Referat
Natur- og Miljøudvalget
30-01-2018 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2   Anlægsbevilling til trafikforanstaltninger ved Campus Bornholm og Aavangsskolen - projektering  

05.01.02S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Natur- og Miljøudvalget

30-01-2018

2

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Natur- og Miljøudvalgets møde i dag, i et tidligere dagsordenspunkt, har udvalget behandlet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2018, herunder 6.750.000 kr. til et trafikprojekt ved Campus Bornholm og Aavangsskolen.

På den baggrund søger vejafdelingen under Center for Natur, Miljø og Fritid om en anlægsbevilling til projektering og opmåling af trafikprojektet.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektøren for Center for Natur, Miljø og Fritid indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til projektering og opmåling af trafikprojektet,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg, og

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Natur, Miljø og Fritid under Natur- og Miljøudvalget

 

Natur, Miljø og Fritidsudvalget den 30. januar 2018:

Udvalget udtaler, at indstillingen kan anbefales.

 

Sagsfremstilling

De videregående uddannelser på Bornholm samles i et Campus Bornholm på Minervavej i Rønne. Færdslen i området øges derfor. Der er udarbejdet en trafikal vurdering af området, som indeholder et løsningsforslag til afvikling af trafikken til, fra og i området. Et særligt fokus i trafikbilledet er adgangen til Aavangsskolen, hvor en stor del af færdslen er bløde trafikanter, der føler utryghed på vejen til og fra skolen.

 

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til opmålinger, projektering og til udarbejdelse af udbud for Trafikprojekt Campus Bornholm og Aavangsskolen.

Økonomiske konsekvenser

 

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 17.631.900 kr.

De samlede anlægsudgifter til ombygningen af vejene, som foreslået af styregruppen, forventes at beløbe sig til ca. 6.750.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget foretog på mødet den 5. december 2016 en prioritering af anlægsmidlerne på vejområdet for 2017, herunder 3.000.000 kr. til Trafikprojektet Campus Bornholm og Aavangsskolen. Dette beløb forventes overført til puljen i 2018. Restbeløbet på 3.750.000 kr. kan finansieres af anlægspuljen til vejanlæg 2018.

 

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til projektering mv. på 1.200.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg. Opmåling, projektering og udbud forventes gennemført i foråret 2018. 

Der vil blive fremlagt endnu en anlægsbevillingssag til selve anlægsarbejdet senere i projektforløbet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.