Referat
Børne- og Skoleudvalget
04-06-2018 kl. 10:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Langsigtede mål og mål for budget 2019
  åbent 3 Forslag til besparelser på budget 2019
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 5 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 30. april 2018
  åbent 6 Status om udfordringer i sundhedsplejen
  åbent 7 Egenbetaling for kost og kørsel aflastningstilbuddet Løvstikken
  åbent 8 Evaluering - tilskud til pasning af egne børn
  åbent 9 Evaluering af Det Gule Team 2018
  åbent 10 De Små Børns Bornholm - projektbevilling fra Egmont Fonden
  åbent 11 Orientering om resultat af fravalgsprocedure frokostordning i dagtilbud
  åbent 12 Procesplan folkesundhedspolitk
  åbent 13 Forslag om kursus for skolebestyrelser efterår 2018
  åbent 14 Ansøgning fra Hans Rømer Skolen om afkortning af skoledagen på 7. klassetrin i skoleåret 2018/19
  åbent 15 Visionsplan for ungdomsskolen
  åbent 16 Udmeldelse af kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
  åbent 17 Løft af de fagligt svage elever på Aavangsskolen
  åbent 18 Orientering om status på undersøgelse af skolevalg
  åbent 19 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 20 Gensidig orientering
  lukket 101 Anlægsbevilling 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Børne- og Familiechef Anders Fløjborg deltager under punkterne: 2 til 11

Skolechef Steen Ebdrup deltager under punkterne: 2, 3 og 4 samt punkterne 13 til 19.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Langsigtede mål og mål for budget 2019

00.01.00P22-0079

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgene fastlægger langsigtede mål for udvalgets område, og arbejder med de budgetmål for budget 2019, der skal være med til at indfri de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Udvalget anbefaler de langsigtede mål samt budgetmål for 2019

 

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2018:

Drøftet.

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:
godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionsseminaret i februar i Ystad samt udvalgenes drøftelser på marts-, april- og maj-møderne, skal udvalgene nu blive konkrete i formuleringen af de langsigtede mål for valgperioden, samt drøfte mål for budget 2019.

 

Kommunalbestyrelsen har på visionsseminaret arbejdet med en hovedvision, der lyder som følger:

 

Vi skal være 42.000 bornholmere i 2028

 

For at nå nærmere en indfrielse af hovedvisionen har kommunalbestyrelsen på visionsseminaret arbejdet med seks visionsspor, der tilsammen skal gøre Bornholm til et så godt sted at bo og flytte til, og bidrage til at tiltrække og fastholde borgere på Bornholm.

 

·         Nye værdifulde jobåbninger i 2028

·         Nye hjem. Gennem partnerskaber. På hele øen

·         Bornholm er det attraktive tilvalg

·         Trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet

·         Vi skal løfte børnene, også socialt. Vi vil bryde den sociale arv for at skabe ressourcestærke bornholmere, børn som voksne

·         Vi skal anvende vores nærværende ressourcer bedre

 

På baggrund af udvalgenes drøftelse skal de langsigtede mål på udvalgets område, der relaterer sig til hovedvision og visionssporene. Vision og visionssporene (herefter: visionerne) har et tiårigt sigte. Udvalgenes langsigtede mål skal gælde for valgperioden – hvad er det udvalget konkret vil opnå, for at komme nærmere visionerne i løbet af de fire år? Kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i juni i ét dokument: ”Kommunalbestyrelsens visioner og strategier”. Dokumentet besluttes på kommunalbestyrelsens møde 28. juni.

 

Mål for 2019

På udvalgsmøderne skal udvalgene derudover formulere mål, der skal indgå i budget 2019. Målene skal medvirke til – på sigt – at indfri udvalgets langsigtede mål.

Udvalgene skal på møderne i juni vedtage udvalgets endelige mål for budget 2019 således, at målene kan forbindes til de efterfølgende budgetdrøftelser. Der er dermed en tæt forbindelse mellem, hvilke mål kommunalbestyrelse og udvalg sætter sig, og de økonomiske prioriteringer i budgettet.

 

Udvalgenes arbejdsprogram

Ligesom kommunalbestyrelsens visioner og udvalgenes mål samles i ét dokument, bliver der for hvert udvalg udarbejdet et dokument, der kaldes: ”udvalgets arbejdsprogram”. Udvalgets arbejdsprogram indeholder udvalgets langsigtede mål, mål for de enkelte budgetår, opfølgning på målene. Derudover kan udvalget vælge at tilføje langsigtede mål, mål og indsatser på udvalgets område, der ikke er relateret til visionerne og budgetprocessen.

 

Udvalgets arbejdsprogram revideres efter behov, og mindst to gange om året – ved målopfølgning og når udvalget sætter mål for det kommende budgetår.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Mål for BSU til junimødet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til besparelser på budget 2019

00.30.00G01-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for angående budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr., som blev fordelt på de stående udvalg. Forslag til besparelser på budget 2019 blev drøftet på de stående udvalgsmøder i april og maj. På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget oversender til budget 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At bilagte forslag til besparelser på budget 2019 på udvalgets område oversendes til budgetprocessen for 2019

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Godkendt. Linda Kofoed Persson og Maike Fiil kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den 14. marts blev der på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget fastsat størrelsen på det beløb, der skal udarbejdes spareforslag for budget 2019. Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget valgte en spareramme på i alt 50 mio. kr. Udvalget fastsatte desuden fordelingen af sparerammen for de enkelte udvalg. Følgende fordeling blev besluttet:

 

-         Børne- og Skoleudvalget 10.872.000 kr.

-         Social- og Sundhedsudvalget 23.030.000 kr.

-         Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget 5.347.000 kr.

-         Natur- og miljøudvalget 6.145.000 kr.

-         Klima- og Bæredygtighedsudvalget 0 kr.

-         Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 4.606.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelt på centre er den fastsatte spareramme som følger:

 

Center og fagområde

 

Beløb

Center for Børn og Familie

7.109.000 kr.

Dagpasning

1.624.000 kr.

Børn og Familie

5.485.000 kr.

Center for Skole

3.763.000 kr.

Undervisning

3.763.000 kr.

Center for Ældre

11.044.000 kr.

Ældre

11.044.000 kr.

Center for Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Psykiatri og Handicap

6.650.000 kr.

Center for Sundhed

5.336.000 kr.

Sundhed

5.336.000 kr.

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

3.343.000 kr.

Uddannelse og Beskæftigelse

3.343.000 kr.

Center for Natur, Miljø og Fritid

2.927.000 kr.

Kultur og Fritid

1.295.000 kr.

Biblioteker

444.000 kr.

Beredskab

283.000 kr.

Teknik, Natur og Miljø

640.000 kr.

Idrætsområder

265.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift

5.222.000 kr.

Veje, parker og anlæg

2.116.000 kr.

Vej og Park

0

Ejendomme og Service

2.413.000 kr.

DeViKa

0

Kollektiv trafik

693.000 kr.

Center for Økonomi, It og Personale

2.406.000 kr.

Økonomi, it og personale

2.354.000 kr.

Folkemødet

52.000 kr.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

2.200.000 kr.

Erhverv, byg og plan

778.000 kr.

Administration

1.177.000 kr.

Politikere

245.000 kr.

I alt

50.000.000 kr.

 

De stående udvalg har drøftet udkast til besparelser for budget 2019 på april- og majmøderne. På udvalgsmødet i juni 2018 besluttes, hvilke forslag til besparelser udvalget oversender til budget 2019. Den 21. juni 2018 vil være sidste mulige dato for afholdelse af evt. ekstraordinære udvalgsmøder, idet der den 22. juni er deadline for at fremsende udvalgenes forslag til budget 2019. Forslagene bliver behandlet på budgetmøde 1 den 27. juni 2018 og udsendt i høring hos de høringsberettigede parter fra den 25. juni 2018 med høringsfrist 14. august kl. 12.00.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
BSU - samling af spareforslag 250518 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 30. april 2018, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0064

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser for Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Set under et er der fra 2017 overført et overskud på 9,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 9,3 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

-      at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2018. I 2018 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018 ekskl. overførsler fra 2017.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2018, dvs. inkl. overførsler fra 2017.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

For Center for Børn og Familie forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2018. Fra 2017 er overført et overskud på 5,3 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 5,2 mio. kr.

Merforbruget dækker over et mindreforbrug på dagpasningsområdet samt et merforbrug på anbringelsesområdet.

Mindreforbruget på dagpasningsområdet kan primært henføres til PAU-elever. Dertil passes der færre børn end oprindeligt budgetteret. Endelig er der kun anvendt lidt under halvdelen af puljen til styrkelse af små børnehuse.

Merforbruget dækker primært over et merforbrug på anbringelsesområdet grundet et fortsat højt niveau af anbringelser, og i mindre grad over et merforbrug på de forbyggende foranstaltninger drevet af et stadigt stigende forbrug i Det Tværgående Støttekorps. Merforbruget opvejes dog delvist af et mindreforbrug på aflastningsordninger og på udføreenheder.

 

For Center for Skole forventes samlet set balance mellem forbrug og budget i 2018. Fra 2017 er der overført et overskud på 4,2 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 4,2 mio. kr.

Området er præget af generel balance. Der anvendes af det overførte overskud fra 2017 samtidig med at der er aktiviteter der naturligt forskydes mellem budgetår. Der arbejdes godt på nedbringelse af underskud på de skoler der har økonomiske vanskeligheder.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2018 på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Set under et er der overført et overskud på 9,5 mio. kr. fra 2017, dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 9,3 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2018

Beløb i 1.000 kr.

Forventet
mer-/mindreforbrug i 2018

Afvigelse i pct.

Overført fra 2017

Forventet resultat i 2018

(+overskud /-underskud)

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Overfør-bar

Ikke- overfør-bar

Overfør-bar

Ikke-overfør-bar

Center for Børn og Familie

-169

 

0,1 %

 

5.332

5.163

 

11 Dagpasning

3.366

 

2,9 %

 

4.368

7.734

 

12 Børn og familie

-3.535

 

2,0 %

 

964

-2.571

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-46

 

0,0 %

 

4.204

4.158

 

13 Undervisning

-46

 

0,0 %

 

4.204

4.158

 

Børne- og Skoleudvalget

-215

 

0,0 %

 

9.536

9.321

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde pr. 30. april 2018  

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

 Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 30. april 2018.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at afrapporteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, er udarbejdet en afrapportering, der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementer for børne- og ungeområdet. For bevilling 12 Børn og Familier forventes samlet set et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2018, svarende til 2,0% af det korrigerede budget ekskl. overførsler. Fra 2017 er overført 1,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 2,6 mio. kr.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen (farverne) er i forhold til målene for 2018 og pr. 30. april 2018.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Som helhed vurderes punktet at nå måltal og eventuelle indsatser og tiltag forløber planmæssigt.

Gul: Som helhed vurderes punktet til, at der er risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

Rød: Som helhed vurderes punktet til, at der er betydelig risiko for at måltal og effekt af indsatser og tiltag ikke kan nås.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen pr. 30. april 2018 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Myndighed

·         Udførerdel

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Opholdssteder

·         Sikrede afdelinger

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Løvstikken

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

Anbringelser:

·         Plejefamilier

·         Døgninstitutioner

 

Ovennævnte 2 typer af anbringelser befinder sig begge over budgetmålene for 2018 og er hovedårsagen til merforbruget. Det samlede merforbrug som følge af anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner samt de afledte udgifter til undervisning og indtægter (særrefusion) forventes at være 4,5 mio. kr.

 

Løvstikken befinder sig i kategorien ”gul” da institutionens drift udfordres af stadig færre indskrivninger. Problemet vurderes at være varigt. Der arbejdes på at beskrive en række løsningsmuligheder og processen herfor vil blive forelagt BSU på mødet i september.

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2018 blev der gennemført en niveautilpasning af udgifterne på børne- og ungeområdet i lyset af de stigende udgifter, der har været på området. Der er afsat 14,6 mio. kr. i 2018, hvorefter de øgede bevillinger gradvist reduceres i de følgende år. 

 

Der ses fortsat et pres på aktivitetsniveauet på de mere foregribende foranstaltninger. Dette har bl.a. medført at det forventede aktivitetsniveau og forbrug i længere tid har afveget markant på en række områder, hvorfor budget og budgetmål tilrettes inden for budgetrammen inden næste opfølgning.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Fokuspunkter pr. 30-04-2018 - ENDELIG version (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Punkt

 

6Status om udfordringer i sundhedsplejen

29.00.00A00-0019

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Resumé

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune har været igennem et generationsskifte. Det har ikke været muligt at rekruttere uddannede og ikke-uddannede sundhedsplejersker til de ledige stillinger, men det er dog forventningen, at stillingerne er besat efter sommer.

Manglen på uddannede sundhedsplejersker har konsekvenser for opgavevaretagelsen i overgangsperioderne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:
Taget til efterretning

Sagsfremstilling

 

Sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune er underlagt Sundhedsstyrelsens vejledning om forbyggende sundhedsundersøgelser til børn og unge (1344 af 03-12-2010). Sundhedsplejerskerne har hidtil levet op til de basale krav både hvad angår uddannelse og tilbud til børn og familier.

 

Sundhedsplejerskeuddannelsen er en 1½ årig universitetsoverbygning på en sygeplejerskeuddannelse. For at kunne komme i betragtning til en sundhedsplejerskeuddannelse, skal man ud over at have en sygeplejerskeuddannelse have 2 års relevant erhvervserfaring fra min. 2 forskellige steder, hvoraf det ene skal være med fokus på børn. Hvis det ikke er muligt at rekruttere uddannede sundhedsplejersker, er det muligt at ansætte kvalificerede sygeplejersker på dispensation i max. 1 år. De kan løse nogle af de opgaver en sundhedsplejerske har på almenområdet.

 

I løbet af de sidste par år er flere sundhedsplejersker gået på pension (2016:2 og 2017: 2)

Det betyder, at vi i sidste halvår 2017 har haft 3 sygeplejersker ansat på dispensation fra Sundhedsstyrelsen.

 

Rekrutteringsmæssigt har de ledige stillinger været i gentagne opslag, der er kontakt til uddannelsesstederne, kontakter til netværket hos både sundheds- og sygeplejersker, kontakt til rekrutteringsbureau, gentagne kontakter til tilflytterkonsulenten.

 

Det er udfordrende, at få kvalificerede sygeplejersker til dispensationsstillingerne, derfor er der løbende forhandlinger i gang med Sundhedsstyrelsen omkring at få dispensation fra kravene og for at forlænge dispensationen for de, der er ansat. 

 

Sundhedsplejerskegruppen har set på, hvordan det er muligt at imødekomme manglen på sundhedsplejersker i 2018. Listen blev præsenteret på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 9. januar 2018.

 

I prioriteret rækkefølge indebærer det man ikke længere kan:

 

1.    Tilbyde familier der opholder sig på Bornholm, men som ikke har adresse på øen, sundhedspleje på opholdsadresse. Alternativt tilbydes konsultation på Ullasvej i Rønne.

2.    Afholde forældrekursus, det handler både om ”Klar til barn” og kurser til flygtninge.

3.    Afholde sundhedssamtaler i 1. klasse, de vil i stedet blive set til en screening (højde, vægt, syn og evt. opfølgning fra 0. klasse samt samtale med forældre ved behov). Forventer reduktion i tidsforbrug med ca. 66% i forhold til tidligere.

4.    Mødregrupper vil blive sat i gang uden deltagelse af en sundhedsplejerske. Det har konsekvens for de svage mødre, der vil have svært ved at komme ind i gruppen og erfaringsmæssigt er der stor risiko for at de tidligt vil blive ekskluderet fra gruppen.

5.    Tilbyde 1½ års besøg til alle 1. gangs fødende. Behovsbesøg opretholdes. Der vil være en vurdering om der er et behov ved 8-10 måneder (ligeledes vil forældre kunne henvende sig, hvis der opstår et behov). Det forventes, at der vil være ca. 20 % med behov.

6.    Tilbyde graviditetsbesøg til alle 1. gangs fødende (i samarbejde med jordmødrene vil alle gravide, hvor jordmødrene skønner behov, blive tilbudt graviditetsbesøg). Forventer ca. 20 % med behov. Konsekvensen er, at vi ikke opdager alle ”gråzone” mødrene og dermed øges risikoen for, at der fødes børn, der skulle have haft en tidlig indsats. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der heller ikke længere tilbydes forældre-kurser.

 

Der er lagt planer for de sygeplejersker, der er ansat på dispensation. Den sidste forventes at afslutte sin uddannelse til sundhedsplejerske i sommeren 2020. Der er stadig sundhedsplejersker ansat, der over de kommende år vil forlade arbejdsmarkedet, hvorfor det fortsat vil være nødvendigt at finde ressourcer til uddannelse.

 

Status:

Der er i øjeblikket tre sundhedsplejerskestillinger, der ikke er besat med uddannede sundhedsplejersker ud af 8 stillinger. I en stilling er der ansat en sygplejerske på dispensation, der starter sundhedsplejerskeuddannelse 1. januar 2019. To stillinger er vakante.

 

Derudover er det aftalt, at en sundhedsplejerskestilling deles imellem 2 sundhedsplejersker, der er gået på efterløn frem til sommeren 2019.

 

I det første kvartal 2018 har der været en studerende ansat i praktik og i 2. kvartal er der ansat 2 studerende i praktik. Der kommer ingen studerende i praktik i 2. halvår 2018.

Vi har lige haft ansættelsessamtaler til de ledige stillinger. Vores sundhedsplejerskestuderende, der bliver færdiguddannet til sommer, har fået ansættelse fra 1. september 2018. Derudover har Center for børn og familie sendt ansøgning om dispensation til to sygeplejersker. Begge sygeplejersker søger ind på sundhedsplejerske uddannelsen med start den 1. januar 2019.

 

1. januar 2019 vil der således mangle 2 sundhedsplejersker.

 

Det forventes, at der bliver uddannet 2 sundhedsplejersker både i juni 2019 og juni 2020, som alle ønsker ansættelse i sundhedsplejen i Bornholms Regionskommune. 

 

I forhold til nedjusteringerne har Center for Børn og Familie gjort meget ud af at informere familierne samt oplyst om, at hvis familierne oplever et behov, står vi selvfølgelig til rådighed i samme omfang som før.

 

Ad 1) Familier uden fast bopæl på Bornholm har ingen klager haft over, at vi ikke længere kommer på hjemmebesøg, men at de i stedet skal komme på Ullasvej.

 

Ad 2) Der har været familier samt tværfaglige samarbejdspartner, der har efterspurgt forældre kursus. I disse familier har vi givet graviditets besøg.

 

Ad 3) Forældre til elever i 1. klasse har fået tilbud om en samtale ved behov. Det har nogle forældre benyttet sig af. Har forældre oplevet klager hos børnene har personalet været undersøgende og har talt med forældrene telefonisk, hvis de ikke var med til samtalen.

 

Ad 4) Mødregrupper er sat i gang som vanligt ved hjælp af de studerende som er ansat.

 

Ad 4) 1½ års besøg er givet ved oplevet behov og nogle forældre har fået en telefonkonsultation.

 

Ad 5) Center for Børn og Familie har et godt samarbejde med jordemødrene. Jordemødrene har forståelse for vores personale situation og henviser de gravide, der har et behov. De mødre, der er henvist til graviditetsbesøg har fået det tilbudt.

 

Center for Børn og Familie vurderer, at sundhedsplejen har løftet opgaven særdeles tilfredsstillende under de rammer, der har været. Det har været muligt, fordi alle har bidraget og de studerende har været en stor ressource. Det merarbejde der har været i foråret forventes afviklet i løbet af sommer og efterår 2018.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsplejen forventer at kunne løse udfordringerne inden for budgetrammen i 2018, og anvender overførte midler fra tidligere år til at uddanne nye sundhedsplejersker frem til 2021.

Dette for at undgå at sundhedsplejen i fremtiden kommer i en lignende situation med mangel på uddannede sundhedsplejersker.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Egenbetaling for kost og kørsel aflastningstilbuddet Løvstikken

27.27.45Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Resumé

Alle voksne borgere, der er tilknyttet det specialiserede døgn- og aflastningstilbud Løvstikken, skal som egenbetaling selv betale for kost og kørsel til arrangementer ud af huset, men dette er pt. ikke effektueret på Løvstikken. Egenbetalingen for kost er opgjort jævnfør taksterne for ældreområdet 2018.

 

En opkrævning af egenbetalingen for kost og kørsel med tilbagevirkende kraft, vil umiddelbart ikke være muligt, da der ikke er lavet en samlet registrering, af hvilke måltider den enkelte borger indtil nu har spist eller hvilke arrangementer vedkommende har deltaget i.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

a)    at orienteringen om at Løvstikken pr. 1. juli 2018 begynder opkrævningen for egenbetaling af kost og kørsel til arrangementer ud af huset tages til efterretning

b)    at der ikke fortages opkrævning af egenbetalingen for kost og kørsel til arrangementer ud af huset med tilbagevirkende kraft

c)    at sagen sendes til Handicaprådet til orientering

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Ad a) til efterretning

Ad b) godkendt

Ad c) godkendt

 

Sagsfremstilling

Løvstikken er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud for børn, unge og voksne med behov for hjælp på grund af forskellige former for funktionsnedsættelser. Løvstikken har en døgnafdeling, der retter sig mod børn og unge op til 18 år, og en aflastningsafdeling for hjemmeboende børn og unge op til 18 år samt hjemmeboende voksne fra 18 år.

 

I forbindelse med etableringen af Løvstikken var forudsætningen at de voksne brugere i aflastningen selv skal sørge for transport til/fra Løvstikken, og de skal betale for kost under deres ophold på Løvstikken. De skal ligeledes betale for transporten i forbindelse med arrangementer ud af huset.

 

Det fremgår ved en økonomiopfølgning, at der ikke er blevet opkrævet egenbetaling for kost eller kørsel i forbindelse med arrangementer under deres ophold på Løvstikken. Bornholms Regionskommune bestemmer selv, om der skal opkræves egenbetaling for kost på aflastningspladser og midlertidige døgnpladser på Løvstikken. Praksis i landets kommuner er, at der opkræves egenbetaling for kost svarende til de faktiske omkostninger.

 

En opkrævning af egenbetalingen for kost og transport med tilbagevirkende kraft, vil umiddelbart ikke være muligt, da der kun foreligger en opgørelse over om borgen har været på Løvstikken og ikke hvilke måltider borgeren har spist eller hvilke arrangementer borgeren har deltaget i.

 

De berørte borgere er fredag den 1. juni 2018 skriftligt orienteret om at der fra den 1. juli 2018 vil blive opkrævet egenbetaling for kost samt for transport i forbindelse med arrangementer ud af huset.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående oversigt over egenbetaling for kost er lavet ud fra den bevilgelede faste aflastning på Løvstikken, der ruller over 4 uger. Det er forskelligt hvor meget aflastning, der er bevilliget til den enkelte borger og, derfor også forskellige opkrævninger.

 

Egenbetalingen er pt. mellem kr. 66,- til kr. 717,- for de 4 uger, men flest på ca. kr. 250,- eller kr. 500,- hvilket giver en samlet opkrævning for egenbetaling for kost på pt. Kr. 2.750,- pr. md.

 

Ældreområdet

Beboere på plejehjem

Morgenmad - kr. pr. portion 21

Middagsmad - kr. pr. portion 44

Aftensmad - kr. pr. portion 33

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Reglerne for egenbetaling for kost fremgår af ”Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven” stk. 197:

”Kommunalbestyrelsen kan - såvel for tilbud, der gives efter behov, jf. §§ 83-84, som for generelle tilbud, jf. § 79 - træffe beslutning om at fastsætte betalingen til et lavere beløb end de faktiske omkostninger eller helt undlade at opkræve betaling. En sådan beslutning skal i givet fald omfatte alle modtagere af det pågældende tilbud”.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evaluering - tilskud til pasning af egne børn

28.18.08Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

I forbindelse med budget 2018 og overslagsårene besluttede Kommunalbestyrelsen, at indføre mulighed for tilskud til pasning af egne børn i Bornholms Regionskommune.

 

Ved budgetforliget for 2018 blev der afsat 0,3 mio. kr. netto til ordningen i 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte følgende tilskud pr. barn pr. måned i 2018:

0-2 årige 5.144 kr.

3-5 årige 3.380 kr.

 

På baggrund af første halvår 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en evaluering af ordningen med henblik på stillingtagen til den fortsatte ordning.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    At evalueringen tages til efterretning

b)    At udvalget drøfter ordningens fremtid

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:
Ad a) Taget til efterretning

Ad b) Udvalget anbefaler at ordningens fremtid drøftes i forbindelse med budgettet.

 

Sagsfremstilling

Den afsatte pulje blev disponeret i løbet af 3 dage efter annoncering. Derefter opstod der venteliste og mulighed for nye ansøgninger blev lukket ned.

 

Der var 15 familier i alt der søgte, hvoraf 13 familier kom i betragtning og fik bevilling fra puljen. Det omhandlede 15 børn i alderen 0-2 år og 6 børn i alderen 3 år-skolestart, i alt 21 børn.

 

De 2 familier der ikke kom i betragtning havde søgt på 5 børn, hvoraf 3 børn var i alderen 0-2 år og 2 børn i alderen 3 år-skolestart.

 

Ingen af de 21 børn, hvor familierne fik bevilling, var indmeldt i eksisterende pasningstilbud. 5 af de 21 børn skulle efter det oplyste bruge pasningstilbud, såfremt de ikke fik bevilliget tilskud til pasning af egne børn.

 

Alle familier, der kom i betragtning, fik deres ansøgningsperiode godkendt efter ”først til mølle” og nogle af familierne fik bevilliget en kortere periode end det ansøgte, idet det afsatte beløb var opbrugt.

 

I løbet af 2018, er der familier, der har stoppet deres bevilling og enkelte har annulleret bevilling. Det har betydet, at de familier der fik en kortere bevilling end det ansøgte og familier der kom på venteliste, har fået mulighed for dels en forlængelse eller mulighed for en bevilling.

 

Da beslutningen om tilskud gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år, er der nogle af bevillingerne, der løber ind i 2019. Det betyder, at der forlods for budget 2019 er disponeret kr. 91.000 i 2018 priser.

 

Ordningen er forholdsmæssigt tung at administrere.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Evaluering af Det Gule Team 2018

27.00.00P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

BSU besluttede i januar 2017 at gennemføre en evaluering af Det Gule Team i medio 2017, samt at evalueringen gentages medio 2018. Evalueringen er i år benævnt ”Årsberetning for Det gule team 2017”.  Årsberetningen beskriver Det Gule Teams overgang fra projekt til drift; herunder en præsentation af teamets baggrund, formål, kerneopgaver og målgrupper. Herudover giver den et indblik i teamets kompetencer og metoder samt en præsentation af teamets nye registreringssystem, samt præsentation af andre nye og fremadrette tiltag.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         At evalueringen 2017-2018 for Det Gule Team drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Det Gule Team blev etableret 1 marts 2016 som et årigt projekt. I forbindelse med budget 2017, afsatte kommunalbestyrelsen midler til at permanentgøre Det Gule Team. Samtidig ønskede kommunalbestyrelsen en evaluering af Det Gule Teams arbejde. Til at styre evalueringens fokus besluttede Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 et kommissorium og en tidsplan for arbejdet. Formålet med evalueringen er blandt andet, jf. kommissoriet at tilvejebringe viden om hvordan både fagprofessionelle samarbejdspartnere, børn, unge og familier har oplevet indsatsen fra Det Gule Team. Herudover søger evalueringen at skabe viden om dominerende problemfelter hos målgruppen børn, unge og familier der har været i kontakt med Det Gule Team; herunder at skabe overblik over typen af indsatser, der har været anvendt, samt at give et indblik i hvordan brobygning til henholdsvis almensystem og Myndighed fungerer. Evalueringen finder sted i to tempi, medio 2017 og medio 2018 og afrapporteres til Børne- og Skoleudvalget. 

 

Dette års evaluering er benævnt ”Årsberetning for Det Gule Team”. Dette med baggrund i at den evaluerende form kan forekomme lidt akavet i forhold til at Det Gule Team ikke længere er et projekt, men et team i drift på lige fod med andre teams i Børn og Familie. Årsberetninger følger kalender år, hvorfor denne således lapper ind over projektperiodens sidste to måneder og dermed dækker hele 2017.

 

Dersom det primære empiriske fokus i evalueringsrapporten var DGT’s samarbejdspartnere, er det primære empiriske fokus i denne første årsberetning brugerne; de såkaldt gule børn, unge og deres familier. Der er foretaget en række interviews, både enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews. Idet Evalueringsrapporten med største tydelighed demonstrerede stort udbytte blandt samarbejdspartnere af DGT’s familierådgivere i skoler og dagtilbud, men ikke helt så tydeligt ditto jf. DGT’s gadeplansmedarbejdere, er det sidstnævntes arbejde, som vi er gjort til genstand for beretningens empiriske data. De interviewede personer er derfor unge mennesker, både drenge og piger, der er i kontakt med gadeplansmedarbejderne, samt forældre til nogle af de unge, der har tilknytning til Gadeplan. Disse interviews afspejler i meget høj grad både brugertilfredshed og tydelige resultater for unge som ved hjælp af indsats fra DGT har flyttet sig fra at være unge i mistrivsel til unge i trivsel.

 

De problemfelter evalueringen af Det Gule Team afdækkede fra 2016-2017 var, at der på nogle områder, var behov for at afstemme forventninger til de forskellige aktører. For eksempel nævnte flere ledere fra dagtilbud det som en udfordring at de, i projektperioden, ikke vidste hvilken dagtilbudsrådgiver, der var knyttet til børnehuset. Ligeledes efterlyste samarbejdspartnerne en tydeliggørelse af de opgaver og kompetencer, der ligger i Det Gule Team. At der sidste år var behov for en forklaring af det lovgrundlag Det Gule Team arbejder under. De problemfelter evalueringen afdækkede fra 2016-2017, er til orientering blevet løftet af centerchefen gennem drøftelser og informationsmøder med de enkelte samarbejdspartnere i medio 2017.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Årsberetning 2017 Det gule team (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  DE SMÅ BØRNS BORNHOLM - projektbevilling fra Egmont Fonden  

00.16.02P20-0005

 

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

10

 

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune ansøgte d. 7. maj 2018 Egmont Fonden om økonomisk støtte til projektet ”DE SMÅ BØRNS BORNHOLM – kommunens rolle og handlemuligheder når de mindste børns skal trives, lære og udvikle sig”. Ansøgningen er færdigbehandlet, og Egmont Fonden har besluttet at bevillige 1.993.816 kr. til at gennemføre et for-projekt med start i august 2018. For-projektet skal undersøge mulighederne og lægge rammerne til et otteårigt projekt forløb, som forventes ansøgt i foråret 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at projektets formål, indhold og organisering tages til efterretning. 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Små børns trivsel og udvikling har længe haft både faglig og politisk bevågenhed på Bornholm, og tidlig indsats har de sidste to valgperioder været blandt målene for det langsigtede strategiske arbejde i regionskommunen. Med afsæt i ønsket og ambitionen om at løfte indsatsen på småbørnsområdet har Regionskommunen modtaget økonomisk støtte fra Egmont Fonden til et for-projekt, som skal understøtte børneliv med særlig fokus på de første 1000 dage af børns liv, da denne periode af er den mest afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

 

Baggrund, vision og formål

Grundige undersøgelser og en særlig demografisk sammensætning peger på, at børn på Bornholm hyppigere vokser op i en udsat position sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Bornholms Regionskommune ønsker med et ambitiøst og længerevarende projekt at afprøve forskellige metoder til at give børnene og deres familier en særlig fokuseret støtte i de tidlige år.

 

DE SMÅ BØRNS BORNHOLM skal bidrage til at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer. Projektets omdrejningspunkt er de steder, hvor børn færdes; i hjemmet, i dagtilbuddene og i civilsamfundet. Projektet skal bidrage til at styrke børnenes tidlige muligheder for læring, udvikling og trivsel ved at undersøge, udvikle, afprøve og evaluere metoder og indsatser, som er målrettet de første 1000 dage af et barns liv. Projektets deltagere er alle fagpersoner, der professionelt medvirker til at understøtte kommunens mindste børn og deres familier i en sund udvikling.

 

I regi af Småbørnsalliancen fremhæves det ofte, at vi forskningsmæssigt nu ved tilstrækkeligt om, hvad små børn behøver i de første 1000 dage af deres liv. De senere års omfattende skandinavisk og engelsk forskning peger tillige på, hvad der er vigtigt for at understøtte et godt børneliv, hvad der bør sættes særligt fokus på, og hvordan ressourcerne med fordel bør prioriteres for at få det største udbytte af investeringen.

 

Danmark adskiller sig fra andre lande ved, at stort set alle børn går i dagtilbud, og vi ved at en målrettet indsats i dagtilbud af høj kvalitet medvirker til at give alle børn mere lige muligheder i livet uanset hjemlig baggrund. Danske kommuner har i større omfang brug for udvikling af metoder, som specifikt bygger på de muligheder, det giver, at så stor en andel af de mindste børn er tilknyttet dagtilbud, og dermed omgivet af kompetente fagpersoner med stor pædagogisk viden og med samtidig mulighed for at trække på yderligere spidskompetencer efter behov (f.eks. ergoterapeut, sundhedsplejerske, psykolog). Samlet medvirker det til at give et vigtigt grundlag for at sikre alle børn det bedst mulige afsæt videre i livet.

 

I et større perspektiv ønsker Regionskommunen derfor, at det samlede otteårige fuldskala projekt vil kunne vise vejen for andre kommuner. Målet er at nå frem til et evidensbaseret grundlag og afsæt for, hvordan kommuner i Danmark bedst udfylder deres rolle i forhold til at sikre et børneliv, der er præget af tryghed og positiv udvikling. I forlængelse af dette vil vi udnytte de særlige, gode vilkår danske dagtilbud har til at sikre en tidlig og effektiv indsats både i forhold til at understøtte hjemmemiljøet, forældrekompetencerne og styrke kvaliteten af dagtilbuddene som et særligt betydningsfuldt trivsels- og læringsmiljø for de mindste børn. Ønsket er ligeledes at bringe civilsamfundet i spil som en vigtig ressource omkring børn og deres familier.

 

For-projektets fokus og indhold

For-projektet skal undersøge mulighederne og sætte rammerne for det otteårigt forløb, som forventes ansøgt i foråret 2019. Det skal være tydeligt, hvilke udfordringer, der skal rettes særligt fokus på, hvilke nye tilbud og indsatser der kan iværksættes og hvilke forandringer disse initiativer forventes at bidrage til, når målet er at forbedre alle børns livschancer. Der skal i for-projektet også kigges nærmere på, hvordan en praktisk implementering er mulig i Bornholms Regionskommune.

 

Rent operationelt består for-projektet af delanalyserne A, B og C:

A.    Avanceret målgruppeanalyse af børne- og familiedata

B.    Kortlægning af forskning og praksis  

C.    Borgerinddragelse og samskabelse

 

Analysernes forskellighed imødekommer behovet for dels at afdække sammenhænge og forstå målgruppens udfordringer (A), dels at indsamle faglig inspiration (B), og endelig for at inddrage såvel fagprofessionelle, borgere og civilsamfunds oplevelser og perspektiver på de mindste børns udfordringer (C). Til slut kortlægges forskellige mulighedsrum for forandring og løsningsforslag i en kommunal kontekst og der gennemføres prototypetests og fastlægges evalueringsdesign som afsæt for udarbejdelse af ansøgning om fuldskalaprojekt.

Som led i processen med at udarbejde ansøgning til fuldskalaprojektet, bliver det en central opgave at skabe interesse for deltagelse blandt relevante og mulige samarbejdspartnere så som universiteter, professionshøjskoler og andre danske kommuner. Dertil skal arbejdes med at hjemtage den nødvendige finansiering gennem relevante fonde og udviklingsprogrammer. Både Egmont Fonden og kredsen bag Småbørnsløftet forventes inddraget som alliancepartnere i dette fondsansøgningsarbejde.

 

Rammer, organisering og samarbejdspartnere

Projekt DE SMÅ BØRNS BORNHOLM forventes i sin helhed at komme til at forløbe i perioden fra d. 1. august 2018 til 31. december 2027. For-projektet løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2019 og bliver forankret i Center for Børn og Familie, som gennemfører for-projektet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, Socialt Udviklingscenter SUS og SAS Institute.

Økonomiske konsekvenser

Egmont Fonden bevilliger 1.993.816 kr. Data For Good, som er en erhvervsdrivende fond tilknyttet analysesoftwarefirmaet SAS Institute, der er samarbejdspartner i den ene delanalyse, bevilliger 975.000 kr. Dertil kommer en egenfinansiering fra Bornholms Regionskommune på 761.800 kr. Den overvejende del af egenfinansieringen er en 1-årig projektlederstilling og dertil kommer udgifter til datakøb, møder og rejser. Egenfinansieringen finansieres indenfor den nuværende budgetramme og af overførte midler i Center for børn og familie. Samlet set har hele projektet et budget på 3.730.616 kr.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Ansøgning til Egmont Fonden - De Små Børns Bornholm (PDF)

2.
Bevillingsbrev fra Egmont Fonden, 23.05.18 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Orientering om resultat af fravalgsprocedure frokostordning i dagtilbud

28.09.20G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde børn i dagtilbud et sundt frokostmåltid. Forældre i kommunale og selvejende dagtilbud skal hvert 2. år, have mulighed for at fravælge tilbuddet om frokostmåltidet. Valget foretages i lige år, eventuelle ændringer på baggrund af valgresultat igangsættes 1. januar i det følgende år. Ved det netop afsluttede valg i de kommunale dagtilbud, jf. mad og måltidspolitik godkendt i Kommunalbestyrelsen 26. april 2018, er der ingen ændringer i forhold til sidste valg, der skal således ikke etableres nye madordninger. 

Indstilling og beslutning

a.    Orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudslovens § 16a og b er det hvert 2. år muligt for forældre at fravælge frokostordning i kommunale og selvejende dagtilbud. Der er afholdt valg i Bornholms Regionskommunes kommunale dagtilbud i perioden 7 – 18. maj 2018.

I alle børnehuse der har haft madordning i indeværende periode har forældrene ikke fravalgt ordningen til den kommende periode. Det var ved optællingen af afstemningen tydeligt, at der er stor opbakning til de eksisterende madordninger. 

Jævnfør afstemningsresultaterne i de øvrige huse har forældrene fravalgt frokostordningen, der skal således ikke etableres nye madordninger i den kommende periode.

 

Resultater af afstemningen:

 

Søstjernen

JA

Trinbrættet

JA

Svaneke Børnehus

JA

Børnehuset i Hasle

JA

Skatteøen

JA

Klemensker Børnehus

JA

Trilobitten

JA

Nexø Børnehus

JA

Morbærstien

NEJ

Nordstjernen

NEJ

Mariehønen

NEJ

Natur- og Skovbørnehuset

NEJ

Gudhjem Børnehus

NEJ

Nyker Børnehus

NEJ

 

Ordningen vil blive gennemført efter principperne i mad- og måltidspolitikken. Driftsudgifter til frokostordning finansieres alene gennem forældrebetaling.

Mad og måltidspolitikken er senest godkendt af Børne- og Skoleudvalget 26. april 2018 i Kommunalbestyrelsen og har til formål at være med til at skabe en sund og livsglad madkultur, hvor sanselighed og madglæde er grundlæggende faktorer for den mad børnene tilbydes, når de er i dagpleje, vuggestue og børnehave.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen anlægsudgifter til nye køkkener.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Procesplan for tværgående folkesundhedspolitik

29.09.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget orienteres

Job,- Udvikling- og Fritidsudvalget orienteres

Natur- og Miljøudvalget orienteres

Økonomi-, Erhverv-, og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen til orientering

                                                                                                                                

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om, at Bornholms Regionskommunes eksisterende sundhedspolitik revideres. For at sikre en bred inddragelse foreslås en proces der bl.a. indbefatter afholdelsen af et borgermøde, et temamøde for Kommunalbestyrelsen samt nedsættelsen en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra kommunens fagcentre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

a)    at procesplanen for tværgående folkesundhedspolitik tages til efterretning.

 

  

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgernes sundhedstilstand har stor betydning for efterspørgslen efter kommunens ydelser inden for en lang række områder – det gælder fx pleje, sygedagpenge, behandling og genoptræning. Derfor forholder kommunerne sig også i stigende grad til sundhedsopgaven som en, der ikke kan løses af sundhedsområdet alene. Dette er helt i samklang med sundhedslovens § 119, som fastslår, at kommunen har ansvaret for, at borgerne har sunde rammer og relevante forebyggelsestilbud.

 

De rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige kommunale områder. Nedenstående figur viser, hvordan forskellige årsagsfaktorer bestemmer den enkelte borgers sundhedstilstand.

Tekstfelt: Figur: Årsagsfaktorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse, sociale forhold, arbejdsmarkedstilknytning og miljø spiller en afgørende rolle for den enkeltes sundhed, og det samme gælder trafikforhold og muligheder for fritidsudfoldelser (figurens ydre lag). Arbejdet på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed, og sunde rammer for borgerne etableres i høj grad af alle andre kommunale områder end sundhedsområdet. Den enkeltes livsstil har naturligvis også stor betydning for den enkeltes sundhed.

 

Det er derfor væsentligt, at sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag bliver tilbudt, der hvor kommunen har en indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt i hverdagen. Det kan fx være i skolen, på arbejdspladsen, i beskæftigelsestilbuddet, i trafikken og i de rekreative offentlige områder.

 

Formålet med den reviderede (folke)sundhedspolitik er således at skabe en fælles retning og en bred fælles forståelse for de eksisterende sundhedsudfordringer på Bornholm, mekanismerne bag samt bud på, hvordan man bedst forebygger sygdom og understøtter sundhed.

 

Den fælles forståelse søges opnået gennem en proces med bred inddragelse og involvering. Det er tanken, at sundhedspolitikken omdøbes til en folkesundhedspolitik, bl.a. for at signalere og tydeliggøre at forebyggelse og sundhedsfremme kræver indsatser på mange områder i kommunen. Og at sundhed er meget andet end broccoli, løbesko og afholdende - eller i den anden grøft - behandling af sygdomme, som lidt er de opfattelser af sundhed området generelt er ’plaget af’ i Danmark.

 

Tidsplan:

Tidspunkt

Aktivitet

2018

4. juni

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - godkendelse af procesplan

Punktet går ligeledes til orientering i alle øvrige fagudvalg og kommunalbestyrelsen i juni 2018.

August/september

Temamøde i samarbejde med Bornholms Hospital om Sundhedsprofilen (Kommunalbestyrelsen m.fl.)

Juni / november

 

Administrativ proces:

·         Kvalificering af skabelon og input til værdier/temaer i ledergruppen i Center Sundhed.

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter input til folkesundhedspolitikken (værdier/temaer) og der udpeges medlemmer til arbejdsgruppe, herunder som minimum en repræsentant fra hver af de fagcentre der sidder i Koordinerende Sundhedsforum (Børn og Familie, Job, Uddannelse og Rekruttering, Naur, Miljø og Fritid, Psykiatri og Handicap, Skole, Ældre, Skole og Sundhed).

·         Der arbejdes i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens opgaver: Input til værdier. Input til temaer, samt tilrettelæggelse og afvikling af temamøde i KB samt borgermøde (se nedenstående)

·         Koordinerende Sundhedsforum behandler status på arbejdsgruppens opgaver

3. december

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - Status på arbejdet og oplæg til temamøde og borgermøde

2019

Januar

·         Temamøde i KB med deltagelse af Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatte råd m. fl.  (Koordinerende Sundhedsforum)     

·         Afholdelse af borgermøde om BRK’s kommende sundhedspolitik med henblik på at få input til sundhedspolitikken fra et borgerperspektiv

Februar 2019

Administrativ proces:

·         Administrativ bearbejdelse af borgermøde – udkast til politik

·         Koordinerende Sundhedsforum drøfter opfølgning på temadag/udkast til politik.

Marts/april

Møde i Social- og Sundhedsudvalget - udkast til folkesundhedspolitik

Høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Maj

Møde i Social- og Sundhedsudvalget – drøfter/anbefaler folkesundhedspolitikken – og sender den videre til Kommunalbestyrelsen.

Juni

Kommunalbestyrelsen godkender folkesundhedspolitikken 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Selv om politikken vedrører hele kommunen – hele Bornholm – ligger den ressortmæssigt under Social- og Sundhedsudvalget. Den skal dog forankres tværpolitisk og sendes derfor til orientering i alle fagudvalg.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13 Medlemsforslag om kursus for skolebestyrelser efterår 2018

17.01.01G20-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Medlem af Børne- og Skoleudvalget, Maike Fiil, har ønsket et forslag om gennemførelse af kursus for skolebestyrelser behandlet i udvalget.

Indstilling og beslutning

Medlem af Børne- og Skoleudvalget Maike Fiil indstiller,

·         At ’Skole og Forældre’ gennemfører et kursus for skolebestyrelsesmedlemmer en lørdag som alternativ til det sædvanlige kursus for skolebestyrelsesmedlemmer

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Skolebestyrelserne spørges om hvilket et af kurserne de ønsker. Det kursus, der er flertal for, afholdes.

Sagsfremstilling

Maike Fiil har udtrykt ønske om at få forelagt forslag til kursus for skolebestyrelsesmedlemmer fremsendt af ”Skole- og Forældre” til udvalgets behandling.

 

Interesseorganisationen Skole og Forældre, der repræsenterer de forældrevalgte i skolebestyrelserne, har fremsendt tilbud på et lørdagskursus á 6 timer, hvor kurset tilrettelægges i samarbejde med Center for Skole.

Økonomiske konsekvenser

Skole og Forældres tilbud om et 6 timers kursus en lørdag koster 20.000 kr. + transport- og opholdsudgifter. Hertil kommer udgifter til lokaleleje og forplejning på 12.000 kr.
De samlede udgifter til instruktør, lokale og forplejning forventes af være i alt 35.000 kr.

Udgifter til instruktør, rejse- og ophold samt lokaleleje og forplejning finansieres traditionelt centralt i Center for Skole på ”Fællesudgifter, skole”.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I september 2017 blev der afholdt kursus for skolebestyrelsesmedlemmer på Bornholm.

Kurset blev afviklet i samarbejde med COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og gennemført en tirsdag aften i tidsrummet 17 – 21.

Efter kursusafviklingen har en række bestyrelsesmedlemmer og skoleledere udtrykt deres tilfredshed med indhold og form, hvor oplæg om rammer for bestyrelsesarbejdet, lovgivning, styrelsesvedtægt m.v. blev mixet med bestyrelsernes eget arbejde med årsplan, principper og forretningsorden.

 

COK har fremsendt tilbud på afvikling af et kursus á 5 timers varighed en hverdagsaften i efteråret 2018.

 

Administrationen foreslår, at COK vælges som ekstern samarbejdspartner. COK er en uvildig kursusudbyder, der som nævnt med succes har afviklet denne type kurser før.

 

Kurset vil blive tilrettelagt i samarbejde med Center for Skole. Det foreslås, at form og indhold følger det senest afviklede kursus i september 2017, da der dengang blev udtrykt bred tilfredshed med kursusformen.

 

COK’s tilbud om et 5 timers kursus en hverdagsaften koster 18.500 kr. + transport- og opholdsudgifter. Hertil kommer udgifter til lokaleleje og forplejning på 12.000 kr.

De samlede udgifter til instruktør, lokale og forplejning forventes af være i alt 33.500 kr.

 

Udgifterne til instruktør, rejse- og ophold samt lokaleleje og forplejning kan finansieres centralt i Center for Skole på ”Fællesudgifter, skole”.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Tilbud om kursus fra foreningen Skole og Forældre (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Ansøgning fra Hans Rømer Skolen om afkortning af skoledagen på 7. klassetrin i skoleåret 2018/19

17.02.05P00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

14

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Hans Rømer Skolen ansøger på ny om afkortning af skoledagen på 7. klassetrin. Børne- og skoleudvalget behandlede i sit møde den 8. maj 2018 også en ansøgning om afkortning af skoledagen for bl.a. 7. klassetrin.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at,

·         Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om ansøgningen kan imødekommes for skoleåret 2018/19

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

 

Skolebestyrelsen på Hans Rømer Skolen ansøger igen om at afkorte én skoledag om ugen for eleverne på 7. årgang. Denne gang med en ændret begrundelse. Åvangsskolen og Søndermarksskolen fik i Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. maj lignende ansøgninger imødekommet.

Med henvisning til folkeskolelovens § 16 b ansøger skolebestyrelsen om at få konverteret to ugentlige timer for skolernes 7. klasser til én ugentlig time med tolærerordning. (Se uddybende vejledning mv. via dette link: http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/afkortning-af-skoledagens-laengde).

Bestyrelsen ser en udfordring helt specifikt i forhold til skolens 7. klasser. Problematikken knytter sig ikke til reformen og det øgede antal lovpligtige undervisningstimer som sådan, men til det forhold, at der skal afsættes den nødvendige tid til konfirmationsforberedelse inden for rammen af normal skoletid. Det vil sige på hverdage i tidsrummet mellem ca. kl. 8 og 16.

 

Skolebestyrelsen ønsker, at den afkortede skoledag skal bruges til at indføre to-lærer-timer i stedet. Skolebestyrelsen mener hermed, at der opnås øget fleksibilitet i undervisningen, samt at det faglige indhold øges i disse timer.

 

 

Ansøgningen gælder specifikt:

Hans Rømer Skolen

Kommende 7.a og 7.b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 7.a

 

 

 

 

Beskrivelse 7.b

 

 

 

Eleverne får fri en time om ugen i tidsrummet 14 til 15. til konfirmationsforberedelse.

 

Denne time erstattes med to-lærer-ordning 40 UUV-timer om året.

 

I fald begge klasser får dispensation vil det være optimalt for eleverne at anvende to-lærer-timerne således:

 

På årgangen er der samlet set to ugentlige timer, hvor der vil blive arbejdet på tværs af årgangen på tre hold. Der vil være tre faglærere i de to ugentlige lektioner (de to faglærere på årgangen samt en tredje faglærer). Den ene af lektionerne vil være i dansk, den anden i matematik. Herved kan der undervisningsdifferentieres til glæde for alle børn på årgangen i hvert af de to fag. Målet er at løfte det faglige udbytte for eleverne i begge klasser, i begge fag 40 lektioner for hvert fag.

 

Hvis det kun er den ene af klasserne på årgangen, der får dispensation, vil to-lærer-timen blive anvendt til periodevis at kunne holddele i én af klassens ugentlige dansk-, henholdsvis matematiklektioner. Ca. 20 lektioner til hvert fag. Målet er at kunne løfte det faglige udbytte ved at undervisningsdifferentiere i hvert af de to fag, dansk og matematik.

 

7.a består af 9 elever. Klassens elever ligger præstationsmæssigt under landsgennemsnittet for 7. klassetrin. Der er faglig spredning eleverne imellem. Der skal derfor arbejdes differentieret, således at alle børn kan understøttes i at blive så dygtige, de kan.

 

7.b består af 21 elever. Klassens elever er kendetegnet ved samlet at ligge en smule under gennemsnittet på klasseniveau. Der er dog stor spredning i forhold til elevernes niveau på enkelt-elev-niveau. Derfor kan der netop med stor fordel arbejdes differentieret, således, at alle børn kan understøttes i at blive så dygtige, de kan.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Ansøgning om afkortet skoledag fra HRS (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Visionsplan for ungdomsskolen

18.01.00P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Ungdomsskolebestyrelsen har besluttet en mission og en visionsplan for perioden frem til 2021

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at visionsplanen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen fremsender mission og visionsplan for perioden frem til 2021. Visionsplanen er godkendt i bestyrelsen.

 

Ungdomsskolelederen gør opmærksom på, at visionsplanen er et aktivt dokument, der løbende udvikles blandt medarbejderne. Samtidig afspejler planen hele Ungdomsskolen og giver et godt overordnet indblik i den mangfoldighed Ungdomsskolen rummer.

 

Der er desuden udarbejdet et ”strategihus”, der er med til at formidle mission og vision. Bemærk, at ”strategihuset” ikke afspejler enhederne i Ungdomsskolen ej heller de konkrete tiltag.

 

Ungdomsskolen vil meget gerne vise Ungdomsskolen frem, hvis Børne- og Skoleudvalget skulle være interesserede.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Visionsplan Ungdomskolen (DOCX)

2.
Mission Ungdomsskolen (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Udmeldelse af kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre

21.06.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

16

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Bornholm Regionskommune er medlem af Kommuners Forening for Pædagogiske Læringscentre. Administrationen foreslår, at Bornholms Regionskommune udmelder sig af foreningen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Bornholms Regionskommune opsiger medlemskabet af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscenter

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har gennem flere år været medlem af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC). Foreningen er en landspolitisk interesseorganisation, som arbejder for at sætte de pædagogiske læringscentre højt på dagsordenen.


Det fremgår af foreningens formålsparagraf, at foreningen skal arbejde for, at kommunernehar velfungerende læringscentre, at foreningen skal søge indflydelse på lovgivningsarbejdet og arbejde for en lovgivning, som sikrer, at den enkelte kommune kan løse sine opgaver. Foreningen skal virke lokalt, regionalt og på landsplan for samarbejde, udveksling af erfaringer, ideer og udvikling af de pædagogiske læringscentre. Foreningen skal endvidere inspirere og søge indflydelse kommunalt og på landsplan og skal tage initiativ/med- virke til udvikling af, samarbejde om og formidling af de læringsmiljøer, tidens børn og unge skal danne, uddanne og udvikle sig i.

I 2018 vil foreningen blandt andet sætte fokus på:

·         Det pædagogiske læringscenter som formidler af kunst og kultur

·         Det pædagogiske læringscenter som krumtap for skoleudvikling

·         Projekter i samarbejde med skoler og kommuner

·         Samarbejde med kulturinstitutioner med læringscentret som tovholder

·         Formidling af viden og gode ideer fra skole til skole

·         At udgive Børn & Bøger og andet inspirationsmateriale

·         Kreativ litteraturformidling og inspirerende PLC-miljøer

·         Bredt at inspirere til udvikling af de pædagogiske læringscentre

Læs mere på www.kfplc.dk

 

Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. En eventuel udmeldelse kan derfor først ske fra den 1. januar 2019.

 

Administrationen foreslår, at medlemsskabet opsiges med den begrundelse at udbyttet af medlemsskabet ikke står mål med kontingentets størrelse.

Økonomiske konsekvenser

Kontingentet er baseret på indbyggertal i medlemskommunerne. Medlemskontingentet for BRK i 2018 er på 31.471 kr. eks. moms.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 4. juni 2018

1.
Vedtægter for Kommunernes Forening for Pædagogiske læringscenter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Løft af de fagligt svage elever på Aavangsskolen

17.03.20A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

17

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget

Resumé

Aavangsskolen har i indeværende skoleår deltaget i undervisningsministeriets pulje og program for løft af de fagligt svage elever. De har udviklet forskellige initiativer til arbejdet med at løfte eleverne både fagligt og socialt.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalg den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen udmønter i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen. Tilbuddet om at deltage i projektet er givet til 124 skoler rundt om i landet. Formålet med puljen er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang over 3 år.

På Bornholm fik Aavangsskolen tilbuddet, hvilket skolen har valgt at benytte sig af ved både at deltage i arbejdet med at skabe faglig fremgang og det program som undervisningsministeriet tilbyder. Børne- og Skoleudvalget besluttede d. 29. august 2017, at Aavangsskolen fik overført 1 mio. kr. fra Fællesudgifter Skole, et overført overskud fra 2016. Disse penge har gjort det muligt for skolen, at deltage i programmet samt at udvikle og afprøve forskellige indsatser for at løfte de fagligt svage elever.

Undervisningsministeriets program, som ønsker at give skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed, har i indeværende skoleår bestået af:

 

Udover fælles oplæg på netværksdagene har der været workshops, der understøtter ledelse, dansk, matematik, motivation og forældresamarbejdet. Der er også sat tid af til netværkssamlinger, hvor skolerne kan få sparring på konkrete problemstillinger og lære af andre skoler.  

I indeværende skoleår har Aavangsskolen deltaget med ledelse og medarbejder repræsentanter til alle arrangementer. Skolen har igangsat arbejde med:

·         Tæt samarbejde mellem skole, UU og Familierådgiver i Skole og Dagtilbud omkring de ikke uddannelsesparate.

 

Flere af de tiltag der arbejdes med påvirker skolens måde at organisere og optimere indsatser på, så derfor får alle elever på sigt glæde af det. Projektet er 3-årigt og allerede i indeværende år har skolen gjort sig mange gode erfaringer, som påvirker næste års planlægning og indsatser. 

Ligger andelen af elever der opnår mindst 4 i dansk og matematik 5 % point højere end baseline, vil Aavangsskolen modtage en præmie på 1,4 mio. Baseline er udregnet som gennemsnittet af de seneste 3 års andel af fagligt svage elever, elever der ikke opnår mindst 4 i dansk og matematik. Lykkes det ikke i indeværende skoleår, har skolen fået opbygget gode erfaringer, som de kan arbejde videre med i de kommende år.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Orientering om status på undersøgelse af skolevalg

17.20.01P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

18

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Orientering om undersøgelse af skolevalg samt brugertilfredshedsundersøgelse i folkeskolen

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i april at iværksætte en undersøgelse af skolevalg på Bornholm, med særlig fokus på forældrenes valg af privat- eller friskole. Derudover besluttede udvalget at gennemføre en generel tilfredshedsundersøgelse i folkeskolen.

 

Undersøgelserne af skolevalg er nu tilendebragt, og analysen af de indkomne data foretages juni måned.

I uge 25 planlægges en interviewrunde, der har til formål at dykke længere ned i de resultater, der ses i analysen af de kvantitative data.

 

Medio juni iværksættes tilfredshedsundersøgelsen i folkeskolen.

 

Der udarbejdes en særskilt rapport for undersøgelsen af skolevalg henholdsvis brugertilfredshedsundersøgelsen. Begge rapporter forelægges udvalget til drøftelse på mødet d. 4. september 2018.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-06-2018

20

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. juni 2018:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling