Referat
Børne- og Skoleudvalget
10-04-2018 kl. 13:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af revidering af Mad og Måltidspolitik i Dagtilbud
  åbent 3 Forslag til undersøgelse af forældreønsker i forbindelse med valg af skole ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen
  åbent 4 Forslag om 1:1 iPad løsning i 0. - 3. klasse fra skoleåret 2018-19
  åbent 5 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2019/2020
  åbent 6 Mulighed for at elever i 3. klasse kan fortsætte i SFO i perioden 1. august til ca. 14. august
  åbent 7 Ungerådgivningen Bornholm - status primo 2018
  åbent 8 Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus
  åbent 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
  åbent 10 Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019
  åbent 11 Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar
  åbent 12 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 13 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Maike Fiil

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Godkendelse af revidering af Mad og Måltidspolitik i Dagtilbud

28.09.20P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

Resumé

I henhold til dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og private dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid. Dette tilbud skal forældre hvert andet år have mulighed for at fravælge. Der skal derfor i 2018 iværksættes en fravalgsprocedure gældende for frokosttilbuddet 2019 og 2020.

 

Mad og måltidspolitikken (Appetitvækkeren) er sidst godkendt 6. juni 2017. Vedhæftet eksemplar er revideret i tekst og godkendelsesperioden er ændret til at følge den kommende periode hvorpå der afstemmes ift. frokostmåltidet.

 

Punktet indeholder ligeledes en orientering omkring den nuværende og fremtidige frokostordning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    Mad- og måltidspolitikken (ad A) godkendes for 2019 og 2020

b)    Allinge-Tejn børnehus fritages for valg

c)    Orienteringen tages til efterretning

d)    Sagen sendes til kommunalbestyrelsens orientering med henvisning til den potentielle anlægsudgift, der kan være forbundet med det forestående valg

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Ad a) Godkendt
Ad b) Godkendt
Ad c) Taget til efterretning
Ad d) Godkendt

Sagsfremstilling

A)

I dagene fra den 7. maj 2018 til 18. maj 2018 foretages der afstemning jf. et eventuelt fravalg af frokostmåltidet i de bornholmske dagtilbud.

·         Forældre kan ifølge Dagtilbudsloven fravælge frokostmåltidet

·         Der er én fravalgsstemme pr. barn

·         Frokostmåltidet er fravalgt hvis over 50 % af forældrene vælger fra.

·         Fravalget foretages i de enkelte afdelinger (hele afdelingen på tværs af grupper)

·         Fravalget er anonymt

·         Forældrerådet er ansvarligt for optælling af fravalg og offentliggørelse af resultatet.

 

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for valgresultatet, og afhængig af om flere institutioner ønsker at benytte frokostmåltidet, skal der ligeledes søges om en anlægsbevilling til etablering af køkken, på Børne- og skoleudvalgsmødet i juni 2018.

 

Der tages udgangspunkt i Mad- og måltidspolitikken uanset om det enkelte hus tilbyder frokostmåltidet eller forældrene medbringer madpakker.

Mad- og måltidspolitikken (tidligere ”Appetitvækkeren”), ønskes politisk behandling, så perioden for godkendelse af Mad- og måltidspolitikken følger valgperioden for frokostmåltidet.

 

·         Den nuværende Mad- og måltidspolitik godkendes for en periode fra lige år og to år frem.  Fravalget til frokostmåltidet sker i en periode startende i ulige år og to år frem. Da Mad- og måltidspolitikken er styrende for indholdet af frokostmåltidet findes det hensigtsmæssigt at disse perioder følger hinanden. Prisreguleringer jf. takstudregning tilføjes administrativt ved året start.

·         Mad- og måltidspolitikken vil fremover blot blive omtalt med denne titel. Ud over titlen er der også sket en yderlig forenkling i indholdet, i form af en samskrivning af Mad- og måltidspolitikken og folderen ”Det kommunal frokostmåltid” med henblik på forenklet information til borgerne. Den nuværende folder ”Retningslinjer for fleksibel frokostordning”, med reference til lovgivningen, indsættes sidst i til Mad- og

måltidspolitikken, således at der kun er et dokument at forholde sig til.

 

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud er orienteret om ændringerne i Mad- og måltidspolitikken på bestyrelsesmøde den 14. marts 2018.

 

B)

Allinge-Tejn børnehus anbefales fortsat at være fritaget for valg. Dette er begrundet i beslutningen om bygning af ny fælles institution med produktionskøkken i Allinge, hvorfor det vurderes at være uhensigtsmæssigt potentielt at bygge nye produktionskøkkener i de eksisterende børnehuse. Forventet ibrugtagning af det nye børnehus er i 2020, og næste valg er i maj 2020. Alternativt kan det undersøges, om der i perioden frem til byggeriet står færdigt, kan leveres mad fra ekstern leverandør, altså en afvigelse fra Mad- og måltidspolitikken, såfremt der måtte være ønske herom fra forældrene.

 

Den tidligere Skovbørnehave har hidtil været fritaget for valg grundet sine særlige fysiske rammer, men jf. lovgivningen vurderes det, at der ikke længere er hjemmel til at fritage institutionen for valg, da Natur og skovbørnehuset nu er en fuldtidsåben integreret institution med en bygning, der rummer alle de faciliteter, der skal til for at børnene også kan opholde sig og spise indendørs (gælder især vuggestuebørnene). Et tilvalg vil dog kræve at der også her bygges et produktionskøkken. Madordning kan i samarbejde med forældrerådet tilpasses husets ude-liv og naturpædagogiske profil med f. eks. ”turmad” og ”bålmad”.

 

Nordstjernens bygning ejes af Bo42, der kan derfor opstå en udfordring i forhold til anlæg af produktionskøkken, i tilfælde af forældrene ikke længere fravælger madordning i børnehuset. En større bygningsmæssig ændring vil kun kunne udføres af Bo42 og vil sandsynligvis medføre en stigning i lejeudgifter for kommunen. Det kan undersøges om maden eventuelt kan leveres fra ekstern leverandør, hvilket i lighed med Allinge-Tejn børnehus vil være en afvigelse fra Mad- og måltidspolitikken. Ved afholdelse af valg i Nordstjernen vil denne problematik blive gjort tydelig for forældrene, så valget træffes på et oplyst grundlag, og med de ubekendte der er for en realisering af en madordning.

 

I tilfælde af at maden til en daginstitution leveres af ekstern leverandør, skal der gøres opmærksom på at forældre og børnegruppen ikke, som beskrevet i mad og måltidspolitikken, har mulighed for samme inddragelse og indflydelse på madordningen, som børnehuse der har madproduktion i huset. Ligeledes kan læringsperspektivet i børnehøjde ikke imødekommes i samme omfang. Deraf afvigelsen som nævnt ovenfor.

 

C)

Siden august 2011 har frokostmåltidet været en del af børnehusene i Svaneke, Nexø og Trinbrættet i Rønne.

Ved valget i 2016 blev frokostmåltidet ikke fravalgt i Klemensker, Hasle, Trilobitten (Åkirkeby), Skatteøen samt Søstjernen. Dette betyder at frokostmåltidet nu tilbydes i 50 % af de kommunale børnehuse.

Med den nuværende viden og erfaring møder børnehusene udfordringer med den nuværende fastsatte økonomiske ramme for frokostmåltidet.

Jf. udregningen på side 5 i Mad- og måltidspolitikken udløser 50 børn eksempelvis samlet 18 medarbejdertimer til det pågældende børnehus. I dette timetal skal den enkelte køkkenmedarbejder sørge for tilberedning af frokost- og eftermiddagsmåltidet ud fra principperne i Mad- og måltidspolitikken, planlægning af madplaner, sikre egenkontrol, rengøring, varebestilling samt varetage dialog med pædagogisk personale og forældre. Den tidsmæssige ramme udfordrer køkkenmedarbejderne med et mindre timetal (små børnehuse).

 

I halvdelen af børnehusene, som tilbyder frokostmåltidet, er køkkenmedarbejderen ansat i en deltidsstilling, og har bedt om frigørelsesattest. At finde køkkenmedarbejdere, der kunne se sig fri for at bede om denne attest, har ikke været muligt. Dette betyder, at der er et element af usikkerhed for børnehuset ift. hvor længe den pågældende køkkenmedarbejder bliver i stillingen, idet vedkommende kan fratræde med dags varsel ved mulighed for flere timer et andet sted. Usikkerheden bliver særlig udtalt når vi nærmer os turistsæsonen, da faggruppen også er attraktiv for restaurationsbranchen.

 

Generelt set er kompetenceniveauet og fagligheden høj hos køkkenmedarbejderne. I takt med tilgangen af børnehuse, der tilbyder frokostmåltidet, er der etableret netværk med deltagelse af køkkenmedarbejderne fra de pågældende børnehuse for at sikre erfaringsudveksling og fortsat kvalitetsløft af frokostmåltidet. Devika har været en væsentlig samarbejdspartner i den tid der er brugt på etablering af køkkener og leverer fortsat mad til et børnehus, der afventer ansættelser af køkkenmedarbejder. Ligeledes er der fundet en samarbejdsmodel med Devika ved sygdom og ferieafvikling i børnehusene.

 

Den 16. marts 2018 var køkkenmedarbejdere, udvalgte pædagoger, de faglige pædagogiske ledere fra de 8 børnehuse, der tilbyder frokostmåltidet sammen med Center for sundhed og Center for børn og familie inviteret til temadag på Gården i Melsted. Temadagen blev afholdt i samarbejde med en ekstern oplægsholder med stor erfaring i at lave mad i daginstitutioner. Tema for dagen var at udvikle det læringspotentiale, der ligger i at have et børnehus med frokostmåltid og skabe fokus på den pædagogiske opgave og det samarbejde, der skal være for at sikre en optimal drift og samtidig skabe udvikling og læring for børnene.

 

Det vurderes som værende udviklende og hensigtsmæssigt at frokostmåltidet i de bornholmske børnehuse tænkes ind i et vidtrækkende lærings- og sundhedsperspektiv for alle de bornholmske børn. Der er forskningsmæssigt belæg for, at eksempelvis et velfungerende frokosttilbud i børnehavealderen har sundhedsmæssigt indvirkning på lang sigt for borgeren. En indsats omkring frokostmåltidet vil derfor kunne sammentænkes med sundhedsstrategier i Bornholms Regionskommune.

 

Det skønnes dog nødvendigt som minimum at drøfte økonomien i frokostmåltidet i sin nuværende form, således at det er en reel mulighed, også for mindre institutioner, at have et frokostmåltid, der hænger økonomisk sammen.

 

På bagrund af præsentation og drøftelse af Mad og måltidspolitikken i Forældrebestyrelsen for Dagtilbud ønsker Bestyrelsen, at gøre Børne- og Skoleudvalget opmærksomme på nedenstående:

·         Nuværende model giver økonomisk usikkerhed hos forældrene.

o    Er det en mulighed at frokostmåltidet gøres obligatorisk i dagtilbud?

·         Nuværende økonomiske ramme, opleves ikke som værende tilfredsstillende for mindre børnehuse.

o    Kan der sikres en nedre grænse for timetal til køkkenmedarbejderen ift. opgavens omfang, således at frokostmåltidet er sikret en minimumsramme?

Økonomiske konsekvenser

A)   Såfremt et børnehus ikke fravælger kommunens frokostordning, og der ikke er et godkendt produktionskøkken i det pågældende børnehus, kan der forventes en sag om anlægsbevilling til etablering af køkken.

 

Ved sidste afstemning blev det nødvendigt at etablere køkkener, samt lave forbedringer, i en række børnehuse. Anlægsbevillingen var på daværende tidspunkt således:

cid:image001.png@01D3CB53.418E3840

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Trilobitten var der blot tale om etablering af fedtudskiller.  De øvrige huse måtte igennem væsentlige ændringer.

 

En gennemsnitsberegning (Trilobitten undtaget) viser at køkkenetablering kostede i gennemsnit kroner 2.335.850,- pr. børnehus.

 

Følgende børnehuse har ikke tidligere haft madordning og har derfor heller ikke godkendte produktionskøkkener:

Allinge BH

Tejn BH

Morbærstien

Nordstjernen

Østermarie BH

Gudhjem BH

Nyker BH

Natur og Skov børnehuset

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2018

1.
Mad og måltidspolitik 2019-20 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til undersøgelse af forældreønsker i forbindelse med valg af skole ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen samt geografisk oversigt

17.20.01G01-2044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at spørge de 118 elevhjem, der har valgt at indskrive deres børn i en børnehaveklasse på en fri grundskole pr. 1. august 2018 om, hvad der skulle til for, at hjemmene i stedet havde valgt at indskrive deres børn i en folkeskole. Endvidere har udvalget ønsket en oversigt over den geografiske fordeling af elever indskrevet på de frie grundskoler med skolestart pr. 1. august 2018

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at forslaget til en undersøgelse godkendes som beskrevet

b)    at orienteringen om den geografiske fordeling af indskrevne elever til de private skolers børnehaveklasser i skoleåret 2018/19 tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Ad a) Servicedirektørens indstilling tages til efterretning, idet Børne – og Skoleudvalget præciserer, at udvalget ønsker at udvide målgruppen og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, suppleret med kvalitative interviews så den omfatter:

alle elevhjem, der har indskrevet børn til skolestart i en fri grundskole samt i folkeskolen med skolestart pr. 1. august 2017 og 2018 og elevhjem der aktivt har fravalgt folkeskolen i skoleåret 2017 og 2018 ved at lade deres børn skifte skole fra folkeskolen til en fri grundskole.

De tre målgrupper besvarer spørgeskemaer og der arbejdes ud fra tilpassede interviewguides for de tre målgrupper. Der afrapporteres i september 2018.

Samtidigt iværksættes en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre med børn i folkeskolen.

Ad b) Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En undersøgelse i stedet for et brev?

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at spørge de 118 elevhjem, der har valgt at indskrive deres børn i en børnehaveklasse på en fri grundskole pr. 1. august 2018 om, hvad der skulle til for, at hjemmene i stedet havde valgt at indskrive deres børn i en folkeskole.

 

Børne- og Skoleudvalget foreslog på sit møde den 6. marts 2018, at administrationen sendte et brev til familierne, der opfordrede til at give et svar på spørgsmålet.

 

Efterfølgende har administrationen vurderet, at der kan opnås en større viden, hvis undersøgelsen i stedet for et brev udformes som en egentlig undersøgelse. Det kan ske ved en elektronisk spøgeskemaundersøgelse suppleret med fokusgruppeinterviews. Denne tilgang vurderes endvidere at kunne sikre en højere svarprocent.

 

I den forbindelse har administrationen bedt om en juridisk vurdering af mulighederne for at spørge elevhjemmene som ønsket. Sideløbende har Center for Skole været i kontakt med Sekretariatet for at udarbejde et undersøgelsesdesign. Sekretariatet har givet tilsagn om at ville deltage i undersøgelsen.

 

Hvad angår den juridiske vurdering af mulighederne for en undersøgelse gælder:

 

Der er ikke noget i ”Lov om behandling af personoplysninger” (Persondataloven), der skelner mellem om henvendelse sker via E-boks eller ved et fysisk brev.

 

-      at forældrene skal oplyses om formålet med indsamlingen af oplysningerne.

 

-      at Forældrene skal give deres ”udtrykkelige samtykke” til at kommunen ”behandler”, dvs. anvender, oplysningerne. ”Udtrykkeligt samtykke” kan f.eks. være at sætte ”hak” ved et samtykke i elektronisk spørgeskema. BRK skal kunne påvise at der er givet samtykke.

 

-      at ”Der ikke må behandles oplysninger om …. Politisk (e)..forhold”, jf. lovens §7. Dvs. spørgsmål og svar om skolevalg må ikke kunne karakteriseres som ”politiske”.

 

-      at svarene vil være personoplysninger, da de kan henføres til forældrene/barnet, og skal naturligvis behandles jf. loven.

 

-          at BRK skal udarbejde en databehandleraftale med leverandøren af evt. survey. Det er IT-afdelingen, der underskriver for BRK.

 

Det har ikke været muligt rent tidsmæssigt at gennemføre undersøgelsen mellem den 6. marts og sagsfristen den 22. marts 2018.

 

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende den skitserede undersøgelse. Resultatet forventes at kunne foreligge ved Børne- og Skoleudvalgtes møde i juni 2018.

 

Orientering om den geografiske fordeling af indskrevne elever til de private skolers børnehaveklasser i skoleåret 2018/19

I forlængelse Børne- og Skoleudvalgets behandling af indskrivningen til skolernes børnehaveklasser, har udvalget endvidere ønsket en oversigt over den geografiske fordeling af elever indskrevet på de frie grundskoler med skolestart pr. 1. august 2018.

 

Fordelingen fremgår af vedhæftede lukkede bilag. Bilaget er lukket af hensyn bestemmelsen i persondatalovens §5, stk.2, idet oplysningerne ikke må offentliggøres.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2018

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag om 1:1 iPad løsning i 0. - 3. klasse fra skoleåret 2018-19

17.02.09P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis har ønsket et punkt på dagsordenen om en fortsættelse af 1:1 iPads i indskolingen.

Indstilling og beslutning

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis indstiller:

a)    at der fra skoleåret 2018/19 fortsat stilles en 1:1 tablet-løsning til rådighed for alle indskolingselever i den bornholmske folkeskole

b)    at udvidelsen på 760.000 kr. årligt finansieres forholdsmæssigt inden for skolernes elevtalsregulerede budget som beskrevet i sagsfremstillingen

c)    at der indføres en digital regulering af anvendelsen af tablets, beskrevet som white-listing

d)    at Børne- og Skoleudvalget løbende følger udviklingen for at vurdere om en fysisk regulering fx i form af skabsløsning på skolerne er nødvendig

e)    at specialfolkeskolen Kildebakken tillades inden for egen økonomisk ramme at anvende tablets til alle elever, således også i overbygningen, jf. fremsendt ønske fra skolen begrundet i skolens særlige elevgrundlag

 

Børne- og Skoleudvalget, den. 10. april 2018:

Ad a) Anbefales
Ad b) Anbefales

Ad c) Anbefales, idet det præciseres at whitelisting gælder alle elever med en tablet og ikke kun indskolingen

Ad d) Anbefales

Ad e) Anbefales

Linda Kofoed Persson undlader at stemme.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetbeslutningen for 2018 og overslagsår om it i folkeskolen, hvor overbygningselever tildeles en bærbar pc, elever i 4. – 6. klasse tildeles en iPad og elever i 0. – 3. klasse tildeles ét klassesæt pr. spor har Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2018 bedt om en beskrivelse af en række mulige modeller for at fastholde 1:1 løsningen også på 0. – 3. klassetrin. Disse er beskrevet nedenfor og udvalgsformand, Morten Riis, har på denne baggrund bedt om en sag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I sagsbeskrivelsen indgår en række mulige begrænsninger i tilgangen til og anvendelsen af de udleverede devices for 0. – 3. klasse. Der beskrives muligheder, udfordringer, fordele og ulemper samt omkostnings- og finansieringsberegninger, såfremt der peges på en model, hvor også elever i 0. – 3. klasse fortsat udlånes en iPad fra skoleåret 2018-19.

På baggrund af henvendelse fra skolebestyrelse og ledelse på Kildebakken beskrives tillige særlige problematikker og løsningsmuligheder for disse elever. 

Regulering af anvendelsen ved 1:1

Opbevaring og opladning

En 1:1-løsning for 0. – 3. klasse vil som hidtil kunne etableres således, at eleverne har rådighed over iPads hele dagen, tager dem med hjem og sørger for opladningen til næste skoledag.

En anden løsning kunne være, at den enkelte indskolingselevs lånte iPad opbevares og oplades på skolen, når den ikke anvendes til undervisning.
En sådan løsning fordrer indkøb af 45 skabe til opladning med plads til op til 30 iPads pr. skab.
Der forventes behov for ét skab til hver klasse i indskolingen.
I denne model kan eleverne ved skoledagens start afhente deres fuldt opladede iPad i klassen, anvende den i de relevante læringssituationer og ved undervisningens afslutning sætte deres iPad til opladning, så den er klar til næste dag.

It-afdelingen har undersøgt mulighederne for at forlænge levetiden på vores nuværende 64 GB iPads i 0. – 10. klasse. Det vurderes ikke, at de eksisterende iPads vil have en levetid på yderligere 3 år og en sådan løsning kan derfor ikke anbefales. Der vil derfor være tale om leasing af nye 32 GB iPads som hidtil forudsat.

Anvendelse og adgangsrettigheder

Mulighederne for at anvende apps kan stilles helt frit eller belægges med en række begrænsninger.

Det er teknisk muligt at Black- eller Whiteliste apps, der må installeres på en enhed.

Black listning:

Her vil det ikke være muligt at hente apps, der er registreret i It-afdelingen som forbudte, men da der fortsat vil være adgang til internettet kan en sådan begrænsning i vidt omfang omgås. Løsningen vil tillige kræve et omfattende og kontinuerligt arbejde med opdatering af listen og denne løsning kan derfor ikke anbefales.

White listning:

Ved denne løsning vil der ske en central udrulning af apps til undervisningsbrug.
Disse kan udvælges fra centralt hold i samarbejde med skolerne og der kan gives separat adgang til at anvende de udrullede apps ned på klasseniveau.
Denne model vil samtidig kunne medvirke til at sikre tilstrækkelig lagerplads til de nødvendige digitale undervisningsmidler, da de nye iPads kun har en lagerkapacitet på 32 Gb i modsætning til de nuværende med 64 Gb.
Der vil ikke være mulighed for at eleverne kan anvende personligt Apple-ID og de kan derfor ikke downloade apps til privat brug. Da alle devices har adgang til internetbrowser/Safari og dermed til internettet vil der fortsat være adgang til sociale medier.

Såfremt der ikke længere gives adgang til at downloade alle apps for den enkelte elev anbefaler IT-styregruppen på skoleområdet, at modellen med white listning implementeres.

En daglig nulstilling af alle iPads, der fjerner ikke-undervisningsrelaterede apps, data, billeder, produktioner m.v. vil teknisk være mulig, men vurderes som en meget uhensigtsmæssig løsning, da alle data slettes fra enheden. Samtidig vil processen være uforholdsmæssigt arbejdskrævende både på skolerne og i It-afdelingen.

Der kan fra centralt hold udarbejdes administrative retningslinjer for brug af og begrænsninger ved anvendelse af de digitale devices.

Skolebestyrelserne kan udarbejde principper for anvendelse af iPads i indskolingen, herunder for lejlighedsvis mulighed for at hjemtage iPads, når undervisningens gennemførelse taler herfor, såfremt der indføres en fysisk regulering (skabsløsning).

Skolebestyrelserne kan ligeledes udarbejde principper for den digitale dannelse, der ønskes fremmet på skolen.

Fordele og ulemper ved de beskrevne modeller

En fortsættelse af den nuværende model, hvor alle eleverne i indskolingen har en iPad til rådighed i både undervisning og fritid giver fleksibilitet i anvendelsen, da alle elever har adgang til en digital device, når dette er mest hensigtsmæssigt i det konkrete læringsforløb. Ligeledes gives mulighed for at eleverne også uden for undervisningstiden kan anvende iPads til forberedelse, læsetræning, andre træningsøvelser m.m.

Ved valg af en model, hvor den enkelte elevs lånte iPad opbevares og oplades på skolen, gives eleverne adgang til en digital device i undervisningstiden, når dette er mest hensigtsmæssigt i det konkrete læringsforløb. Der vil ikke umiddelbart være mulighed for at eleven kan få adgang til digitale læremidler i fritiden og dermed forberede sig eller træne derhjemme, medmindre der åbnes for denne mulighed.

Særligt vedrørende elever på specialskolen Kildebakken

Kildebakken har ved skolebestyrelse og ledelse anmodet om en særlig ordning for skolens elever, således at alle elever på 0. – 9. klassetrin udstyres med en iPad.

Kildebakken begrunder anmodningen med elevernes behov for overalt at have adgang til kompenserende værktøjer og kommunikationsplatforme, særlige apps m.m. via en digital device for at eleverne skal blive så dygtige som de kan. Samtidig er det allerede opnåede kendskab til iPadens funktioner og den intuitive brugerflade en betydelig faktor i elevernes faglige udvikling.
Skolen har udtrykt bekymring for, om iPads med 32 Gb har tilstrækkelig kapacitet til denne elevgruppes særlige behov for specialprogrammer til oplæsning, ordforslagsprogrammer, opbevaring af data m.v., da de nuværende modeller har en kapacitet på 64 Gb.

Der henvises til afsnittet ”Økonomiske beregninger” vedrørende merudgifter ved en iPad-løsning til 0. – 9. klasse på Kildebakken.

Omkostninger

En 1:1-løsning med udlån af iPads til alle elever i 0. – 3. klasse indebærer en merudgift til anskaffelse af iPads, covers, tilbehør og reparationer på 760.000 kr. årligt i en 3-årig periode (medio 2018 -  medio 2021).

Skolerne har angivet det forventede behov for indkøb af analoge læremidler, såfremt den besluttede ”klassesætordning” fastholdes.

Det samlede indkøbsbehov i 2018 er vurderet til i alt 935.000 kr. for 6 almene og 2 specialskoler.
I vurderingen indgår såvel indkøb af engangsmaterialer som klassesæt af flergangsbøger.
Der er ikke foretaget vurderinger af behovet for indkøb af analoge læremidler i årene 2019 – 2021.
Udgifter til indkøb af skabsløsninger til opladning af iPads på skolerne, såfremt en sådan model vælges, er på baggrund af to indhentede forhåndstilbud beregnet til 461.000 kr. i 2018.
Samtidig har Ejendomme og Drift tilkendegivet, at elforbruget til opladning af iPads i 0. – 3. klasse i opladerskabe på skolerne vil kunne afholdes inden for den nuværende ramme.Finansiering

Nedenstående er beregnet årlige merudgifter fordelt på skolerne ved 1:1 iPads i indskolingen i perioden 2018 - 2021:

Skema 1.Nedenstående er beregnet merudgifter fordelt på skolerne ved indkøb af skabe til opladning af iPads ved 1:1-løsning i indskolingen i 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.

Skemaet herunder viser skolernes samlede merudgifter 2018 – 2021 ved 1:1 iPads i 0. – 3. klasse, såfremt de samlede udgifter til iPads og opladerskabe fordeles på de 8 skoler:

Skema 3.


Skolerne har generelt udtrykt ønske om at fastholde den nuværende 1:1-løsning i 0. – 3. klasse.
Skolernes indberetning af behovet for indkøb af analoge læremidler i 0. – 3. klasse på i alt 935.000 kr. er foretaget i oktober 2017 og alene vurderet for budgetåret 2018.
Der er stor variation i skolernes behov for analoge læremidler, der bl.a. begrundes i de foregående års forskellige indkøbsvolumen på den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetbeslutningen for 2018 og overslagsår blev der afsat midler til it i folkeskolen, så elever i overbygningen tildeles en bærbar pc, elever på mellemtrin en iPad og elever i indskolingen et klassesæt iPad á 30 stk. pr. spor.

 

En eventuel udvidelse af modellen, således at elever i 0. – 3. klasse tildeles en iPad, kan besluttes finansieret af skolerne og fordelingen af udgifterne er vist ovenstående i skema 1,2 og 3.

 

I skema 1 er vist udgiftsfordelingen for iPads ved en 1:1 løsning i indskolingen.

I skema 2 er vist udgiftsfordeling i 2018 ved indkøb af opladerskabe til 0. – 3. klasse

I skema 3 er vist en udgiftsfordeling, der tager afsæt i de forventede elevtal for 0. – 3. klasse i skoleåret 2018-19.

 

Såfremt der vælges en model, hvor eleverne i indskolingen kan råde over en iPad både i og uden for skoletiden vil den årlige merudgift for skolerne være i alt 760.000 kr.

 

Hvis der i stedet vælges en løsning, hvor iPads i indskolingen skal opbevares og dermed oplades på skolerne, vil den samlede udgift i 2018 blive 1.221.000 kr. og i de følgende år 760.000 kr. årligt.

 

Endelig er der foretaget en beregning på merudgifterne for Kildebakken, såfremt alle elever i 0. – 9. klasse udstyres med iPads på 128 GB (der leveres ikke længere iPads på 64 Gb).

Beregninger viser, at iPads 128 Gb i stedet for bærbare pc’er til eleverne i overbygningen giver en årlig mindreudgift på 6.500 kr., mens en opgradering af iPads i 0. – 6. klasse fra 32 Gb til 128 Gb giver en årlig merudgift på 9.500 kr.
Samlet set vil denne løsning medføre en årlig merudgift på 3.000 kr. på Kildebakken udover de 25.777 kr. årligt, som angivet ovenstående i skema 1.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2019/2020

17.02.03P15-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for skolevæsenet træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales med følgende ændring: Sommerferien lørdag den 29.06.2019 til søndag den 11.08.2019, grundlovsdag den 5. juni 2020 har eleverne fri efter kl. 12.00 samt 1. maj 2020 har eleverne fri efter kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2019/2020 begynder elevernes sommerferie lørdag den 27. juni 2020, således at fredag den 26. juni 2020 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 skoledage.

Der er ud fra den forudsætning udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2019/2020.

 

Sommerferie: lørdag den 29.06.2019              mandag den 12.08.2019

Efterårsferie:  lørdag den 12.10.2019              søndag den 20.10.2019

Juleferie:                                       lørdag den 21.12.2019              søndag den 05.01.2020

Vinterferie:                                  lørdag den 22.02.2020              søndag den 01.03.2020

Påskeferie:                                   lørdag den 04.04.2020              mandag den 13.04.2020

St. Bededag:   fredag den 08.05.2020

Kr. Himmelfart:                           torsdag den 21.05.2020           søndag den 24.05.2020

Pinseferie:                                    lørdag den 30.05.2020              mandag den 01.06.2020

Sommerferie: lørdag den 27.06.2020

 

 

De nævnte dage er inkl.

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

 

Der er kommet følgende høringssvar:

 

Samtlige af de bornholmske offentlige skolers skolebestyrelse tager ferieplanen for 2019/2020 til efterretning.

 

Ligeledes har Bornholms Fælles elevråd taget ferieplanen for 2019/2020 til efterretning.

 

De private skoler har ikke udtalt sig.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Mulighed for at elever i 3. klasse kan fortsætte i SFO i perioden 1. august til ca. 14. august

00.30.10G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen beder Børne- og Skoleudvalget om at tage stilling til hvad skolebestyrelsen opfatter som to uhensigtsmæssigheder ved ind- og udmelding af elever i skolernes SFO.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    ønsket om mulighed for, at elever efter 3. klasse kan fortsætte i SFO til undervisningen begynder efter sommerferien ikke imødekommes på grund af manglende finansieringsmulighed

b)    skolebestyrelsen meddeles afslag på ønsket om ændring af karensreglerne

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Udsat.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Paradisbakkeskolen beder om, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til følgende to spørgsmål, som skolebestyrelsen ved overgangen til skoleåret 2017-2018 blev opmærksomme på. Det skal bemærkes, at Center for Skole har været i dialog med Paradisbakkeskolen for at få præciseret spørgsmålene så de kunne fremstå klart i sagsfremstillingen.

 

a.    Det er politisk besluttet, at 3. klasserne kun kan være i SFO indtil 31. juli i det skoleår hvor eleverne afslutter 3. klasse. Eleverne i 3. klasse bliver automatisk udmeldt inden det nye skoleår begynder pr. 1. august. Nogle forældre havde pasningsbehov fra den 1. august til skolestart den 14. august. Kunne der evt. laves en mere fleksibel løsning, så 3. klasserne kunne fortsætte til skolestart? Spørger skolebestyrelsen.

 

Som det fremgår af økonomiafsnittet, har budget og indkøb beregnet at kommunens nettoudgift maksimalt vil være 105.000 kr. ved at give alle nuværende indskrevne elever i 3. klasse mulighed for at fortsætte i SFO de første 14 dage efter sommerferien. Det vil sige indtil skolens undervisning begynder efter sommerferien. Det forudsættes at forældrene afholder forældrebetalingen for de to uger efter gældende regler.

 

 

b.    Det andet spørgsmål drejer om nogle mindre søskende til børn i 3. klasse, der blev udmeldt allerede pr. 15. maj. Familierne meldte deres børn ud, fordi de skulle holde ferie i juli måned, de ønskede derfor ikke at betale for SFO i denne måned. Kommunens regler er sådan indrettet, at enhver udmeldelse fra SFO vil medføre en karensperiode på 3 måneder. Når det store barn i 3. klasse var udmeldt og skulle passes hjemme blev også barnets mindre søskende meldt ud pr. 15. maj. Hvis ikke forældrene udmeldte deres børn allerede pr. 15. maj ville de mindre søskende, der efter ferien havde brug for pasning fra skolestart den 15. august og frem ikke kunne begynde i SFO pr. 15. august på grund af karensreglen. Skolebestyrelsen spørger om, der kan ses bort fra karensreglen.

 

Det skal bemærkes at karensreglen netop er indført for at undgå at forældrene udmelder deres børn i sommerferien. Konsekvensen af udmeldingerne ville være, at der ikke ville være finansiering af løn til personalet i juli måned.

Økonomiske konsekvenser

Der er aktuelt 135 børn fra 3. kl. i SFO i almenskolerne. Under den forudsætning, at børnetallet fortsætter uændret, og alle 135 børn skal have pasning i 14 dage ekstra, kan nettoudgiften, alt afhængig elevernes tilskudsandel (økonomisk friplads + søskenderabat), variere fra ca. 14.000 kr. til 105.000 kr.

 

Hvis de 135 elever følger den gennemsnitlige tilskudsandel vil nettoudgiften være ca. 56.000 kr.

 

Beregningen tager udgangspunkt i budgettildelingstaksten pr. helårsbarn, 18.660 kr. i 2018, og en månedlig forældrebetalingstakst på 1.351 kr. i 2018.

 

I figuren nedenfor fremgår de sammenlagte (aggregerede) nettoudgifter i forhold til antallet af børn. Gennemsnitslinjen tager udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige tilskudsandel som er anvendt i budgetlægningen for 2018 (30,3 % i økonomisk friplads, 16,4 % i søskenderabat).

 

Minimum-linjen forudsætter at der ikke er udgifter til tilskud. Mens der i beregningen af max.-scenariet er forudsat at alle får 100% tilskud.

 

Så alt afhængig af hvor mange elever der forventes at skulle passes i 14 dage ekstra og alt afhængig af disse elevers tilskudsandel vil nettoudgiften variere.

 

De økonomiske konsekvenser af en fjernelse af karensperioden vil afhænge af hvor mange elever, der som følge heraf, vil blive periodevis udmeldt af SFO’erne. Budgetgrundlaget vedr. SFO vil blive reduceret med de tabte forældrebetalingsindtægter, og der er ikke foretaget et skøn heraf.

 

En mulighed kan være at fordele den årlige forældrebetaling over 11 i stedet for 12 måneder og dermed gøre juli indirekte betalingsfri. Dette vil kunne være med til at modvirke periodevise udmeldinger.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ungerådgivningen Bornholm - status primo 2018

15.20.05P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

7

 

Hvem beslutter

 

Social- og Sundhedsudvalget orienteres

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

 

Resumé

November 2015 blev der etableret en ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug. Projektet blev etableret som et samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Der er udarbejdet en status for indsatsen i 2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         Orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2018:

Taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ungerådgivningen tilbyder rådgivning i forhold til unge med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre rusmidler. Tilbuddet er gratis og retter sig mod tre grupper:

·         Unge under 30 år, som tilbydes individuelle samtaleforløb og gruppeforløb

·         Forældre/pårørende, som tilbydes rådgivning og gruppeforløb

·         Fagfolk/professionelle, som tilbydes sparring i forhold til konkrete rusmiddel-relaterede udfordringer i (sam-)arbejdet med unge

 

Ungerådgivningen har lokaler i Ungeporten på Merkurvej 10 i Rønne, men tager efter nærmere aftale også ud på øen.

 

Indsatsen i 2017 og aktuel status

Efter en kort periode i begyndelse af 2017, hvor Ungerådgivningen - af personalemæssige årsager – kørte på lavt blus, blev Ungerådgivningen med ny besætning kickstartet i marts 2017. Ungerådgivningen og de nye ungerådgivere har siden marts 2017 oplevet en særdeles positiv periode og er blevet taget godt imod af de bornholmske unge, deres forældre og de mange samarbejdspartnere.

 

Ungerådgivningen havde i foråret 2017 fokus på introduktion af de nye ungerådgivere og (gen)etablering af kontakterne i netværket. Dette har båret frugt – både i form at en større bevidsthed om Ungerådgivningen blandt unge, forældre og samarbejdspartnere, en større synlighed og tilgængelighed, en ny fortælling om hvad Ungerådgivningen er samt en øget tilgang til selve rådgivningstilbuddet. Siden medio 2017 har den konkrete kontakt med unge og forældre haft første prioritet samtidig med at netværksaktiviteter og samarbejde er blevet udviklet og genetableret.

 

På nuværende tidspunkt er der rigtig godt gang i samtaler og indsatser i forhold til de unge – dog er der fortsat ”luft” til at tage flere unge ind, idet der er et rigtig godt flow i gruppen af henviste unge. Ungerådgivningen har endnu ikke måttet afvise henvendelser og har fortsat mulighed for at agere hurtigt, når der kommer en ny henvendelse, hvilket er afgørende for at den unge kan hjælpes med denne forebyggende og fastholdende indsats.     

 

Fremadrettet vil Ungerådgivningen – ud over fortsat at være tilgængelige og til rådighed for samtaler med unge og forældre – fokusere på de lidt mere langsigtede effekter af Ungerådgivningens indsats, herunder monitorering af de unges status i forhold til uddannelse, forsørgelse m.v. Derudover vil Ungerådgivningen være undersøgende i forhold at nå ud til flere forældre til unge – også forældre til unge, der ikke nødvendigvis er i aktuel kontakt med Ungerådgivningen.

Der er udarbejdet et statusnotat for Ungerådgivningen Bornholm, januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

-       

Supplerende sagsfremstilling og/eller 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 9. april 2018

1.
Ungerådgivningen Bornholm – statusnotat, januar 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

8

 

Hvem beslutter

Natur- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af Nexø Børnehus, idet projektet er afsluttet i regnskab 2017. Anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. november 2013, og forhøjelse af anlægsbevillingen er godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. april 2015.

 

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 5.5.1 skal der for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt anlægsregnskab, der forelægges kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Koncerndirektørerne indstiller:

a)    at anlægsregnskabet for etablering af Nexø Børnehus godkendes, og

b)    at overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2017 til 2018.

 

Natur- og Miljøudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1,872 mio. kr. til bygherrerådgivning og forundersøgelser i forbindelse med etablering af et børnehus i Nexø. Samtidig blev rådighedsbeløbet til det samlede projekt forhøjet til 18,242 mio. kr.

Rådighedsbeløbet blev i forbindelse med budgetoverførslerne til 2014 og 2015 fremskrevet til 2015-priser, så det samlede rådighedsbeløb udgjorde 18,610 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2015 en forhøjelse af anlægsbevillingen på 16,738 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling nu udgør 18,610 mio. kr.  

 

 

Byggeriet blev udbudt i hovedentreprise, og Nordbornholms Byggeforretning afgav det billigste tilbud.

Der var i opstartsfasen lidt udfordringer omkring udgravning, da Bornholms Museum fandt den såkaldte ”Nexø ugle”, som den er kommet til at hedde.

 

”Den lille Nexø ugle kan opleves i børnehuset, idet vi har fået indgraveret denne i gulvbelægningen ved hovedindgangen til børnehaven”.  

 

På baggrund af det arkæologiske fund blev tidsplanen presset, idet Bornholms Museum ville grave mere i byggefeltet, hvor bygningen skulle ligge.

Med ændringer og tilpasninger lykkes det i fællesskab blandt hovedentreprenøren og bygherre at nå i mål, så tidplanen kunne overholdes.

 

Der er tænkt på detaljerne, blandt andet med gulvvarme, lydisolering, handicaptoilet også til børn, udetoilet, motorik-multirum med ovenlys, et stillerum og vinduer i øjenhøjde.
Udenfor er området delt op med legeplads til både de store og de små børn, og børnehuset ligger tæt på grønne områder.

 

Byggeriet har opnået og tilpasset de elementer som brugerne og byggeudvalget havde stillet som krav og ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice har gennemført projektet i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og anlægsbevillingen forelagt kommunalbestyrelsen den 28. november 2013 og 30. april 2015.

 

Beløb i mio. kroner

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Forbrug

Samlet

2013

2014

2015

2016

2017

forbrug

Grundudgifter

0,109

0,727

0,562

 

 

1,398

Totalrådgivning

 

0,806

0,551

0,092

0,044

1,493

Håndværkerudgifter

 

 

13,988

0,398

0,185

14,571

Bygherreleverancer

 

 

0,113

 

 

0,113

Bygherrerådgivning

0,130

0,179

0,061

0,005

 

0,375

Øvrige omkostninger

0,007

0,028

0,358

0,009

0,041

0,443

I alt

0,246

1,740

15,633

0,504

0,270

18,393

 

 

Beløb i mio. kroner

Anlægs-bevilling

Rådigheds-beløb*

Samlet

Forbrug

Overskud

I alt

18,610

18,636

18,393

0,243

*Beløbet er prisreguleret med 25.632 kr. i forbindelse med budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 og 2016 til 2017.

 

Overskuddet på 242.669 kr. overføres til kassebeholdningen i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2017 til 2018, der forventes at blive godkendt i kommunalbestyrelsen i april 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Natur- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet delvis blev finansieret af driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.30.10P19-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen godkender

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets områder er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 9,5 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·           at budgetoverførslerne indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2017 til 2018 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2017. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 9.362.000 på den overførbare ramme jf. tabellen under økonomiske konsekvenser. Herudover overføres en andel af overskuddet på kulturområdet, således at der i alt overføres 9.536.000 kr.

 

Budgetoverførslerne på de enkelte bevillinger er følgende:

 

Bevilling 11 Dagpasning

Bevillingen viser et overskud på 9.636.000 kr. før korrektioner.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2018 vedtaget, at 1.176.000 kr. anvendes til finansiering af dagtilbudskapaciteten i Rønne, hvilket er indarbejdet i budget 2018 og derfor fratrækkes overførslen.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 besluttet, at overskuddet på bevilling 11 Dagpasning skal finansiere underskuddet på børn og unge-området under bevilling 12 Børn og Familie. Dette udgør 4.092.000 kr., som fratrækkes overskuddet.

Der er herefter et beløb på 4.368.000 kr. til overførsel til 2018, hvilket ligger inden for rammen på 5 pct.

 

Bevilling 12 Børn og Familie

Bevillingen viser et underskud på 3.178.000 kr. før korrektioner

Jf. ovenfor overføres der 4.092.000 kr. fra bevilling 11 Dagpasning til dækning af underskuddet på børn- og ungeområdet.

Der overføres herefter et overskud på 964.000 kr. til uddannelse af sundhedsplejersker og afslutning af konkrete projekter. Beløbet ligger inden for rammen på 5 pct.

 

Bevilling 13 Undervisning

Bevillingen viser et overskud på 4.030.000 kr. Herudover overføres 174.000 kr. fra kulturområdet, idet koordinatoren for skoletjenesten indtil udgangen af 2018 er forudsat finansieret af overskud på kultur- og fritidsområdet, men er ansat på skoleområdet hvor udgiften afholdes.

Der overføres herefter et overskud på 4.204.000 kr., hvilket ligger inden for rammen på 5 pct.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede overskud på den overførbare bevilling udgør 9.362.000 kr., som ligger inden for rammen på for den automatiske overførselsadgang.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2017

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2018

Beløb der ikke overføres

11 Dagpasning

4.368

3,4%

4.368

0

0

4.368

0

12 Børn og Familie

964

0,6%

964

0

0

964

0

13 Undervisning

4.030

1,5%

4.030

0

0

4.030

0

I alt

9.362

 

9.362

0

0

9.362

0

 

Det indstilles at der overføres 9.536.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen, som genbevilges som anført i tabellen nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Genbevilling 2018

11 Dagpasning

4.368

12 Børn og Familie

964

13 Undervisning

4.204

Børne- og Skoleudvalget

9.536

 

Direktionen forudsætter samtidig, at overførslerne på driften ikke kan anvendes til finansiering af løbende drift, og at direktionen og udvalgene inddrages i beslutninger, der vedrører brug af overførsler til finansiering af større projekter eller satsninger.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Drøftelse af mulige besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg.

 

Udvalgene drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme for udvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter mulige besparelsesforslag ud fra den fastsatte spareramme.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

 

 

Den fremadrettede proces

På udvalgsmøde i april påbegyndes de indledende drøftelser til besparelsesforslag inden for ovenstående spareramme. På udvalgsmødet i maj 2018 fremsættes konkrete forslag til besparelser og på udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget indstiller til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder idet der den 22. juni er deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Langsigtede mål i forlængelse af visionsseminar  

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den nytiltrådte kommunalbestyrelse afholdte i februar et visionsseminar, hvor overordnede visioner for Bornholm blev drøftet og formuleret. Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner er mundet ud i én hovedvision, som lyder: Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028.

Med afsæt i denne overordnede vision har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et godt sted at bo og flytte til:

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af den overordnede vision og visionssporene skal fagudvalgene nu konkretisere langsigtede mål for valgperioden.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    Udvalget udarbejder langsigtede mål i forlængelse af resultaterne fra visionsseminaret.

b)    Udvalget drøfter mål for budget 2019.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-møderne, skal udvalgene nu blive mere konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden.

Kommunalbestyrelsens arbejde med visioner, er mundet ud i en hovedvision, der lyder som følger:

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

For at nå nærmere en indfrielse af visionen har kommunalbestyrelsen lagt seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

-          Nye værdifulde jobåbninger i 2028

-          Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

-          Bornholm er det attraktive tilvalg

-          Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

-          Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

-          Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

Udvalgene skal på møderne i april udforme langsigtede mål, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i slutningen af juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne i april skal udvalgene derudover drøfte hvilke mål, der i 2019 skal sættes for at nå de langsigtede mål. Udvalgene skal på møderne i maj drøfte de endelige mål for 2019 til endelig vedtagelse i juni, således at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og den økonomiske fordeling.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 10. april 2018

1.
Målskabelon 2018 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring i Handicaprådet

 

Børne- og Skoleudvalget, den 10. april 2018:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

10-04-2018

13

 

 

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2018:

Møde med Samrådet for skolerne og Dagtilbudsbestyrelsen den 16. april 2018.