Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-03-2018 kl. 13:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Gennemgang af Børne- og Skoleudvalgets budget
  åbent 3 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2018-2019
  åbent 4 Revision af It-strategien på skoleområdet 2018
  åbent 5 Orientering om procedure for indhentelse af børneattester på Børne- og Skoleudvalgets område
  åbent 6 Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret
  åbent 7 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. januar 2018
  åbent 8 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 9 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Erik Lund Hansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 deltager leder af budget og indkøb Michael Mogensen.

Under behandlingen af punkter 2 – 6 deltager skolechef Steen Ebdrup.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Gennemgang af Børne- og Skoleudvalgets budget

00.30.00G01-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

På mødet vil udvalgets økonomiske ansvarsområde blive gennemgået med henblik på en drøftelse af prioritering og handlemuligheder inden for deres område.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         sagen til drøftelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets økonomiske ansvarsområde vil blive gennemgået, og på den baggrund drøftes efterfølgende prioriteringer og handlemuligheder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2018-2019

17.20.01G01-2044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages central indskrivning til børnehaveklasserne. Indskrivning til kommende børnehaveklasser sker i januar måned forud for skolestart og kommunalbestyrelsen træffer i marts måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de seks skoledistrikter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at der på baggrund af forældrenes ønsker til indskrivning i børnehaveklasse i skoleåret 2018-2019 godkendes følgende indskrivningstal, opgjort 9. februar 2018:

42 elever til børnehaveklasserne i Paradisbakkeskolen, heraf 5 fra andre distrikter
27 elever til børnehaveklasse i Hans Rømer Skolen
24 elever til børnehaveklasse i Kongeskærskolen, heraf 8 fra andre distrikter
12 elever til børnehaveklasse i Svartingedal Skole
43 elever til børnehaveklasser i Søndermarksskolen, heraf 11 fra andre distrikter
45 elever til børnehaveklasser i Aavangsskolen, heraf 14 fra andre distrikter

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:
Anbefales.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2018-2019 indskrives elever til børnehaveklasserne i de 6 almene skoler med hver sit skoledistrikt.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang elever fra andre skoledistrikter kan indskrives på den ønskede skole, såfremt elevtallet i klassen vil overstige 28.

Hvis elevtallet i en klasse er mindre end 28 har elever ret til at blive indskrevet i klassen iht. reglerne om frit skolevalg.

 

Det vil fortsat være skolelederens kompetence at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolen.

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2018-2019 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie modtaget svar fra 340 børn, der er født i 2011 eller 2012 og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

 

193 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 118 er indskrevet i private skoler og 23 har søgt om udsættelse af skolestarten. 1 elev har fået bevilget hjemmeundervisning og 5 elever har meddelt fraflytning forud for skoleårets start.

Andelen af indskrevne børnehaveklasseelever til private skoler udgør 36 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2017-2018 blev der indskrevet 182 elever i kommunal folkeskole, 113 i private skoler og 16 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde 36 %.

 

Af opgørelsen for indskrevne elever til skoleåret 2018-2019 fremgår, at der i alt er 38 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Elever, der er bosiddende i skoledistriktet har krav på optagelse i distriktsskolen.

På den baggrund vil der skulle oprettes følgende antal børnehaveklasser med op til 28 elever i hver klasse:

 

Paradisbakkeskolen:                2 klasser

Hans Rømer Skolen:                 1 klasse

Kongeskærskolen:                    1 klasse

Svartingedal Skole:                    1 klasse

Søndermarksskolen:                2 klasser

Aavangsskolen:                          2 klasser

 

De 38 elever, der har søgt anden skole end distriktsskolen vil alle kunne rummes på den ønskede skole uden oprettelse af yderligere børnehaveklasser.

 

Såfremt alle ønsker om indskrivning imødekommes vil klassekvotienterne på baggrund af de nuværende indskrivningstal ligge i intervallet 21 – 27 elever pr. klasse, bortset fra Svartingedal Skole, hvor der er indskrevet 12 elever.

 

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til eventuelle omgængere fra de nuværende børnehaveklasser, yderligere ansøgninger om udsættelse af skolestarten eller visitering af elever til specialskoler.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne budget tildeles som summen af et basisbeløb pr. skole uanset elevantal og et elevtaxameterbeløb pr. elev.
Der er således ingen samlede budgetmæssige konsekvenser ved en godkendelse af indskrivningsønskerne til børnehaveklasser i 2018-2019; midlerne vil dog følge eleven fra bopælsdistriktet til skoledistriktet og dermed påvirke fordelingen af midler mellem skolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2018

1.
Indskrevne elever til børnehaveklasse 2018-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Revision af it-strategien på skoleområdet 2018

17.02.09P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den gældende it-strategi på skoleområdet blev vedtaget den 17. december 2015.

Strategien er baseret på budgetgodkendelsen for 2015 og overslagsår, hvor der blev afsat 2,4 mio. kr. årligt til indkøb af tablets til alle elever i 0. – 10. klasse, digitale læremidler m.v.

Ved budgetvedtagelsen for 2018 og overslagsårene blev der yderligere afsat 342.000 kr. årligt til implementering af en model, hvor elever i 7. – 10. klasse udlånes en pc, elever i 4. – 6. klasse udlånes en iPad og elever i 0. – 3. klasse deles om et klassesæt på 30 iPads pr. spor (1 spor = én børnehaveklasse + én førsteklasse + én andenklasse + én tredjeklasse).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at den reviderede it-strategi på skoleområdet godkendes

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018
Børne- og Skoleudvalget indstiller ikke IT-strategien til Kommunalbestyrelsens godkendelse, men ønsker en række supplerende oplysninger med henblik på at tage stilling til, om der skal genindføres 1:1 løsning i indskolingen og under hvilke betingelser.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af den gældende it-strategi i december 2015 byggede grundlæggende på princippet om, at alle elever i 0. – 10. klasse blev tildelt en digital device, således at alle elever i den bornholmske folkeskole fik samme læringsmæssige udgangspunkt i forhold til it og medier i undervisningen.

 

I alle folkeskolens fag indgår tre tværgående emner: it og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

 

Ved implementering af folkeskolelovens Forenklede Fælles Mål (FFM) ændres fokus fra undervisningens indhold til elevernes læring, og arbejdet med it og medier i de enkelte fag tydeliggøres.

 

En væsentlig vejledningsfunktion for skolernes pædagogiske læringscentre er at støtte det undervisende personale i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af den læringsmålstyrede undervisning, hvor it og medier indgår i alle relevante sammenhænge.

Det pædagogiske læringscenter er således en helt central aktør i implementering af den fremtidige it-strategi.

 

It-strategien er opdelt i vision, infrastruktur og teknologi, digitale læremidler, kompetenceudvikling og brugerportalsinitiativet (BPI), der alle er beskrevet med status, mål og handleplaner. Hertil kommer afsnit om evaluering samt økonomi og ressourcer.

 

Det reviderede forslag er opdateret vedrørende status, mål og handleplaner med udgangspunkt i de opnåede resultater, den digitale og teknologiske udvikling og graden af målopfyldelse.

 

Strategiforslaget bygger fortsat på en 1:1 løsning for elever i 4. – 10. klasse, men er for elever i 0. – 3. klasse tilpasset den politiske beslutning om ikke at tilbyde en 1:1 løsning i 0. – 3. klasse, men derimod en ordning, hvor eleverne vil have en iPad til rådighed i op til 25 % af undervisningstiden, svarende til 50 ud af skoleårets 200 skoledage.

 

Modellen giver nogle særlige udfordringer for elever og undervisere i 0. – 3. klasse, når ikke alle elever har en digital device til rådighed i undervisningstiden.

Eksempler herpå er praktiske forhold og øget tidsforbrug ved udlånsregistrering, nulstilling, lagringsprocedure, manglende valgmuligheder i perioder uden devices til rådighed, stærkt reducerede adgangsmuligheder til læringsplatformen MinUddannelse, der er obligatorisk fra medio 2018 og til AULA (kommunikationsplatform for elever, forældre og undervisere, der afløser SkoleIntra medio 2019).

 

Forslaget til it-strategi er bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved implementering af den reviderede it-strategi beskrives overordnet i afsnittet ”Økonomi og ressourcer”.

 

Ressourcebehovet til implementering af it-strategien omfatter:

 

·         Ressourcebehov indeholdt i godkendt budget

·         Ressourcebehov ikke indeholdt i godkendt budget

 

der er nærmere beskrevet i selve strategiforslaget.

 

Følgende tiltag er ikke indeholdt i det godkendte budget og kan alene gennemføres, såfremt der prioriteres finansiering hertil:

 

·         Anskaffelse af fastmonteret eller mobilt udstyr, der muliggør lyd- og billedgengivelse i alle relevante undervisningslokaler.
Der er ikke udarbejdet konkret opgørelse over alle lokalers tekniske udstyr og konkrete behov for etablering af nyt eller udskiftning af nuværende, nedslidt udstyr.
En sådan opgørelse vil tage udgangspunkt i de nye læringsmiljøer på de 6 almene skoler.

·         Anskaffelse af opladningsfaciliteter til pc/iPads på skolerne, såfremt batterilevetiden fordrer dette.

·         Anskaffelse af andet teknologisk udstyr (3D-printere, lasercuttere, robotteknologi o.a.)

 

Der er ikke i det nuværende budget til it i folkeskolen afsat ressourcer til kompetenceudvikling for ledere og undervisere i anvendelse af digitale læremidler og værktøjer, herunder brug af fagportaler, MinUddannelse, AULA m.fl.

Det vurderes dog, at der inden for skolernes nuværende budgetter i begrænset omfang kan prioriteres midler til kompetenceudvikling i relation til implementering af it-strategien.

 

Der er ikke i det nuværende budget til it i folkeskolen afsat ressourcer til vejledning i brug af it og medier.

En sådan ressource vil på nogle skoler og i begrænset omfang kunne prioriteres indenfor den nuværende vejledningsressource på skolernes pædagogiske læringscentre (PLC).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2018

1.
Forslag til it-strategi på skoleområdet 2018 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om procedure for indhentelse af børneattester på Børne- og Skoleudvalgets område

81.03.00A26-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Center for Økonomi, IT og Personale har i januar 2018 udsendt en guide for indhentelse af børne- og straffeattester. I forlængelse heraf har Center for Skole udarbejdet en procedurebeskrivelse for indhentelse af børneattester. Center for Børn og Familie har besluttet at indhente alle attester centralt fra Pladsanvisning og koordinering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for skole

Procedurebeskrivelsen for indhentelse af børneattester i Center for skole baserer sig på gældende lovgivning vedr. børne- og straffeattester og ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden”. Det fremgår af vedhæftede procedurebeskrivelse, at der skal indhentes børneattest på alle nye medarbejdere lønnede såvel som ulønnede inden de begynder at arbejde med børn under 15. år. Det gælder også 10. klasseskolen. Proceduren for Center for Skole går flere steder videre end ”Lov om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale”. Det skyldes, at det er vigtigt at opnå entydighed i administrationen af indhentelse af børneattesterne. Det er derfor tilstræbt at beskrive et administrationsgrundlag, der ikke efterlader tvivl hos det personale på centerets afdelinger, der skal indhente børneattesterne.

 

Der har især været diskussion om de såkaldte gråzonetilfælde. I disse tilfælde har skolechefen anlagt en restriktiv linje:

 

Der indhentes ikke børneattest på personer, der færdes kortvarigt på skolen. Det kan være forældre, der følger deres børn i skole. Tilknytningen er ikke længere kortvarig, hvis personen inden for et tidsrum på 3 mdr. i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end en uges varighed har haft tilknytning til/opgaver på skolen. I disse tilfælde skal der altid indhentes børneattest. Det gælder også forældre, der følger deres barns undervisning mere end kortvarigt. Forældre der deltager i en hyttetur arrangeret af skolen skal der også indhentes børneattest på. Det samme gælder frivillige, forældre m.fl., der varetager kørsel i skolens regi.

 

I forhold til teatergrupper, skolekoncertgrupper, instruktører, BAT, Taxi, private busselskaber, Falck og eksterne massører skal krav om børneattest fremgå af den indgåede kontrakt med de nævnte organisationer, grupper eller personer. Det samme gælder eksterne håndværkere såfremt deres arbejde er mere end kortvarigt jf. ovenstående definition.

 

Spørgsmålet om tilsyn i visse situationer, har også været drøftet. Skolechefen henviser i den forbindelse til ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden”. Heraf fremgår det, at det i undervisningstiden påhviler det undervisende personale at føre tilsynet med de elever, som skal undervises. Hvis eleverne i en klasse undervises i forskellige lokaler, kan tilsynet udøves gennem bl.a. forudgående instruktion. Tilsvarende gælder, når en elev som led i undervisningen forlader skolens område. Det får betydning i forbindelse med tilsynet med elever, der færdes på de fælles folkebiblioteker/ Pædagogiske Læringscentre (PLC) på Kongeskær, Svartingedal og Hans Rømer Skolen. Der vil eleverne kunne besøge ”Skolebiblioteket” uden direkte opsyn af en ansat med børneattest, dog med forudgående instruks om opholdets varighed og indhold.

I forbindelse med omklædning i haller og svømmehaller skal eleverne være under tilsyn af en ansat med børneattest.

I første omgang har Center for skole koncentreret indsatsen omkring indhentelse af børneattester. I tiden frem til den 31. marts 2018 pågår indhentelse af børneattester for ulønnede personer, der færdes på skolerne. Når denne opgave er løst vil Center for Skole systematisk gennemgå centerets ansatte med henblik på at sikre, at der er indhentet straffeattester på alle.

For flygtninge med opholdstilladelse indhentes ud over børne- og straffeattester også tro- og loveerklæringer.

Center for Børn og familie

I Center for Børn og familie indhentes børne- og straffeattester fra Pladsanvisning og koordinering på alle nyansatte medarbejdere og på andre relevante personer, der kommer i forbindelse med mindreårige. For plejefamilier indhenter Familieplejen Bornholm børne- og straffeattester på plejefamilier, der er generelt godkendt, mens Pladsanvisning og Koordinering indhenter på de konkret godkendte. For samarbejdspartnere som f.eks. Barnets Blå Hus er der indgået aftale om, at de indhenter på relevante medarbejdere og frivillige.

For flygtninge med opholdstilladelse indhentes ud over børne- og straffeattester også tro- og loveerklæringer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Drøftelser af mål på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene drøfter langsigtede strategiske mål, indsatser og initiativer på udvalgets område i forlængelse af visionsseminaret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at udvalget

a)      Drøfter langsigtede strategiske mål i forlængelse af visionsseminaret

b)      Drøfter indsatser og initiativer for udvalgets område

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen holdt visionsseminar d. 27./28. februar 2018, hvor de overordnede mål for Bornholms udvikling, og strategierne for at nå dertil, blev drøftet.

Visionsseminaret er kommunalbestyrelsens startskud til målprocessen for de kommende fire år. I forlængelse af visionsseminarets drøftelser er det således udvalgenes opgave i løbet af foråret at gøre visionerne konkrete både som langsigtede strategiske mål, og i årlige delmål, der indgår i budgetprocessen.

Det er forventningen, at dele af udvalgets område, ikke vil være omfattet af den strategiske ramme, som kommunalbestyrelsen drøfter på visionsseminaret. Der vil dog, for udvalget, stadig være behov for styring og udvikling af disse dele, og udvalget opfordres derfor til at drøfte indsatser og initiativer også her.

De indsatser og initiativer, der ikke omfattes af den strategiske ramme, bliver samlet op i udvalgets samlede arbejdsprogram. Udvalgets arbejdsprogram består således af langsigtede strategiske mål, årlige delmål samt indsatser og initiativer uden for den strategiske ramme.

Processen forløber således, at udvalgene på møderne i

-      marts drøfter langsigtede strategiske mål for udvalgets område

-      april drøfter første udkast til langsigtede strategiske mål, samt udmøntningen i årlige delmål

-      maj drøfter endelige udkast til langsigtede strategiske mål, samt årlige delmål

-      juni godkender udvalget et samlet arbejdsprogram for valgperioden bestående af langsigtede strategiske mål, udmøntningen i årlige delmål for budget 2019 samt øvrige indsatser og initiativer

Det bemærkes her, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget først behandler visionsseminaret første gang 5. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 31. december 2017

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. december 2017

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2018, er udarbejdet en afrapportering pr. 31. december 2017, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. For bevilling 12 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 14,7 mio. kr. i 2017, svarende til 9,0 % af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Fra 2016 er overført 11,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 3,5 mio. kr.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2017 og pr. 31. december 2017.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 31. december 2017 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund af analysen af børne- og ungeområdet

·         Myndighed

·         Udførerdel

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Sikrede afdelinger

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

Anbringelser:

·         Plejefamilier

·         Opholdssteder

·         Døgninstitutioner

 

Ovennævnte 3 typer af anbringelser befinder sig alle over budgetmålene for 2017 og er hovedårsagen til merforbruget. Det samlede merforbrug som følge af anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner samt de afledte udgifter til undervisning og indtægter (særrefusion) forventes at være 20,2 mio. kr.

 

Som helhed har der siden september 2016 været et øget pres på de mere foregribende foranstaltninger. Centret oplever at der i sager, hvor der i flere år har været iværksat mindre indgribende foranstaltninger, er behov for at iværksætte anbringelser på opholdssted/døgninstitution af behandlingsmæssige årsager. Dertil er der i enkelte sager sket sammenbrud i anbringelsen, der har medført øgede udgifter til genanbringelser.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2018 blev gennemført en niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungeområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på området. Der er afsat 14,6 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvist reduceres i de følgende år. 

På nuværende tidspunkt ses stadig et pres på aktivitetsniveauet og der skal være et vedvarende fokus på styring for at sikre budgetoverholdelse i 2018.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2018

1.
Fokuspunkter - BSU marts pr. 31-12-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-03-2018

9

 

 

·         Drøftelse af besøgsrunde for udvalgets område

 

Børne- og Skoleudvalget, den 6. marts 2018:

Økonomien på Hans Rømer Skolen blev drøftet.
Bente Helms orienterede om projekt skolevenner.