Referat
Børne- og Skoleudvalget
06-11-2018 kl. 13:00
Mødelokale A, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for skole
  åbent 3 Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Børn og Familie
  åbent 4 Udskydelse af byggeri af nyt børnehus i Allinge til 2021 - ny tidsplan
  åbent 5 Ret til at ønske plads og stå på venteliste til dagtilbud
  åbent 6 Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
  åbent 7 Sager til høring i Handicaprådet
  åbent 8 Gensidig orientering 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skolechef Espen Fossar Andersen deltager under alle punkter.

Børne- og Familiechef Anders Fløjborg deltager under punkterne 3 til og med 6.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for skole

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Skole.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Skole deltager:

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde vedr. budget 2019 - Center for Børn og Familie

00.30.02G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Som led i budgetprocessen holdes der dialogmøder mellem udvalg og centre med det formål at drøfte forståelsen af og realiseringen af det godkendte budget for 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at dialogen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2019 – 2022. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Børn og Familie.

Formålet med dialogmødet er, at udvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil. Fokus er både på de økonomiske forhold (op- og nedprioriteringer) og på de konkrete mål for arbejdet i 2019.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2019 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

 

Fra Center for Børn og familie deltager:

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4Udskydelse af byggeri af nyt børnehus i Allinge til 2021 - ny tidsplan

82.06.04P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I forbindelse med aftale om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Da processen er forskudt i forhold til gældende besluttede tidsplan, præsenteres ny tidsplan for byggeriet. Det fremgår endvidere at: ”Børne- og Skoleudvalget skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018. Driften af Tejn Børnehus fortsætter uændret”.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         udvalget drøfter opførelsen af nyt børnehus i Allinge

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Drøftet. Børne- og Skoleudvalget ønsker at der udarbejdes en procesbeskrivelse, der har som mål at etablere et nyt dagtilbud i Allinge placeret ved Bornholms Idræts- og Kulturcenter samt at Tejn Børnehus bevares som selvstændig institution. Procesbeskrivelsen ønskes på udvalgets dagsorden i december 2018 med henblik på at vurdere om det skal indstilles til kommunalbestyrelsen, at det oprindelige projekt skal ændres.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. februar 2017 tidsplan for byggeri af et nyt børnehus på Nordlandet. Af tidsplanen fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal træffe endelig beslutning om placering på mødet i juni 2017, og dermed sikre at tidsplanen for byggeriet overholdes.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. juni 2017, at placeringen af det nye børnehus bliver Pileløkken i Allinge og at der arbejdes videre med en model, hvor dele af materialet fra byggeriet af Nexø Børnehus genanvendes.

Der blev i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 børneenheder – ca. samme størrelse som Nexø Børnehus (102 børneenheder), der åbnede i januar 2016.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2018, at igangsættelsen af byggeriet af børnehuset på Nordlandet udskydes til 2019. De afsatte anlægsbudgetter udgjorde 13,6 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020.

 

I forbindelse med aftalen om budgetforliget for 2019, blev det aftalt, at opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. Børne- og Skoleudvalget skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018. Af aftalen om budget 2019 fremgår: ”Opførelsen af nyt børnehus i Allinge udsættes til 2021. BSU skal afklare, om projektet skal ændres senest ved udgangen af 2018 – derfor fortsættes driften af Tejn Børnehus uændret.”

 

Budgetforliget for 2019 betyder, at de tidligere afsatte beløb til anlæg på 13,6 mio. kr. i 2019 og 8,6 mio. kr. i 2020 skubbes til hhv. 2021 og 2022.

 

Som følge af den udskudte opførelse af det nye børnehus i Allinge, så er den tidligere besluttede driftsbesparelse ved at gå fra to børnehuse til et børnehus også flyttet to år.

 

Besluttet driftsbesparelse ved opførelse af nyt børnehus i Allinge

(beløb i 1.000 kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Nyt børnehus Allinge, driftsbespar. (2017)

0

-694

-694

-694

-694

Udskydelse Allinge Børnehus i ½ år (2018)

0

339

 

 

 

Udskydelse Allinge Børnehus i 2 år (2019)

0

355

694

339

 

I alt

0

0

0

-355

-694

 

Bevillingen er afsat til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 børneenheder. I projektet indgår bygning (940 m2), legeplads, inventar og parkeringsplads. For et byggeri af denne type forventes almindeligvis en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes og dernæst en byggeperiode, som varer ca. 12 måneder.

 

I maj 2016 blev Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og Planudvalget samt kommunalbestyrelsen præsenteret for en række scenarier, men valgte således en model, hvor der etableres et nyt børnehus, der har til formål at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i Allinge.

 

Der er besluttet en strategi for faglig og økonomisk bæredygtighed i børnehusene

”Alle børnehuse har indmeldt hvad der svarer til minimum 40-48 børneenheder (et vuggestuebarn tæller for 1,56 børnehavebarn). Når børnehusene har indmeldt hvad der svarer til 40-48 børn har de en personalenormering, der gør det muligt at dække den samlede åbningstid på 51,75 time og samtidig leve op til kravene i dagtilbudsloven og BRK´s godkendelseskriterier, mål og politikker for området. Det betyder at personalet har mulighed for at have fokus på hele kerneydelsen, der udover det pædagogiske arbejde med børnene, også indeholder skriftligt arbejde, planlægning af det pædagogiske arbejde, kvalificeret forældresamarbejde, deltagelse i tværfagligt samarbejde, interne møder samt uddannelse. Det betyder også at huset er mindre sårbar overfor ferie og fravær. Enkelte børnehuse har så få børn indskrevet, at det ikke i sig selv er bæredygtigt. Derfor har kommunalbestyrelsen over de sidste par år afsat en pulje til de udfordringer den manglende økonomiske bæredygtighed medfører.”

 

Tidsplan for byggeprocessen bliver efter udskydelse:

Januar 2020 – marts 2020: Brugerinddragelse 

Januar 2020 – november 2020: Planarbejde

Februar 2020 – maj 2020: Projektering

Maj 2020 – oktober 2020: Byggesagsbehandling

Oktober 2020 – februar 2021: Udbudsperiode

Februar 2021 – juni 2022: Byggeperiode

Maj 2022 – juni 2022: Indflytning

Juni 2023: Et års eftersyn

 

Den forventede indflytning vil ifølge aftale om budget for 2019 finde sted 1. juni 2022.

 

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag en overordnet tidsplan for byggeriet i perioden januar 2020 til juni 2022 med de proceselementer man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering af den tid de enkelte elementer tager.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at de samlede udgifter til projektering, udbud m.m. vil udgøre 750.000 kr. i 2020. Udgifterne vil blive finansieret af rådighedsbeløbet i 2021. Beløbet vil i så fald blive flyttet fra 2021 til 2020 ved budgetlægningen for 2020.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2018

1.
Ny tidsplan - Børnehus Allinge (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ret til at ønske plads og stå på venteliste til dagtilbud

28.09.40P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

5

 

Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Den 24. maj 2018 blev ´Lov om ændring af dagtilbudsloven` vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer, at forældre skal have mulighed for at ønske plads i og komme på venteliste til alle kommunens daginstitutioner, enheder i en daginstitution og konkrete dagplejere.

Ændringen træder i kraft 1. januar 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orientering tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De nye regler indebærer, at forældre får mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse og komme på venteliste til en konkret dagplejer, en bestemt daginstitution eller en konkret enhed i en daginstitution i opholdskommunen og i en anden kommune. Begrebet ´enheder` blev indført i forbindelse med lov nr. 631 af 11. juni 2010 om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.). I Bornholms Regionskommune er en konkret enhed, det enkelte børnehus.

 

Formålet med de nye regler er at forbedre forældres mulighed for at få det dagtilbud, de ønsker.

Konsekvensvurdering:

Det kan forventes, at der vil opstå efterspørgsel til konkrete dagplejere, bestemte daginstitutioner eller konkrete enheder. Forældre på Bornholm kan ønske plads og komme på venteliste, hvor som helst på øen. Da alle pladser tildeles efter anciennitet (opskrivningsdato), forudses det, at der vil være forældre der ikke tildeles den ønskede plads og i yderste konsekvens ej heller tæt på det lokalområde de bor i. Konsekvensen af dette vil være, at barnet må starte på en anden plads, som også kan være udenfor lokalområdet, for derefter at flytte til den ønskede plads, når dette kan tilbydes.

Vi kan ikke forudsige, hvor presset vil blive størst, men vurderingen er, at Rønne vil få større søgning.

 

Forældre som har sagt ja til en plads i medfør af pasningsgarantien, har ret til at lade barnet blive stående på en eventuel venteliste til den plads, de ønsker. Retten til at blive stående på venteliste til et dagtilbud efter eget ønske gælder også, selvom forældrene vælger at takke nej til en plads efter pasningsgarantien.

 

Forældrenes ret til at ønske plads og komme på venteliste til et dagtilbud gælder én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og én gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart.

 

Forældrenes mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse og komme på venteliste skal ses i sammenhæng med de øvrige retningslinjer for optagelse, som kommunen har fastsat, jf. § 27. (Visitationsregler).

 

Det indebærer, at forældrenes mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse og stå på venteliste i konkrete dagtilbud ikke går forud for kommunens retningslinjer for optagelse, men skal ses i sammenhæng med disse.

 

Kommunen skal inden for rammerne af kommunens fastsatte retningslinjer, administrere ventelister til et dagtilbud efter anciennitet. Hermed forstås, at ledige pladser i dagtilbud skal tildeles de forældre, som reagerer positivt på en meddelelse om en plads, og som har stået længst tid på venteliste til det pågældende tilbud. 

 

Kommunens administration af ventelister til en plads i dagtilbud efter anciennitet skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige retningslinjer jf. § 27. (Visitationsregler).

 

Lovændringen vedrørende ret til at ønske plads og stå på venteliste til en plads i dagtilbud træder i kraft den 1. januar 2019.

 

Forslag til reviderede visitationsregler for dagpasningsområdet i Bornholms Regionskommune med afsæt i loven er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunen får fra 2019 årligt 26.000 kr. i lov- og cirkulæremidler. Beløbet skal dække øgede udgifter til bl.a. anvisning af pladser til familier, der ønsker deres barn/børn overflyttet. I 2018 har kommunen modtaget 99.000 kr. til ændringer af IT-løsninger, så pladsanvisningssystemet kan håndtere opskrivning på ventelister.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2018

1.
Visitationsregler dagpasning, 1. januar 2019 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

28.09.00P21-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Den 24. maj 2018 blev ´Lov om ændring af dagtilbudsloven` vedtaget af Folketinget. Ændringen indebærer tilbud om deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Hensigten er at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre.

Ordningen træder i kraft 1. januar 2019.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

·         Orientering og justeret retningslinjer tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Deltidspladser er et tilbud til forældre, som afholder fravær efter reglerne i barselsloven. Deltidspladser er til ældre søskende og er på 30 timer om ugen med reduceret forældrebetaling. Tilbuddet om deltidsplads er et tilbud til forældre med børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Formålet med tilbuddet er, at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

 

Forældre, der afholder fravær efter barselsloven, og som ønsker en deltidsplads til deres barn er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven, herunder regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud m.v.

 

Forældre har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældrene afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, der afholder fravær efter barselsloven kan få en deltidsplads under graviditeten samt efter fødslen. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov m.v.

 

Forældrene skal dog minimum afholde barselsfravær svarende til 7 timer om ugen før, de har mulighed for en deltidsplads 30 timer om ugen.

Forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads 30 timer om ugen i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.

 

Der skal tilbydes deltidspladser 30 timer om ugen i både kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner, kommunal dagpleje og privat pasning.

 

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, jf. dagtilbud lovens § 1, formålet for dagtilbud, jf. dagtilbudslovens § 7, samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

 

Den enkelte kommune bestemmer serviceniveauet for deltidspladserne, herunder om de 30 timer ugentligt skal ligge inden for et bestemt tidsrum på dagen.

 

Bornholms Regionskommune har valgt følgende ressourcetildeling til de nye 30 timers dagtilbud i kommunen:

 

1)   Vuggestue- og børnehavepladser får tildelt 75 % af ressourcerne til en fuldtidsplads

2)   Dagplejen får fuld ressourcetildeling

3)   Børn i privatinstitutioner får samme tilskud som børn i kommunale tilbud

 

 

Ad 1) Ressourcetildelingen til deltidstilbuddene i børnehusene (vuggestue- og børnehavetilbuddene) ligger højere pr. time end tildelingen til de almindelige fuldtidstilbud. Dette skyldes, at der i beregningen af taksterne er der taget højde for udgifter som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af hvor mange ugentlige timer barnet har i dagilbuddet, som f.eks. udarbejdelse af pædagogiske læreplaner og forældremøder.

 

Ad 2) Hvad angår ressourcetildelingen til kommunens dagpleje, så kan der ikke ændres i den nuværende tildeling og derfor vil dagplejen få fuld ressourcetildeling til børn med deltidspladser.

 

Ad 3) Tilskuddene til børn i privatinstitutioner udgør – jf. loven - hvad der svarer til de gennemsnitlige udgifter til pasning af børn i de kommunale tilbud ekskl. udgifter til støtte. Udgangspunktet for tilskuddene til deltidspladserne i privatinstitutionerne er – ligesom hos de kommunale tilbud – at ressourcerne der gives til et 30 timers tilbud, svarer til 75 procent af ressourcerne til et fuldtidstilbud.

 

Ovenstående ressourcetildeling blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 20. september 2018 i punktet vedr. godkendelse af retningslinjerne for kombinationstilbud i kommunen og tilhørende forældretakster. Ressourcetildelingen til det nye 30 timers tilbud danner nemlig udgangspunkt for tildelingen til kombinationstilbuddene.

 

Taksterne som forældrene skal betale for de nye 30 timers tilbud, vil udgøre 75 % af taksterne for de almindelige fuldtidstilbud. Dette er også tilfældet for taksten for 30 timers tilbuddet i dagplejen, selvom ressourcetildelingen til dagplejen ikke bliver reduceret. Da forældrene betaler 25 % af de samlede udgifter til dagplejen – og taksten for 30 timers tilbuddet har en reduceret takst – så vil taksten for en fuldtidsplads stige, men kun marginalt. Dette skyldes at det budgetterede antal af 30 timers pladser i 2019 kun udgør en meget lille andel af det samlede antal budgetterede pladser. Taksterne for de nye 30 timers tilbud blev – ligesom de øvrige takster – godkendt i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgettet for 2019.

 

I Bornholms Regionskommune, skal barnet som er indskrevet i deltidspladsen være afleveret i dagtilbuddet senest kl. 9.00. Barnets komme og gåtider skal aftales gensidigt med dagtilbuddets ledelse for 1 måned ad gangen.

 

Retningslinjerne for deltidspladser i Bornholms Regionskommune indeholder bl.a. bestemmelser om alder, målgruppe og periode for deltidsplads, ophør af deltidsplads, forældrenes oplysningspligt, dokumentation for barsel, timetal og komme- og gåtider, takst, ansøgning og ophør af deltidspladser.

 

Formålet med retningslinjerne er at have et grundlag, som ordningen kan administreres ud fra samt at skabe klarhed for forældrene i forhold til, hvordan ordningen administreret i praksis i Bornholms Regionskommune fra 1. januar 2019, hvor bestemmelsen træder i kraft.

 

Forslag til retningslinjer for deltidspladser med afsæt i loven er vedhæftet som bilag til denne dagsorden.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kompenseres – via lov- og cirkulæreprogrammet – for administrationen af den nye ordning. Den samlede kompensation til kommunerne på landsplan udgør 1,5 mio. kr. årligt. Bornholms Regionskommunes andel udgør 10.000 kr. årligt og tildeles kommunen fra og med 2019.

 

Det skønnes at de tildelte DUT-midler vil være tilstrækkelige i forhold til det forventede niveau. Ordningen vil dog blive fulgt tæt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 6. november 2018

1.
Bornholms Regionskommunes retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Handicaprådet

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

7

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         At der ikke er punkter til høring

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

00.01.00P35-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

06-11-2018

8

 

 

Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2018:

Orientering givet.