Referat
Social- og Sundhedsudvalget
23-03-2018 kl. 13:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Udmøntning af Puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0103

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-03-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Carsten Scheibye

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udmøntning af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

27.00.00Ø34-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-03-2018

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

På finansloven for 2018 er afsat midler til en pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Puljen udgør 500 mio. kr. i perioden 2018-2021, og for Bornholms vedkommende er der afsat 5,112 mio. kr. i hvert af årene.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a.    At Social- og Sundhedsudvalget godkender udmøntningen af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, med 3,562 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet, 1,500 mio. kr. til plejeboligområdet samt 50.000 kr. til administration, herunder regnskab og revision

b.    At sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. marts 2018:

a) Godkendt, referatet tilknyttes eftersendt bilag
b) Sagen sendes til kommunalbestyrelsens og Ældrerådets orientering

Sagsfremstilling

Puljemidlerne skal anvendes til en bedre bemanding, og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. En mindre del at puljen kan bruges til administration af puljen m.v.

 

Kommunen skal senest 1. april 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af puljen til bedre bemanding i ældreplejen, samtidig med skal der indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

 

Drøftelserne om udmøntning af puljen er på tværs af Center for Sundhed og Center for Ældre har taget udgangspunkt i et forslag til fordeling som følger: 1 mio. kr. til Sygeplejen, 1 mio. kr. til plejeboligområdet 3 mio. kr. til Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet samt 112.000 kr. til administration, herunder revision af puljen. Det er dog efterfølgende oplyst fra ministeriet, at puljen ikke kan udmøntes til bedre bemanding i Sygeplejen.

 

Der har i februar-marts været igangsat en proces med inddragelse af medarbejderne. Dette er sket formelt i afdelingsMED, personalemødeMED og i CenterMED.

Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Faglige Seniorer og Danske Seniorer, Kreds Bornholm er ligeledes blevet bedt af Social- og Sundhedsudvalget om at komme med forslag til udmøntningen.

Efter inddragelsesprocessen, senest ved CenterMED møde d. 15.3. 18, er der på baggrund af de forholdsvis forskelligartede input truffet en ledelsesbeslutning om nedenstående indstilling, som i overvejende grad afspejler ønskerne fra de to afdelingsMED på ældreområdet:

 

Plejeboligområdet:

·         fordelingen sker til hvert team, med udgangspunkt i antal årsværk og at det er op til det enkelte team (leder og tillidsrepræsentant) at beslutte, hvordan timerne skal udmøntes, f.eks. i form af øgning i ansættelsesnorm for nogle medarbejdere eller fordeling på vagtlag.

·         at der ved nedgang i funktionsvurderingen ikke må kunne skæres i denne opnormering, da den er målrettet ”en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på plejecentre” og derfor bør lægges på plejeboligområdets grundbudget.

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet:

·         I Hjemmeplejen fordeles tiden, således at social- og sundhedsassistenter tildeles forholdsmæssigt mere tid end social- og sundhedshjælpere. Begrundelsen er, at assistenter, ud over servicelovsindsatser, også løser mange og komplekse sundhedslovsindsatser, som ofte rummer et element af uforudsigelighed og kan kræve mere tid, end den nu afsatte. Tiden skal bruges til uforudsete opgaver, til dokumentation, opsamling og beredskab, til kollegahjælp og faglig sparring. Samt til de medarbejdere, som bærer nødkaldstelefonen. Hjemmeplejen har, siden indførelsen af Den Rehabiliterende Organisation, modtaget en voksende mængde sundhedslovsindsatser og også brugt mere tid, end den afsatte. Puljen vil således medvirke til at give en større oplevelse af, at den nødvendige tid er til rådighed – og at der er råd til at finansiere den. 

·         I Rehabiliteringsteamet fordeles tiden til at sikre en høj grad af selvkoordinering af opgaver i teamet, således at der reduceres i planlægningsopgaven, mod at medarbejderne bruger en del af morgenmødet (og lidt mere tid) til at fordele dagens opgaver.

 

Der foreslås desuden afsat 50.000 kr. til administration, herunder regnskabs- og revisionsudgifter.

 

Forslag fra ældreorganisationer

Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer er kommet med følgende forslag:

 

Ældre Sagen er af den opfattelse, at puljen skal anvendes til bedre bemanding for ældreområdet, og dermed giver området et løft (varme hænder). Ældre Sagens indtryk er, at døgnplejen er hårdt spændt for, og at de ældre på plejecentrene samtidig har øgede behov.

 

Faglige Seniorer ønsker at de 5. mio. kr. som skal fordeles i ældreplejen, bliver fordelt så der bliver givet flest penge til hjemmeplejen.

 

 

 

Anvendelse af 2019 midlerne til bedre bemanding i ældreplejen, skal indarbejdes i kommunens samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedspuljen i efteråret 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af puljen:

 

Hjemmeplejen og Rehabiliteringsteamet

3.562.000 kr.

Plejeboligområdet

1.500.000 kr.

Administration

    50.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet den 12. marts 2018:

Handicaprådet tilslutter sig procesplanen.

 

 

Bornholms Ældreråd den 13. marts 2018:
Det lyder fint med ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger, hvis det er muligt at skaffe nok personale.
Der vil nok desværre kun være et fåtal, som ønsker opjustering fra deltid til fuldtid-da det både fysisk og psykisk er et krævende job.
Fastholdelse af ældre medarbejdere-mange er udslidte når de når pensionsalderen.
Der er brug for mere tid til det ”administrative” arbejde for døgnplejens personale. Det er vigtigt at der er tid til handleplaner, der krævet meget dokumentation efter SEL(serviceloven) og SUL(sundhedsloven) og et nyt dokumentationssystem har også krævet meget tid.
Det er vigtigt at der på den måde, bliver ro og bedre tid til de borgernære opgaver!!
Prioritering af et bedre arbejdsmiljø, de steder der er behov for det, vil bestemt på den lange bane gavne de ældre.

Beklageligt at tidsplanen er så stram at der ikke er plads til en ordinær høring.

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. marts 2018

1.
180315 - Brev til Social- og Sundhedsudvalget (DOC)

2.
Høringssvar ældreplejen sendt den 13 marts (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)

3.
14.03.18 Referat Afd.MED (Skrivebeskyttet) (Kompatibilitetstilstand) (DOCX)

4.
Referat Ekstraordinært afdelingsMED 14. marts 2018 (2392081) (Skrivebeskyttet) (DOCX)

5.
Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 (Skrivebeskyttet) (DOCX)

6.
Bilag 2: Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sæn-ke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnit-lige arbejdstid på ældreområdet (DOCX)

7.
Udrag af referat fra CenterMED for Ældre - puljen til bedre bemanding (DOCX)

8.
Bedre bemanding i ældreplejen – opgaver og tid (DOCX)