Referat
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
07-02-2018 kl. 17:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om de økonomiske følger og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser mv af en eventuel afsked af medarbejdere fra Færgen
  åbent 3 Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2018
  åbent 4 Ansøgning om kommunegaranti vedr. ombygning af Kraft-Varmeanlæg
  åbent 5 Indgåelse af lokalaftale med Bornholms Lærerforening - efter høring
  åbent 6 Fritvalgsbevis - Madservice til hjemmeboende
  åbent 7 Projektudviklingstilskud til ACAB
  åbent 8 Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017
  åbent 9 Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018
  åbent 10 Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering
  åbent 11 Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle
  åbent 12 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018
  åbent 13 Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan
  åbent 14 Orientering fra formanden
  åbent 15 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af grund 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

1

 

 

Fraværende

Kirstine van Sabben, Linda Kofoed Persson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om de økonomiske følger og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser mv af en eventuel afsked af medarbejdere fra Færgen

15.00.00G01-0068

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

2

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Schow har bedt om en behandling af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af nedlæggelsen af en række stillinger i Færgen A/S, som følge af at Mols Linjen overtager sejladsen til og fra Bornholm den 1. september 2018.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·          punktet til drøftelse

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Schow har den 16. januar 2018 bedt om en behandling af følgende:

1.   Hvilke konsekvenser vil det have på kommunens økonomi fremadrettet, at der pr. 1. september 2018 sker en nedlæggelse af over 400 stillinger i rederiet Færgen 

2.   Hvordan håndterer BRK denne økonomiske ændring

3.   Hvilke konkrete tiltag er gjort for at sikre jobs til de berørte personer, og hvad kan der gøres yderligere

 

Administrativ tilføjelse til ØEPU 7.2.2018

 

Indledning

Efter det oplyste fra Molslinjen vil der ikke være tale om 400 stillinger i redriet Færgen A/S der nedlægges, idet Molslinjen har meddelt, at man vil ansætte ca. 300 medarbejdere i forskellige funktioner, både til søs og på land. Der pågår endnu forhandlinger om ansættelser og det kan først endeligt afgøres senere på året, hvor mange ledige der reelt bliver tale om. Men det bedste bud er i øjeblikket mellem 60 og 100 personer.

 

Økonomi

Konsekvenserne for kommunens økonomi vil først og fremmest være påvirkning af skattegrundlaget og skattegrundlaget kan ikke ses isoleret i forhold til kommunens finansiering, idet det hænger tæt sammen med tilskuds- og udligningssystemet. Der er med det udgangspunkt foretaget konsekvensberegninger i KL’s skatte- og tilskudsmodel til belysning af effekterne for kommunens samlede finansiering.

 

Det er ikke muligt at lave eksakte beregninger af konsekvenser af afskedigelser og dermed tab af skattegrundlag. Der er foretaget beregninger på to scenarier, som kan betegnes som hhv. mindste og største konsekvens af mistet skattegrundlag.

 

Scenarie 1: De afskedigede medarbejdere hos Færgen bliver på Bornholm

Beregningerne viser, at hvis de pågældende bliver boende på Bornholm vil der være en nedgang i kommunens finansieringsside svarende til 3 pct. af nedgangen i udskrivningsgrundlaget.

 

Tages der udgangspunkt i en indtægtsnedgang fra 400.000 kr. til dagpenge på helårsbasis vil der for 100 personer være en nedgang i finansieringen på 0,5 mio. kr.

 

Scenarie 2: De afskedigede medarbejdere hos Færgen flytter fra Bornholm

Beregningerne viser, at hvis de pågældende flytter fra Bornholm vil der være en nedgang i kommunens finansieringsside svarende til 42 pct. af nedgangen i udskrivningsgrundlaget.

 

Tages der udgangspunkt i at 100 gennemsnitlige indbyggere fraflytter Bornholm, vil det på helårsbasis svare til en nedgang i finansieringen på 6,4 mio. kr.

 

 

Det skal bemærkes, at kommunens gennem mange år har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som baserer sig på skattegrundlaget 3 år før budgetåret. Der vil, afhængigt af hvad befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik viser, være en vis forsinkende effekt på, hvornår nedgangen i skattegrundlaget slår igennem på kommunens finansieringsside.

 

DIS-indkomst indebærer i denne sammenhæng, at ansatte om bord på færgerne ikke betaler skat af deres lønindkomst under forudsætning af, at lønnen er fastsat under hensyntagen til skattefritagelsen. Det gælder ikke for færger i fart mellem danske havne, så det drejer sig om Ystad-ruten og ruten til Sassnitz.

Vedr. kompensation for DIS-registrering af ruterne mellem Bornholm og Ystad/Sassnitz:

Bornholm får et tilskud på ca. 1,5 mio. kr. pr. år i 2007-priser, som er tillagt vores Ø-tilskud. Det er således ikke omfattet af det almindelige tilskuds- og udligningssystem eller af DUT. Og Molslinjen vil formentlig også DIS-registrere færgerne på de to ruter for at spare på lønudgifterne, så der bliver sandsynligvis ikke nogen ændring i forhold til status i dag.

 

 

Hvis de ansatte overgår til dagpenge vil deres indtægt blive skattepligtig.

Hvis de bor, og bliver boende, på Bornholm, vil konsekvensen umiddelbart være en ændring på 3 pct. af ændringen i indkomsten. Hvis 100 personer under DIS-Indkomst overgår til dagpenge på helårsbasis vi det svare til en øget finansiering på ca. 0,6 mio. kr.

Hvis de flytter fra Bornholm viser en beregning i KLs skatte- og tilskudsmodel, at kommunen mister finansiering. For 100 gennemsnitlige borgere udgør det et beløb på 5,8 mio. kr. årligt. Dette er ca. 0,5 mio. kr. lavere end beregningen for borgere med almindelig indkomst.

 

Generelt til administrationens beregninger:

Når vi har lavet beregninger har vi valgt to scenarier:

1.    Et scenarie, hvor 100 borgere mister arbejdet og går på dagpenge – befolkningen er altså den samme med samme fordeling.

2.    Et scenarie, hvor 100 borgere forlader øen og hvor de der flytter, afspejler befolkningssammensætningen. Heraf er kun ca. halvdelen i den arbejdsdygtige alder.

Så man skal være opmærksom på, at der er forskel på de to scenarier, og at scenarie 2 skal fordobles for at svare til 100 borgere der mister jobbet.

 

Vi kan regne på mange andre scenarier af befolkningsfordeling, men vi vil aldrig kunne ramme et ”rigtigt” tal. Det vi kan konkludere ud fra de beregninger vi har lavet er, at de økonomiske konsekvenser er begrænsede, hvis borgerne bliver boende, mens det ser helt anderledes ud hvis de forlader Bornholm.

 

Jobindsatsen

Jobcenteret har sammen med Campus Bornholm deltaget i det forberedende arbejde. Jobcenteret har vejledt om mulighederne for anvendelse af varslingsmidler og om jobcenterets muligheder udover, midlerne i forbindelse med varsling og opsigelse af medarbejderne.

Varslingsindsatsen er den hjælp og støtte, som den offentlige eller private virksomhed kan få via jobcenteret til de medarbejdere, der varsles afskediget.

 

Varslingspuljen er statslig og godkendes via det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Formålet er at hjælpe de afskedigede godt videre, så de hurtigt finder nyt arbejde. Det lokale jobcenter har en bred vifte af tilbud til virksomheden og de ansatte, der er varslet afskediget.

Varslingsindsatsen kan bl.a. bestå i information om jobmuligheder, støtte til jobsøgning, udarbejdelse af cv, jobsøgningskurser i op til 2 uger eller tilskud til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse i op til 8 uger.

 

Der er både mulighed for støtte i opsigelsesperioden og umiddelbart efter fratræden, hvor de ledige, der har været omfattet af en varslingssag, kan støttes fra den supplerende varslings-pulje.

 

Jobcenterets forventninger

Jobcenteret har regnet på et scenarie med 100 ledige. Hvis det forudsættes, at der er 100 nye ledige, og at de antages at være mindst lige så godt uddannede som den gennemsnitlige ledige bornholmer, hvilket er realistisk at antage, og at de dermed kan forventes at have en gennemsnitsledighed på 10,6 uger, så vil kommunens forventede merudgift til a-dagpenge udgøre ca. 1,7 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilag hvor der nærmere redegøres for dette scenarie.

Der er fortsat en stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på Bornholm, også inden for handel og kontor.

Det må forventes at der frem til september 2018, vil være en højere afgang af medarbejdere fra rederiet end normalt. Således at antallet af medarbejdere med ansættelsesaftaler, der løber efter 1. september 2018 vil være markant lavere end i dag.  Det forventes at funktioner som rederiet Færgen også har behov for efter sep 2018, ikke vil blive genbesat på Bornholm, men i stedet i tilfælde af en tidligere opsigelse fra disse nøgle medarbejdere, vil betyde at stillingen overflyttes til Færgens nye adresse for hovedsædet.

 

Det forventes, at langt de fleste sejlende medarbejdere vil kunne opnå ansættelse hos Molslinien eller andre rederier. Sejlende personale er ikke omfattet af varslingsbestemmelserne.

Jobcenterets plan for opsagte medarbejdere

I forbindelse med de varslede opsigelser ved rederiet Færgen A/S arbejder jobcenteret med følgende plan for de berørte medarbejdere.

Varslingspulje
I perioden frem til opsigelse forbereder jobcenteret ansøgning om del i varslingspuljer.


I første omgang søges midler til afholdelse af samtaler med de berørte medarbejdere.

Samtalerne skal bruges til at kortlægge situationen for den enkelte medarbejder; Hvilke medarbejder forventer ansættelse ved Molslinjen eller andre steder, hvilke medarbejdere overvejer at fratræde arbejdsmarkedet og hvilke medarbejdere har risiko for at være ledige efter 1. september 2018.

Alle opsagte medarbejdere bliver tilbudt samtaler, med en af jobcenterets medarbejdere og får tilknyttet en kontaktperson som kan kontaktes i opsigelsesperioden.


Jobcenteret vil arbejde på, at alle berørte medarbejdere ved Færgen, senest ved udgangen af juni 2018, har oprettet deres CV på Jobnet, således at de vil være søgbare for arbejdsgivere og for jobcenterets virksomhedskonsulenter i forbindelse med rekrutteringsopgaver.


For at lette arbejdet for den enkelte medarbejde ved Færgen, har jobcenteret bedt HK om det materiale som indtil nu er indsamlet i forbindelse med det hidtidige arbejde i samarbejdsprojektet for Færgens HK personale.

Målet med kortlægningsarbejdet er, at de medarbejdere som d 1. september 2018 har udsigt til ledighed, har en klar individuel plane, som kan iværksættes umiddelbart efter 1. ledighedsdag.

Fra 1. september 2018 iværksættes planerne for den enkelte.
Nogle er allerede tilbudt jobsøgningsforløb og for alle, vil det være muligt at gennemføre en individuel opkvalificeringsplan.

Den enkelte vil i forbindelse med varslingsmidler kunne modtage op til 8 ugers opkvalificering indenfor områder med mangel på arbejdskraft eller udsigt til mangel. Forløbene forventes planlagt efter 1. september 2018.

Derudover vil der afhængig af den enkeltes ret til arbejdsløshedsdagpenge, kunne deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse, samt modtage 6 ugers opkvalificering inden for den første del af ledighedsperioden.

Jobcenteret vil orientere mere om mulighederne for ledige i forbindelse med informations-møder den 20. og 21. februar 2018

 

Risiko for personalemangel

Supplerende til dette kan oplyses, at rederiet Færgen i perioden frem til 1. september 2018, kan komme i den situation, at der vil være et øget behov for rekruttering af personale til funktioner ved færgens drift. Jobcenteret kan i den forbindelse støtte færgen med, at finde kvalificeret arbejdskraft for at sikre den stabile drift for færgen. 

 

Opsummering

Samlet set må det med den nuværende efterspørgsel efter arbejdskraft, den type af medarbejdere som kan blive ledige fra Færgen A/S, vurderes, at der er særdeles gode muligheder for nyt job på Bornholm for de ledige medarbejdere.

 

 

 

 

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 7. februar 2018

1.
Scenarieberegning ved Færgens ophør (RTF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ny bevillingsinddeling gældende fra budget 2018

00.30.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

3

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved budgetvedtagelsen tildeler kommunalbestyrelsen budget til de enkelte udvalg fordelt på bevillinger. Som følge af den nye udvalgsstruktur fra 1. januar 2018 samt ændring af ressortområder mellem udvalgene jf. styrelsesvedtægten, skal der foretages en justering af bevillingsinddelingen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

·         at bevillingsinddelingen godkendes med virkning fra budget 2018.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ny bevillingsinddeling med udgangspunkt i bevillingerne i valgperioden 2014 – 2017 og de principper der ligger til grund herfor, fx det princip, at to centre/centerchefer ikke kan have ansvar for administration af den samme bevilling.

 

Forslag til bevillinger gældende fra budget 2018:

Udvalg

Bevilling

Administreres af Center for

Direktør

Børne- og Skoleudvalget

Dagpasning

Børn og Familie

JN

Børn og familie

Børn og Familie

JN

Undervisning

Skole

JN

Social- og Sundhedsudvalget

Ældre

Ældre

JN

Psykiatri og handicap

Psykiatri og Handicap

JN

Sundhed

Sundhed

JN

Sociale ydelser

Job, Uddannelse og Rekruttering

PL

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Biblioteker

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Uddannelse og beskæftigelse

Job, Uddannelse og Rekruttering

PL

Natur- og Miljøudvalget

Beredskab

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Teknik, natur og miljø

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Idrætsområder

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Veje, parker og anlæg

Ejendomme og Drift

CSJ

Vej og park

Ejendomme og Drift

CSJ

Ejendomme og service

Ejendomme og Drift

CSJ

Devika

Ejendomme og Drift

CSJ

Kollektiv trafik

Ejendomme og Drift

CSJ

Affaldshåndtering

Natur, Miljø og Fritid

CSJ

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Strategi

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Erhverv, byg og plan

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Økonomi, it og personale

Økonomi, It og Personale

CSJ

Administration

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

Folkemødet

Økonomi, It og Personale

CSJ

Politikere

Erhverv, Byg og Sekretariat

PL

 

Der er foreslået følgende ændringer i forhold til de hidtidige bevillinger:

·         Bevillingerne Kultur og Fritid og Biblioteker er flyttet ind under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Budgetterne på bevillingerne er uændrede.

·         Bevilling Teknik, natur og miljø under Natur- og Miljøudvalget ændrer navn fra Teknik og Miljø. Budgettet reduceres med de områder der er overført til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

·         Der oprettes en ny bevilling Idrætsområder under Natur- og Miljøudvalget, som udskilles fra bevilling Ejendomme og service med tilhørende budget.

·         Der oprettes en ny bevilling Strategi under Klima- og Bæredygtighedsudvalget. Som udgangspunkt indeholder bevillingen ikke noget budget.

·         Bevilling Erhverv, byg og plan flyttes til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ændrer navn fra Erhverv. Bevillingen tilføres budget vedrørende de opgaver der er overført til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

·         Budgettet vedrørende It flytter fra bevilling Administration (tidligere Administration og IT) til bevilling Økonomi, it og personale (tidligere Økonomi og personale).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har samlet set ikke økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en ændret inddeling af det eksisterende budget for 2018. Ændringerne indarbejdes i kommunens økonomisystem, således at der kan udarbejdes budgetopfølgninger på den nye bevillingsinddeling i 2018.

Til kommunalbestyrelsens behandling vil der blive vedlagt en bevillingsoversigt på den nye bevillingsinddeling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning om kommunegaranti vedr. ombygning af Kraft-Varmeanlæg

13.03.01Ø60-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

4

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms El-Produktion A/S har ansøgt om kommunegaranti for lån til endelig finansiering af ombygning af kedel og flis anlæg på Kraft-Varmeværk blok 6.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for økonomi indstiller,

a) at der gives en kommunegaranti til Bornholms El-Produktion A/S for et lån på 115 mio. kr. optaget i KommuneKredit, og

b) at der opkræves garantiprovision med 0,5 pct. p.a. af restgælden på lånet.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2015 en kommunegaranti for en byggekredit i KommuneKredit på 122 mio. kr. til ombygning af kedel og flis anlæg på Kraft-Varmeværk blok 6.
Ombygningen af blok 6 til biomasse havde dels baggrund i, at et statsligt tilskud til kraftvarmeværker bortfalder i 2018, dels i en mere effektiv energiudnyttelse og dels i et ønske om at nedbringe CO-udledningen ved anvendelse af biomasse frem for fossile brændstoffer.

Ombygningen er nu afsluttet og Bornholms El-Produktion A/S har den 26. februar 2018 ansøgt om en kommunegaranti for et lån på 115 mio. kr. til endelig finansiering af ombygningen. Lånet på 115 mio. kr. vedrører alene varmeproduktion. Selskabet ønsker at optage lånet i KommuneKredit, hvilket kræver kommunegaranti, med en løbetid på 15 år.

Ombygningen var budgetteret til i alt 135,3 mio. kr. og er gennemført til i alt 124,3 mio. kr., idet der er forskydninger mellem de enkelte dele i projektet. Fordelingen af anskaffelsessummen for ombygningen imellem el- og varmeproduktion følger principperne i det oprindelige budget. Andelen vedrørende varmeproduktionen var budgetteret til 122,8 mio. kr. og er efter ombygningen er afsluttet opgjort til 115,3 mio. kr.

Selskabet revisor har gennemgået regnskabet for ombygningen og konkluderer, at anlægssummen er realiseret og at fordelingen mellem el- og varmeproduktion er foretaget i lighed med principperne i det oprindelige budget.

Kommunen kan alene give garanti for lån til varmeproduktion. Det er endvidere en forudsætning at der opkræves garantiprovision for at kommunen lovligt kan give garanti for lån til varmeproduktion.

Bornholms El-Produktion A/S afsætter al varmeproduktionen fra blok 6 til Rønne Varme A/S.

Bornholms El-Produktion A/S har oplyst, at den endelige fordeling af anlægssummen imellem el- og varmeproduktion udestår, og at der pågår drøftelser herom med Rønne Vand og Varme. Fordelingen i byggeregnskabet er udarbejdet med bistand fra et advokatfirma med speciale i kraftvarme-området og er sket efter de principper, der normalt anvendes i branchen. Fordelingen er lagt til grund for det takstbudget for 2018 der er fremsendt til RVV. Bornholms El-Produktion A/S har tilkendegivet, at hvis det, mod forventning, viser sig at andelen vedrørende varmeproduktion bliver mindre end 115,3 mio. kr. vil selskabet nedjustere finansieringen i KommuneKredit så den svarer til andelen af anlægssummen til varmeproduktion.

En kommunegaranti for lånet på 115 mio. kr. gøres på den baggrund betinget af, at finansieringen i KommuneKredit tilpasses den endelige fordeling af anlægsudgifterne mellem el- og varmeproduktion, således at kommunen til enhver tid alene garanterer for lån til varmeproduktion.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti vurderes ikke at have umiddelbart negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Kommunen har opkrævet en garantiprovision på 0,5 pct. p.a. af byggekreditten. Det anbefales, at der efter vurdering af selskabets seneste regnskaber fortsat opkræves 0,5 pct. i garantiprovision af lånet.

Garantien for byggekreditten på 122 mio. kr. bortfalder samtidig med optagelse af lånet på 115 mio. kr. til endelig finansiering af ombygningen vedrørende varmeproduktion.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Indgåelse af lokalaftale med Bornholms Lærerforening - efter høring

17.02.08P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2017 at videresende et medlemsforslag fra Bente Johansen til Børne- og Skoleudvalget. Medlemsforslaget blev fremsat med henblik på at begynde en proces, der havde til formål at afklare om kommunalbestyrelsen vil åbne mulighed for indgåelse af en lokalaftale med Bornholms Lærerforening (BLF).

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra BLF, skolelederne og skolechefen har efterfølgende belyst fordele og ulemper ved henholdsvis den gældende ”Fælles forståelse” og en udgiftsneutral lokalaftale.

I forbindelse med belysningen af fordele og ulemper har spørgsmålet ” Er den ”Fælles forståelse” dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole, eller skal der andre løsninger til?” været sendt i høring i skolebestyrelser og afdelings MED på alle skoler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen

a)    at den nuværende praksis med ”Fælles forståelse” fortsætter, og at der ikke gives mulighed for indgåelse af en lokalaftale om lærernes arbejdstid

alternativt

b)    at der gives mulighed for indgåelse af en lokalaftale om lærernes arbejdstid

 

Børne- og Skoleudvalget, den 30. januar 2018:

ad b) anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bente Johansen fremsatte i efteråret 2017 et medlemsforslag om muligheden for at indgå lokalaftaler mellem BRK og Bornholms Lærerforening (BLF). Forslaget lagde op til at begynde en proces, der havde til formål at afklare om kommunalbestyrelsen vil åbne mulighed for indgåelse af sådan en aftale. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2017 at videresende medlemsforslaget til Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget afholdt den 5. december 2017 dialogmøde med kommunalbestyrelsen, repræsentanter for skoleledelsen, skolebestyrelserne og formanden for BLF. Efterfølgende besluttede udvalget på et møde samme dag at iværksætte en belysning af fordele og ulemper ved den gældende ”Fælles forståelse” og en eventuel lokalaftale.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2018 beslutter, at der skal gives mulighed for indgåelse af en aftale, indledes der realitetsforhandlinger mellem BRK og BLF om indgåelse af en aftale. Aftalen skal være indgået inden udgangen af marts 2018, så den kan træde i kraft fra og med skoleåret 2018/19 og indgå rettidigt i planlægningen af skoleåret.

Om dokumentet ”Fælles forståelse”

I den gældende ”Fælles forståelse” er intentionen at give ledere og medarbejdere bedst mulige vilkår til hensigtsmæssigt at fordele de samlede arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejdsbelastningen for den enkelte medarbejder. Samtidigt fokuseres på den gensidige dialog om arbejdets udførelse, beskrivelse af opgavernes indhold og den enkelte medarbejders mulighed for fleksibel tilrettelæggelse og afvikling af arbejdstiden. 

 

Den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra BLF og skolelederne samt skolechefen har i januar 2018 afholdt en række møder og i fællesskab udarbejdet en oversigt over de temaer, der af parterne er fundet væsentlige i forhold til en vurdering af fordele og ulemper ved henholdsvis ”Fælles forståelse” og en lokalaftale om lærernes arbejdsforhold.

 

BLF og skolelederne er enige om, at den ”Fælles forståelse” er et godt udgangspunkt for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid.

 

BLF fremhæver dog behovet for en aftale, hvor kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med den danske model viser de lokale parter tillid til at finde en lokal løsning, da lærerne er den eneste gruppe, der ikke har en overenskomst, men arbejder under en lov. I en aftale har begge parter en gensidig forpligtelse for at lykkes. BLF ønsker, at en mindre del af arbejdstiden stilles til rådighed for den enkelte lærer, primært til brug for den individuelle forberedelse.

 

Skolelederne ser en række udfordringer i forhold hertil, primært i opgaven med at planlægge og afvikle fællesmøder i teamene, pædagogiske udvalg m.v., såfremt den enkelte lærers tilstedeværelsestid reduceres.

 

Arbejdsgruppens medlemmer er enige om, at der ikke sigtes efter en aftale med en fast forberedelsesfaktor pr. undervisningstime.

 

Følgende temaer er vurderet og beskrevet i forhold til fordele og ulemper ved ”Fælles forståelse” henholdsvis indgåelse af lokalaftale:

 

Individuel forberedelse

 

BLF læggere stor vægt på intentionen i ”Fælles forberedelse” om dialog forud for udarbejdelse af opgaveoversigten over lærernes arbejde, men samtidigt vurderer BLF, at ledelsen har vanskeligt ved at finde tilstrækkelig tid til at løse dialogopgaven sammen med lærerne. Derfor mener BLF, at det er vanskeligt at tilgodese det professionelle råderum på trods af de gode intentioner.

 

Det påpeges ligeledes, at forberedelsestiden ikke er særlig konkret beskrevet, og at det er uklart, hvordan tid til forberedelse sikres, når der opstår akutte opgaver i løbet af skoledagen.

 

Skolelederne anfører, at både opgavefordelingen og tid til forberedelse kan planlægges og udmøntes fleksibelt med udgangspunkt i de lokale forhold på den enkelte skole.

 

En lokalaftale vurderes af BLF at kunne sikre tid til den individuelle faglige forberedelse i kraft af en pulje timer til det professionelle råderum. Skolelederne påpeger her, at en pulje til det professionelle råderum skal være udgiftsneutral, bl.a. i forhold til arbejdstidsbestemte tillæg og der ses en risiko for, at en sådan pulje i nogle tilfælde vil kunne medføre merudgifter til øget vikarforbrug.

 

Tilstedeværelse:

 

BLF vurderer, at en fordel ved den ”Fælles forståelse” er en klar afgrænsning af arbejdstiden, men at lærere på forskellige skoler oplever forskellige muligheder for fleksibilitet i arbejdstidens tilrettelæggelse og afvikling, samt at der i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig fred og ro på arbejdspladsen til forberedelsesarbejdet.

 

Skolelederne ser en fordel i, at den samlede opgaveløsning i dag kan tilrettelægges inden for tilstedeværelsestiden.

 

BLF anbefaler, at der ved en lokal aftale bør afsættes en mindre del af arbejdstiden til rådighed for lærerens egen fleksible anvendelse, både med hensyn til tid og sted.

 

Skolelederne vurderer, at en reduktion i lærernes tilstedeværelsestid på skolerne vil give større ledelsesmæssige udfordringer ved tilrettelæggelse af fællesaktiviteter som teamsamarbejde, fællesmøder m.v.

 

BLF anerkender fuldt ud ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet i den samlede arbejdstid.

 

Teamsamarbejde:


BLF vurderer, at nogle team oplever det som ufleksibelt, at teammøder kun kan placeres i tilstedeværelsestiden, hvorimod skolelederne vurderer, at tilstedeværelsen giver størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af teamsamarbejdet.

 

Generelt eller individuelt gældende aftaler:


Arbejdsgruppen er enig om at anbefale, at en eventuel aftale skal være en generel aftale, der gælder alle de omfattede medarbejdere.

 

Timepuljer til konkrete opgaver:

 

Arbejdsgruppen er enig om, at der såvel i den gældende ”Fælles forståelse” som i en eventuel lokalaftale i nødvendigt omfang bør udarbejdes overordnede opgavebeskrivelser for ”Andre opgaver” i samarbejde mellem leder og medarbejder, og at der i denne dialog bør indgå en drøftelse af opgavernes omfang.

 

Skolernes mulighed for selvstændig prioritering:

 

Arbejdsgruppen er som nævnt enig om at anbefale, at en eventuel aftale skal være gældende for alle skoler, der bør ikke være tale om lokale skoleaftaler.

 

Skolernes selvstændige og lokale udvikling er og bør fortsat være uafhængig af en evt. lokalaftale om lærernes arbejdstid.

 

Høring

 

I forbindelse med belysningen af fordele og ulemper har spørgsmålet:

”Er den ”Fælles forståelse” dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole eller skal der andre løsninger til?” været sendt i høring i skolebestyrelser og afdelings MED på skolerne.

 

Der er indkommet i alt 13 høringssvar, der er bilagt sagen.

 

Aavangsskolens bestyrelse og MED udvalg anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter, at BRK og BLF indleder drøftelser med henblik på at udarbejde en lokalaftale.

 

Paradisbakkeskolens bestyrelse mener ikke, at spørgsmålet hører til i skolebestyrelsen og at forståelsespapiret lokalt er udmøntet på en tilfredsstillende måde, men at lærergruppen generelt gerne vil have en lokalaftale.

 

Ungdomsskolens bestyrelse og MED udvalg mener, der skal arbejdes frem mod en lokalaftale med udgangspunkt i det gældende forståelsespapir, der er dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole.

 

Svartingedal Skoles bestyrelse vurderer, at forståelsespapiret er tilstrækkeligt dækkende for både ledelse og medarbejdere, men at der bør arbejdes på en ledelsesmæssig forpligtelse i anvendelsen af forståelsespapiret.

 

Svartingedal Skoles MED udvalg er enige i bestyrelsens høringsvar, men at ledelsens forpligtelse til at anvende forståelsespapiret skal sikres gennem en lokalaftale.

 

Kongeskærskolens bestyrelse oplever, at den fælles forståelse fungerer godt og ønsker, at der fremover er gode muligheder for at aftale hverdagen lokalt. En overordnet ø-dækkende aftale bør ikke sætte snævrere og mindre fleksible rammer end dem, der arbejdes med i dag.

 

Kongeskærskolens MED udvalg oplever, at den fælles forståelse fungerer godt og at en evt. ø-dækkende aftale skal give muligheder for fleksibilitet i mindst samme omfang som hidtil. Samtidig påpeges, at indgåelse af lokalaftale vil blive opfattet som en tillidserklæring fra Bornholms Regionskommune til områdets ansatte.

 

Heldagsskolens bestyrelse finder den fælles forståelse dækkende for ledere og medarbejderes mulighed for at skabe en god skole.

 

Heldagsskolens MED udvalg mener den fælles forståelse er et godt udgangspunkt og er dækkende for en fortsat konstruktiv dialog mellem BLF og BRK. Samtidig peges på ønsket om, at BLF og BRK har fokus på mængden af opgaver inden for arbejdstiden.

 

Kildebakkens bestyrelse og MED udvalg peger på, at forståelsespapirets punkt 8 giver gode rammer og en høj grad af fleksibilitet til den enkelte skole og bakker op om at forståelsespapiret er et godt udgangspunkt for en lokalaftale.

 

Søndermarksskolens bestyrelse og MED udvalg finder ikke, at der er grund til at indgå aftale mellem BLF og BRK om lærernes tilstedeværelse/arbejdstid og anbefaler, at der fortsat arbejdes ud fra forståelsespapiret

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse henviser til høringssvar fra skolens MED udvalg, da bestyrelsen mener, at spørgsmålet om en lokalaftale er et forhold, der ligger mellem arbejdsmarkedets parter.

 

Hans Rømer Skolens MED udvalg mener, at den fælles forståelse er dækkende for ledere og medarbejderes muligheder for at lave en god skole og at forståelsespapiret bliver efterlevet og fungerer, dog efterspørges forberedelsesblokke. Det bemærkes ligeledes, at en håndfuld lærere gerne ser en pulje af timer, som den enkelte selv kan disponere over i løbet af skoleåret.

 

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af en lokalaftale forudsættes at være udgiftsneutral. Det forudsættes ligeledes, at en pulje til det professionelle råderum skal være udgiftsneutral, bl.a. i forhold til arbejdstidsbestemte tillæg og der ses en risiko for, at en sådan pulje i nogle tilfælde vil kunne medføre merudgifter til øget vikarforbrug.

 

BLF anerkender skolelederens ret til at lede og fordele arbejdet i den samlede arbejdstid. Skolelederne gør dog opmærksom på, at der kan opstå en konflikt, hvis en lærer, der havde planlagt at arbejde hjemme med kort varsel af lederen anmodes om at blive på arbejdspladsen. Anmodningen kunne blive aktuel i tilfælde, hvor der skal løses en akut opgave. Hvis denne konflikt ender med, at læreren alligevel skal arbejde hjemme, vil skolen skulle indkalde en vikar. Det giver naturligvis en ekstra udgift for skolen.

 

Spørgsmålet om økonomiske konsekvenser har været forelagt Center for Økonomi og Personale. Generelt anføres, at det er vanskeligt at kommentere på en tænkt aftale, og at der kun kan kommenteres på de overordnede rammer for en evt. lokalaftale.

 

Aftalen forudsættes at være udgiftsneutral. Ud fra et styringsmæssigt perspektiv, er det væsentligt at en aftale i udgangspunktet også er udgiftsneutral over tid.

 

I forbindelse med budgetprocessen foretages en tilpasning af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning. På skoleområdet indebærer tilpasningen en reduktion i budgetrammen på mere end 8 mio. kr. fra 2018 til 2021 jf. de nugældende befolkningsprognoser. En evt. lokalaftale vil for at være udgiftsneutral, i samme omfang som hidtil, skulle sikre sammenhæng mellem aftale, budgetramme og budgettildelingsmodel samt den demografiske tilpasning af budgetrammerne.

 

Derudover skal en lokalaftale være så fleksibel, at der sikres en smidig økonomisk styring. Det gælder i forhold til skoleårets planlægning og den påvirkning antal klasser og klassestørrelser bl.a. giver, men også i forhold til den løbende økonomistyring. 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fritvalgsbevis - Madservice til hjemmeboende

27.39.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

29-01-2018

3

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83, praktisk og personlig hjælp og madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

 

På madserviceområdet er der kun 1 leverandør, og det er den kommunale leverandør, DeViKa. Det betyder, at der for at give borgerne mulighed for frit valg af leverandør skal udstedes et såkaldt fritvalgsbevis.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der udstedes fritvalgsbeviser for madservice til hjemmeboende med pt. 9,10 kr. pr. hovedmåltid.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Anbefales

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter serviceloven har kommunen en forpligtelse til at sikre frit valg af leverandør på ydelser efter § 83. Der er pt. kun 1 leverandør af madservice.

 

Det frie leverandørvalg kan etableres via:

·        Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.

·        Kommunen kan vælge at udbyde én eller flere ydelser i kommunen eller i ét eller flere distrikter. 

·        Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne.

Der har hidtil ikke været leverandører, som har ønsket godkendelse som leverandører af madservice til borgerne. En løsning her og nu vil derfor være udstedelse af fritvalgsbevis.

Kommunen har i princippet skullet udstede fritvalgsbevis vedr. madservice så længe reglerne har været gældende, idet der altid kun har været den kommunale leverandør til at løse opgaven. Værdien af fritvalgsbeviset fastsættes som det kommunale tilskud til fremstilling af maden, men da prisen for den kommunale madservice har ligget under, hvad borgernes maksimale betaling må være (pt. 53 kr.), og der derfor ikke har været kommunalt tilskud til produktionen, har fritvalgsbeviset ikke haft nogen værdi.

I forbindelse med beslutningen om ændrede opgaver for DeViKa, har dette ændret sig, og prisen pr. hovedmåltid, som DeViKa producerer, er oplyst til 62,10 kr. Dette giver en værdi til fritvalgsbeviset på 9,10 kr. pr. hovedmåltid.

Økonomiske konsekvenser

Der er pt. ikke afsat midler i Center for Ældre til fritvalgsbeviser på madservice, og der er ingen kendte tal, som kan indikere, hvor mange borgere, som ønsker at benytte det frie valg. Der kan derfor ikke pt. sættes tal på den forventede udgift. Årsudgiften for en borger, som aftager 7 måltider om ugen vil være 3.321,50 kr.

 

Indledningsvis må det derfor forudsættes at udgifterne vil være begrænsede og kan holdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme, bevilling 31, Ældre. Såfremt dette ikke viser sig tilfældet skal der via Social- og Sundhedsudvalget tages aktiv stilling til finansiering af merudgiften.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Projektudviklingstilskud til ACAB

24.10.00Ø40-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

7

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

På baggrund af Bornholms Regionskommunes ansøgning om – og senere godkendelse af – Bornholm som World Craft Region, ønsker repræsentanter fra kunsthåndværkersammenslutningen Arts- and Crafts Association Bornholm, at iværksætte en fornyet klyngebaseret indsats blandt aktørerne på øen.

Der er mulighed for at Bornholms Regionskommune bidrager økonomisk til opstart af en større klyngeudviklingsindsats, der efterfølgende skal søges finansieret via Bornholm Vækstforum/EU’s Regionalfond.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at ansøgningen imødekommes,

b) at de 75.000 kr. finansieres indenfor kommunalbestyrelsens konto til rejser og uddannelser.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Ad a) Godkendt.

Ad b) De 75.000 kr. finansieres indenfor det forventede overførte overskud fra 2017 under Vækstforum.

Sagsfremstilling

Arts- and Crafts Association Bornholm (ACAB) er en medlemsfinansieret kunsthåndværkerforening. ACAB’s bestyrelse består af 5 medlemmer, der ved siden af deres private forretning arbejder ulønnet, samt en deltidsansat sekretær, der tager sig af det interne arbejde (ca. 160 timer om året).

For at kunne indgå aktivt og løfte opgaven på kompetent vis i det nye World Craft Region-samarbejde mellem KADK i Nexø (Tidl. Glas- og Keramikskolen), CRT og BRK  m.fl., er det nødvendigt for ACAB at have flere lønnede timer til rådighed. Derfor har ACAB’s bestyrelsen ansøgt Bornholms Regionskommune om 75.000 kr. (svarende til ca. 10 timer (á 250.-dkr alt inkl.) ugentligt i periode 1. jan. – 31. juli 2018.)

Timerne skal anvendes til sekretær- og konsulentbistand til markedsføring, beskrivelse af vækstpotentialer/forventninger til erhvervsfremme, kulturudviklingsprojekter, projektdesign herunder af et nyt klyngeudviklingsprojekt til Vækstforum i samarbejde med de nævnte parter samt implementering af den evt. kommende WCR strategi blandt både ACAB’s medlemmer samt øvrige kunsthåndværkere.

Økonomiske konsekvenser

Et tilskud på 75.000 kr. kan finansieres indenfor kommunalbestyrelsens konto til rejser og uddannelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Status på forbrug af lokale og økologiske råvarer 2017

86.01.00A00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

8

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller.

Natur- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er gennemført en evaluering af de politiske målsætninger for kommunen på fødevareområdet. Resultatet fremlægges. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget bemærker at det er flot såsom madspildet er reduceret.

 

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Taget til efterretning.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har opstillet målsætninger for forbrug af lokale og økologiske råvarer i de kommunale køkkener, herunder målsætninger for madspild. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at alle kommunale køkkener skal være spisemærkeregistrerede med sølvmærket, hvilket betyder, at køkkenerne er certificeret via Fødevarestyrelsen med 60-90 % økologisk råvareforbrug. Beslutningen om certificering blev truffet for at sikre forankringen af resultaterne, som var opnået under økologiomlægningen.

 

I forbindelse med fastlæggelse af takster for madservice til hjemmeboede pensionister primo 2017 blev det besluttet ultimo 2017 at evaluere de politiske målsætninger på fødevareområdet 2017.  Ønsket om en evaluering udsprang bl.a. fra, at det blev besluttet ikke at hæve taksterne, men at holde udgifterne til økologifastholdelse og øget indsats på lokale fødevarer holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

 

Som det fremgår af nedenstående evaluering indfries målsætningerne på fødevareområdet i stor udstrækning. En fortsat målopfyldelse forudsætter dog et vedvarende fokus fra ledelsen og køkkenmedarbejdere i de enkelte køkkener og institutioner, løbende monitorering samt vejledning fra Mad- og måltidsfunktionen i Center Sundhed. Målopfyldelsen forventes efterlevet i 2018 inden for nuværende økonomiske ramme.

 

 

 

  Evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017.

Mål

Målopfyldelse

Bemærkninger

Minimum 60 % økologiske råvarer i de kommunale køkkener

 

Målet indfriet. 

·         En samlet økologiprocent på 64 %

 

Økologiprocenten mellem køkkenerne varierer betydeligt fra 54 til 88 %.

Alle kommunale køkkener er sølvcertificeret

(60-90 % økologi)

Målet er delvist indfriet, idet 18 ud af 23 køkkener er sølvcertificeret.

5 køkkener er bronzecertificeret (30-60 % økologi)

Samtlige køkkener forventes sølvcertificeret senest medio 2018.

Minimum 15 % lokale råvarer i de kommunale køkkener i 2017 – stigende til 40 % lokale råvarer i 2020

Målet for 2017 er indfriet med 19 % forbrug af lokale råvarer (måling gennemført 1. kvaltal 2017) 

 

Målopfyldelsen frem mod 2020 afhænger af følgende indsatser:

Øget tilgængelighed af lokale produkter i indkøbsaftalen og en understøttelse af køkkenernes valg og anvendelse af lokale råvarer. Dette kræver fortsat samarbejde mellem BRK’s mad- og måltidskonsulent, køkkenerne, fødevaregrossist samt Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

 

Maksimalt 10 % mad-spild i 2020

 

Afventer

Madspildsindsatsen har primært været målrettet Devikas produktionskøkken i Nexø. Det er lykkedes at bringe spildet i køkkenet ned under 5 %. Tillige er der blevet foretaget analyser af spildet i rådhuskantinerne og iværksat tiltag her, som der følges op på i 2018.

 

Der iværksættes spildanalyser i samtlige køkkener i BRK i 2018, som danner udgangspunkt for indsatsen på området.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Uddybende bemærkninger til evaluering af målsætninger på fødevareområdet 2017. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

05.01.00S00-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

6

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

9

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

Asfaltarbejderne udbydes i 74 særskilte entrepriser. Offentlig licitation med accept af laveste bud på den enkelte entreprise eller en kombination af flere / alle entrepriser.

Kontrakten forventes indgået ultimo marts med påbegyndelse af entreprisen medio april.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet for 2018.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2018

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 8.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til vejmarkering.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet BelOps.

I BelOps indrapporteres årligt registrerede belægningsskader - disse omsættes i en skadespointliste for samtlige veje. Herudover indarbejdes trafikmængde samt årets belægningsbudget, og på baggrund af disse data, udarbejdes et oplæg til den mest fordelagtige indsats ved udvælgelse af asfaltarbejder. I vedhæftede bilag er der nærmere redegjort for de planlagte belægningsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2018 vil beløbe sig til 8.500.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2018, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 30. januar 2018

1.
Asfaltarbejder - oversigtskort 2018 (PDF)

2.
Asfaltarbejder - liste 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10   Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering  

05.01.02S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

10

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag, i et tidligere dagsordenspunkt, har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 6.750.000 kr. til et trafikprojekt ved Campus Bornholm og Aavangsskolen.

På den baggrund søger vejafdelingen under Center for Natur, Miljø og Fritid om en anlægsbevilling til projektering og opmåling af trafikprojektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til projektering og opmåling af trafikprojektet,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur, Miljø og Fritidsudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

Sagsfremstilling

De videregående uddannelser på Bornholm samles i et Campus Bornholm på Minervavej i Rønne. Færdslen i området øges derfor. Der er udarbejdet en trafikal vurdering af området, som indeholder et løsningsforslag til afvikling af trafikken til, fra og i området. Et særligt fokus i trafikbilledet er adgangen til Aavangsskolen, hvor en stor del af færdslen er bløde trafikanter, der føler utryghed på vejen til og fra skolen.

 

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til opmålinger, projektering og til udarbejdelse af udbud for Trafikprojekt Campus Bornholm og Aavangsskolen.

Økonomiske konsekvenser

 

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

De samlede anlægsudgifter til ombygningen af vejene, som foreslået af styregruppen, forventes at beløbe sig til ca. 6.750.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget foretog på mødet den 5. december 2016 en prioritering af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 3.000.000 kr. til Trafikprojektet Campus Bornholm og Aavangsskolen. Dette beløb forventes overført til puljen i 2018. Restbeløbet på 3.750.000 kr. kan finansieres af anlægspuljen til vejanlæg 2018.

 

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til projektering mv. på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg. Opmåling, projektering og udbud forventes gennemført i foråret 2018. 

Der vil blive fremlagt endnu en anlægsbevillingssag til selve anlægsarbejdet senere i projektforløbet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle

82.06.04P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Natur - og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 at afsætte rådighedsbeløb til opførelse af 60 nye plejeboliger til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

Byggeudvalget har foretaget en tilbudsindhentning af bygherrerådgiveropgaven og ved konkurrenceudsættelse fundet en samarbejdspartner. På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift nu om en anlægsbevilling til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for udbud af projekteringsfasen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Ejendomme og Drift indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.125.000 kr. inkl. moms til inddragelsesfase og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger i Hasle, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet, og

b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 29. januar 2018:

Anbefales.

 

Natur- og Miljøudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at opføre 60 nye plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for plejehjemmet Toftegården i Hasle.

 

Beslutningen blev truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede demografi i årene der kommer.

Det nedsatte byggeudvalg har sammen med BDO (statsautoriserede revisorer og konsulenter) indhentet tilbud på bygherrerådgiveropgaven. Der blev i oktober 2017 prækvalificeret 6 bygherrerådgivere, hvoraf de 3 bedst egnede blev opfordret til at afgive tilbud på opgaven.

Den 30. november 2017 modtog byggeudvalget en indholdsdefineret præsentation af 2 ud af de 3 indbudte bygherrerådgivere, idet den ene bygherrerådgiver valgte at trække sig forud for præsentationen og tilbudsafgivningen.

Byggeudvalget valgte derefter, i samarbejde med BDO, at indgå samarbejde med Gpp Arkitekter om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af de nye plejeboliger i Hasle.

 

Der vil blive fremlagt en orientering fra byggeudvalget vedrørende tidsplan og udbudsform for selve byggeopgaven på fagudvalgsmøderne i henholdsvis marts og april måned 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Dette er den første bevillingssag vedrørende plejeboligbyggeriet i Hasle. Der vil blive fremlagt flere bevillingssager senere i projektforløbet, til projektering og gennemførelse af byggesagen.

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling på 2.125.000 kr. inkl. moms. til igangsætning af inddragelsesfasen af de berørte interessenter, samt til at føre projektet frem til et byggeprogram forud for projekteringsfasen, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgettet. Der er budgetlagt med anlægsudgifter på i alt netto 99,4 mio. kr. til projektet i perioden 2018 til 2021 – heraf er der afsat 4,378 mio. kr. i 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget, men sagen fremlægges også for Social- og Sundhedsudvalget.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen 2018

00.01.00P24-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-01-2018

50

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

12

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forlængelse af konstitueringsaftalen i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen, skal styrelsesvedtægten for regionskommunen ændres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

·         forslag til ændret styrelsesvedtægt videresendes til andenbehandling

 

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018:

Indstillingen godkendt, idet valggrupperne/grupperne opfordres til at indsende forslag til evt. ændringer senest den 30. januar 2018, så administrationen kan nå en grundig sagsbehandling og komme med et revideret Styrelsesvedtægtsforslag til mødet i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. februar 2018 med henblik på en endelig godkendelse ved andenbehandlingen på kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar 2018.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at styrelsesvedtægten godkendes

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Anbefales med følgende ændring:

kapitel V, § 14 suppleres således at stk. 2 ændres til følgende:

 

Stk. 2. Udvalget varetager den strategiske udvikling af klima- og bæredygtighedsområdet i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vision om Bornholm som "Grøn bæredygtig ø, herunder opgaver vedrørende

·         udvikling og koordinering af gennemførelse af Energistrategien

·         udvikling og koordinering af gennemførelse af Fødevarestrategien

·         udvikling, styring og koordinering af Bright Green Island

·         udvikling og koordinering af Ressourcestrategi herunder biomasse og økologisk jordomlægning

·         udvikling og koordinering af Affaldshåndteringsstrategi

·         langsigtede udviklingsplaner for lokalområder, i samarbejde med Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, jf. § 11, stk. 6

·         udvikling og koordinering af Bornholm som World Craft Region

 

Derudover tilføjes § 14 et nyt stk. 7:

Stk. 7. Udvalget skal i sin opgavevaretagelse respektere Bornholms særlige historiske og kulturhistoriske forudsætninger.Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter ændring af styrelsesvedtægten ved 2 behandlinger med mindst 6 dages imellem.

 

Ved valget til kommunalbestyrelsen den 21. november 2017 for valgperioden 2018 – 2021 blev der indgået en konstitueringsaftale med ændringer af de stående udvalg:

 

 

Der oprettes et nyt udvalg med navnet Klima- og Bæredygtighedsudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget ændres ikke

 

Som en konsekvens af dette skal der også ske en ændring i de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af i styrelsesvedtægten.

 

Dertil kommer, at organisationen er blevet tilpasset i forlængelse af den nye udvalgssammensætning, samt intentionerne i konstitueringsaftalen.

 

Styrelsesvedtægten er ændret, så den viser, hvordan varetagelsen af de kommunale opgaver hører under de respektive stående udvalg.

 

Endelig er der foretaget sproglige og redaktionelle ændringer i forslaget til den ændrede styrelsesvedtægt.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. januar 2018

1.
Styrelsesvedtægt for Bornholms Regionskommune (3) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Fastlæggelse af mødetidspunkt i henhold til den godkendte mødeplan

00.22.04A26-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

17-01-2018

11

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

13

 

Hvem beslutter

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter

Resumé

I det konstituerende møde den 7. december 2017 godkendte kommunalbestyrelsen mødeplan 2018 for kommunalbestyrelsen, Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget og de stående udvalg. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         At udvalget fastsætter tidspunkt for møderne

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018:
Udsat til næste møde. Mødet i februar 2018 besluttes at starte kl. 17.00.

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Møderne besluttes at starte kl. 17.00.

Sagsfremstilling                                                          

Mødedagene for Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fremgår af bilaget. Udvalget fastlægger selv mødetidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Natur- og Miljøudvalget 9. januar 2018

1.
Mødeplan 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 14  Orientering fra formanden

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

14

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Eventuelt

00.01.00P35-0099

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

07-02-2018

15

 

 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. februar 2018:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Anbefales.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Anbefales.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af grund

 

Anbefales.