Referat
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
05-12-2018 kl. 08:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Status - særlig indsats for integration af kvinder
  åbent 3 Behandling af ansøgninger til pulje integration af flygtninge i civilsamfundet
  åbent 4 Indgåelse af partnerskabsaftale om Projekt Soldatens erhvervsprofil
  åbent 5 Status på beskæftigelsesprojekterne Flere skal med og 225-projektet
  åbent 6 Status for projekt Ungerådgivningen Bornholm
  åbent 7 Projekt på kontrolområdet
  åbent 8 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget
  åbent 9 Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
  åbent 10 Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane
  åbent 11 Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og handicapråd
  åbent 13 Gensidig orientering
  lukket 100 Lukket punkt. Lejeaftale. 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

1

 

 

Fraværende

Brian Kofoed har meldt fravær.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Under behandling af punkt 9 – Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft deltager: Gitte Bisse kommunikationskonsulent, Rikke Holm leder af virksomhedsservice og Merete Verner Krogh, sagsbehandler.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status - særlig indsats for integration af kvinder

15.40.00P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

2

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget orienteres

Resumé

Den særlige indsats for integration af kvinder (Kvindeprojektet) har nu været i gang i godt 6 måneder. I projektet er der et særligt fokus på en styrket dialog med kvinderne, der danner grundlag for målrettede tilbud. På nuværende tidspunkt har den styrkede dialog medvirket til udvikling og gennemførelse af tre tilbud, som præsenteres i sagsfremstillingen. Siden opstart af kvindeprojektet er der 26 flere kvinder, der er kommet i beskæftigelse. Andelen af beskæftigede flygtninge er steget fra 32,2% i april til 45,5% i september 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

     at udvalget tager orientering til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om særlig indsats for integration af kvinder (kvindeprojektet)

Flygtninge kvinder har traditionelt mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end de mandlige flygtninge. Derfor godkendte det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg den 6. december 2017 en særlig indsats for integration af kvinder (kvindeprojektet). Kvindeprojektet er startede medio april 2018. Indledningsvist har der i projektet været fokus på vidensopsamling, ideudvikling og udvikling af specifikke tiltag, der skal medvirke til at bringe målgruppen tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 

Kvindeprojektet er opdelt i to hovedspor (Styrket dialog og målrettede tilbud) og et specialspor (intensiveret mentorindsats). Indsatsen skal sikre løbende progression for kvindelige flygtninge i integrationsperioden og tilbuddene skal løbende tilpasses progressionen.

 

Den styrkede dialog indeholder en fordobling af antallet af samtaler ift. de årlige fire (lov-pligtige) samtaler. I samtalerne er der fokus på at udvikle borgernes egne beskæftigelsesønsker og motivere til en beskæftigelsesidentitet. Den styrkede dialog er et helt centralt element i kvinde-projektet, da der er evidens for, at hyppigere samtaler øger den lediges sandsynlighed for beskæftigelse. Samtlige ledige kvinder i integrationsprogrammet er omfattet af den styrkede dialog.

 

I forhold til de målrettede tilbud, er der foreløbigt udviklet to tilbud, hvor det ene tiltag er en ”barselscafe” som startede op i maj 2018. Barselscafeen er tiltænkt kvinder på barsel, som derfor ikke følger deres danskuddannelse. Det primære formål med barselscafeen er at styrke de dansk sproglige kompetencer, sætte fokus på jobønsker. Desuden søger barselscafeen at fremme en god opstart i daginstitution for både mor og barn. Der er afviklet en barselscafe i Nexø og en i Rønne for samlet otte kvinder.

 

Det andet tiltag i de målrettede tilbud er tiltaget ”På lige fod”, der er et 6 ugers forløb, der kombinerer sprogskole (mandag, onsdag og fredag) med et målrettet forløb, hvor kvinderne klædes på til praktik (tirsdag og torsdag). ”På lige fod” startede ultimo august 2018. Det primære formål med ”På lige fod” er at give dem større viden om egne evner og formulering af realistiske job-mål, øget kendskab til beskæftigelsesmuligheder, familieplaner, forståelse for dansk familierytme, skole og daginstitutioner, samt øget motivation for ordinær beskæftigelse. Der er pt. gennemført et ”På lige fod” tilbud, hvor der deltog otte kvinder.

 

Udvikling i kvindernes beskæftigelse

I januar 2018 var der ifølge jobindsats.dk 24,7% af de kvindelige flygtninge og kvindelige familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse på Bornholm (andelen svarer til 45 kvinder). I april var andelen vokset til 32,2% (svarende til 59 kvinder). Med de seneste data (september 2019) er andelen steget yderligere til 45,5% (svarende til 85 kvinder). De positive tal skal tages med forbehold, da der formentlig tale om et sæsonudsving med data fra september, hvor der stadig er travlt i servicebranchen.

 

Sammenlignet med landets øvrige kommuner, så giver andelen af beskæftigede kvinder en top 4 placering til Bornholm. De tre kommuner som er højere placeret end Bornholm har tilsammen et antal kvinder, der svarer til ca. en 1/3 af det antal kvinder som er på Bornholm. 

 

Projektet har en varighed på 5 år, og der vil løbende være en proces med udvikling af yderligere tiltag/forløb, ligesom der vil forekomme løbende justeringer undervejs. Det er målsætningen at projektet skal medfører at mindst 35 kvinder vil opnå opkvalificering, uddannelse og beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Behandling af ansøgninger til pulje integration af flygtninge i civilsamfundet

15.40.00G01-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

3

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Der er kommet fire ansøgninger til puljen integration af flygtninge i civilsamfundet. Ansøgningerne er vurderet efter de vedtagne fælles kriterier, og indstilles til afslag da Rønne Vineyard tidligere har fået støtte til aktiviteter med enslydende formål og forankring, hvilket giver de nye ansøgninger en driftslignende karakter. 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At ansøgningerne (Brændegårdshaven, Familiedag, Fisketur og Weekendtur) gives afslag.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Der er afsat midler til økonomisk støtte til indsatser på integrationsområdet dels ved budget 2017, og dels ved en ekstra bevilling maj 2017. Integrationsafdelingen har vurderet fire ansøgninger.

 

Indkomne ansøgninger til puljen.

Ansøgning 1:

Børnenes Julehjælp Bornholm (en del af Rønne Vineyard)

Projektnavn: Tur til Brændesgaardshaven

Søger i alt: 14.636 kr. (Udgifterne dækker transport, entré og forplejning for anslået 80 deltagere)

 

Projektindhold: Børnenes Julehjælp vil invitere flygtningefamilier og andre familier - som selv har vanskeligt ved at finde ressourcer - til at tage på udflugt til Brændesgaardshaven.

 

Ansøgning 2:

Børnenes Julehjælp Bornholm (en del af Rønne Vineyard)

Projektnavn: Familiedag

Søger i alt: 7.900 kr. (Udgifterne dækker leje af Rønne Bio, forplejning, materialer til konkurrencer, frivilligpleje mm. for anslået 100 deltagere, hvoraf der ønskes mindst 30 % har flygtningebaggrund)

 

Projektindhold: Børnenes Julehjælp Bornholm ønsker at hjælpe danske og udenlandske familier, så disse børn får mulighed for at få sjove og livsbekræftende oplevelser med familien.

 

Ansøgning 3:

Carsten Rønne Samuelsen (en del af Rønne Vineyard)

Projektnavn: Fisketur

Søger i alt: 7.500 kr. (Udgifterne dækker leje af Sportdress Ørredsø, forplejning, benzinudgifter mm., for anslået 100 deltagere, hvoraf der ønskes mindst 70 % har flygtningebaggrund)

 

Projektindhold: Rønne Vineyard ønsker at hjælpe nye bornholmere til at få sjove og livsbekræftende oplevelser i naturen i fællesskab med andre.  Sammen vil de fiske, lege og hygge hele dagen og slutter af med at grille og holde et fiskegilde.

 

Ansøgning 4:

Rønne Vineyard

Projektnavn: Weekendtur

Søger i alt: 26.000 kr. (Udgifterne dækker leje af hytte, transport, forplejning mm. for anslået 150 deltagere, hvoraf der ønskes at mindst 50% har flygtningebaggrund)

 

Projektindhold: Weekenden skal danne ramme for venskaber og gensidig kulturforståelse mellem familier og singler med flygtningebaggrund og etniske danskere. Målet er at de gennem sjove aktiviteter, fælles madlavning og oplæg til samtaler får større forståelse og respekt for hinanden i en sådan grad, at relationerne fortsætter bagefter.

 

Samlet indstilling

Ansøgningerne indstilles til afslag med begrundelsen, at de har en karakter af drift af Rønne Vineyards aktiviteter: Jf. et af kriterierne for støtte:

•   Puljen vil ikke dække drift, men opstart af aktiviteter/projekter og arrangementer. 

 

Formålet med tiltagene og den forankring, der beskrives i nærværende ansøgninger, er enslydende med indholdet i tidligere godkendte ansøgninger, som Vineyard har søgt. For fisketuren og weekendturens vedkommende, er det udflugter, som Rønne Vineyard fik tilskud til sidste år (godkendt på EUB d. 6. december 2017). Der er således ikke længere tale om opstart af aktiviteter, men derimod har mere driftslignende karakter.

Økonomiske konsekvenser

Følges indstillingen vil der ikke forekomme økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Indgåelse af partnerskabsaftale om Projekt Soldatens erhvervsprofil

15.00.20P27-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

4

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget et tilbud om at indgå i en partnerskabsaftale med Soldat for Danmarks, som har udfærdiget projektet ”Soldatens erhvervsprofil”.
Soldat for Danmarks grundlæggende ide går ud på, at etablere en meget tæt kontakt mellem erhvervslivet på Bornholm og soldaterne på Almegårds kaserne, med håbet og målet om, at flere soldater efter hjemsendelse, får sig et civilt job på øen. Dette skal ske gennem udarbejdelse af en erhvervsprofil på den enkelte soldat, en kompetenceafklaring via et professionelt og erhvervsrettet værktøj, samt en eller flere samtaler. Efterfølgende vil de respektive erhvervsprofiler blive præsenteret for alle de bornholmske virksomheder, som er interesserede og mangler arbejdskraft.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller

·         at der indgås en partnerskabsaftale omkring projektet ”Soldatens erhvervsprofil”.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling godkendt. Opfølgning halvårligt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har modtaget et tilbud om at indgå i en partnerskabsaftale med Soldat for Danmarks, som har udfærdiget projektet ”Soldatens erhvervsprofil”.


Soldat for Danmarks grundlæggende ide går ud pa at etablere en meget tæt kontakt mellem erhvervslivet pa Bornholm og soldaterne på Almegårds kaserne, med håbet og målet om at flere soldater efter hjemsendelse, får sig et civilt job på øen. Dette skal ske gennem udarbejdelse af en erhvervsprofil på den enkelte soldat, en kompetenceafklaring via et professionelt og erhvervsrettet værktøj, samt en eller flere samtaler. Efterfølgende vil de respektive erhvervsprofiler blive præsenteret for alle de bornholmske virksomheder, som er interesserede og mangler arbejdskraft.

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har været i en løbende dialog med repræsentanter fra Soldat for Danmark samt kommunens veterankoordinator, og skal ud fra dette anbefale at der indgås en partnerskabsaftale omkring projektet ”Soldatens Erhvervsprofil” som falder fint sammen med den indsats som ønskes iværksat i forbindelse med den udvidede virksomhedsindsats. Det vil i den forbindelse være væsentligt, at indsatsen planlægges i et tæt samarbejde med Business center Bornholm og tilflytterkonsulenten, som det også fremgår af projektbeskrivelsen.

 

Formål

Formålet med projekt ”Soldatens erhvervsprofil” er, at være med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne på Bornholm gerne ved at motivere til en øget tilflytning til Bornholm, som dermed også understøtter Kommunalbestyrelsens vision om 42.000 indbyggere på Bornholm. 

 

Projektet har følgende mål:

 

Indhold:

Projekt består af følgende faser:

 

  1. Orientering og introduktion
  2. Udarbejdelse af profiltype
  3. Kompetenceafklaring og udarbejdelse af erhvervsprofil og CV
  4. Præsentation af erhvervsprofil for det borholmske erhvervsliv
  5. Ansættelse/start på uddannelse

 

I forbindelse med etablering af projektet skal følgende iværksættes:

 

Økonomiske konsekvenser

Vil for Bornholms Regionskommunes deltagelse kunne udmøntes indenfor det nuværende budget i center for Job, Uddannelse og Rekrutterings Jobservice område.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. december 2018

1.
Partnerskabsaftale_SoldatforDanmark (DOC)

2.
Brev vedr. Soldat For danmark (ODT)

3.
Bilag 3 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status på beskæftigelsesprojekterne Flere skal med og 225-projektet

15.04.10G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

5

 

Hvem beslutter

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm. budget 2017 at igangsætte ”225-projektet’, for perioden 2017 frem til 2021. I samme forbindelse blev det besluttet, at kommunen ville deltage aktivt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) projekt ”Flere skal med”, som er bevilget af STAR i august 2017, løbende til 31. august 2019

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at status for projekterne tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for etablering af projektet.

I Beskæftigelsesservice under Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har vi følgende igangværende projekter, finansieret af enten JUFU eller STAR:

 

-          ’225-projektet’, bevilget på Budget 2017, løbende i overslagsårene frem til 2021.

-          Flere Skal Med, bevilget af STAR* i august 2017, løbende til 31. august 2019.

 

Langvarige kontanthjælpssager; ’225-projektet’

Projektet fokuserer på de borgere som har langvarige kontanthjælpssager, dvs. borgere med mere end 3 års ledighed på kontanthjælp. Disse borgere er kendetegnet ved en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet, oftest kombineret med flere diagnoser af både psykisk og fysisk art, hvor en ekstra hånd i form af personlig støtte og hyppig kontakt.

 

For at få denne målgruppe tættere på arbejdsmarkedet, er der igangsat en intensiv og arbejdsmarkedsrettet indsats. I denne indsats laves der en intensiv og personlig opfølgning, som er hyppigere end de lovpligtige 6 årlige samtaler, og dertil kommer et tæt og intenst samarbejde med den tilknyttede jobcoach, som kan støtte borgeren i ’det gode match’ til og på arbejdsmarkedet. Denne kontakt er samkørende med sagsbehandleren og målrettet fra starten af forløbet.

 

Status 2018 – 225 projektet

Efter en lidt svær opstart, hvor indsatsen for alvor først kom i gang efter 6 måneder, pga. omfangsrig visiteringsproces og udfordringer hos ekstern samarbejdspartner, har projektet kørt som planlagt siden medio 2017. Indsatsen har således snart kørt i 1½ år, og som udgangspunkt havde var der et økonomisk mål om, at afslutte mindst 10% af de berørte 200 borgere til selvforsørgelse, for at indsatsen økonomisk kunne løbe rundt – Internt blev der fastsat et mere ambitiøst ”arbejdsmål” på 16%.

 

Efter nu 1½ år er sammenlagt lidt over 20% af borgerne afsluttet til ordinært arbejde eller uddannelse, svarende til gennemsnit 14% om året. Vi har således opnået de økonomiske mål, og langsomt arbejder vi os frem mod vores eget mål på 16%. Dertil kommer, at yderligere 3% har deltidsbeskæftigelse, hvor vi fokuserer på gradvist at få hjulpet dem til fuld selvforsørgelse.

 

Dette er dog kun en del af succesen, for ud over de ordinære ansættelser, har vi samtidigt fået afklaret yderligere 11% til ’rette ydelse’; dvs. Ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette er oftest borgere som ville gå ubemærket i længere tid, og som vi ved denne tætte opfølgning har kunnet hjælpe til rette ydelse. Sidst vil vi nævne at vi ligeledes igennem dette projekt har fået en del viden om hvilken type indsats der hjælper netop denne målgruppe; en viden vi vil bruge til at arbejde med den resterende gruppe af kontanthjælpsmodtagere – sammenholdt med nedenstående projekt fra STAR.

 

 

Marts 2017

November 2017

November 2018

Antal i projektet

60

59

53

Tilknyttet Jobcoach

37

49

48

Virksomhedsrettet indsats (antal)

20

26

17

   Andel af projektgruppe

33%

44%

32%

Afsluttede borgere (i job)

1

17

41

   Andel af projektgruppe

2%

29%

77%

   Andel af bruttomålgruppe

1%

9%

21%

 

 


Status - Flere Skal Med

På baggrund af en bruttomålgruppe udmeldt fra STAR blev der afholdt en visitationssamtale med samtlige borgere ift. at vurdere om de var til afklaring, eller om der var et ordinært arbejdsmarkedsperspektiv. De borgere de blev vurderet til afklaring fulgte den almindelige indsats mod en afklaring til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Den resterende gruppe kom med i indsatsen og fik/får en målrettet virksomhedsrettet indsats med tæt opfølgning og tilknytning af en fast jobcoach.

 

Status

Der sker en ledelsesmæssig opfølgning hver måned; både i forhold til, at sikre indsatsen og de, af STAR, opstillede mål. Opfølgningen på indsatsen sker med fokus på, at der er en indsats i gang og at der arbejdes på eller henimod en virksomhedsrettet plan. STAR har sat som mål, at borgerne skal have tilknyttet en jobcoach, at 100% af gruppen skal være visiteret og at min. 40% skal have en virksomhedsrettet indsats i minimum 3 måneder.

 

Status pr. september 2018 (sidste monitoreringsrapport fra STAR):

-          Tildeling af jobcoach:                            97% af sagerne har en tilknyttet jobcoach

-          Visiteret til indsatsen:                           100% af sagerne i bruttomålgruppen er visiteret

-          Virksomhedsrettet indsats:                38% er på nuværende tidspunkt i virksomhedsforløb

-          Job/uddannelse:                                     17% er gået i job eller uddannelse, herunder:

o   Selvforsørgende                      7% er gået i ordinær beskæftigelse

o   Fleksjob:                                     3% er gået i fleksjob

o   Uddannelse:                              7% har påbegyndt ordinær uddannelse

 

Der er ingen tvivl om indsatsens succes, og denne er dobbelt; vi forventer at få afklaret samtlige borgere i bruttomålgruppen til den rette ydelse, og vi ligger langt over landsgennemsnittet på at få borgerne i job eller uddannelse, som det ses af følgende figur.

 

Dertil kommer den viden og erfaring som jobcentret og den enkelte sagsbehandler får igennem projektet. Vi får en klar føling med hvilken type indsats der virker for netop denne målgruppe, en viden vi kan og vil bruge til at brede de positive erfaringer ud på andre målgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Følger det aftalte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status for projekt Ungerådgivningen Bornholm

15.20.05G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

6

 

Hvem beslutter

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres.

Resumé

August 2015 besluttede kommunalbestyrelsen på indstilling fra Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget at etablere en anonym ungerådgivning. Et tilbud hvor både børn, unge, deres pårørende og fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug.

Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Job, Uddannelse og rekruttering. Følgende er en status for projektet november 2018 samt indsatsplan for 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller.

·         at status for projekterne tages til efterretning.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Taget til efterretning. Udvalget påskønner det gode arbejde.

Sagsfremstilling

Status for Ungerådgivningen Bornholm

 

Prioriteringer i Ungerådgivningen 2018

Hovedprioriteringer for Ungerådgivningens har i 2018 været:

·         Individuelle samtaleforløb med unge

o    Antal, aldersfordeling, kønsfordeling, stoffrihed, hvilke unge og hvilke stoffer?

o    Ungerådgivningens metode/tilgang

·         De unges forsørgelsesgrundlag

·         Rådgivning og støtte til forældre/pårørende

o    Forældre-/pårørende-grupper

o    Rådgivende samtaler

·         Netværk og samarbejde med andre professionelle

o    Temamøder for Netværket

o    Det gode tværgående samarbejde

o    Tættere på Campus Bornholm – tættere på den største målgruppe

·         Synlighed

o    Ungerådgivningen i lokale medier

o    Ungerådgivningen på digitale medier

o    Anden synlighed

o    Oplæg for unge

o    Interviews til elever og studerende

·         Konferencer og uddannelser

 

Individuelle samtaleforløb med unge

Fra nytår 2018 til og med 31. oktober 2018 har ungerådgiverne gennemført 253 individuelle samtaler med i alt 41 individuelle unge. Af disse er 5 unge gengangere inden for samme 10 måneders periode. Det vil sige, de har været afsluttede i 2018, men er efterfølgende vendt tilbage og ladet sig indskrive i et nyt forløb. Hvor ikke andet fremgår, skal tallene i det efterfølgende derfor læses i forhold til 46 samtaleforløb.

 

Antallet af samtaleforløb steget med 50%

Til sammenligning gennemførtes i løbet af de 10 måneder Ungerådgivningen var bemandet i 2017, 191 individuelle samtaler med i alt de 30 unge, der i samme periode var indskrevet i samtaleforløb. Antallet af individuelle samtaler er altså i løbet af de 10 måneder (1. januar -1. november 2018) dette notat omhandler, øget med 62, svarende til en stigning på godt 30%, og antallet af samtaleforløb øget med 16, svarende til en stigning på godt 50%.

Af de i alt 46 samtaleforløb var 13 forløb begyndt i 2017 og afsluttet senest 31. oktober 2018, 18 forløb er startet op efter 1. januar 2018 og afsluttet senest 31. oktober 2018, mens der på skæringsdatoen, 31.oktober 2018, var 15 unge indskrevet i fortsat aktivt forløb.

 

2 ud af 3 fortsætter efter 4. samtale

Medregnet indledende samtaler, har antallet af samtaler pr. afsluttede forløb i 2018 t.o.m. 31. oktober 2018 varieret fra 1 til 17, med et gennemsnit på 10,42, når samtaler i 2017 medregnes for de forløb der startede op i 2017, men afsluttedes i 2018. Lidt over to tredjedele vælger at fortsætte i et længerevarende forløb.

 

 

Antal unge i alt

Antal unge i indledende forløb (< 5 samtaler)

9

Antal unge i længerevarende forløb (5 samtaler eller mere)

22

 

31

 


 

0versigt samtaleforløb afsluttet i 2018 senest 31. oktober 2018 baseret på samlet antal samtaler pr. forløb (altså inklusiv samtaler i 2017 for unge startet op i 2017, men afsluttet i 2018 senest 31. oktober 2018).

 

Alder (31.10.2018)

Antal unge i alt

< 15 år

0

født efter 31.10.2003

15 < 20 år

21(17)

født før 1.11.2003 og efter 31.10.1998

20 < 25 år

20(19)

født før 1.11.1998 og efter 31.10.1993

25 < 30 år

5

født før 1.11.1993

i alt

46(41)

 

Aldersfordeling baseret på unge i aktivt samtaleforløb i Ungerådgivningen i perioden 01. januar 2018 - 31. oktober 2018

De unge har haft en aldersspredning fra16 til 28 år.

 

3 ud af 4 er unge mænd

Samtaleforløbene har i 2018 været fordelt på 12 (11) unge kvinder og 34 (30) unge mænd.

 

2 ud af 3 er stoffri ved afslutning af forløb

Af de 31 samtaleforløb, der er afsluttet i 2018 er 21 unge eller svarende til godt 2 ud af 3 er ophørt med at ryge hash og/eller indtage andre euforiserende stoffer. Af de tredjedel, der ikke er ophørt ved afslutning af forløb i Ungerådgivningen, er en enkelt videregået til stofbehandling i misbrugsteamet, har flere reduceret deres forbrug betragteligt, mens enkelte har valgt afslutte deres forløb efter ganske få samtaler pga. manglende motivation.


Enkelte lader sig genindskrive

Af de fem unge, der i 2018 afsluttede ét samtaleforløb og senere har ladet sig genindskrive, var 4 ophørt gennem første forløb, og heraf havde 3 genoptaget deres forbrug og lod sig derfor genindskrive i Ungerådgivningen. Én var stoffri ved første afslutning, men lod sig genindskrive for at forebygge et tilbagefald. Endelig valgte én at afslutte sit første forløb i erkendelse af, endnu ikke at være klar til ophør, men lod sig genindskrive, da motivationen efter et halvt år var vokset.


Unge fra hele øen og alle sociale lag – dog flest fra byområderne

De unge, der kommer i Ungerådgivningen, kommer fra alle sociale lag i det bornholmske samfund. Der kommer dog fortsat overvejende flere fra byområderne Rønne og Nexø end fra resten af øen.


Hash fortsat primære stof

Hash er fortsat det primære rusmiddel for de unge, der kommer ind i Ungerådgivningen. Brugen af MDMA er fortsat udbredt, mens brug af amfetamin, kokain, ecstasy, morfin, benzodiazepin og oxcarbazepin (epilepsimedicin) er mindre udbredt. Derudover hører ungerådgiverne i stigende grad om unge, der mere eller mindre ukritisk eksperimenterer med receptpligtig medicin, der efter omtalen at dømme er begyndt at florerer i flere af de miljøer, hvor øens unge kommer.Ungerådgivningens metode/tilgang

Et bærende princip i Ungerådgivningen er anerkendelse. Derfor lægger ungerådgiverne vægt på en god og konstruktiv dialog med de unge, såvel som med forældre og andre samarbejdspartnere.  I samtaleforløbene arbejdes ud fra en narrativ og kognitiv tilgang, med inspiration fra bl.a. MI (Motivating Interviewing), CFT (Compassionfokuseret terapi) samt HAP (Hash Afvænnings Program), hvorunder også psykoedukation indgår som et led i arbejdet med den unge.


De unges forsørgelsesgrundlag

Ud over den mere sundhedssociale målsætning om at hjælpe unge ud af et problematisk forbrug af rusmidler, er det overordnede mål med Ungerådgivningen at medvirke til, at unge fastholdes eller starter i uddannelse og/eller særlige uddannelsesforløb, der skal gøre dem uddannelsesparate, så flest muligt på sigt bliver selvforsørgende.

Ungerådgivning har til den kvantitative dokumentation af de unges forsørgelsesgrundlag i dette notat benyttet sig af data udtrukket fra UNO UNG, et registreringssystem som også benyttes af UU vejlederne i Ungeporten. Desværre er det ikke muligt i dette system at følge borgere, der er fraflyttet Bornholms Regionskommune eller er fyldt 25 år. Da 4 unge på skæringsdatoen 31. oktober 2018 var fraflyttet Bornholm og andre 4 fyldt 25 år, vedrører tallene i figur A derfor kun 23 af de i alt 31 afsluttede forløb i 2018.

Ud over de 12 unge under 25 år, der indgår i figur B, var 3 unge over 25 år indskrevet i aktivt forløb på skæringsdatoen 31.10.2018.

 

Forsørgelsesgrundlag for unge ved opstart og afslutning af forløb i ungerådgivningen

Gældende for samtaleforløb afsluttet i perioden d. 1. januar 2018 t.o.m. 31. oktober 2018:

 

 

Figur A: Unge som ikke er fraflyttet og ikke er fyldt 25 år

 

Ved opstart

Ved afslutning

Ordinær uddannelse

14

13

 

Særligt uddannelsestilbud

 

 

 

Offentlig forsørgelse

6

6

 

Selvforsørgende

3

4

 

Unge i alt under 25 år og  ikke fraflyttet, i aktivt forløb 2018 og afsluttet senest 31.10.2018

 

 

23

 


 

Figur B: Aktive i forløb 31.10.2018, som ikke er fyldt 25 år

 

Ved opstart

31.10.2018

Ordinær uddannelse

5

5

 

Særligt uddannelsestilbud

3

3

 

Offentlig forsørgelse

3

3

 

Selvforsørgende

1

1

 

I alt aktive under 25 år

12

12

 

 

Definitioner           Ordinær uddannelse: Grundskole, erhvervsuddannelse, gymnasie, videregående uddannelse

Særligt uddannelsestilbud: Produktionsskole, KUU, Ung på Vej

Offentlig forsørgelse: Uddannelseshjælp, kontanthjælp

Selvforsørgende:job eller ledig, uden offentlig forsørgelse

 

Rådgivning og støtte til forældre og pårørende


Forældre-/pårørendegrupper

Det er i 2018, trods ihærdig indsats for synliggørelse af tilbuddet, ikke lykkedes Ungerådgivningen at samle nok deltagere til at kunne gennemføre ellers planlagte og annoncerede gruppeforløb for forældre og nærmeste pårørende til unge med rusmiddelproblematikker. De få, der har tilmeldt sig, er derfor i stedet blevet tilbudt, og har taget imod, individuelle rådgivende samtaler. Samtidig har Ungerådgivningen taget tilbuddet op til revision og vil fremover ikke planlægge opstart af gruppeforløb på forudbestemte tidspunkter, men i stedet starte grupper op hurtigst muligt, når og hvor behovet og interessen fra grupper på minimum 5 forældre og pårørende viser sig.  Til videreformidling af dette, har Ungerådgivningen inddraget en række samarbejdspartnere, herunder SSP og skoledagtilbudsrådgivere, der i deres daglige arbejde jævnligt er i dialog med forældre, der kunne tænkes af være interesseret.


Rådgivende samtaler

Udover individuelle samtaleforløb med unge, har Ungerådgivningen i løbet af 2018 rådgivet forældre og andre nære pårørende til unge med rusmiddelproblematikker gennem korte telefoniske samtaler og længere individuelle samtaler ved fremmøde. Er der tale om en ung, der er indskrevet i samtaleforløb, vil det som udgangspunkt være den anden ungerådgiver, der tager samtalerne med de pårørende. Dette for at både ung og pårørende skal kunne tale frit og ungerådgiveren møde den enkelte ufarvet af, hvad den anden part har delt. Nogle gange har der været tale om forældre og pårørende, der selv har henvendt sig for at få gode råd. Andre gange har ungerådgiverne, når den unge selv har ønsket det, inviteret en forælder ind til en rådgivende samtale, med eller uden den unges deltagelse, afhængig af den unges ønske. Ungerådgivningen har også rådgivet forældre og pårørende til unge, som ikke har været indskrevet i samtaleforløb.

Netværket af professionelle samarbejdspartnere

Temamøder for Netværket

Ved årets første netværksmøde, i april, havde Ungerådgivningen inviteret Danny Reving, ledende overlæge i psykiatri hos KABS Glostrup, til at holde oplæg om ”Cannabis – Unges misbrug og de langsigtede psykiatriske konsekvenser”. Flere end 40 professionelle samarbejdspartnere deltog og repræsenterede ikke færre end fem forskellige centre i kommunen, 2-3 af øens uddannelsessteder samt Bornholms Politi.

Ved årets andet netværksmøde, i september, kom Flemming Torsten Sørensen, Idrætskonsulent fra DGI-Bornholm og fortalte om ”Doping og dopingkultur på Bornholm”. På dette møde deltog væsentlig færre. Årsager til dette kan være mange. Én kan være, at selvom datoen blev varslet allerede i april, blev selve invitationen med angivelse af temaet for mødet først sendt ud to uger før. I 2019 vil Ungerådgivningen derfor sørge for at invitationen til efterårsmødet kommer ud før sommerferien.

Formålet med Ungerådgivningens to årlige temamøder for Netværket af professionelle samarbejdspartnere om unge med rusmiddelproblematikker på Bornholm er primært at pleje og vedligeholde det tætte samarbejde på tværs af kommunens centre, uddannelsesinstitutioner og andre instanser, der er i berøring med unge i Ungerådgivningens målgruppe. Dette ved at facilitere et rum, hvor netværkets medlemmer kan mødes ansigt til ansigt, dels får udbygget en fælles referenceramme af aktuel rusmiddel- og målgrupperelateret viden.

Ungerådgivningens indtryk er, at netværksmøderne generelt lever op til deres formål, og at deltagerne i møderne i 2018 har været topengagerede og er gået derfra med godt fagligt og netværksmæssigt udbytte.


Det gode tværgående samarbejde

Følgende samarbejdspartnere har i 2018 henvist unge til Ungerådgivningen: Ungeporten (sagsbehandlere og UU-vejledere), SSP, gadeplan, Ungehuset samt mentorer, vejledere og lærere på Campus Bornholm, VUC, Bornholms Produktionsskole, Remisen, 10.klassecenteret samt Erhvervsklassen, skoledagtilbudsrådgivere fra Rønneskolerne, kontaktpersoner i den kommunale psykiatri og lægefagligt personale på psykiatrisk afdeling, endvidere enkelte lærermestre og arbejdsgivere.

Uden det gode samarbejde med så mange opmærksomme professionelle, der både ”ser” og formår at bygge gode tillidsfulde relationer op til de unge, de møder i deres daglige arbejde, havde langt færre unge fundet vejen hen til Ungerådgivningen.

Hovedparten af de unge følger et skoletilbud, når de henvender sig til Ungerådgivningen. I 2018 har Ungerådgivningen haft kontakt med elever og studerende fra BornPro, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, samt enkelte videregående uddannelser på Campus Bornholm, fra 10. Klasseskolen, Remisen, HF og AVU på VUC samt fra enkelte af øens grundskoler. Derudover har unge ledige i jobafklaringsforløb og enkelte unge i fuldtidsjob søgt og været i samtaleforløb i Ungerådgivningen.


Tættere på Campus Bornholm – tættere på den største målgruppe

Ungerådgiverne har fortsat fast base i Ungeporten, hvilket gør tilbuddet let tilgængeligt, særligt for de unge, der i forvejen er tilknyttet Ungeporten eller et skole- eller uddannelsestilbud lokaliseret i Rønne. Det styrker samtidig ungerådgivernes tilgængelighed og synlighed over for samarbejdspartnere som jobcenterets sagsbehandlere for unge uden uddannelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der også har base i Ungeporten.

Den fysiske placering i umiddelbar nærhed Campus Bornholm, der nu rummer såvel Bornholms Produktionsskole, erhvervsklassen 9.E, øens gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser samt flere videregående uddannelser, gør også Ungerådgivningen let tilgængelighed for mange af de unge i samtaleforløb. Det er her størstedelen af Ungerådgivningens målgruppe har deres daglige gang.

Samtidig har Ungerådgivningen siden opstarten af det nye studie-/skoleår i august 2018 oplevet et intensiveret samarbejde med vejledere, lærere, mentorer og uddannelsesledere tilknyttet flere uddannelsesretninger på det nye campus. Den tætte fysiske placering har også medvirket til flere spontane og uformelle samtaler med samarbejdspartnere, f.eks. når ungerådgiverne i ny og næ spiser frokost i kantinen eller i andet ærinde har deres gang på Campus.

Derudover tager ungerådgiverne lejlighedsvis ud på øen, hvor og når, der viser sig behov. Som eksempel har den ene ungerådgiver en periode afsat et fast ugentligt tidsrum til individuelle samtaler med en lille unge tilknyttet jobafklaringsforløb på Remisen, i lokaler der.

Synlighed

Udover at udbrede kendskabet til Ungerådgivningen gennem netværksmøder, den kommunale hjemmeside, diverse brochurer og foldere, har Ungerådgivningens synlighed gennem diverse relevante medier også været stærkt prioriteret 2018. Her skal især fremhæves en særdeles positiv opbakning fra TV2 Bornholm, P4 Bornholm og fra BRK: Projekt Ungeguide og Rusmiddelområdets Forebyggelsesenhed.

Ungerådgivningen i lokale medier

Bornholms Tidende / Rytterknægten: Annoncering af forældregruppe i BRKs fællesannonce og diverse pressemeddelelser, der dog desværre ikke er blevet fulgt op på fra mediet.

I januar 2018 modtog Ungerådgivningen en uopfordret henvendelse fra en journalist og stillede op til et interview. Men efter et citattjek, hvor ungerådgiveren søgte at korrigere en budskabsforvrængende redigering af sine udtalelser, valgte journalisten at klippe hele interviewet ud af artiklen før publicering.

Siden har ungerådgivningen kun haft en enkelt henvendelse fra Bornholms Tidende, men valgte da ikke at udtale sig, da udspring for det pågældende interview ifølge journalisten beroede på anonyme kilder, og i ungerådgivernes umiddelbare vurdering kun havde hold i rygter og gisninger.

TV2 Bornholm: Opfølgning på samtlige pressemeddelelser og løbende uopfordrede henvendelser (bla. afledt af opmærksomhed på Ungerådgivningens facebookside samt annoncer i Rytterknægten).

I 2018 har ungerådgiverne medvirket i flere interviews til indslag i TV2 Bornholms nyheder, bl.a. i forbindelse med netværksmødet i april, hvor også foredragsholder Danny Reving stillede op til interview om unges brug af cannabis og de langsigtede psykiatriske konsekvenser, derudover andre temaudsendelser om Hash og om MDMA, herunder programmet 360 grader. Ungerådgivningen har endvidere formidlet kontakt mellem TV2 Bornholm og en ung, tidligere MDMA-afhængig, der gennem samtaleforløb i Ungerådgivningen er blevet stoffri – som (med sløret identitet) valgte at fortælle sin historie på TV2 Bornholm.

DR P4 Bornholm: Opfølgning på samtlige pressemeddelelser og løbende uopfordrede henvendelser (som TV2 bla. afledt af opmærksomhed på Ungerådgivningens facebookside samt annoncer i Rytterknægten)

I 2018 har ungerådgiverne således også medvirket i flere interviews til indslag i DR P4 Bornholms nyhedsudsendelser, bl.a. om forældregrupper, om netværkssamarbejde, om hash og om MDMA.

Ungerådgivningen på digitale medier

Ungerådgivningen har i 2018 opnået særlig synlighed i følgende digitale medier:

·         Nyhedssites: DR P4 Bornholm og TV2 Bornholm

·         Facebooksider: UngBornholmr.dk, Ungerådgivningen Bornholm, 

·         BRK-Nyhedsbreve:

·         Rusmiddelområdets nyhedsbreve

·         Nyhedsmail fra Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

·         Ungerådgivningen egne UngBornholmr’s nyhedsbreve

·         Egne nyhedsmails til Netværket for Professionelle Samarbejdspartnere om Unge med Rusmiddelproblematikker på Bornholm – som tæller mere end 70 modtagere på tværs af kommune, uddannelsesinstitutioner, politi og psykiatri


Anden synlighed

·         GoCard og videopræsentation i forbindelse med forestillingen DRUGS på Campus Bornholm

·         Skoletjeneste Bornholms katalog for Naturvidenskabsugen uge 39

·         Flersidet artikel om Ungerådgivningens arbejde i det landsdækkende fagmagasinet STOF, som udkom i juni 2018.


Oplæg for unge

Ungerådgiverne har i løbet af sensommer og efterår 2018 været ude og holde oplæg for:

·         Samtlige førsteårshold på ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm

·         Eleverne på Bornholms Produktionsskole

·         Hele 8. årgang på Hans Rømers skole

·         Hele 9. årgang på Paradisbakkeskolen

Ungerådgivningen kan se en meget tydelig positiv effekt af denne indsats, i det flere unge, der netop har overværet et af Ungerådgivningens oplæg, efterfølgende finder mod til at henvende sig med henblik på at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler. Samtidig giver oplæggene Ungerådgivningen anledning til, over for de unge der ikke selv har problemer, at understrege betydningen af, at man, hvis man har lagt et problematisk forbrug bag sig, inviteres ind i nye sociale sammenhænge, hvor stoffer ikke er en del af samværskulturen.


Interviews til elever og studerende

Med jævne mellemrum er Ungerådgivningen blevet kontaktet af elever i udskolingen, som skriver opgave om rusmidler og gerne vil interviewe Ungerådgivningen om de forskellige stoffer. Ungerådgivningen er også blevet kontaktet af studerende fra socialrådgiveruddannelsen, som ønskede indsigt i Ungerådgivningens tilbud og metoder i arbejdet med unge og pårørende. Så vidt det overhoved er muligt at afsætte tid til det, stiller ungerådgiverne sig altid til rådighed for at udbrede kendskabet til Ungerådgivningens tilbud og dele dens evidensbaserede viden om rusmidler. Studerende kan være kommende samarbejdspartnere og elever i grundskolen kan medvirke til at aflive myter om rusmidler blandt deres jævnaldrende og til at udbrede kendskabet til Ungerådgivningen.

 


 

2019 - Prioritering af indsatsfremadrettet

Unge:

De individuelle samtaleforløb med de unge i målgruppen vil fortsat have højeste prioritet.

Oplæg for elever på Bornholms Produktionsskole samt for samtlige førsteårshold på ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm i forbindelse med skolestart vil også blive prioriteret højt.


Forældre:

Forældre-/pårørendegrupper vil fortsat have høj prioritet, men ud fra den nye strategi omtalt på s. 5.

I det omfang, der ikke kan tilbydes deltagelse i forældre-/pårørendegruppe inden for overskuelig tidshorisont, vil der fortsat blive tilbudt individuelle rådgivende samtale efter behov.


Samarbejdspartnere:

Fortsat styrkelse og vedligeholdelse af Ungerådgivningens netværk af professionelle samarbejdspartnere, herunder 2 årlige netværksmøder, vil også fortsat have høj prioritet.

Derudover vil Ungerådgivningen fortsat kontinuerligt invitere eksisterende og potentielle samarbejdspartnere til gensidigt samarbejde, sparring og indsigt i hinandens arbejde med unge i Ungerådgivningens målgruppe.


Synlighed:

I betragtning af de mange henvendelser Ungerådgivningen i 2018 har modtaget fra en meget bred skare af professionelle samarbejdspartnere, fra unge selv, og ud fra den kontinuerlige bevågenhed særligt TV2 Bornholm og P4 Bornholm har udvist og udmøntet ved positiv vinklet udbredelse af kendskabet til Ungerådgivningens virke, konkluderer Ungerådgivningen, at det i 2018 er lykkedes særdeles godt at gøre sig synlig. På den baggrund vil Ungerådgivningen fremadrettet fortsætte arbejdet for synlighed ud fra en tilsvarende strategi som hidtil.

Økonomiske konsekvenser

Følger det aftalte budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Projekt på kontrolområdet i budget 2019

32.45.04A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

7

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttet, at kontrolgruppen i Borgerservice og ydelser indgår i et 2-årigt projekt. Der er tale om finansiering af lønnen til den person, som området opnormeres med, og en besparelse på 250.000 kr. pr. år i udbetalingen af forsørgelsesydelser.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         at beskrivelsen af projektet tages til efterretning.

·         at der afrapporteres på projektet en gang årligt på udvalgets møde i november.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for etablering af projektet.

De seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at kommunen får et overblik over kontrolarbejdet, og samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere ift. øvrige offentlige myndigheder.

 

I økonomiaftalerne for 2016 og frem har KL og regeringen indgået aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Målingerne viser, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

 

Derfor har dette område også sit eget afsnit i kommunens beskæftigelsesplan, og er i budget 2019 genstand for en personalemæssig opnormering, som både skal tjene sig selv ind og give kommunen en besparelse ved at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser.

 

Kontrolgruppen

Sagsbehandling af sager om socialt bedrageri og fejludbetaling af sociale ydelser varetages i Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings afdeling for Borgerservice og ydelser - Kontrolgruppen. Kontrolgruppen er opnormeret med 1 årsværk i en projektperiode på 2 år, herefter evalueres opgaver og udbytte.

 

Med de tilførte ressourcer kan Kontrolgruppen arbejde betydeligt bredere en tidligere. Det er særligt på disse områder, at arbejdet vil blive intensiveret:

 

a.    Registersammenkøring med træk fra Den Fælles Dataenhed (DFD).

Der trækkes lister ud på baggrund af forskellige kriterier på borgere, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller økonomisk friplads. De udsøgte sager gennemgås og, hvis der er mistanke om uretmæssig udbetaling af ydelser, undersøges sagen nærmere og borger indkaldes til samtale. Kontrolgruppen træffer afgørelse om stop af ydelser og tilbagebetaling af ydelser.

 

b.    Anmeldelser fra borgerne.

Borgere kan anmelde socialt bedrageri på borger.dk. Samtidig opfordrer kommunen, bl.a. ved annoncering i Bornholms Tidende, borgerne til at anmelde muligt socialt bedrageri via kommunens hjemmeside eller pr. brev. Såfremt den anmeldte borger modtager ydelser fra kommunen, eller der er noget i anmeldelsen, der indikere at der muligvis bliver udbetalt uretmæssige ydelser til en anden person, vil den, som mistænkes for socialt bedrageri blive indkaldt til samtale.

 

c.    Anmeldelser fra kollegaer eller andre myndigheder.

Kollegaer og andre myndigheder kan fremsende sager, der giver anledning til undring/mistanke.

 

d.    Virksomhedsbesøg.

Der vil blive gennemført virksomhedsbesøg jf. Retssikkerhedslovens § 12, for at forebygge, at borgere på overførselsindkomst ikke uretmæssigt modtager dobbelt forsørgelse, altså både løn og ydelse.

 

Virksomhederne udvælges som kampagne inden for en bestemt branche – typisk sæsonvirksomheder. På virksomhedsbesøget foretages interview med indehaver/bestyrer og de ansatte, som er på job på tidspunktet for kontrolbesøget. Resultat af besøget kan være, at den offentlige ydelse stoppes, og et krav om allerede udbetalte ydelser fremsendes ved dobbeltforsørgelse.

 

e.    Sygemeldte selvstændige. Der vil i perioder være fokus på selvstændige, der sygemelder sig 100% og om sygemeldingen har et sæsonpræg. Medarbejderne kører på udgående besøg på virksomhedes adresse for at foretage kontrol af, om der aktivitet i virksomheden. Resultatet af kontrollen kan være, at sygedagpenge stoppes helt eller delvist.

 

Endvidere gennemfører Kontrolgruppen både kampagner som gennemføres i regi af Den fælles Dataenhed og lokale kampagner, som vurderes at kunne give kommunen en besparelse.

En stor del af det forventede resultat ligger i det forebyggende sigte ved at sikre korrekt udbetaling af sociale ydelser og ved at vise, at kommunen udøver en aktiv politik på området.

 

Opgørelse og afrapportering til Job-, Uddannelse og Fritidsudvalget

Afrapportering af projektets fremdrift sker én gang årligt på udvalgets møde i november. Kontrolgruppen giver en status på sine aktiviteter samt en oversigt over hvor mange penge kommunen har sparet i offentlige ydelser.

 

Kommunen indberetter i KL’s effektmålingsværktøj til kontrolområdet, således at kommunens resultater bliver sammenlignelige med andre kommuners og Udbetaling Danmarks resultater.

Økonomiske konsekvenser

Samlet besparelse over to år på i alt kr. 500.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

00.30.14G01-0066

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

8

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 viser for Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 5,5 mio. kr. Set under et, er der overført et overskud på 10,7 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 5,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2018.

Anlægsopfølgningen viser, at der forventes et forbrug på 8,7 mio. kr. ud af rådighedsbeløbet på 16,1 mio. kr.

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning.

b)    at det som en del af den samlede budgetopfølgning til kommunalbestyrelsen indstilles, at der meddeles negativ tillægsbevilling på 8.751.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg


Drift

For den del af Center for Natur, Miljø og Fritid som vedr. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2018. Med et overført overskud på 2,9 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 1,4 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget på Fritid- og Kulturområdet kan henføres til engangsudgifter, samt udbetaling af bevillinger givet i 2017, svarende til den sædvanlige procedure på området, samt forudbetaling af et tilskud for 2019.

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som vedr. Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2018. Med et overført overskud på 7,8 mio. kr. forventes årets resultat således at blive et overskud på 3,8 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til brobygningsforløb med Campus i skoleåret 2017/2018, initiativer vedr. flygtninge samt udgifter og uddannelse i forbindelse med indførelse af nyt fagsystem.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2018, svarende til 2,3 % af det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til den positive jobudvikling for både modtagere af integrationsydelse, dagpenge og kontanthjælp.

 

For den del af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæg til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget, forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2018. Merforbruget kan henføres til førtidspension.

 

Anlæg

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 31. oktober 2018 i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i 2018.

 

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2018 16,1 mio. kr., hvor der forventes forbrug på 8,7 mio. kr.

 

Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. omfatter primært Bornholms Museum, hvor der alene forventes afholdt udgifter til projektering af projektet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

På Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets overførbare bevillinger er der fra 2017 overført et overskud på 10,7 mio. kr. Med et forventet merforbrug i 2018 på 5,5 mio. kr. forventes overskuddet reduceret til 5,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2018.

 


Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2018

Afvigelse i pct.

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Natur, Miljø og Fritid

-1.480

 

2,3 %

 

2.895

1.415

 

21 Kultur og Fritid

-833

 

2,0 %

 

2.021

1.188

 

22 Biblioteker

-81

 

0,6 %

 

81

-

 

59 Idrætsområder

-566

 

8,0 %

 

793

227

 

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

-3.996

8.751

5,2 %

2,3 %

7.786

3.790

8.751

41 Uddannelse og beskæftigelse

-3.996

8.751

5,2 %

2,3 %

7.786

3.790

8.751

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

-5.476

8.751

3,9 %

2,3 %

10.681

5.205

8.751

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. december 2018

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

00.13.02P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

9

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget beslutter.

Resumé

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.
Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser, som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         At udvalget drøfter og beslutter hvilke indsatser, som skal iværksættes med henblik på at understøtte et fortsat udbud af kvalificeret arbejdskraft og øge tilflytningen på Bornholm.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Målgrupperne godkendes. De konkrete forslag vedr. udvidet virksomhedsservice, strategi og kommunikation og indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, anbefales til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til mødet i januar ønskes følgende punkter belyst:
Udarbejde forslag til velkomstpakke med invitation/forpligtelser ifb. ned kulturelle tilbud. Målgruppen kunne være pendleransatte hos politiet, på sygehuset og ved militæret samt studerende.
Udarbejde forslag til involvering af lokale foreninger ifb med introduktion i lokalsamfundet. Evt. mentorordning. Målgruppe kunne være nytilflyttere.
Udarbejde forslag til hvordan afdækning af hvad tilflyttere ud over job, ønsker for at Bornholm bliver valgt som bopæl.
Udarbejde forslag til etablering af digitale arbejdsfællesskaber. Målgruppen kunne være udpendlere.
Udarbejde forslag til øget brug af de sociale medier, med fokus på synliggørelse af ledige jobs, ledige boliger, fritidstilbud og de gode tilflytter historier. Bred målgruppe.

Udarbejde forslag til hvordan vi kan understøtte en samlet portal, hvor lokale aktiviteter i kulturtilbud og foreninger kan synliggøres.
Udarbejde forslag til hvordan private værelsesudlejning kunne bringes i spil ifb. Med midlertidig bolig for tilflyttere.

 

Sagsfremstilling

Ud fra den konkrete befolkningsudvikling og -prognoserne står Bornholm fortsat med en stor udfordring, både i forhold til antal indbyggere på Bornholm, men også helt konkret i forhold til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden til de bornholmske virksomheder.

Udvalget har derfor anmodet om forslag til en strategi for tilflytning og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft samt forslag til konkrete indsatser som kan iværksættes nu og i løbet af 2019.

 

Punktet vil blive indledt med 2 korte oplæg om

 

Der vil af det følgende fremgå konkrete forslag til målgrupper, kanalstrategi og særlige indsatser, som kan indgå som inspiration til den politiske prioritering, ligesom processen ligger op til, at der på mødet kan fremkomme nye forslag og idéer, som kan kvalificeres til kommende møde i udvalget.

 

Nogle af de temaer som kan være relevante at sætte fokus på er:

 

De reelle Job nu og på sigt

Langt de fleste potentielle tilflyttere vil først flytte, når de er overvejende sikre på en reel jobmulighed. Job og karriere er en af de afgørende faktorer, der i mange tilfælde udløser en flytning for en person eller familie. Derfor er det essentielt, at vi i højere grad synliggør diversiteten af jobudbud på Bornholm. Derudover er det vigtigt, at man kan se et karriereforløb på Bornholm, og ikke kun en jobmulighed her og nu.

 

Image – Hvad skal Bornholm og Bonholmsregionskommune sælges på

Image og de reelle rammebetingelser er vigtige for lysten til at bosætte sig i et område. Bornholm lider fortsat af fordomme om ”Udkantsdanmark”. Andre har deres viden fra medierne, hvor især dårlige historier har sat deres præg på opfattelsen af kommunens image fx på skoleområdet.

Bornholms Regionskommune har derfor et behov for at arbejde med kommunens image, fremme de gode historier, som der også er mange af, og måske skabe en samlet fortælling om Bornholms Regionskommune samt det bæredygtige Bornholm.

 

Boligmuligheder

Der er ingen tvivl om, at bolig er et af de helt centrale emner, som er vigtige for potentielle tilflyttere. Så udbud af interessante og relevante boliger er afgørende og er i høj grad koblet op på den kommende boligpolitik, men også lavpraktiske initiativer som let adgang til en oversigt over ledige bolig som fx en portal med oversigt over nuværende muligheder kan være nye initiativer, der kan løses inden for denne ramme.

 

Fællesskab og netværk

Undersøgelser blandt tilflyttere til provinsen viser, at et øget fællesskab og tættere netværk er nogle af de værdier og konkrete rammer de nye tilflyttere efterspørger.

Dette kan tale for at udbygge det eksisterende samarbejde med by og borgerforeningerne, hvor der i 2017 er afholdt en række fællesmøder med dette for øje, og hvor JUFU netop har gennemført 4 nye møder med by- og borgerforeningerne.

 

Kultur og fritidstilbud
Det vil i denne forbindelse også være relevant at se på og præsentere de kultur og fritids muligheder Bornholm tilbyder og hvordan nye tilflyttere bliver ”inviteret indenfor”.

De beskrevne temaer er forsøgt indeholdt helt eller delvist i følgende indsatsplan, hvor der også er udarbejdet konkrete budgetforslag til indsatser i det omfang dette har været muligt ud fra nuværende vidensgrundlag.

 

I forlængelse af den politiske drøftelse og prioritering vil denne kunne tilrettes og udvides:

 

I forhold til A: Udvidet virksomhedsservice er der igangsat en proces med inddragelse af det politiske udvalg, virksomheder på Bornholm og andre samarbejdspartnere. De beskrevne indsatser dette punkt skal således ses i forlængelse af dette samt som en understøtning af beskæftigelsesplan 2019.

 

I forhold til B: Strategi og kommunikation er det centralt at forholde sig til hvilke primære målgrupper som vurderes at være af særlig interesse for sikre af kvalificeret arbejdskraft og tilflytning til Bornholm.

 

Ud fra tilflytteranalyser og den nuværende indsats i forhold til tilflytning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, er det særlig følgende grupper som vil være interessant:

 

1.       ”Den traditionelle tilflytter”, dvs. en person som enten i forvejen har en tilknytning til Bornholm eller som nærer et specifikt ønske om at flytte til Bornholm. Fx fraflytteren, dvs. en person som tidligere har boet på Bornholm, men som fx i forbindelse med videreuddannelse er fraflyttet

2.       Udlændinge (Primært EU/EFTA)

3.       Studerende (Fx sygeplejerske m.fl.)

4.       ”Den utraditionelle tilflytter”, som tiltrækkes af de ændrede muligheder for work/life balance mv. Børnefamilie som vil andet og mere end det storbyen kan tilbyde.

5.       Udpendleren, som fx ser bopæl på Bornholm som et alternativ til fjerne, trafikalt belastede forstæder til København.

6.       Indpendleren, der måske med tiden kan ændres til fuldtidsbornholmer

 

For hver af disse grupper er der helt specifikke indsatser, der vil have størst effekt. Af det følgende fremgår forslag til den generelle indsats.

 

I forlængelse af den konkrete drøftelse og politiske prioritering vil der kunne udarbejdes supplerende forslag til særlige indsatser, som bl.a. også skal ses sammen med den kommende uddannelsesstrategi og boligpolitik mm.

 

I denne forbindelse skal den konkrete kanalstrategi også præciseres, da denne i høj grad vil tage afsæt i de prioriterede målgrupper.

 

I forhold til C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere, er de konkrete forslag udarbejdet på baggrund af erfaringen med den nuværende tilflytterindsats samt den opgavefordeling som er aftalt i forhold til tilflytterfunktionen i Business Center Bornholm, samt de erfaringer og forslag som er kommet i dialog med foreninger i løbet af 2017 samt senest udvalgets 4 møder med by- og borgerforeningerne på Bornholm.

 

AD A: Udvidet virksomhedsservice

Udvidet virksomhedsservice er en videreudvikling af det tætte samarbejde, som Jobcentret i en årrække har haft med lokale virksomheder.

 

Målet for den udvidede virksomhedsservice er:

 

 

Indsatser

 

Workindenmark

Det er virksomhedsservice opgave at rådgive og vejlede virksomheder om mulighederne for

at rekruttere medarbejdere i udlandet

 

Kampagner

Virksomhedsservice er ansvarlig for en opsøgende indsats, der er baseret på strategiske

overvejelser om dels virksomheder og brancher med rekrutteringsudfordringer og dels virksomheder, der repræsenterer relevante fagområder for ledige borgere.


Faglige organisationer inddrages i planlægning og udførelse af kampagner, når det er

relevant. Den strategisk opsøgende indsats tilrettelægges ud fra viden om rekruttering og arbejdsmarkedsforhold, som hentes fra bl.a. arbejdsmarkedsbalancen.dk, det lokale jobbarometer, de lokale beskæftigelsesprognoser, webbaserede informationstjenester på brancheniveau m.v. og ikke mindst i et tæt samarbejde med jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenter, der har det primære og aktuelle målgruppekendskab.

 

Sociale medier

Jobcenter Bornholm har hidtil ikke udnyttet mulighederne for kommunikation med hverken

borgere eller virksomheder på de sociale medier i særlig høj grad. I 2019 bliver det et

fokusområde at få struktureret kommunikationen via de sociale medier.

 

Konferencer og deltagelse i andre relevante arrangementer
Bl.a. i regi af Jobservice Danmark, som fungerer som én indgang for virksomheder til det samlede beskæftigelsessystem, afholdes der en række netværksmøder og konferencer med henblik på at sikre arbejdskraftens bevægelighed på tværs af kommunegrænser. Det fungerer på tværs af hele beskæftigelsessystemet og i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Bornholm vil deltage i relevante aktiviteter med konkrete jobordrer fra bornholmske virksomheder.

 

 

Eksempel på årshjuls planlægning

Budget

Uddybende budgetAD B: Strategi og kommunikation

 

Forslag til indsats der kan styrke BRKs kommunikation ift. tilflytning og rekruttering af arbejdskraft.

Indsatser

Hjemmeside

BRKs hjemmeside brk.dk styrkes på indholdssiden (tekst/foto) ift. de aspekter, der vil kunne tiltrække tilflyttere og understøtte deres behov for info ift. at træffe beslutning om at flytte. Hjemmesiden skal give svar på, hvorfor man skulle flytte (f.eks. grøn ø, fællesskab, natur, kultur) – og give fakta og formidle visionerne om de kommunale serviceydelser.

 

Kommunikationsstrategi
Der udarbejdes en kommunikationsstrategi, som blandt andet indeholder klare, strategiske budskaber og en kanalstrategi, herunder en kortlægning af nuværende profiler/brug af SoMe og en fremtidig strategi for anvendelsen af SoMe.

 

Historiefortælling
Der arbejdes målrettet på at fortælle omverdenen (lokalt og nationalt), hvad der foregår på Bornholm.Budget

Budget

 

AD C: Indsats for tilflyttere og potentielle tilflyttere

Tilflytterservice Bornholm

Borgerservice får en central opgave i forbindelse med at kommunen via andre indsatser er lykkedes med at rekruttere nye borgere til Øen, at få budt de nye bornholmere velkommen på en god og positiv måde.

 

Opgaven er at få borgerne til at føle sig velkommen og imødekomme eventuelle behov for råd og vejledning, og på en serviceorienteret facon få beskrevet de eksisterende muligheder sammen med fagcentrene fx i forhold til valg af dagtilbud og skole.

 

Indsatser

 

Velkommen til Bornholm – Velkomstbrev
Borgerservice sender fra januar 2019 hver måned velkomstbrev til alle, der flyttet til kommunen i den seneste måned. Disse borgere udsøges i kommunens folkeregister.
Brevet er underskrevet af borgmesteren og sendes til borgernes e-boks.

Tilflytterguide

Der skal i 2019 udgives en tilflytterguide, som ikke er reklamefinansieret i samme grad som tidligere. Samtidig er tanken at tilflytterguiden også komme til at ligge som elektronisk dokument eller database, som vil kunne opdateres løbende.

 

Velkommen til Bornholm arrangementer – 4 årlige møder

Borgerservice koordinerer og gennemfører 4 årlige arrangementer for tilflyttere og pendlere til øen i samarbejde med BCB’s tilflytterservice og borgerforeningerne.
Arrangementerne lægges forskellige steder på øen. Tilflytterservice stiller sig til rådighed og skaber rammer for netværk i lokalsamfundet. Herudover skal øens mange kultur- og idrætstilbud tænkes ind i denne ramme, således at de netværk som nye borgere har behov for muliggøres. til at også de mange kulturelle aktiviteter, som findes på øen, kan blive en integreret del af velkomsten og synliggøre de mange muligheder og det rige foreningsliv der på Bornholm.

 

Tilflytterservice – Indgangen til Bornholms Regionskommune

Den kommunale del af tilflytterservice dækker primært kontakt til mennesker der overvejer at flytte til øen og som har brug for konkrete informationer om kommunen, f.eks. skoler, dagtilbud, sundhed m.v. Områder der stiller krav om lokalkendskab og kendskab til kommunens organisation. Borgerservice besvarer alle disse henvendelser på kommunens platforme, vedligeholder kredsen af kontaktpersoner i centrene og har dialogen indadtil i kommunens centre.

Der bliver én ansvarlig i Borgerservice, koordinerer og er kontakt for samarbejdspartnere, men opgaven forankres bredt i Borgservice, så løsningen ikke bliver for sårbar.

 

Årshjul og koordinering
Der skal skabes overblik, koordinering og synlighed af alle BRKs tilflytterrelaterede aktiviteter f.eks. i form af et årshjul.

Budget

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til Bornholms Motorsport, etablering af motorsportbane

04.01.10Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

10

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane.

Center for Natur, Miljø og Fritid søger nu om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Tilskuddet skal anvendes til anlægsopgaver i forbindelse med etablering af en motorsportbane.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilskud til Bornholms Motorsport til etablering af en motorsportbane. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

 

Job-, Udviklings og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2018 godkendte kommunalbestyrelsen kommuneplantillægget og lokalplanen for etablering af en motorsportbane ved Bolbyvej 12 i Klemensker.

Bornholms Motorsport (projektejer) ønsker derfor at påbegynde etableringen af banen.

 

Anlægsopgaverne fokuserer hovedsageligt på etablering af støjvolde, etablering af bane og rydning af areal. På et senere tidspunkt skal tilskuddet også bruges til renovering af bebyggelser, delvis rørlægning af grøft og udgravning af søer m.m.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til anlæg af en folkeracerbane. Beløbet blev afsat under Teknik- og Miljøudvalget (Center for Teknik og Miljø), men blev efterfølgende flyttet til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget (Center for Erhverv, Byg og Sekretariat), ved organisationsændringen pr. 1. januar 2018.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid (Kultur og fritid), hvor projektet nu er forankret, søger om en anlægsbevilling til tilskud Bornholms Motorsport. Foreningen vil etablere en motorsportbane i Klemensker. Der er som nævnt afsat budget til formålet.

Idet anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid bliver budgettet nu flyttet til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. 

 

Budgettet på 500.000 kr. ekskl. moms svarer til udbetaling af et tilskud på 602.410 kr. inkl. moms, idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

Tilskuddet vil blive udbetalt løbende, når der foreligger dokumentation for at arbejdet er udført.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Nye vedtægter - Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum

19.00.00P24-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

11

 

Hvem beslutter

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget indstiller
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. De nye vedtægter er fremsendt til kommunen til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektør indstiller,

·         at nye vedtægter for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum godkendes.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i Bornholms Museumsforening har revideret vedtægterne for Bornholms Museumsforening, Bornholms Kunstmuseum og Bornholms Museum. Bornholms Kunstmuseum har fremsendt de nye vedtægter til politisk godkendelse.


I det følgende gennemgås de centrale vedtægtsændringer. Vedtægterne er bilagt.


Vedtægter for Bornholms Museumsforening

Vedtægterne for Bornholms Museumsforening er senest godkendt i 2007.

I foreningens nye vedtægter er der blandt andet ændret i punkt 2, som omhandler generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, sammensætning og valgmåde, hvor det er blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Vedtægter for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum

Vedtægterne for Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum er oprindeligt fra henholdsvis 2007 og 2011. Vedtægterne er blevet opdateret, så de afspejler bestemmelser i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet fra 2010. Loven kaldes driftstilskudsloven og danner grundlag for tilsynet med de institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Opdateringen er foretaget som følge af Slots- og Kulturstyrelsens anbefaling i forbindelse med styrelsens kvalitetsvurdering af museerne i 2016.

I samme forbindelse anbefalede Slots- og Kulturstyrelsen, at Bornholms Kunstmuseums ansvarsmåde blev yderligere afgrænset for så vidt angik kunsthåndværk og nyere kunst herunder særligt lyskunst med henblik på at adskille museet fagligt fra andre museer, der også arbejdede med lyskunst. Kunstmuseets vedtægter punkt 2, som vedrører museets formål og ansvarsområde, er blevet justeret efter styrelsens anbefaling.

I begge museers vedtægter punkt 4, som bl.a. omhandler generalforsamling og valgmåde, er det blevet tilføjet, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Under samme punkt er der desuden blevet tilføjet to nye bestemmelser, som hhv. angiver, at det er formanden samt to andre bestyrelsesmedlemmer i forening, som er tegningsberettet, og at bestyrelsen har mulighed for at meddele prokura.
 
Alle tre vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 17. maj 2018 og på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august 2018. Ifølge vedtægterne og museumsloven §14 stk. 3 skal vedtægtsændringerne godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget 5. december 2018

1.
Vedtægter for Bornholms Museumsforening (PDF)

2.
Vedtægter for Bornholms Museum (PDF)

3.
Vedtægter for Bornholms Kunstmuseum (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og handicapråd

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

12

 

 

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren indstiller,

·         ingen dagsordenspunkter videresendes til ældreråd og handicapråd.

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0100

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

05-12-2018

13

 

 

 

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 5. december 2018:

Orientering modtaget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt. Lejeaftale.