disponibelt restbeløb fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse under fritids- og kulturområdet, der blev matchet med uforbrugte statslige midler til Landsbyfornyelse fra 2017. Tilskudsrammen på 633.733 kr., som er afsat under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, skal derfor fordeles efter støttekriterier i byfornyelsesloven.

 

Målgruppe

Tilskudsordningen er målrettet forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, der fungerer som hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Puljemidlerne er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere, men der kan ydes tilskud til både privatejede og offentligt ejede bygninger.

 

Støttekriterier
Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

•   Tilskud til istandsættelse af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer

•   Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport

•   Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

 

Ansøgningerne prioritereres efter følgende retningslinjer:

•   Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.

•   Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til: hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Der kan som udgangspunkt søges om tilskud op til 50 pct. af det totale budget. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

Ved ansøgningsfristens udløb den 13. august 2018 var der indkommet 14 ansøgninger, som er blevet vurderet af medarbejdere fra Kultur og fritid, Byg samt Budget og indkøb efter ovenstående tilskudskriterier. Fordelingen af midlerne forelægges nu til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. juni 2018.

Prioritering af ansøgninger
Af de 14 ansøgninger er tre ansøgninger fra kommunale huse udgået af ansøgningsfeltet. Dels har Gudhjemhuset frafaldet deres ansøgning, og dels var der tale om to beløbsmæssigt meget små projekter, som kan finansieres inden for Ejendomsservices eksisterende driftsbudget.

Administrationen anbefaler, at der gives helt eller delvist tilsagn om tilskud til seks ansøgere og afslag til de resterende fem ansøgere.

Tilsagn om tilskud
Administrationen vurderer, at seks af ansøgningerne er støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, jf. tabellerne nedenfor.

 

Privatejede bygninger

Aarsdalehuset og Vestermariehuset er to ikke-momsregistrerede privatejede bygninger.

Det indstilles, at de privatejede bygninger bevilges tilskud på tilsammen 458.733 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til


Samlet budget inkl. moms

 


Ansøgt beløbTilskud

 

Aarsdalehuset v/Aarsdale Borgerforening

Isolering af etageadskillelse 

Nye vinduer og dør 

93.025

46.513

46.513

Vestermariehuset v/Bornholmerkirken

Nyt tag

503.400

503.400

412.220

Total i hele kr.

458.733

 

Kommunale bygninger

Følgende fire bygninger er kommunalt ejede: Hasle Kultur- og Medborgerhus, Tejn Medborgerhus, Østermarie Fritidshus og Nexø Kultur- og Fritidshus.

Det indstilles, at de kommunale bygninger bevilges tilskud på tilsammen 175.000 kr.

Det forudsættes, at Ejendomsservice medfinansierer tiltagene med 50 pct. via driftsbevilling 55 Ejendomme og service, hvilket Ejendomsservice er indforstået med.

 

Bygning

Tiltag, der er ansøgt støtte til

Samlet budget

ekskl. moms


Ansøgt beløb

Tilskud

50 pct.

Hasle Kultur- og Medborgerhus,

Storegade 64

Reparation af vinduer
Maling af vinduer og døre
Ny dør

110.000


55.000


55.000

Tejn Medborgerhus,

Ndr. Strandvej 31

Belægningsarbejde

Rampe til hoveddør

50.000

25.000

25.000

Østermarie Fritidshus,

Godthåbsvej 39

Maling af vinduer
Udskiftning af vinduer og kælderdør

170.000

85.000

85.000

Nexø Kultur- og Fritidshus,

Gl. Postvej 27

(Overdækket indgangsparti* 44.690)

 Automatisk døråbner 19.918

64.608

64.608

10.000

Total i hele kr.

175.000

*Overdækket indgangsparti vurderes ikke at være støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, hvorfor der ikke ydes tilskud til dette arbejde.

 

Det indstilles, at der bevilges følgende tilskud:

To privatejede bygninger                                    458.733 kr.                  

Fire kommunalt ejede bygninger                          175.000 kr.

Tilskud i alt                                                                 633.733 kr.

 

Afslag

Administrationen vurderer, at nedenstående ansøgninger ikke lever op til støttekriterierne jf. byfornyelsesloven, hvorfor ansøgningerne indstilles til afslag.

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til

Ansøgt beløb inkl. moms

Folkets Hus i Snogebæk

Etablering af CO2-sensor til ventilation
Udskiftning af indendørs og udendørs belysning til LED

 Uspecificeret

Nyker Forsamlingshus

Maling af sal og scene, nyt gulv i sal og indgang, isolering af bygning med nyt tag

235.896

Multihuset i Østerlars (kom.)

Efterisolering af hovedbygning og klimaskærm

390.154

Værftet i Nexø

Udskiftning vinduer og døre
Udskiftning af branddør
Udskiftning af port

216.213

Svanekegaarden

Renovering af gårdsplads

 278.125


Folkets Hus og Nyker Forsamlingshus søger om tilskud til initiativer, som ikke er nævnt i energimærket. For Multihuset i Østerlars gælder, at de ansøgte tiltag ikke nævnes i energimærket som rentabel, men som forslag til forbedring ved en renovering.
Derudover vurderer administrationen, at Værftet i Nexø samt Svanekegaarden ikke kan betegnes som værende forsamlingshuse eller havende forsamlingshuslignende anvendelse som gengivet i byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. juni 2018 følgende anlægsbevillinger:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                    633.733 kr.

Refusion af byfornyelsesudgifter vedrørende projektet                                -443.613 kr.

 

Det indstilles, at der gives tilsagn om tilskud til istandsættelse af bygningerne på i alt 633.733 kr. jf. sagsfremstillingen, hvorefter tilskudsrammen er opbrugt.

 

Anlægsmidler til rådighed

 633.733 kr.

Tilsagn om tilskud

-633.733 kr.

Resterende anlægsmidler

    0 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Frivillighedsstrategi, midtvejsevaluering

00.15.00G01-0021

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

27-08-2018

5

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

11

 

Hvem beslutter

Klima- og Bæredygtighedsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhverv- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2016 ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019”, bestående af en række tværgående indsatser og særlige indsatser på fire udvalgte områder. Formålet er at skabe rammer og forudsætninger for en mere målrettet styrkelse af samspillet mellem de kommunale enheder, frivillige og foreningslivet.

En midtvejsevaluering viser at de fleste tværgående indsatser er gennemført eller delvis gennemført.

På de fire udvalgte områder har de respektive politiske udvalg vedtaget handleplaner, hvor der især på de tre områder har været gennemført en række initiativer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      At Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning, og herunder være opmærksom på de tilbagestående udfordringer i gennemførelsen af frivillighedsstrategien.

 

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 27. august 2018

Taget til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. september 2018
Taget til efterretning.

 

Natur- og Miljøudvalget den 25. september 2018:

Taget til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog 22. december 2016 ”Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019”, indeholdende en række tværgående indsatser og fire udvalgte områder til en særlig målrettet indsats.

Den 21. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen handleplaner for hvert af de fire udvalgte områder:

·         Den rehabiliterende organisation

·         Integration af flygtninge

·         En åben og inkluderende folkeskole

·         Sunde og grønne lokalsamfund

Det ultimative mål for strategien er at hele (BRK-) organisationen indtænker frivillige og partnerskaber med foreningslivet i opgaveløsninger og udvikling af nye initiativer, hvor det er muligt, og sammen med erhvervslivet, hvor det giver mening.

Hertil er BRK organisationen ikke nået endnu, men de mange aktiviteter som led i strategien har været et stort skridt i denne retning.

Det skal her pointeres at samarbejde mellem kommunen, foreningslivet og frivillige IKKE er af ny dato. Flere kommunale enheder har mange års erfaringer med at samarbejde med foreninger og frivillige, f.eks. indenfor lokalområdeudvikling, aktivitetscentre, kulturlivet mm.

 

Frivillighedsstrategien har suppleret og styrket dette mangeårige samarbejde på flere områder:

·         Det er blevet nemmere og mere attraktivt at være frivillig på Bornholm, herunder med oprettelsen af en frivilligportal, samarbejdet gennem Frivillig Forum Bornholm med nu ca. 25 medlemsorganisationer og én indgang til BRK gennem frivillighedskoordinatoren.

·         Det er blevet nemmere og mere attraktivt for kommunale medarbejdere at samarbejde med frivillige, herunder med beskrevne procedurer og vejledninger, kontaktpersoner i forhold til frivillighedsstrategien, øget koordinering mm.

·         På flere områder oplever borgerne sammenhæng mellem indsatserne fra fagprofessionelle og frivillige, f.eks. på integrationsområdet.

·         Der er skabt flere anledninger til at den frivillige verden og kommunen mødes og samarbejder, f.eks. i forbindelse med Frivillig Fredag/Uge 39 med bl.a. fonds- og foreningsmesse.

 

Den tværgående indsats

 

Kontaktpersoner: Alle centre har udpeget en central nøgleperson med ansvar for implementering af frivillighedsstrategien.

 

Procedurer: Flere institutioner har udarbejdet specifikke procedurer for samarbejdet med frivillige, og netværket har bl.a. fokus på frivillighed med aktiviteter i frivilligugen, uge 39.

Retningslinjer/håndbog: Med udbygningen af kommunens hjemmeside om frivillighed synes der ikke umiddelbart at være et behov for en håndbog. Hjemmesiden gør det muligt til stadighed at udbygge og tilpasse viden og vejledninger mv.

 

Vidensbank for kommunalt ansatte om frivillighed bliver løbende ajourført af frivillighedskoordinator og flyttes til kommunens intranet Dragenettet under ’netværk’

Frivilligcenter: Frivillig Forum Bornholm (FFB) afleverede i juli 2017 en indstilling omkring etablering af et frivilligcenter, på baggrund af oplysninger og erfaringer fra andre af landets kommuner. Forslaget indgik i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2018, men førte ikke til afsættelse af midler til etablering af et frivilligcenter.

 

Kompetenceudvikling: Der er ikke modtaget konkrete ønsker fra kommunens centre og institutioner om kompetenceudvikling af medarbejdere. Der har været afholdt et gratis webinar for kommunalt ansatte med titlen ”Styrk samarbejdet med frivillige i offentlige institutioner”,

og kommunen har gennem Frivillig Forum Bornholm været medarrangør af kompetencekurser til frivillige foreninger.

Rammer og ressourcer: Der er stor søgning efter økonomisk tilskud til foreninger. På hjemmesiden oplyses om puljer og fonde, og henvises til konsulenter i kommunen der kan være behjælpelige med ansøgninger.

Omkring 40 foreninger har via kommunen modtaget gratis login til Schultz Puljeguide, hvor de selv har mulighed for at søge midler blandt ca. 1200 fonde og puljer.

Lokaler: Et samlet notat over lokaler, der kan benyttes af foreninger og frivillige, er under udarbejdelse og ventes klar i løbet af efteråret 2018.

Portal: En frivilligportal www.frivilligbornholm.dk blev taget i brug 1. september 2017. Her kan udbydes frivilligopgaver, annonceres begivenheder, oplyses om udstyr/grej til låns og der arbejdes aktuelt på at få en samlet foreningsoversigt. Portalen ejes af Frivillig Forum Bornholm, der finansierer driften over det årlige driftstilskud fra kommunen.

 

Handleplaner

 

Den rehabiliterende organisation

BRK er meldt ind i organisationen i Cykling uden Alder, med adgang til bookingsystem og forsikring af de frivillige.

·         Sammen med Cykling uden Alder er afholdt et PR-event i sensommeren 2017, hvor der blev cyklet med rickshaw cykler og beboere fra Domen i Allinge til Is-Kalas i Sandvig t/r

·         Et rekrutteringsopslag på Frivilligportalen lægges op umiddelbart efter sommerferien 2018

·         Der er et tiltag i støbeskeen i forhold til de lokale medier for at fortælle historien om de gode cykeloplevelser mhp. at rekruttere flere frivillige cykelpiloter

·         I forbindelse med ”Frivillig Fredag” 28. september 2018 er der planlagt en PR-event ved Aakirkeby-Hallerne, hvor folk kan prøve/se, hvor dejligt det er at cykle en tur med nogen

Gennemførelsen af handleplanen har været forsinket, bl.a. af det store ekstra arbejde, som plejeboligområdet fik i forbindelse med et meget intenst forløb med byggeri af 11 køkkener og iværksættelse af leve-bo miljø med udgangspunkt heri.

 

Integration af flygtninge

I samarbejde med lokalsamfundet, Byting, borgerforeninger og idrætsforeninger rundt på øen, har integrationsafdelingen afholdt informationsmøder med borgere og nye danskere, hvor der er skabt mange gode relationer, hvilket også opleves ved, og gennem åbne husmøder i de nye borgeres bofællesskaber.

En sidegevinst til integrationsarbejdet er, at der i flere byer er oprettet grupper af kontaktpersoner som både borgere og kommune kan henvende sig til, når der kommer nye beboere til byen og hvis de har spørgsmål til det lokale liv.

De involverede byer er Klemensker, Aakirkeby, Pedersker, Hasle, Nexø og Rønne.

 

En åben og inkluderende folkeskole

Alle folkeskolerne på Bornholm har i forskellig grad samarbejde med frivillige. De fleste gennem Åben Skole projekter, skoletjenesten og lokale foreninger.

 

I forbindelse med handleplanen er der i skolelederregi blevet drøftet retningslinjer for samarbejdet med frivillige bl.a. i forhold til information på skoleporten om anvendelsen af frivillige og den fælles indgang FrivilligBornholm.dk. Personalet på skolerne har fået introduceret frivillighedspolitikken og strategien. Derudover er ”samarbejdet med frivillige” blevet et tilbagevendende punkt på ledermøderne til gensidig inspiration.

 

Skolerne arbejder bl.a. med:

·         Skoletjenesten Bornholm

·         Diverse Åben Skole projekter, herunder egne puljemidler

·         Naturvidenskabsfestivallen i uge 39

·         Samarbejde med erhvervslivet om First Lego League(FLL)

·         Samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om bl.a. Edison

·         Samarbejde med UU og de erhvervsdrivende om diverse tiltag der understøtter elevernes uddannelsesvalg fx karrierelæring, BUM (Bornholms Uddannelses Messe)

·         Lokalt samarbejde med foreninger, erhvervsdrivende, forældreforeninger m.m.

·         Samarbejde med frivillige om lokale projekter fx læsemakkerprojektet i Nexø, praktiske opgaver m.m.

·         at eleverne af og til deltager som frivillige fx ved at gå Lucia på et plejehjem, pyntning af bibliotekets/byens juletræ m.m.

Det har vist sig svært at rekruttere frivillige i skoletiden, så derfor har fokus primært været på samarbejdet med kulturinstitutioner og de erhvervsdrivende.

 

Sunde og grønne lokalsamfund

Indsatsen i handleplanen har fokus på at skabe et sted, hvor unge på Nordbornholm kan hænge ud og være aktive i timerne efter skole. Projektet vil involvere unge i 6-9. klasserne, således at de selv er med til at skabe stedet og til at tage ansvar for udviklingen i deres lokalsamfund.

Status: På grund af fraflytning af ansvarlig medarbejder og organisationsændringer efter kommunalvalget er gennemførelsen af denne handleplan blevet forsinket, og vil først blive gennemført efter sommerferien 2018.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af de konkrete tiltag afholdes inden for budgettet for de respektive politiske udvalg, eller vil blive forsøgt afholdt gennem fundraising.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag:

·         Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019

·         Handleplaner for frivillighed og partnerskaber, KB-beslutning 21-09-2017

 

 

Bilag til Klima- og Bæredygtighedsudvalget 27. august 2018

1.
Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 (PDF)

2.
Strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 (PDF)

3.
Handleplaner for frivillighed og partnerskaber, KB-beslutning 21-09-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status på anvendelse af midler til fri disposition

00.01.00A00-0077

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af en forespørgsel fra Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget forelægges hermed en status på projekter, som Fritids- og Kulturudvalget har bevilget midler til i 2016 og 2017, samt en kort orientering om opfølgningsprocedurer for samme.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

-      At udvalget tager status til efterretning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres hermed om status samt administrativ opfølgningsprocedure på de projekter, som Fritids- og Kulturudvalget har bevilget midler til projekter af de overførte midler fra tidligere år. Udvalget fordelte således en pulje på 722.478 kr. i 2016 med overførte midler fra 2015 og en pulje på 1,434 mio. kr. af overførte midler fra 2016 i 2017. Alle bevillinger fra puljen i 2016 er udbetalt med undtagelse af de 40.000 kr. reserveret til KLASK, og som indgår i oversigten herunder.

 

Det drejer sig om følgende tiltag:

År

Projekt

Beløb

Status

Type

2016

Kultur Leg Aktivitet Sammenhold Klemensker (KLASK) – etablering af legeplads

40.000 kr.

Afventer tilbagemelding fra KLASK

Anlæg

2017

RIK fodbold – Udvidelse af aktivitetsområde på Rønne Stadion Nord

55.000 kr.

Forventes afsluttet i oktober 2018

Anlæg

2017

Aakirkeby Idrætsforening – Etablering af beachvolley- og håndboldbane

71.500 kr.

Forventes afsluttet i 2018

Anlæg

2017

Viking Fodbold – belysning og kunstgræs på Oasen

136.225 kr.

Afsluttet 2018

Anlæg

2017

Bornholms Motorsport – 5 års leje af areal til motorsportsaktiviteter. NB: Bevilling afsættes under forudsætning af, at folkeraceaktiviteterne afholdes på Bolbyvej 12 i Klemensker

50.000 kr.

Afventer endelig lejekontrakt

Tilskud

2017

DGI Bornholm – Medfinansiering af Motionspas 55+

40.000 kr.

Udbetalt 2017

Tilskud

2017

Povlsker Idrætsforening – Renovering af Povlskerhallen. NB: Bevilling afsættes under forudsætning af, at Povlskerhallen bliver godkendt af kommunalbestyrelsen som en selvejende idrætsfacilitet

200.000 kr.

Overgået til Ejendomme og Drift til projektering af en ny hal i Snogebæk

Tilskud

2017

Eventpulje til idrætsforeninger, støtte til foreningsudvikling

300.000 kr.

Fordelt af IVK – udbetalt 2018

Tilskud

2017

Fripladspulje på Kulturskolen

20.000 kr.

Udbetalt 2017

Tilskud

2017

Udvikling af DGI Stadion – Afsat til arbejdsgruppe i Idrættens Videns- og Kompetenceråd

50.000 kr.

Udsat grundet andre planer for DGI Stadion

Tilskud

2017

Wonderfestiwall – Anlæg af fast el, vand og fibernet på ny festivalplads

500.000 kr.

Behandles i september/oktober 2018

Anlæg

 

I forbindelse med de projekter, der henhører under anlæg, følges proceduren for anlæg med kvartalsmæssige opfølgninger.

 

De øvrige tilskud udbetales forlods på baggrund af et indsendt budget med endelig afrapportering, når midlerne er anvendt i overensstemmelse med bevillingen.

 

De 300.000 kr., som blev afsat til en eventpulje, blev den 16. marts 2018 fordelt af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) til tre konkrete projekter: Tejn IF’s MTB on the Rocks og Viking Atletik til hhv. tidstagningsudstyr til events og et langdistance MTB-løb. IVK fik ligeledes tildelt 50.000 kr. til en arbejdsgruppe, der skulle undersøge fremtidige udviklingsmuligheder for DGI Stadion. Arbejdsgruppens arbejde kolliderede med andre planer for området, og midlerne henstår.

 

Povlsker Idrætsforening fik bevilget 200.000 kr. til renoveringsarbejder under forudsætning af, at hallen ville blive godkendt som en selvejende hal af kommunalbestyrelsen. Kommunalbe-styrelsens beslutning d. 21. december 2017 om ikke at godkende Povlskerhallen som en selvejende facilitet, medførte, at Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget d. 6. juni 2018 godkendte, at de 200.000 kr. blev overført til Center for Ejendomme og Drift til udgifter til projektering mv. af en ny hal i Snogebæk.

Økonomiske konsekvenser

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Fremtidig arbejdsform for Idrættens Videns- og Kompetenceråd

00.15.00G01-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af en arbejdsgruppe nedsat af Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK), der skulle se på mulige ændringer i rådets arbejdsform, forelægges hermed forslag til ændringer i rådets sammensætning, formål og opgaver.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

-      At udvalget anbefaler de foreslåede ændringer i formål, opgaver og sammensætning af Idrættens Videns- og Kompetenceråd

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) er nedsat som et led i idrætsstrategien fra 2015, og er et rådgivende organ inden for idrætsområdet, som fungerer som Fritids- og Kulturudvalgets direkte sparringspartner og kontakt i forhold til idrætslivet. På baggrund af årets virke siden opstarten i begyndelsen af 2016, har medlemmerne af rådet vurderet, at der er behov for en omstrukturering af rådet. En ny struktur skal sikre et mere effektivt og velfungerende råd.

 

Sagen blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget d. 6. december 2017, hvor det blev besluttet, at det kommende fagudvalg skulle arbejde videre med sagen. Der blev derfor holdt et dialogmøde d.16. april mellem IVK og Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Idrættens Videns- og Kompetenceråd nedsatte derefter en arbejdsgruppe, der skulle drøfte rådets fremtidige arbejdsform. Resultatet af arbejdet blev forelagt IVK d. 9. august 2018. Rådet forholdt sig til udkastet, og med få ændringer forelægges det hermed til politisk behandling.

 

Revision af idrætsstrategien

I forbindelse med en revision af idrætsstrategien skal ændringerne indgå, såfremt de godkendes politisk.

Økonomiske konsekvenser
-

 

Supplerende sagsfremstilling og/ eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Forslag til fremtidig arbejdsform for IVK (PDF)

2.
Idrætsstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2018

04.04.00Ø40-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2018 afsat en pulje til tilskud til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Repræsentanter for de selvejende haller har opnået enighed om fordelingen af puljen. Der søges på den baggrund om syv anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller:

a)    at der gives syv anlægsbevillinger på tilsammen 729.750 kr. til tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller, fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver,

b)    at der tilsvarende afsættes syv rådighedsbeløb på tilsammen 729.750 kr. finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller,

c)    at eventuelle mindreforbrug ved arbejdernes afslutning tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller, og

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2018. På fordelingsmødet blev parterne enige om at fordele puljen, således at forslag til bevillinger blev reduceret i forhold til de indhentede tilbud, hvorved det var muligt at indfri flere af hallernes ønsker.

Anlægsopgaver som fokuserer på klimaskærm, energiforbedring og myndighedskrav, samt anlægsopgaver som har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” blev prioriteret ved fordelingen, jf. kriterier for fordeling af anlægspuljen til de selvejende haller.

Der er i 2018 afsat 806.535 kr. i renoveringspuljen til selvejende haller. Følgende forslag til fordeling af puljen indstilles til politisk godkendelse:

 

 

 

 

 

 

Ansøgt,

budget inkl. moms

Ansøgt,

budget ekskl. momsref.

Forslag til reducerede bevillinger

ekskl.

momsref. *

 

 

 

 

Aakirkeby-Hallerne

 

 

 

Udskiftning af toiletter og armaturer

39.800

33.034

30.290

Nyvest Centret

 

 

 

LED-lys i hallen

245.513

203.776

186.860

Nexø Hallen

 

 

 

Styring af ventilationsanlæg

207.125

171.914

157.650

Østermariehallen

 

 

 

Tilskud til genvindingsanlæg

206.125

171.084

156.880

DGI-Hallen

 

 

 

LED-lys

109.750

91.093

83.530

Gudhjem Svømmehal

 

 

 

Nye forsyningsrør til brugsvand

64.075

53.182

48.770

Rønne Svømmehal

 

 

 

LED-lys i cafeteria

31.683

26.297

24.110

Udskiftning af vinduer i hal

54.732

45.428

41.660

I alt

 

 

65.770

 

 

 

 

Samlet

958.803

795.808

729.750

 

* Forslag til bevillinger er reduceret med 8,3 pct. i forhold til de ansøgte beløb.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om syv anlægsbevillinger til tilskud til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Aakirkeby-Hallerne

 30.290 kr.

Nyvest Centret

186.860 kr.

Nexø Hallen

157.650 kr.

Østermariehallen

 156.880 kr.

DGI-Hallen

83.530 kr.

Gudhjem Svømmehal

48.770 kr.

Rønne Svømmehal

 65.770 kr.

I alt ekskl. momsrefusion

729.750 kr.

 

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller. I budget 2018 er der i puljen afsat et rådighedsbeløb på 740.300 kr. Hertil kommer overførte midler fra 2017 på 66.235 kr. Puljen er dermed i alt på 806.535 kr. i 2018.

 

Oprindeligt budget 2018

740.300 kr.

Overført fra 2017

66.235 kr.

Korrigeret budget 2018

806.535 kr.

 

Den indstillede fordeling medfører, at der vil være et resterende rådighedsbeløb i puljen på 76.785 kr.

Beløbet er disponeret til Bornholms Idræts- og Kulturcenters merudgifter til anskaffelse af LED-lys i hallen, der ligger ud over centerets oprindelige bevilling fra 2017 på 176.375 kr. til projektet. Projektet blev udsat, da centerets oprindelige tilbud på LED-lys ikke havde tilstrækkeligt antal lux til formålet. Der vil i en senere sag blive fremlagt en ansøgning om forhøjelse af anlægsbevillingen til Bornholms Idræts- og Kulturcenter.

 

Midler til rådighed

806.535 kr.

Fordelte midler

-729.750 kr.

Resterende midler

76.785 kr.

 

 

Rådighedsbeløbene på tilsammen 729.750 kr. ekskl. momsrefusion, svarer til udbetaling af tilskud på i alt 879.218 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Der vil således skulle udbetales følgende tilskud:

Aakirkeby-Hallerne

 36.494 kr.

Nyvest Centret

225.133 kr.

Nexø Hallen

189.940 kr.

Østermariehallen

 189.012 kr.

DGI-Hallen

100.639 kr.

Gudhjem Svømmehal

58.759 kr.

Rønne Svømmehal

 79.241 kr.

I alt inkl. momsrefusion

879.218 kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan 2019

00.22.04A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2019 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 8.00

c) at mødeplanen tilgodeser mødeplaceringer på både beskæftigelses- og fritidsområdet.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

a) og c) taget til efterretning. b) mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forventes den 20.9.2018 at godkende mødeplanen for 2019 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har møder følgende dage i 2019:

9. januar

6. februar

13. marts

3. april

8. maj

6. juni

28. august

25. september

6. november

4. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 26. september 2018

1.
Mødeplan 2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Temadrøftelse - Tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.13.02P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

16

 

Hvem beslutter

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Der lægges op til afholdelses af en temadrøftelse, hvor udvalget diskuterer og lægger rammerne for Bornholms Regionskommunes strategi for gennem større synlighed at understøtte tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

 

Leder af borgerservice og ydelse, Pernille Wedel, Leder af virksomhedsservice Rikke Holm og kommunikationskonsulent Gitte Bisse Bertelsen deltager ved behandling af dette punkt.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)    At udvalget drøfter rammerne for en kommunikations-, markedsførings- og rekrutteringsindsats

b)      At udvalget tager stilling til, om der skal iværksættes særlige initiativer for at styrke BRKs indsatser og synlighed på ovennævnte områder.

1)   At BRKs sociale medier (hjemmesider, Facebook, LinkedIn mv. gennemgås og tilrettes i det omfang det kan finde sted indenfor afsatte ramme og at der udarbejdes oplæg til politisk beslutning ved behov udover dette).

2)   At der udarbejdes relevant informationsmateriale (fysisk/digitalt) i det omfang dette enten kan finansieres inden for rammen eller via reklamer, alternativt udarbejdes der et beslutningsgrundlag til politisk behandling.

3)   At Borgerservice i Center for Job, Uddannelse og rekruttering, indgår i den kommunale ”Butlerordning” som tovholder på den kommunale tilflytterindsats.

4)   At Borgerservice får til opgave at indbyde nye tilflyttere til et velkomstarrangement

en gang i kvartalet. At arrangementet søges afholdt rundt om på Bornholm i samarbejde med foreninger og borgerforeninger i det omfang, det er muligt.

5)   At der udarbejdes en kontaktstrategi som også sigter på rekruttering af arbejdskraft udenfor Bornholm.

6)   At der udarbejdes et oplæg til en ”Forening for Bornholmere udenfor Bornholm” og andre interesserede med henblik på en fortsat markedsføring af Bornholm som job og bo mulighed.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 besluttet at visionen for Bornholm er, at der i 2028 skal være 42.000 indbyggere.

For at sikre et samfund med en balanceret befolkningssammensætning er der behov for, at gøre en indsats, der rækker ud over den nuværende udvikling. For at fylde op i arbejdsstyrken og samtidig udvikle øen, skal der trækkes tilflyttere til svarende til, at vi om 10 år har et befolkningstal, der ligger på minimum 42.000.

For at virkeliggøre denne vision vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder.

 

Temadrøftelsen vil sætte fokus på de rammevilkår og indsatser, som allerede eksisterer og foregår, de indsatser som tænkes iværksat nu samt de muligheder vi ser på lidt længere sigt.

 

Temadrøftelsen vil være opbygget over fire temaer:

1)   BRKs image og kommunikationsplatforme.
Hvordan opleves Bornholms Regionskommune i dag og, hvordan vil vi gerne have, at det skal være fremover.
v/Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent BRK

 

2)   BRKs rolle i tilflytterindsatsen, Butlerordningen.
Borgerservice som Indgangen til kommunens serviceydelser.
v/Leder af Borgerservice og ydelse Pernille Wedel

 

3)   Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
Kontaktstrategi i forhold til de bornholmske virksomheder. Hvordan sikrer vi; virksomhederne den rigtige arbejdskraft, fleste mulige bornholmere i beskæftigelse og understøtter tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft? v/Leder af Virksomhedsservice Rikke Holm

 

4)   Kan vi gøre mere for at fastholde interessen for Bornholm blandt fraflyttede borgere, turister og andre særlige bornholmerglade mennesker? Klub Eksilvestjyder er et eksempel på, hvordan man forsøger at fastholde en interesse med henblik på senere tilbagevenden til Vestjylland. Se deres hjemmeside herKan/skal vi etablere noget tilsvarende på Bornholm?
v/Centerchef Allan Westh

 

Ad1) Hvad skal kommunens rolle være?

-      igangsætter, facilitator og koordinator eller noget helt andet?

-      udarbejdelse og udbygning af et fælles brand?

-      synliggørelse af bomuligheder?

-      synliggørelse af samlende events, fyrtårne og styrkepositioner samt etablering af netværk og netværksaktiviteter mellem aktørerne?

 

Er der tale om et marketingsarbejdet - eller i høj grad et samskabelsesprojekt? Noget som dels kræver udnyttelse af et aktivt medborgerskab og dels kræver udnyttelse af social kapital og sammenhængskraft i de områder, som skal markedsføres.

 

Allerede eksisterende initiativer:

-      Tilflytterkonsulent, BCB

-      http://www.flyttilbornholm.dk/ (Kommunens)

-      http://næstestopbornholm.dk/ BCB

-      https://www.linkedin.com/showcase/tilflytterservice/ (Kommunens)

-      https://www.facebook.com/tilflytterguide/ (Kommunens)

 

Digitale platforme
Kommunens hjemmeside brk.dk bør tilrettes/ændres således, at der bliver en let og intuitiv adgang til kommunen og dens tilbud online.

 

Hjemmesiden brk.dk skal vise, at Bornholm gerne vil sine indbyggere, både nuværende og nye, og at vi løfter opgaven på en professionel og imødekommende måde.

Det er vigtigt, at både nye, kommende og herboende borgere kender de digitale selvbetjeningsløsninger og kan klare sig selv i så vidt omfang som muligt. Der er i øjeblikket flere forskellige hjemmesider, som tilflyttere kan tilgå, hvilket kan skabe forvirring – der er behov for koordinering og en fælles stemme.

 

Anden markedsføring
Hvilke markedsføringsmaterialer er der behov for. Eksempler vil blive vist på mødet.
Skal det være digitale udgivelser, trykte brochurer, annonceringer, video eller en kombination.

 

Ad2) Velkommen til Bornholm – hele vejen rundt
Forslag til organisering og opgaver
Den tidligere ”Butlerordning” nu ”Velkommen til Bornholm” forankres i Borgerservice sammen med ydelser, som også omfatter Folkeregistret.

 

Borgerservice etableres som ”indgangen” til Bornholms Regionskommune. Hvis du som potentiel tilflytter, ny tilflyttet eller bare er nysgerrig på Bornholm vil have svar på spørgsmål om kommunale serviceydelser – så går du via Borgerservice

 

Rollen som den kommunale tilflytterambassadør kommer til at ligge hos én medarbejder i Borgerservice og ydelser, som vil være tovholder og lægge den tid i opgaven, som det måtte kræve, når først initiativet udbredes. Ressourcetrækket er endnu uafklaret. Der bliver således et ansigt og en stemme, der på et relationelt plan knytter kommunen til ny-tilflytterne. Opgaven vil have overlap i nødvendigt omfang.

 

Opgaver

 

Velkommen til Bornholm-funktionen kommer til at tilbyde forud for tilflytningen:

-      Telefonisk kontakt i forhold til alle typer af spørgsmål om kommunen og kommunale ydelser, herunder dagpasningstilbud, skole, job til ægtefælle, byggetilladelse, lægevalg m.v. Tilflytterambassadøren formidler kontakt til rette center og leder, med mulighed for f.eks. at få en rundvisning på en skole.

Kontakt efter tilflytning

-      Folkeregistret trækker lister over nye borgere hver måned, og tilflytterambassadøren sender velkomstbreve og introfolder, gerne elektronisk.

 

-      Der inviteres til fire årlige velkomstmøder som planlægges og gennemføres af tilflytterambassadøren i Borgerservice og ydelser.
Møderne holdes forskellige steder på Bornholm og planlægges i samarbejde med de forskellige borgerforeninger, som også lægger lokaler til.
Deltagelse af borgmester, andre politikere eller kommunaldirektør afklares.

 

Møderne skal give mulighed for vores nye borgere til at finde netværk i lokalområdet, inden for de områder, som er relevante for den enkelte person eller familie. Kultur- og idrætsforeninger inviteres til at være synlige vedarrangementerne, således at lokale aktiviteter og foreninger viser, hvad de har at tilbyde.

Ad3) Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Hvordan får vi fat i den rigtige arbejdskraft.
Bornholm har pt. et meget stærkt brand samtidig med, at der er en tendens til at unge familier flytter ud af storbyerne og ud til billigere boliger i provinsen.

Dette er en stor og oplagt mulighed for Bornholm til at være i vækst, men indeholder også en risiko for at skuffe en del af målgruppen, hvis de rigtige job ikke viser sig hurtigt nok.

Jobcenterets kontaktstrategi til virksomhederne på Bornholm skal tilpasses de nye muligheder.

Der tilrettelægges derfor en proces med inddragelse af udvalg, virksomhederne og andre relevante interessenter. (Dette uddybes på mødet.)

Relevante fokuspunkter vil være:

Ad4) Klub Eksilvestjyder

Kan og skal en tilsvarende klub etableres på Bornholm?

Det vil være nærliggende at kopiere Klub Eksilvestjyder og fx understøtte det eksisterende, BAGlandet i en udvidet funktion - eller lade kommunens Borgerservice være sekretariat for en Klub ”Altid bornholmer” eller noget tilsvarende.

Her vil man via de digitale/sociale medier kunne holde en stor gruppe potentielle tilflyttere varme i forhold til senere at blive bornholmere på øen. Samtidig vil man få en stor gruppe Bornholmerambassadører i hele Danmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, før der træffes egentlige beslutninger om indsatser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

18

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Formanden orienterede om besøg i Rønne Svømmehal den 9. oktober 2018.