Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
07-11-2018 kl. 08:00
mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Job,- Uddannelse og Rekruttering samt Center for Natur, Miljø og Fritid
  åbent 3 Bopælspligten på Bornholm - ultimo oktober 2018
  åbent 4 Beskæftigelsesplan 2019
  åbent 5 Orientering. Ministerhenvendelse om rettidighed i beskæftigelsesindsatsen
  åbent 6 Forsøg med integration af udenlandsk arbejdskraft på Bornholm
  åbent 7 Forlængelse af Studieambassadør-ordningen
  åbent 8 Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars
  åbent 9 Godkendelse af vedtægtsændring - Bornholms Teater
  åbent 10 Drøftelse af kriterier for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018
  åbent 11 Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018
  åbent 12 Procesplan for råd på idrætsområdet
  åbent 13 Anlægsbevilling til Bornholms Idræts- og Kulturcenter
  åbent 14 Studie- og rejselegat til Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019
  åbent 15 Projekt Analyse af danskernes holdning til kultur
  åbent 16 Projekt Regional identitet og folkeliv
  åbent 17 Udpegning af modtager af kultur- og idrætsprisen 2018
  åbent 18 Mødetidspunkt for udvalgsmøder
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 20 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandling af dagsordens punkt 3 deltager Claus Munk, konstitueret centerchef.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Job,- Uddannelse og Rekruttering samt Center for Natur, Miljø og Fritid– Center for Natur, Miljø og Fritid samt Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Job-, Uddannelse- og Rekruttering og Center for Natur, Miljø og Fritid.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Kl. 8.00 Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Britta Overgaard, leder mentorkorps og STU

Cille Holger, medarbejder kontanthjælp, beskæftigelsesservice

Claus Gjerrild, vejledningsfaglig koordinator ungeporten

Dorthe Nielsen, sagsbehandler ungeporten

Gitte Svart, leder af ungeporten

Jan Rasmussen, leder af jobservice og landssupporten

Lea Leemet, medarbejder sygedagpenge, beskæftigelsesservice

Martin Svart, virksomhedskonsulent

Michael Kaas Hansen, leder af ressource- og kompetenceudvikling

Mikael Schenk, leder af beskæftigelsesservice

Rikke Bidstrup, jobkonsulent

Rikke Holm, leder af virksomhedsservice

Søren Vaupell Christensen, leder af Sandemandsgården

Thomas Nielsen, sagsbehandler ungeporten

Trine Møller, medarbejder sygedagpenge, beskæftigelsesservice

 

Kl. 9.00 Center for Natur, Miljø og Fritid

Andreas Lund Povlsen, Planlægger

Annette Birk Hansen, Pladspersonale, BOFA

Carsten Clemmensen, Leder af Idrætsområder

Franziska Z. Hanspach, Bibliotekar

Hanne-Jytte Vejdiksen, Miljømedarbejder

Jens Hjul-Nielsen, Direktør, BOFA

Jon Madsen, Biblioteksleder

Kim Guldberg Pedersen, Serviceassistent

Lars Peter Schultz, Musikskolelære

Lea Wolffbrandt, faglig koordinator

Louise Krogsriis, kulturkonsulent

Maj-Britt Hansen, Biblioteksassistent

Michael Brandt-Bernbom, Leder af Natur og Miljø

Mikael Sondered, Leder af Kulturskolen

Palle Kreutzberg Tourell, Leder af Veje Havne og Beredskab

Sara Wedell-Bolmann, fritidskonsulent

Signe Kure, Biblioteksassistent

Steffen Christian Gerdes, affaldskonsulent, BOFA

Torben Larsen, Miljømedarbejder, BOFA

Ulla Irene Kjøller, sekretær

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Bopælspligten på Bornholm - ultimo oktober 2018

03.01.04P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget orienteres.

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget har ønsket, at udvalget på hvert møde får en orientering om opgaven med kontrol af bopæls­pligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemen­­sker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby. Denne orientering gives i forlængelse af orienteringen den 26. september 2018 til Job-, Udvik­lings- og Fritidsudvalget, som udvalget tog til efterretning.

 

Da den økonomiske bevilling til opgaven bortfalder pr. den 31. december 2018 må det over­vejes, om arbejdet ønskes fortsat i 2019 og tiden derefter, og givet fald må også niveauet for denne opgave­løsning overvejes.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)       at orienteringen om kontrollen med bopælspligten tages til efterretning

b)      at udvalget drøfter det forhold at de afsatte ressourcer og dermed arbejdet med kontrol af bopæls­pligten i de 8 bopælspligtige byer ophører pr. den 31. december 2018

c)       at sagen videresendes til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets orientering

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:
Taget til efterretning.
Sagen oversendes til ØEPU med anbefaling om at indsatsen opstrammes og fortsætter i 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Indledning

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget (JUFU) har ønsket, at udvalget på hvert møde får en orien­tering om kontrollen med bopæls­pligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemen­sker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby.

 

I nærværende sag gives således en orientering i forlængelse af oriente­ringen den 26. septem­ber 2018 til JUFU, som udvalget tog til efterretning. Orienterin­gen blev efterfølgende videre­sendt til Økonomi-, Erhvervs- og Planud­valget (ØEPU), der på sit møde den 3. oktober 2018 ligeledes tog orien­teringen til efterretning.

 

Der henvises indledningsvis til orienteringen den 26. september 2018 til JUFU (Pkt. 7 Bopæls­pligten på Bornholm), som kan tilgås via dette link.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2017 (Pkt. 4 Prioritering af ekstra tilskud til vanskeligt stillede kommuner) bl.a. at meddele en tillægsbevilling på kr. 225.000 til opretholdelse af bopælspligt, jf. dette link.

 

Da den økonomiske bevilling til opgaven bortfalder pr. den 31. december 2018 må det over­vejes, om arbejdet ønskes fortsat i 2019 og tiden derefter, og i givet fald niveauet for denne opgave­løsning.

 

Tomme boliger på Bornholm og i de 8 bopælspligtige byer

Ultimo oktober 2018 kunne der konstateres i alt ca. 1802 tomme boliger på Born­holm, dvs. helårsboliger, hvor ingen personer var tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse.

 

Heraf var der ultimo oktober 2018 ca. 489 tomme helårs­boli­ger i de 8 bopælspligtige byer, som fordeler sig med ca. 45 i Allinge, ca. 54 i Gudhjem-Melsted, ca. 53 i Hasle, ca. 12 i Klemen­sker, ca. 75 i Nexø, ca. 188 i Rønne, ca. 50 i Svaneke og ca. 12 i Åkirkeby.

 

Tallene er behæf­tet med en usik­kerhed, da de hverken er bearbejdet eller kvalitetssikret, og derfor også omfatter boliger, der er ejet af kommunen, er til salg, under renovering, uegnet til beboelse, eller hvor ejer/lejer opfylder bopælspligten uden at være tilmeldt folke­regi­steret.

 

Kontrolsager

Der er indtil ultimo september 2018 oprettet i alt ca. 161 sager om kontrol af bopælspligten, hvor­af 30 sager er blevet afsluttet, herunder ved at tilladelse er givet fordi ejer/ lejer opfyl­der bopælspligten uden folkeregistertilmelding (5), ejer/lejer opfylder bopælspligten efter at have tilmeldt sig folkeregisteret (17), boligerne er blevet solgt/er til salg (6), eller fordi tilladelse ikke har været relevant eller er blevet afslået (3).

 

Et antal politianmeldelser (ca. 10) er pt. under udarbejdelse og forventes indgivet til politiet i løbet af novem­ber måned 2018.

 

På det vedhæftede bilag 1 foreligger den talmæssige opgørelse over sager om kontrol af bo­pæls­­pligt­ opgjort ultimo september 2018.

 

Tilladelsessager

Sideløbende med kontrolsagerne har der, tillige med et større antal daglige telefoniske fore­spørg­sler, været oprettet et antal egentlige sager, hvor der er ansøgt om tilladelse til fravi­gelse af bopælspligten i de 8 bopælspligtige byer.

 

Der har i tiden ind til ultimo september 2018 været oprettet i alt ca. 38 sager med ansøgninger om tilladelse til fravigelse af bopæls­plig­ten, hvoraf 34 sager er blevet afsluttet, herunder fordi tilladelse ikke har været rele­vant eller er blevet afslået (17), ansøger er imødekommet med den ønskede tilladelse (13), ansøger i stedet har til­meldt sig folke­regis­teret på adressen (2), eller afsluttet fordi ansøger har sat boligen til salg/solgt boligen (1).

 

På det vedhæftede bilag 2 foreligger den talmæssige opgørelse over sager om ansøgninger om tilladelser opgjort ultimo september 2018.

 

Øvrige initiativer

Fortsættelse af det igangværende arbejde

Arbejdet med kontrol af bopælspligten fortsættes foreløbig ind til udgangen af 2018 med hen­ven­delser og opfølgning i forhold til ejere af de tomme boliger i de bopælspligtige byer, så det afklares, om boligerne er tomme.

 

Etablering af en tilflytterliste

BRK har administrativt ikke mulighed for at forestå en egentlig tilflytterliste. BRK modtager jævnligt henvendelser fra borgere om leje af en af BRKs boliger. Hvis der er givet samtykke kan BRK videregive oplysninger om de bolig­­søgende borgere til boligejere, der retter henven­delse til BRK med ønske om kontakt til mulige lejere.

 

Dialog med lokale foreninger

Dialogen fortsættes.

 

Dialog med udlejningsbureauer

Der er etableret dialog med Udlejningsbureauernes Brancheforening på Bornholm og et første møde er aftalt til afholdelse i november måned 2018.

 

Dialog med lokale ejendomsmæglere

Dialogen med de lokale ejendomsmæglere sker løbende og efter behov.

Dialog med lokale advokater

Initiativ til dialog med lokale advokater er indtil videre udsat.

 

Dialog med SKAT

Dialog med SKAT er udsat indtil arbejdet med politianmeldelser konkretiseres, her­under mhp. vurdering af en hensigtsmæssig fremgangsmåde.

 

Ny lovgivning

Regeringen har fremsat lovforslag, som ventes at få indflydelse på den ulovlige udlej­ning af hel­årsboliger til ferie- og fritidsformål, herunder i forhold til skattekontrollovsmæssige indbe­ret­ningspligter for bl.a. bureauer, der bistår boligejerne med den ulovlige udlejning.

 

Præcisering af reglerne om tilladelser til flexbolig og tilladelser til fravigelse af bopælspligten

I arbejdet med kontrol af bopælspligten og tilladelser til fravigelse af bopælspligten har det vist sig, at der hos ganske mange er betydelig usikkerhed om grundlaget for bopælspligten og reg­lerne om flex-boliger. Mhp. afklaring af denne usikkerhed arbejdes der derfor på en kommende indstilling om dette til fremlæggelse på et senere møde.

 

Kontrolopgavens ophør pr. 31. december 2018

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts 2017 (Pkt. 4 Prioritering af ekstra tilskud til vanskeligt stillede kommuner) bl.a. at meddele en tillægsbevilling på kr. 225.000 til arbejdet med opretholdelse af bopælspligt. Bevillingen blev givet for 2017 og 2018.

 

Indstillingen, der blev behandlet den 30. marts 2017 som underpunkt 5 til pkt. 4 på dagsorde­nen, var sålydende:

 

”Pkt. 5 TMU Opretholdelse af bopælspligt

Der afsættes midler til 0,5 årsværk til en mere aktiv håndhævelse af bopælspligten som ønsket af Borgerforeningerne.

Der var i september 2016 registreret ca. 620 tomme boliger i de områder, hvor bopælspligten ønskes opretholdt og heraf var de ca. 100 ejet af kommunen (Slottet og på Lindevej, Svaneke) og Region Hovedstaden, hvortil kommer ca. 25, der har fået dispensation.

Der er således ca. 500 boliger, der skal undersøges nærmere om årsagen til, at disse står tomme. Der er blandt disse boliger en del dødsboer samt ejendomme, der står til salg ved mægler, og BRK behøver ikke at foretage sig yderligere i disse sager. Der er imidlertid også en betragtelig del, der har stået tomme i en længere periode, og hvor en nærmere undersøgelse om mulige årsager hertil er nødvendig. Hvornår har boligen sidst været beboet og af hvem, bliver boligen udlejet til turister via bureau eller via nettet, eller bliver denne brugt som en privat feriebolig? Det skal endvidere undersøges, hvilket lovgrundlag (brug af Planloven eller Boligreguleringsloven), der på den enkelte bolig må forventes at give det mest positive resultat.”  

 

Da den økonomiske bevilling til opgaven bortfalder pr. den 31. december 2018 må det over­vejes, om arbejdet ønskes fortsat i 2019 og tiden derefter, og i givet fald niveauet for denne opgave­løsning.

 

Hidtidig erfaring med arbejdets omfang

Det er i forbindelse med kontrolarbejdet ind til nu konstateret, at opgavens omfang er større end man oprindeligt kan have forestillet sig, ikke mindst på grund af det store efterslæb, der var oparbejdet i de foregående år. Ejerne af et betydeligt antal bopæls­plig­tige boliger i de 8 byer har derfor ind til nu haft mere eller mindre ”fri leg” mht. overholdelse af bopælspligten.

 

Baseret på de hidtidige erfaringer må det forventes, at der, hvis opgaven skal kunne løses som be­skrevet, vil være behov for følgende ressourcer til opgavevaretagelse: Jurist (1 årsværk), kontormed­ar­bejder (1 årsværk) og ressourcer afsat til afledte opgaver hos bl.a. folkeregisteret og i byg­ge­sags­afdelingen (½-1 årsværk).

 

På denne baggrund anmodes udvalget om at overveje, om opgaven med kontrol af bopæls­pligten i de 8 bopælspligtige byer ønskes fortsat fra 2019 og frem.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Kontrol af bopælspligt - ultimo september 2018 (PDF)

2.
Ansøgninger om tilladelse - - ultimo september 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Beskæftigelsesplan 2019

15.00.15P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Børne- og skoleudvalget orienteres

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende Beskæftigelsesplan 2019 på møde den 20. december 2018, hvorefter Beskæftigelsesplanen 2019 offentliggøres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes

b)    At Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til orientering i Integrationsrådet, Handicaprådet og Det regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes med få rettelser til Beskæftigelsesplan 2019.

Sagsfremstilling

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den 5. september 2018 metode og proces for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 forlægges udvalgene til orientering og skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 

Beskæftigelsesplan 2019 tager udgangspunkt i de visioner Kommunalbestyrelsen har besluttet, beskæftigelsespolitiske mål, tværgående politikker og strategier samt rammebetingelser ved gældende lovgivning.

 

Beskæftigelsesplanen 2019 vil være en viderebearbejdning af Beskæftigelsesplanen 2018 idet en række initiativer er iværksat, og vil blive videreført ind i år 2019. Et gennemgående fokus vil være mål og strategier for, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft for dels at fremme væksten i det Bornholmske samfund og dels understøtte den positive udvikling i tilflytningen til Bornholm. 

 

Beskæftigelsesministerens politiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udmeldt syv beskæftigelsespolitiske mål for 2019, hvoraf kun det 7. punkt ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” er nyt.

 

Ministerens mål er vejledende for kommunerne og skal således ikke nødvendigvis indgå i Beskæftigelsesplan 2019.

 

1.    Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

 

2.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

 

4.    Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

 

5.    Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

 

6.    Udsatte ledige skal have en indsats

 

7.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. 

 

 

Kvalificeret arbejdskraft på Bornholm

Befolkningsstrukturen på Bornholm spiller en væsentligt rolle i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. De senere års reformer har til formål at sikre, at flest mulige borgere får en tilknytning til enten uddannelse og/eller beskæftigelse og at færrest mulige personer modtager midlertidig eller varig offentlig forsørgelse.

 

Dette søges løst ved, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på en individuel, tværfaglig og sammenhængende indsats til borgerne som er i risikogruppen samt særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor samarbejdet på tværs af de kommunale centre er centralt.

 

I forbindelse med den stigende efterspørgsmål på arbejdskraft er der et udvidet fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft fra det øvrige Danmark samt udlandet.

 

Vedhæftet udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet som en helhedsorienteret og sammenhængende plan mellem de udfordringer som Bornholm står overfor, de lokalt fastsatte mål, strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen samt beskæftigelsesministerens fastsatte mål for 2019. 

 

Procesplan

Beskæftigelsesplan 2019 videresendes til udvalgsorientering for behandling ved deres møder ultimo november/primo december 2018.

 

Formelt fra ministeren er der krav om, at Beskæftigelsesplanen godkendes af Kommunalbestyrelsen, sendes til høring i Det regionale Arbejdsmarkedsråd og efterfølgende offentliggøres på kommunes hjemmeside.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Beskæftigelsesplan 2019 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering. Ministerhenvendelse om rettidighed i beskæftigelsesindsatsen

15.20.00A00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

5

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Bornholms Regionskommune har den 26. september 2018 modtaget brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvori han gør opmærksom på, at kommunen i perioden april til juni 2018 ligger mærkbart under minimumsreglerne for antal samtaler med ledige og sygemeldte borgere. Endvidere konstateres det at kommunen mangler samtaler for flere målgrupper.

 

Ministeren har derfor udbedt sig en skriftlig redegørelse for, hvordan kommunen fremadrettet vil sikre, at hver målgruppe får det antal samtaler de som minimum har krav på.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I januar 2018 fremsendte ministeren brev til Bornholms Regionskommune da en opgørelse fra november 2017 viste, at en stor del af landets kommuner kun i begrænset omfang overholder de minimumsregler for samtaler med ledige og sygemeldte.

 

Dataopgørelse for juni 2018 viser at BRK i perioden april til juni 2018 ligger mærkbart under det forventede og ministeren gør opmærksom på at ledige brogere skal have tilbudt en tidlig og intensiv indsats jf. gældende regler. Ministeren er forunderet over, at alt for mange borgere i kommune ikke går det antal samtaler, de har krav på.

 

BRK har manglende samtaler for flere målgrupper. I juni måned har kun 36 procent af dagpengemodtagerne i jeres kommune fået det antal samtaler, de har krav på. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere har 55 procent fået det antal samtaler, de har krav på, mens 85 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har fået det tilstrækkelige antal samtaler. For sygedagpengemodtagere har 46 procent fået det antal samtaler, de har krav på. For uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere har 76 procent fået det antal samtaler, de har krav på, mens det for aktivitetsparate uddannelsesmodtagere er 43 procent, som har fået det antal samtaler, de har krav på.

 

Med udgangspunkt i ovenstående udbeder ministeren i brev af 26. september 2018 sig en skriftlig redegørelse. Redegørelsen er vedhæftet i sin fulde udgave som bilag.

 

Kommunes redegørelse

Bornholms Regionskommune er enige i, at borgerne bør få den indsats, de ifølge loven har ret til. Ikke kun fordi kommunen skal overholde loven, men også fordi vi ved, at en tidlig og intensiv indsats er vigtig i forhold til at bringe borgerne i arbejde. Der er derfor i besvarelsen til beskæftigelsesministeren vedhæftet en handlingsplan som beskriver hvordan Bornholms Regionskommune vil prioritere overholdelse af rettidigheden for borgerne på Bornholm.

Der er foretaget en sagsgennemgang af de anførte områder, og ud fra dette udfærdiget en konkret handlingsplan, der både på ledelse og sagsbehandler niveau betyder et skærpet fokus på rettidighed i samtaler. Af uddrag af sagsgennemgangen herunder fremgår eksempler på de tiltag som er eller vil blive iværksat.

Af sagsnotatet fremgår ligeledes, at effekten af indsatsen på Bornholm på mange indsatser ligger over landsgennemsnittet og inden for en del områder faktisk er i blandt de kommuner i landet som har den bedste effekt af beskæftigelsesindsatsen.
Det gør sig fx gældenden indenfor integrationsområdet, hvor Bornholms Regionskommune har været fremhævet for at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse.

Af udvalgte nøgletal fremgår det, at gennemsnitsvarigheden for de større forsørgelsesgrupper er kortere på Bornholm end i resten af Danmark.

 

Gennemsnitsvarighed på ydelse:

Dagpenge, 1. halvår 2018        Bornholm (5,5 uger)                 Danmark (6,6 uger)

Sygedagpenge 1. halvår 2018                              Bornholm (6,9 uger)                 Danmark (7,9 uger)

Kontanthjælp, første 8 måneder 2018            Bornholm (27 uger)                   Danmark (30,5 uger)

 

Jobcenteret har i september og oktober gennemført en fuld sagsgennemgang af de relevante målgrupper (svarende til den undersøgelse som STAR har foretaget).

 

Intern sagsgennemgang:

Målgruppe 2.1 (dagpengemodtagere) og målgruppe 2.2 (kontanthjælp og integrationsydelse (jobparate))
Manglende data om dagpengeperioder
Det kan konstateres, at Jobcenteret mangler oplysninger om dagpengeperioder på ledige dagpengemodtagere på ca. en tredjedel af de ledige tilmeldte dagpengemodtagere (pr. 25. oktober 2018 180 tilmeldte dagpengemodtagere).
Forholdet tilskrives fejl hos IT-udbyder og er drøftet med leverandør, fejlen rettes efter 1. november 2018

Data om dagpengeperioder fra A-kasser.
Der opleves generelt en ventetid på oplysninger for nye sager om indplaceringen i dagpengesystemet.
Hidtil har Jobcenteret afventet data om dagpengeperioden fra DFDG før en egentlig sagsbehandling blev i gangsat.


Første samtale med A-kasse
Jobcenteret har samarbejdsaftaler med alle a-kasser.
Antallet af fremmødedage i jobcenteret varierer fra to dage pr. måned, til en dag pr. måned.
Dette betyder at nogle dagpengemodtagere kan have op 7 ugers ”ventetid” på første fællessamtale.

Særligt udfordret ved ”brud” på dagpengeperioden
Det er særligt i de sager hvor dagpengeperioden afbrydes af arbejde, sygdom o.l, hvor Jobcenteret er udfordret på at afholde de lovpligtige antal samtaler.
Jobcenteret har ikke haft tilstrækkelig fokus på gennemførelse af samtale i perioden fra oplysninger om afmelding er givet til Jobcenteret (6 uger før start på job).
Ligeledes vil udfordringerne omkring data fra A-kasse, ”ventetid” på fællessamtaler påvirke mulighederne for, nå de lovpligtige samtaler inden for 6 mdr.

 

Bornholm er særlig udfordret i denne forbindelse, blandet andet på grund af mange sæsonjobs af kortere varighed. Som det fremgår tidligere i besvarelsen har Bornholm en kortere varighed på ydelse pr. borger end landsgennemsnittet, hvilket netop er på grund af succes med at koble ledige og virksomheder hurtigt sammen, hvilket også gælder korterevarende ansættelser.

 

Målgruppe 2.3 (kontanthjælp og integrationsydelse (aktivitetsparate) og målgruppe 2.5 (sygedagpenge)
Hyppig kontakt
Sagsgennemgangen for målgruppen viser, at vi er i løbende kontakt med samtlige sygemeldte borgere, men disse er ikke altid registreret som nulstillende samtaler, da de ikke opfylder lovens krav, bl.a. ift. format.

Registreringspraksis
Gennemgangen af aktive sager viser, at  Jobcenteret i høj grad mangler at registrere delvise sygemeldinger, placeringer og fravær, hvilket gør de afholdte samtaler ikke har været nulstillende. Registreringspraksis er nu ændret.

 

Vi bestræber os på, at afholde samtaler med borgerne, hvor det giver mening, og når det giver mening - for på den måde ikke at presse borgerne unødigt og udelukkende møde borgerne personligt, når vi vurderer, at det kan oplyse sagen. Ellers har vi indtil nu praktiseret at lave telefonisk opfølgninger i sager, hvor der ikke foreligger nyt lægeligt eller andet relevant. En praksis vi nu vil ændre, således at vi afholder personlige samtaler, hvor dette lovgivningsmæssigt er påkrævet.

 

Ved en gennemgang af den udleverede liste tegner der sig et tydeligt billede, som understøtter ovenstående:

-       Der er en hyppig kontakt med borgerne – gennemsnitlig 4-6 samtaler udover de nulstillende.

-       Mange sager bærer præg af manglende systemmarkeringer; fx delvise, fravær og placeringer, hvilket gør de faktiske afholdte samtaler nulstillende.

-       Mange borgere har haft løbende kontakt af vores job- eller fastholdelseskonsulenter.

-       Der er ligeledes en række sager, hvor samtalen ikke er blevet afholdt grundet; melding om raskmelding, tilflyttersager, udeblivelser, borgerferier eller hvor vi har afventet lægeligt, hvorfor kontakt ikke har været prioriteret (rettidigt), men afholdt hvor det nye lægelige forelå.


Målgruppe 2.12 (uddannelseshjælp og integrationsydelse (uddannelsesparate under 30 år) og målgruppe 2.13 (uddannelseshjælp og integrationsydelse (aktivitetsparate under 30 år)
I forhold til målgruppen af uddannelsesparate unge er vi udfordret i forhold til visitationsperioden på 3 måneder fra 1. henvendelse. Således er der 8 sager, hvor den unge ikke har fået de 3 jobsamtaler, som den unge har ret til og krav på inden for den første 3 måneders periode.

 

Samtlige unge har fået den første jobsamtale inden for 1 uge fra 1. henvendelse, men det er de efterfølgende 2 jobsamtaler, der er udfordringer i forhold til. Dog er der i flere af sagerne en anden form for kontakt til/med den unge – f.eks. samtale via tredjemand (mentor, vejleder, læge m.fl.), ligesom der også er flere registrerede ”anden samtale” med den unge.

 

I forhold til målgruppen af aktivitetsparate unge ligger udfordringen ene og alene i forhold til, at der ikke er tydeligt nok fokus på vigtigheden af at få overholdt borgerens ret og pligt til jobsamtaler hver 2. måned. Gennemgangen har vist 5 sager, hvor der i perioder er mere end 2 måneder mellem de gennemførte jobsamtaler. Dog er det igen værd at bemærke at der i flere af sagerne er en anden form for kontakt til/med den unge – f.eks. samtale via tredjemand (mentor, vejleder, koordinerende sagsbehandler, anden sagsbehandler, bostøtte, læge m.fl.), ligesom der også er flere registrerede ”anden samtale” med den unge.


Handlingsplan for de målgrupperne:


Ledelsesinformation
Fra ultimo oktober er der udarbejdet ledelsesinformation så der kan følges op på antallet af samtaler for ledige og sygemeldte i de første 26 uger af sagsforløbet i Jobcenteret.

Målgrupperne 2.1 og 2.2
Tidlig indkaldelse til første samtale
For at imødegå udfordringerne ved afbrudte dagpengeperioder, ventetid på data fra/om dagpengeperioder sættes der ved første ledigheds dag en 14 dages frist til bookning af første samtale.

Fokus på gennemførelse af samtaler ved overgangen til job
Det skal sikres at der gennemføres samtaler i forbindelse med den lediges overgang til job.
Der er ændret i arbejdsgangen ved disse sager.

Målgrupperne 2.3 og 2.5
Vi har fortsat fokus på rettidighed, og vil iværksætte øget fokus på dette ved mdl. udsendte lister med afholdte og planlagte samtaler, samt udarbejde faste procedure som sikrer kommende samtaler. Dertil vil der komme mdl. ledelsesmæssig kontrol om rettidigheden er opfyldt, samt personlig opfølgning såfremt dette ikke er opfyldt.

Målgrupperne 2.5
På baggrund af et uforholdsvis stort pres på den enkelte sagsbehandler med op til 40-70 sager, har vi besluttet at omorganisere teamet, således at der kommer et mere ligeligt og ensartet pres, hvilket vil medføre bedre tid og dermed et bedre overblik  i sagerne, samt korrekte registreringer samt øget antal samtaler med borger.

I den forbindelse vil der blive udarbejdet et administrativt opfølgningsredskab til sagsbehandlerne, således at de selv og leder kan monitorere og administrere egen sagsstamme.

 

Derudover er der i forhold til sagsbehandlerne indskærpet vigtigheden af løbende at følge den automatiske understøttelse af sagsflow, der følger med Fasits opgave- og advisoversigt, således at netop potentialet i denne understøttelse udnyttes, for dermed at proceskrav som bl.a. minimumsrettigheder til jobsamtaler bliver overholdt – uanset anden kontakt og forhold i sagen.


Målgruppe 2.12 og 2.13
Der vil blive udarbejdet  et administrativt støtteværktøj til sagsbehandlerne (bl.a. en visning i Fasits dashboard) i forhold til at kunne monitorere og administrere egen sagsstamme mere hensigtsmæssigt.

 

Derudover er der i forhold til sagsbehandlerne indskærpet vigtigheden af løbende at følge den automatiske understøttelse af sagsflow, der følger med Fasits opgave- og advisoversigt, således at netop potentialet i denne understøttelse udnyttes, for dermed at proceskrav som bl.a. minimumsrettigheder til jobsamtaler bliver overholdt – uanset anden kontakt til og med den unge.

 

Dog er det vigtigt for ungeindsatsen at understrege, at der ikke tegner sig et billede af en gruppe af unge, der slet ikke har kontakt til og med jobcentersystemet og dermed bliver overladt til sig selv i passivitet – tværtimod tegner der sig et billede at kontaktforløb, der består af mange forskellige former for kontakter med og omkring den unge.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Brev fra minister Troels Lund Poulsen (PDF)

2.
Bilag 1 - Samtaletal (2018) (XLSX)

3.
Bilag 2 - Metode (2018) (DOCX)

4.
Brev til ministeren (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forsøg med integration af udenlandsk arbejdskraft på Bornholm

15.40.00G01-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

6

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Der anvendes i stigende grad udenlandsk arbejdskraft på Bornholm for at dække behovet for arbejdskraft. For virksomhederne specifikt, og for det bornholmske samfund generelt, vil det være hensigtsmæssigt at kunne fastholde den udenlandske arbejdskraft. Derfor foreslås et 1-årigt forsøg med integration af den udenlandske arbejdskraft (primært EU/EØS/EFTA-borgere) og deres medflyttende familier i det bornholmske samfund.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at udvalget godkender det 1-årige forsøg med integration af udenlandsk arbejdskraft på det bornholmske arbejdsmarked.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen anbefales med ønske om kvartalvis opfølgning.

Knud Henrik Folkmann kan ikke medvirke, idet liste O hellere ser pengene brugt i lokalsamfundet for derved at øge tilflytningen.

Sagsfremstilling

Der er stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og ledigheden er meget lav. Bornholmske virksomheder har derfor i stigende grad gjort brug af udenlandsk arbejdskraft, som i dag er uundværlig i en række brancher. Behovet for udenlandsk arbejdskraft vil antageligt stige i de kommende år, som følge af den demografiske udvikling. Regeringens politiske udspil ved Folketingets åbning, hvor den introducerede et program der skal gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark, understreger behovet for udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Efterspørgslen efter arbejdskraft gør sig i stigende grad gældende for hele EU/EØS/EFTA, hvorfor det fremadrettet forventes, at bliver vanskeligere at fastholde udenlandsk arbejdskraft, da netop de hjemmelige arbejdsmarkeder i EU/EØS/EFTA modsat tidligere, i stigende grad selv efterspørger arbejdskraften. I tillæg hertil kan fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft være en udfordring, da der på Bornholm ikke har været en systematisk og koordineret indsats for at integrere de udenlandske medarbejdere eller deres medflyttende familier.

På nuværende tidspunkt er der 1.116 beskæftigede udlændinge på Bornholm, svarende til 893 fuldtidspersoner, hvoraf cirka 30% er flygtninge og indvandrere. Det vil sige, at der på Bornholm er godt 600 fuldtidsbeskæftigede personer fra udlandet, primært EU/EØS/EFTA-borgere. Der er således et stort potentiale i at fastholde denne relativt store persongruppe, dels ift. at sikre fortsat vækst på Bornholm, dels ift. at nedbringe virksomhedernes omkostninger ift. fx oplæring af nye medarbejdere etc. og dels ift. at understøtte kommunalbestyrelsens vision om 42.000 indbyggere i 2028.

Bornholms Regionskommunes Integrationsafdeling er placeret som et af landets bedste – hvis ikke dét bedste - til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Integrationsindsatsen er fokuseret på integration af hele familien, hvilket også afspejles i den relativt høje andel af flygtninge kvinder i beskæftigelse på Bornholm. De gode resultater på integrationsområdet og de opbyggede erfaringer med denne indsats vil i vid udstrækning kunne sammenlignes med og overføres til integration af udenlandsk arbejdskraft – og deres familier – på Bornholm.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering ønsker at gennemføre et 1-årigt forsøg med henblik på fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Indsatsen vil være rettet mod EU/EØS/EFTA-borgere og særligt rettet mod de områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere dansk arbejdskraft, herunder evt. ledige. Den udenlandske arbejdskraft og deres medflyttende familier søges fastholdt og integreret på Bornholm bl.a. gennem kultur- og fritidstilbud, netværk og arrangementer, som erfaringsmæssigt har stor betydning. Derudover vil der være fokus på at understøtte ”hverdagslivet” i det bornholmske samfund gennem let tilgængelig information af praktisk karakter (skolegang, daginstitutionerne, job eller valg af læge etc.).

Integration har allerede i dag kontakt med den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med tilbud om danskundervisning. I forbindelse med tilbud om danskundervisning kan Integration informere borgerne om de forskellige tilbud, hvor de kan hente yderligere informationer (flersproget) og hvordan de kan få hjælp i regi af forsøgt. Resultaterne af forsøget kan desuden anvendes til en vurdering af, hvorvidt indsatserne rettet mod udenlandsk arbejdskraft og deres medfølgende familier, bør indgår som et fast tilbud i den bornholmske integrationsindsats. I lighed med indsatserne i Integration vil forsøget være funderet i en tværfaglig indsats.


 

Indsatserne i forsøget vil fokusere på fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft på Bornholm. Det vil med andre ord sige, at indsatsen er målrettet de udenlandske borgere, som allerede i dag er på Bornholm, men som typisk kun er her af kortere varighed. Konkret vil indsatsen have fokus på bl.a.:

      Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i beskæftigelse.

      Integration af udenlandske familier i det bornholmske samfund, fritids- og kulturliv.

      Netværksaktiviteter for udenlandske familier.

      Markedsføring og sikring af let tilgængelig informationsmateriale i relation til det at være bosiddende på Bornholm.

      Integration af medflyttende ægtefæller på det bornholmske arbejdsmarked.

      Familierådgivning der understøtter integration af udenlandske familier i det bornholmske samfund.

      Integration via de bornholmske uddannelsestilbud.

Målet med forsøget er at fastholde og om muligt øge antallet af udenlandske borgere (EU/EØS/EFTA-borgere) sammenlignet med januar 2018. Forsøgsperioden vil være perioden fra januar 2019 til januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forsøget vil blive gennemført af en mindre arbejdsgruppe bestående af tre medarbejdere, med en samlet indsats svarende til 1,2 årsværk. Dette udgør en omkostning på 492.000 kr. dertil kommer en omkostning på 55.000 kr. til forskellige understøttende indsatser, ikke mindst markedsføringsmateriale. Samlet set vil forsøget have en omkostning på 547.000 kr.

Det foreslås at omkostningerne afholdes af midler fra Puljen til frivillige indsatser på Integrationsområdet (Integrationspuljen). Integrationspuljen er bevilliget på budget 2017 og 2018. Puljen har ikke har oplevet den forventede søgning og udgør 883.915 kr. (pr. 30. oktober 2018).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forlængelse af Studieambassadørordningen

15.03.00G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Et væsentligt element for at lykkes med arbejdet på det videregående uddannelsesområde er, at Rønne udvikles til en attraktiv studieby. Derfor ønskes forsøget med Studieambassadører forlænget i to år.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at der ansættes tre studieambassadører med et samlet timetal på ca. 30 timer om måneden i en periode på to år.

b)    At udgiften på 107.000 kr. tages fra de videregående uddannelsesmidler, der sammen med Bornholms Akademi, i virksomhedsoverdragelsen, blev overført til Regionskommunen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Den 3. maj 2017 godkendte det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgt en indstilling om ansættelse af tre studieambassadører i en forsøgsperiode på 16 måneder. Studieambassadørernes opgave har været at understøtte at Rønne som studieby fremstår attraktiv for de unge i deres valg af studie.

 

Selve tilstedeværelsen af en ønsket videregående uddannelser er naturligvis afgørende for unges valg af studieby, men også et attraktivt studiemiljø spiller ind på de unges valg af studieby. Derfor er det vigtigt at studiemiljøet på Bornholm er attraktivt.

De seneste års indsats på det videregående uddannelsesområde, har bevirket, at der i dag er et let spirende studiemiljø med fælles sociale aktiviteter på tværs af studierne. Men der er fortsat behov for en indsat, hvis Rønne for alvor skal udvikle sig til at blive en attraktiv studieby.

 

Ved at gøre brug af ”studieambassadører” anvendes en ung-til-ung-tilgang, der både i Rønne og i en række kommuner synes at være et afgørende element for succes. Det er således vurderingen at en forlængelse af studieambassadører-indsatsen vil fungere som katalysator for det spirende studiemiljø og ligeledes at den nuværende indsats vil blive højnet både i omfang og kvalitet som følge af netop ung-til-ung tilgangen.

 

Ved udgangen af november 2018 udløber forsøgsperioden. Vi foreslår at ordningen fortsættes i yderligere to år, frem til 30. november 2020. Konkret vil Studieambassadørerne skulle varetage følgende aktiviteter:

      Løbende kommunikation på de sociale medier. Det handler om gennem kommunikation at skabe synlighed om Rønne som en attraktiv studieby. Derudover skal ambassadørerne medvirke til at skabe synlighed og viden om tværfaglige og sociale aktiviteter der igangsættes, samt andre relevante arrangementer.

      Arrangementer og tiltag til fremme af et attraktivt studiemiljø. Det skal blandt andet ske ved at studieambassadørerne fungere som tovholdere og tager initiativ til at skabe sociale og faglige arrangementer/tiltag på tværs af uddannelserne. Ambassadørerne skal understøtte brugerdrevne initiativer der understøtter et attraktivt studiemiljø, fx studiecafeer og studieidræt.

      Særlig indsats ift. tilflyttende studerende. Studieambassadørerne skal hjælpe nye tilflyttende studerende skal præsenteres for mulige veje til sociale fællesskaber og mulige veje til et socialt netværk – både i og uden for deres studier.

      Tværgående studiemiljøråd. Studieambassadørerne skal medvirke til at etablere et tværgående studieråd, der kan understøtte forankring af ambassadørernes indsats, brugerdrevne aktiviteter og sikrer kvalificerede drøftelse af mulige tiltag for at udviklingen af et attraktivt studiemiljø.

 

Ambassadørerne vil organisatorisk blive tilknyttet Koordinering, tilsyn og Uddannelse, der koordinere og varetager indsatsen på videregående uddannelsesområde. Fysisk vil de dog primært opholde sig i Campus-bygningen i Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Ved en forlængelse af studieambassadører-ordningen med et samlet timetal på ca. 30 timer om måneden i yderligere 24 måneder vil lønudgiften beløbe sig til 87.000 kr. og dertil foreslås afsat et beløb på 20.000 kr. til forskellige aktiviteter og tiltag for de studerende.

De samlede økonomiske udgifter beløber sig til 107.000 kr. der tages fra de ”øremærkede” videregående uddannelsesmidler, der sammen med Bornholms Akademi, i virksomhedsoverdragelsen, blev overført til Bornholms Regionskommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Partnerskabsaftale med Multihuset i Østerlars

20.10.00P27-0001.

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget beslutter.
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Med udgangen 2018 udløber kommunens toårige partnerskabsaftale med foreningen Multihuset i Østerlars om drift af et multihus i lokaler på Mosaikskolen. Der er ikke afsat et kommunalt driftstilskud til multihuset i 2019 og frem, hvorfor der skal tages politisk stilling til multihusets fremtid. Administrationen fremlægger en række scenarier, som kan danne udgangspunkt for den politiske drøftelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter fremtiden for Multihuset i Østerlars.

 

Natur- og Miljøudvalget den 6. november 2018:
Udvalget har drøftet de forskellige scenarier, men finder det ikke muligt at anvise en løsning inden for udvalgets økonomiske rammer. Udvalget anbefaler løsningsforslag model 1.

Sagen oversendes derfor til ØEPU og KB, med anbefaling om at godkende en vedvarende finansiering af driftsudgifterne til Multihuset.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Udvalget har drøftet de forskellige scenarier, men finder det ikke muligt at anvise en løsning inden for udvalgets økonomiske rammer. Udvalget anbefaler løsningsforslag model 1.

Sagen oversendes derfor til ØEPU og KB, med anbefaling om at godkende en vedvarende finansiering af driftsudgifterne til Multihuset.

Sagsfremstilling

I 2016 indgik BRK og foreningen Multihuset i Østerlars en toårig partnerskabsaftale om at etablere et multihus i bygninger på Mosaikskolen i Østerlars. Mosaikskolen var en kommunal skole som året forinden var blevet nedlagt i forbindelse med en ny skolestruktur. Med genåbningen af skolens bygninger ønskede foreningen at skabe et samlingspunkt for ildsjæle, frivillige og aktiviteter på tværs af foreninger og bygrænser.
 
Partnerskabsaftalen var tidsbegrænset til to år, idet projektet skulle gennemføres over en forsøgsperiode. De to år skulle vise om projektet var levedygtigt som permanent facilitet, og om der kunne skabes tilstrækkelig aktivitetsgrundlag for en permanent overtagelse af bygningerne.


I partnerskabsaftalen fik foreningen stillet en del af bygningerne (hovedbygningen) vederlagsfrit til rådighed. Ved budgetliget for 2017 blev der afsat 219.000 kr. (2016-tal) i årene 2017 og 2018 til at finansiere differencen fra tomgangsdrift af bygningen til fuld drift af Multihusets lokaler. Lokalefordelingen vedlægges som bilag 1.

I løbet af sommeren 2018 har kommunen været i dialog med foreningen Multihuset, som tilkendegiver, at det ikke har været muligt for Multihuset at opnå bæredygtig drift i løbet af den toårige aftaleperiode. Senest har Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september afholdt et dialogmøde med foreningen og fået fremvist Multihuset.
Da der ikke er afsat er afsat midler til fortsat drift af Multihuset i 2019 og fremover, skal der tages politisk stilling til husets fremtid. Til dette formål opridser administrationen fire scenarier, der kan danne grundlag for den politiske drøftelse.

1. Der afsættes budget i 2019 og frem
Partnerskabsaftalen forlænges og der afsættes samtidig budget på 226.966 kr. (2018-tal) til at finansiere differencen i henhold til eksisterende aftale, som ikke omfatter opvarmning af hovedhuset.

2. Multihusets lokaler udstykkes og overdrages til foreningen

Kommunens jurister vurderer, at det er muligt at dele ejendommen matrikulært, så det bliver muligt at udstykke arealet inden for rammerne af gældende lovgivning. Hvis kommunen giver tilskud til Multihusets aktiviteter, vil det desuden være muligt at beslutte at overdrage lokalerne til en almennyttig forening uden forudgående udbud og til en pris, der ikke svarer til markedsprisen. Foreningen vil således kunne købe lokalerne for et symbolsk beløb.

Der er ikke foretaget detaljerede beregninger på dette, men det anslås at der skal afsættes ca. 400.000 kr. til udmatrikulering og en efterfølgende teknisk opdeling af de ændrede forsyningsledninger.

Det er derefter en mulighed at give tilskud til foreningen på lige fod med øvrige foreningsejede medborgerhuse.

Der er i 2019 afsat et budget på 230.965 kr. i kommunal driftsstøtte til foreningsejede medborgerhuse. Budgettet fordeles af en fordelingsnøgle godkendt i Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016 efter oplæg fra de otte foreningsejede medborgerhuse. Fordelingsnøglen bygger på husenes basisudgifter dvs. udgifter til el, vand, varme og forsikringer.

Med udgangspunkt i driftsåret 2017 vil Multihuset modtage 46.000 kr. i en eventuel ny fordeling af midler til foreningsejede medborgerhuse. Jf. nedenfor


Note: Udgifterne for de nuværende foreningsejede medborgerhuse er fra 2015 og er fremregnet til 2017-priser i beregningen. Multihusets udgifter er i 2017-priser.                                                                                                                                                                                                                                                          
I denne model vil foreningen kun få finansieret 40% af de driftsudgifter til lokaler, som indgår i beregningsmodellen. Det vil sige, at Multihuset selv skal finansiere 60% af de i skemaet nævnte udgifter og vil derudover have udgifter til bl.a. indvendig og udvendig vedligeholdelse samt ejendomsskatter og afgifter. Der vil sandsynligvis være mulighed for indhente finansiering via lejeindtægter.

Et evt. tilskud til Multihuset på 46.000 kr. årligt vil naturligvis betyde, at de nuværende foreningsejede medborgerhuse samlet set vil få tildelt 46.000 kr. mindre om året.

3. Der udarbejdes en langsigtet bygningsstrategi

Hovedhuset udmatrikuleres og frasælges, og den eksisterende mellembygning, reduceres i omfang, og adskilles fra hovedhus, ved delvis nedrivning. Se bilag 2

 

Bilag 2 vedlægges som dialoggrundlag, til fastsættelse af den fremtidige bygningsstruktur.

Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på den skitserede løsning. Dette kan foretages, hvis der kan findes en bygningssammensætning og anvendelse, der er brugbar i forhold til Multihusets fremtid.

4. Multihuset sættes til salg
Der returneres til beslutningen af 16. juni 2016, hvor det blev besluttet at sætte Mosaikskolen til salg til markedspris. De foreninger, som i dag har aktiviteter i Multihuset vil være nødsaget til at finde andre lokaler.

Kommunen har en forpligtelse til at anvise ledige lokaler til godkendte folkelysende foreninger. Det vil formentlig være muligt at finde nye lokaler til flere af de nuværende aktiviteter, men de aktiviteter, der finder sted i gymnastiksalen og i skydekælderen under gymnastiksalen vil det være vanskeligt at finde egnede lokaler til i nærområdet.

Øvrige foreninger og kommercielle/private brugere har kommunen ingen forpligtelser overfor.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Lokalefordeling jf. partnerskabsaftale af 19-12-2016 (PDF)

2.
Forslag til ny bygningsstruktur (PDF)

3.
Partnerskabsaftale af 19-12-2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af vedtægtsændring - Bornholms Teater

20.01.02P24-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Den selvejende institution Bornholms Teater har den 8.oktober 2018 godkendt en ændring i teatrets vedtægter vedrørende tegningsretten. De reviderede vedtægter fremsendes til politisk godkendelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at vedtægtsændringen godkendt i Bornholms Teaters bestyrelse den 8.oktober 2018 godkendes

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Den selvejende institution Bornholms Teater har ønsket en ændring af institutionens vedtægter for så vidt angår tegningsretten, som omtales i vedtægternes § 13.


Vedtægternes § 13 nuværende ordlyd: ”Prokura meddeles Bornholms Teaters leder. Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen meddele prokura til andre medarbejdere. Bornholms Teater tegnes af lederen og bestyrelsen i forening.” ønskes ændret til følgende nye formulering: ”Prokura meddeles Bornholms Teaters leder. Bestyrelsen kan efter indstilling fra lederen meddele prokura til andre medarbejdere. Bornholms Teater tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening.”

Baggrunden for ændringen er et ønske om at gøre det muligt for teatret at handle hurtigt og effektivt i forhold til bankmæssige dispositioner så som at få udstedt betalingskort til ansatte, der skal være i stand til at foretage køb i arbejdsmedfør. Sådanne dispositioner kræver i dag hele bestyrelsens personlige tilstedeværelse, hvilket vanskeliggøres af, at et bestyrelsesmedlem ikke er bosat på Bornholm.  

Ifølge bekendtgørelse om egnsteatre 24. juni 2014, §3 skal vedtægtsændringer godkendes af teatrets bestyrelse og af den tilskudsydende kommune. Vedtægtsændringen er godkendt i teatrets bestyrelse d. 8. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Vedtægter af 8-10-2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Drøftelse af kriterier for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

00.01.00Ø40-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. På samme møde blev tilskudskriterierne godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet. Der er efterfølgende blevet fremsat et politisk ønske om at drøfte tilskudskriterierne, hvorfor der nu skal tages politisk stilling til om tilskudskriterierne skal ændres eller fastholdes.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at udvalget drøfter og tager stilling til om det over for kommunalbestyrelsen skal anbefales, at ændre kriterierne for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger,

b)    at såfremt udvalget anbefaler at ændre tilskudskriterierne, træffer udvalget, under hensyntagen til reglerne i byfornyelsesloven, konkret beslutning om hvilke kriterier, som udvalget mener der er afgørende for tildeling af tilskud

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Udvalget indstiller a) at kriterierne for tilskud forbliver uændret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Tilskudsrammen er på 633.733 kr., og den blev finansieret af et disponibelt restbeløb på 190.120 kr. fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse under fritids- og kulturområdet, der blev matchet med ubrugte statslige midler til Landsbyfornyelse fra 2017 på 443.613 kr.

Da tilskudsrammen delvist blev finansieret af statslige midler til Landsbyfornyelse, blev støttekriterierne for anlægspuljen revideret, så de lever op til støttekriterierne i byfornyelsesloven. Støttekriterierne blev godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet. Anlægsbevillingerne blev givet til Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, da forvaltningen af byfornyelsesmidler henhører under dette center.

Endelig blev det besluttet at indkomne ansøgninger om tilskud skal forelægges til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

En administrativ indstilling til en fordeling af tilskud på baggrund af de i juni måned politisk godkendte støttekriterier blev behandlet på Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets møde d. 26. september og 9. oktober 2018. Punktet blev udsat på begge møder.

Der blev i forbindelse med sagens udsættelse fremsat et politisk ønske om at drøfte gældende støttekriterier.

Den udsatte sag om godkendelse af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse er på udvalgets dagsorden til mødet d.d.

Godkendte tilskudskriterier

Nedenstående tilskudskriterier, som er udfærdiget på baggrund af reglerne i byfornyelsesloven, blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.

Målgruppe

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, der fungerer som fx. kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund.

 

Puljemidlerne er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere. Tilskud kan ydes til både privatejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.

Støtteformål
Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

·         Tilskud til istandsættelse af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer

·         Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport

·         Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger


Tilskuddets størrelse

Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

Prioritering mellem ansøgninger

·         Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.

·         Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

 

Ændring af gældende tilskudskriterier


Af delelementerne i de godkendte tilskudskriterier er målgruppe, støtteformål og tilskuddets størrelse stedfæstet i byfornyelsesloven, mens retningslinjerne for prioritering mellem ansøgninger er lokalt besluttet. Det betyder, at det udelukkende er prioritering mellem ansøgninger, som udvalget kan ændre på under hensynstagen til byfornyelsesloven.

Dertil er administrationen blevet opmærksomme på, at puljemidlerne til Landsbyfornyelse er begrænset til bygninger i byer med under 3000 indbyggere og ikke byer med under 5000 indbyggere, som det fremgår af de godkendte tilskudskriterier.
For så vidt angår definitionen af et forsamlingshus og bygninger med lignende med anvendelse fremgår det af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om bygningsfornyelse fra februar 2017 ”at bestemmelser om kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte til forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse primært er indsat i byfornyelsesloven for at styrke grundlaget for at bevare det traditionelle forsamlingshus funktion i landsbyer og landsdistrikter. Ved bygninger med lignende anvendelse forstås andre bygninger end blot det helt traditionelle landsbyforsamlingshus, når bygningen anvendes på lignende måde som forsamlingshuse. Det er dog en betingelse, at der er åben adgang til bygningen for alle, at bygningen fungerer som et kulturhus og er hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning. Det betyder, at f.eks. biblioteker, museer, idrætshaller og spejderhytter ikke er omfattet af bestemmelsen.”
 

I BRK’s vejledning til tilskudsordningen er der taget udgangspunkt i Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning. Kommunens vejledning er vedhæftet som bilag.


Såfremt udvalget ønsker at revidere gældende tilskudskriterier kræver det, at de nye kriterier godkendes i kommunalbestyrelsen. Som konsekvens heraf vil sagen om fordeling af tilskud, som behandles i et andet dagsordenspunkt på dette møde, ikke kunne behandles, og sagen må udsættes. Der vil efterfølgende skulle foretages en ny behandling af ansøgningerne på baggrund af de nye kriterier. Sagen vil tidligst kunne genoptages i januar 2019.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Vejledning - Tilskudsordning vedr. istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Godkendelse af prioritering af tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

00.01.00Ø40-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

26-09-2018

10

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

09-10-2018

4

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2018 at oprette en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. På samme møde blev tilskudskriterierne godkendt, og der blev givet anlægsbevillinger til projektet.

Administrationen har prioriteret de 14 indkomne ansøgninger ud fra tilskudskriterierne og fremlægger hermed prioriteringen til politisk godkendelse. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives tilsagn om tilskud på i alt 633.733 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, og

b)    at der gives afslag på fem ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 26. september 2018:

Udsat.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 9. oktober 2018:

Udsat. Udvalget har modtaget en ansøgning, som ikke er indarbejdet i dagsordenspunktet. Sagen vil derfor blive opdateret med denne og genoptages på næste møde.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives tilsagn om tilskud på i alt 610.537 kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, og

b)    at der gives afslag på fem ansøgninger, som beskrevet i sagsfremstillingen.


 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7.november 2018:
Indstillingen godkendes.

Dog gives afslag til Vestermariehuset v/Bornholmerkirken da anvendelsesgraden er for lav og da der ikke er lokale foreninger tilknyttet aktiviteterne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkender den 28. juni 2018, at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Tilskud gives efter de på samme møde godkendte tilskudskriterier. På mødet blev der også meddelt anlægsbevillinger til projektet.

Projektet blev finansieret af et disponibelt restbeløb fra en anlægspulje til energirenovering i selvejende haller og medborgerhuse under fritids- og kulturområdet, der blev matchet med ubrugte statslige midler til Landsbyfornyelse fra 2017. Tilskudsrammen på 633.733 kr., som er afsat under Center for Erhverv, Byg og Sekretariat under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, skal derfor fordeles efter støttekriterier i byfornyelsesloven.

 

Målgruppe

Tilskudsordningen er målrettet forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, der fungerer som hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Puljemidlerne er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere, men der kan ydes tilskud til både privatejede og offentligt ejede bygninger.

 

Støttekriterier
Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende punkter:

•   Tilskud til istandsættelse af klimaskærm, der bidrager til energiforbedringer

•   Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport

•   Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

 

Ansøgningerne prioritereres efter følgende retningslinjer:

      Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.

      Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til: hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

 

Der kan som udgangspunkt søges om tilskud op til 50 pct. af det totale budget. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

Ved ansøgningsfristens udløb den 13. august 2018 var der indkommet 14 ansøgninger, som er blevet vurderet af medarbejdere fra Kultur og fritid, Byg samt Budget og indkøb efter ovenstående tilskudskriterier. Fordelingen af midlerne forelægges nu til politisk godkendelse i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. juni 2018.

Prioritering af ansøgninger
Af de 14 ansøgninger er tre ansøgninger fra kommunale huse udgået af ansøgningsfeltet. Dels har Gudhjemhuset frafaldet deres ansøgning, og dels var der tale om to beløbsmæssigt meget små projekter, som kan finansieres inden for Ejendomsservices eksisterende driftsbudget.

Administrationen anbefaler, at der gives helt eller delvist tilsagn om tilskud til seks ansøgere og afslag til de resterende fem ansøgere.

Tilsagn om tilskud
Administrationen vurderer, at seks af ansøgningerne er støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, jf. tabellerne nedenfor.

 

Privatejede bygninger

Aarsdalehuset og Vestermariehuset er to ikke-momsregistrerede privatejede bygninger.

Det indstilles, at de privatejede bygninger bevilges tilskud på tilsammen 458.733 kr.

 

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til


Samlet budget inkl. moms

 


Ansøgt beløbTilskud

 

Aarsdalehuset v/Aarsdale Borgerforening

Isolering af etageadskillelse 

Nye vinduer og dør 

93.025

46.513

46.513

Vestermariehuset v/Bornholmerkirken

Nyt tag

503.400

503.400

412.220

Total i hele kr.

458.733

 

Kommunale bygninger

Følgende fire bygninger er kommunalt ejede: Hasle Kultur- og Medborgerhus, Tejn Medborgerhus, Østermarie Fritidshus og Nexø Kultur- og Fritidshus.

Det indstilles, at de kommunale bygninger bevilges tilskud på tilsammen 175.000 kr.

Det forudsættes, at Ejendomsservice medfinansierer tiltagene med 50 pct. via driftsbevilling 55 Ejendomme og service, hvilket Ejendomsservice er indforstået med.

 

Bygning

Tiltag, der er ansøgt støtte til

Samlet budget

ekskl. moms


Ansøgt beløb

Tilskud

50 pct.

Hasle Kultur- og Medborgerhus,

Storegade 64

Reparation af vinduer
Maling af vinduer og døre
Ny dør

110.000


55.000


55.000

Tejn Medborgerhus,

Ndr. Strandvej 31

Belægningsarbejde

Rampe til hoveddør

50.000

25.000

25.000

Østermarie Fritidshus,

Godthåbsvej 39

Maling af vinduer
Udskiftning af vinduer og kælderdør

170.000

85.000

85.000

Nexø Kultur- og Fritidshus,

Gl. Postvej 27

(Overdækket indgangsparti* 44.690)

 Automatisk døråbner 19.918

64.608

64.608

10.000

Total i hele kr.

175.000

*Overdækket indgangsparti vurderes ikke at være støtteberettiget i henhold til puljens støttekriterier, hvorfor der ikke ydes tilskud til dette arbejde.

 

Det indstilles, at der bevilges følgende tilskud:

To privatejede bygninger                                    458.733 kr.                  

Fire kommunalt ejede bygninger                          175.000 kr.

Tilskud i alt                                                                 633.733 kr.

 

Afslag

Administrationen vurderer, at nedenstående ansøgninger ikke lever op til støttekriterierne jf. byfornyelsesloven, hvorfor ansøgningerne indstilles til afslag.

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til

Ansøgt beløb inkl. moms

Folkets Hus i Snogebæk

Etablering af CO2-sensor til ventilation
Udskiftning af indendørs og udendørs belysning til LED

 Uspecificeret

Nyker Forsamlingshus

Maling af sal og scene, nyt gulv i sal og indgang, isolering af bygning med nyt tag

235.896

Multihuset i Østerlars (kom.)

Efterisolering af hovedbygning og klimaskærm

390.154

Værftet i Nexø

Udskiftning vinduer og døre
Udskiftning af branddør
Udskiftning af port

216.213

Svanekegaarden

Renovering af gårdsplads

 278.125


Folkets Hus og Nyker Forsamlingshus søger om tilskud til initiativer, som ikke er nævnt i energimærket. For Multihuset i Østerlars gælder, at de ansøgte tiltag ikke nævnes i energimærket som rentabel, men som forslag til forbedring ved en renovering.

Derudover vurderer administrationen, at Værftet i Nexø samt Svanekegaarden ikke kan betegnes som værende forsamlingshuse eller havende forsamlingshuslignende anvendelse som gengivet i byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. juni 2018 følgende anlægsbevillinger:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                    633.733 kr.

Refusion af byfornyelsesudgifter vedrørende projektet                                -443.613 kr.

 

Det indstilles, at der gives tilsagn om tilskud til istandsættelse af bygningerne på i alt 633.733 kr. jf. sagsfremstillingen, hvorefter tilskudsrammen er opbrugt.

 

Anlægsmidler til rådighed

 633.733 kr.

Tilsagn om tilskud

-633.733 kr.

Resterende anlægsmidler

    0 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling JUFU den 7. november 2018

Siden denne sag senest var på udvalgets dagsorden den 9. oktober 2018 er der sket ændringer, hvad angår støttekriterierne godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 28. juni 2018 og antallet af ansøgninger.

1) I forhold til støttekriterierne er administrationen blevet opmærksom på, at puljemidlerne til Landsbyfornyelse kun kan anvendes til bygninger i byer med op til 3000 indbyggere og ikke i byer med op til 5000 indbyggere, som det fremgår af de godkendte støttekriterier.

Denne ændring betyder, at det ikke er muligt at anvende puljemidler til Landsbyfornyelse til at medfinansiere udgifter til istandsættelse af bygninger i bl.a. Nexø. Jf. byfornyelseslovens pgf. 98 stk. 2 er det muligt for kommunen at yde støtte efter loven uden refusion fra staten. Da der er tale om et mindre beløb, indstiller administrationen derfor fortsat, at der gives tilsagn om tilskud på 10.000 kr. til Nexø Kultur- og Fritidshus, som anført i den oprindelige sagsfremstilling, selvom der ikke kan opnås refusion af tilskuddet.

2) Dertil er der rettidigt indkommet en ansøgning fra Aarsballe Boldklub om støtte til Aarsballe Medborgerhus, som ikke indgik i den tidligere sagsfremstilling. Der er således indkommet i alt 15 ansøgninger. Administrationen vurderer, at ansøgningen er støtteberettiget efter tilskudskriterierne.

 

Da der ikke er tilstrækkelige disponible midler til at bevilge et tilskud til Aarsballe Medborgerhus og finansiere det fulde tilskud til Nexø Kultur- og Fritidshus i den oprindelige fordeling af tilskud, lægger administrationen op til en reduktion af det foreslåede tilskud til Vestermariehuset, for herved at kunne finansiere de to nævnte tilskud.

Tilskud til ikke-momsregistrerede privatejede forsamlingshuse forslås dermed fordelt som vist nedenfor:

 

Bygning

Tiltag, der er søgt støtte til


Samlet budget inkl. moms

 


Ansøgt beløbTilskud

 

Aarsballe Medborgerhus /v Aarsballe Boldklub

Udskiftning af vinduer

53.062

53.062

53.062

Aarsdalehuset v/Aarsdale Borgerforening

Isolering af etageadskillelse 

Nye vinduer og dør 

93.025

46.513

46.513

Vestermariehuset v/Bornholmerkirken

Nyt tag

503.400

503.400

335.962

Total i hele kr.

435.537

 

Fordelingen af tilskud til kommunalt ejede bygninger på samlet 175.000 kr. opretholdes, ligesom indstilling af afslag også opretholdes. Jf. sagsfremstilling af 26. september og 9.oktober 2018.

 

 Det indstilles, at der bevilges følgende tilskud, hvorefter tilskudsrammen er opbrugt:

Tre privatejede bygninger                                   435.537 kr.                  

Fire kommunalt ejede bygninger                          175.000 kr.

Tilskud i alt                                                                 610.537 kr.

 

En uddybning af baggrunden for den administrative prioritering af tilskud fremgår vedhæftede bilag.


Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. juni 2018 følgende anlægsbevillinger:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                    633.733 kr.

Refusion af byfornyelsesudgifter, 70 pct. af 633.733 kr.                              -443.613 kr.

Nettoudgift                                                                                          190.120 kr.

 

Ved udbetaling af tilskud på samlet 610.537 kr.:

Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og lign. bygninger                    610.537 kr.

*Refusion af byfornyelsesudgifter, 70 pct. af 600.537 kr.                            -420.376 kr.

Nettoudgift                                                                                          190.161 kr.

 

Der opnås ikke refusion af tilskuddet til Nexø Kultur- og Fritidshus.

Såfremt udvalget beslutter ikke at anvende hele anlægsbevillingen, vil det være muligt at overføre midlerne til 2019 og udlodde dem i en ny ansøgningsrunde i det nye år.

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Ansøgningsoversigt inkl. prioritering (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Procesplan for råd på idrætsområdet

00.01.00Ø40-0059

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

12

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I budgetforliget for 2019 indgik et besparelsesforlag vedr. afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet. Som følge af forliget indstilles tre modeller til drøftelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    At udvalget drøfter de tre modeller for afklaring af tilskud til råd på idrætsområdet.

b)    At udvalget anbefaler en model til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

a) drøftet.
b) udvalget anbefaler model 3.

Sagsfremstilling

Der findes to råd på idrætsområdet: Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) og Bornholms Idrætsråd (BIR). I begyndelsen af budgetprocessen for budget 2019 forelå besparelsesforslag på begge råds tilskud.

I forbindelse med budgetforliget besluttede kommunalbestyrelsen, at tilskud til råd på idrætsområdet skulle afklares med henblik på, at der fra 2020 kun skal udbetales tilskud til ét råd på idrætsområdet, idet der skal spares 24.000 kr. i 2019 og 49.000 kr. i 2020 og frem. Administrationen lægger hermed op til tre mulige løsninger for implementeringen af forligsforslaget.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

IVK er nedsat som en del af Bornholms Regionskommunes idrætsstrategi fra 2015, og tjener som det politiske systems rådgiver i idrætslige spørgsmål. Rådet har desuden høringsret i forhold til budgetprocessen og politiske sager inden for området.

 

Der sidder tre repræsentanter fra Bornholms Idrætsråd i IVK, som skal sikre, at BIR’s medlemsforeningers synspunkter inddrages i rådets arbejde og dermed medtages i de politiske overvejelser. IVK skal arbejde strategisk med kommunens overordnede linjer for udviklingen af idrætten på Bornholm, og bidrage med konstruktiv rådgivning i konkrete sager.

 

Bornholms Idrætsråd

BIR er en selvstændig paraplyforening for bornholmske idrætsforeninger, og har ca. 70 medlemsforeninger. Alle idrætsforeninger, der er medlem af DGI, DIF eller DDS og er godkendt af Folkeoplysningsudvalget kan opnå medlemskab af BIR. Jf. rådets vedtægter skal foreningen fungere som bindeled mellem medlemsforeningerne og Bornholms Regionskommune samt virke til en bedring af de forhold, hvorunder idrætslige aktiviteter udøves. BIR har en samarbejdsaftale med BRK, som senest blev revideret i forbindelse med idrætsstrategien og nedsættelsen af IVK. Der skal afholdes dialogmøde mellem BIR og Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2018.

 

Administrationen har udarbejdet tre forslag til udmøntningen af forslaget fra budgetforliget for 2019:

 

Model 1: Idrættens Videns- og Kompetenceråd bevarer driftsbudgettet
Idrættens Videns- og Kompetenceråd (IVK) har et årligt driftsbudget på 48.000 kr. i 2018. I model 1 bevarer IVK det nuværende tilskud, og besparelsen på 24.000 kr. i 2019 og 49.000 kr. i overslagsårene implementeres på Bornholms Idrætsråds tilskud. Fra 2020 vil der derfor kun gives kommunalt tilskud til Idrættens Videns- og Kompetenceråd.

 

Model 2: Bornholms Idrætsråd bevarer det direkte tilskud
Bornholms Idrætsråd (BIR) bevarer det nuværende tilskud, og besparelsen på 24.000 kr. i 2019 og 49.000 kr. i overslagsårene implementeres på Idrættens Videns- og Kompetenceråds driftsbudget. Fra 2020 vil der derfor kun gives kommunalt tilskud til Bornholms Idrætsråd.

 

Konsekvensen af denne model er at IVK nedlægges. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til om BIR fremadrettet skal overtage den rådgivende og høringsberettigede funktion eller denne funktion nedlægges.

 

Model 3: De to råd går sammen i proces om en ny organisering
Der etableres en proces, der skal skabe ét samlet råd på idrætsområdet. Processen tilrettelægges, så den sigter mod at have ét samlet råd på idrætsområdet inden udgangen af 2020, hvor den fulde besparelse træder i kraft. Den indledende besparelse udmøntes på Bornholms Idrætsråd, og implementeres fuldt ud på idrætsrådets tilskud i 2020 og frem. En mere detaljeret procesplan vil blive udarbejdet administrativt.

 

Økonomiske konsekvenser

De to råd modtager i dag nedenstående tilskud fra Bornholms Regionskommune:

 

Tilskud 2018

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

48.967 kr.

Bornholms Idrætsråd

47.675 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Idrætsstrategi (PDF)

2.
Samarbejdsaftale med Bornholms Idrætsråd (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til Bornholms Idræts- og Kulturcenter

04.04.00Ø40-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

13

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Natur, Miljø og Fritid søger om en forhøjelse af anlægsbevillingen til tilskud til Bornholms Idræts- og Kulturcenter, idet arbejdet med etablering af LED-lys i hallen vil blive dyrere end oprindeligt forventet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at udvalget anbefaler, at anlægsbevillingen til etablering af LED-lys i Bornholms Idræts- og Kulturcenter forhøjes med 76.255 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 252.630 kr., og 

b)    at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 76.255 kr., finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller 2018.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede i maj måned 2017 et tilskud på 176.375 kr. til Bornholms Idræts- og Kulturcenter (BIKC) til etablering af LED-lys i hallen. Efterfølgende har det vist sig, at det oprindelige tilbud ikke omfatter et tiltrækkeligt højt antal lux til de idrætslige formål i hallen. BIKC har derfor indhentet et nyt tilbud på LED-lys. Det nye tilbud er 76.256 kr. dyrere.

Merudgiften skyldes således uforudsete forhold vedrørende den korrekte belysningsintensitet til hallens idrætslige aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2018 sagen vedr. anlægsbevillinger til de selvejende haller. Heri fremgik det, at nærværende sag omkring Bornholms Idræts- og Kulturcenter ville blive behandlet på et efterfølgende møde.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. maj 2017 en anlægsbevilling til projektet på 176.375 kr. Den oprindelige bevilling er ikke tilstrækkelig til at projektet kan gennemføres. For at BIKC kan færdiggøre projektet er der behov for yderligere midler:

 

 

Inkl. 25 pct. moms

Ekskl. momsref. MA pct. 85

Oprindeligt tilbud på LED-lys

212.500 kr.

176.375 kr.

Nyt tilbud på LED-lys

304.375 kr.

252.631 kr.

Ekstra omkostninger *

91.875 kr.

76.256 kr.

 

*Merudgiften på 91.875 kr. inkl. moms svarer til 76.256 kr. ekskl. momsrefusion, idet
momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 76.255 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 252.630 kr.:

 

Oprindelig bevilling

176.375 kr.

Forhøjelse

76.255 kr.

Samlet bevilling*

252.630 kr.

 

* Bevillingen/rådighedsbeløbet på i alt 252.630 kr. ekskl. momsrefusion svarer til udbetaling af tilskud til BIKC på i alt 304.375 kr. inkl. moms.

 

Merudgiften på 76.255 kr. kan finansieres af renoveringspuljen til selvejende haller 2018, idet beløbet er reserveret til BIKC.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender forhøjelsen, vil der være et restbeløb i renoveringspuljen til selvejende haller på 530 kr.:

 

Anlægspuljen til selvejende haller 2018

76.785 kr.

Merudgift BIKC, etablering af LED-lys

-76.255 kr.

Restbeløb

530 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Studie- og rejselegat til Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019

20.00.00Ø40-0425

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

14

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening ansøger om et tilskud på 5.000 kr. til et studie- og rejselegat i anledningen af Bornholms Censurerede forårsudstilling 2019. Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud som ansøgt.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter om der kan bevilges et tilskud som ansøgt.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling

Foreningen Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening ansøger om et tilskud på 5.000 kr. til et studie- og rejselegat i anledningen af foreningens udstilling Bornholms Censurerede forårsudstilling 2019.

Udstillingen er en årlig begivenhed, hvor Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening inviterer bornholmske kunstnere og kunstnere med tilknytning til Bornholm til at indsende værker, der ikke før har været udstillet på Bornholm. En nedsat jury udpeger, hvilke af de indkomne værker der vil blive præsenteret på forårsudstillingen. Ansøger oplyser, at juryen i år består af skulptøren Henrik Menné samt billedkunstnerne Lars Høeg og Hjördis Haack, der begge tidligere har censureret på udstillingsstedet Charlottenborg i København.

Af ansøgningen fremgår det, at der i forbindelse med ferniseringen af forårsudstillingen uddeles to studie- og rejselegater á 5.000 kr. til to kunstnere udvalgt af juryen. Der søges om tilskud til et af de to legater. Kommunen har givet tilskud til dette formål i de forgangne år.
 
Ansøger oplyser, at udstillingen giver et levende indtryk af det vækstlag, der er med til at skabe grundlaget for, at der også i fremtiden skabes masser af god kunst på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet finansieres af udvalgets ramme af frie midler, som d.d. har et rådighedsbeløb på 95.000 kr.

Oversigt over bevillinger finansieret af puljen af frie midler er vedhæftet som bilag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Ansøgning om tilskud til Bornholms Censurerede Forårsudstilling 2019 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt 2018 - Pulje af frie midler (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Projekt Analyse af danskernes holdning til kultur

20.00.00Ø40-0424

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

15

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

På initiativ af Altingets Kulturpolitiske Netværk ansøger Christian Have og Copenhagen Film Fund om et tilskud på 10.000 kr. til en analyse af danskernes syn på kulturens værdi og betydning. Analysen skal tilvejebringe ny viden om befolkningens opfattelse af kulturens samfundsmæssige rolle og derved bidrage til en kvalificering af den kulturpolitiske debat. Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilges tilskud som ansøgt.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter, om der kan bevilges tilskud til analyse af danskernes holdning til kultur, som ansøgt.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Drøftet. Ansøgning kan ikke støttes.

Sagsfremstilling

På initiativ af Altingets Kulturpolitiske Netværk ansøger Christian Have og Copenhagen Film Fund om et tilskud på 10.000 kr. til en analyse af danskernes syn på kulturens værdi og betydning. Ansøger oplyser, at formålet med analysen er at bidrage til en mere nuanceret debat om kulturpolitikken i Danmark.

Baggrunden for analysen er ifølge ansøger afledt af det faktum, at danskerne er de største forbrugere af kultur i EU samtidig med, at kultur er det velfærdsområde, som de prioriterer lavest. I lyset af denne modsætning ses et behov for mere dybdegående viden om danskernes opfattelse af kultur, hvilken værdi de tillægger kulturoplevelser og kulturinstitutioner og deres holdninger til den offentlige finansiering og investering i kulturen.

Analysen udføres af Tænketanken Mandag Morgen.

Af projektbeskrivelsen fra Mandag Morgen fremgår det, at analysen vil bygge på en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskere (2000 respondenter), interviews med 4-5 udvalgte eksperter og en medieanalyse, der skal skabe overblik over debatten om den politiske prioritering af kulturområdet.

I spørgeskemaundersøgelsen vil der blive arbejdet med baggrundsvariablene køn, alder, uddannelse og region. Ansøger oplyser, at det således vil være muligt at sammenligne data mellem regioner, men ikke på kommunalt niveau. Her er antallet af respondenter for småt til at være repræsentativt på kommunalt niveau, 

 

Spørgeskemaundersøgelsen vil undersøge danskernes holdninger til følgende temaer:

·         Forståelse af begrebet kultur

·         Medskabelse (mulighed for selv at deltage i og skabe kultur)

·         Finansiering af kultur

·         Kulturens demokratiske værdi

·         Kulturens økonomiske værdi

Ifølge tidsplanen igangsættes arbejdet den 1.oktober og afsluttes med en offentliggørelse af analysen den 1. marts 2019.

Analysens resultater vil blive offentliggjort på Mandag Morgens hjemmeside og på Mandag Morgens sociale medier. Der vil desuden blive gennemført en presseindsats med særlig fokus på Mandag Morgen og Altingets medier.

Analysen koster 500.000 kr., hvilket søges finansieret ved hjælp af tilskud fra Altingets Kulturpolitiske Netværk, kulturinstitutioner, organisationer, kulturregioner og fonde.  Ifølge ansøger er der modtaget tilsagn om tilskud for i alt 350.000 kr., hvilket resulterer i et finansieringsbehov på 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 10.000 kr. kan finansieres inden rammen af udvalgets frie midler, som d.d. har et rådighedsbeløb på 91.000 kr. til fri disposition.

 

Der gøres dog opmærksom på, at der foreligger andre ansøgninger om støtte fra udvalget pulje af frie midler på denne dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Ansøgning fra Copenhagen Film Fond (PDF)

2.
Projektbeskrivelse - Tænketanken Mandag Morgen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Projekt Regional identitet og folkeliv

20.00.00Ø40-0423

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

16

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Niels Erik Rasmussen ansøger om økonomisk støtte til et 1-årig projekt med titlen Regional identitet og folkeliv. Projektet har til formål at formidle bornholmsk folkekultur og anspore deltagerne til at sætte fokus på egen historie og regionale identitet. Udvalget skal tage stilling til om der kan bevilges tilskud til projektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget drøfter om der kan bevilges tilskud til projekt Regional identitet og folkeliv.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Drøftet. Ansøgningen kan ikke støttes.

Sagsfremstilling

Niels Erik Rasmussen ansøger om økonomisk støtte til et projekt med titlen Regional identitet og folkeliv. Projektet sætter fokus på formidling af Bornholm og den bornholmske folkekultur og har ifølge ansøger til formål at skabe en større bevidsthed blandt flere mennesker om deres egen regionale identitet og kulturarv.

Ansøger oplyser, at formidlingen vil ske via musiske forløb og workshops, hvor deltagerne inddrages aktivt. Her vil ansøger synliggøre gamle overleverede folketraditioner og formidle den oprindelige bornholmske/danske spillemandsmusik, sagn, myter og lokale folks fortællinger. Ifølge ansøger er det desuden ønsket, at projektet skal bidrage til at sikre menneskers relationer til folkekulturen og inspirere til at genskabe det personlige nærvær i fællesskabet.


Ansøger oplyser, at aktiviteterne henvender sig til målgrupper i hele Danmark: Folkekulturelle interesseorganisationer, Ældresagen, pensionistforeninger, skoler, højskoler, festivaler med interesse for primitiv og oprindelig musik og folkekultur. Ansøger forventer, at der vil blive gennemført mellem 30-50 arrangementer. Der vil blive lagt vægt på samarbejde med andre relevante kunstnere.


Ansøger gør i et følgebrev opmærksom på, at arrangementerne vil understøtte markedsføringen af Bornholm, og at alle deltagere vil få udleveret pakke med markedsføringsmateriale om Bornholm.

Projektperioden er 1. januar- 31.december 2019.

Det fremgår af ansøgningen, at projektets samlede budget er på 205.000 kr. Det ansøgte beløb dækker udgifter til research, formidlingsmateriale, programudvikling, turplanlægning og udførelse. Udgifter til rejse, kost og logi dækkes af de deltagende organisationer og institutioner.

Udgifter
1 Research, programudvikling, turplanlægning, udførelse.        150.000 kr.
2 Udarbejdelse og tryk af formidlingsmateriale                         10.000 kr.
3 Rejse/ophold   (40x1500)                                                  45.000 kr.
I alt                                                                                205.000 kr.

Indtægter
Offentlige tilskud, fonde og sponsorer (1)                                 150.000 kr.
Deltagerbetaling og sponsorer (2+3)                                       55.000 kr.
I alt                                                                                   205.000 kr.


Ansøger oplyser, at der er søgt støtte fra flere fonde. Der er på ansøgningstidspunktet ikke modtaget svar fra de ansøgte fonde.
 
I tilfælde af tilsagn om større eller mindre bevillinger anmoder ansøger om, at han får lov til at gennemføre projektet i en form, der er tilpasset bevillingernes størrelse og formål.

Niels Erik Rasmussen er forhenværende direktør for Bornholms Middelaldercenter og har bl.a. arbejdet med folkekultur i en lang årrække.

Økonomiske konsekvenser

Det er muligt at finansiere et tilskud op 91.000 kr. inden for rammen af udvalgets frie midler.

 

Der gøres dog opmærksom på, at der foreligger andre ansøgninger om støtte fra udvalget pulje af frie midler på denne dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Følgebrev (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Udpegning af modtager af kultur- og idrætsprisen 2018

00.05.07G01-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

17

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvem der skal modtage Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at udvalget udpeger en eller flere modtagere af Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 2018 blandt de otte indkomne indstillinger

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:
Drøftet og besluttet.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Fritids- og Kulturudvalget uddelt en kultur- og idrætspris, som en anerkendelse af modtagerens fortjenester inden for det bornholmske kultur- og idrætsliv.


Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget udpeger modtageren af kultur- og idrætsprisen på baggrund af indstillinger fra borgere, foreninger, institutioner, organisationer mv., som er hjemmehørende i kommunen.

 

Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd og Kunst- og Kulturhistorisk Råd har en særlig forpligtelse til at fremsende et begrundet forslag til prismodtager/e inden for deres respektive fagområde.

 

Medlemmer af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget kan ligeledes indstille forslag til prismodtager/e.

 

Ifølge retningslinjerne uddeles prisen som et kontantbeløb på maks. 25.000 kr. til en eller flere enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller grupper.

 


Nedenfor ses de otte indstillinger, som er indkommet til årets pris.

Indstilling

Indstillet af

Bent Ole Hansen, Rønne Tennisklub

Rønne Tennisklub v/Knud Erik Thomsen

Ben Woodhams, kunstner

Marie Wildt & Flemming T. Sørensen

Bente Larsen, Bornholms Højskole

Louise Groth-Michelsen & Jan Paul

Cykelholdet BHS Almeborg Bornholm

Frank Andreasen

Jørn Lund, DGI-hallen

Idrættens Videns- og Kompetenceråd

Tino Hjorth Bjerregaard, naturvejleder

BRK’s Kunst- og Kulturhistorisk råd

Bornholms Kulturuge

BRK’s Musik- og Teaterråd

Rønne Idrætsklubs trænerteam for U6 og U8

Claus Steensgaard ChristensenAlle indstillinger er ledsaget af en begrundelse, hvilket fremgår af den vedlagte oversigt over indstillinger. Jf. bilag

Prisen overrækkes i forbindelse med en offentlig reception fredag den 9. november kl. 15.00 i mellemtrinets arena på Søndermarksskolen i Rønne.

Nedenfor ses en oversigt over prismodtagere siden kultur- og idrætsprisens oprettelse i 2013:

2013

·         Olav Elvang, Østersø Jazz i Nexø

2014

·         Benny Christensen, Aakirkeby IF

·         Jette Glavind Pedersen, Teaterforeningen Bornholm

·         Kirstine Herold Mortensen, kunstfotograf

·         Mogens Lau, Gudhjem Museum

2015

·         Christian Andreasen, Team Almeborg Bornholm

·         Lene Møller, Tejn IF

·         Mette Brunemark, Musikhuzet Bornholm

·         Lars Christiansen, Allinge-Sandvig Gymnastikforening/Nordbornholms Håndboldsammenslutning

2016

·         Allinge Jazzfestival

2017

·         Tejn IF

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 25.000 kr. til formålet inden for udvalgets budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 7. november 2018

1.
Retningslinjer for BRK's kultur- og idrætspris (PDF)

2.
Oversigt over indstillinger til kultur- og idrætsprisen 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Mødetidspunkt for udvalgsmøder

00.22.04A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

18

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Brian Kofoed stiller medlemsforslag om at mødetidspunkt for udvalgsmødet drøftes på ny.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget har ved møde afholdt den 26. september 2018 behandlet og vedtaget mødeplan og –tidspunkt for afholdelse af udvalgsmøder for 2019.

 

Mødetidspunkt blev besluttet ændret fra kl. 8.00 til kl. 14.00 gældende fra 2019.

Indstilling og beslutning

Udvalgsmedlem Brian Kofoed (V) indstiller,

·         At mødetidspunktet i 2019 ændres til kl. 8.00

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Brian Kofoed stiller forslag om fornyet drøftelse af mødetidspunkt for afholdelse af udvalgsmøder i 2019.

 

Punktet mødeplan 2019 blev behandlet på udvalgsmøde den 26. september 2018, hvor flere medlemmer var fraværende.

 

Når udvalgsmøderne begynder kl. 14.00, og ofte har mange dagsordenspunkter til behandling, vil de strække sig væsentlig udover, hvad der kan betegnes som værende normal arbejdstid.

 

Brian Kofoed stiller forslag om, at udvalgsmøderne i 2019 begynder kl. 8.00

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

19

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at ingen dagsordenspunkter skal videresendes til ældreråd og handicapråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

07-11-2018

20

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. november 2018:

Orientering modtaget.